KIO 322/20 WYROK dnia 28 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 322/20 

WYROK 

 z dnia 28 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Piotr Kur 

po rozpoznaniu w  Warszawie na rozprawie w dniu 27 lutego 2020 r. 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  lutego  2020  r.  przez  odwołującego: 

wykonawców  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  Konsorcjum  firm:  lider 

konsorcjum: ANN-POL INWESTYCJE 8 - Sp. z o. o. z Opola i partnerzy konsorcjum:  ANN-

POL  INWESTYCJE  14  -  Sp.  z  o.o.  z  Opola,  ANN-POL  INWESTYCJE  16  -  Sp.  z  o.o.  z 

Opola,  KILO-WAT  Sp.  z  o.o.  z  Opola  (45-

940  Opole,  ul.  Łączna  2/H)    w  postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego:  Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z Wrocławia (ul. 

Namysłowska 8 50-304 Wrocław),    

orzeka: 

Oddala odwołanie;    

Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego:  wykonawców  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie zamówienia; Konsorcjum firm: lider konsorcjum: ANN-POL INWESTYCJE 8 - Sp. 

z o.  o. z Opola i partnerzy konsorcjum:  ANN-POL INWESTYCJE 14  - Sp.  z o.o. z Opola, 

ANN-POL  INWESTYCJE  16  -  Sp.  z  o.o.  z Opola,  KILO-WAT  Sp.  z  o.o.  z Opola  (45-940 

Opole, ul. Łączna 2/H)  i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  na  rzecz  zamawiającego:  Wrocławskie  Mieszkania  Sp.  z  o.o.  z  Wrocławia 

ul.  Namysłowska  8  50-304 Wrocław)  od  odwołującego kwotę  1.099  zł  84  gr  (słownie: 

jeden  tysiąc  dziewięćdziesiąt  dziewięć  złotych  osiemdziesiąt  cztery  grosze)  tytułem 

kosztów dojazdu na posiedzenie i rozprawę.  

nie  uwzględnia  wniosku  o  zasądzenie  na  rzecz  zamawiającego  kwoty  3.600  zł  00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego we  Wrocławiu. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 322/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,  którego 

przedmiotem  jest 

„Świadczenie  usług  utrzymania  stałej  czystości  i  porządku  budynków 

stanowiących  własność  Gminy  Wrocław  oraz  stałej  czystości  i  porządku  miejsc  zbierania 

odpadów 

stałych 

nieruchomości 

Gminy 

Wrocław”. 

Znak 

postępowania: 

WM/SZP/PN

/69/2019/G  o  wartości  zamówienia  przekraczającej  kwoty  określone  w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8   

ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

opublikowane  zostało  w  Dz.  Urz.  UE  numer  [2019/S  241-592253],  data  13.12.2019  r. 

Odwołujący:  wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; Konsorcjum firm: 

lider konsorcjum: ANN-POL INWESTYCJE 8 - Sp. z o. o. z Opola oraz partnerzy: ANN-POL 

INWESTYCJE  14  -  Sp.  z  o.o.  z  Opola,  ANN-POL  INWESTYCJE  16  -  Sp.  z  o.o.  z  Opola, 

KILO-WAT  Sp.  z  o.o.  z  Opola 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie  w zakresie części I i IV 

polegających na: 

wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez S&A Service Sp. z o.o. z Wrocławia 

(wykonawca S&A);   

błędnej ocenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę S&A   

3)  uznanie

,  że  spełniają  one  wymagania  określone  w  ustawie  Pzp,  podczas  gdy  złożone 

wyjaśnienia są lakoniczne, ogólne, niewystarczające, nie poparte żadnymi dowodami, co 

więcej  zawarte  w  nich  treści  wprost  wskazują  na  okoliczność  zaoferowania  przez 

Wykonawcę rażąco niskiej ceny; 

4)  zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy S&A pomimo, 

że zawiera ona cenę dla zadania 

nr  I  i  IV  skalkulowaną  nierzetelnie,  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  w 

szczególności  wykonawca  nie  udźwignął  ciążącego  na  nim  ciężaru  udowodnienia,  że 

oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; 

5)  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wykonawcy  S&A  po

mimo,  że  jej  złożenie  stanowiło  czyn 

nieuczciwej  konkurencji,  albowiem 

wykonawca  dokonał  zastosowania  cen  poniżej 

poziomu rynkowego, celem wyłudzenia zamówienia, przy tym nie udźwignął ciążącego na 

nim ciężaru udowodnienia rażąco niskiej ceny; 

podejmowaniu  czynności  w  postępowaniu  w  sposób  naruszający  zasady  zachowania 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  a  także  wybór  oferty 

najkorzystniejszej  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  poprzez  stworzenie  sytuacji,  w 

której porównanie ofert nie jest możliwe. 


Zaskarżonym czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego w zakresie części I i IV zarzucił 

naruszenie: 

1)  art.90 ust.3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust.1 

i ust. 3 Pzp - zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy S&A w sytuacji, gdy wykonawca: 

złożył  nierzetelne,  ogólnikowe  i  lakoniczne  wyjaśnienia,  a  przede  wszystkim  nie 

przedstawił  dowodów  uzasadniających  podniesione  przez  siebie  twierdzenia  w  zakresie 

ceny  i  jej  istotnych  części  składowych,  a  tym  samym  nie  wykazał,  że  jego  oferta  nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia;  (2)  nie  skalkulował 

pełnego  zakresu  przedmiotu  zamówienia  i  nie  jest  on  w  stanie  wykonać  przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności 

z uwagi na przyjęty do wyceny nieprawidłowy przelicznik ilości powierzchni do sprzątania 

w stosunku na ilość osób niezbędnych do realizacji zamówienia wg obowiązujących norm, 

konieczność zapewnienia pracownikom praw pracowniczych, uwzględnienia wynikających 

z  SIWZ  kosztów  pracowniczych,  a  w  konsekwencji  (3)  oferta  ta  zawierała  rażąco  niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.   

Zamawiający  tym  samym  wbrew  dyspozycji  art.  90  ust.  3  Pzp  jedynie  formalnie  dopełnił 

procedury  wyjaśniającej,  nie  przeprowadzając  pogłębionej  merytorycznej  analizy  wyjaśnień 

złożonych  przez  Wykonawcę,  pomimo  że:  (1)  wykonawca  S&A  nie  udźwignął 

spoczywa

jącego  na  nim  ciężaru  dowodu,  a  tym  samym  nie  obalił  domniemania,  że  cena 

oferty jest rażąco niska, 

(2)  opisany  przez  w

ykonawcę  sposób  obliczenia  ceny  w  wyjaśnieniach  ceny  wskazuje,  iż 

w

ykonawca wprowadził w błąd Zamawiającego, przedstawiając błędne rachunki i obliczenia, 

niepełną  kalkulację  kosztów,  nie  uwzględniając  tym  samym  kalkulacji  podstawowych 

czynności wymaganych i określonych w SIWZ i dokumentach postępowania; 

2)  art.90 ust.3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust.1 

i ust. 3 Pzp zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 

(…)  -  zaniechanie  odrzucenia  oferty    wykonawcy 

S&A 

w  sytuacji,  gdy  jej  złożenie  stanowiło  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  albowiem 

wykonawca  na  dzień  składania  ofert  wskazywał  jasno  w  formularzu  ofertowym,  że  na 

dzień  składania  ofert  nie  jest  mu  znany  podwykonawca,  któremu  przekaże  do  realizacji 

część  zamówienia,  a  w  przedłożonym  piśmie  tytułowanym  jako  wyjaśnienia,  wskazał,  iż 

zaproponowana w ofercie cena jest tak niska z uwagi na korzystny układ jaki wykonawca 

zawarł z podwykonawcą w zakresie realizacji zamówienia; 

3)  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  Pzp,  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  oraz  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp  -

przeprowadzenie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  z  naruszeniem 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  co  przejawiało  się 

poprzez 

wybór  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  podlegającej  odrzuceniu  z  uwagi  na 


fakt, że wykonawca S&A nie obalił domniemania prawnego, iż oferta zawiera rażąco niską 

cenę. 

4)  art. 8 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w 

zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  - 

niezachowanie  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania 

wykonawców  i  naruszenie  zasady  jawności  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  polegające  na  zaniechaniu  odtajnienia  treści  wyjaśnień 

złożonych  przez  wykonawcę,  który  wbrew  obowiązkom  ustawy,  nie  wykazał  łącznego 

wystąpienia  przesłanek  wskazanych  w  art.  11  ust.  4  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty  (część  I  i  IV)  wniósł  o:  1)  uwzględnienie    odwołania  w 

całości, 2) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na ocenie ofert i 

wyborze  jako  naj

korzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę,  3)  nakazanie 

Zamawiającemu dokonania ponownej  oceny  ofert,  a w  tym:  odrzucenie  oferty Wykonawcy, 

wybór jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego, ponadto wniósł o: 4)  obciążenie kosztami 

postępowania  odwoławczego  Zamawiającego,  w  tym  zasądzenie  od  Zamawiającego  na 

rzecz Odwołującego kosztów zastępstwa prawnego przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Odwołujący  stwierdził,  że  posiada  legitymację  uprawniającą  do  wniesienia  odwołania 

określoną w  art.  179 ust.  1 ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  tym  przepisem,  środki  ochrony  prawnej 

określone w Dziale VI ustawy  Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy Pzp. Jak podkreśla się w orzecznictwie i doktrynie zamówień publicznych, przesłanki 

określone  w  przytoczonym  wyżej  przepisie  muszą  zostać  spełnione  łącznie.  Jednocześnie 

interes  prawny  w  orzeczn

ictwie  z  zakresu  zamówień  publicznych  definiuje  się  jako 

obiektywną,  a  więc  wynikającą  z  rzeczywistej  utraty  możliwości  uzyskania  zamówienia  lub 

ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia,  potrzebę  uzyskania  określonego  rozstrzygnięcia 

odnoszącą  się  do  konkretnego  postępowania,  w  którym  środek  ochrony  prawnej  jest 

wnoszony i które ma doprowadzić do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Łącznie  z  interesem  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  powinna  zostać  wykazana  szkoda, 

która  zasadniczo  ma  charakter  szkody  majątkowej  wskutek  utraty  możliwości  uzyskania 

zamówienia,  przy  czym  szkoda  ta  musi  być  wynikiem  naruszenia  przez  zamawiającego 

przepisów  ustawy  Pzp.  Uwzględniając  powyższe,  bez  wątpienia  w  przedmiotowej  sprawie 

Odwołujący  ma  interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  i  interes  ten  jest  kwalifikowany 

szkodą  jaka  zostanie  przez  niego  poniesiona  wskutek  naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp 

przez Zamawiającego. Skutkiem  zaskarżonych  czynności  Zamawiającego jest  pozbawienie 


Odwołującego możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia w sytuacji, gdy Odwołujący 

złożył ofertę sporządzoną w sposób prawidłowy, która to stanowi dla Zamawiającego „ofertę 

najkorzystniejszą”, w znaczeniu określonym przez ustawę Pzp oraz Zamawiającego, spośród 

ofert  nie  podlegających  odrzuceniu,  w  szczególności  jest  ofertą  z  ceną  rynkową 

gwarantującą  należyte  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Wskutek  naruszenia 

wskazywanych  w  niniejszym  odwołaniu  przepisów  ustawy  Pzp  -  czynności  oceny  i  wyboru 

oferty najkorzystniejszej przeprowadzone zostały nieprawidłowo, co spowodowało, że oferta 

Odwołującego  została  sklasyfikowana  na  drugim  miejscu  w  klasyfikacji  ofert.  W  związku  z 

powyższym,  z  Odwołującym  nie  zostanie  zawarta  umowa  o  zamówienie,  a  tym  samym 

Odwołujący utraci możliwość uzyskania przychodów z jej realizacji, wskutek czego poniesie 

szkodę. Szkoda ta jest normalnym następstwem naruszenia przepisów ustawy Pzp, bowiem 

gdyby te przepisy nie zostały naruszone, oferta Wykonawcy, która aktualnie sklasyfikowana 

jest  na  pierwszym  miejscu  zostałaby  odrzucona.  W  konsekwencji  oferta  Odwołującego 

sklasyfikowana  zostałaby  na  pierwszym  miejscu  i  wówczas  Odwołujący  zawarłby  z 

Zamawiającym umowę o zamówienie publiczne. Wobec zaistnienia podstaw do odrzucenia 

oferty  Wykonawcy,  oferta  złożona  przez  Odwołującego  mogłaby  zostać  uznana  za  ofertę 

najkorzystniejszą.  Tym  samym  Odwołujący  mógłby  uzyskać  zamówienie  stanowiące 

przedmiot prowadzonego przez Zamawiającego postępowania. 

W  uzasadnieniu 

podnoszonych  zarzutów  w  odwołaniu  wskazał  w  szczególności  na 

następujące okoliczności: 

Zakres czynności  będących przedmiotem  zamówienia,  częstotliwość ich  wykonywania oraz 

standardy  jakościowe  odnoszące  się  do  wszystkich  istotnych  cech  zamówienia  określają 

SIWZ,  OPZ  i  załączniki  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ). 

Zestawienie treści postanowień Specyfikacji z treścią przedłożonej przez wykonawcę oferty 

w szczególności z treścią wyjaśnień złożonych w toku postępowania prowadzi do wniosku, iż 

oferta  złożona  przez  Wykonawcę  zawiera  rażąco  niską  cenę,  a  przede  wszystkim 

Wykonawcy  nie  udało  się  skutecznie  obalić  domniemania,  że  cena  jest  rażąco  niska. 

Wykonawca  składający  zamawiającemu  wyjaśnienia,  powinien  wskazać  wszystkie 

okoliczności, które stanowiły podstawę dokonanej wyceny. Wyjaśnienia powinny być jasne, 

konkr

etne i spójne, adekwatne do przedmiotu zamówienia i uwzględniać jego założenia oraz 

specyfikę  właściwą  dla  danej  branży  (wyrok  KIO  1972/18).  Konsekwencją  utrzymywanej 

wykładni  przepisów  słuszne  jest  stanowisko  w  sprawie  odnoszące  się  do  konieczności 

odrzuc

enia  oferty,  w  przypadku  gdy  złożone  wyjaśnienia  cenowe  były  zbyt  niekonkretne, 

lakoniczne i generalnie nie wykazywały możliwości zaoferowania przez danego wykonawcę 

ceny  tak  niskiej,  czego  Zamawiający  nie  dopełnił.  Zamawiający  przed  wszczęciem 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zobligowany  jest  między  innymi  do 


oszacowania  wartości  zamówienia  z  należytą  starannością.  Wartość  szacunkowa 

zamówienia  odzwierciedla  rynkową  cenę  przedmiotu,  który  jest  objęty  postępowaniem- 

stanowi wycenę przedmiotu zamówienia w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych a czyni 

to  na  podstawie  art.  33  do  35  ustawy  Pzp.  Z

amawiający  w  niniejszej  sprawie  oszacował 

kwoty przeznaczone na realizacji zadań następująco: 

dla zadania 1 kwota przeznaczona jest o 35.30 % wyższa niż wartość oferty wykonawcy 

dla zadania 4 kwota przeznaczona jest o 68.63 % wyższa niż wartość oferty wykonawcy. 

W przedmiotowym postępowaniu wykonawca złożył ofertę w terminie, wynikiem czego było 

wezwanie  go  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  dla  trzech  z  czterech 

możliwych  zadań.  Wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego  do  wyjaśnienia 

rażąco niskiej ceny w zakresie trzech zadań, do których był wzywany  przedłożył w dniu 24 

stycznia  2020  r.:  referencje  ze  zrealizowanych  kontrak

tów  obejmujących  podobny  jak  w 

przedmiocie  przedmiotowego  zamówienia  zakres  prac,  rabaty  od  dostawców  -  jako 

dokument objęty tajemnicą przedsiębiorstwa; ofertę podwykonawców - jako dokument objęty 

tajemnicą przedsiębiorstwa, dokument nazwany jako „kalkulacja kosztów dla zad. nr 1, zad. 

nr 3 oraz zad. nr 4”.  

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS) podnoszono, że 

procedura  wyjaśniania  jest  niezbędna  w  świetle  europejskiego  prawodawstwa  z  zakresu 

zamówień publicznych, gdyż zabezpiecza przed arbitralnością oceny zamawiającego co do 

rażąco niskiej wysokości ceny (por. wyr. z dnia 22 czerwca 1989 r. 103/88, wyr. z dnia z dnia 

27 listopada 2001 r. C- 285/99, wyr. z dnia 15 maja 2008 r. C-147/06, z dnia 29 marca 2012 

r.  C-599/10). 

Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że cena lub koszt nie są rażąco niskie 

spoczywa na wykonawcy. Zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu,  spoczywa  na  wykonawcy.  Wykonawca  w  ramach 

składanych  wyjaśnień  powinien  przedkładać  dowody,  które  w  jego  ocenie  uzasadniają 

przyjętą  wycenę  przedmiotu  zamówienia.  Wyjaśnienia  złożone  przez  Wykonawcę  są 

nierzetelne,  ogólnikowe  i  lakoniczne,  w  tym  -  ze  względu  na  poziom  ich  ogólności  - 

Zamawiający  nie  był  uprawniony  przyjąć  na  ich  podstawie,  że  zaoferowana  przez 

Wykonawcę w  tym  postępowaniu  cena jednostkowa ma charakter rynkowy.    Odnosząc się 

do  wyjaśnień  jakie  złożył  wykonawca  w  zakresie  kalkulacji  ceny  zaoferowanej  w 

przedmiotowym postępowaniu dla zadania nr 1 i 4, uwagę zwrócić należy na fakty, będące 

podstawą podejmowanych obliczeń i rachunków przez doświadczonych oferentów. Opierając 

się  na  powszechnie  obowiązujących  normach  dotyczących  wydajności  i  możliwości 

świadczenia usług porządkowych na powierzchniach, które to są wykładnią do kalkulowania i 

szacowania kosztów realizacji podobnych zamówień, przenosząc na grunt przedmiotowego 

postępowania,  podkreślił,  że  wykonawca  nienależycie  oszacował  niezbędna  ilość  osób 

wymagana  do  realizacji  przedmiotowej  usługi  dla  każdego  z  zadań.  Wykonawca 


zadeklarował w swojej ofercie, że częstotliwość świadczonych usług będzie przedstawiać dla 

każdego z zadań następująco: zamiatanie klatek schodowych- pięć razy  w tygodniu, mycie 

klatek  schodowych  - 

cztery  razy  w  miesiącu,  oświadczając  w  wyjaśnieniach,  że  zatrudniać 

będzie do realizacji wszystkich usług pracowników w wymiarze: dla zadania pierwszego - 3.5 

etatu; dla zadania czwartego - 

5 etatów.  

Na tym  etapie wykonawca dokonał  niedoszacowania należytej  liczby  osób,  co  wykazujemy 

na podstawie „612 oficjalnych norm czasu sprzątania ISSA ” B. W. standaryzujących usługi 

należytego utrzymania czystości (uwzględniają one wydajność pracownika w odniesieniu do 

konkretnej czynności). 

Tabela 1. Niezbędna ilość etatów w oparciu o normy, dla zadania nr 1 (według tabeli): 

Poz.  Kosztorysu:  484 

–  zamiatanie  (powierzchnia  zamiatana  oraz  myta  codziennie    –  20.778,44  – 

norma m2/h  - 516 

– wymagana liczba godz. (1m2) - 40,27 – wymagana liczba osób (8 godz. tydzień 

pracy) 

– wymagana ilość etatów: 5.03 

Poz. Kosztorysu: 513 

– mycie (powierzchnia myta) – 4.166,69 - norma m2/h – 372 - wymagana liczba 

godz. (1m2) 

– 11, 17 – wymagana liczba osób (8 godz. tydzień pracy) – wymagana liść etatów:1.40. 

Łącznie wymagana ilość etatów dla tych pozycji: 6,43. 

Podobne wyliczenia przedstawił w zakresie zadania 4. 

Tabela 2. Niezbędna ilość etatów w oparciu o normy, dla zadania nr 4: 
 

Poz.  Kosztorysu:  484 

–  zamiatanie  (powierzchnia  zamiatana  oraz  myta  codziennie    –  35.762,71  – 

norma m2/h  - 516 

– wymagana liczba godz. (1m2) – 69,31 – wymagana liczba osób (8 godz. tydzień 

pracy) 

– wymagana ilość etatów: 8,66 

Poz. Kosztorysu: 513 

– mycie (powierzchnia myta) – 7.152,54 - norma m2/h – 372 - wymagana liczba 

godz. (1m2) 

– 19,23 – wymagana liczba osób (8 godz. tydzień pracy) – wymagana liść etatów:2.40. 

Łącznie wymagana ilość etatów dla tych pozycji: 11,07. 

Powyższe  zestawienie  obrazuje  (zdaniem  wykonawcy),  że  przy  metrażu  objętym 

przedmiotowym  zamówieniem,  uwzględniając  ośmiogodzinny  wymiar  etatu,  i  wydajność 

o

sób  wykonujących  usługę,  niezbędnym  minimum  do  wykonania  należycie  tylko  czynności 

zamiatania  i  mycia  klatek  w  zadeklarowanej  przez  wykonawcę  częstotliwości,  trzeba  w 

kalkulacji uwzględnić niemal dwukrotnie więcej etatów niż wskazał wykonawca. Wykonawca 

wyjaśnieniach  określając  liczbę  etatów  na  poziomie  3,5  dla  zadania  pierwszego  i  5  dla 


zadania  czwartego  świadomie  założył,  że  w  trakcie  faktycznej  realizacji  umowy  nie  będzie 

świadczył  usług  z  zadeklarowaną  przez  siebie  częstotliwością,  gdyż  nie  jest  to  realne  do 

zrobienia,  przez  co  jego  oferta  nie  spełnia  wymagań  określonych  w  treści  SIWZ.  Po 

przedstawionym powyżej niedoszacowaniu ilości etatów można wyciągnąć wniosek, że już z 

założenia  usługi  będą  świadczone  nienależycie,  ewentualnie  interwencyjnie.  Znamiennym 

faktem  dowodzącym  nierzetelnych  i  lakonicznych  wyjaśnień  po  niedoszacowaniu  ilości 

wymaganych etatów na samo sprzątanie powierzchni wewnętrznych klatek schodowych jest 

nie  uwzględnienie  w  kosztach  kalkulacji  przedłożonych  do  wyjaśnień  wykonawcy  żadnych 

kosztów  związanych  z  drugą  częścią  zamówienia  zawarta  w  tytule  postępowania 

„utrzymanie stałej czystości i porządku miejsc zbierania odpadów stałych z nieruchomości..." 

