KIO 329/20 WYROK dnia 3 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 329/20 

WYROK 

z dnia 3 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Członkowie:  

Katarzyna Prowadzisz 

Robert Skrzeszewski 

Protokolant:             

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  2  marca  2020 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  17  lutego  2020  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  Atende Spółka Akcyjna 

w  Warszawie,  MDP  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa w Warszawie w 

postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w 

Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  T-Systems  Polska 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

we  Wrocławiu,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

roku,  poz.  1983)  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  T-Systems  Polska 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  we  Wrocławiu  do  uzupełnienia 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

pomimo że: 


poświadczenie nr 10/DEI/19 wydane przez ZUS, 

potwierdzenie wykonania zamówienia z dnia 31 stycznia 2020 roku, wydane przez 

GUS 

nie  potwierdzają  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w 

rozdziale  VI  pkt  4  ppkt  1  lit.  a  i  b  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

(s.i.w.z.) 

i  nakazuje  zamawiającemu  –  Prokuraturze  Krajowej  w  Warszawie  – 

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  wezwanie  wykonawcy  T-

Systems  Polska 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  we  Wrocławiu  do 

uzupełnienia,  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych, 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu 

określonych w rozdziale VI pkt 4 ppkt 1 lit. a i b (s.i.w.z.), i dokonanie ponownej oceny 

ofert; 

w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  T-Systems  Polska  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu i  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Atende 

Spółka  Akcyjna  w  Warszawie,  MDP  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  w  Warszawie  tytułem  wpisu 

od odwołania; 

3.2.  z

asądza  od  wykonawcy  T-Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  we  Wrocławiu  na  rzecz  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Atende  Spółka  Akcyjna  w 

Warszawie,  MDP  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Spółka  komandytowa  w  Warszawie  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania; 

oddala  wniosek  zamawiającego  –  Prokuratury  Krajowej  w  Warszawie  –  o 

zasądzenie  na  jego  rzecz  kosztów  postępowania  odwoławczego 

poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na niniejszy  wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 329/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Prokuratura  Krajowa  w  Warszawie  –  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  dostawa  sprzętu  i 

oprogramowania o

raz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla PO PD w ramach 

projektu  „Rozwój  Systemu  Digitalizacji  Akt  Postępowań  Przygotowawczych  w  Sprawach 

Karnych (iSDA 2.0)". 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843)  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W  dniu  17  lutego  2020  roku  w

ykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego:  Atende  S.A.  w  Warszawie,  MDP  POLSKA  sp.  z  o.o.  sp.k.  w 

Warszawie  (dalej:  odwołujący)  wnieśli  odwołanie  wobec  czynności  zamawiającego  i 

zaniechań  przez  zamawiającego  czynności,  do  których  był  on  obowiązany  z  mocy  ustawy, 

zarzucając zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1  i  3  w  związku  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  P.z.p.  poprzez  naruszenie 

zasad  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  i  dokonanie  wyboru 

oferty  T-

Systems,  która  nie  spełnia  wymagań  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

(s.i.w.z.) 

w zakresie oferowanych konsoli i przełącznika KVM Typ I oraz Typ II, a zatem nie 

jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu ustawy i s.i.w.z. 

art. 7 ust. 1 i 3 w 

związku z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy 

P.z.p.  poprzez  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego  traktowania 

wykonawców  i  dokonanie  wyboru  oferty  T-Systems,  który  to  w  wyniku  umyślności  lub 

rażącego  niedbalstwa,  względnie  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  wprowadził 

z

amawiającego  w  błąd  mający  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  w  zakresie,  w  jakim 

oświadczył, że jedna z dostaw macierzy zrealizowana przez T-Systems, a opisana w JEDZ, 

była  dostawą  macierzy  obiektowej  w  sytuacji,  w  której  z  dokumentacji  postępowania 

dotyczącego  tej  dostawy  (postępowanie  ZUS)  wynika,  że  przedmiotem  dostawy  były 

macierze blokowe, a z

amawiający dał wiarę temu oświadczeniu; 

Odwołujący  podniósł,  że  powyższe  zarzuty  samodzielnie  w  przypadku  ich 

uwzględnienia skutkują odrzuceniem oferty T-Systems. 

W dalszej kolejności odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 


art.  7  ust.  1  i  3  w  z

wiązku  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  P.z.p.  poprzez  naruszenie 

zasad  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  i  dokonanie  wyboru 

oferty  T-

Systems,  która,  w  przypadku  braku  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających 

s

pełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  powinna  być  odrzucona,  a  T-Systems 

wykluczony  z  postępowania  jako  wykonawca  nie  spełniający  warunków  podmiotowych,  a 

zatem nie jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu ustawy i obowiązującej w postępowaniu 

s.i.w.z. 

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania  T-

Systems do wyjaśnień lub poprawienia lub uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 

25  ust.  1  ustawy  P.z.p.

,  pomimo  że  dokumenty  te  nie  potwierdzają  stawianych  przez 

z

amawiającego warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI pkt 4 ppkt 1 

lit. a i b, tj.: 

a. 

protokołu  odbioru  na  rzecz  spółki  Euvic  sp.  z  o.o.  dla  postępowania  „Rozbudowa 

infrastruktury serwerowej PSG w ramach p

ostępowania 2017/W001/WP-00532", 

b. 

poświadczenia nr 9/DEI/2019 wydanego przez ZUS, 

c. 

poświadczenia nr 10/DEI/2019 wydanego przez ZUS. 

Odwołujący wniósł o: 

Zobow

iązanie  zamawiającego  do  złożenia  oryginałów  -  którymi  nie  dysponuje 

odwołujący  -  dokumentów  postępowania  tj.  s.i.w.z.  wraz  z  załącznikami,  protokołu 

p

ostępowania  wraz  z  załącznikami  w  szczególności  oferty  złożonej  przez  T-Systems  oraz 

pism złożonych przez T-Systems w toku badania i oceny oferty; 

Przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentacji  p

ostępowania,  a  w  szczególności  z 

n

astępujących dokumentów: 

a. 

s.i.w.z. 

wraz  z  wyjaśnieniami  jej  treści  i  zmianami  na  okoliczność  podanych  przez 

z

amawiającego wymagań, 

b. 

oferty złożonej przez T-Systems, dokumentów potwierdzających spełnianie udziału w 

p

ostępowaniu  oraz  pism  złożonych  przez  T-Systems  w  toku  badania  i  oceny  oferty  na 

okoliczność: 

• 

niezgodności treści oferty z treścią s.i.w.z., 

• 

braku spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI pkt. 

4 ppkt. 1 s.i.w.z.; 

Uwzgl

ędnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 


a. 

Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

b. 

Powtórzenia czynności badania i oceny oferty T-Systems; 

c. 

Odrzucenia oferty T-Systems jako niezgodnej z s.i.w.z. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2  lub  wykluczenia  T-Systems  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt.  16  lub  17  ustawy  P.z.p.  i 

odrzucenia  oferty  T-Systems  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  P.z.p.  z  uwagi  na 

wprowadzenie  z

amawiającego w błąd co do spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

mogący mieć istotny wpływ na wynik postępowania; 

d. 

Wyboru oferty o

dwołującego jako najkorzystniejszej; ewentualnie 

e. 

Wezwania  T-

Systems  do  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

ok

reślonych w Rozdziale VI pkt 1 s.i.w.z. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.; 

f. 

Zbadania  dokume

ntów  zmierzających  do  wykazania  przez  T-Systems  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  Rozdziale  VI  pkt  1  s.i.w.z.,  o  ile 

dokumenty takie zostaną uzupełnione prawidłowo oraz w odpowiednim terminie; 

g. 

W przypadku braku realizacji wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. przez T-

Systems 

– odrzucenie oferty T-Systems i uznania oferty odwołującego za najkorzystniejszą. 

Odwołujący podniósł, że ma interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę 

w  wyniku  naruszenia  przez  z

amawiającego  przepisów  ustawy  P.z.p.,  zatem  posiada 

legitymację  czynną  niezbędną  do  wniesienia  odwołania.  Odwołujący  poniesie  szkodę  w 

wyniku naruszenia przez z

amawiającego przepisów ustawy P.z.p. Szkoda będzie polegać na 

tym,  iż  pomimo  poniesionych  kosztów  przygotowania  oferty  i  udziału  w  postępowaniu,  nie 

uzyska zamówienia, gdyż zaniechano wnikliwej oceny ofert i dokumentów na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu wobec oferty konkurencyjnej złożonej przez T-

Systems. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  postępowaniu  wpłynęły  dwie  oferty  -  T-Systems  i 

odwołujących.  Cena  oferty  T-Systems  wynosi  21.718.404,16  zł  brutto  w  zakresie  realizacji 

zamówienia  podstawowego  oraz  8.687.361,66  zł  brutto  w  zakresie  realizacji  zamówienia 

objętego prawem opcji. Cena oferty odwołującego wynosi 22.734.847,68 zł brutto w zakresie 

realizacji  zamówienia  podstawowego  oraz  9.093.939,07  zł  brutto  w  zakresie  realizacji 

zamówienia objętego prawem opcji. 

Pismem z dnia 21 stycznia 2020 r. z

amawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 4 

ustawy  P.z.p., 

wezwał  T-Systems  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  złożonego  przez  T-

Systems  JEDZ  w  zakresie  dotyczącym  części  IV  Kryteria  kwalifikacji  sekcja  C  „zdolność 

techniczna  i  zawodowa"  z  powołaniem  na  warunek  udziału  w  postępowaniu  opisany  w 


Rozdziale VI pkt 4 ppkt 1 lit. a i b s.i.w.z., oraz wskazania, czy w ramach co najmniej jednego 

z zamówień dostarczył macierz obiektową. 

T-

Systems  w  dniu  24  stycznia  2020  r.  złożył  wyjaśnienia,  w  których  potwierdził,  że 

wskazane  w  JEDZ  dostawy  obejmowa

ły  serwery  typu  rack,  a  oprogramowanie  -  systemy 

operacyjne  serwerów,  oprogramowanie  do  wirtualizacji,  a  także,  że  jedna  z  dwóch 

wskazanych w JEDZ dostaw obejmowała dostarczenie macierzy obiektowej. T-Systems nie 

wskazał, w którym z dwóch postępowań dokładnie dostarczył macierz obiektową. W ocenie 

odwołującego, należy zakładać, że T-Systems w domyśle wskazywało na postępowania dla 

ZUS. 

Zamawiający nie dokonywał innych wezwań, w szczególności nie dokonał wezwania 

do  wyjaśnień  T-Systems  w  zakresie  spełniania  wymagań  określonych  w  OPZ  dotyczących 

konsoli i przełącznika KVM Typ I oraz Typ II, pomimo że dnia 31 stycznia 2020 r. odwołujący 

skierował do zamawiającego wniosek o zbadanie oferty T-System w tym zakresie. 

Zamawiający nie dokonywał innych wezwań, w szczególności nie dokonał wezwania 

do wyjaśnień Referencji złożonych przez T-Systems na potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  Rozdziale  VI  pkt.  4  ppkt.  1)  SIWZ,  mimo,  że 

Referencje te już przy pobieżnej analizie budzą poważne wątpliwości. 

Odwołujący  zakwestionował  dokonane  przez  zamawiającego  czynności,  w 

szczególności  zaniechanie  odrzucenia  oferty  T-Systems  jako  –  po  pierwsze  niezgodnej  z 

s.i.w.z.,  po  drugie 

–  z  uwagi  na  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd  w  zakresie 

potwierdzenia  spełniania  podmiotowych  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących 

zdolności  technicznej  i  zawodowej.  W  dalszej  kolejności  odwołujący  zakwestionował 

zaniechanie  z

amawiającego dotyczące obowiązku należytej weryfikacji referencji złożonych 

przez  T- 

Systems, które,  w  ocenie odwołującego,  nie mogą być  uznane  za  potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI pkt 4 ppkt 1 

s.i.w.z.,  a  w  konsekwencji 

–  zaniechanie  wezwania  T-Systems  przez  zamawiającego  do 

złożenia wyjaśnień dotyczących referencji lub ich uzupełnienia. 

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego Konsoli KVM, odwołujący podniósł, że zgodnie 

z  OPZ,  z

amawiający  wymagał  dla  obu  typów  konsol  (Konsola  KVM  Typu  I  oraz  Konsola 

KVM Typu II) funkcjonalności w postaci wsparcia rozdzielczości 1600 x 1200 WXGA. 

Z  informacji,  jakie  uzyskał  odwołujący  od  producenta  konsol,  firmy  ATEN, 

rozdzielczość paneli LCD wbudowanych w konsole 1508AiN oraz 1516AiN, które zaoferował 

T-Systems to 1280x1024. 


Na  dowód  powyższego  odwołujący  przekazał  ogólnie  dostępną  na  stronnie 

producenta ATEN specyfikację techniczną oraz dokumentację użytkownika. 

Odwołujący podniósł, że stosując literalną wykładnię wymagania, wymaganie dotyczy 

konsoli  jako  całego  urządzenia.  „Konsola  musi  (...)  wspierać  rozdzielczość  1600  x  1200 

WXGA". 

Odwołujący  wskazał,  że  matryca  TFT  LCD  jest  kluczowym  oraz  integralnym 

elementem k

onsoli i przełącznika KVM. Dla spełniania wymogu wsparcia rozdzielczości 1600 

x  1200  WXGA  niezbędne  jest  zastosowanie  w  konsoli  matrycy  TFT  posiadającej  natywną 

rozdzielczość na  poziomie  1600  x  1200.  Biorąc pod uwagę literalne  brzmienie wymagania, 

konsola nie wspiera rozdzielczości 1600 x 1200 WXGA. 

W  ocenie  odwołującego,  biorąc  pod  uwagę  celowościową  wykładnię  wymagania, 

wymaganie 

jest  stawiane  konsoli  jako  jednemu  urządzeniu.  Zamawiający  nie  wskazuje  na 

spełnienie  wymagania  w  przypadku  zastosowania  dodatkowych  urządzeń  czy 

oprogramowania,  jak  np.  zewnętrznego  monitora  lub  zdalnego  połączenia  z  konsolą  za 

pośrednictwem  dodatkowego,  dedykowanego  oprogramowania,  by  w  ten  sposób  uzyskać 

wymaganą  rozdzielczość.  Przeciwnie,  wymóg  dotyczy  pojedynczego  urządzenia. 

Zamawiający nie wskazuje, że konsola musi (...) wspierać rozdzielczość 1600 x 1200 WXGA 

przy  pomocy  innych  urządzeń  czy  oprogramowania.  Celem  postawienia  takiego  wymogu 

względem  konsoli,  biorąc  pod  uwagę  precyzję,  z  jaką  zamawiający  opisał  matrycę,  było 

wsparcie  przez  konsolę  samodzielnie  jako  jedno  urządzenie  rozdzielczości  1600  x  WXGA. 

Przeciwne  wnioskowanie  musiałoby  prowadzić  do  rozszerzającej  wykładni  tego  wymogu  i 

dokonywania nieuprawnionych, dodatkowych założeń, których zamawiający nie zdefiniował, 

Odwołujący  stwierdził,  że  w  obu  zaproponowanych  przez  T-Systems  modelach 

konsol zastosowano matrycę aktywną TFT LCD o rozdzielczości 1280  x  1024, tym samym 

wymóg,  że  konsola  ma  wspierać  rozdzielczość  1600  x  1200  nie  został  spełniony.  Zapisy 

wymogu  jednoznacznie  wskazują,  że  konsola  jako  całość  urządzenia,  w  tym  matryca  TFT 

LCD,  która  stanowi  integralną  część  konsoli,  musi  spełniać  wymóg  dotyczący  wsparcia 

rozdzielczości.  

Odnosząc  się  do  zarzut  dotyczącego  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  mający 

istotny  wpływ  na  decyzję  zamawiającego,  odwołujący  podniósł,  iż  w  wezwaniu  z  dnia  21 

stycznia  2020  r.  z

amawiający  w  trybie  art.  26  ust.  4  wezwał  T-  Systems  do  złożenia 

wyjaśnień  do  załączonego  do  oferty  T-Systems  JEDZ  w  zakresie  dotyczącym  części  IV 

Kryteria kwalifikacji sekcja C Zdolność techniczna i zawodowa. W sekcji tej T-Systems opisał 

dwa  zamówienia  obejmujące  dostawę  macierzy.  Zgodnie  z  warunkiem  udziału  w 

postępowaniu  opisanym  w  Rozdziale  VI  pkt.  4  ppkt  1  lit.  b  s.i.w.z.,  zamawiający  wymagał 


wykazania  się  przed  wykonawcę  wykonaniem  co  najmniej  dwóch  zamówień,  w  ramach 

których  dostarczył  macierze  oraz  wykonał  usługi  związane  z  konfiguracją  /  uruchomieniem 

macierzy  o  wartości  4.000.000,00  zł  każde,  przy  czym  w  ramach  co  najmniej  jednego  z 

zamówień  dostarczył  macierz  obiektową.  Zamawiający  zażądał  wyjaśnienia,  czy  w  ramach 

co najmniej jednego z wskazanych zamówień wykonawca dostarczył macierz obiektową. 

T-

Systems  w  wyjaśnieniach  z  dnia  24  stycznia  2020  r.  wskazał,  że  z  dwóch 

wskazanych w JEDZ dostaw jedna z nich obejmowała dostarczenie macierzy obiektowej. 

Odwołujący  stwierdził,  że  postępowanie,  którego  realizację  zgłosił  T-Systems  w 

JEDZ, 

to  postępowanie  przeprowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez 

zamawiającego  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  na  „dostawę  i  wdrożenie  macierzy 

dyskowych  dla  platformy  Mainframe  oraz  świadczenie  serwisu  przez  maksymalnie  72 

miesiące". Jak wynika z analizy OPZ w postępowaniu ZUS w zakresie dotyczącym macierzy, 

ZUS  posługuje  się  przy  opisie  wymagań  dla  macierzy  typu  A  i  B  i  C  wymaganiami 

charakterystycznymi  dla  macierzy  blokowych. 

Słowo  „obiektowa"  „obiektowy",  „obiekt"  w 

odniesieniu  do  wyma

gań dla macierzy dyskowych w postępowaniu ZUS nie pada ani razu. 

Zamawiający  ZUS  posługuje  się  dla  określenia  wymagań  dla  macierzy  opisami  i 

parametrami  charakterystycznymi  dla  macierzy  blokowych. 

W  rozdziale  2  część  I  - 

Szczegółowe wymagania dla macierzy A i macierzy B, padają wymogi takie jak: 

a. 

Pojemność  użytkowa  umożliwiająca  utworzenie  co  najmniej  8  630  wolumenów  typ 

3390 model 54 (opis charakterystyczny dla Mainframe); 

b. 

W  przypadku  dostarczenia  dysków  fizycznych  HDD  muszą  być  dostarczone  dyski 

fizy

czne  o  średnicy  2,5"  lub  3,5",  prędkości  obrotowej  nie  mniejszej  niż  10000  obrotów  na 

minutę  i  pojemności  nominalnej  nie  większej  niż  1,2  TB,  przy  czym  nośniki  w  technologii 

Flash  muszą  stanowić  co  najmniej  10%  pojemności  użytkowej  każdej  macierzy  (opis 

charakterystyczny dla macierzy blokowej); 

c. 

Każda  macierz  musi  być  wyposażona  w  pamięć  cache  przeznaczoną  do  zapisu  i 

odczytu danych (opis charakterystyczny dla macierzy blokowej); 

d. 

Macierz  musi  być  wyposażona  co  najmniej  w  24  interfejsy  FICON  (pracujące  z 

prędkościami  4,  8  i  16  Gbps)  służące  do  podłączenia  serwerów  Mainframe  (opis 

charakterystyczny dla wymagań komunikacji macierzy blokowej z Mainframe); 

e. 

Kopia grupy wolumenów dyskowych wykonana przy użyciu mechanizmów macierzy; 

f. 

W  przypadku  zastosowania  architektury  hybrydowej  m

acierz  musi  posiadać 

możliwość  dynamicznego  i  automatycznego  relokowania  lub  kopiowania  fragmentów 


wolumenów  logicznych  w  zależności  od  obciążenia  i  liczby  odwołań,  do  poszczególnych 

fragmentów  wolumenów  (opis  funkcji  tzw.  teringu,  który  nie  występuje  w  macierzach 

obiektowych); 

Odwołujący  podkreślił,  że  w  OPZ  w  postępowaniu  ZUS,  zamawiający  nie  postawił 

charakterystycznych dla macierzy obiektowych wymagań, takich jak: 

a. 

Obiektowy system składowania danych; 

b. 

Odczyt małych obiektów z prędkością X, odczyt dużych obiektów z prędkością Y; 

c. 

Posiadanie mechanizmów odczytu danych i metadanych; 

d. 

Integracja z protokołami i interfejsami HTTP, S3, REST, API; 

e. 

Posiadanie mechanizmów protekcji danych Erasure Coding; 

f. 

Wymóg niezmienności składowanych obiektów; 

g. 

Możliwość definiowania różnych okresów retencji przechowywanych danych; 

h. 

Możliwość  wykorzystywania  określonej  liczby  atrybutów  metadanych  dla 

pojedynczego obiektu; 

i. 

Posiadanie mechanizmów weryfikacji sum kontrolnych składowanych obiektów; 

j. 

Obiekty (dane i metadane) muszą być przechowywane na dyskach o rozmiarze XY; 

k. 

Posiadanie mechanizmu wersjonowania obiektów; 

l. 

Posiadanie  mechanizmu  szyfrowania  danych  na  dyskach  obiektowego  magazynu 

składowana danych; 

m. 

Posiadanie 

mechanizmu replikacji danych pomiędzy różnymi lokalizacjami. 

Na  dowód  powyższego  odwołujący  załączył  przykładowy  OPZ  w  postępowaniu, 

którego  przedmiotem  było  wdrożenie  sieci  OSS,  ogłoszona  przez  NASK  PIB  pod  nazwą: 

„Wdrożenie  Systemu  OSS  wraz  ze  świadczeniem  usługi  chmury  obliczeniowej  w  ramach 

projektu 

Budowa 

Ogólnopolskiej 

Sieci 

Edukacyjnej" 

znak 

postępowania: 

ZZ.2131.298.2019.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019].  

Zamawiający  w  pkt.  6.2.5.3.  OPZ  -  Obiektowy  system  składowania  danych  określił 

charakterystyczne  dla  macierzy  obiektowych  wymagania  (str.  63-68).  Fragmenty  tego  OPZ 

(str. 63-

68) stanowią załącznik do odwołania. 

Odwołujący  stwierdził,  iż  biorąc  pod  uwagę  powyższą  analizę,  wyjaśnienia  T-

Systems,  że  przedmiotem  co  najmniej  jednego  ze  zrealizowanych  zamówień  była  dostawa 


macierzy  obiektowej,  nie  znajdują  potwierdzenia  w  OPZ  tego  postępowania.  Co  istotne,  T-

Systems powołuje się na dwie referencje ZUS (referencja nr 9 ZUS i referencja nr 10 ZUS), 

ale  obie  referencie  dotyczą  tego  samego  postępowania.  Nie  ma  więc  możliwości,  aby  T-

Systems  wskazywał  na  inne,  niż  wskazane  w  JEDZ  postępowanie  dla  ZUS,  którego 

przedmiotem  miałaby  być  dostawa  macierzy  obiektowej.  Z  uwagi  na  fakt,  że  zamawiający 

wyraźnie wnosił o potwierdzenie tej okoliczności w piśmie z dnia 21 stycznia 2020 r., należy 

uznać,  że  T-Systems  działając  co  najmniej  w  warunkach  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

potwierdził okoliczność, która nie miała miejsca w rzeczywistości. 

Odnosząc  się  do  zarzut  dotyczącego  zaniechania  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień, 

odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  nie  powziął  żadnych  wątpliwości  co  do  dokumentów 

złożonych przez T Systems na potwierdzenie spełniania wymagań udziału w postępowaniu. 

Wzbudza  to  u  o

dwołującego  znaczną  konsternację,  gdyż,  w  ocenie  odwołującego,  już 

pobieżna  analiza  treści  dokumentów  (referencji)  prowadzi  do  wniosku,  że  referencje  te  nie 

spełniają warunków udziału w postępowaniu, na wykazanie których zostały złożone. Wobec 

tego  zaniechanie  z

amawiającego  stanowi  poważne  naruszenie  art.  26  ust.  3  oraz  art.  7 

ustawy P.z.p

., gdyż takie zaniechanie zamawiającego, w ocenie odwołującego, nie daje się 

pogodzić  z  obowiązkiem  zapewnienia  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców. Zamawiający wymagał: 

War

unek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej: 

1)  W  zakresie  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  i  zawodowej  Zamawiający 

wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) co najmniej: 

a. 

dwóch  zamówień,  w  ramach których  dostarczył  serwery  (typu  rack  i/lub  typu  blade) 

wraz z oprogramowaniem (systemy operacyjne serwerów, oprogramowanie do wirtualizacji) 

oraz  wykonał  usługi  związane  z  konfiguracją  i  uruchomieniem  wskazanych  produktów  o 

wartości co najmniej 4 000 000 zł (słownie cztery miliony złotych brutto) każde, 

b. 

dwóch  zamówień,  w  ramach  których  dostarczył  macierze  oraz  wykonał  usługi 

związane  z  konfiguracją  i  uruchomieniem  macierzy  o  wartości  co  najmniej  4  000  000  zł 

(słownie:  cztery  miliony  złotych)  każde,  przy  czym  w  ramach  co  najmniej  jednego  z 

zamówień dostarczył macierz obiektową. 

Odwołujący  podniósł,  że  biorąc  pod  uwagę  przedmiot  postępowania,  należy  uznać, 

że  szczególnie  istotne  dla  celu,  jakim  jest  stawianie  wymagań  podmiotowych,  jest  w  ww. 


kryterium  wykonanie  usług  związanych  z  konfiguracją  i  uruchomieniem  wskazanych 

produktów (wykonanie wdrożenia). 

a. Referencje Euvic 

Odwołujący  podniósł,  że  T-Systems  dostarczył  dokument  „Protokół  Odbioru"  do 

zamówienia  „Rozbudowa  infrastruktury  serwerowej  PSG  w  ramach  postępowania 

2017/W001/WP-000532". Dokument ten pot

wierdza, że T-Systems przekazał produkty oraz 

zrealizował usługi zgodne ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Protokołu Odbioru" 

na rzecz firmy Euvic sp. z o.o. 

W  załączniku  nr  1  do  tego  protokołu  czytamy,  że  usługi  zrealizowane  przez  T-

Systems  to  dostawa  (transport  z  wniesieniem)  sprzętu.  Nie  pada  żadne  stwierdzenie 

dotycz

ące  potwierdzenia  wykonania  przez  T-Systems  usług  związanych  z  uruchomieniem 

i/lub  konfiguracją  sprzętu.  Z  dokumentacji  postępowania  nr  2017/W001/WP-000532 

wiadomo, że firma Euvic składała ofertę jako Konsorcjum firm Euvic sp. z o.o., Qumak S.A. 

oraz  Zakład  Systemów  Komputerowych  sp.  z  o.o.  Oznacza  to,  że  w  ramach  realizacji 

Zadania 2 T-

Systems nie mógł zrealizować usług uruchomienia i konfiguracji dostarczanego 

sprzętu lub powołać się na referencje w zakresie całego Zadania 2 jako członek konsorcjum, 

gdyż  nie  był  w  tym  postępowaniu  członkiem  konsorcjum.  W  istocie  T-Systems  był  jedynie 

podwykonawcą  Euvic  sp.  z  o.o.  w  zakresie  dostawy  i  wniesienia  sprzętu  opisanego  w 

Referencjach Euvic. Dokumentacja z tego postępowania w postaci informacji o wyborze ofert 

najkorzystniejszych  z  dnia  28.08.2018  r.  oraz  fragmenty  OPZ  po  aktualizacji  z  dnia 

06.08.2018 r. dla zadania 2 stanowią załączniki do odwołania. 

W  ocenie  odwołującego,  referencje  Euvic  nie  potwierdzają  warunków  udziału  w 

postępowaniu w zakresie dotyczącym wykonania usług konfiguracji i uruchomienia serwerów 

i oprogramowania (lit. 

a) oraz nie potwierdzają warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

dotyczącym dostawy macierzy obiektowej oraz wykonania usług uruchomienia i konfiguracji 

macierzy obiektowej (lit. b). 

b. Referencje ZUS nr 9 

Odwołujący  podniósł,  że  referencje ZUS  nr  9 dotyczą dostawy  macierzy  dyskowych 

dla platformy  Mainframe  oraz  świadczenia Usług  Serwisu przez  maksymalnie 72  miesiące. 

Zarzuty  dotyczące  Referencji  nr  9  pokrywają  się  z  zarzutami  opisanymi  w  pkt.  III.  1. 

Dostarczone  w  ramach  Postępowania  ZUS  macierze  nie  są  macierzami  obiektowymi,  a 

macierzami blokowymi. Sam T-

Systems opisuje to wdrożenie w serwisie Linkedln, opisując, 

że  pracownik  T-  Systems  otrzymał  od  Hewlett  Packard  Enterprise  nagrodę  za  pierwsze  w 


Polsce wdrożenie rozwiązań HPE Storage w środowisku Mainframe. Zrzuty ekranu z serwisu 

za

łączono do odwołania. 

W  ocenie  odwołującego  należy  uznać,  że  referencje  nr  9  ZUS  nie  potwierdzają 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie dotyczącym  dostawy  w  ramach  co  najmniej 

jednego z zamówień macierzy obiektowej (lit. b in fine). 

c. 

Referencje ZUS nr 10 

Odwołujący  stwierdził,  że  T-Systems  dostarczył  zamawiającemu  drugą  referencję  z 

postępowania  nr  TZ/271/32/18.  Referencje  ZUS  nr  10  wskazują,  że  łączne  maksymalne 

wynagrod

zenie  brutto  za  zadanie  objęte  referencjami  wynosi  4.091.626,64  zł;  wartość 

sprzedaży,  dostawy  i  wdrożenia  macierzy  C  to  2.601.922,32  zł.  Wymóg  zamawiającego  w 

p

ostępowaniu dotyczył tego, aby dostawa macierzy oraz usługi uruchomienia i konfiguracji z 

nimi  związane  osiągnęły  wartość  4.000.000,00  zł.  Zamawiający  celowo  nie  obejmuje  tym 

zbiorem  usług  gwarancyjnych,  serwisu  czy  innych  usług  dodatkowych.  Wobec  tego 

referencje 

nr 10 nie spełniają wymagania zamawiającego, co wynika wprost z ich treści. 

Dodatkowo 

odwołujący  wskazał,  że  jeśli  założy  się,  że  wartość  zamówienia  za 

udzielenie gwarancji, świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i usług wsparcia oraz usługa 

rozbudowy  macierzy  HPE  XP  7  wchodziłaby  w  zakres  warunku  opisanego  przez 

z

amawiającego,  to  T-Systems  nie  może  się  posługiwać  referencją  dotyczącą  zadań,  które 

nie  zostały  jeszcze  wykonane,  na  co  wskazuje  sama  treść  referencji,  gdzie  podano  okres 

obowiązywania  umowy  do  12  sierpnia  2022  r.,  a  przy  skorzystaniu  z  prawa  opcji, 

maksymalnie do 12 sierpnia 2025 r. i wliczać wartość tych usług do wartości wykonanego już 

zamówienia.  Oznacza  to,  że  warunek  osiągnięcia  wymaganej  przez  zamawiającego  kwoty 

co  najmniej  4.000.000,00  dla  każdego  zamówienia  nie  został  spełniony.  Przesądza  o  tym 

także sam wystawca referencji nr 10 – ZUS, wskazując na zrealizowany zakres: ,,umowa w 

części dotyczącej dostawy, wdrożenia i rozbudowy została wykonana terminowo i z należytą 

starannością".  Oznacza  to,  że  na  dzień  wyboru  oferty  T-Systems  jako  najkorzystniejszej, 

war

tość zamówienia potwierdzonego referencją nr 10 ZUS wynosi zaledwie 2.973.822,32 zł. 

W  ocenie  odwołującego  należy  uznać,  że  referencje  nr  10  ZUS  nie  potwierdzają 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym wartości dostarczonych macierzy, 

wykonania usług konfiguracji i uruchomienia tych macierzy (4.000.000,00 zł) (lit. b) oraz nie 

potwierdzają warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym dostawy w ramach 

co najmniej jednego z zamówień macierzy obiektowej (lit. b in fine).   

d. 

Referencje GUS 


Odwołujący  wskazał,  że  T-Systems  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  przedstawił  referencje  GUS  z  postępowania  na  dostawę  uniwersalnej 

infrastruktury  sprzętowo-  systemowej  do  Centrum  Przetwarzania  Danych  w  GUS,  numer 

postępowania 33/ST/SPIS/PN/2019.  

Dokładna  analiza  OPZ  tego  postępowania  prowadzi  do  wniosku,  że  przedmiotem 

postępowania były wyłącznie dostawy wyspecyfikowanego sprzętu, dodatkowych elementów 

infrastruktury,  oprogramowania  do  wirtualizacji  i  oprogra

mowania  do  backup.  Już  na 

pierwszej stronie OPZ znalazła się informacja, że: 

Zamówienie  jest  zamówieniem  udzielanym  w  częściach,  z  zastrzeżeniem,  że 

procedowanym  postępowaniem  jest  Część  I  zamówienia,  której  przedmiotem  jest  dostawa 

uniwersalnej  infrastru

ktury  sprzętowo-systemowej  do  Centrum  Przetwarzania  Danych  w 

GUS 

Zamawiający planuje procedowanie odrębnego postępowania, stanowiącego Część II 

zamówienia,  którego  przedmiotem  będzie  wdrożenie  uniwersalnej  infrastruktury  sprzętowo-

systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. 

Odwołujący wskazał, że – istotnie – GUS ogłosił odrębne postępowanie na wdrożenie 

infrastruktury,  numer  postępowania  3/ST/SPIS/PN/2020.  Termin  składania  ofert  w  tym 

postępowaniu mija 13 marca 2020 r. 

W OPZ do postępowania na wdrożenie jest informacja, że przedmiotem zamówienia 

jest wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo- systemowej w Centrum Przetwarzania 

Danych w GUS. 

Infrastruktura 

sprzętowo-systemowa 

została 

zakupiona 

przetargu 

33/ST/SPIS/PN/2019 . 

Co  istotne,  OPZ 

w  postępowaniu  na  wdrożenie  3/ST/SPIS/PN/2020  w  precyzyjny 

sposób  opisuje  7  zadań,  które  należy  wykonać  w  ramach  postępowania.  Zadania  te  są 

specyficzne  dla  procesu  wdrożenia  i  obejmują  czynności  takie  jak  wykonanie  projektu 

technicznego,  przygotowanie  procedur  i  scenariuszy  testowych  (Zadanie  I),  instalacja, 

uruchomienie  i  konfiguracja  posiadanego  sprzętu  (zadanie  II),  wdrożenie  oprogramowania 

do wirtualizacji, oprogramowania (zadania III i IV) itd. GUS posługuje się tutaj takim samym 

zakresem  pojęciowym  dotyczącym  wdrożenia  sprzętowego,  używając  słów  „instalacja", 

„uruchomienie"  i  „konfiguracja",  jak  zamawiający  w  postępowaniu.  Nie  ulega  zatem 

wątpliwości,  że  referencje  GUS  dotyczą  tylko  dostaw,  a  GUS  zaplanował  uruchomienie  i 

konfigurację w odrębnym postępowaniu. 


W ocenie odwołującego należy uznać, że referencje GUS nie potwierdzają warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym wykonania usług konfiguracji i uruchomienia 

serwerów i oprogramowania (lit. a) oraz nie potwierdzają warunków udziału w postępowaniu 

w  zakresie dotyczącym  dostawy macierzy obiektowej oraz  wykonania usług uruchomienia i 

konfiguracji macierzy obiektowej (lit. b). 

Odwołujący  stwierdził,  że  żaden  z  dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  o których mowa  w  Rozdziale VI  pkt.  4 ppkt. 1 lit.  a  i  b 

s.i.w.z. 

nie spełnia tych warunków. 

Zamawiający na posiedzeniu Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2020 roku 

oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty odwołania. 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca T-

Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  we  Wrocławiu  (dalej  także: 

przystępujący).  Przystępujący  na  posiedzeniu  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  marca 

2020  roku  o

świadczył,  że  wnosi  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego 

zarzutów odwołania i wniósł o oddalenie odwołania.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem 

postępowania  jest  dostawa  sprzętu  i  oprogramowania  oraz  wdrożenie 

infrastruktury  techniczno-s

ystemowej  dla  PO  PD  w  ramach  projektu  „Rozwój  Systemu 

Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)". 

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem regulacji właściwych dla zamówień 

o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy P.z.p. 

W  p

ostępowaniu  wpłynęły  dwie  oferty  -  przystępującego  i  odwołującego.  Podczas 

otwarcia ofert podano iż: 

a. 

kwota,  jaką  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowania  zamówienia 

wynosiła 31.206.163,13 zł brutto wraz z zamówieniem objętym Prawem Opcji, 

b. 

cena  oferty 

przystępującego  wynosi  21.718.404,16  zł  brutto  w  zakresie  realizacji 

zamówienia  podstawowego  oraz  8.687.361,66  zł  brutto  w  zakresie  realizacji  zamówienia 

objętego prawem opcji, 

c. 

cena  oferty  o

dwołującego  wynosi  22.734.847,68  zł  brutto  w  zakresie  realizacji 

zamówienia  podstawowego  oraz  9.093.939,07  zł  brutto  w  zakresie  realizacji  zamówienia 

objętego prawem opcji. 


Zgodnie  z  OPZ,  z

amawiający  wymagał  dla  obu  typów  konsol  (Konsola  KVM  Typu  I 

oraz Konsola KVM Typu II) funkcjonalności w postaci wsparcia rozdzielczości 1600 x 1200 

WXGA. 

Konsola  Typu  I  (str.  38  OPZ): 

Konsola  musi  posiadać  matrycę  aktywną  TFT  LCD  WXGA 

18.5 i wspierać rozdzielczość 1600 x 1200 WXGA 

Konsola  Typu  II  (str.  39  OPZ): 

Konsola  musi  posiadać  matrycę  aktywną  TFT  LCD  WXGA 

18.5 i wspierać rozdzielczość 1600 x 1200 WXGA 

Przystępujący  zaoferował  konsole  firmy  ATEN  1508AiN  oraz  1516AiN  o 

rozdzielczości paneli LCD wbudowanych w konsole  – 1280 x 1024. 

Zamawiający  w  rozdziale  VI  pkt  4  ustanowił  następujący  warunek  udziału  w 

postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej: 

1)  W  zakresie  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  i  zawodowej  Zamawiający 

wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie) co najmniej: 

a. 

dwóch  zamówień,  w  ramach których  dostarczył  serwery  (typu  rack  i/lub  typu  blade) 

wraz z oprogramowaniem (systemy operac

yjne serwerów, oprogramowanie do wirtualizacji) 

oraz  wykonał  usługi  związane  z  konfiguracją  i  uruchomieniem  wskazanych  produktów  o 

wartości co najmniej 4 000 000 zł (słownie cztery miliony złotych brutto) każde, 

b. 

dwóch  zamówień,  w  ramach  których  dostarczył  macierze  oraz  wykonał  usługi 

związane  z  konfiguracją  i  uruchomieniem  macierzy  o  wartości  co  najmniej  4  000  000  zł 

(słownie:  cztery  miliony  złotych)  każde,  przy  czym  w  ramach  co  najmniej  jednego  z 

zamówień dostarczył macierz obiektową. 

Przystępujący,  w  celu  wykazania  wskazanego  wyżej  warunku,  złożył  wykaz 

wykonanych dostaw/usług, gdzie wskazał: 

Lp.

Nazwa i opis dostawy/usługi

- podanie danych potwierdzających wymagania 
z

Rozdziału VI pkt 4 ppkt 1) SIWZ 

Termin realizacji 
(od miesiąc/rok do 
miesiąc/rok)

Nazwa

Zleceniodawcy

Dostawa  serwerów  typu  rack,  wraz  z 

oprogramowaniem  do  wirtualizacji  oraz 
usługi 

związane 

konfiguracją 

uruchomieniem  wskazanych  produktów,  na 
kwotę ponad 4 000 000 PLN

Od 27-11-2018 do 14-
122018

Euvic Sp. z o.o., ul.

Przewozowa 

44100 Gliwice


Dostawa  serwerów  typu  rack,  wraz  z 

oprogramowaniem  do  wirtualizacji  oraz 
usługi 

związane 

konfiguracją 

uruchomieniem  wskazanych  produktów,  na 
kwotę ponad 4 000 000 PLN

Od 09-10-2019 do 18-
112019

Główny Urząd

Statystyczny, al.

Niepodległości 
208,

00-925, Warszawa

Dostawa  macierzy  oraz  usługi  związane  z 
konfiguracją  i  uruchomieniem  macierzy  w 
tym  dostarczenie  macierzy  obiektowej,  na 
kwotę ponad 4 000 000 PLN

Od 26-04-2019 do 11-
082019

Zakład 
Ubezpieczeń

Społecznych,

Szamocka 

Ol748 Warszawa

Dostawa  macierzy  oraz  usługi  związane  z 
konfiguracją  i  uruchomieniem  macierzy,  na 
kwotę ponad 4 000 000 PLN

Od 26-04-2019 do 11-
082019

Zakład 
Ubezpieczeń

Społecznych,

Szamocka 

Ol748 Warszawa

Przystępujący,  w  celu  wykazania,  że  zawarte  w  wykazie  usługi/dostawy,  zostały 

wykonanie należycie, złożył następujące dokumenty: 

a. Referencje Euvic 

Przystępujący  dostarczył  dokument  „Protokół  Odbioru"  do  zamówienia  „Rozbudowa 

infrastruktury serwerowej PSG w ramach postępowania 2017/W001/WP-000532". Dokument 

ten  potwierdza,  że  przystępujący  przekazał  produkty  oraz  zrealizował  usługi  zgodne  ze 

specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Protokołu Odbioru" na rzecz firmy Euvic sp. z o.o. 

b. 

Poświadczenie ZUS nr 9/DEI/2019 

Poświadczenie  dotyczy  dostawy  i  wdrożenia  macierzy  dyskowych  dla  platformy 

Mainframe  oraz  świadczenie  usług  serwisu  przez  maksymalnie  72  miesiące,  zgodnie  z 

umową nr 1070738 z dnia 26 kwietnia 2019 roku. 

Okres obowiązywania umowy: od 26.04.2019 r. do 12.08.2022 r. (przy skorzystaniu z 

prawa opcji maksymalnie do 12.08.2025 r.). 

Przedmiotem umowy (zgodnie z jej treścią) są: 

sprzedaż i dostawa macierzy dyskowych (A i B) 

wykonanie wdrożenia, 

udzielenie  gwarancji  oraz  świadczenie  usług  serwisu  gwarancyjnego,  a  także  usług 

wsparcia przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru jakościowego, z 

zastrzeżeniem  wydłużenia  tego  okresu  w  zakresie  przewidzianym  w  prawie  opcji,  ale  nie 

dłużej  niż  do  72  miesięcy  licząc  od  dnia  podpisania  bez  uwag  protokołu  odbioru 

jakościowego. 


Wartość umowy: 

Łącznie maksymalne wynagrodzenie brutto z tytułu umowy wynosi 9.066.007,74 zł, w tym: 

6.340.662,30 zł za sprzedaż, dostawę i wdrożenie, 

2.725.345,44 zł za udzielenie gwarancji, świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i usług 

wsparcia. 

c. Referencje ZUS nr 10 

Poświadczenie  dotyczy  dostawy  i  wdrożenia  macierzy  dyskowych  dla  platformy 

Mainframe,  świadczenie  usług  serwisu  i  wsparcia  przez  maksymalnie  72  miesiące  oraz 

rozbudowę macierzy  HPE  XP7  –  zgodnie z  umową nr  1070739 z  dnia 26  kwietnia 2019  r. 

oraz Aneksem nr 1 z dnia 9 września 2019 r. 

Okres obowiązywania umowy: od 26.04.2019 r. do 12.08.2022 r. (przy skorzystaniu z 

prawa opcji maksymalnie do 12.08.2025 r.). 

Przedmiotem umowy (zgodnie z jej treścią) są: 

sprzedaż i dostawa macierzy dyskowych (C) 

wykonanie wdrożenia, 

udzielenie  gwarancji  oraz  świadczenie  usług  serwisu  gwarancyjnego,  a  także  usług 

wsparcia przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru jakościowego, z 

zastrzeżeniem  wydłużenia  tego  okresu  w  zakresie  przewidzianym  w  prawie  opcji,  ale  nie 

dłużej  niż  do  72  miesięcy  licząc  od  dnia  podpisania  bez  uwag  protokołu  odbioru 

jakościowego, 

- rozbudowa macierzy HPE XP7 

Wartość umowy: 

Łącznie maksymalne wynagrodzenie brutto z tytułu umowy wynosi 4.091.626,64 zł, w tym: 

2.601.922,32 zł za sprzedaż, dostawę i wdrożenie macierzy C 

1.117.804,32  zł  za  udzielenie  gwarancji,  świadczenie  usług  gwarancyjnego  i  usług 

wsparcia, 

371.900,00 zł za rozbudowę macierzy HPE XP 7. 

d. 

Referencje GUS 


Przystępujący  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu 

przedstawił  referencję  GUS  z  postępowania  na  dostawę  uniwersalnej  infrastruktury 

sprzętowo-  systemowej  do  Centrum  Przetwarzania  Danych  w  GUS,  numer  postępowania 

33/ST/SPIS/PN/2019.  

W  referencji  GUS  poinformował,  że  na  podstawie  urnowy  nr  33/ST/SPtS/PN/2019 

firma  T-

Systems  Polska  SP,  z  o.  o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ul.  Św.  Antoniego  7 

dokonała  na  rzecz  Głównego  urzędu  Statystycznego  w  Warszawie  'dostawy  uniwersalnej 

infras

truktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Przedmiot 

Urnowy składał się z trzech Zadań: 

Zadanie  I  Dostawa  wyspecyfikowanego 

sprzętu  oraz  dodatkowych  elementów 

infrastruktury sprzętowej, w tym kabli, jeśli będą niezbędne do prawidłowego wdrożenia; 

Zadanie Il 

— Dostawa oprogramowania do wirtualizacji; 

Zadanie  III 

—  Dostawa  oprogramowania  do  backupu  z  wykorzystaniem  urządzenia 

do backupu 'dyskowego z deduplikacją. 

Zadania  zostały  zrealizowane  terminowo.  Za  wykonanie  przedmiotu  Umowy 

Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 27 035 307,75 zł brutto. Urnowa zawarta 

była  09.10.2019  r.  Protokół  odbioru  końcowego  podpisany  został  dnia  18.11.2019  r.  Do 

umowy nie były naliczone kary umowne. 

W wezwaniu z dnia 21 stycznia 2020 r., 

Zamawiający w trybie art. 26 ust. 4 wezwał T- 

Systems  do  złożenia  wyjaśnień  do  załączonego  do  oferty  T-Systems  JEDZ  w  zakresie 

dotyczącym  części  IV  Kryteria  kwalifikacji  sekcja  C  Zdolność  techniczna  i  zawodowa.  W 

sekcji  tej  T-

Systems  opisał  dwa  zamówienia  obejmujące  dostawę  macierzy.  Zgodnie  z 

warunkiem  udziału  w  postępowaniu  opisanym  w  Rozdziale  VI  pkt.  4  ppkt.  1)  lit.  b)  SIWZ, 

Zamawiający  wymagał  wykazania  się  przed  wykonawcę  wykonaniem  co  najmniej  dwóch 

zamówień  w  ramach  których  macierze  oraz  wykonał  usługi  związane  z  konfiguracją  / 

uruchomieniem macierzy o wartości 4.000.000,00 zł każde, przy czym w ramach co najmniej 

jednego z zamówień dostarczył macierz obiektową. Zamawiający zażądał wyjaśnienia, czy w 

ramach  co  najmniej  jednego  z  wskazanych  zamówień  wykonawca  dostarczył  macierz 

obiektową. 

Przystępujący w dniu 24 stycznia 2020 r. złożył wyjaśnienia, w których potwierdził, że 

wskazane  w  JEDZ  dostawy  obejmowały  serwery  typu  rack,  a  oprogramowanie  -  systemy 

operacyjne  serwerów,  oprogramowanie  do  wirtualizacji,  a  także,  że  jedna  z  dwóch 

wskazanych  w  JEDZ  dos

taw  obejmowała dostarczenie macierzy  obiektowej.  Przystępujący 


wskazał, że pozycja 3 dotyczy macierzy obiektowej potwierdzeniem wykonania tej usługi jest 

poświadczenie nr 10. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest  zasadne w  zakresie zarzutu  naruszenia art.  7 ust.  1 w  zw.  z  art.  26 

ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania  przystępującego  do  uzupełnienia 

dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych, 

pomimo  że  poświadczenie  nr  10/DEI/19  wydane  przez  ZUS  oraz  potwierdzenie  wykonania 

zamówienia z dnia 31 stycznia 2020 roku, wydane przez GUS, nie potwierdzają spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  rozdziale  VI  pkt  4  ppkt  1  lit.  a  i  b 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.). 

W pozostałym zakresie odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Izba uznała za nieuzasadniony art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  

P.z.p. 

poprzez  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców  i  dokonanie  wyboru  oferty  T-Systems,  która  nie  spełnia  wymagań  SIWZ  w 

zakresie oferowanych konsoli i przełącznika KVM Typ I oraz Typ II. 

Zgodnie  z  OPZ,  z

amawiający  wymagał  dla  obu  typów  konsol  (Konsola  KVM  Typu  I 

oraz Konsola KVM Typu II) funkcjonalności w postaci wsparcia rozdzielczości 1600 x 1200 

WXGA. 

Konsola  Typu  I  (str.  38  OPZ): 

Konsola  musi  posiadać  matrycę  aktywną  TFT  LCD  WXGA 

18.5 i wspierać rozdzielczość 1600 x 1200 WXGA 

Konsola  Typu  II  (str.  39  OPZ): 

Konsola  musi  posiadać  matrycę  aktywną  TFT  LCD  WXGA 

18.5 i wspierać rozdzielczość 1600 x 1200 WXGA 

Przystępujący  zaoferował  konsole  firmy  ATEN  1508AiN  oraz  1516AiN  o 

rozdz

ielczości paneli LCD wbudowanych w konsole  – 1280 x 1024. 

Analiza wskazanej wyżej treści OPZ wskazuje, że zamawiający – wbrew stanowisku 

odwołującego  –  nie  wymagał,  by  zaoferowana  konsola  posiadała  matrycę  o  rozdzielczości 

1600 x 1200 WXGA, ale 

– aby wspierała taką rozdzielczość. Wniosek taki wynika z literalnej 

interpretacji  wskazanego  postanowienia.  Ani  z  tego,  ani  z  żadnego  innego  postanowienia 


zawartego  w  dokumentacji  postępowania  nie  wynika,  by  zamawiający  wymagał  matrycy  o 

rozdzielczości 1600 x 1200.  

Izba przeprowadziła dowód z poświadczenia ATEN Polska Sp. z o.o. i stwierdziła, że 

dokument ten  potwierdza wskazany  wymóg.  Jak  wskazuje producent konsoli,  zaoferowane 

przez  przystępującego  urządzenia  posiadają  wymaganą  rozdzielczość  1280  x  1024  i 

wspie

rają  rozdzielczość  1600  x  1200.  Wobec  tego  podniesiony  w  tym  zakresie  zarzut  nie 

mógł zostać uwzględniony. 

Izba uznała za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 24 

ust.  1  pkt.  16  i  17  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  P.z.p.  poprzez  naruszenie  zasad 

uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  i  dokonanie  wyboru  oferty 

przystępującego,  który  to  w  wyniku  umyślności  lub  rażącego  niedbalstwa,  względnie  w 

wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  mający  istotny 

wpływ na wynik postępowania w zakresie, w jakim oświadczył, że jedna z dostaw macierzy 

zrealizowana przez 

przystępującego, a opisana w JEDZ, była dostawą macierzy obiektowej 

w  sytuacji,  w  której  z  dokumentacji  postępowania  dotyczącego  tej  dostawy  (postępowanie 

ZUS)  wynika,  że  przedmiotem  dostawy  były  macierze  blokowe,  a  zamawiający  dał  wiarę 

temu oświadczeniu. 

Odwołujący  oparł  swój  zarzut  na  treści  OPZ  sporządzonego  w  postępowaniu 

przeprowadzonym  przez  ZUS. 

Podniósł,  że  szczegółowe  wymagania  opisu  przedmiotu 

zamówienia  dla  dostarczonych  przez  przystępującego  matryc  wskazując  na  to,  że 

przedmiotem postępowania była dostawa matryc blokowych, nie zaś obiektowych. 

Odwołujący stwierdził ponadto, iż przyjętym przez odwołującego punktem odniesienia 

w definicji macierzy obiektowej są raporty firmy GARTNER dotyczące macierzy obiektowych. 

Wskazał  na  definicje  macierzy  obiektowej  zawarte  w  dokumentach  wydanych  przez  firmę 

GARTNER,  tj.  „Kluczowe  funkcjonalności  dla  macierzy  obiektowych”,  „Kwadrant  magiczny 

dla dystrybuowanych systemów  plików  oraz  macierzy  obiektowych”  oraz  definicję macierzy 

obiektowej wg portalu Wikipedia. 

Izba zauważa, że określenie „macierz obiektowa” nie zostało zdefiniowane w żadnym 

akcie  powszechnie  obowiązującym.  Definicje  macierzy  obiektowej  tworzone  są  przez 

podmioty  działające  w  branży  informatycznej,  przy  czym  opierają się one głównie o pewne 

funkcjonalności,  które  spełnia  dane  urządzenie.  Nadal  jednak  nie  są  to  definicje  legalne. 

Zamawiający w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mogą 

tworzyć  definicje  macierzy  obiektowej  (jak  np.  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  NASK 

PIB, na które powołał się odwołujący), niemniej jednak są to definicje obowiązujące jedynie 

w  tym  postępowaniu,  w  którym  zostały  stworzone.  Brak  jest  podstaw  do  twierdzenia,  iż 


jakakolwiek  definicja  tego  pojęcia  jest  obowiązująca  wobec  wszystkich  podmiotów 

funkcjonujących na rynku. 

Wskazać przy tym należy, że pojęcie „macierzy obiektowej” nie zostało zdefiniowane 

w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określenie „macierz 

obiektowa”  nie  występowało  również  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  ZUS,  na  które 

powołał  się  przystępujący.  Przedmiot  zamówienia  został  tam  opisany  poprzez  wskazanie 

parametrów i funkcjonalności, nie zaś poprzez odwołanie się do jakichkolwiek definicji. 

W  ocenie  Izby,  z  faktu  braku  definicji  macierzy  obiektowej  zdawał  sobie  sprawę 

odwołujący, który w piśmie procesowym z dnia 2 marca 2020 roku (str. 3 pkt 3) wskazuje: 

„Istotą  podważenia  przez  Odwołującego  Referencji  ZUS  przedstawionej  przez  firmę  T-

Systems  jest  zdefiniowanie  pojęcia  macierzy  obiektowej  w  celu  uzyskania  jednoznacznego 

terminu  tego  przedmiotu.  Następnie  istotne  jest  stwierdzenie,  że  przedstawione  przez  T-

Systems Referencje 

ZUS dotyczyły dostawy tylko i wyłącznie macierzy blokowych”. 

