KIO 327/20 POSTANOWIENIE dnia 3 marca 2020 roku

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 327/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 marca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w Warszawie  w  dniu  3  marca 

2020r. 

odwołania  wniesionego    do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  lutego 

2020  r.  przez 

wykonawcę  POLLIGHT  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gminę  Ostrów 

Mazowiecka 

przy  udziale  wykonawcy 

LUG  Light  Factory  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w Zielonej Górze zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

POLLIGHT  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie kwoty 7 500 

zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) 

uiszczone

j tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 327/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Gmina  Ostrów  Mazowiecka  prowadzi  postępowanie  o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ostrów 

Mazowiecka.”  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  z  dnia  20  grudnia  2019  r.  pod  numerem  638098-N-2019 

Postępowanie 

prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843,  dalej  „ustawa Pzp”). 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  17  lutego  2020  r. 

wykonawca  POLLIGHT  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie  od  czynności  odrzucenia  jego  oferty.  Odwołujący 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  89  ust  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp, 

polegające  na 

bezpodstawnym, co najmniej przedwczesnym 

oraz błędnym uznaniu, iż „Wykonawca nie 

wykazał,  iż  przyjęte  i oferowane  rozwiązania  techniczne  spełniają  wymagania 

Zamawiającego  (żywotność  źródeł  światła  na  poziomie  100  000h,  Wykonawca 

przedstawił  raport  na  60.600h)”,  które  to  błędne  uznanie  legło  u  podstaw 

nieuprawnionego przyjęcia, iż oferta złożona  w  toku  postępowania przez Odwołującego 

jest ofert

ą niezgodną co do treści z postanowieniami SIWZ, podczas gdy oferta złożona 

przez  Odwołującego,  w  pełni  odpowiada  określonym  przez  Zamawiającego 

wymaganiom,  w  szczególności  w  zakresie  spełniania  przez  oferowany  produkt 

odpowiedniego  poziomu  żywotności  źródeł  światła,  którą  to  okoliczność  potwierdziła 

przedłożona przez Odwołującego, stanowiąca załącznik nr 13 do wyjaśnień wykonawcy z 

dnia  3  lutego  2020  r.,  kopia  raportu  LM  80-

08;  jednocześnie  wskazując,  iż  powzięcie 

przez  Zamawiającego  ewentualnych  nowych  określonych  wątpliwości  co  do  złożonych 

przez  Odwołującego  wyjaśnień  na  etapie  dokonywania  oceny  ofert  złożonych  przez 

posz

czególnych  wykonawców,  winno  skutkować  ponownym  skorzystaniem  przez 

Zamawiającego  z  przewidzianego  w  treści  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  uprawnienia  do 

żądania  złożenia  wyjaśnień,  a  nie  automatycznym  odrzuceniem  złożonej  przez 

Odwołującego oferty; 

art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

polegające  na  całkowicie  bezpodstawnym,  arbitralnym  oraz  nieuzasadnionym  przyjęciu 

przez Zamawiającego, iż złożona przez Odwołującego oferta zawiera rażąco niską cenę 

lub  koszt  w  stosunku  do  zaoferowanego  przez  Odwołującego  przedmiotu  zamówienia, 


które  to  błędne  uznanie  legło  u  podstaw  nieuprawnionego  odrzucenia  oferty  złożonej 

przez Odwołującego, mając na uwadze, iż: 

określona  przez  Odwołującego,  w  treści  oferty,  cena  brutto  za  wykonanie 

przedmiotu  zamówienia,  uwzględnia  wartość  wszystkich  komponentów  oraz  prac, 

których dostarczenie oraz wykonanie, pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia 

sposób  w  pełni  odpowiadający  obowiązującej  w  postępowaniu,  dokumentacji 

przetargowej; 

w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wystarczającym jest 

dostarczenie  przez  Odwołującego  1  kompletu  sterownika  systemu  sterowania, 

którego  wartość  (2.600,00  zł)  uwzględniona  została  przez  wykonawcę  zarówno  na 

etapie obliczania ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, jak również i  w 

treści  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  wyjaśnień    tabeli    „KOSZTORYS  projekt: 

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ostrów Mazowiecki'’ 

Zamawiający  w  żadnym  spośród  dokumentów  składających  się  na 

obowiązującą  w toku  postępowania  dokumentację  przetargową,  nie  wskazał  ani  nie 

wymagał  dostarczenia  przez  poszczególnych  wykonawców  ubiegających  się  o 

udzielenie 

zamówienia, konkretnej liczby sterowników systemu sterowania; wskazana 

natomiast w treści stanowiącej załącznik nr 8 do Wyjaśnień korespondencji mailowej 

z dnia 24 czerwca 2019 r., godz. 14:29, prowadzonej z przedstawicielami handlowymi 

firmy  LUMIQOON  Sp.  z  o.o.,  obejmującej  ofertę  LUMIQOON  Sp.  z  o.o.,  jako 

dostawcy  komponentu:  sterownik  systemu  sterowania,  liczba  26  szt.  sterownika 

systemu  sterowania  - 

„Ready2mains  r2m  28001206  TRIDONIC”,  dotyczyła 

ofertowania  na  potrzeby  szerszej  i  ogólnej  współpracy  pomiędzy  wykonawcą  a  tym 

podmiotem,  która  została  nawiązana  nawet  przed  wszczęciem  postępowania,  w 

związku z czym nie sposób uznać, iż Odwołujący planował zastosowanie 26 szt. ww. 

sterownika  również  na  potrzeby  postępowania,  w  sytuacji  gdy  nawet  postępowanie 

takie n

ie było na tym etapie ogłoszone; 

w  związku  z  czym  stwierdzenia  wymaga,  iż  nie  sposób  uznać,  iż  Odwołujący, 

uwzględniając  w  toku  obliczeń  ceny  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia 

postępowaniu,  1  kpl.  sterownika  systemu  sterowania,  dopuścił  się  tym  samym 

rażącego  zaniżenia  ceny  lub  kosztów  oferty  w  stosunku  do  oferowanego  przedmiotu 

zamówienia,  w związku  z  czym  odrzucenie  przez  Zamawiającego,  złożonej  przez 

Odwołującego, oferty  w oparciu o dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 

ustawy Pzp, 

winno zostać uznane jako całkowicie nieuprawnione; 

3.  art. 92 ust. 1 pkt. 3 w zw. art. 89 ust. 1-2 i 4 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, 

polegające 

na  ogólnikowym  oraz  skrótowym  przedstawieniu  przez  Zamawiającego  powodów 

odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego, niewskazującego w sposób zupełny oraz 


wyczerpujący  okoliczności,  których  zaistnienie  uzasadniało  dokonanie  przez 

Zamawiającego  ww.  czynności,  w  sytuacji  gdy  dyspozycja  art.  92  ust.  1  pkt.  3  ustawy 

Pzp 

w  sposób  oczywisty  nakłada  na  Zamawiającego  obowiązek  podania  wykonawcom 

podstaw  faktycznych  odrzucenia  oferty,  a  po  stronie  w

ykonawcy  kształtuje  prawo  do 

uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn odrzucenia oferty; 

4.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

polegające  na  lakonicznym  i  enigmatycznym  uzasadnieniu 

podjętej  przez  Zamawiającego  decyzji  faktycznej  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  co 

stanowi  naruszenie  zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  zachowania  uczciwej 

konkurencji  i  doprowadziło  do  sytuacji,  której  Odwołujący  w  istocie  musi  domniemywać 

się podstaw faktycznych decyzji Zamawiającego, którą chce zakwestionować, a także na 

przywołaniu  w  treści  decyzji  Zamawiającego  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego 

elementów  prawnie irrelewantnych  dla samej  decyzji  o odrzuceniu  oferty,  co stanowi  w 

Odwo

łującego przejaw zastraszania oraz zniechęcania Odwołującego do skorzystania z 

zagwarantowanych w u

stawie środków ochrony prawnej. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania, 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  oraz 

nakazanie  powtórzenia  czynności  badania  ofert  złożonych  przez  wykonawców, 

a w 

szczególności oferty złożonej przez Odwołującego.  

Izba  stwierdziła  skuteczność  zgłoszonego  przez  wykonawcę  LUG  Light  Factory  Spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  („Przystępujący”) 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, wobec spełnienia 

wymogów formalnych określonych w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp i dopuściła go do udziału w 

postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika.  

W  dniu  2  marca  2019  r.  Z

amawiający  przesłał  do  Prezesa  Izby  informację  o  unieważnieniu 

czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego.  Na  posiedzeniu  przed  Izbą  w  dniu  3  marca  2020  r. 

Zama

wiający  oświadczył,  iż  uwzględnia  odwołanie  w  całości.  Przystępujący,  prawidłowo 

zawiadomiony o ter

minie posiedzenia, nie stawił się.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z treścią  tego  przepisu  jeżeli 

uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, 

nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez 

zam

awiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia 

czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu. 

Oznacza  to,  że  oświadczenie  zamawiającego  o  uwzględnieniu  w całości  zarzutów  odwołania  oraz 

okoliczność  braku  wniesienia  sprzeciwu  co  do  tej  czynności  przez  uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  Zamawiającego  wyczerpuje  dyspozycję 

art. 186 ust. 3 ustawy Pzp 

i obliguje Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego.  


Taka  sytuacja  zaistniała  w przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym.  Zamawiający  na 

posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości. 

Z  kolei  Przystępujący,  który  został  w  sposób  prawidłowy  zawiadomiony  o  terminie  posiedzenia,  co 

znajduje  potwierdzenie  w  aktach 

postępowania  odwoławczego,  nie  stawił  się.    Izba  uznała,  iż 

niestawiennictwo  na  posiedzenie  wykonawcy,  który  przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego, mimo prawidłowego zawiadomienia o terminie posiedzenia, należy uznać za 

rezygnację z uprawnień do reprezentowania swoich interesów, tożsamą z niezłożeniem sprzeciwu co 

do  uwzględnienia  odwołania.  Stwierdzić  bowiem  należy,  iż  Przystępujący  decydując  się  na  takie 

działanie, czyni to ze świadomością skutków, jakie brak jego obecności, może wywołać w sferze jego 

interesów  procesowych.  W  tym  stanie  rzeczy  skuteczne  skorzystanie  przez  Zamawiającego 

przysługującej mu czynności dyspozytywnej w postaci uwzględnienia w całości odwołania powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania. 

Natomiast  dalsze  czynności,  które  Zamawiający  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom 

odwołania,  pozostają  poza  oceną  Izby  w  ramach  ustalenia  zaistnienia  przesłanki  umorzenia 

postępowania odwoławczego. Zgodnie z dyspozycją art. 186 ust. 3 in fine ustawy Pzp ustawodawca 

nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp 

umorzyła  postępowanie 

odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uznała,  że  ponieważ  uwzględnienie  w 

całości  zarzutów  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  z  mocy  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b) 

ustawy  Pzp 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie.  Jednocześnie  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz 

Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel