KIO 33/20 POSTANOWIENIE dnia 23 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 33/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 stycznia 2020 roku w 

Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07 

stycznia 2020r. przez 

wykonawcę   Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 39a, 31-156 

Kraków w postępowaniu prowadzonym  przez  Województwo Małopolskie ul. Basztowa 

156 Kraków 

przy udziale wykonawcy Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35-

322 Rzeszów

zgłaszającego przystąpienie do postępowania po stronie odwołującego 

                                                              postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze 

nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 39a, 31-156 Kraków, kwoty 13 500,00 

(trzynaście  tysięcy  pięćset)  złotych  tytułem  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Krakowie. 

Przewodniczący:             ………………..…..  


Sygn. akt: KIO 33/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Województwo  Małopolskie  ul.  Basztowa  22,  31-156  Kraków,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Przygotowanie,  wdrożenie  i 

utrzymanie Platformy MSIM w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej 

(MSIM)" 

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Znak sprawy: 15-1.272.7.2019.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w  Dz. U.U.E  w dniu 27  grudnia 2019 roku 

pod nr 618768-2019-PL.  

W  dniu  07  stycznia  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie  wykonawcy  Comarch  Polska  S.A.  wobec  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  (SIWZ)  oraz  ogłoszenia  o  zamówieniu.  Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  i  sformułowanie  treści  SIW  w  sposób  niejednoznaczny, 

niewyczerpujący,  bez  uwzględnienia  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć 

wpływ  na  sporządzenie  oferty  oraz  naruszający  zasadę  uczciwej  konkurencji.  Zarzucił 

zamawiającemu  w  szczególności  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

naruszający przepis art. 29 ust.1 i 2 w zw. z art. 7 ust.1 Pzp 

 W dniu 21 

stycznia 2020  roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła 

informacja od odwołującego, że wycofuje przedmiotowe odwołanie, wnosi o jego umorzenie 

dokonanie zwrotu uiszczonego wpisu od odwołania. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy - 

Prawo zamówień publicznych i na 

podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 

1092), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołujących 90% kwoty wpisu, który 

został uiszczony w wysokości 15 000,00 złotych.  

Przewodniczący:             ………………..….. 


wiper-pixel