KIO 325/20 WYROK dnia 28 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 325/20 

WYROK 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 

Członkowie:  

Marzena Ordysińska  

Anna Osiecka 

Protokolant:             

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2020 

r., w Warszawie, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  lutego  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

IDM Inwestycje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku,  

IDM  INWESTYCJE  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółkę  komandytową  

z  siedzibą  we  Włocławku  oraz  J.  M.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą JM - PROJEKT J. M. z siedzibą w Augustowie  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Skarb  P

aństwa  –  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  siedzibą  

w Warszawie, oddział w Białymstoku 

przy udziale wykonawców: 

A. MGGP 

Spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie  

B. TPF 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

oddział  w  Białymstoku  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz 

unieważnienie  czynności  wykluczenia  z  postępowania  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  IDM  Inwestycje  Spółki  z  ograniczoną 

odpowiedzialn

ością,  IDM  INWESTYCJE  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 


spółki  komandytowej  oraz  J.  M.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą JM - PROJEKT J. M.,  

kosztami  postępowania  obciąża  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

oddział w Białymstoku i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  IDM 

Inwestycje  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  IDM  INWESTYCJE 

Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółkę  komandytową  oraz  J.  M. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  JM  -  PROJEKT  J.  M. 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  oddział  

w Białymstoku na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  IDM  Inwestycje  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  IDM 

INWESTYCJE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej 

oraz J. M. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JM - PROJEKT 

J.  M.  kwot

ę  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych 

zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z 

tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

Członkowie:   

……………………..… 

……………………..… 


Sygn. akt: KIO 325/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Białymstoku  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  „pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  robót  oraz 

zarządzanie kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa 

– granica państwa, odcinek: koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko z obwodnicą Szypliszek” 

na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  25  października  2019  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S207-505171.  Wartość  zamówienia  jest 

większa  niż  kwoty  określone  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych. 

Stanowisko Odwołującego 

Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia IDM Inwestycje 

Sp.  z  o.o.,  IDM  INWESTYCJIE  Sp.  z  o.o.  Sp.  Komandytowa  oraz  J.  M. 

prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  JM  -PROJEKT  J.  M.  wniósł  odwołanie  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  24  ust.  1 pkt  17 w  zw.  z  art.  7 ust.  1 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych poprzez 

wykluczenie Odwołującego z postępowania z uwagi na niezasadne przyjęcie, że Odwołujący 

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

2.  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  naruszenie  zasady  uczciwej 

konkurencji o

raz równego traktowania wykonawców z uwagi na dokonanie badania i oceny 

oferty Odwołującego z pogwałceniem naczelnych zasad zamówień publicznych. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

1. unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania,  

2. powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego,  

3. uznania oferty Odwołującego za najwyżej ocenioną, a następnie wezwanie Odwołującego 

do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  

a w konsekwencji dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej, 

4.  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztami 

zastępstwa procesowego. 


W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  określił  jako  kryterium 

oceny  ofert  doświadczenie  specjalisty  ds.  rozliczeń.  Opis  sposobu  oceny  oferty  w  ramach 

tego kryterium został określony następująco: maksymalna ilość punktów – 6; doświadczenie 

przy  rozliczaniu  zadania  o

bejmującego  budowę,  przebudowę  lub  remont  Obiektu 

Budowlanego zgodnie z poniższą definicją o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto, 

w okresie minimum 12 miesięcy w ramach 1 zadania liczonym wstecz od daty wystawienia 

Świadectwa  Przejęcia  i  obejmującym  datę  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  (wydanego 

zgodnie  z  subklauzulą  10.1  Warunków  Kontraktu  dla  zadań  realizowanych  w  oparciu  

o FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu 

(w  przypadku  zadań,  dla  których  nie  wystawia  się  Świadectwa  Przejęcia)  na 

stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń: - za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania 

Wykonawca  otrzyma  2  punkty,  - 

za  2  lub  więcej  zadań  potwierdzających  powyższe 

wymagania  Wykonawca  otrzyma  4  punkty,  -  za  1  zadanie  po

twierdzające  wszystkie 

powyższe wymagania w okresie minimum 18 miesięcy, Wykonawca otrzyma 6 punktów, - za 

niewykazanie  zadań  potwierdzających  powyższe  wymagania  Wykonawca  otrzyma  

0  punktów,  -  za  zadanie,  które  nie  potwierdza  w  pełni  spełniania  powyższych  wymagań 

Wykonawca otrzyma 0 punktów.  

Odwołujący  wskazał  –  na  potrzeby  oceny  oferty  w  ramach  ww.  kryterium  –  G.  C.,  z 

doświadczeniem  przy  budowie  obwodnicy  Inowrocławia  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  15  i  25, 

etap I od DK 15 do DK 25, okres 

29 miesięcy, rodzaj zadania: nadzór nad budową obiektu 

budowlanego,  wartość  robót  netto  291.873.656,80  PLN,  na  stanowisku  specjalisty  ds. 

rozliczeń. 

8 stycznia 2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych 

do 

wyjaśnień 

zakresie 

doświadczenia 

p. 

C.,  

a  14  stycznia  2020  r.  Odwołujący  przedłożył  wyjaśnienia  dotyczące  wątpliwości 

przedstawionych przez  Zamawiającego oraz dowody potwierdzające fakt legitymowania się 

przez  ww.  osobę  doświadczeniem  wskazanym  w  ofercie.  Zamawiający,  pismem  z  17 

stycznia  2020  r.  wezwał  Odwołującego  do  wyjaśnienia  dokumentów  złożonych  w  ramach 

wyjaśnień z 14 stycznia w zakresie doświadczenia personelu konsultanta, na co Odwołujący 

udzielił odpowiedzi pismem z 23 stycznia 2020 r. 

6  lutego  2020  r.  Zamawiający  dokonał  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych uznając, że Odwołujący 

próbował  wprowadzić  Zamawiającego  w  błąd  w  ww.  zakresie,  a  jego  działanie  należy 

kwalifikować  jako  lekkomyślność  lub  rażące  niedbalstwo.  W  uzasadnieniu  odwołania 

Zamawiający  podniósł,  że  informacje  przedstawione  przez  Odwołującego  wprowadzają 

Zamawiającego  w  błąd,  ponieważ  z  poświadczenia  wydanego  przez  dyrektora  GDDKiA 

oddział w Bydgoszczy z 26 października 2017 r. wynika, że pan C. pełnił funkcje specjalisty 


ds.  rozliczeń  od  lutego  2015  do  września  2017  r.  w  ramach  realizacji  projektu  „Budowa 

obwodnicy  Inowrocławia  i  Brodnicy  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  15”  łącznie  na  zadaniu  2. 

„Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 

25”  oraz  zadaniu  3.  „Budowa  obwodnicy  Brodnicy  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  15  od  km 

298+462,20 do km 299+944,00”, czas pełnionej funkcji w poświadczeniu nie dotyczył jedynie 

zadania  nr  2,  które to  zadanie  zostało  przedstawione  w  formularzu  „Kryteria  pozacenowe”, 

ale łącznego czasu  na dwóch  zadaniach.  Z posiadanych przez  Zamawiającego informacji  i 

dokumentów wynika, że pan C. na zadaniu 2. pełnił funkcje specjalisty ds. rozliczeń tylko w 

okresie od czerwca 2017 r. do września 2017 r. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest 

Harmonogram  Pracy  Personelu  Konsultanta  (HPPK)  zatwierdzony  przez  Zamawiającego. 

Pan  C. 

pełnił  ww.  funkcję  do  21  września  2017  r.,  bowiem  w  tej  dacie  odnotowany  został 

ostatni wpis na liście obecności. Nie można uznać, że pan C. wykazał się doświadczeniem 

specjalisty  ds.  rozliczeń  jako  zgłoszony  dodatkowy  personel  wspomagający,  ponieważ 

Zamawiający nie dokonał zatwierdzenia tej osoby, a także osoba ta nie była ujęta w HPPK 

ani w żadnym innym dokumencie kontraktowym. 

Odwołujący  nie  zgodził  się  ze  stanowiskiem  Zamawiającego  wskazując,  iż  jest  ono 

pozbawione  podstaw  faktycznych  i  prawnych,  a  wykluczenie  Odwołującego  stanowi 

nar

uszenie wskazanych przepisów.  

Dla zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych musza zaistnieć 

łącznie wskazane tam przesłanki.   

Okoliczność wprowadzenia zamawiającego w błąd może zostać uznana za zaistniałą jedynie 

w sytuacji, w 

której zamawiający nie dysponuje informacjami pozwalającymi na samodzielną 

weryfikację  składanych  przez  wykonawcę  oświadczeń.  Możliwość  wprowadzenia  w  błąd 

zamawiającego winna być rozpatrywana w kontekście wywołania mylnego przeświadczenia 

o okolicznościach, które nie są zgodne z rzeczywistością. Mowa tutaj o pozostawaniu przez 

zamawiającego  w  błędzie  co  do  prawdziwości  określonych  informacji.  W  sytuacji,  w  której 

zamawiający  posiada  wiedzę  na  temat  określonych  danych,  np.  realizacji  zamówienia 

wykonywanego 

na  jego  rzecz  i  przez  niego  koordynowanego,  nie  ma  możliwości 

wprowadzenia w błąd na gruncie brzmienia ww. przesłanki. O wprowadzeniu w błąd można 

byłoby  mówić  w  sytuacji,  w  której  wykonawca  podałby  zamawiającemu  błędną  informację, 

którą zamawiający, nie mogąc zweryfikować, uznałby za informację prawdziwą. Tymczasem 

Zamawiający  posiadał  wiedzę,  pozwalającą  na  weryfikację  podanej  przez  Odwołującego 

informacji.  Zamawiający  dysponował  informacjami  dotyczącymi  pełnienia  funkcji  specjalisty 

ds.  rozliczeń  przez  G.  C.  w  ramach  realizacji  zadań  związanych  z  wykazaniem 

doświadczenia 

przez 

wykonawcę 

wskazanego 

formularzu 

ofertowym,  

a  zakwestionowane  doświadczenie  dotyczy  inwestycji  realizowanej  na  rzecz 

Zamawiającego.  Już  w  toku  postępowania  Zamawiający  ujawnił  informacje,  że  dysponuje 


wiedzą  na  temat  udziału  p.  C.  w  ramach  ww.  inwestycji,  np.  w  wezwaniu  do  wyjaśnień. 

Także z samego uzasadnienia wykluczenia Odwołującego z postępowania wynika, że zakres 

udziału p. C. w przywołanej w wykazie inwestycji był Zamawiającemu znany, a Zamawiający 

był  w  posiadaniu  dokumentów,  które  dawały  możliwość  oceny  oświadczenia  złożonego  w 

wykazie.  Zatem  nie  sposób  przyjąć,  że  Zamawiający  mógł  lub  pozostawał  w  błędnym 

przekonaniu  co  do  okolic

zności  stanowiących  podstawę  wykluczenia  Odwołującego  z 

postępowania.  

W  uzasadnieniu  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  Zamawiający  wskazał,  że 

podstawą  podjętej  decyzji  był  fakt,  że  z  załączonego  przez  Odwołującego  do  wyjaśnień 

pisma  z  19  marca  2015 

r.,  w  którym  pełnomocnik  ECMG  GmbH  SGS  Polska  Sp.  z  o.o. 

zgłasza  pana  C.  jako  specjalistę  ds.  rozliczeń  na  zadanie  „Projekt  i  budowa  obwodnicy 

Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25” nie wynika, że 

Zamawiający  dokonał  jego  akceptacji.  Twierdzenie  to  jest  obarczone  błędem,  gdyż  nie 

uwzględnia kluczowej kwestii, która winna być Zamawiającemu znana, gdyż została zawarta 

w wyjaśnieniach składanych w toku postępowania, tj. p. C. został 19 marca 2015 r. dla ww. 

zadania  zgłoszony  na  stanowisko  specjalisty  ds.  rozliczeń  jako  „dodatkowy  personel 

wspomagający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia”. Wykonywanie usługi w ramach 

dodatkowego personelu nie powoduje,  że p.  C. nie nabył  wymaganego doświadczenia,  jak 

również  że  nie  może  się  na  ww.  doświadczenie  powoływać  na  potrzeby  postępowań  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego.  Takie  stanowisko  nie  wynika  z  dokumentów 

przetargowych  dla  niniejszego  postępowania,  bowiem  Zamawiający  nie  wskazał,  że  na 

potrzeby  o

ceny  ofert  w  ramach kryterium  doświadczenia personelu ocenie będzie podlegał 

wyłącznie  personel  główny,  kluczowy,  etc.  Na  gruncie  realizowanych  usług  nadzoru 

zastępczego,  nie  wynika,  że  personel  dodatkowy  ma  drugorzędne  znaczenie  dla  potrzeb 

realizacji prz

edmiotu zamówienia. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że to zaangażowanie 

osób  z  personelu  dodatkowego  determinuje  powodzenie  danego  projektu.  Odnosząc  się 

natomiast  do  kwestii  braku  akceptacji  p.  C. 

w  ramach  kontraktu,  wskazania  wymaga,  że 

zg

odnie  z  punktem  2.1.  opisu  przedmiotu  zamówienia  dla  zadania,  którego  dotyczy 

przywołana  umowa,  tj.:  „Pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  robót  oraz 

zarządzanie inwestycją pn. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 

25.  Etap  I  od  DK  15  do  DK25

”,  w  celu  realizacji  usługi  Konsultant  był  zobowiązany  do 

zapewnienia  Ekspertów  Kluczowych  oraz  Innych  Ekspertów  dla  właściwego  wykonania 

przedmiotu  zamówienia.  Wskazani  eksperci  powinni  zostać  przedstawieni  w  odpowiedniej 

liczbie  ora

z  dysponować  odpowiednimi  kwalifikacjami  wskazanymi  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. Minimalne wymagania dotyczące liczby Ekspertów Kluczowych oraz 

Innych  Ekspertów  zostały  wykazane  w  formularzu  cenowym.  Ponadto  opis  przedmiotu 

zamówienia  wskazywał,  że „Jeżeli  Konsultant  uzna,  że osoba  proponowana na  stanowisko 


Inżyniera będzie potrzebowała wsparcia w trakcie realizacji Usługi, to uwzględni on w Ofercie 

wszelkie koszty  takiego wsparcia”.  P.  C.  w  kwestionowanym  przez  Zamawiającego  okresie 

nie  pełnił  ani  roli  Eksperta  Kluczowego,  ani  roli  Innego  Eksperta  –  stanowił  personel 

wykonawcy  dedykowany  na  potrzeby  zamówienia.  W  świetle  powyższego  wykonawca  nie 

miał obowiązku dokonywać formalnego zgłoszenia p. C. oraz uzyskiwać formalnej akceptacji 

przez  Kierownika  Projektu.  Zawarta  umowa  nie  ustalała  wprost  określonego  trybu  dla 

dokonywania zgłoszenia zamawiającemu osób mających stanowić dodatkowe wsparcie przy 

wykonywaniu  zamówienia.  W  ramach  jej  treści  nie  zostały  również  zawarte  postanowienia 

wskazujące,  by  zaangażowanie  danej  osoby  w  ramach  personelu  dodatkowego,  było 

uzależnione od uzyskania uprzedniej zgody zamawiającego. W § 10 ust. 3 umowy wskazano 

jedynie,  że  „personel  Konsultanta  wymieniony  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Za

mówienia winien posiadać kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie 

usługi  i  podlega  pisemnej  akceptacji  przez  Kierownika  Projektu”.  W  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  wymieniono  jedynie  „minimalne  wymagania  dotyczące  liczby 

per

sonelu”,  zatem  inny,  dodatkowy  personel  stanowiący  wsparcie  merytoryczne  dla 

Inżyniera i Konsultanta takiej pisemnej akceptacji nie podlegał. 

Pomimo  tego,  że  p.  C.  w  ww.  okresie  formalnie  nie  był  formalnie  zgłoszonym  członkiem 

personelu, to wykony

wał faktycznie czynności w ramach realizowanego kontraktu. Świadczy 

o tym szereg dokumentów, w których posiadaniu jest Zamawiający, które zostały dołączone 

do  wyjaśnień,  a  także  stanowiących  załącznik  do  odwołania  oraz  które  zostaną 

przedstawione podczas rozprawy. 

Niezależnie  od  formalnego  zaszeregowania  pana  C.,  czy  to  w  ramach  „personelu 

dodatkowego”  czy  jako  „kluczowego  eksperta”  w  ramach  realizacji  zadania  „pełnienie 

nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  robót  oraz  zarządzanie  inwestycją  pn.  Budowa 

obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK25” brał on 

w  sposób  czynny  i  ciągły  udział  w  pracach  personelu  konsultanta  na  wszystkich  etapach 

realizacji zamówienia. Do zadań p. C. należało w szczególności - sprawdzenie rozliczeń za 

pracę Konsultanta – obowiązek ten był wykonywany w całym okresie zaangażowania p. C. w 

realizację  zadania;  -  ustanowienie  KPI  (Key  Performance  Indicators)  –  kluczowych 

wskaźników  dla  projektu,  których  poziom  (w  zależności  od  konstrukcji  wskaźnika),  miał  z 

wyprzedzeniem informować o niekorzystnych trendach (w tym dotyczących zaawansowania 

projektowania  w  pierwszym  okresie,  a  następnie  postępu  dotyczącego  realizacji  robót. 

Obowiązek ten był wykonywany począwszy od lipca 2015; - prowadzenie bieżącej kontroli i 

analizy  szacunku  końcowej  wartości  Kontraktów  –  na  potrzeby  Raportów  Miesięcznych 

Konsultanta; 

odbywanie  konsultacji  i  proponowanie  rozwiązań  szczególnie 

skomplikowanych  problemów  –  w  ramach  pracy  Zespołu  Personelu  Konsultanta,  co 

potwierdza  oświadczenie  pełnomocnika  Konsultanta,  Harmonogram  Pracy  Personelu 


Konsultanta  oraz  pismo  z  23  sierpnia  2017  r.  potwierdzające  wykonywanie  przez 

Konsultanta obowiązków w zakresie ustanowienia KPI – od czerwca 2015 do września 2017 

oraz  zapewnienie  dodatkowego  wsparcia  merytorycznego  w  przypadku  konieczności 

rozwiązywania skomplikowanych problemów. O okoliczności realnego wykonywania usługi i 

sprawowania fun

kcji specjalisty ds. rozliczeń  w przedstawionym w ofercie okresie świadczy 

także  fakt  prowadzenia  korespondencji  mailowej  przez  pana  C.  z  pełnomocnikiem 

Konsultanta,  dotyczącej  prowadzonych  rozliczeń  kontraktu  oraz  szereg  dokumentów 

potwierdzających  realizację  obowiązków  w  zakresie  KPI  oraz  bieżącej  kontroli  i  analizy 

szacunku końcowej wartości kontraktu. 

W ramach realizacji kontraktu „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz 

zarządzanie inwestycją pn. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 

25. Etap I od DK 15 do DK25

”, do którego odnosi się przedstawione w ofercie doświadczenie 

p.  C.

,  konsultant  od  początku  realizacji  zamówienia  zapewniał  pracę  dwóch  dodatkowych 

osób (w kluczowych dziedzinach: rozliczeń i roszczeń). Praca dodatkowego personelu była 

plano

wana  w  comiesięcznych  Harmonogramach  Pracy  Personelu  Konsultanta,  które 

podlegały  zatwierdzeniu  przez  Kierownika  Projektu.  W  treści  harmonogramów 

wyszczególniony został także G. C. jako osoba realizująca funkcję specjalisty ds. rozliczeń. 

Tr

eść przedstawionego dokumentu w postaci Harmonogramu Pracy Personelu Konsultanta 

obejmującego  swym  zakresem  okres  od  marca  2015  r.  do  września  2017  r.  w  sposób 

oczywisty  potwierdza  zatem  fakt,  iż  G.  C.  pełnił  funkcję  specjalisty  ds.  rozliczeń  w  ramach 

realizacji  ww.  zadania 

w  okresie  od  marca  2015  r.  do  września  2017  r.,  tj.  przez  okres  30 

miesięcy. Od początku realizacji zamówienia do 31 maja 2017 r. pan C. był zaangażowany w 

realizację  zamówienia  jako  „personel  dodatkowy”  zaangażowany  przez  Konsultanta  w  celu 

wsparcia  Inżyniera  Kontraktu  w  trakcie  realizacji  usługi  oraz  na  potrzeby  wypełnienia 

o

bowiązków  wynikających  z  tzw.  „metodyki”.  Konsultant  poinformował  Zamawiającego  o 

zaangażowaniu  dodatkowego  personelu,  a  Zamawiający  to  oświadczenie  przyjął.  Taki 

wniosek wynika również wprost z analizy Harmonogramu Pracy Personelu Konsultanta. 

Ponadto  w  maju  2017  r.  p.  C. 

został  zgłoszony  jako  „ekspert  kluczowy”  specjalista  ds. 

rozliczeń,  a  jako  taki  podlegał  weryfikacji  Zamawiającego  pod  kątem  spełnienia  wymagań 

określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  sporządzonej  na  potrzeby 

realizowanego  kontraktu.  Pan  C. 

posiadał wymagane przez Zamawiającego doświadczenie 

już  w  momencie zgłoszenia jego zaangażowania jako  uczestnika „personelu dodatkowego” 

marcu 

r. 

Sam 

Zamawiający, 

przedstawiając 

wykonawcy 

pismo  

z  26  października 2017 r.,  potwierdził,  że pan C.,  w  okresie od  lutego  2015 r.  do  września 

2017  r.  pełnił  funkcję  specjalisty  ds.  rozliczeń  na  zadaniu  2.  i  3.  Zgłoszenie  

p. C. 

jako „eksperta kluczowego” spowodowane było planowanym oddaniem do użytkowania 

trasy  głównej  i  koniecznością  zintensyfikowania  prac  mających  na  celu  przygotowanie  i 


weryfikację  dokumentacji  oraz  sprawdzanie  dostarczanych  przez  wykonawcę  robót 

dokumentów,  a  możliwe  stało  się  m.in.  z  uwagi  na  fakt,  iż  na  stanowisku  specjalisty  ds. 

rozliczeń 

istniały 

niewykorzystane 

przez 

Konsultanta 

„dniówki”. 

Ponadto  

w  okresie  zgłoszenia  p.  C.  jako  „eksperta  kluczowego”  zadanie  pod  nazwą  „Budowa 

obwodnicy  Brodnicy  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  15”,  w  ramach  którego  

p.  C. 

pełnił  tożsamą  funkcję  specjalisty  ds.  rozliczeń,  weszło  w  ostatnią  fazę  przeglądów  i 

zaangażowanie p. C. na tym zadaniu w czerwcu i lipcu 2017 r. było ograniczone i wynosiło 

już tylko po 2 „dniówki” w miesiącu. 

Zamawiający  w  punkcie  19.1.3.2  ppkt  2)  IDW  wskazał,  że  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert 

punktowane  będzie:  „doświadczenie  przy  rozliczaniu  zadania  obejmującego  budowę, 

przebudowę  lub  remont  Obiektu  Budowlanego  zgodnie  z  poniższą  definicją  o  wartości  co 

najmniej 200 mln PLN netto, w okresie minimum 12 miesięcy w ramach 1 zadania liczonymi 

wstecz  od  daty  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  i  obejmującym  datę  wystawienia 

Świadectwa  Przejęcia  (wydanego  zgodnie  z  subklauzulą  10.1  Warunków  Kontraktu  dla 

zadań realizowanych w oparciu o FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót 

lub  równoważnego  dokumentu  (w  przypadku  zadań,  dla  których  nie  wystawia  się 

Świadectwa Przejęcia) na stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń. (...) Za zadanie, które nie 

potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.” 

Powyższe brzmienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przesądza o uznaniu, 

iż jedyną akceptowaną przez Zamawiającego formą uzyskania doświadczenia na stanowisku 

specjalisty  ds.  rozliczeń  jest  pełnienie  przez  określoną  osobę  funkcji  specjalisty  w  ramach 

personelu  „głównego”.  Tym  samym  Odwołujący  był  w  pełni  uprawniony  do  przedstawienia 

doświadczenia  osoby  świadczącej  usługi  ramach  personelu  „dodatkowego”.  Treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ogranicza charakteru personelu, w ramach 

którego doświadczenie zdobywała osoba przedstawiana Zamawiającemu w wykazie osób – 

Formularzu  2.2  „Kryteria  pozacenowe”. Wymagania  w  stosunku  do  przedstawianego  przez 

wykonawcę  zadania ograniczały  się do  jego wartości  (powyżej  200 mln złotych netto)  oraz 

czasu  pełnienia  funkcji  przez  specjalistę  ds.  rozliczeń.  W  przypadku  niepotwierdzenia  się 

powyższych warunków sankcja dla wykonawcy powinna zatem zostać ograniczona do braku 

przyznania  punktów  w  ramach  analizowanego  kryterium.  Zastąpienie  sankcji  braku 

przyznania  punktów  w  ramach  kryterium  sankcją  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania 

uznać  należy  zatem  za  niewynikające  z  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, a tym samym pozbawione uzasadnionych podstaw. 

Dodatkowo  w  ramach  poprzednio  prowadzonych  postępowań  o  udzielenie  zamówienia 

Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Białymstoku  przy  określaniu 

warunków  dotyczących  doświadczenia  osób  przedstawionych  do  realizacji  kontraktu 

zastrzegał,  że  osoba  ta,  pełniąc  funkcję,  musiała  zostać  uprzednio  zgłoszona  do 


zamawiającego.  Zatem  jeżeli  Zamawiający  pragnąłby  podtrzymać  wymóg  przedstawienia,  

w  ramach  spełnienia  kryteriów  oceny  ofert,  osób,  których  doświadczenie  zostało 

udokumentowane w ramach uprzedniego zgłoszenia, wyraźnie określiłby ten fakt w punkcie 

19.1.3.2.  ppkt  2  IDW.  Brak  wyraźnego  wskazania  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  niniejszego  wymogu  w  sposób  oczywisty  uprawnia  wykonawcę  do 

przedstawienia  doświadczenia  osoby,  która  nie  podlegała  zgłoszeniu  i  akceptacji 

Zamawiającego.  

Nie  sposób  też  uznać,  że  Odwołujący  działał  lekkomyślnie  lub  rażąco  niedbale. 

Skompletowane  i  p

rzeanalizowane  dokumenty  w  sposób  jednoznaczny  dowodzą,  że 

Odwołujący  rzetelnie  oraz  wnikliwie  przeanalizował  zakres  posiadanego  przez  p.  C. 

doświadczenia.  Okoliczność  przyjęcia  odmiennej  interpretacji  pewnych  faktów  czy  też 

odmiennej kwalifika

cji prawnej podejmowanych czynności, czy też błędne odczytanie intencji 

Zamawiającego  wyartykułowanych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  nie 

stanowią  podstawy  do  przyjęcia,  że  Odwołujący  próbował  wprowadzić  Zamawiającego  w 

błąd. 

Ww. 

okoliczność 

może 

stanowić 

podstawę 

do 

podjęcia 

decyzji  

o nieprzyznaniu punktów Odwołującemu (z czym Odwołujący się nie zgadza), ale nie może 

być podstawą do wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Za  nieuzasadnione  należy  uznać  również  wywodzone  przez  Zamawiającego  w  treści 

uzasadnienia  wykluczenia  stanowisko  zakładające  występowanie  istotnego  wpływu  działań 

Odwołującego na  decyzje Zamawiającego podejmowane  w  toku postępowania.  Przesłanka 

ta  koresp

onduje  z  przesłanką  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd.  Nie  sposób  uznać  za 

zasadne stanowiska Zamawiającego o możliwym zaistnieniu wpływu działań wykonawcy na 

podejmowane  przez  niego  decyzje  w  postępowaniu,  w  sytuacji,  gdy  jest  on  w  posiadaniu 

informacji świadczących wprost o rzeczywistym sprawowaniu funkcji specjalisty ds. rozliczeń 

przez pana C. 

. Zamawiający nie tylko wprost dysponuje informacjami potwierdzającymi fakt 

rzeczywistego 

sprawowania 

funkcji 

przez 

osobę 

przedstawioną  

w ramach formu

larza ofertowego, ale i w sposób jawny dokonuje potwierdzenia powyższego 

faktu. Wobec  powyższego nie można  mówić  o przedstawieniu przez  wykonawcę informacji 

wprowadzających w błąd Zamawiającego oraz trudno uznać, że są to informacje mające lub 

mogące  mieć  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego.  Oświadczenie 

wykonawcy zamawiający zweryfikuje na podstawie posiadanych przez siebie danych, zatem 

to one są decydujące dla decyzji zamawiającego. 

Instrument  wykluczenia  wykonawcy  powinien  być  stosowany  zgodnie  z  zasadą 

proporcjonalności  obowiązującą  na  gruncie  prowadzonych  postępowań  o  zamówienie 

publiczne. 


Zastosowanie przez Zamawiającego instytucji wykluczenia wykonawcy polegało w istocie na 

nieuprawnionym  oraz  rozszerzającym  zastosowaniu  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych.  Podstawy  wykluczenia  wykonawców  z  postępowania, 

stanowiące  jedne  z  najdalej  idących  i  poważnych  sankcji,  skutkujących  odebraniem 

wykonawcy możliwości ubiegania się o zamówienie, nie mogą być stosowane w taki sposób. 

Instytucja  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  powinna  znaleźć  zastosowanie  jedynie  

w sytuacji świadczącej w niepodważalny sposób o zaistnieniu podstaw do jej zastosowania 

oraz  wykazania  tego  faktu  przez  zamawiającego.  Wykluczenie  z  postępowania  stanowi 

zatem  środek  ostateczny  i  mający  przeciwdziałać  sytuacjom  rażącej  nieuczciwości 

wykonawcy. 

W  świetle  powyższego Zamawiający  nie  wykazał,  że  Odwołujący  w  wyniku  lekkomyślności 

lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, mogące mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowanie przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  Z  posiadanych  przez  Odwołującego  dokumentów  i  informacji  nie  wynikają 

bowiem wnioski wysnuwane przez Zamawiającego. 

Ponadto  brak  przyznania  przez  Zamawiającego  punktów  w  ramach  kryterium  określonego  

w  punkcie  19.1.3.2  ppkt  2)  IDW  pozostaje  bez  wpływu  na  wynik  postępowania.  Pozycja 

wykonawcy w rankingu ofert nie ulega bowiem modyfikacji nawet w sytuacji dokonania przez 

Zamawiającego negatywnej oceny przedstawionego doświadczenia specjalisty ds. rozliczeń. 

Powyższy  fakt  w  sposób  oczywisty  dowodzi  braku  realnego  wpływu  dokonywanej  oceny 

doświadczenia wykonawcy na wynik postępowania przetargowego. 

II Stanowisko Zamawiającego  

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł o jego oddalenie w całości i zasądzenie od 

Odwołującego kosztów zastępstwa procesowego.  

ocenie  Zamawiającego  spełnione  zostały  wszystkie  przesłanki  zobowiązujące  

Zamawiającego  do  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania.  Odwołujący,  działając  

w sposób lekkomyślny lub niedbały przedstawił Zamawiającemu informację wprowadzającą 

w  błąd  w  zakresie  doświadczenia  zawodowego  G.  C.,  wskazanego  do  pełnienia  funkcji 

specjali

sty  ds.  rozliczeń  w  Formularzu  2.2  „Kryteria  pozacenowe”.  Odwołujący  przedstawił 

błędną  informację  w  celu  uzyskania  punktów  w  kryterium  „doświadczenie  personelu 

Konsultanta”, co mogło mieć Istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w postępowaniu, tj. na ocenę oferty, a następnie na wybór oferty najkorzystniejszej. 

W  literaturze  i  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wskazuje  się,  że  informacja 

nieprawdziwa to informacja, która jest niezgodna z rzeczywistością, tj. informacja, która nie 

odpowiada obiektywnym faktom. Informacja ta musi 

jednocześnie wywołać skutek w postaci 


błędnej  oceny  stanu  faktycznego  u  odbiorcy,  tj.  zamawiającego,  podejmującego  decyzje  

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Możliwości wprowadzenia w błąd Zamawiającego przez Odwołującego nie wyłącza przy tym 

okoliczność, że wskazane przez Odwołującego zadanie realizowane było na rzecz jednego  

z  oddziałów  GDDKiA  (oddziału  w  Bydgoszczy),  a  co  za  tym  idzie,  iż  Zamawiający 

uprawniony był do samodzielnego ustalenia i wykrycia rzeczywistych informacji. Okoliczność 

ta  nie  może  wyłączać  obowiązku  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Wykon

awca, jako podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązany 

jest  we 

właściwy  sposób  zweryfikować  prawdziwość  przekazywanych  zamawiającemu 

informacji  i  przedstawić  w  ofercie  rzetelnie  sprawdzone  oraz  udokumentowane  dane.  Jako 

podmiot prowadzący profesjonalną działalność w obrocie gospodarczym zobowiązany był do 

posiadania  p

ełnej  wiedzy  odnośnie  sankcji,  które  przepisy  prawa  wiążą  z  niedopełnieniem 

obowiązków  ciążących  na  wykonawcy,  biorącym  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Przerzucenie  w  tym  względzie  obowiązków  weryfikacji  na 

Zamawiającego  uznać  należy  za  działanie  całkowicie  nieuprawnione  i  dodatkowo 

wskazujące  na  brak  profesjonalizmu Odwołującego.  Przepisy  prawa zamówień  publicznych 

nie  stanowią  w  tym  względzie  żadnych  wyjątków,  a  tym  samym  brak  jest  podstaw  do 

przyjęcia,  że  obowiązki  wykonawców  względem  wykazania  doświadczenia  zdobytego  

u  zamawia

jącego  są  inne,  niż  w  odniesieniu  do  wykazania  doświadczenia  zdobytego  

w związku z realizacją prac na rzecz innego podmiotu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i  Autostrad  prowadzi  liczne  prace  o  szeroko 

zakrojonej  skali  na  terenie  całego  kraju,  za 

pośrednictwem  właściwych  oddziałów.  Zamawiający  nie  dysponuje  bezpośrednią, 

szczegółową i łatwą do natychmiastowego pozyskania wiedzą na temat prac prowadzonych 

przez inne oddzi

ały w toku realizacji zamówień publicznych. Dotyczy to w szczególności tak 

szczegółowych  danych  jak  doświadczenie  personelu,  Zamawiający,  jak  miało  to  miejsce 

również  w  niniejszym  postępowaniu,  celem  weryfikacji  przekazanej  przez  Odwołującego 

informacji, 

musi zwrócić się do właściwej jednostki o przekazanie konkretnej informacji. Tym 

samym  okoliczność  realizacji  prac  na  rzecz  GDDKiA  pozostaje  bez  wpływu  na  możliwość 

wprowadzenia go w błąd, a w konsekwencji na zastosowanie regulacji art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Gdyby  założeniem  prawodawcy  było  odrębne 

potraktowani

e  takich  przypadków,  to  niewątpliwie  znalazłoby  to  odzwierciedlenie  w  treści 

przepisów prawa. Przywołane przez Odwołującego wyroki nie odnoszą się do analogicznych 

stanów  faktycznych.  W  niniejszej  sprawie  okoliczności  nie  były  znane  Zamawiającemu, 

ponieważ  dotyczyły  one  realizacji  umowy  z  innego  oddziału,  a  Zamawiający  w  celu 

zweryfikowania  prawdziwości  informacji  zmuszony  był  do  wystąpienia  o  udostępnienie 

niezbędnych  informacji.  Wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  w  niniejszej  sprawie  miało 


istotny  wpływ  na  podejmowane  przez  niego  w  toku  postępowania  decyzje.  Niewątpliwie 

jednym z koniecznych elementów wpisujących się w hipotezę normy prawnej uregulowanej 

w  przepisie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  jest  istotny  wpływ 

nieprawdziwych  informacji 

(informacji  wprowadzających  w  błąd)  na  decyzje  podejmowane 

przez Zamawiającego. Zamawiający, opierając się na oświadczeniu zawartym w Formularzu  

2.2  „Kryteria  pozacenowe”  dokonuje  czynności  w  ramach  postępowania.  Zawarcie 

nieprawdziwych  informacji  w  Formularzu  2.2  mogło  mieć  istotny  wpływ  na  decyzję 

Zamawiającego, gdyż w oparciu o informacje i oświadczenia składane w tych dokumentach 

Zamawia

jący podejmuje decyzje w zakresie oceny oferty, a następnie dokonuje jej wyboru. 

Informacja  ta  odnosi  się  zatem  do  najistotniejszych  elementów  postępowania,  które  mają 

wpływ  na  wybór  najkorzystniejszej  oferty  i  podjęcie  decyzji  o  ewentualnym  powierzeniu 

wybranemu  wykonawcy  realizacji  zamówienia  publicznego.  W  orzecznictwie  wskazuje  się, 

że przedstawienie nieprawdziwych informacji w zakresie odnoszącym się do kryteriów oceny 

ofert  i  mających  wpływ  na  tę  ocenę,  jak  również  w  zakresie  warunków  postępowania,  bez 

wątpienia należy zakwalifikować jako mające istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ponadto 

wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  nastąpiło  co  najmniej  wskutek 

lek

komyślności lub niedbalstwa Odwołującego. Jako ubiegający się o udzielenie zamówienia 

wykonawc

a  zobowiązanym  był  bowiem  do  właściwej  weryfikacji  przedstawianych 

Zamawiającemu  informacji  i  przyjęcia  na  siebie,  jako  profesjonalistę,  pełnej 

odpowiedzialności  za  wszelkie  błędy  w  złożonej  ofercie.  W  stosunku  do  profesjonalistów 

stopień  wymaganej  staranności  przy  udziale  w  postępowaniach  przetargowych  określać 

powinno  się  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  prowadzonej  działalności. Wobec 

tego Odwołujący, przed złożeniem jakichkolwiek informacji w ofercie, winien był dokonać ich 

rzetelnej  weryfikacji. 

Odwołujący  miał  przy  tym  pełną  świadomość  celu  składania  ww. 

informacji,  jak  również  konsekwencji  wskazania  nieprawdziwych  informacji.  To  Odwołujący 

jest  podmiotem  przekazującym  Zamawiającemu  te  informacje  i  to  on  ponosi  przed 

Zamawiającym  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  braku  ich  weryfikacji.  Lekkomyślność  lub 

niedbalstwo 

przy  przedstawianiu  informacji  wprowadzających  w  błąd  zamawiającego 

obejm

uje przypadki braku staranności wykonawcy przy przedstawianiu informacji mogących 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu.  

W stosunku do profesjonalis

tów miernik należytej staranności ulega podwyższeniu, zgodnie 

z art. 355 

§ 2 Kodeksu cywilnego.  

Zamawiający  nie  podzielił  stanowiska  Odwołującego,  iż  w  przypadku  niepotwierdzenia 

spełnienia  wymogu  doświadczenia  sankcją  nie  powinno  być  wykluczenie,  lecz  przyznanie  

0 punktów w kryterium. Zamawiający rozważył to podczas podejmowania decyzji i stwierdził, 

że taki sposób podejścia do deliktu Odwołującego byłby sprzeczny z warunkami specyfikacji 


istotnych warunków zamówienia oraz stanowiłby naruszenie zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

pozostałych  uczestników  postępowania,  którzy  rzetelnie  i  starannie  przygotowali  swoje 

oferty

.  Jedynie  pominięcie  przyznania  punktów  za  dane  podkryterium,  bez  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania,  stanowiłoby  swoiste  przyzwolenie  dla  wykonawców  do 

składania  nieprawdziwych  informacji  w  ofertach.  Wprawdzie  Zamawiający  w  punkcie 

19.1.3.2.  2)  I

DW  przewidział  sytuację,  w  której  „za  zadanie,  które  nie  potwierdza  w  pełni 

spełniania  powyższych  wymagań  Wykonawca  otrzyma  0  punktów”,  ale  nie  odnosi  się  do 

rozpatrywanej  sytuacji,  lecz 

wyłącznie  do  sytuacji,  w  której  wykonawca  podał 

niewprowadzające  w  błąd  informacje,  które  jednak  obiektywnie  nie  wypełniają  w  pełni 

warunków  danego  kryterium.  W  rozpatrywanej  sytuacji  podane  przez  Odwołującego 

informacje, jeżeli byłyby prawdziwe, to spełniałyby wymogi danego kryterium pozacenowego 

i skutk

owały przyznaniem określonej liczby punktów – jednakże były nieprawdziwe, przez co 

wprowadzały Zamawiającego w błąd. Odwołujący powinien odróżnić informację prawdziwą, 

lecz niepotwierdzającą wymagań Zamawiającego, od nieprawdziwej, czyli nieodpowiadającej 

stanowi faktycznemu. 

Odwołujący  w  Formularzu  2.2  „Kryteria  pozacenowe”  zaproponował  pana  C.  do  pełnienia 

funkcji specjalisty 

ds. rozliczeń oświadczając, że osoba ta posiada doświadczenie, tj. pełniła 

funkcję  przez  29  miesięcy  na  stanowisku/stanowiskach  ds.  rozliczeń  jako  specjalista  ds. 

rozliczeń przy realizacji zadania „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 

i  25,  Etap  I  od  DK  15  do  DK  25”.  Do  wyjaśnień  złożonych  Zamawiającemu  w  toku 

postępowania  przetargowego  Odwołujący  załączył  oświadczenie  wystawionego  przez 

GDDKiA  Oddział  w  Bydgoszczy  z  26  października  2017  r.,  z  którego  wynika,  że  GDDKiA 

Oddział w Bydgoszczy realizowała projekt „Budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15” 

obejmujący 3 zadania: zadanie 1. „Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi 

krajowej  nr  15  i  25  (łącznik)  o  długości  około  4,88  km”;  zadanie  2.  „Budowa  obwodnicy 

Inowrocławia  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  15  i  25,  Etap  l  od  DK  15  do  DK  25”;  zadanie  3. 

„Budowa  obwodnicy  Brodnicy  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  15  od  km  298+462,20  do  km 

299+944,00”. 

Jednocześnie 

ww. 

oświadczeniu 

GDDKiA 

Oddział  

w  Bydgoszczy  zaświadczyła,  że  w  ramach  realizacji  „Budowa  obwodnicy  Inowrocławia  

i  Brodnicy  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  15”  pan  C.,  w  okresie  od  lutego  2015  r.  do  września 

2017  r. 

pełnił  funkcję  specjalisty  ds.  rozliczeń.  Z  uwagi  na  fakt,  że  w  wystawionym 

oświadczeniu  wskazany  okres  pełnienia  przez  pana  C.  funkcji  specjalisty  ds.  rozliczeń 

dotyczył  całego  projektu  obejmującego  trzy  zadania,  Zamawiający  podjął  działania 

wyjaśniające w celu dokładnego ustalenia czasu pełnienia ww. funkcji wyłącznie na zadaniu 

.  dotyczącym  budowy  obwodnicy  Inowrocławia.  W  tym  celu  Zamawiający  zwrócił  się  do 

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, skąd otrzymał następujące informacje: G. C. brał udział w 


dwóch z trzech ww. zadań: w zadaniu 2. od 19 czerwca 2017 r. do 21 września 2017 r. oraz 

w zadaniu 3. od 1 lutego 2015 r. do 21 października 2016 r. Oddział wystawił poświadczenie 

pełnienia obowiązków wskazując początkową datę z zadania 3. i końcową datę z zadania 2.  

Konsultant, pismem z 19 marca 2015 r., 

poinformował Zamawiającego, że w ramach umowy 

„Pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem    i  realizacją  robót  oraz  zarządzanie  Kontraktem: 

Budowa  o

bwodnicy  Inowrocławia”  jako  dodatkowy  personel  wspomagający  będą 

uczestniczyć 

następujące 

osoby: 

A. 

