KIO 323/20 POSTANOWIENIE dnia 28 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 323/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  28  lutego  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17 

lutego  2020  r.  przez  Wykonawc

ę  Luxury  Medical  Care  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  (ul.  Słomińskiego  17  lok.  47,  00-195 

Warszawa) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Wojewódzki  Szpital 

Specjalistyczny  im.  Marii  S

kłodowskiej-Curie  w  Zgierzu  (ul.  Parzęczewska  35,  95-100 

Zgierz)  

postanawia: 

1.  umo

rzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Wykonawcy 

Luxury  Medical  Care 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa 

(ul. Słomińskiego 17 lok. 47, 00-195 Warszawa) kwoty 15000 zł 00 

gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  uiszczony  wpis  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Łodzi.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 323/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  Marii  Skłodowskiej  –  Curie  w  Zgierzu 

prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Sukcesywne  świadczenie  przez  Wykonawcę 

usług w zakresie transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Marii  Skłodowskiej-Curie  w  Zgierzu,  ul.  Parzęczewska  35  z  podziałem  na  zadania”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 7 lutego 2020 roku w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 027-061960. 

Odwołujący  Luxury  Medical  Care  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa 

wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  353

Kodeksu  cywilnego  oraz  art.  484  §  2,  art.  5  Kc  w  zw.  z  art.  7  ust.  1,  art.  14  oraz  art.  139 

ustawy  Pzp 

poprzez  wykorzystanie  pozycji  dominującej  Zamawiającego  i  uprzywilejowanie 

pozycji  Zamawiającego  wobec  wykonawcy,  polegające  na  nałożeniu  w  SIWZ  rażąco 

wygórowanych i nieadekwatnych kar umownych na wykonawcę; art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w 

zw.  z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 5 Kc w  zw. z art. 14 ustawy Pzp oraz art. 139 

ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  kar  umownych  w  sp

osób  niejednoznaczny  i  niedookreślony, 

nie ograniczający wysokości kar umownych do maksymalnego limitu. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

przeprowadzenia 

zmian  w  dokumentacji  postępowania,  które  spowodują  usunięcie 

wszystkich  wskazanych 

naruszeń,  w  tym  w  szczególności  nakazanie  Zamawiającemu 

zmiany  treści  SIWZ  oraz  Ogłoszenia  wraz  z  załącznikami  poprzez  modyfikację  kar 

umownych  i  wprowadzenie  adekwatnych  wysokości  za  konkretne,  opisane  w  umowie 

naruszenia

, zasądzenie kosztów postępowania.  

25  lutego  2020  roku 

Zamawiający  przesłał  pismo,  w  którym  oświadczył,  że  uwzględnia 

odwołanie w całości.  

Izba  ustaliła,  że  do  postępowania  odwoławczego  nie  zgłosił  przystąpienia  żaden 

Wykonawca. 

W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186 

ust.  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jednocześnie  Izba  wskazuje,  że  powyższy 

przepis  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia 

czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 


Wobec faktu,  że  uwzględnienie  zarzutu  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy, 

kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1)  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel