KIO 321/20 WYROK dnia 3 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 321/20 

WYROK 

z dnia 3 marca 2020 r.  

Krajowa 

Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:  

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 17 lutego 2020 r. przez wykonawcę Galaxy 

Systemy  Informatyczne  S

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zielonej 

Górze  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Skarb  Państwa  -  Komenda 

Główna Straży Granicznej w Warszawie 

przy udziale: 

A.  wykonawcy  S&T  Poland  S

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie  zg

łaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  T-Systems  Polska 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz Computex Sp. 

o.o.  Spółka  Komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

2.  K

osztami postępowania obciąża odwołującego, i:

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy 

tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa  Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:         ….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 321/20 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  –  Skarb  Państwa  –  Komenda  Główna  Straży  Granicznej  prowadzi  w  trybie 

przetargu  ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 

przedmiotem  jest:  „Usprawnienie  procesu  odpraw  granicznych  z  wykorzystaniem  platformy 

integrującej  -  Infrastruktura  sieciowo-serwerowa”

(znak:  57/BF/BŁil/19).  Ogłoszenie 

zamówieniu zostało opublikowane w dniu 9 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej  pod  nr  2019/S  237-582502. 

Postępowanie  dotyczy  zamówienia  w  dziedzinie 

obronności  i  bezpieczeństwa  i  prowadzone  jest  z  zastosowaniem  regulacji  właściwych  dla 

zamówień o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”. 

I.  W  dniu  17  lutego  2020  r.  wykonawca  GALAXY 

Systemy  Informatyczne  spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w  Zielonej Górze wniósł do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  czynności  i  zaniechanie  podjęcia  czynności  przez 

zamawiaj

ącego  w  ww.  postępowaniu.  Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie 

następujących przepisów: 

1)  a

rt.  7  ustawy  Pzp  w  związku  z  prowadzeniem  postępowania  z  naruszeniem  zasady 

równości wykonawców i zasady uczciwej konkurencji; 

2)  a

rt. 131 bc ustawy Pzp poprzez wadliwą interpretację i zastosowanie; 

3)  a

rt.  50  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  poprzez  zwrot  złożonego  w  terminie  wniosku 

(odwołujący wyjaśnił, że do dnia złożenia odwołania zwrot wniosku nie nastąpił, jednak 

zamawiający oświadczył, iż dokona tej czynności - jednocześnie złożenie odwołania nie 

wstrzymuje zwrotu); 

Art.  51  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  zaproszenia  odwołującego  do  złożenia 

oferty  pomimo  spełnienia  postawionych  w  postępowaniu  warunków  i  złożenia  wniosku 

w terminie. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

zakazanie  zamawiającemu  dokonania  zwrotu  wniosku,  ewentualnie  jeżeli  do  czasu 

rozpoznania  odwołania  zamawiający  zwróci  wniosek  –  unieważnienie  czynności  zwrotu 

wniosku,  nakazanie  zamawiającemu  dokonanie  oceny  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu przez odwołującego oraz nakazanie zaproszenia odwołującego do złożenia 

oferty. 


Uzasadniając  podniesione  zarzuty  odwołujący  wskazał  w  szczególności,  że  zgodnie 

z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej 

firmy kurierskiej DHL, z której usług 

skorzystał w celu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosek ten 

został  doręczony  zamawiającemu  w  dniu  31  stycznia  2020  r.  o  godz.  8:31.  Ta  sama  data 

doręczenia  wniosku  wynika  z  treści  listu  przewozowego.  Termin  złożenia  wniosków  został 

ostatecznie  ustalony  na  dzień  3  lutego  2020  r.,  co  oznacza,  iż  zgodnie  z  informacjami 

posiadanymi  przez  odwołującego  nie  uchybił  on  terminowi  na  złożenie  wniosku 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.  Na  potwierdzenie  przedstawionych  w  tym 

zakresie  twierdzeń  odwołujący  załączył  do  odwołania  dowody  w  postaci:  1)  potwierdzenia 

nadania  i  doręczenia  –  wydruk  ze  strony  internetowej  DHL  (śledzenie  przesyłki)  oraz  2) 

potwierdzenie doręczenia – wypełniony list przewozowy z datą doręczenia 31 stycznia 2020 

r.  Niezależnie od  powyższego odwołujący  stwierdził,  iż  w  jego  ocenie  zamawiający  błędnie 

interpretuje 

regulację  art.  131  bc  ustawy  Pzp.  Zdaniem  odwołującego  z  normy  zawartej 

pierwszym  zdaniu  tego  artykułu  nie  wynika  obowiązek,  lecz  uprawnienie  wykonawcy 

poinformowania  wykonawcy  o  fakcie  złożonego  wniosku.  Ponadto  regulacja  ta  dopuszcza 

tym  przypadku  drogę  telefoniczną  jako  formę  komunikacji  z  zamawiającym.  W  ocenie 

odwołującego  podstawy  do  zwrotu  wniosku  należy  upatrywać  w  normie  zawartej  w  zdaniu 

drugim  ww.  artykułu,  odnoszącej  się do  daty  wysłania wniosku (przed  upływem  terminu  na 

ich składanie) oraz do daty otrzymania go przez zamawiającego (nie później niż w terminie 7 

dni  od  dnia  upływu  terminu  składania  wniosków).  Powiązanie  tej  regulacji  z  obowiązkiem 

notyfikacji  faktu  wysłania  wniosku  stanowi  zdaniem  odwołującego  wykreowanie 

dodatkowego  warunku  nie  wskazanego  w  przepisach  ustawy  Pzp  i  dokonywanie 

rozszerzającej wykładni przepisów o charakterze sankcyjnym.  

II. 

Odpowiedzi  na  odwołanie  zamawiający  udzielił  ustnie  do  protokołu  rozprawy. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  Uzasadniając  zajęte  w  sprawie  stanowisko 

zamawiający  stwierdził  w  szczególności,  iż  przedstawiony  w  odwołaniu  stan  faktyczny 

sprawy  jest  ni

ezgodny  z  rzeczywistością.  Wskazał,  że  wniosek  odwołującego 

o dopuszczenie 

do  udziału  w  postępowaniu  został  mu  doręczony  w  dniu  4  lutego  2020  r., 

a nie w dniu 31 stycznia 2020 r. 

jak twierdzi odwołujący. Przed upływem terminu składania 

wniosków  odwołujący  nie  poinformował  zamawiającego  o  wysłaniu  wniosku.  W  związku 

z tym  z

amawiający  zawiadomił  odwołującego,  iż  jego  wniosek  zostanie  zwrócony.  Na 

potwierdzenie  swoich  twierdzeń  i  celem  zaprzeczenia  twierdzeniom  odwołującego 

zamawiający  wniósł  o  dopuszczenie  następujących  dowodów:  1)  nagrania  z  systemu 

nadzoru wizyjnego z biura przepustek potwierdzającego okoliczność, że w dniu 31 stycznia 

2020  r. 

o  godz.  8:30  żadna  firma  przesyłkowa  nie  pojawiła  się  na  biurze  przepustek 

jakąkolwiek  przesyłką;  2)  oświadczenia  Dyrektora  Biura  Kadr  i  Szkolenia  KGSG 


potwierdzającego,  że  w  KGSG  nie  pracuje  osoba  o  nazwisku  K.,  która  to  miała  jakoby 

odebrać przesyłkę od odwołującego w dniu 31 stycznia 2020 r.; 3) oświadczenia pracownika 

Kancelarii Biura 

Ochrony o tym, że w dniu 31 stycznia 2020 r. do kancelarii BOI KGSG nie 

wp

łynęła  przesyłka  od  odwołującego;  4)  nagrania  z  systemu  nadzoru  wizyjnego  z biura 

przepustek  potwierdzającego  okoliczność,  że  w  dniu  4  lutego  2020  r.  o  godz.  12:15  firma 

przesyłkowa  DHL  pojawiła  się  na  biurze  przepustek  i  doręczyła  pracownicy  Kancelarii  BOI 

KGSG  przesyłkę;  5)  oświadczenia  pracownicy  kancelarii  BOI  KGSG,  która  w  dniu  4 lutego 

r.  odebrała  przesyłkę  od  odwołującego,  przy  czym  data  i  godzina  złożenia  przesyłki 

zawierającej  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  odwołującego  została 

zarejestrowana w  Książce  doręczeń  przesyłek miejscowych  –  oferty;  6) kserokopii  strony  z 

Książki  doręczeń  przesyłek  miejscowych  –  oferty,  zawierającej  informacje  o  datach 

godzinach  przyjęcia  do  kancelarii  poszczególnych  wniosków  złożonych  w  przedmiotowym 

postępowaniu;  7)  zapytania  Zastępcy  Dyrektora  Biura  Finansów  KGSG  kierowanego  do 

Zastępcy  Dyrektora  Biura  Ochrony  Informacji  KGSG  odnośnie  uzyskania  zapisu 

monitoringu  Biura  Przepustek  Służby  Ochrony  Państwa  z  dnia  18  lutego  2020  r.  wraz 

odpowiedzią z dnia 27 lutego 2020 r. Ponadto zamawiający nie zgodził się z interpretacją 

przepisu art. 131bc ust. 4 ustawy Pzp przedstawioną przez odwołującego. Powołując się na 

poglądy  przedstawione  w  komentarzu  autorstwa  E.  Wiktorowskiej  oraz  w  komentarzu 

autorstwa  W.  Dzierżanowskiego,  M.  Stachowiak  i  J.  Jerzykowskiego,  publikacje  Urzędu 

Zamówień  Publicznych  oraz  normę  art.  36  ust.  6  dyrektywy  2009/81/WE  stwierdził,  iż 

świetle  regulacji  zawartej  w  przepisie  art.  131bc  ust.  4  ustawy  Pzp  wykonawca  ma 

obowiązek  powiadomienia  zamawiającego  o  złożeniu  wniosku,  natomiast  fakultatywny  jest 

sposób tego powiadomienia. Uprzednie powiadomienie zamawiającego o wysłaniu wniosku 

warunkuje  możliwość  dopuszczenia  wniosku  złożonego  po  wyznaczonym  przez 

zamawiającego terminie składania wniosków. 

III. Pismem  wniesionym do Prezesa Izby  w dniu  20 lutego 2020 r. wykonawca S&T Poland 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  zgłosił  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po  stronie zamawiającego. Ww.  wykonawca nie stawił  się na 

posiedzenie  niejawne  z  udziałem  stron  i  rozprawę  wyznaczone  na  dzień  28  lutego  2020  r. 

nie przedstawił swojego stanowiska w sprawie. 

IV.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  20  lutego  2020  r.  wykonawcy 

wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  T-Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu  oraz  Computex  Sp.  z o.o.  Spółka 

Komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłosili  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego.  Ww.  wykonawcy  nie  stawili  się  na  posiedzenie 


niejawne  z  udziałem  stron  i  rozprawę  wyznaczone  na  dzień  28  lutego  2020  r.  i  nie 

przedstawili swojego stanowiska w sprawie. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła 

zważyła, co następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  jest  legitymowany,  zgodnie  z  przepisem  art.  179  ust.  1 

ustawy Pzp, do wniesienia odwołania. 

Izb

a  oddaliła  zgłoszoną  przez  odwołującego  opozycję  przeciw  przystąpieniu  do 

postępowania  odwoławczego  wykonawcy  S&T  Poland  Spółka  z  ograniczoną 

odpowied

zialnością  z  siedzibą  w Warszawie  oraz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia:  T-Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  we  Wrocławiu  oraz  Computex  Sp.  z o.o.  Spółka  Komandytowa  z  siedzibą 

w Warszawie.

Intere

s  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje 

wykonawca, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, rozumiany jest szeroko. W ocenie 

składu orzekającego Izby za interes ten może być uważane dążenie do zmniejszenia liczby 

wykonawców  uprawnionych  do  złożenia  oferty  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie 

przetargu  ograniczonego,  a  tym  samym  zwiększenie  swoich  szans  na  uzyskanie 

zamówienia. 

Na podstawie dokumentacji postępowania oraz przedstawionych przez strony dowodów Izba 

ustaliła w szczególności, co następuje: 

W  ogłoszeniu  o  zamówieniu  zamawiający  zawarł  następujące  postanowienia  dotyczące 

miejsca i sposobu składania wniosków: 

„20. Miejsce i sposób składania wniosków: 

Wniosek  wraz  ze  wszystkimi  podpisanymi  załącznikami,  należy  umieścić  w  kopercie 

zapieczętowanej  w  sposób  gwarantujący  zachowanie  poufności  jego  treści  oraz 

zabezpieczający jego nienaruszalność. 

21. Koperta winna być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru:  

Komenda Główna Straży Granicznej, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, 

Biuro  Finansów  -  Zamówienia  Publiczne,  Postępowanie  nr  57BF/BŁil/19  -  Wniosek 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  prowadzonym  pn.:  „Usprawnienie  procesu 


odpraw  granicznych  z  wykorzystaniem  platformy  integrującej  -  Infrastruktura  sieciowo-

serwerowa”. Na kopercie należy podać numer/numery części zamówienia, na które składany 

jest wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

22.  Koperta  poza  oznakowaniem  jak  wyżej  powinna  być  opatrzona  dokładną  nazwą 

i adresem Wykonawcy. 

23.  Kop

ertę  zawierającą  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  wraz 

pozostałymi  wymaganymi  dokumentami  należy  złożyć  w  Kancelarii  Biura  Ochrony 

Informacji  Komendy  Głównej  Straży  Granicznej  w  Warszawie  przy  ul.  Podchorążych  38, 

budynek nr 5, pokój nr 42, w godz. 8:30-15:30 (od poniedziałku do piątku), tel. kontaktowy - 

po linii miejskiej: +48 225004372 lub +48 225005337, z biura przepustek - po linii resortowej 

76604372 lub 76605337. 

24. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku.  

25.  Informacja  o  złożeniu  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  może  być 

przekazana  telefonicznie  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu.  Wniosek  uważa  się  za  złożony  w  terminie,  jeżeli  przed  upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostanie on wysłany 

i zamawiający otrzyma go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania 

wniosków. 

26.  Konsekwencje  złożenia  wniosku  niezgodnie  z  ww.  opisem  (np.  potraktowanie  wniosku 

jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania wniosków w terminie 

określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca. 

27.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożony  wniosek  przed  upływem 

terminu składania wniosków. 

28.  Zamawiający  niezwłocznie  powiadomi  Wykonawcę,  którego  wniosek  wpłynął  po 

wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie.  Zamawiający  zwróci  wniosek  po  upływie 

terminu do wniesienia odwołania.” 

Termin  złożenia  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  został  przez 

zamawiającego wyznaczony na 3 lutego 2020 r. godz. 10:00. 

Pismem  z  dnia  5  lutego  2020  r.  zamawiający  poinformował  odwołującego,  iż  jego  wniosek 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu wpłynął do zamawiającego w dniu 4 lutego 2020 

r. 

o godz. 12:50, tj. po terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Zamawiający wskazał, 

iż  do  upływu  terminu  wyznaczonego  przez  zamawiającego  na  składanie  wniosków,  tj.  do 

dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 10:00, zamawiający nie otrzymał od odwołującego żadnego 

powiadomienia o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W związku 


powyższym zamawiający poinformował odwołującego, iż jego wniosek zostanie zwrócony 

po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

W  odpowiedzi  na  powyższe  pismem  z  dnia  5  lutego  2020  r.  odwołujący  poinformował 

zamawiającego,  iż  nie  zgadza  się  z  decyzją  zamawiającego.  Wskazał,  iż  dysponuje  kopią 

listu  przewozowego  podpisanego  przez  pracownika  Komendy  Głównej  Straży  Granicznej 

[

liście  przewozowym  figuruje  nazwisko:  K.],  który  w  dniu  31  stycznia  o  godzinie  08:31 

potwierdził odbiór przesyłki zawierającej wniosek odwołującego o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Dodał, iż datę i godzinę odbioru przesyłki przez zamawiającego potwierdzają 

również informacje dostępne na stronie firmy kurierskiej DHL. 

Pismem  z  dnia  7  lutego  2020  r.,  stanowiącym  ustosunkowanie  się  do  ww.  pisma 

odwołującego,  zamawiający  podtrzymał  stanowisko  w  sprawie.  Jednocześnie  zamawiający 

przekazał  odwołującemu  szczegółowe  informacje  odnośnie  dokonanych  w  tym  zakresie 

ustaleń.  W  szczególności  zamawiający  wskazał,  iż  zarówno  w  Kancelarii  Biura  Ochrony 

Informacji  Komendy  Głównej  Straży  Granicznej  jak  i  w  całej  Komendzie  Głównej  Straży 

Granicznej  nie  pracuje  osoba  o  nazwisku  K.

,  która  figuruje  w  podpisie  przedstawionego 

przez odwołującego listu przewozowego. Pracownikami Kancelarii BOI KGSG są wyłącznie 

kobiety  i  są to jedyne  osoby  uprawnione do  odbioru  przesyłek  dostarczanych do  Komendy 

Głównej  Straży  Granicznej  przy  ul.  Podchorążych 38.  Zamawiający  stwierdził,  iż  w  dniu 31 

stycznia 2020 r. o godz. 08:30 żaden kurier firmy doręczającej przesyłki nie kontaktował się z 

kancelarią  BOI  KGSG  przy  ul.  Podchorążych  38  w  sprawie  doręczenia  przesyłki  do 

Zamówień  Publicznych  do  KGSG,  co  może  potwierdzić  pracownica  Kancelarii  BOI  KGSG. 

Potwierdzają to również zapisy z systemu dozoru wizyjnego (monitoringu) zainstalowanego 

w pomieszczeniu biura przepustek przy ul. 

Podchorążych 38.  

Izba  ustaliła,  iż  doręczenie  zamawiającemu  wniosku  odwołującego  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu  miało  miejsce  w  dniu  4  lutego,  a  nie  31  stycznia  2020  r. 

Powyższego  ustalenia  Izba  dokonała  na  podstawie  dowodów  przedstawionych  przez 

zamawiającego,  tj.  1)  oświadczenia  pracownicy  Kancelarii  BOI  KGSG  o  odebraniu  w  dniu 

4 lutego  2020  r.  ok.  godz.  12:30  od  kuriera  DHL  p

rzesyłki  zawierającej  wniosek 

odwołującego  o dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  2)  nagrań  z  systemu  nadzoru 

wizyjnego z biura przepustek (z których wynika, że mężczyzna ubrany w odzież jaką zwykle 

noszą kurierzy DHL nie stawił się w biurze przepustek w dniu 31 stycznia 2020 r. ok. godz. 

1, a stawił się w dniu 4 lutego 2020 r. ok. godz. 11:59 i przekazał przesyłkę pracownicy 

KGSG ok. godz. 12:09)

; 3) oświadczenia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG, 

iż  w  systemie  kadrowym  tego  biura  nie  występuje  jako  funkcjonariusz  lub  pracownik 

Komendy Głównej Straży Granicznej osoba o nazwisku K., tj. osoba, której podpis widnieje 

na  liście  przewozowym  przedstawionym  przez  odwołującego  oraz  4)  wyciągu  z Książki 


doręczeń  przesyłek  miejscowych  –  oferty,  w  której  zarejestrowano  doręczenie  wniosku 

odwołującego  w  dniu  4  lutego  2020  r.  o  godz.  12:50.  Ww.  dowody  Izba  uznała  za 

wiarygodne. Wprawdzie  z 

dowodów tych wynikają pewne różnice co do  konkretnej godziny 

d

oręczenia  zamawiającemu  wniosku  odwołującego,  jednakże  w  ocenie  Izby  spowodowane 

to jest tym, iż proces odbioru od kuriera i rejestracji wniosku odbywał się w pewnym odcinku 

czasowym i, jak wynika 

ze złożonych przez zamawiającego dowodów (wskazanych powyżej 

pod pozycją 1 i  4),  rejestracji  wniosku  w  Książce  doręczeń  przesyłek  miejscowych  –  oferty 

dokonała  inna  osoba  niż  osoba  odbierająca  od  kuriera  przesyłkę  zawierającą  ten  wniosek. 

Niemniej  jednak  w  ocen

ie  składu  orzekającego  Izby  ww. rozbieżności  co  do  godziny 

doręczenia  przesyłki  –  w  świetle  całokształtu  materiału  dowodowego  –  nie  mają  istotnego 

znaczenia  dla  poczynionych  ustaleń  faktycznych.  Izba  wzięła  bowiem  pod  uwagę  również 

fakt, iż odwołujący miał  szczegółową wiedzę co do stanowiska zamawiającego co najmniej 

od  dnia  7  lutego  2020  r.  Odwołujący  miał  zatem  wystarczająco  dużo  czasu,  aby  kwestię 

terminu  doręczenia  wniosku  przez  kuriera  dokładnie  wyjaśnić  zwracając  się  do  podmiotu, 

którego usług kurierskich skorzystał. Zaniechanie przestawienia dalszych dowodów w ww. 

zakresie  (co  odwołujący  zapowiadał  w  treści  odwołania)  stanowi  okoliczność  obciążającą 

procesowo  odwołującego,  bez  względu  na  powody  takiego  stanu  rzeczy.  Uwzględniając 

powyższą  okoliczność,  a  z  drugiej  strony  sprzeczność  z  dowodami  przedstawionymi  przez 

zamawiającego,  Izba  uznała,  iż  dowody  złożone  przez  odwołującego  nie  mogą  stanowić 

p

odstawy  ustaleń  faktycznych  w  niniejszej  sprawie.  Ponadto  Izba  pominęła  jako  dowód 

sprawie  oświadczenie  pracownicy  kancelarii  Biura  Ochrony  Informacji  KGSG  dotyczące 

braku wpływu wniosku odwołującego w dniu 30 stycznia 2020 r., albowiem według twierdzeń 

odwołującego miało to mieć miejsce nie w dniu 30, lecz w dniu 31 stycznia 2020 r.  

Bezsporna  pomiędzy  stronami  była  okoliczność  niepowiadomienia  zamawiającego  przez 

odwołującego  o  wysłaniu  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  przed 

upływem terminu składania wniosków. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

W  niniejszej  sprawie  pomiędzy  stronami  istniał  spór  co  do  faktu  w  odniesieniu  do  daty 

doręczenia  zamawiającemu  wniosku  odwołującego  o  dopuszczenie  go  do  udziału 

postępowaniu  oraz  spór  co  do  prawa  w  zakresie  interpretacji  przepisu  art.  131bc  ust.  4 

ustawy  Pzp.  Ustalenia  faktyczne  Izby  w  zakresie  daty 

doręczenia zamawiającemu wniosku 

odwołującego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały przedstawione powyżej. 


W  odniesieniu 

do  sporu  prawnego  dotyczącego  art.  131bc  ust.  4  ustawy  Pzp  Izba  nie 

podzieliła  sposobu  wykładni  tej  regulacji  zaprezentowanego  przez  odwołującego.  Zdaniem 

składu  orzekającego  Izby  odwołujący  błędnie  oddziela  regulację  zawartą  w  zdaniu 

pierwszym  art.  131bc  ust.  4  ustawy  Pzp  od  unormowania  zawartego  w  zdaniu  drugim  tego 

artykułu.  Uregulowania  te  zostały  przez  ustawodawcę  umieszczone  w  ramach  jednej 

jednostki  reda

kcyjnej  (ten  sam  ustęp  art.  131bc  ustawy  Pzp)  i  winny  być  interpretowane 

łącznie.  Ratio  legis  tego  przepisu  widoczne  jest  w  przypadku  ścisłego  powiązania  treści 

zawartej  w  zdaniu  p

ierwszym  z  treścią  zawartą  w  zdaniu  drugim.  Polega  ono  na 

wprowadzeniu  do  ustawy  wyjątku  od  zasady,  zgodnie  z  którą  uznanie  wniosku 

o dopuszcz

enie do udziału w postępowaniu za złożonego w terminie ma miejsce wtedy, gdy 

wniosek  ten  zostanie  zamawiającemu  doręczony  przed  upływem  terminu  na  złożenie 

wniosków  wyznaczonego  w ogłoszeniu  o zamówieniu.  Natomiast  przepis  art.  131bc  ust.  4 

ustawy Pzp ustanawia wyjątek, zgodnie z którym za złożony w terminie może zostać uznany 

wniosek  o 

dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu,  który  został  doręczony  po  upływie 

terminu 

na  złożenie  wniosków  wyznaczonego  w  ogłoszeniu o zamówieniu,  lecz  nie później 

niż siódmego dnia od upływu tego terminu, w przypadku gdy przed upływem wyznaczonego 

terminu  został  on  wysłany,  o  czym  wykonawca  poinformował  zamawiającego  drogą 

telefoniczną. Powyższa regulacja ma znaczenie w sytuacji, gdy wniosek o dopuszczenie do 

udziału  w  postępowaniu  w  formie  pisemnej  składany  jest  za  pośrednictwem  operatora 

pocztowego.  W  każdym  jednak  przypadku  z  chwilą  upływu  terminu  wyznaczonego  na 

złożenie  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  musi  mieć 

wiedzę co do wniosków złożonych w postępowaniu, czemu służy omawiany przepis. Należy 

podkreślić,  iż  istotna  jest  kolejność  regulacji  zawartych  w  art.  131bc  ust.  4  ustawy  Pzp. 

pierwszym zdaniu ustawodawca wprowadził uprawnienie (stąd wyrażenie „informacja […] 

może  być  przekazana”)  wykonawcy  do  telefonicznego  poinformowania  zamawiającego 

wysłaniu (złożeniu) przez niego wniosku. W sytuacji skorzystania przez wykonawcę z tego 

uprawnienia aktualizuje się regulacja zawarta w zdaniu drugim art. 131bc ust. 4 ustawy Pzp, 

zawierającym  przesłanki  (warunki)  uznania  wniosku  za  złożony  w  terminie  –  w  tym 

przypadku,  tj. w przypadku  powiadomienia  telefoniczne

go  zamawiającego  o  złożeniu 

wniosku. 

Należy zatem częściowo zgodzić się z odwołującym, iż w norma zawarta w zdaniu 

pierwszym  art.  131bc  ust.  4  ustawy  Pzp 

statuuje  jedynie  uprawnienie,  a  nie  obowiązek 

wykonawcy

.  Jednakże  skorzystanie  z tego  uprawnienia  jest  jednocześnie  warunkiem 

koniecznym,  aby  wniosek  wykonawcy  mógł  zostać  uznany  za  złożony  w  terminie  na 

zasadach  określonych  w zdaniu  drugim  art.  131bc  ust.  4  ustawy  Pzp,  a  nie  na  zasadach 

ogólnych,  zgodnie  z którymi  znaczenie  ma  doręczenie  wniosku  zamawiającemu  przed 

upływem  terminu  składania  wniosków  o dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu

wyznaczonego  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu.  Dodatkowo  należy 


zauważyć, iż odczytywanie regulacji zawartej w pierwszym zdaniu  art. 131bc ust. 4 ustawy 

Pzp 

w  oderwaniu  od  regulacji  zawartej  w  drugim  zdaniu  tego  artykułu  prowadziłoby  do 

konieczności  postawienia  pytania  o  racjonalną  przyczynę  wprowadzenia  takiej  regulacji  do 

ustawy Pz

p, której to w ocenie składu orzekającego nie sposób się doszukać.  

W  niniejszej  sprawie  Izba  ustaliła,  że  wniosek  odwołującego  o  dopuszczenie  do  udziału 

postępowaniu  został  zamawiającemu  doręczony  w  dniu  4  lutego  2020  r.,  podczas  gdy 

wyznaczony  przez  zamawiającego  termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału 

postępowaniu  upływał  w  dniu  3  lutego  2020  r.  Bezsporna  pomiędzy  stronami  była 

okoliczność  niepowiadomienia  zamawiającego  przez  odwołującego  o  wysłaniu  wniosku 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  – 

związku z tym nie może znaleźć zastosowania unormowanie zawarte w  art. 131bc ust. 4 

ustawy  Pzp

,  w  tym  wskazane  w  tym  przepisie  przesłanki  (warunki)  uznania  wniosku  za 

złożony w terminie, pomimo doręczenia go po upływie wyznaczonego przez zamawiającego 

terminu 

złożenia  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.  W  konsekwencji 

powyższego  brak  jest  podstawy  prawnej  do  uznania  wniosku  odwołującego  za  wniosek 

złożony w terminie i niepodlegający zwrotowi przez zamawiającego. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak 

w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

s

tosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:    …..…………………………… 


wiper-pixel