B. 

– 

specjalista 

ds. 

roszczeń  

G. 

C. 

–  specjalista  ds.  rozliczeń.  Dopiero  po  dwóch  latach,  pismem  

z 30 maja 2017 r., 

Konsultant zgłosił G. C. jako specjalistę ds. rozliczeń na zadanie „Projekt i 

b

udowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 

25” 

przedłożył 

propozycję 

HPPK 

na 

miesiąc 

czerwiec 

r.,  

w którym uwzględnił pana C. . Następnie, 30 maja 2017 r. G. C. został zatwierdzony przez 

Zamawiającego  poprzez  akceptację  Harmonogramu  Pracy  Personelu  Konsultanta  (HPPK). 

W zatwierdzonym HPPK pan C. figuruje jako specjalista ds. r

ozliczeń w okresie od czerwca 

2017  r. 

do września 2017 r. Pierwsze adnotacje na liście obecności  dotyczące G. C. miały 

miejsce 19 czerwca 2017 r., 

natomiast ostatnia adnotacja na liście obecności miała miejsce 

września 2017 r. Doświadczenie pana C. na tym zadaniu wynosiło zatem 3 miesiące. W 

ramach  zadania  3. 

–  budowa  obwodnicy  Brodnicy  pan  C.  także  nie  zdobył  wymaganego 

przez  Zamawiającego  doświadczenia,  ponieważ  była  to  budowa  krótkiego  odcinka  drogi  o 

dużo mniejszej wartości robót – 39.587.019,35 zł. 

W  punkcie  19.1.3 

Zamawiający  postawił  następujące  kryterium:  „doświadczenie  personelu 

Konsultanta”,  a  w  punkcie  19.1.3.1.  zawarł  opis  podkryteriów  i  sposobu  przyznawania 

punktów: podkryterium 2.2. Specjalista ds. rozliczeń – max ilość punktów – 6. Doświadczenie 

przy  rozliczaniu  zadania  obejmującego  budowę,  przebudowę  lub  remont  Obiektu 

Budowlanego zgodnie z poniższą definicją o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto, 

w okresie minimum 12 miesięcy w ramach 1 zadania liczonym wstecz od daty wystawienia 

Świadectwa  Przejęcia  i  obejmującym  datę  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  (wydanego 

zgodnie  z  subklauzul

ą  10.1  Warunków  Kontraktu  dla  zadań  realizowanych  w  oparciu  

o FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu 

(w  przypadku  zadań,  dla  których  nie  wystawia  się  Świadectwa  Przejęcia)  na 

stanow

isku/stanowiskach ds. rozliczeń. 

Z  ww.  kryterium  wynika,  że  Zamawiający  wymagał  od  osoby  wskazanej  na  stanowisko 

specja

listy  ds.  rozliczeń  posiadania  doświadczenia  przy  rozliczaniu  zadania  obejmującego 

budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego. W odwołaniu wykonawca wskazuje, 

iż  G.  C.  pomagał  przy  rozliczaniu  Konsultanta  i  tworzeniu  KPI.  Wykonywanie  takich 

czynn

ości  nie  może  być  dowodem  na  to,  że  osoba  ta  zajmowała  się  rozliczaniem  zadania 

obejmu

jącego  budowę  drogi  ekspresowej  o  wartości  co  najmniej  200  mln  złotych  na 


zadaniach realizowanych w oparciu np. o FIDIC. W 

odwołaniu Odwołujący stwierdza, że do 

zadań  p.  C.  należało  w  szczególności:  a)  sprawdzenie  rozliczeń  za  pracę  Konsultanta  – 

obowiązek  ten  był  wykonywany  w  całym  okresie  zaangażowania  p.  G.  C.  w  realizację 

zadania;  b)  ustanowienie  KPI  (Key  Performance  Indicators) 

–  kluczowych  wskaźników  dla 

projektu,  których  poziom  (w  zależności  od  konstrukcji  wskaźnika),  miał  z  wyprzedzeniem 

inform

ować o niekorzystnych trendach, w tym dotyczących zaawansowania projektowania w 

pierwszym  okresie, 

a  następnie  postępu  dotyczącego  realizacji  robót.  Obowiązek  ten  był 

wykonywany począwszy od lipca 2015; c) prowadzenie bieżącej kontroli i analizy szacunku 

końcowej  wartości  Kontraktów  na  potrzeby  Raportów  Miesięcznych  Konsultanta;  d) 

odbywanie konsultacji i pro

ponowanie rozwiązań szczególnie skomplikowanych  problemów 

– w ramach pracy Zespołu Personelu Konsultanta. Ww. obowiązki dotyczyły więc rozliczenia 

usługi Konsultanta a nie rozliczenia zadania (budowy drogi ekspresowej). Wyszczególnione 

czynności  nie  wskazują  na  to,  że  w  trakcie  ich  wykonywania  nabył  on  doświadczenie  przy 

rozliczaniu budowy drogi krajowej

, dotyczą bowiem rozliczenia konsultanta w ramach umowy 

na u

sługę, w związku z czym nabyte doświadczenie pana C. nie odpowiada doświadczeniu 

nabywanemu  na 

stanowisku  specjalisty  ds.  rozliczeń.  Aby  uznać  za  równoważne 

doświadczenie  specjalisty  ds.  rozliczeń  i  doświadczenie  nabyte  na  stanowisku 

pomocniczym/dodatkowym niezbędne jest wykonywanie czynności zbieżnych, tożsamych do 

czynności przypisanych do stanowiska specjalisty ds. rozliczeń. 

Przed

stawione przez Odwołującego w odwołaniu dowody nie mogą zostać uznane, bowiem 

nie  potwierdzają  prawdziwości  twierdzeń  Odwołującego.  Wskazywana  w  odwołaniu 

korespondencja  mailowa  pana  C. 

z  pełnomocnikiem  Konsultanta  dotyczą  KPI  

i  analizy  porównania  ofert.  Prowadzona  korespondencja  nie  dotyczy  więc  potwierdzenia 

nabycia  doświadczenia,  które  było  wymagane  w  kryterium  pozacenowym,  zdobytego  przy 

rozliczaniu budowy drogi. Przedstawiona m

etodyka nie ma żadnego związku z rozliczaniem 

budowy i j

est dowodem wskazującym na to, iż pan C. nie zajmował się rozliczeniem zadania 

budowy drogi krajowej, tylko rozliczaniem Konsultanta. 

Przedstawiony  przez  Odwołującego  HPPK  nie  stanowi  żadnego  dowodu,  ponieważ  

z załącznika nr 15 do odwołania wynika, iż pan C. przy budowie obwodnicy Inowrocławia nie 

wypracował 

ani 

jednej 

tzw. 

dniówki 

(stan 

na 

maja 

r.),  

a z załącznika nr 14 do odwołania wynika, iż pan C. wypracował tylko 32 dniówki (stan na 23 

sierpnia 2017 r.). 

Ni

e można więc uznać, że w złożonej ofercie wykazano 29-miesięczne doświadczenie pana 

C. na stanowisku sp

ecjalisty ds. rozliczeń. Pan C. został zgłoszony przez Odwołującego jako 

dodatkowy  personel  wspomagający,  nie  był  on  zatwierdzony  przez  Zamawiającego, 

Harmonogramie  Pracy  Personelu  Konsultanta  ani  w  żadnym  innym  dokumencie 

kontraktowym. 

Jak  wskazuje  sam  Odwołujący,  pan  C.  pracował  przy  budowie  obwodnicy 


Inowrocławia  po  godzinach  pracy,  ponieważ  w  pełnym  wymiarze  czasu  musiał  pełnić 

obowiązki na obwodnicy Brodnicy. W sposób oczywisty  wskazuje to na fakt, iż na budowie 

o

bwodnicy  Inowrocławia  nie  mógł  się  zaangażować  w  pełnym  wymiarze,  czyli  nie  był  w 

stanie  zdobyć  odpowiedniego  doświadczenia  przy  rozliczaniu  zadania  obejmującego 

budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego o wartości robót co najmniej 200 mln 

PLN  netto,  w  związku  z  czym  nie  zdobył  wymaganego  doświadczenia  specjalisty  ds. 

rozliczeń,  o  którym  mowa  w  punkcie  19.1.3.1  2)  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

Twierdzenie  Odwołującego,  że  pan  C.  był  zaangażowany  w  realizację  zamówienia  jako 

„personel dodatkowy” zaangażowany przez Konsultanta w celu wsparcia Inżyniera Kontraktu 

w  trakcie  realizacji  usługi  oraz  na  potrzeby  wypełnienia  obowiązków  wynikających  z  tzw. 

„metodyki”  przeczy  twierdzeniu Odwołującego,  iż  zdobył  on  doświadczenie przy  rozliczeniu 

budowy drogi realizowanej na podstawie FIDIC. 

odwołania  wynika,  że  pan  C.  na  zadaniu  „Pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i 

realizacją  robót  oraz  zarządzanie  inwestycją  pn.  Budowa  obwodnicy  Inowrocławia” 

wykonywał  zupełnie  inne  czynności  niż  te,  które  znajdują  się  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia i są przypisane do obowiązków specjalisty ds. rozliczeń. 

W  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  Zamawiający  zawarł  główne  obowiązki 

specjalisty  ds.  r

ozliczeń, które dotyczą rozliczania Kontraktu z Wykonawcą tj.:  - weryfikacja 

wniosku w

ykonawcy o płatność (sprawdzanie i weryfikacja dowodów stanowiących podstawę 

do  płatności,  przedstawionego  rozliczenia),  -  sporządzanie  rozliczenia  do  PŚP  w  tym 

roz

liczenie  sprzedaży  materiałów,  -  rozliczanie/sprawdzanie  wyliczeń  Poleceń  Zmian,  

- sprawdzanie i 

weryfikacja wyliczeń przedstawianych do roszczeń przez wykonawcę.  

W  związku  z  powyższym  G.  C.  nie  zdobył  wymaganego  przez  Zamawiającego  w  punkcie 

19.1.3.1  2)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  doświadczenia  przy  rozliczaniu 

budowy drogi krajowej. 

Zamawiający  w  toku  prowadzonego  postępowania  działał  zgodnie  z  przepisami  prawa, 

przeprowadził postępowanie w sposób bezstronny i obiektywny, a tym samym nie naruszył 

zasady  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego  traktowania  wykonawców.  Zamawiający  badał 

oferty  z  zachowaniem  należytej  staranności,  a  także  każdorazowo  zwracał  się  do 

wyk

onawców  o  wyjaśnienie  ofert  we  wszystkich  przypadkach,  w  których  miał  jakiekolwiek 

wątpliwości.  Wszystkie  wyjaśnienia  analizowane  były  skrupulatnie  i  szczegółowo,  w  celu 

dokonania praw

idłowej i rzetelnej oceny ofert. Ewentualne błędne postępowanie, chociażby 

poprzez niewłaściwą wykładnię przepisów, nie stanowi naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych  i  tak  długo,  jak  długo  wykładnia  ta  jest  jednakowo  stosowana 

względem  każdego  z  wykonawców  nie  ma  możliwości  zarzucenia  naruszenia  art.  7  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 


III Stanowisko przystępujących po stronie Zamawiającego  

Przystąpienia po stronie Zamawiającego zgłosili wykonawcy MGGP S.A. i TPF Sp. z o.o. 

Przystępujący MGGP S.A. poparł stanowisko Zamawiającego, wniósł o oddalenie odwołania 

i wskazał, w zakresie wprowadzenia Zamawiającego w błąd, na wyrok KIO 104/20 oraz Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  sygn.  XXIII  Ga  849/18,  z  których  wynika,  że  znaczenie  ma 

działanie  wykonawcy,  a  nie  stan  wiedzy  Zamawiającego,  ponieważ  inaczej  istniałoby 

przyzwolenie na składanie oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością oraz istotne jest, czy 

gdyby  wykonawca  podał  informacje  zgodne  ze  stanem  faktycznym,  to  decyzja 

Zamawiającego podjęta na tej podstawie byłaby inna. 

Dowody  przedstawione  przez  Odwołującego  nie  wskazują,  że  pan  C.  pełnił  jakąkolwiek 

funkcję  na  kontrakcie  dotyczącym  obwodnicy  Inowrocławia,  ponieważ  przez  okres 

kilkudziesięciu miesięcy od pisma z 19 marca 2015 r. do pisma z 30 maja 2017 r. nie pojawia 

się on w żadnych dokumentach. Również z pisma z 30 maja 2017 r., zgłaszającego go jako 

specjalistę  ds.  rozliczeń,  wynika,  że  wykonawca  wzmocnił  zespół  Inżyniera  

o dodatkowe trzy osoby, zatem tych osób wcześniej nie było. Poza tym, skoro pan C. pełnił 

funkcję  na  kontrakcie  dotyczącym  obwodnicy  Brodnicy  oraz  na  kontrakcie  w  Inowrocławiu, 

jest osobą, która powinna być Zamawiającemu znana, nawet jeśli pojawiła się jako personel 

dodatkowy. Pismo to nie potwierdza też, że uczestniczył w realizacji tego kontraktu i brał w 

nim udział jako specjalista zajmujący się rozliczeniami.  

Przystępujący  nie  zgodził  się  ze stanowiskiem  Odwołującego,  że to Zamawiający  powinien 

wykazać,  że  pana  C.  nie  było  na  tym  kontrakcie,  a  jednocześnie  Odwołujący  twierdzi,  że 

wykonawca  nie  musiał  wykazywać  jego  obecności  w  tworzonych  podczas  kontraktu 

dokumentach,  skoro  Zamawiający  za  pracę  tej  osoby  nie  płacił.  Jedynym  dokumentem 

wskazującym  na  udział  pana  C.  sprzed  30  maja  2017  r. jest  pismo  z  2015  r.  Zamawiający 

miał więc podstawę, by powziąć błędne wyobrażenie co do doświadczenia pana C., bazując 

jedynie na oświadczeniu. 

W  swoim  wymogu  Zamawiający  specyficzne  sformułował  okres  wymaganego 

doświadczenia, liczony wstecz od wydania świadectwa przejęcia zgodnie z subklauzulą 10.1, 

natomiast  Odwołujący  przyjął  obliczenie  terminu  od  świadectwa  przejęcia  nr  7,  pomimo  że 

było ich 8 (były one wydawane jako częściowe świadectwa na podstawie subklauzuli 10.2.). 

Odwołujący wskazał 29 miesięcy doświadczenia pana C., z których Zamawiający uznał 3, a 

zakwestionował  pozostały  okres,  przy  czym  Odwołujący  nie  wykazał,  że  osoba  ta  miała 

doświadczenie 

realizacji 

zadania 

dotyczącego 

obwodnicy 

Inowrocławia  

i  takiego  zakresu  dotyczyły  też  uwagi  Przystępującego.  Zamawiający  nie  wskazał  

w  warunku,  że  doświadczenie  jest  kwestią  jedynie  zgłoszenia,  a  chodziło  o  zdobycie 

doświadczenia.  


Przystępujący TPF Sp. z o.o. nie przedstawił odrębnego stanowiska. 

IV Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Izba ustali

ła także, iż stan faktyczny postępowania w zakresie postawionych zarzutów (treść 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  oferty 

Odwołującego – formularza 2.2, treść udzielonych przez Odwołującego wyjaśnień w zakresie 

doświadczenia pana C.) nie jest sporny między Stronami.  

Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  sporu  oraz  argumentacją  Stron,  w  oparciu  o  stan 

faktyczny 

ustalony 

na 

podstawie 

dokumentów 

postępowania 

przetargowego 

przedstawionych przez Zamawiającego oraz stanowisk Stron i Przystępującego Izba ustaliła 

i zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wykluczenie  go  z  postępowania  z  uwagi  na 

niezasadne  przyjęcie,  że  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oraz  

art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  naruszenie  zasady  uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców z uwagi na dokonanie badania i oceny 

oferty Odwołującego z pogwałceniem naczelnych zasad zamówień publicznych. 

Art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  stanowi,  że  z  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Z  kolei  w  art. 

7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zawarto  naczelne  zasady 

prowadzenia  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zgodnie  z  którymi 

z

amawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie z zasadami pro

porcjonalności i przejrzystości.  


Zamawiający, w punkcie 19.1.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (IDW) wskazał, 

że jednym z kryteriów oceny ofert będzie doświadczenie personelu Konsultanta, które opisał 

następująco w punkcie 19.1.3.1 IDW: specjalista ds. rozliczeń – maksymalna ilość punktów – 

6.  Doświadczenie  przy  rozliczaniu  zadania  obejmującego  budowę,  przebudowę  lub  remont 

Obiektu  Budowlanego  zgodnie  z  poniższą  definicją  o  wartości  robót  co  najmniej  200  mln 

PLN  netto,  w  okresie  minimum  12  miesięcy  w  ramach  1  zadania  liczonym  wstecz  od  daty 

wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  i  obejmującym  datę  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia 

(wydanego  zgodnie  z  subklauzulą  10.1  Warunków  Kontraktu  dla  zadań  realizowanych  

w  oparciu  o  FIDIC)  lub  podpisanie  końcowego  Protokołu  odbioru  robót  lub  równoważnego 

dokumentu  (w  przypadku  zadań,  dla  których  nie  wystawia  się  Świadectwa  Przejęcia)  na 

stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń.  

Za powyższe doświadczenie punktacja miała zostać przyznana w następujący sposób:  

za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 2 punkty,  

za  2  lub  więcej  zadań  potwierdzających  powyższe  wymagania  Wykonawca  otrzyma  

4 punkty,  

-  za  1  zadanie  p

otwierdzające  wszystkie  powyższe  wymagania  w  okresie  minimum  

18 miesięcy, Wykonawca otrzyma 6 punktów,  

za  niewykazanie  zadań  potwierdzających  powyższe  wymagania  Wykonawca  otrzyma  

0 punktów,  

za  zadanie,  które  nie  potwierdza  w  pełni  spełniania  powyższych  wymagań  Wykonawca 

otrzyma 0 punktów. 

Odwołujący  wskazał  w  ofercie  –  w  formularzu  2.2.  „Kryteria  pozacenowe”  na  stanowisko 

specjalisty  ds.  rozliczeń  G.  C.,  z  doświadczeniem  przy  budowie obwodnicy  Inowrocławia w 

ciągu drogi krajowej nr 15 i 25, etap I od DK 15 do DK 25, okres 29 miesięcy, rodzaj zadania: 

nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego,  wartość  robót  netto  291.873.656,80  PLN,  na 

stanowisku specjalisty ds. rozliczeń. 

Odwołujący  zadeklarował  zatem  doświadczenie  29-miesięczne,  za  które  Odwołujący  mógł 

potencjalnie  uzyskać  6  punktów  („za  1  zadanie  potwierdzające  wszystkie  powyższe 

wymagania w okresie minimum 18 miesięcy”).  

Zamawiający  zakwestionował  doświadczenie  pana  C.,  oprócz  okresu  trzech  miesięcy 

pomiędzy 30 maja a 21 września 2017 r.  

Zamawiający  ustalił,  na  podstawie  udzielonych  przez  Odwołującego  wyjaśnień  oraz 

informacji otrzymanych z GDDKiA oddział w Bydgoszczy, że: 

1.  Odwołujący  posiada  poświadczenie  wystawione  przez  GDDKiA  oddział  w  Bydgoszczy  

z  26 

października  2017  r.,  z  którego  wynika,  że  oddział  ten  realizował  projekt  „Budowa 


obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15” obejmujący 3 zadania: zadanie 1. „Projekt i budowa 

obwodnicy  Inowrocławia  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  15  i  25  (łącznik)  o  długości  około  4,88 

km

”; zadanie 2. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25, Etap l od 

DK 15 do DK 25”; zadanie 3. „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od 

km 298+462,20 do km 299+944,00”, w którym GDDKiA oddział w Bydgoszczy poświadczyła, 

że w ramach realizacji „Budowa obwodnicy Inowrocławia i Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 

15”  pan  C.,  w  okresie  od  lutego  2015  r.  do  września  2017  r.  pełnił  funkcję  specjalisty  ds. 

rozliczeń.  Jednak  Zamawiający  ustalił,  że  wskazany  w  wystawionym  zaświadczeniu  okres 

pełnienia  przez  pana  C.  funkcji  specjalisty  ds.  rozliczeń  dotyczył  całego  projektu 

obejmującego 

trzy 

zadania: 

pan 

C. 

brał 

udział 

dwóch  

z  trzech  ww. 

zadań:  w  zadaniu  2.  od  19  czerwca  2017  r.  do  21  września  2017  r.  oraz  

w  zadaniu  3.  od  1  lutego  2015  r.  do  21  października  2016  r.,  zaś  oddział  w  Bydgoszczy 

wystawił  poświadczenie  pełnienia  obowiązków  wskazując  początkową  datę  z  zadania  3.  

końcową datę z zadania 2.  

2.  Pismem  z  19  marca  2015  r.  Konsultant 

poinformował  Zamawiającego,  że  w  ramach 

umowy  „Pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  robót  oraz  zarządzanie 

Kontraktem:  Budowa  obwodnicy  Inowrocławia”  jako  dodatkowy  personel  wspomagający 

będą  uczestniczyć:  A.  B.  jako  specjalista  ds.  roszczeń  oraz  G.  C.  jako  specjalista  ds. 

rozliczeń.  

3.  Pismem  z  30  maja  2017  r. 

Konsultant  zgłosił  G.  C.  jako  specjalistę  ds.  rozliczeń  na 

zadanie „Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I 

od DK 15 do DK 25” i przedłożył propozycję HPPK na miesiąc czerwiec 2017 r., w którym 

uwzględnił  pana  C.  .  Tego  samego  dnia  G.  C.  został  zatwierdzony  przez  Zamawiającego 

poprzez  ak

ceptację  HPPK.  W  zatwierdzonym  HPPK  pan  C.  figuruje  jako  specjalista  ds. 

r

ozliczeń  w  okresie  od  czerwca  2017  r.  do  września  2017  r.  Pierwsze  adnotacje  na  liście 

obecności dotyczące G. C. miały miejsce 19 czerwca 2017 r., natomiast ostatnia adnotacja 

na liście obecności miała miejsce 21 września 2017 r.  

4.  W  ramach  zadania  3. 

–  budowa  obwodnicy  Brodnicy  pan  C.  także  nie  zdobył 

wymaganego  przez  Zamawiającego  doświadczenia,  ponieważ  była  to  budowa  krótkiego 

odcinka  drogi  o 

dużo mniejszej  wartości  robót  –  39.587.019,35  zł.  (Należy  tu zauważyć  na 

marginesie, że nawet gdyby pan C. zdobył takie doświadczenie na tym lub innym zadaniu, 

nie mogłoby ono zostać uznane przez Zamawiającego jako niewskazane w ofercie). 

konk

luzji 

Zamawiającego 

doświadczenie 

pana 

C. 

na 

wskazanym  

w formularzu 2.2. zadaniu 

wynosiło zatem 3 miesiące. 

Powyższy stan faktyczny nie był kwestionowany. 


W  uzasadnieniu  informacji  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  6  lutego  2020  r.  Zamawiający 

wskazał, że Odwołujący został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych  jako  wykonawca,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia. 

Z

amawiający uznał, że z załączonego przez Odwołującego do wyjaśnień pisma z 19 marca 

2015  r.,  którym  pełnomocnik  ECMG  GmbH  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  zgłasza  G.  C.  jako 

specjalistę ds. rozliczeń na zadanie „Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi 

krajowej  nr  15  i  25

.  Etap I  od  DK  15  do  DK  25”  nie  wynika,  że Zamawiający  dokonał  jego 

akceptacji  (wykonawca 

podtrzymał swoje stanowisko, iż  p. C. pracował na  ww. zadaniu 30 

miesięcy  i  10  dni  –  zgodnie  z  informacją  zawartą  w  piśmie  z  19  marca  2015  r.  –  był 

zgłoszony  jako  „dodatkowy  personel”  wspomagający,  uczestniczący  w  wykonywaniu 

za

mówienia,  który  pełnił  analogiczną  funkcję  na  zadaniu  budowa  obwodnicy  Brodnicy,  zaś 

samo  zgłoszenie  dodatkowego  personelu  miało  na  celu  poprawienie  jakości  sprawowanej 

usługi  bez  możliwości  żądania  dodatkowego  wynagrodzenia,  z  czym  wiąże  się  brak 

podpisów  na  listach  obecności  oraz,  z  tego  powodu,  nie  było  konieczności  pisemnej 

akceptacji  przez  Zamawiającego,  która  nastąpiła  per  facta  conculdentia.  W  tym  czasie,  z 

racji 

równoległego pełnienia funkcji na zadaniu dotyczącym budowy obwodnicy Brodnicy pan 

C. 

świadczył  usługi  poza  godzinami  i  dniami  pracy  wskazanymi  na  listach  obecności). 

Informacje  te 

wprowadzają  Zamawiającego  w  błąd,  ponieważ  z  poświadczenia  wydanego 

przez  Dyrektora 

GDDKiA  oddział  Bydgoszczy  z  26  października  2017  r.  wynika,  że pan  C. 

pełnił  funkcję  specjalisty  ds.  rozliczeń  w  okresie  od  lutego  2015  r.  do  września  2017  r.  w 

ramach  dwóch  zadań,  a  nie  jedynie  budowy  obwodnicy  Inowrocławia,  gdyż  z  posiadanych 

przez  Zamawiającego  informacji  i  dokumentów  wynika,  że  pan  C.  na  zadaniu  nr  2  pełnił 

funkcję  specjalisty  ds.  rozliczeń  tylko  w  okresie  od  czerwca  do  września  2017  r.  Zatem 

zamawiający  nie  mógł  uznać,  że  pan  C.  wykazał  się  doświadczeniem  we  wcześniejszym 

okresie  jako  specjalista  ds.  rozliczeń  zgłoszony  jako  dodatkowy  personel  wspomagający, 

poniewa

ż Zamawiający nie dokonał zatwierdzenia tej osoby, a także osoba ta nie była ujęta 

w  HPPK  ani  w  żadnym  innym  dokumencie  kontraktowym.  Wykonawca,  wpisując  do 

formularza  2.2  pana  C. 

zobowiązany  był  do  zweryfikowania  we  własnym  zakresie,  czy 

faktycznie 

ww. osoba posiada udokumentowane doświadczenie na stanowisku dodatkowego 

personelu  wspomagającego  w  zakresie  rozliczeń,  wykonawca  nie  dopełnił  tego  obowiązku  

i jednocześnie oświadczył, że pan C. posiada doświadczenie 29 miesięcy i 10 dni. 

Z

łożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji (informacji wprowadzających w błąd) 

w  f

ormularzu  2.2,  a  następnie  potwierdzenie  ich  wyjaśnieniami  w  sposób  istotny  mogło 

wpłynąć na decyzję Zamawiającego w sprawie punktacji oferty. W wyniku takiego działania 

Zamawiający niezasadnie mógłby przyznać Wykonawcy większą ilość punktów w kryterium. 


Takle działanie Wykonawcy ma istotny i bezpośredni wpływ na decyzję podejmowaną przez 

Zamawiającego.  Działanie  Wykonawcy  wprowadzające  Zamawiającego  w  błąd 

ukierunkowane 

było  na  zdobycie  maksymalnej  ilości  punktów  w  kryterium  „doświadczenie 

personelu  Konsultanta”  i  zdobycie  zamówienia.  W  ocenie  Zamawiającego  przekazanie 

informacji  przez  w

ykonawcę  nastąpiło  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  poprzez 

odstąpienie  od  przeprowadzenia  prawidłowej  weryfikacji  posiadanych  informacji  odnośnie 

doświadczenia pana C. ze stanem faktycznym. Wykonawca, posiadając dokument w postaci 

po

świadczenia  wydanego  przez  Dyrektora  GDDKIA  oddział  w  Bydgoszczy  powinien 

spraw

dzić,  w  jakim  okresie  pan  C.  pełnił  funkcję  specjalisty  ds.  rozliczeń  na  zadaniu  nr  2, 

po

nieważ  z  poświadczenia  nie  wynikało  wprost,  jaki  był  to  okres  czasu.  Lekkomyślność 

Wykonawcy polegała na tym, że przewidywał on możliwość popełnienia czynu zabronionego, 

ale  bezpodstawnie  przypusz

czał,  że  popełnienia  tego  czynu  uniknie,  ponieważ  jak 

wskazywał  w  swoich  wyjaśnieniach,  pan  C.  nie  figurował  na  żadnej  liście  obecności  i  nie 

z

ostał zatwierdzony przez Zamawiającego (brak pisemnej akceptacji) i dlatego też zapewne 

uważał,  że  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  sprawdzić  prawdziwości  przedłożonych  przez 

niego  Informacji. 

Postępowanie  Wykonawcy  miało  cechy  niedbalstwa,  gdyż  nie  podjął 

koniecznych działań lub czynności poprzez zlekceważenie ich znaczenia lub też wykonał je 

w s

posób niestaranny, nierzetelny i niezgodny z obowiązującymi normami. Lekkomyślność i 

niedbalstwo 

miało miejsce przy przedstawieniu informacji niezbędnych do oceny ofert.  

Z powyższego stanu faktycznego wynika więc, że G. C. 19 marca 2015 r. został zgłoszony 

zamawiającemu  –  oddziałowi  GDDKiA  w  Bydgoszczy  dla  zadania  „Pełnienie  nadzoru  nad 

projektowaniem  i  realizacją  Robót  oraz  zarządzanie  Kontraktem:  Budowa  obwodnicy 

Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25” jako specjalista 

ds.  rozliczeń,  jako  „dodatkowy  personel  wspomagający,  który  będzie  uczestniczyć  w 

wykonywaniu zamówienia” i który „w sposób profesjonalny wspomagać będzie podstawowy 

personel zatwierdzony na zadaniu”. 

Jak wynika z zacytowanej powyżej informacji o wykluczeniu, Zamawiający jednak nie uznał 

przedmiotowej  informacji  jako  dowodu  posiadania  doświadczenia  przez  pana  C.,  gdyż  nie 

uzyskał  on  zatwierdzenia  na  tym  stanowisku  przez  GDDKiA,  jak  też  –  poza  okresem 

pomiędzy  30  maja  a  21  września  2017  r.  –  brak  nazwiska  tej  osoby  

w dokumentacji związanej z realizacją kontraktu. 

Jak jednak słusznie zauważył Odwołujący, wymóg Zamawiającego dotyczący doświadczenia 

n

a  stanowisku  specjalisty  ds.  rozliczeń  brzmiał:  „doświadczenie  przy  rozliczaniu  zadania 

obejmującego  budowę,  przebudowę  lub  remont  Obiektu  Budowlanego  zgodnie  z  poniższą 

definicją o wartości  robót  co najmniej  200 mln PLN  netto,  w  okresie minimum  12  miesięcy  


w  ramach  1  zadania  liczonym  wstecz  od  daty  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  (…)  na 

stanowisku/stanowiskach  ds.  rozliczeń”  i  nie  odnosił  się  do  konieczności,  aby  osoba  taka 

została  oficjalnie  zaakceptowana  przez  zamawiającego  (inwestora),  czy  też,  aby  było  to 

jedno  ze  stanowisk  wymagających  takiej  oficjalnej  akceptacji.  Zamawiający  nie  wskazywał 

także,  by  interpretacja  taka  wynikała  z  reguł  wykładni  wskazanych  w  art.  65  §  1  Kodeksu 

cywilnego jako wynikająca z „ustalonych zwyczajów” rynku robót budowlanych i nadzoru nad 

tymi robotami. 

Z  pisma  z  19  marca  2015  r.,  którego  prawdziwość  nie  była  kwestionowana,  wynika 

natomiast,  że  wykonawca  usługi  nadzoru  zgłosił  pana  C.  na  stanowisko  specjalisty  ds. 

rozliczeń  przy  realizacji  kontraktu  dotyczącego  budowy  obwodnicy  Inowrocławia,  czyli 

wskazanego w formularzu 2.2 w ofercie. Nie ma też informacji, że GDDKiA taką kandydaturę 

odrzuciła.  

Również przedstawione przez Odwołującego podczas rozprawy oświadczenie pełnomocnika 

ECMG GmbH SGS Polska Sp. z o.o. (tej 

samej osoby, która dokonała zgłoszenia 19 marca 

2015  r.)  z  14  lutego  2020  r.,  potwierdza,  że  G.  C.  „był  zaangażowany  

w realizację” spornego zamówienia od 19 marca 2015 r. do 31 maja 2017 r. jako personel 

dodatkowy  na  stanowisku  specjalisty 

ds.  rozliczeń,  udzielający  wsparcia  Inżynierowi 

Kontraktu oraz Konsultantowi, a od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r. jako ekspert 

kluczowy  na  stanowisku  specjalisty  ds.  rozliczeń  i  –  posiadając  doświadczenie  wymagane  

w specyfikacji istotnych warun

ków zamówienia do pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń – 

wspierał  Konsultanta  w  wypełnianiu  obowiązków  umownych  w  zakresie  rozliczenia 

(wynagrodzenia konsultanta), w zakresie rozliczenia Kontraktu oraz w zakresie obowiązków 

wynikających z metodyki. 

Tym samym z formalnego punktu widzenia osoba taka zajmowała stanowisko specjalisty ds. 

rozliczeń. 

Osobną  kwestią  pozostaje  jednak,  czy  osoba  ta  figurowała  jedynie  formalnie  w  jednym  

z dokumentów związanych z realizacją umowy, czy też – jak wymagał Zamawiający – nabyła 

doświadczenie  przy  rozliczaniu  zadania  obejmującego  budowę,  przebudowę  lub  remont 

obiektu  budowlanego  o  wartości  robót  co  najmniej  200  mln  złotych  w  ramach  zadania 

wskazanego w ofercie. 

Zgodnie z definicją „Słownika języka polskiego” (www.sjp.pwn.pl) doświadczenie to: 1. „ogół 

wiadomości  i  umiejętności  zdobytych  na  podstawie  obserwacji  i  własnych  przeżyć”,  

2.  „wydarzenie,  zwłaszcza  przykre,  które  wpłynęło  na  czyjeś  życie”,  3.  „wywoływanie  lub 

odtwarzanie 

zjawiska  w  sztucznych  warunkach”,  4.  „w  filozofii:  całokształt  procesu 

postrzegania rzeczywistości lub ogół postrzeżonych faktów”, zaś „doświadczony” to „mający 


doświadczenie, biegły w czymś”. W przedmiotowej sprawie adekwatna jest definicja zawarta 

w punkcie 1.  

Tym  samym,  czy  pan  C. 

–  zajmując  pomocnicze  stanowisko  specjalisty  ds.  rozliczeń  na 

kontrakcie  dotyczącym  budowy  obwodnicy  Inowrocławia  –  na  podstawie  własnych 

obserwacji i przeżyć (czynności) dokonywanych jako ww. specjalista zdobył ogół wiadomości 

i  umiejętności  wymaganych/przypisywanych  specjaliście  ds.  rozliczeń,  dotyczących 

rozliczania zadania obejmującego budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego. 

Należy  także  zauważyć,  że  Trybunał  Sprawiedliwości  UE  w  wyroku  z  4  maja  2017  r.  

w sprawie C-387/14 

(Esaprojekt) w odpowiedzi na pytanie 3. wskazał, że nie dopuszcza się 

„by  wykonawca  biorący  indywidualnie  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym 

zamówieniu  publicznym,  jeżeli  faktycznie  i  konkretnie  nie  uczestniczył  w  jego  realizacji”. 

Odpowiedź  ta  dotyczy  co  prawda  innego  zakresu  powoływania  się  na  uzyskane 

doświadczenia,  ale  wskazuje,  że  Trybunał  przychylił  się  do  stanowiska,  zgodnie  z  którym 

doświadczenie jest kwestią rzeczywistą, a nie formalną (nie wystarczy samo zgłoszenie). 

Jak wskazał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, w jego ocenie pan C. – jeśli w ogóle 

wykonywał jakieś czynności w zakresie przedmiotowego zadania – nie wykonywał czynności 

charakterystycznych dla specjalisty ds. rozliczeń na tego typu kontraktach, a wszystkie jego 

działania,  wymienione  przez  Odwołującego  w  odwołaniu,  dotyczyły  wewnętrznej  obsługi 

Konsultanta,  a  nie  rozliczania  robót  budowlanych,  do  których  odnosił  się  Zamawiający  w 

postawionym wymogu.  

Jednak  Zamawiający  wcześniej  nie  wskazał  tej  przyczyny  jako  podstawy  wykluczenia 

Odwołującego  –  powoływał  się  jedynie  na  brak  akceptacji  i  brak  występowania  

w dokumentach. Izba zaś, przy ocenie poprawności czynności Zamawiającego, kierowała się 

podstawami wykluczenia wskazanymi w informacji o wykluczeniu Odwołującego.  

Co do stwierdzenia zaś – w przypadku, gdyby Zamawiający ponownie uznał, że wskazywane 

doświadczenie  pana  C.,  z  powyższych  przyczyn,  nie  odpowiada  jego  wymogom  –  czy 

zachodzi  tu  złożenie  nieprawdziwych  informacji,  czy  też  okoliczność  braku  wymaganego 

doświadczenia  przy  jednoczesnym  braku  nieprawdziwych  informacji  (skutkująca 

przyznaniem  zera  punktów  w  tym  kryterium,  lecz  nie  wykluczeniem),  należy  zbadać,  na  ile 

Odwołujący miał podstawy (nawet jeśli ostatecznie okazały się błędne), by uważać, że taki 

wymóg spełnia we wskazanym zakresie czasowym.  

W ocenie Izby jedną z takich podstaw jest niewątpliwie zgłoszenie pana C. jako specjalisty 

ds.  rozliczeń  z  19  marca  2015  r.  Skoro  zaś  osoba  ta  została  zamawiającemu  (GDDKiA 

oddział  w  Bydgoszczy)  oficjalnie  zgłoszona,  trudno  tu  mówić  o  przedstawieniu 


nieprawdziwych  informacji.  Jeśli  zaś  Zamawiający  uznaje  takie  doświadczenie  za 

nieodpowiednie,  to  jest  to  raczej  podstawa  do  stwierdzenia,  że  rzeczywiście  zachodzi  tu 

sytuacja, w której wykonawcy należałoby przyznać 0 punktów w kryterium, jednak nie można 

jednoznacznie  założyć,  że  wykonawca  nie  działał  w  dobrej  wierze  i  przez  swoją 

lekkomyślność  lub  niedbalstwo,  lub  celowo,  przedstawił  zamawiającemu  nieprawdziwe 

informacje.  Izba  nie  stwierdz

iła  także,  by  Odwołujący  usiłował  ukrywać  jakieś  informacje 

przez Zamawiającym – przedstawiał mu odnośne dokumenty na wezwania do wyjaśnień. 

Inna  ocena  zachowania  Odwołującego,  zdaniem  Izby,  nastąpiłaby  w  przypadku,  gdyby 

Zamawiający  stwierdził,  że  Odwołujący  a  priori  (przed  złożeniem  oferty)  wiedział,  że 

Zamawiający  takiego  doświadczenia  nie  uznaje.  Ze  względu  na  brak  dostatecznych 

informacji  w  tym  zakresie  Izba  nie  jest  w  stanie  tego  jednoznacznie  ocenić,  jednak  

z  przedstawianych  podczas  rozprawy  stanow

isk  Stron  i  Przystępującego  wynika,  że 

pomiędzy  Zamawiającym  a  wykonawcą/wykonawcami,  w  ramach  innych  kontraktów,  od 

miesięcy toczy się spór o kwalifikację uzyskanego przez pana C. doświadczenia, lecz strony 

sporu nie doszły do konkretnej konkluzji, z której wynikałoby, że Odwołujący przed złożeniem 

oferty powinien był wiedzieć, że Zamawiający nie akceptuje takiego rodzaju doświadczenia. 

Odwołujący zaś wywodził, że z dotychczasowym działań GDDKiA wynika, iż miał podstawy 

uznawać, że doświadczenie takie GDDKiA akceptuje. 

Tym  samym,  w  ocenie Izby,  w  zaistniałym  w  sprawie stanie faktycznym,  jeśli  Zamawiający 

nie  uzna  doświadczenia  pana  C.  za  odpowiednie,  działania  Odwołującego  należy 

zakwalifikować  w  pierwszej  kolejności  jako  brak  spełnienia  wymogu  pozwalającego  na 

przyznanie  punktów  w  kryterium  oceny  ofert,  a  Odwołujący  jedynie  błędnie  zinterpretował 

doświadczenie  posiadane  przez  pana  C.  w  stosunku  do  postawionego  wymogu 

Zamawiającego. Dopiero stwierdzenie, że wykonawca ten działał w złej wierze skutkowałyby 

uznaniem  jego  działania  nie  za  błędną  interpretację,  lecz  próbę  wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd. 

Co zaś do  samego  ogólnego sporu  dotyczącego  przesłanek  wynikających w  brzmienia art. 

24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Izba  podziela  stanowisko 

Zamawiającego.  

Fakt  bowiem,  że  dane  postępowanie  prowadził  któryś  z  oddziałów  GDDKIA,  nie  wyklucza 

możliwości  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd.  Zamawiający  –  zgodnie  z  założeniami 

procedury  udzielania  zamówień  –  w  pierwszej  kolejności  kieruje  się  dokumentami 

uzyskanymi  od  wykonawców,  ma  więc  prawo  oczekiwać  ich  rzetelności,  i  nie  można 

zakładać, że w stosunku do każdego będzie przeprowadzał śledztwo w celu jego weryfikacji. 


Zamawiający  nie  posiada  także  wiedzy  absolutnej  o  każdym  aspekcie  realizacji  każdego 

zamówienia (zwłaszcza jeśli brak oficjalnych dokumentów dotyczących danej osoby), a, jak 

wynika  z  przebiegu  postępowania  przetargowego,  a  potem  odwoławczego,  co  do  okresu  

i zakresu doświadczenia pana C. musiał przeprowadzić dochodzenie.  

Zamawiający  słusznie  też  wskazał,  za  orzecznictwem,  że  informacje  wpływające  na 

przyznawanie  punktów  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  ze  swojej  istoty  są  informacjami 

mającymi  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  w  postępowaniu  przez  zamawiającego 

(ocena  ofert).  I,  wbrew  twierdzeniu  Odwołującego,  nie  ma  znaczenia  fakt,  czy  sytuacja 

faktyczna  w  danym  postępowaniu  ułożyła  się  tak,  że  dodatkowe  punkty,  które  mogły  być 

uzyskane ze względu na złożenie informacji o danej treści, finalnie okazały się wykonawcy 

przydatne lub zbędne dla jego pozycji w rankingu ofert (jest to jedynie przypadek, jak ułoży 

się  punktacja  pomiędzy  ofertami  i  czy  oferty  konkurentów  zostaną  odrzucone).  Tak  więc  

w  niniejszym  postępowaniu  wpływu  takiego  nie  byłoby,  gdyby  Zamawiający  uznał  co 

najmniej  18  miesięcy  doświadczenia  wykonawcy  (przy  wskazanych  29  miesiącach 

Odwołujący  mógłby  uzyskać  6  punktów,  a  18  miesięcy  jest  minimalnym  okresem,  który 

uprawnia do uzyskania takiej liczby punktów). 

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji uwzględniając odwołanie i  nakazując 

Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz unieważnienie czynności 

wykluczenia Odwołującego z postępowania. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

2,  §  3  i  §  2  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

u

względniając  uiszczony  przez  Odwołującego  wpis  w  wysokości  15.000  złotych  oraz 

wynagrodzenie pełnomocnika Odwołującego w kwocie 3.600 złotych. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

Członkowie:   

……………………..… 

……………………..… 


wiper-pixel