Przywołując  zapisy  SIWZ  i  wymagania  określone  w  załącznikach  do  dokumentacji 

post

ępowania,  zamawiający  wskazuje  w  punkcie  7  załącznika  numer  3  do  umowy,  że 

obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie według potrzeb wszelkich odpadów komunalnych, w 

tym m.in. mebli i 

innych odpadów wielogabarytowych, sprzętu RTV i AGD, opon, gruzu...” . 

W  wyjaśnieniach  do  treści  SIWZ  z  dnia  31.12.2019,  na  pytanie  jednego  z  wykonawców  w 

związku z przedstawionym zakresem prac, w szczególności w załączniku nr 3 do umowy pkt. 

7  usuwanie  z  miejsca  zbierania  (obudów  śmietnikowych)  odpadów  wielkogabarytowych  o 

podanie  d

okładnej  ilości  i  krotności  wywozów  celem  dokonania  rzetelnej  kalkulacji. 

Zamawiający wyjaśnił, że ilość odpadów wielkogabarytowych do wywozu przez wykonawcę 

dla  każdej  z  nieruchomości  może  wynosić  do  8m  3  w  ciągu  dwóch  miesięcy.  Na  tę 

okoliczność, wykonawca prócz kosztów związanych z transportem i wywozem odpadów na 

wysypisko,  powinien  zabezpieczyć  przynajmniej  dwie  osoby  (kierowca  oraz  osoba 

pomagająca  nieść  ciężkie  gabaryty  z  klatek  i  miejsc  zbierania  odpadów,  zapakować  je  na 

samochód  i  wypakować  w  odpowiednim  do  tego  miejscu)  czego  nie  uczynił.  Ponadto,  w 

przypadku  przeładowania  obudów  śmietnikowych,  obowiązkiem  pracowników  wykonawcy 

jest wyciągnięcie przepełnionego kontenera z wiaty, uprzątnięcie miejsca zbierania odpadów 

wtoczenie  z  powrotem  ciężkich  kubłów  do  wiaty.  Jest  to  czynność,  która  nie  zostanie 

wykonana  przez  jedną  osobę  sprzątającą,  z  uwagi  na  ograniczenia  fizyczne  człowieka 

związane  z  bardzo  dużym  ciężarem  przepełnionych  pojemników  na  odpady.  Pozycje  te  w 

ogóle nie zostały uwzględnione w wyjaśnieniach wykonawcy jakoby w ogóle nie brał on pod 

uwagę jej świadczenia, a na pewno jest istotną czynnością skoro bardzo wysoko wykonawca 

wycenił  tę  pozycję  w  formularzu  cenowym.  Wskazał  na  wyrok  KIO  13/18  i  podniósł:  (…) 

wyjaśnienia,  składane w  trybie art.  90  ust.  1  Pzp,  muszą być  szczegółowe  i  wyczerpujące. 

Jeżeli są ogólnikowe i lakoniczne - wówczas przyjmuje się, że w ogóle nie zostały złożone." 

Wyjaśnienia w takim kształcie, jak zostały złożone, nie pozwalają na rozwianie wątpliwości, 

w  związku  z  niedoszacowaniem  zakresu  prac  objętych  usługą  oraz  obciążenia  wykonawcy 

wszelkimi kosztami materiałowymi i logistycznymi, co z mocy domniemania, wynikającego z 


faktu wezwania do wyjaśnień prowadzi do wniosków, iż zaoferowana cena pozostaje rażąco 

niska.  Zamaw

iający  zobligowany  jest  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  w  sytuacji,  gdy 

złożone  wyjaśnienia  są  niepełne  i  nie  pozwalają  z  całą  pewnością  uznać  ceny  oferty  za 

realną,  za  którą  dany  wykonawca  może  w  sposób  prawidłowy  zrealizować  zamówienie." 

(KIO  1363/13).  J

ak  z  powyższego  wynika  to  w  interesie  samego Wykonawcy  jest  złożenie 

kompletnych  wyjaśnień  potwierdzonych  dowodami.  Wykonawca  w  dokumencie 

zatytułowanym  jako  „kalkulacja"  dla  każdego  z  zadań  przedłożył  tabelę  składającej  się  z 

jednego  wiersza,  i  czterech  p

ozycji  liczbowych  będących  odzwierciedleniem  tylko  jednego 

działania  matematycznego  mającego  udowodnić  wysokość  kosztów  związanych  z 

zatrudnieniem  pracowników  do  realizacji  przedmiotowego  zadania.  Uznając  to  za 

wystarczające  ,  przeszedł  do  dalszych  kroków  „kalkulacji”  wskazując  drugą,  i  tym  samym 

ostatnią pozycję kosztów  ujętych  w  kalkulacji  zatytułowanych „pozostałe koszty”  wskazując 

od  myślników  co  ma  w  domyśle  się  na  to  składać.  Wykazując  podstawy  konkretnych 

szacunków  wykonawcy  muszą  wyjaśniać,  w  którym  miejscu  swojej  kalkulacji  uzyskują 

oszczędność, za pomocą jakich innowacyjnych metod czy technik udało im się je osiągnąć, a 

także w jaki sposób kształtują się koszty pracy czy pomoc publiczna. Nie ulega wątpliwości, 

że wyjaśnienia przedłożone przez wykonawcę, w żaden sposób nie są związane z dokładną 

analizą  kosztów  i  rachunków  wynikających  na  przedstawioną  w  formularzu  oferty  cenę 

zaproponowaną na realizację zadań pierwszego i czwartego w myśl zasady „papier przyjmie 

wszystko".  W  formularzu  ofertowym  wsk

azane  zostało  przez  wykonawcę,  iż  zamierza  on 

zgodnie z  wymogami zawartymi  w  SIWZ osoby  do  realizacji  usługi  zatrudnić  na  podstawie 

umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy, przy czym w 

wyjaśnieniach  ceny  wykonawca  nie  uwzględnił  wszystkich  kosztów  związanych  z 

zat

rudnianiem  pracowników  na  umowę  o  pracę,  co  czyni  kalkulację  ceny  nierzetelną,  a 

wyjaśnienia  niewiarygodnymi.  Wykonawca  wskazuje  zamiar  wykonania  usługi  przez  osoby 

zatrudnione łącznie dla zadania pierwszego :w wymiarze 3,5 etatu co daje kwotę 131.050,92 

na 12 miesięcy dla zadania czwartego: w wymiarze 5 etatów co daje kwotę: 187. 215,60 na 

12 miesięcy Następnie wymienił jedynie pozostałe koszty takie jak: środki, sprzęt, narzędzi 

(uwzględniono  amortyzację)  itp.,  nadzór,  ubezpieczenie,  koszty  zastępstwa  na  czas  urlopu 

lub  choroby  pracownika,  grupa  robocza, 

koszty  zagospodarowania  odpadów  stanowiące 

łącznie kwotę dla zadania pierwszego: 25.365,00 na 12 miesięcy (tj. 2113,75 zł na miesiąc) 

dla  zadania  czwartego  :  36  0

12,00  na  12  miesięcy  (tj.  3001,00  na  miesiąc).  Zdaniem 

O

dwołującego  absolutnie  niewystarczające  jest  przedstawienie  przez  Wykonawcę  ogólnej 

informacji jaką przedłożył. Każda z informacji ujętych w wyjaśnieniach Wykonawcy - powinna 

zostać przełożona na konkretną wartość liczbową, tj. na wysokość oszczędności jakie z tego 

tytułu udało się osiągnąć Wykonawcy,  przyjęty  poziom  ceny. Wskazanie przez  wykonawcę 

pozycji  opisanych  lakonicznie  „grupa  robocza”,  „środki,  sprzęt”  ,  które  służą  do  ujęcia 


kosztów pośrednich, niewycenianych bezpośrednio w innych pozycjach, uniemożliwia ocenę 

rzetelności  i  poprawności  kalkulacji  cenowej  oferty.  Szczegółowość  wyjaśnień  wykonawcy 

niejednokrotnie była przedmiotem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej m.in.: 

KIO 40/17: „(...) dla wyjaśnienia elementów ceny mających wpływ na jej wysokość istotne 

są właśnie konkretne wartości i ich wpływ na cenę. Nie sposób ocenić, czy przyjęte stawki 

są  stawkami  realnymi,  skoro  nie  zostały  one  poparte  żadnymi  dowodami.  (...)  Dodowami 

takimi  mogą  być  umowy  z  dostawcami,  faktury  i  rachunki  potwierdzające  koszty 

wykorzystywanych mediów, umowy o pracę z zatrudnionymi pracownikami, listy płac i wiele 

innych.  Wobec  braku  jakichkolwiek  konkretnych  danych  ocena  zasadności  przyjętych 

wartości jest po prostu niemożliwa”, 

• KIO 2528/15: „ Zamawiający powinien pozyskać jednoznaczne wyjaśnienie od wykonawcy i 

dopiero  w  wyniku  oceny  tych  wyjaśnień  podjąć  decyzje,  w  tym  o  wyborze  oferty  (wyrok 

Sądu  Okręgowego  w  Krakowie  z  dnia  8  kwietnia  2009  r.  sygn..  akt  XII  Ga  59/09). 

Wykonawca  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  ma  obowiązek  podać  Zamawiającemu 

okoliczności uzasadniające obniżenie ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia lub też 

innych  czynników,  do  których  odnosi  się  wezwanie  Zamawiającego.  Zauważyć  należy,  iż 

wezwa

nie to nie musi być szczegółowo rozpisane. Zamawiający, oceniając, czy może mieć 

do czynienia z rażąco niską ceną, niejednokrotnie, formułując wezwanie, nie jest przecież w 

stanie przewidzieć, jakie okoliczności lub czynniki mogą wpływać na wysokość ceny oferty. 

Fakt wystosowania wezwania o charakterze ogólnym, jako otwartego pytania, nie zwalnia 

wykonawcy  z  obowiązku  szczegółowego  przedstawienia  składowych  ceny  i  opisania 

czynników, które o wysokości tej ceny zadecydowały”, 

• KIO  2031/14  złożenie  przez  wykonawcę  wyjaśnień,  które  nie  rozpraszają  wątpliwości 

zamawiającego,  co  do  rynkowego  charakteru  ceny  oferty,  zrównane  jest  w  skutkach  z 

niezłożeniem  wyjaśnień  i  powoduje odrzucenie oferty  na  podstawie art.  89  ust.  1 pkt  4 w 

zw. z art. 90 ust. 3 Pzp”, 

• KIO  1561/14,  1577/14  „Wykonawca  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej  ceny  powinien  wykazać,  co  spowodowało  obniżenie  ceny,  oraz  w  jakim  stopniu 

wskazane  przez  niego  elementy  ceny  wpłynęły  na  jej  obniżenie,  jak  również  przedstawić 

dowody  na  potwie

rdzenie  zaistnienia  podnoszonych  okoliczności.  Udzielone  wyjaśnienia 

mają bowiem potwierdzić, iż złożona oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo 

oszacowana.  Nie  jest  przy  tym  wystarczającym  złożenie  jakichkolwiek  wyjaśnień,  ale 

wyjaśnień  odpowiednio  umotywowanych i  przekonywujących,  iż  zaproponowana  cena nie 

jest ceną rażąco niską”. 

W  podpunkcie  drugim  w  zakresie  wyjaśnienia  ceny  dla  zadania  1  i  4  wykonawca  nie 

uwzględnił  kosztów  zastępstwa  na  czas  urlopu  lub  też  choroby  pracownika.  Zgodnie  z 

opisem  przedmiotu  zamówienia  usługa  ma  charakter  ciągły,  co  narzuca  wykonawcy 


obowiązek  zapewnienia  zastępstw  na  czas  nieobecności  pracownika.  Każdemu 

pracownikowi  przysługuje  średnio  26  dni  (  minimalny  okres  urlopu  przysługujący 

pracownikowi  to  20  dni,  z 

uwagi  na  np.  staż  pracy,  ale należy  uwzględniać pracowników  z 

długim  stażem  pracy  czy  tez  uzyskane  w  trakcie  orzeczenie  o  niepełnosprawności 

pracownika). 

Przepisy  stanowią,  że  osoba  zatrudniona  w  ramach  zastępstwa  za 

urlopowanego pracownika, również musi być zatrudniona w na podstawie umowy o prace lub 

tez umowy na zastępstwo która jest odzwierciedleniem umowy o prace i wiąże się z takimi 

samymi  kosztami  tj.  za  każdy  etat  pracownikowi  przyjętemu  na  zastępstwo  należy  się 

3132,00 zł proporcjonalnie do okresu pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.). Wyliczając koszty zastępstw urlopowych 

(zgodnie z załączoną poniżej kalkulacją zastępstwa urlopowe dla jednej osoby/miesięcznie = 

321,97  zł)  na  podstawie  powyższego  przytoczenia  realnych  kosztów  obowiązujących  na 

obecnym gruncie prawnym uwzględniając wyłącznie kwotę minimalnego wynagrodzenia, nie 

wliczając  w  to  kosztów  badań  okresowych  pracowników,  kosztów  kadrowych  dla  nowych 

pracowników  i  innych  pośrednich  kosztów  np.  związanych  ze  szkolenie  wstępnym  i 

szkoleniem BHP, kosztów zastępstw dla pracowników wskazanych wyżej wynosić będą: 

Dla zadania pierwszego (3,5 etatu x 321,9

7) 1.126,90 x12 miesięcy = 13. 552,80; 

Dla zada

nia czwartego (5 etatu x 321,97) 1.609,85 x 12 miesięcy = 19. 318,20 

Z powyższego wynika, że na wszelkie koszty pozostałe wskazane w wyjaśnieniach (środki, 

sprzęt,  narzędzia,  nadzór,  ubezpieczenie,  koszty  zastępstwa  na  czas  choroby  pracownika, 

grupa  robocza,  koszty  zagospodarowania  odpadów)  będą  wynosić  według  założeń 

wykonawcy: 

dla  zadania  pierwszego  11.812,20  rocznie  (tj  984,35  zł  miesięcznie);  dla 

zadania czwartego 16.693,80 rocznie (tj. 1.391,15 zł miesięcznie). 

Są  to  ceny  nierealne  do  zrealizowania  usługi.  Zabezpieczenie  tak  niskiej  kwoty  nie 

gwarantuje wykonanie usługi na należytym i wymaganym przez Zamawiającego poziomie, a 

tym bardziej ni

e zapewnia wykonawcy zysku z umowy. Wskazując powyżej jak niska kwota 

zostaje  wykonawcy  do  zagospodarowania  na  rzecz  kosztów  pozostałych,  na  uwagę  w 

pierwszej  kolejności  zasługuje  pozycja  związana  z  nadzorem  pracowników.  Pomimo,  że 

Zamawiający  nie  wskazuje  na  konieczność  zatrudnienia  osoby  nadzorującej  prace  na 

podstawie umowy o pracę, to na podstawie § 9 wzoru umowy zamawiający  wyraźnie żąda 

aby  wykonawca  dysponował  osobą  nadzorującą  pracę.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

stosowania  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie 

wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej  w  2020  r,  która  wynosi  17,00  zł.  (tj.  koszt 

pracodawcy  20,48  /rbh)  Zakładając,  że  poziom  nadzoru  będzie  minimalny,  jedna  godzina 


dziennie na zadanie nr 1, dwie godziny dzienn

ie na zadanie nr cztery ( co przy ilości metrażu 

powierzchni i krotności sprzątania 4 x w miesiącu mycie wszystkich klatek schodowych i 5 x 

w  tygodniu  zamiatanie  wszystkich  klatek  schodowych  jest  niewystarczające  ,  wskazujemy 

jednak  to  jako  minimum  w  celu 

uwiarygodnienia  zarzutów)  należy  wskazać,  że  miesięczne 

wynagrodzenie  osoby  nadzorującej  realizację  prac  wyniesie  odpowiednio  430,08  zł  dla 

zadania pierwszego i 860,16 zł dla zadania czwartego. 

Reasumując  stwierdził,  że  w  wyjaśnieniach  brak  jest  szczegółowych  informacji  na 

temat wszystkich ponoszonych przez Wykonawcę realnych kosztów, przede wszystkim brak 

należytej kalkulacji ceny oraz dowodów na potwierdzenie poprawności przyjętych w ofercie 

wartości. Tak lakonicznymi wyjaśnieniami Wykonawca nie podołał spoczywającemu na nim 

po  myśli  art.  90  ust.  2  Pzp  ciężarowi  dowodu.  Z  uwagi  na  wymienione  uchybienia  i 

niedbałość  w  przedłożonych  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny  przedstawiamy  zestawienie 

tabelaryczne  dla  zadania  1  i  4,  przyjmując  na  potrzeby  wykazania  nierzetelnych  wyliczeń 

ilość etatów jaką zadeklarował wykonawca, z wszystkimi pozycjami jakie winien uwzględnić 

w prawidłowo wykonanej kalkulacji poniżej. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  19/02/2020)  wskazał  na 

okoliczności: 

odrzucenia 

odwołania, na podstawie art. 189 ust.2 pkt.2 w związku z art. 179 ust. 1 

ustawy Pzp jako złożonego przez podmiot nieuprawniony, który podlegałby wykluczeniu z 

postępowania,  gdyby  Zamawiający  zgodnie  z  wnioskiem  odwołania  dokonał  ponownej 

oceny ofert. 

W pr

zypadku nie uwzględnienia przez KIO wniosku o odrzucenie oferty, 

oddalenie odwołania jako oczywiście bezzasadnego, 

dopuszczenie  dowodu  z  dokumentacji  postępowania  w  szczególności:  (1)  SIWZ,  w 

szczególności  pkt  1 ppkt  2)  lit.  a rozdz.  VII  określającego warunki  udziału  w  postępowaniu 

dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej na 

okoliczn

ość jej treści; (2) wezwania skierowanego przez Zamawiającego do S&A Service Sp. 

z  o.o.    (Wykonawca) 

do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  do  złożenia  dowodów  dotyczących 

wyliczenia  ceny  na  okoliczność  jego  treści;  (3)  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  dla 

zadania  nr  1  oraz  nr  4,  złożonych  przez Wykonawcę  na  wezwanie  Zamawiającego  wraz  z 

załącznikami  na  okoliczność  ich  treści,  w  szczególności  wykazania,  że  cena  oferowana 

przez wykonawcę nie jest rażąco niska. 

W uzasadnieniu stanowiska wskazał na następujące okoliczności: 

O

dwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust.2 pkt.2 w związku z art. 179 ust.1 

Pzp 

jako  złożone  przez  podmiot  nieuprawniony,  który  podlegałby  wykluczeniu  z 

postępowania gdyby Zamawiający zgodnie z wnioskiem odwołania dokonał ponownej oceny 


ofert.  Na  podstawie  art.  189  ust.2  pkt.2  P

zp  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że 

odwołanie  zostało  wniesione  przez  podmiot  nieuprawniony.  Art.  179  ust.  1  Pzp  określa 

katalog  podmiotów  uprawnionych  do  wniesienia  odwołania  i  stanowi,  że  „środki  ochrony 

prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a 

także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes w  uzyskaniu danego  zamówienia oraz 

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

niniejszej ustawy.” Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii prawnej zamieszczonej na 

stronie  UZP  wskaza

ł,  że:  „Taki  wykonawca  (kwestionujący  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej)  będzie  miał  potencjalnie  możliwość  uzyskania  zamówienia,  jeżeli  jego 

oferta  będzie  ważna  i  sam  nie  będzie  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania,  poprzez 

czynność  ponownej  oceny  ofert.  (…).  Odwołujący  składając  ofertę  w  przedmiotowym 

post

ępowaniu  powołał  się  na  zasoby  podmiotu  trzeciego  w  zakresie  kompetencji  lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Stosownie do zapisów pkt 1 

ppkt  2)  lit.  a  rozdz.  VII  SIWZ  (

znak  postępowania:  WM/SZP/PN/69/2019/G),  Zamawiający 

wymagał  od  Wykonawców  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. tj. posiadania 

prawomocnego  zezwolenia  na  transpor

t  odpadów  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami 

prawa  tj.  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach,  dotyczące  odpadów 

zaklasyfikowanych do  grupy  „20”  —  odpady  komunalne,  łącznie  z  frakcjami  gromadzonymi 

selektywnie,  tj.  odpady  sklasyfikowane  do  podgrupy: 

„20  03” —  inne odpady  komunalne, o 

kodach:  20  03  01

,  20  03  03,  20  03  07,  20  03  99  lub  umowy  z  przedsiębiorstwem 

posiadającym zezwolenie na transport ww. odpadów”. 

Odwołujący  w  pkt.  10  Formularza  oferty  wskazał  firmę  Przedsiębiorstwo  Usług 

Wielobranżowych Sp. z o.o. jako podwykonawcę dysponującego zezwoleniem wymaganym 

na  transport  odpadów,  jednocześnie  deklarując  powierzenie  temu  podmiotowi  „wykonanie 

usług  związanych  z  transportem  —  do  których  wymagane  jest  zezwolenie  na  transport 

odpadów,  utrzymanie  czystości,  nadzór  nad  realizacją  umowy”.  Zgodnie  z  art.  22a  ust.  1 

ustawy  Pzp  wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z 

nimi  stosunków  prawnych.  Jak  precyzuje  ustawa,  zdolności  innych  podmiotów  na  których 

może  polegać  wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  mogą  przybrać  postać 

zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Oznacza 

to, iż wykonawca nie może, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 

polegać  na  kompetencjach  lub  uprawnieniach  do  prowadzenia  działalności  zawodowej, 

posiadanych  przez  podmioty  trzecie.  W  tym  celu  wykonawca,  który  sam  nie  posiada 


wymaganych  kompetencji  lub  uprawnień  może  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia 

wspólnie z wykonawcą, który posiada niezbędne kompetencje lub uprawnienia na podstawie 

umowy konsorcjum. Zgodnie z SIWZ, w przypadku zaangażowania w realizację zamówienia 

kilku  podmiotów  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  kompetencji  lub 

uprawnień  do  prowadzenia określonej  działalności  zawodowej,  o ile wynika  to  z  odrębnych 

przepisów,  wykazuje  ten  podmiot,  który  będzie  świadczył  usługę,  dla  wykonywania  której 

potrzebne  jest  zezwolenie,  o  którym  mowa  w  pkt  1  ppkt  2)  lit.  a)  rozdz.  VII  SIWZ. 

Zamawiający  przewidział  w  SIWZ i  ogłoszeniu o zamówieniu możliwość  skorzystania z  art. 

24aa  Pzp 

i  w  toku  czynności  oceny  ofert  nie  dokonał  podmiotowej  oceny  wszystkich 

wykonawców  w  zakresie  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku 

podstaw  do  wykluczenia.  Zamawiający  dokonał  oceny  ofert  pod  kątem  przesłanek 

odrzucenia  oferty  (art.  89  ust.  1  Pzp

)  oraz  kryteriów  oceny  ofert  opisanych  w  SIWZ,  a 

następnie  wyłącznie  w  odniesieniu  do  wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza,  dokonał  jego  oceny  podmiotowej  tj.  zbadał  oświadczenie  wstępne,  a 

następnie  zażądał  przedłożenia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp.  W  świetle 

powyższego Odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia. Gdyby 

bowiem Zamawiający zgodnie z wnioskiem odwołania dokonał ponownej oceny ofert i badał 

spełnianie  warunków  udziału w  postępowaniu przez  Odwołującego, Odwołujący  podległaby 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 Pzp, ponieważ nie wykazałby 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a) rozdz. VII 

SIWZ.  Oferta  Odwołującego  nie  mogłaby  zostać  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  ale 

podlegałaby odrzuceniu z mocy art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

O

dnosząc się do zarzutów, stwierdził: 

Zarzut, 

że  oferta  wybrana  zawierała  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Wykonawca  S&A  Service  Sp.  z  o.o.  w 

nawiązaniu do wezwania o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny dla zadania nr 

1, nr 3 oraz nr 4, 

oświadczyła, że ceny oferty wykonawcy, w kwocie: 203.304,55 zł brutto (dla 

zad. nr 1), 393.299,75 zł brutto (dla zad. nr 3) i 285.196,46 zł brutto (dla zad. nr 4) zgodnie z 

wymogami SIWZ i wzoru umowy (w szczególności rozdz. XVI pkt. 2 SIWZ oraz rozdz. III pkt. 

4  SIWZ)  uwzględniają  wszystkie  zobowiązania  i  obejmują  wszystkie  koszy  związane  z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, są cenami w pełni rynkowymi i odpowiadają warunkom 

stawianym przez Zamawiającego, a ponadto stanowią bilans sprzyjających i dostępnych dla 

Wykonawcy warunków cenotwórczych wykonania niniejszego zamówienia. Wyjaśniając ceny 

ofert  na  poszczególne  zadania  i  dowodząc,  że  nie  stanowią  one  rażąco  niskiej  ceny, 

Wykonawca  wskazał,  iż  podczas  kalkulacji  uwzględnił  poniższe  elementy  wskazujące  na 

oszczędność metody wykonania zamówienia, takie jak: 


Doświadczenie  -  wykonawca  posiada  kilkunastoletnie  doświadczenie  w  zakresie 

tożsamym  z  zakresem  przedmiotowego  zamówienia  na  terenie  miasta  Wrocławia, 

potwierdzone  referencjami  udzielonymi  przez  klien

tów  Wykonawcy,  na  dowód  czego 

Wykonawca  przedstawił  referencje  wskazujące  na  prawidłowe,  rzetelne  i  terminowe 

wykonywanie  usług  zbliżonych  do  objętych  przedmiotem  niniejszego  zamówienia.  Ponadto 

wykonawca od kilku lat świadczy należycie usługi na rzecz Gminy Wrocław reprezentowanej 

przez  Wrocławskie  Mieszkania  Sp.  z  o.o.  w  tożsamym  zakresie  za  zbliżoną  cenę  do 

zaoferowanej  w  niniejszym  postępowaniu,  znany  jest  więc  wykonawcy  charakter  usługi  i 

wymogi  z  nią  związane,  także  od  strony  praktycznego  wykonywania  tego  przedmiotu 

zamówienia (przy uwzględnieniu obecnych zapisów w SIWZ) oraz rzeczywiste koszty. Mając 

na uwadze powyższe zaproponowane ceny w zadaniach nr 1, 3 oraz 4 są wynikiem rzetelnej 

kalkulacji, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego oraz kosztów Wykonawcy. 

Sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne Wykonawcy, oszczędności metody 

wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych  :  część  kosztów  tj.  zakup 

środków czystości, sprzętu czy naprawy serwisowe - duża ilość zamówień dokonanych przez 

wykonawcę, przekłada się na niższą niż rynkowa cenę u dostawców. Na bazie długoletniej 

współpracy  z  dostawcami  zarówno  sprzętu,  jak  i  środków  czystości  wykonawca  korzysta  z 

atrakcyjnych  rabatów  czy  upustów  cenowych  na  zakupy  i  serwis.  Powyższe  skutkuje 

możliwością  zaoferowania  przez  Wykonawcę  konkurencyjnych  cen  za  wykonanie 

zamówienia, na potwierdzenie posiadanych u dostawców środków czystości, sprzętów oraz 

serwisantów upustów wykonawca przedstawił oświadczenia tych podmiotów. 

3)  Potencja

ł  ludzki  —  Wykonawca  wyjaśnił,  że  zatrudnia  doświadczonych  pracowników 

stanowiących  obsadę  w  zakresie  wykonania  usługi  stanowiącej  przedmiot  zamówienia,  co 

niweluje koszty  związane ze szkoleniem  stanowiskowym.  Koordynator  usług  oraz  pozostali 

pracownicy, w związku z realizacją usługi stanowiącej przedmiot zamówienia już od kilku lat, 

także  obecnie,  posiadają  doświadczenie  w  realizacji  tej  usługi.  Mają  oni  wypracowane 

optymalne  procedury  postępowania,  dzięki  którym  możliwe  jest  ograniczenie  zbędnych 

kosztów przy wykonywaniu zamówienia. Spółka posiada spory potencjał kadrowy. 

Na  potwierdzenie  uwzględnienia  wymagań  Zamawiającego  Wykonawca  przedstawił 

kalkulację  kosztów,  w  tym  kosztów  pracy  (przepisy  prawa  pracy  i  o  zabezpieczeniu 

społecznym obowiązującym w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 

płacy minimalnej) dla poszczególnych zadań. Nie są więc prawdziwe zarzuty Odwołującego 

że Wykonawca złożył nierzetelne, ogólnikowe i lakoniczne wyjaśnienia, a przede wszystkim 

nie przedstawił dowodów uzasadniających podniesione przez siebie twierdzenia w zakresie 

ceny i jej istotnych części składowych, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie zawiera 

rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  wykazał,  że  w 


zaproponowanej  przez  niego  ceni

e  oferty  zostało  uwzględnione  wykonanie  wszystkich 

czynności wyszczególnionych w siwz, a także został uwzględniony zysk Wykonawcy. 

Nie zasługuje również na uwzględnienie zarzut odwołującego, Ze skoro w formularzu oferty, 

wykonawca wskazał w punkcie 10 . „ Zamówienie zamierzamy powierzyć podwykonawcom” 

dalej, „firma podwykonawcy - NA TYM ETAPIE NIE ZNANY” to nie może uwzględniać ofert 

otrzymanych od potencjalnych podwykonawców w kalkulacji ceny. Wykonawca wskazał, że 

powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy  ma  wpływ  na  kalkulację 

przedstawionej  przez  Wykonawcę  ceny  dla  zadania  nr  1,  zadania  nr  3  oraz  zadania  nr  4, 

Wykonawca  otrzymał  kilka  ofert  od  ewentualnych  podwykonawców,  które  przedłożył 

Zamawiającemu. 

Oferty 

potencjalnych 

podwykonawców 

zostały 

przedstawione 

Zamawiającemu,  nie  są  to  więc  jak  twierdzi  Odwołujący  oferty  jakie  zostały  rzekomo 

przedstawione Wykonawcy i nie mogły mieć żadnego wpływu na wysokość zaoferowanej w 

ofercie  ceny  na  realizację  zamówienia,  gdyż  niedopuszczalnym  jest  wyjaśnianie  ceny 

ofertowej, dowodami , których sam wykonawca nie uwzględniał na dzień składania ofert - co 

wyraźnie  w  formularzu  ofertowym  zaznaczył  —  takie  twierdzenie  jest  nieuprawnione,  gdyž 

Wykonawca  na  etapie  składania  oferty  nie  miał  obowiązku  wskazać  konkretnego 

podwykonawcy,  co  nie  oznacza,  że  nie  posiada  ofert  współpracy  od  potencjalnych 

podwykonawców  i  że  na  podstawie  zaoferowanych  mu  warunków  współpracy  nie  może 

kalkulować własnej oferty, tym bardziej, że oferty potencjalnych podwykonawców przedstawił 

Zamawiającemu. Wobec powyższego Zamawiający stoi na stanowisku, że Wykonawca S&A 

Service Sp. z o.o. z 

Wrocławia dokonując kalkulacji przedmiotu zamówienia wziął pod uwagę 

wszelkie  niezbędne  koszty  mogące  mieć  wpływ  na  zaoferowaną  cenę  i  rzetelną  realizację 

zamówienia.  Wyjaśnienia  wraz  ze  złożonymi  dowodami  są  w  ocenie  Zamawiającego 

wystarczające  i  nie  budzą  wątpliwości.  Dodatkowo  podkreślić  należy,  że  Wykonawca  S&A 

Service Sp. z o.o. z 

Wrocławia realizuje od 2018 roku usługi utrzymania czystości i porządku 

na  rzecz  Gminy  Wrocław,  które  zostały  udzielone  w  oparciu  o  taki  sam  opis  przedmiotu 

zamówienia  (zakres  czynności  do  wykonania,  częstotliwość,  obszar).  Wszystkie 

dotychczasowe  umowy  z  tym  Wykonawcą  były  realizowane  należycie,  w  sposób 

profesjonalny, termin

owy i z najwyższą starannością. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  nie  zachowania  przez  Zamawiającego  jawności 

postępowania  opartego  na  niedostatecznej  w  ocenie  Odwołującego  analizie  dowodów 

przedłożonych  przez  Wykonawcę  do  postępowania  w  celu  skutecznego  zastrzeżenia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  Zamawiający  wskazuje,  że  zgodnie  z  brzmieniem  art.  8  ust.  3 

ustawy  Pzp,  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później 

niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu, 

zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje 


stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Pojęcie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  definiuje  art.  11 

ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  w  świetle 

którego  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości 

publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca wyjaśnił, że zastrzeżone przez niego 

informacje  takie  jak  rabaty  u  dostawców,  czy  oferty  współpracy,  są  danymi  objętymi 

tajemnicą przedsiębiorstwa. Są to warunki wynegocjowane indywidualnie, mające charakter 

technologiczny i organizacyjny firmy i nie podawane do publicznej wiadomości oraz wobec, 

których podjęto działania związane z zachowaniem ich w poufności. Wykonawca wskazał, że 

konkurencja posiadając te dane jest w stanie dostosować oferowane przez siebie ceny tak, 

aby  wykluczyć  Wykonawcę  z  rynku  usług  porządkowych.  Wykonawca  podjął  też  działania 

mające na celu zachowanie w poufności zastrzeżonych danych tzn. stosuje specjalny obieg 

dokumentów - dokumenty finansowe pomiędzy dostawcami a Wykonawcą przekazywane są 

bezpośrednio,  natomiast  dostawy  kierowane  są  na  miejsca  przeznaczenia  co  stanowi 

dodatkowe zabezpieczenie, aby dostępu do danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa nie 

miały  osoby  nieupoważnione.  Ponadto  Wykonawca  wskazał,  że  stosuje  wewnętrzne 

oświadczenia o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa - pracownicy Wykonawcy podpisują 

dokument  o  ochronie  informacji  o  technologii,  stosowanym  sprzęcie  i  środkach  oraz 

dostawcach  i  firmach  współpracujących,  w  którym  zobowiązują  się  do  zachowania  w 

tajemnicy  służbowej  tych  danych.  Przepis  art.  8  ust.  3  ustawy  PZP  nakłada  na 

zamawiającego  obowiązek  utajnienia  informacji  zastrzeżonych  przez  wykonawcę  jako 

poufn

e,  jeżeli  wykonawca  wykazał,  że  informacje  te  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa. 

Wykonawca zastrzegający tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że podjął czynności w 

celu utrzymania poufności informacji. Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

nie  precyzują  zakresu  lub  rodzaju  środków,  do  których  przedsięwzięcia  zobligowany  jest 

przedsiębiorca, dlatego więc Zamawiający musiał uznać, że Wykonawca podjął czynności w 

celu utrzymania poufności informacji skoro zobowiązał swoich pracowników do zachowania 

tych  informacji  w  tajemnicy  i  podpisania  stosowanych  oświadczeń,  oraz  stosuje  specjalną 

procedurę  obiegu  dokumentów  finansowych  mającą  na  celu  zachowanie  w  poufności 

informacji  o  podmiotach  współpracujących  z  Wykonawcą  i  warunkach  tej  współpracy. 

Ponadto  informacje  o  kontrahentach,  dostawcach,  stosowanych  przez  nich  rabatach  w 

ocenie Zamawiającego stanowią tajemnice organizacyjne przedsiębiorstwa i są informacjami 

posiadającymi  wartość  gospodarczą.  Przyjmuje  się,  że  informacja  ma  charakter 

technol

ogiczny,  techniczny,  jeżeli  dotyczy  sposobów  wytwarzania,  formuł  chemicznych, 

wzorów  i  metod  działania.  Za  informację  organizacyjną  przyjmuje  się  natomiast  całokształt 

doświadczeń  i  wiadomości  przydatnych  do  prowadzenia  przedsiębiorstwa,  niezwiązanych 


bezp

ośrednio  z  cyklem  produkcyjnym.  Inne  informacje  mające  wartość  gospodarczą  to  w 

szczególności  informacje  handlowe,  w  ocenie  Zamawiającego  zastrzeżone  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa  informacje  spełniają  kryteria  przynajmniej  informacji  organizacyjnych  i 

ha

ndlowych  ponadto  Wykonawca  podjął  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  ich 

poufności, Zamawiający był więc zobowiązany do ich nieujawniania. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił  przystąpienie 

wykonawca S&

A Service sp. z o.o. z Wrocławia (pismo z dnia 18 lutego 2020 r.) wnosząc o 

oddalenie  odwołania.    Przystąpienie  okazało  się  nie  skuteczne,  albowiem  wykonawca  nie 

udowodnił, że przekazał kopię zgłoszonego przystąpienia Odwołującemu, co jest wymagane 

ustawą Pzp.  Zgodnie z  jej  art.  185 ust.  2 zdanie drugie: „Zgłoszenie przystąpienia doręcza 

się  Prezesowi  Izby  w  postaci  papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz  wykonawcy 

wnoszącemu  odwołanie”.  Wbrew  twierdzeniom  nie  wykazał  tej  okoliczności,  a  taki  zarzut 

braku doręczenia kopii zgłoszenia podniósł Odwołujący. 

Rozpoznając  wniosek  Zamawiającego  odnośnie  odrzucenia  odwołania  na 

podstawie  art.  189  ust.2  pkt.2  w  związku  z  art.  179  ust.1  Pzp  Izba  stwierdziła,  że  wniosek 

jest niezasadny. 

W  tym  przypadku  zamawiający  w  zakresie  tego  wniosku  stwierdził,  że  odwołanie 

podlega  odrzuceniu  na  wskazanej  podstawie  prawnej  jako  złożone  przez  podmiot 

nieuprawniony,  albowiem  Konsorcjum  podlegałoby  wykluczeniu  z  przedmiotowego 

postępowania gdyby Zamawiający zgodnie z wnioskiem odwołania dokonał ponownej oceny 

ofert. W niniejszej sprawie oferta wnoszącego odwołanie wykonawcy nie została dotychczas 

odrzucona, także ten wykonawca nie został dotychczas wykluczony z postępowania. Zatem 

odwołanie wbrew twierdzeniom zamawiającego zostało wniesione przez podmiot uprawniony 

i  wnoszący  odwołanie  wykonawca  miał  legitymację  procesową  wymaganą  art.  179  ust.1 

ustawy  Pz

p  do  wniesienia  tego  odwołania,  w  szczególności  skutkiem  zaskarżonych 

czynności,  w  tym  wyborem  oferty  konkurencyjnego  wykonawcy  może  ponieść  szkodę  w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, o ile potwierdziłyby się 

podnoszone  w  odwołaniu  zarzuty.  Izba  podkreśla,  że  ten  wykonawca  -  kwestionujący 

czynność wyboru oferty  najkorzystniejszej  -  do  czasu  uczestnictwa  w  postępowaniu  będzie 

miał potencjalnie możliwość uzyskania zamówienia.   

Rozpoznając odwołanie, Izba w zakresie podniesionych w odwołaniu zarzutów 

ustaliła co następuje: 


Zarzuty podniesione w odwołaniu dotyczą zadania 1 i 4 dla których za najkorzystniejszą 

została uznana oferta wykonawcy S&A Service sp. z o.o. z Wrocławia (wykonawca S&A) z 

ceną:  dla  zadania  1  -  203.304,55  zł,  a  dla  zadania  4  –  285.196,46  zł.    Zamawiający  w 

wezwaniu o wyjaśnienie tych cen podał, że działając (…) na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a pkt 

1 ustawy Pzp prosi o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia 

ceny, w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 

wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta 

do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo 

minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Wysokość  ceny  w  ofercie  w  zadaniu  nr  1,  3  i  4  może  wskazywać,  że  nie  uwzględnili 

Państwo  w  niej  wszystkich  obowiązków  niezbędnych  dla  zrealizowania  przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy. Zdaniem 

Zamawiającego, przedstawione poniżej różnice cen mogą wskazywać również na zamiar 

realizacji zamówienia poniżej faktycznych kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. W 

związku z tym koniecznym jest przedstawienie czynników cenotwórczych”. 

Odnośnie spornych zadań 1 i 4 wskazał: 

„ZADANIE NR 1 

Wartość Państwa oferty wynosi 203.304,55 zł brutto. 

Średnia  wartość  arytmetyczna  cen  wszystkich  złożonych  ofert  dla  zadania  nr  1  wynosi 

296.532,33 zł brutto. 

W  związku  z  powyższym  zaoferowana wartość  oferty  jest  niższa o ponad 30%  od  średniej 

wartości arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert”. 

(…) 

ZADANIE NR 4 

Wartość Państwa oferty wynosi 285.196,46 zł brutto. 

Szacunkowa wartość zamówienia dla zadania nr 4 wynosi 480.933,63 zł brutto. 

W związku z powyższym zaoferowana wartość oferty jest niższa o ponad 30% od powyższej 

wartości zamówienia”. 

Zamawiający zwraca się o złożenie szczegółowych wyjaśnień dla każdego z ww. zadania, w 

tym  złożenie dowodów, w szczególności w  zakresie, o którym mowa powyżej, dotyczących 


powodów  zaproponowania  takiej  niskiej  ceny  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia. 

Zamawiający informuje, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

spoczywa na Wykonawcy. 

Stosując art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę 

wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze 

złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia. 

Wyjaśnienia dla każdego z ww. zadania wraz z dowodami należy złożyć  (…) 

W  odpowiedzi  na  to  wezwanie  wykonawca  S&A 

podał  w  szczególności,  że  podane 

ce

ny  uwzględniają  wszystkie  zobowiązania  i  obejmują  wszystkie  koszy  związane  z 

wykonaniem  przedmiotu  zamówienia.  Są  cenami  w  pełni  rynkowymi  i  odpowiadają  

warunkom  stawianym  przez  Zamawiającego,  a  ponadto  stanowią  bilans  sprzyjających  i 

dostępnych  dla  Wykonawcy  warunków  cenotwórczych  wykonania  niniejszego  zamówienia. 

Wyjaśniając  ceny  ofert  na  poszczególne  zadania  i  dowodząc,  że  nie  stanowią  one  rażąco 

niskiej  ceny,  podał,  że  w  kalkulacji  uwzględnił  poniższe  elementy  wskazujące  na 

oszczędność metody wykonania zmówienia, takie jak:   

Doświadczenie - jako firma posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w przedmiotowym 

zakresie 

na  terenie  miasta  Wrocławia,  potwierdzone  zadowoleniem  naszych  klientów 

(DOWÓD  NR  1).  Ponadto  od  kilku  lat  świadczyliśmy  należycie  usługi  na  rzecz 

Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. w przedmiotowym zakresie, co poświadczali Państwo 

referencjami. Mając powyższe na uwadze znany jest nam więc charakter usługi, wymogi z 

nią  związane  (oczywiście  przy  uwzględnieniu  obecnych  zapisów  w  SIWZ)  oraz 

rzeczywiste koszty.  

Mając na uwadze powyższe zaproponowane ceny w zadaniach nr 1, 

3  oraz  4  są  wynikiem  rzetelnej  kalkulacji,  z  uwzględnieniem  wymagań  Zamawiającego 

oraz kosztów Wykonawcy. 

Sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne Wykonawcy, oszczędności metody 

wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych:  

Część kosztów tj. zakup środków, sprzętu czy naprawy serwisowe - duża ilość zamówień 

dokonanych przez nas, przekłada się na niższą cenę u dostawców. Na bazie długoletniej 

współpracy  z  naszymi  dostawcami  zarówno  sprzętu,  jak  i  środków  korzystamy  z 

atrakcyjn

ych  rabatów  czy  upustów  cenowych  na  zakupy  i  serwis.  Powyższe  skutkuje 

możliwością  zaoferowania  przez  wykonawcę  konkurencyjnych  cen  za  wykonanie 

zamówienia.  (DOWÓD NR 2 – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA)  

Potencjał  ludzki  -  Zatrudniamy  doświadczonych  pracowników  stanowiących  obsadę  w 

zakresie  wykonania  przedmiotowej  usługi,  co  niweluje  koszty  związane  ze  szkoleniem 

stanowiskowym. Koordynator usług z ramienia naszej firmy, oraz pozostali pracownicy, w 


związku  z  realizacją  przedmiotowej  usługi  obecnie,  posiadają  doświadczenie  w 

kierowaniu  i  realizacji  tej  usług.  Mają  oni  wypracowane  optymalne  procedury 

postępowania,  dzięki  którym  możliwe  jest  ograniczenie  zbędnych  kosztów  przy 

wykonywaniu zamówienia. Spółka posiada spory potencjał kadrowy.    