Argumentacja  odwołującego  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Nie  jest  bowiem 

akceptowalna  sytuacja,  w  której  jeden  z  wykonawców  na  etapie  postępowania 

odwoławczego  tworzy  definicję  i  następnie  dowodzi,  że  doświadczenie  wykazywane  przez 

jego przeciwnika tej definicji nie odpowiada.  

Odwołujący,  uzasadniając  stanowisko  w  zakresie  tego,  że  zamówienie  realizowane 

na  rzecz  ZUS  nie  było  dostawą  macierzy  obiektowej,  powołał  się  na  ekspertyzę  Izby 

Rzeczozn

awców Polskiego Towarzystwa Informatycznego.  

W pierwszej kolejności Izba wskazuje, że opinie prywatne nie są tożsame z opiniami 

sporządzanymi na polecenie sądu przez biegłych sądowych. Nie mogą zatem takie prywatne 

ekspertyzy zastępować opinii biegłych sądowych, a co za tym idzie nie są one dowodem na 

okoliczności wymagające wiadomości specjalnych.  

Nie  budzi  wątpliwości  w  orzecznictwie,  że  prywatna  opinia  nie  stanowi  dowodu  na 

okoliczność wymagającą wiadomości specjalnych, w rozumieniu art. 278 § 1 K.p.c., choćby 

jej autorem była osoba wpisana na listę biegłych sądowych (za wyrokiem SO we Wrocławiu 

z  22.01.2009  r.,  sygn.  akt:  X  Ga  22/08)

.  Zauważa  się  bowiem,  że  opinia  prywatna  jest  w 

zasadzie jedynie "wzmocnieniem" stanowiska strony wiadomościami specjalnymi. Może ona 

ewentualnie stanowić asumpt do przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego. I tak 

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie V ACa 895/13 (LEX 

nr 1474065) uznał, że „opinie opracowane na zlecenie stron (stanowiące dokument prywatny 

w rozumieniu art. 253 K

.p.c.) traktowane są jako element materiału procesowego wyrażający 

stanowiska  stron.  Zawart

a  w  takiej  opinii  argumentacja  może  stanowić  jedynie  podstawę 


dopuszczenia  przez  sąd  orzekający  dowodu  z  opinii  biegłego.”  Z  kolei  Sąd  Apelacyjny  w 

Warszawie w wyroku z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie VI ACa 1079/12 (LEX nr 1362939) 

przyjął,  iż  opinia  zlecona  ekspertowi  przez  jedną  ze  stron  procesu  stanowi  poparcie  jej 

stanowiska  procesowego,  z  uwzględnieniem  wiadomości  specjalnych.  Natomiast  Sąd 

Apelacyjny  w  Łodzi  w  wyroku  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  I  ACa  1121/12  (LEX  nr 

1311975)  stanął  na  stanowisku,  że  oparcie  rozstrzygnięcia  sporu  stron  na  prywatnych 

ekspertyzach byłoby naruszeniem przepisów procedury cywilnej. 

Izba  wskazuje,  że  sądy  zwracają  przy  tym  uwagę,  że  opinia  zlecona  przez  stronę 

procesu posiada walor dowodowy jako dokument prywatny i w 

tym charakterze może zostać 

zaliczona przez sąd w poczet materiału postępowania. Oznacza to, że jak każdy dokument 

prywatny  może  mieć  znaczenie  dla  oceny  innych  dowodów  zaoferowanych  w  sprawie. 

Zaznacza  się  jednocześnie,  iż  jeśli  treść  ekspertyzy  prywatnej  jest  kwestionowana,  a 

ustalenia  okoliczności  sprawy  wymagają  wiadomości  specjalnych,  to  konieczne  jest 

przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  sądowego.  Stanowisko  takie  przedstawił  Sąd 

Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie I ACa 894/12 (LEX 

nr  1299005)  stwierdzając,  iż  „pozasądowa  ekspertyza  rzeczoznawcy  sporządzona  na 

zlecenie strony podlega ocenie sądu jako dowód z dokumentu prywatnego, a nie jako dowód 

z opinii biegłego.” Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie I 

CSK  57/10  (LEX  nr  688661)  uznał,  iż  „dowód  z  opinii  biegłego  nie  może  być  zastąpiony 

przez  opinię  wykonaną  przez  biegłego  na  zlecenie  prywatne  strony,  gdyż  nie  jest  to  tryb 

przewidziany w kodeksie postępowania cywilnego. Opinia taka jest dokumentem prywatnym, 

a nie jest dowodem z opinii biegłego. Jako dokument prywatny potwierdza jedynie, że osoba, 

która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie (art. 245 k.p.c.)." Podkreśla 

się również, że gdy o wyborze osoby biegłego rozstrzyga jedna ze stron, która ze względów 

oczywistych nie może być bezstronna w swojej sprawie w sensie procesowym (nemo iudex 

in causa sua

), to przekłada się na wątpliwości co do bezstronności biegłego. Tym bardziej, 

gdy  materiał  badawczy  określa  strona,  która  swobodnie  udostępnia  (lub  nie)  informacje  o 

okolicznościach  faktycznych  istotnych  dla  opiniowania.  W  takiej  sytuacji:  „nie  można 

wykluczyć  swoistego  „dopasowywania”  opinii  prywatnej  do  potrzeb  zlecającego, 

„solidaryzowania  się"  jej  autorów  z  poglądami  zlecającego,  obdarzenia  go  sympatią  czy 

wreszcie  motywu  finansowego  (skoro  zlecono  komuś  wykonanie  za  wynagrodzeniem 

stosownego  opracowania  w  określonym  celu,  zleceniobiorca  może  czuć  się  w  obowiązku 

wykonać  zamówienie,  by  cel  ten  został  osiągnięty)”  -  tak  m.in.  w  wyroku  SO  w  Łodzi  z 

30.06.2017 r., sygn. akt: III Ca 531/17. 

Izba  przeanalizowała  treść  wskazanej  wyżej  opinii  traktując  ją  –  zgodnie  ze 

wskazanym  wyżej  orzecznictwem  –  jako  rozszerzenie  stanowiska  odwołującego  (stanowi 


ona  jedynie  dowód  tego,  że  osoba  lub  osoby,  które  ją  podpisały  wyraziły  zawarty  w  niej 

pogląd,  nie  korzysta  ona  natomiast  z  domniemania  zgodności  z  prawdą  zawartych  w  niej 

twierdzeń) i stwierdziła, że opinia ta nie została sporządzona w oparciu o materiały naukowe, 

lecz  art

ykuły  prasowe,  informacje  pochodzące  od  prywatnych  podmiotów  działających  w 

branży IT oraz dane z Wikipedii.  

Tym  samym  Izba  uznała,  że  za  nieuzasadniony  wskazany  wyżej  zarzut.  Izba 

podkreśla,  iż  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  P.z.p.  dotyczy  wykonawców,  którzy  w 

wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili zamawiającego w błąd 

przy 

przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w 

postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  lub  którzy  zataili  te  informacje 

lub nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Przepis art. art. 24 ust. 1 pkt 16 

ustawy P.z.p. przede wszystkim dotyczy sytuacji, w której wykonawca oświadcza nieprawdę, 

czyli przeinacza fakty albo potwierdza nieistniejące okoliczności. Wprowadzenie w błąd musi 

przybrać formę zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. 

Do  wykluczenia  wykonawcy  konieczne  jest  więc  w  tym  przypadku  kumulatywne 

spełnienie następujących przesłanek:  

wykonawca działał w sposób zamierzony lub w warunkach rażącego niedbalstwa,  

wskutek tego zachowania zamawiający został wprowadzony w błąd,  

błąd dotyczy informacji, co do istnienia podstaw wykluczenia wykonawcy, spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

Z kolei, 

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wskazany  wyżej  przepis  ustanawia  obligatoryjną  przesłankę  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  co  oznacza,  że  zamawiający  obowiązany  jest 

w

ykluczyć  wykonawcę  w  każdym  przypadku,  gdy  spowodował  on  zdarzenie,  o  którym  mowa  w 

artykule. 

Ocena,  czy  w  rozpoznawanej  sprawie  wystąpiły  okoliczności  obligujące  zamawiającego  do 

wykluczenia przystępującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. wymaga ustalenia: 

czy przystępujący przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, 

czy  informacje  te  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

3)  czy przedstawienie tych informacji 

było wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa. 

Wskazana  przesłanka uzależnia  wykluczenie  wykonawcy od tego, czy można  mu przypisać 

winę  we  wprowadzeniu  w  błąd  zamawiającego.  Winę  na  gruncie  prawa  cywilnego  dzieli  się  na 


umyślną,  czyli  polegającą  na  działaniu  lub  zaniechaniu,  bądź  winę  nieumyślną,  cechującą  się 

niedołożeniem należytej staranności – niedbalstwem albo lekkomyślnością. 

W ocenie Izby odwołujący nie wykazał zaistnienia wskazanych wyżej przesłanek. W 

szczególności nie udowodnił, że zamawiający został przez przystępującego wprowadzony w 

błąd, skoro zamawiający nie zdefiniował pojęcia macierzy obiektowej. W związku z tym, że – 

jak 

to  już  wyżej  wskazano  –  nie  istnieje  powszechnie  obowiązująca  definicja  macierzy 

legalnej,  pr

zystępujący  mógł  być  przekonany,  iż  zrealizowane  przez  niego  zamówienie  na 

rzecz ZUS potwierdza, iż spełnia on warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.  

Izba  podkreśla,  że  żaden  z  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu,  mimo 

istnienia  praw

nej  możliwości,  nie  zwrócił  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie,  co  należy 

rozumieć  przez  macierz  obiektową.  Żaden  z  podmiotów  (zarówno  zamawiający,  jak  i 

wykonawcy)  nie  może  zatem  podnosić,  iż  wykazana  przez  przystępującego  dostawa  nie 

odpowiada wymogom s.i.w.z. 

Izba uznała za częściowo uzasadniony zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 

ust.  3  ustawy  P.z.p

.  poprzez  zaniechanie  wezwania  przystępującego  do  wyjaśnień  lub 

poprawienia  lub  uzupełnienia dokumentów,  o których mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  P.z.p., 

pomimo 

że  dokumenty  te  nie  potwierdzają  stawianych  przez  zamawiającego  warunków 

udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI pkt 4. ppkt 1 lit. a i b tj.: 

a. 

protokołu  odbioru  na  rzecz  spółki  Euvic  sp.  z  o.o.  dla  postępowania 

„Rozbudowa infrastruktury serwerowej PSG w ramach postępowania 2017/W001/WP-00532" 

b. 

poświadczenia nr 9/DEI/2019 wydanego przez ZUS 

c. 

poświadczenia nr 10/DEI/2019 wydanego przez ZUS 

d. 

potwierdzenia  wykonania  zamówienia  z  dnia  31  stycznia  2020  r.  (dalej 

„Referencje GUS"). 

W ocenie Izby  wskazany  wyżej  zarzut  w  zakresie  protokołu odbioru  na  rzecz  spółki 

Euvic sp. z o.o. 

nie zasługuje na uwzględnienie. 

Przystępujący  złożył  protokół  odbioru  w  postępowaniu  „Rozbudowa  infrastruktury 

serwerowej  PSG  w  ramach  postępowania  2017/W001/WP  –  00532”.  Zgodnie  z  informacją 

zawartą  w  protokole,  przystępujący  przekazał  produkty  oraz  zrealizował  usługi  zgodnie  ze 

specyfi

kacją zawartą  w  Załączniku nr  1 do  protokołu. Wykaz  wykonanych czynności  został 

przedstawiony  poprzez  wskazanie  nr  produktu  HP  oraz  opisu/charakterystyki  produktu  za 

pomocą kodów i symboli (part numberów). Odwołujący podnosił, że part numbery, na które 

pow

ołuje się przystępujący, to usługi producenta HP, i nie wynika z nich, że to przystępujący 

je  wykonał.  Odwołujący  jednakże  nie  poparł  swojego  stanowiska  żadnym  dowodem. 


Argumentacja odwołującego pozostała w tym zakresie gołosłowna. Podkreślenia wymaga w 

ty

m miejscu, że Izba nie jest zobowiązania do dociekania prawdy materialnej. Postępowanie 

przed  Krajową Izbą  Odwoławczą  ma  charakter  kontradyktoryjny, a brak przedstawienia 

dowodów  na  poparcie  swojego stanowiska  skutkuje  nieuwzględnieniem  zarzutu,  który  nie 

został udowodniony. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie 

w  spr. o 

sygn.  akt:  V  Ca  571/08,  kontradyktoryjny  charakter  postępowania  odwoławczego 

przed  KIO  pozostawia  inicjatywę  dowodową  stronom,  nie  nakładając  na  KIO  obowiązku 

ustal

enia  prawdy  materialnej.  Podobnie  również  stwierdził SO  w  Katowicach  w 

wyroku o 

sygn.  XIX  Ga  92/08,  iż:  "w  postępowaniu  odwoławczym przed  KIO  to  strony 

postępowania, a nie  Izba  winna  poszukiwać  i wykazać  dowody  na  poparcie  swoich 

twierdzeń.  Zatem  obowiązkiem  strony  na  której  spoczywa  ciężar  dowodu  jest  wskazanie 

wszystkich  okoliczności,  od  których  zależy  powodzenie  wnoszonego  odwołania.  W 

przedmiotowej sprawie dotyczyło to Odwołującego". 

W  ocenie  Izby  wskazany  wyżej  zarzut  w  zakresie  poświadczenia  nr  9/DEI/2019 

również nie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołujący  podniósł,  że  referencje  nr  9  ZUS  nie  potwierdzają  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie dotyczącym  dostawy  w  ramach co najmniej jednego z  zamówień 

macierzy obiektowej (lit. b in fine). 

Izba  wskazuje,  że  –  zgodnie  z  oświadczeniem  przystępującego  –  referencje  nr  9  w 

ogóle  nie  dotyczyły  dostawy  macierzy  obiektowej.  Tym  samym  zarzut  ten,  jako 

bezprzedmiotowy, podlega oddaleniu. 

Izba  uznała  za  uzasadniony  wskazany  wyżej  zarzut  w  odniesieniu  do  usługi 

potwierdzonej poświadczeniem nr 10/DEI/2019 w zakresie wymaganej wartości. 

Odwołujący  podniósł,  że  referencje  ZUS  nr  10  wskazują,  że  łączne  maksymalne 

wynagrodzeni

e  brutto  za  zadanie  objęte  referencjami  wynosi  4.091.626,64  zł;  wartość 

sprzedaży,  dostawy  i  wdrożenia  macierzy  C  to  2.601.922,32  zł.  Wymóg  zamawiającego  w 

Postępowaniu dotyczył tego, aby dostawa macierzy oraz usługi uruchomienia i konfiguracji z 

nimi związane osiągnęły wartość 4.000.000,00 zł. Zamawiający nie objął tym zbiorem usług 

gwar

ancyjnych,  serwisu  czy  innych  usług  dodatkowych.  Wobec  tego  Referencje  nr  10  nie 

spełniają  wymagania  zamawiającego.  Ponadto,  zgodnie  z  treścią  referencji,  okres 

obowiązywania  umowy  to  12  sierpnia  2022  r.,  a  przy  skorzystaniu  z  prawa  opcji, 

maksymalnie do 1

2 sierpnia 2025 r., co oznacza, że przystępujący nie może wliczać wartość 

tych  usług  do  wartości  wykonanego  już  zamówienia.  Oznacza  to,  że  warunek  osiągnięcia 

wymaganej przez z

amawiającego kwoty co najmniej 4.000.000,00 dla każdego zamówienia 

nie został spełniony. 


Izba  przeanalizowała  treść  referencji  nr  10  i  uznała  stanowisko  odwołującego  za 

zasadne. Referencja wskazuje na wykonanie zamówienia obejmującego sprzedaż, dostawę i 

wdrożenie  macierzy  C  za  kwotę  2.601.922,32  zł.  Pozostała  część  wynagrodzenia 

wyko

nawcy  obejmuje  udzielenie  gwarancji,  świadczenie  usług  serwisu  gwarancyjnego  i 

usług wsparcia oraz rozbudowę macierzy HPE XP7. Tym samym referencja nie potwierdza 

spełnienia  przez  przystępującego  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej i zawodowej. 

Izba  uznała  również  za  uzasadniony  zarzut  dotyczący  zamówienia  na  rzecz  GUS. 

Odwołujący  podniósł,  że  przedmiotem  postępowania  były  wyłącznie  dostawy 

wyspecyfikowanego  sprzętu,  dodatkowych  elementów  infrastruktury,  oprogramowania  do 

wirtualizacji i oprogramowania do backup. 

Postępowaniem nie było zaś objęte uruchomienie 

i konfi

guracja sprzętu. 

Izba  przeanalizowała  referencję  sporządzoną  przez  GUS  z  dnia  31  stycznia  2020 

roku  i  skonstatowała,  że  zrealizowane  zadanie  obejmowało  wyłącznie  dostawę  sprzętu  i 

oprogramowania.  Tym  samym  nie  spełnia  ono  warunków  niniejszego  postępowania,  w 

którym  zamawiający  wymagał  również  wykonania  usług  związanych  z  konfiguracją  i 

uruchomieniem wskazanych produktów. 

W  odniesieniu  do  uwzględnionych  zarzutów  odwołania  Izba  stwierdza,  że  na  ich 

zasadność  wskazuje  przede  wszystkim  treść  przedłożonych  referencji.  Niezależnie  od 

powyższego,  Izba  zauważa,  że  przystępujący  w  żaden  sposób  do  tych  zarzutów  się  nie 

odniósł.  Wobec  braku  jakiegokolwiek  stanowiska  przystępującego,  Izba  uznała  zarzut  za 

zasadny i w tym zakresie odwołanie uwzględniła. 

Uwzględniając  odwołanie  we  wskazanym  zakresie,  Izba  nakazała  zamawiającemu 

wezwanie 

przystępującego  do  uzupełnienia,  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p., 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w 

rozdziale VI pkt 4 ppkt 1 lit. a i b (s.i.w.z.), i dokonanie ponownej oceny ofert.  

Izba  oddaliła  wniosek  zamawiającego  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika, a to z uwagi na treść § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.U z 2018 roku, 

poz. 972), zgodnie z którym, w przypadku uwzględnienia odwołania przez 

Izbę,  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  po  stronie 

zamawiającego,  wniósł  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu  w  całości  albo  w  części,  gdy  zamawiający  uwzględnił  część  zarzutów,  a 

odwołujący  nie  wycofał  pozostałych  zarzutów  odwołania,  Izba  zasądza  od  wnoszącego 


sprzeciw równowartość kwoty wpisu na rzecz odwołującego oraz koszty, o których mowa w § 

3 pkt 2, na rzecz odwołującego lub zamawiającego. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy P.z.p., czyli stosownie do wyniku postępowania. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 


wiper-pixel