3)  Na  potwierdzenie  uwzg

lędnienia  wymagań  Zamawiającego  przedstawiamy  kalkulację 

kosztów,  w  tym  kosztów  pracy  (przepisy  prawa  pracy  i  o  zabezpieczeniu  społecznym 

obowiązującym  w  miejscu  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  z  uwzględnieniem  płacy 

minimalnej) dla poszczególnych zadań (DOWÓD nr 4). Zwracamy uwagę również na to, 

że  do  zagospodarowania  pozostanie  jeszcze  kwota  z  tytułu  odliczeń  VAT,  która  może 

zostać  przeznaczona  bądź  na  pokrycie  wszelkich  dodatkowych  kosztów  lub  też 

powiększyć  zysk  Spółki  dla  zadania  nr  1  wynosi  ona  36.299,78zł,  dla  zad.  nr  3  – 

57.600,46 zł oraz dla zad. nr 4 – 49.894,78zł. Reasumując, w zaproponowanej przez nas 

cenie oferty zostało uwzględnione wykonanie wszystkich czynności wyszczególnionych w 

siwz, a także został uwzględniony zysk firmy.  

Wykonawca nie korzysta z przepisów prawa ochrony środowiska.  

Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy  –  na  kalkulację 

przedstawionej przez nas ceny dla zadania nr 1, zadania nr 3 oraz zadania nr 4 wpływ ma 

w  również  uwzględnienie  ewentualnej  współpracy  z  podwykonawcą.  W  załączeniu 

przedstawiamy  oferty  współpracy  w  zakresie  realizacji  usługi  pn.  „Świadczenie  usług 

utrzymania stałej czystości i porządku budynków stanowiących własność Gminy Wrocław 

oraz stałej czystości i porządku miejsc zbierania odpadów stałych z nieruchomości Gminy 

Wrocław” złożone naszej firmie  (DOWÓD NR 3– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA).  

Zebrane oferty od podmiotów potencjalnie zainteresowanych zawarciem stosownej umowy i 

wykonaniem zadania dla S&A Service Sp. z o.o. sporządzone zostały po dogłębnej analizie 

SIWZ  oraz  oględzin  miejsca  realizacji  usługi  oraz  uwzględnieniem  koniecznego  przy 

prowadzeniu działalności gospodarczej zysku”.  Reasumując stwierdził, że (…) w połączeniu 

z  wieloletnim  doświadczeniem  w  koordynowaniu  przedmiotowego  zakresu  prac  przez  S&A 

Service Sp.  z o.o. daje silne podstawy do przyjęcia,  że oferowana cena nie ma charakteru 

rażąco  niskiej.  (…).    Wykonawca  przedstawił  w  załączeniu  do  wyjaśnień  powołane  w  ich 

treści  dowody,    również  dowody  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Podał,  że  wskazane 

dowody z adnotacją „tajemnica przedsiębiorstwa” w pełni wypełniają przesłanki określone w 

postanowieniach przepisu art.  art. 11 ust. 2  ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wskazał,  że  zgodnie  z  tym  przepisem  (…)  określona  informacja  stanowi  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  przypadku  jeżeli  spełnia  łącznie  trzy  poniższe  warunki:  ma  charakter 

techniczny,  technologiczny,  organizacyjny  przedsiębiorstwa  lub  posiada  wartość 

gospodarczą,  nie  została  ujawniona  do  wiadomości  publicznej,  podjęto  w  stosunku  do  niej 

niezbędne  działania  w  celu  zachowania  poufności.      Powyższe  zostało  potwierdzone 


wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. (I CKN 304/00).” Dalej podał, że 

wskazane  przez  wykonawcę  (…)  informacje  wypełniają  ww.  przesłanki  uzasadniając  tym 

samym  objęcie  ich  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Na  dowód  powyższego  wyjaśniamy,  iż 

zastrzeżone  przez  nas  informacje  takie  jak  rabaty  u  dostawców,  czy  oferty  współpracy,  są 

danymi  wrażliwymi,  objętymi  tajemnicą  przedsiębiorstwa.    Są  to  warunki  wynegocjowane 

indywidualnie,  mające  charakter  technologiczny  i  organizacyjny  firmy  i  nie  podawane  do 

publicznej wiadomości oraz wobec, których podjęto działania związane z zachowaniem ich w 

poufności.    Konkurencja  posiadając  te  dane  jest  w  stanie  dostosować  oferowane  przez 

siebie  ceny  tak,  aby  wykluczyć  Wykonawcę  z  rynku  usług  porządkowych.  Dokumenty 

finansowe pomiędzy  dostawcami a Wykonawcą  przekazywane są bezpośrednio,  natomiast 

dostawy kierowane są na miejsca przeznaczenia co stanowi dodatkowe zabezpieczenie do 

danych  wrażliwych,  objętych  tajemnicą  przedsiębiorstwa  przez  osoby  nieupoważnione. 

Ponadto  wskazujemy,  iż  stosujemy  wewnętrzne  oświadczenia  o  zachowaniu  tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  Nasi  pracownicy  podpisują dokument  o ochronie  informacji  o technologii, 

stosowanym sprzęcie i środkach oraz dostawcach i firmach współpracujących.” Wykonawca 

wzór takiego oświadczenia także załączył do wyjaśnień .  

Izba zważyła, co następuje: 

Kluczowy zarzut podnoszony w odwołaniu dotyczy złożonych przez wykonawcę S&A 

Service  sp.  z  o.o.  wyjaśnień  do  ceny  ofertowej  w  piśmie  z  dnia  24  stycznia  2020  r.  w 

odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 22 stycznia 2020 r. Odwołujący wskazując 

na naruszenie art.90 ust.3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z 

art.  7  ust.  1  i  ust.  3  Pzp  stwierdził,  że  oferta  wykonawcy  S&A  Service  sp.  z  o.o.  z 

naruszeniem  wskazanych  przepisów  nie  została  odrzucona,  albowiem  (…)  Wykonawca 

złożył nierzetelne, ogólnikowe i lakoniczne wyjaśnienia, a przede wszystkim nie przedstawił 

dowodów  uzasadniających  podniesione  przez  siebie  twierdzenia  w  zakresie  ceny  i  jej 

istotnych  części  składowych,  a tym  samym  nie  wykazał,  że  jego  oferta nie  zawiera  rażąco 

niskiej  ceny  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca  nie  skalkulował  pełnego 

zakresu  przedmiotu  zamówienia  i  nie  jest  on  w  stanie  wykonać  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  z  uwagi  na 

przyjęty do wyceny nieprawidłowy przelicznik ilości powierzchni do sprzątania w stosunku na 

ilość  osób  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia  wg  obowiązujących  norm,  konieczność 

zapewnienia  pracownikom  praw  pracowniczych,  uwzględnienia  wynikających  z  SIWZ 

kosztów pracowniczych (…). Stwierdził, że wykonawca (….) nie udźwignął spoczywającego 

na  nim  ciężaru  dowodu,  a  tym  samym  nie  obalił  domniemania,  że  cena  oferty  jest  rażąco 

niska,  co  więcej  opisany  przez  Wykonawcę  sposób  obliczenia  ceny  w  wyjaśnieniach  ceny 


wskazuj

e,  iž  Wykonawca  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego,  przedstawiając  błędne 

rachunki  i  obliczenia,  niepełną  kalkulację kosztów,  nie uwzględniając tym  samym  kalkulacji 

podstawowych czynności wymaganych i określonych w SIWZ i dokumentach postępowania”. 

Rozpoznając  ten  zarzut  Izba  uznała,  że  podnoszone  naruszenia  przepisów  ustawy 

Pzp nie zostały przez Odwołującego wykazane. Wskazany przepis art. 90 ust.2 ustawy Pzp 

co prawda stanow

i, że: ”Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub 

kosztu  spoczywa  na  wykonawcy.

”,  jednakże  wskazany  także  art.  90  ust.3  tej  ustawy 

nakazuje  Zamawiającemu  odrzucić  (…)  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia wezwanie”.  W niniejszej 

sprawie  wykonawca  S&A  adekwatnie  do  cytowanego  wezwania  przedstawił    adekwatne 

wyjaśnienia, w których odniósł się do każdego z zagadnień i przedstawił dowody (o co wnosił 

Zamaw

iający),  zastrzegając  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  te  dokumenty,  który  odnosiły 

się  do  ofert  (warunków  współpracy)  podwykonawców  i  dostawców.  Dlatego  też  Izba 

podzieliła  pogląd  Zamawiającego,  że  wykonawca  S&A  w  nawiązaniu  do  wezwania  o 

udzielenie  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  dla  zadania  nr  1  oraz  nr  4,  w  tych 

wyjaśnieniach  wykazał,  że  w    kalkulacji  uwzględnił  elementy  wskazujące  na  oszczędność 

metody  wykonania  zmówienia  takie  jak:  1)  doświadczenie  [z  uwagi  na  dotychczas 

realizowane (od 2018 roku

) tożsame usługi  w  zakresie za zbliżoną cenę do zaoferowanej w 

niniejszym  postępowaniu  i  znany  wykonawcy  charakter  usługi  i  wymogi  z  nią  związane, 

także  od  strony  praktycznego  wykonywania  tego  przedmiotu  zamówienia  (przy 

uwzględnieniu  postanowień  SIWZ)  oraz  rzeczywiste  koszty;  2)  sprzyjające  warunki 

wykonania zamówienia dostępne wykonawcy, oszczędności metody wykonania zamówienia, 

wybranych rozwiązań technicznych: część kosztów tj. zakup środków czystości, sprzętu czy 

naprawy  serwisowe  - 

duża  ilość  zamówień  dokonanych  przez  wykonawcę,  przekładają  się 

na  niższą  niż  rynkowa  cenę  u  dostawców.  Na  bazie  długoletniej  współpracy  z  dostawcami 

zarówno  sprzętu,  jak  i  środków  czystości  wykonawca  korzysta  z  atrakcyjnych  rabatów  czy 

upustów cenowych na zakupy i serwis. Powyższe skutkuje możliwością zaoferowania przez 

w

ykonawcę konkurencyjnych cen za wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie posiadanych 

u  dostawców  środków  czystości,  sprzętów  oraz  serwisantów  upustów  wykonawca 

przedstawił  oświadczenia  tych  podmiotów  (tajemnica  przedsiębiorstwa).  3)  potencjał  ludzki 

—  wykonawca  wyjaśnił,  że  zatrudnia  odpowiedni  potencjał  kadrowy  doświadczonych 

pracowników  stanowiących  obsadę  w  zakresie  wykonania  usługi  stanowiącej  przedmiot 

zamówienia, co niweluje koszty związane ze szkoleniem stanowiskowym. Koordynator usług 

oraz pozostali pracownicy, w związku z realizacją usługi stanowiącej przedmiot zamówienia 

już  od  kilku  lat,  także  obecnie,  posiadają  doświadczenie  w  realizacji  tej  usługi.  Mają  oni 

wypracowane  optymalne  procedury  postępowania,  dzięki  którym  możliwe  jest  ograniczenie 


zbędnych  kosztów  przy  wykonywaniu  zamówienia.  Na  potwierdzenie  uwzględnienia 

wymagań wykonawca przedstawił kalkulację kosztów, w tym kosztów pracy (przepisy prawa 

pracy  i  o  zabezpieczeniu  społecznym  obowiązującym  w  miejscu  realizacji  przedmiotu 

zamówienia, z uwzględnieniem płacy minimalnej) dla poszczególnych zadań. Wskazał także 

na    co  prawda  niewielki  zysk,  ale  nie  może  to  świadczyć  o  nierzetelności  kalkulacji  ceny. 

Należało  zatem  uznać,  że  zaproponowane  ceny  są  wynikiem  –  tak  jak  deklarował 

wykonawca - 

rzetelnej kalkulacji, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego oraz kosztów 

wykonawcy. 

Natomiast  Odwołujący  kwestionując  te  wyjaśnienia  i  podnosząc  ich 

nierzeteln

ość,  ogólnikowość  i  lakoniczność,  przede  wszystkim,  nie  wykazał,  że  oferta 

wykonawcy  S&A 

zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia. 

Zdaniem Izby Odwołujący nie  wykazał, że w tej cenie nie  zostało uwzględnione wykonanie 

wszystkich czynności wyszczególnionych w specyfikacji. Odnośnie powołanych w odwołaniu 

norm ISSA ”B. W. Izba stwierdza, że takie normy w tym postępowaniu, ich zastosowanie w 

procedurze badania ofert nie były wskazane. W okolicznościach faktycznych tej sprawy Izba 

zgodziła  się  z  wnioskami    Zamawiającego,  że  wykonawca  S&A  dokonując  kalkulacji 

przedmiotu  zamówienia  wziął  pod  uwagę  niezbędne  koszty  mogące  mieć  wpływ  na 

zaoferowaną cenę i rzetelną realizację zamówienia oraz, że wyjaśnienia wraz ze złożonymi 

dowodami nie budzą wątpliwości, szczególnie że wykonawca S&A Service realizuje od 2018 

roku  usługi  utrzymania  czystości  i  porządku  na  rzecz  Gminy  Wrocław,  które  zostały 

udzielone  w  oparciu  o  taki  sam  opis  przedmiotu  zamówienia  (zakres  czynności  do 

wykonania, częstotliwość, obszar) i wszystkie dotychczasowe umowy z tym wykonawcą (co 

podkreślał Zamawiający) były realizowane należycie, w sposób profesjonalny, terminowy i z 

najwyższą  starannością.  Powyższe  odnosi  się  także  do  usuwania  odpadów 

wielkogabarytowych,  których  wywozem  w  pierwszej  kolejności  zajmuje  się  spółka  ECO 

SYSYTETM i których wywóz przez firmę sprzątającą może następować incydentalnie oraz, 

że takich zdarzeń nie było w zeszłym roku. 

Odnośnie podwykonawstwa, Izba stwierdza, że wykonawca wskazał, że powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcy ma wpływ na kalkulację przedstawionej przez 

wykonawcę  ceny  oraz,  że  dysponuje  kilkoma  ofertami  od  ewentualnych  podwykonawców, 

które  wraz  z  wyjaśnieniami  przedłożył  Zamawiającemu.  Wykonawca  na  etapie  składania 

oferty  nie  miał  obowiązku  wskazać  konkretnego  podwykonawcy,  co  nie  oznacza,  że  nie 

dysponował  uzgodnionymi  warunkami  współpracy  z  potencjalnymi  podwykonawcami  na 

podstawie  których  mógł  kalkulować  ceny.  Powyższe  potwierdził  ich  pisemnymi  ofertami, 

które  załączył  do  wyjaśnień  (zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa).  Zatem  w  tych 

okolicznościach także zarzut naruszenia art.90 ust.3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz 

art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 


1 ustawy o zwalcza

niu nieuczciwej konkurencji  oparty na twierdzeniu, że (…) złożenie oferty 

przez  wykonawcę  S&A  Service  Sp.  z  o.o.  z  Wrocławia  stanowiło  czyn  nieuczciwej 

konkurencji,  albowiem  wykonawca  na  dzień  składania  ofert  wskazywał  jasno  w  formularzu 

ofertowym, że na dzień składania ofert nie jest mu znany podwykonawca, któremu przekaże 

do  realizacji  część  zamówienia,  a  w  przedłożonym  piśmie  tytułowanym  jako  wyjaśnienia, 

wskazał,  że  zaproponowana  w  ofercie  cena  jest  tak  niska  z  uwagi  na  korzystny  układ  jaki 

Wykonawca  z

awarł z podwykonawcą w  zakresie realizacji  zamówienia (…) – nie zasługuje 

na  uwzględnienie.  Izba  zwraca  uwagę,  że  w  składanych  wyjaśnieniach  wykonawca  nie 

posługuje  się  pojęciem  pejoratywnym  „cena  jest  tak  niska  z  uwagi  na  korzystny  układ  jaki 

Wykonawca za

warł z podwykonawcą w zakresie realizacji zamówienia”, sugerowanym przez 

Odwołującego,  ale  biznesowymi  takimi  jak:  „Zebrane  oferty  od  podmiotów  potencjalnie 

zainteresowanych zawarciem stosownej umowy i wykonaniem zadania dla S&A Service Sp. 

z  o.o.  sporządzone  zostały  po  dogłębnej  analizie  SIWZ  oraz  oględzin  miejsca  realizacji 

usługi  oraz  z  uwzględnieniem  koniecznego  przy  prowadzeniu  działalności  gospodarczej 

zysku”.  

Wobec tych ustaleń i stwierdzonego braku podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy 

S&A w opar

ciu o wskazywane przepisy także nie podlega uwzględnieniu zarzut naruszenia 

art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp, w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp oraz w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp. Ustalenia 

Izby  nie  potwierdziły  bowiem  zasadności  zarzutu  przeprowadzenia  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  z  naruszeniem  zasady  uczciwej 

konkurencji  i  równego traktowania  wykonawców,  przejawiające    się   w  wyborze jako oferty 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu i twierdzeń Odwołującego, że wykonawca 

S&A n

ie obalił domniemania prawnego, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę. 

Odnosząc się do ostatniego zarzutu (nie zachowania przez Zamawiającego jawności 

postępowania  opartego  na  niedostatecznej  w  ocenie  Odwołującego  analizie  dowodów 

przedłożonych  przez  wykonawcę  S&A  w  celu  skutecznego  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa) Izba  także ten zarzut (naruszenia art. 8 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 

ustawy znk w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp) 

uznała za niezasadny. Zgodnie z podnoszonym w 

odwołaniu  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp,  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 

wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  że 

zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Pojęcie  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  (jak  wskazano  w  odwołaniu)  definiuje  art.  11  ust.  4  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkure

ncji,  w  świetle  którego  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się 


nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  ich  poufności.  Izba 

zgodziła  się  z  Zamawiającym,  że  wykonawca  wyjaśnił,  że  zastrzeżone  przez  wykonawcę 

informacje  takie  jak  rabaty  u  dostawców,  czy  oferty  współpracy,  są  danymi  objętymi 

tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Są  to  warunki  wynegocjowane  (standardowo)  indywidualnie, 

kwalifikowane (też standardowo) jako mające charakter technologiczny i organizacyjny firmy, 

które  nie  są  podawane  do  publicznej  wiadomości  oraz  wobec  których  podejmowane  są 

działania związane z zachowaniem ich w poufności. Konkurencja posiadając takie dane jest 

w  stanie  dostosować  oferowane  przez  siebie  ceny  tak,  aby  sytuacja  wykonawcy  w 

przetargach na rynku usług porządkowych stała się mniej korzystna. Wykonawca (jak podał 

w  piśmie)  podjął  działania  mające  na  celu  zachowanie  w  poufności  zastrzeżonych  danych 

stosując  specjalny  obieg  dokumentów  -  dokumenty  finansowe  pomiędzy  dostawcami,  a 

w

ykonawcą  przekazywane  są  bezpośrednio,  natomiast  dostawy  kierowane  są  na  miejsca 

przeznaczenia  co  stanowi  dod

atkowe  zabezpieczenie,  aby  dostępu  do  danych  objętych 

tajemnicą przedsiębiorstwa nie miały osoby nieupoważnione. Wykonawca wskazał także na 

stosowaną  w  jego  firmie  procedurę  składania  wewnętrznych  oświadczeń  o  zachowaniu 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  –  według  tej  procedury  pracownicy  wykonawcy  podpisują 

dokument  o  ochronie  informacji  o  technologii,  stosowanym  sprzęcie  i  środkach  oraz 

dostawcach  i  firmach  współpracujących,  w  którym  zobowiązują  się  do  zachowania  w 

tajemnicy  służbowej  tych  danych.  Przepis  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  nakłada  na 

zamawiającego  obowiązek  utajnienia  informacji  zastrzeżonych  przez  wykonawcę  jako 

poufne,  jeżeli  wykonawca  wykazał,  że  informacje  te  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa. 

Wykonawca zastrzegający tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że podjął czynności w 

celu utrzymania poufności informacji. Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

nie  precyzują  zakresu  lub  rodzaju  środków,  do  których  przedsięwzięcia  zobligowany  jest 

przedsiębiorca,  dlatego  więc  w  tym  stanie  faktycznym  Zamawiający  nie  miał  podstaw 

kwestionować  skuteczności  czynności  wskazywanych  przez  wykonawcę  S&A  w  celu 

utrzymania  poufności  informacji,  a  mianowicie:  odebrania  oświadczeń    o  zachowaniu 

wskazanych  informacji  w  tajemnicy  oraz  stosowania  specjalnej  procedury  obiegu 

dokumentów finansowych mającą na celu zachowanie w poufności informacji o podmiotach 

współpracujących  z  wykonawcą  i  warunkach  tej  współpracy.  Informacje  o  kontrahentach, 

dostawcach,  stosowanych  przez  nich  rabatach 

mogą  stanowić  tajemnicę  organizacyjną 

przedsiębiorstwa  i  są  informacjami  posiadającymi  wartość  gospodarczą.  Dodatkowo  Izba 

stwierdza

,  że  informacja  ma  charakter  technologiczny,  techniczny,  jeżeli  dotyczy    m.in. 

wzorów  i  metod  działania.  Za  informację  organizacyjną  przyjmuje  się  natomiast  całokształt 

doświadczeń  i  wiadomości  przydatnych  do  prowadzenia  przedsiębiorstwa,  niezwiązanych 


bezpośrednio z cyklem produkcyjnym. Zatem brak jest podstaw do kwestionowania ustaleń 

Zamawiającego podnoszonych w zakresie tego zarzutu.  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972). 

W  tym  przypadku  nie  uwzględniono  wniosku  zamawiającego  o  zasądzenie  na  jego  rzecz 

kwoty 3.600 tytułem wynagrodzenia pełnomocnika (uwzględnionej w spisie kosztów) z uwagi 

na  nie  przedłożenie  rachunku,  który  jest  wymagany  zgodnie  z  §  3  pkt  2  powołanego 

rozporządzenia. 

……………………………… 


wiper-pixel