KIO 319/20 POSTANOWIENIE dnia 27 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 319/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Jolanta Markowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  P

rezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  lutego  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  Konsorcjum  firm:  Agencja 

Ochrony K. Sp. z o.o., Agencja Ochrony MK Sp. z o.o., Agencja Ochrony MK BIS Sp. z 

o.o.,  ul.  Chmielna  34,  00-020  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać  zwrotu  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie – Konsorcjum firm: Agencja Ochrony K. Sp. z o.o., Agencja Ochrony MK 

Sp.  z  o.o.,  Agencja  Ochrony  MK  BIS  Sp.  z  o.o.,  ul.  Chmielna  34,  00-020  Warszawa 

uiszczone

j tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 319/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  z  siedzibą  w  Warszawie  prowadzi  

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1843) z 

zastosowaniem przepisów działu III rozdziału 6 ww. ustawy w przedmiocie „Ochrona mienia, 

osób  i  obiektów  przy  ul.  Szamocka  3,5,  ul.  Podskarbińska  25A,  Osuchów."  Ogłoszenie  o 

zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 

234-574470 w dniu 4 grudnia 2019 r. 

W  dniu  7  lutego  2020  r.  wykona

wcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie 

(Konsorcjum):  Agencja  Ochrony  K. 

Sp.  z  o.o.  Agencją  Ochrony  MK  Sp.  z  o.o.    Agencją 

Ochrony  MK  BIS  Sp.  z  o.o. 

(Odwołujący),  z  siedzibą  lidera  w  Warszawie  otrzymali 

zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  of

erty,  którą  złożyli  wykonawcy  wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  (Konsorcjum):  HOLDING  HUNTERS  Sp.  z  o.o. 

Sp.K.,  BLUE  HUNTERS  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.,  HUNTERS  Sp.  z  o.o.  HUMAN  HUNTERS  Sp.  z 

o.o. Sp.K., 

ZONĘ HUNTERS, Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o., FOSA 

Ochrona  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  lidera  w  Grodzisku  Wielkopolskim  wraz  z  informacją  o 

odrzuceniu  oferty  Odwołującego  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  3  Pzp,  z  powodu  braku 

złożenia wyjaśnień na wezwanie z dnia 15 stycznia 2020 r. w wyznaczonym terminie, tj. do 

dnia 21 stycznia 2020 r. 

Konsorcjum: Agencja Ochrony K. 

Sp. z o.o. Agencją Ochrony MK Sp. z o.o.  Agencją 

Ochrony  MK  BIS  Sp.  z  o.o.  wniosło  odwołanie  wobec  powyższych  czynności 

Zamawiającego. Odwołujący zarzucił naruszenie następujących przepisów: 

art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 1 Pzp, poprzez odrzucenie oferty 

Odwołującego 

w  sytuacji  w  której  Odwołujący  złożył  przedmiotowe  wyjaśnienia  w  terminie  i  w  trybie 

przewidzianym  warunkami  zamówienia  publicznego,  jak  również  uwzględniając  wszelkie 

wymogi wynikające z przepisów prawa; 

art.  7  ust.  1-3  Pzp,  przez  naruszenie  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji 

i  równego traktowania wykonawców  oraz  zasady  bezstronności  i  obiektywizmu jak  również 

naruszenie  zasady  wyboru  wykonawcy  zgodnie  z  przepisami  ustawy,  przez  odrzucenie 

oferty 

Odwołującego, złożonej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a także art. 10b Pzp przez 

zastosowanie  narzędzi  informatycznych,  ograniczających  wykonawcom  dostęp  do 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

art.  91  us

t.  1  w  związku  z  art.  90  ust.  1-4  Pzp,  przez  wadliwy  wybór  oferty 

najkorzystniejszej w sytuacji, 

w której złożona przez Odwołującego oferta posiadała warunki 


najkorzystniejsze  dla  Zamawiającego,  zaś  poprzez  odrzucenie  ww.  oferty  stało  się 

niemożliwym należyte jej rozpatrzenie. 

Odwołujący wniósł o: 

a) 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

b) 

uwzględnienie  wyjaśnień  Odwołującego  złożonych  prawidłowo  w  wyznaczonym 

terminie; 

c) 

dokonanie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 

d) 

dopuszczenie wniosków dowodowych i przeprowadzenie następujących dowodów: 

Dowód  nr  1:  Potwierdzenie  nadania  wiadomości  elektronicznej  e-mail  z  dnia  21  stycznia 

r.  zawierającej  wyjaśnienia  składane  na  wezwanie  Zamawiającego  (wydruk  z  sytemu 

pocz

towego) na okoliczność - złożenia wyjaśnień w formie wymaganej przepisami prawa, jak 

również zachowania terminu do złożenia wyjaśnień; 

Dowód  nr  2:  Potwierdzenie  dostarczenia  wiadomości  elektronicznej  e-mail  zawierającej 

wyjaśnienia  składane  na  wezwanie  na  serwer  Zamawiającego  (wydruk  wiadomości 

przekazanej przez dostawcę usług internetowych Odwołującego) na okoliczność - dokonania 

prawidłowego  wysłania  wyjaśnień  w  formie  i  trybie  przewidzianym  przez  Zamawiającego, 

braku  błędów  w  dostarczeniu  wiadomości  e-mail  po  stronie  Odwołującego,  zaistnieniu 

problemów technicznych niezależnych od Odwołującego, a powstałych wyłącznie po stronie 

Zamawiającego; 

Odwołujący wniósł także o:  

zobowiązanie  Zamawiającego  do  przedłożenia  pełnej  dokumentacji  związanej  z 

przeprowa

dzeniem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  protokołów  oraz  dokumentów  związanych  wyborem  oferty,  a  następnie 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  ww.  dokumentacji 

na  okoliczność  ustalenia 

złożonych  przez  Oferentów  warunków  cenowych,  treści  złożonych  wyjaśnień,  jak  również 

terminu  oraz  okoliczności  wpływu  przedmiotowych  wyjaśnień  przy  wykorzystaniu  drogi 

elektronicznej; 

zasądzenie od Zamawiającego kosztów postępowania na rzecz Odwołującego, w 

tym zasądzenie kosztów tytułem zastępstwa prawnego przed Izbą. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że oferta Odwołującego  była najkorzystniejsza cenowo oraz 

została  prawidłowo  złożona  w  przedmiotowym  postępowaniu,  jednak  została  odrzucona  z 

powodu  rzekomego  braku  doręczenia  wyjaśnień  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  15 

stycznia  2020  r.,  na  podstawie  art.  90  ust.  1  Pzp, 

do  złożenia  wyjaśnień  i  wykazania,  że 

złożona  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  w  terminie  do  dnia  21  stycznia  2020  r. 

Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotowe  wyjaśnienia  zostały  wysłane  Zamawiającemu  na 

adres  poczty  elektronicznej  wskazany  w  wezwaniu,  tj. 

[email protected]

  w  dniu  21 


stycznia 

2020  r.  o  godz.  14:44  w  formie  wiadomości  elektronicznej,  zawierającej  8 

załączników  w  formacie  pdf  podpisanych  elektronicznie  przez  osobę  uprawnioną  do 

reprezentowania Odwołującego w postępowaniu, na dowód czego do odwołania Odwołujący 

dołączył  wydruk  z  systemu  poczty  elektronicznej.  Ponadto,  w  celu  rozwiania  wszelkich 

wątpliwości, w dniu 10  lutego 2020 r. Odwołujący  zwrócił się do home.pl S.A., tj. dostawcy 

usług internetowych, o przesłanie oficjalnych logów SMTP. Z informacji otrzymanych w dniu 

17  lutego  2020  r.  bezsprzecznie  wynika, 

że wysłana wiadomość została zaakceptowana, a 

tym  sam

ym  skutecznie  doręczona  na  serwer  zamawiającego  fzus.pll  o  adresie  IP 

195.205.31.122:25 w dniu 21 stycznia 2020 r. o godzinie 14:45:25, na potwierdzenie czego 

Odwołujący dołączył wydruk wiadomości potwierdzającej opisany stan faktyczny.  

Odwołujący  podkreślił,  że  zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 

Zamówienia,  „wszelka  korespondencja  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą,  w  tym 

składanie  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  dokumentów  innych  niż  określone  w 

pkt.  1.5.1.  IWZ,  odbywa  si

ę  przy  użyciu  poczty  elektronicznej,  na  adres  Zamawiającego: 

[email protected]

.  T

o  w  gestii  Zamawiającego  była  taka  konfiguracja  używanych 

systemów 

narzędzi 

informatycznych, 

aby 

przesłany 

na 

właściwy 

adres 

[email protected]

i w zakreślonym terminie e-mail zawierający dokumenty, o których 

przestanie  prosił  Zamawiający,  dotarły  do  wiadomości  Zamawiającego.  W  kontekście 

zrealizowania  obowiązku  wynikającego  z  art.  10b  Pzp,  istotny  jest  jedynie  fakt,  że 

Odwołujący w sposób prawidłowy oraz w wyznaczonym terminie wysłał na wskazany adres 

e-

mail  wymagane  dokumenty,  bez  znaczenia  jest  fakt,  że  konfiguracja  systemu  czy 

oprogramowania (np. programu pocztowego czy fire

wall) spowodowała, że Zamawiający nie 

odczytał dokumentu.  

Ponadto,  o

bowiązujące  przepisy  ustawy  Pzp  nie  wymagają  od  adresata  e-maila, 

aby  przekazywał  do  nadawcy  potwierdzenie  odbioru,  nawet  wówczas,  gdy  taki  wymóg 

zostanie postawiony  w  sposób  najbardziej kategoryczny  w  specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia.  W  przedmiotowym  przypadku  Zamawiający  nie  zamieścił  informacji  o 

jakichkolwiek sankcjach. Dodatkowo, art. 27 ust. 2 Pzp w brzmieniu 

Jeżeli zamawiający lub 

wykonawca  przekazują  oświadczenia;  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  faksem  lub 

drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich 

otrzymania

 został uchylony przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  poz.  1020  i 

1920), która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. Przedmiotowe stanowisko wykonawcy 

znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze KIO 190/18. 

Odwołujący nadmienił, że do czynności złożenia oświadczeń, a następnie ich wycofania ma 

zastosowanie  art.  61  k.c.  Chwilą  złożenia  oświadczeń  wykonawcy  w  postaci  elektronicznej 

(e-

mail) jest dostarczenie wiadomości na serwer skrzynki odbiorczej zamawiającego. E-Maile 


zwrotne  potwierdza

jące  odczytanie  tych  wiadomości  nie  mają  znaczenia,  zwłaszcza  na 

gruncie teorii doręczenia. 

Nadto,  Zamawiający  naruszył  dyspozycję  przepisu  art.  10b  Pzp,  zgodnie  z  którym 

Zamawiający  zapewnia,  aby  narzędzia  i  urządzenia  wykorzystywane  do  komunikacji  z 

wyk

onawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej

oraz  ich  właściwości 

techniczne  były  niedyskryminujące,  ogólnie  dostępne  oraz  interoperacyjne  z  produktami 

służącymi  elektronicznemu  przechowywaniu,  przetwarzaniu  i  przesyłaniu  danych  będącymi 

w pows

zechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o 

udzielenie  zamówienia.”,  który  w  sposób  precyzyjny  określa  zarówno  kryteria,  jakie  winny 

zostać  spełnione,  aby  środki  komunikacji  elektronicznej  mogły  zostać  uznane  za 

niedyskrym

inujące,  jak  również  odpowiedzialność  w  przypadku  niespełnienia  wskazanych 

warunków.  W  związku  z  powyższym  odpowiedzialność  w  przypadku  braku  zapewnienia 

odpowiednich  warunków  komunikacji  elektronicznej  obciąża  wyłącznie  Zamawiającego. 

Powyższe  stanowisko  potwierdza  orzecznictwo  KIO  (patrz:  wyrok  KIO  z  dnia  14  stycznia 

2019 r., sygn. akt KIO 2671/18). 

Odwołujący podniósł również, że w sposób oczywisty doszło do naruszenia jednej z 

podstawowych reguł dotyczących oświadczeń woli tj. chwili złożenia oświadczenia. Zgodnie 

z  art.  61  § 2 k.c.,  „Oświadczenie woli  wyrażone  w  postaci  elektronicznej  jest  złożone innej 

osobie  z  chwilą,  gdy  wprowadzono  je  do  środka  komunikacji  elektronicznej  w  taki  sposób, 

żeby  osoba  ta  mogła  zapoznać  się  z  jego  treścią.”  Przenosząc  powyższe  na  grunt 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wskazać  należy,  iż  wskazana  norma 

również w aspekcie złożonych przez Odwołującego wyjaśnień znajdzie zastosowanie (patrz: 

wyrok  KIO  z  dnia  31  marca  2017  r.,  sygn.  akt  KIO  504/17). 

Odwołujący  wykonał  wszelkie 

niezbędne  czynności  umożliwiające  Zamawiającemu  zapoznanie  się  ze  złożonymi  

wyjaśnieniami  -  w  terminie  wysłał  przedmiotowe  pismo,  skorzystał  z  poczty  e-mail 

umożliwiającej  prawidłowe  oraz  natychmiastowe  doręczenie  wyjaśnień,  jak  również 

pr

awidłowo  oznaczył  odbiorę  e-maila  poprzez  właściwe  wpisanie  aliasu  e-mailowego.  W 

związku  tym,  przyczyny  techniczne  leżące  wyłącznie  po  stronie  Zamawiającego  nie  mogą 

obciążać Odwołującego, z uwagi na brak winy po jego stronie. 

Zamawiający  dopuścił  się  także  naruszenia  art.  90  ust.  3  Pzp.  Zdaniem 

Odwołującego,  złożone  wyjaśnienia  spełniały  wszelkie  wymogi,  umożliwiające  ich  należyte 

rozpatrzenie. Zostały złożone w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz w sposób 

przez  niego  wymagany,  zaś  sam  fakt  wystąpienia  okoliczności  wyłącznie  po  stronie 

Zamawiającego, nie może powodować negatywnych skutków dla Odwołującego.  


Na wezwanie Zamawiającego z dnia 18 lutego 2020 r. do zgłoszenia przystąpienia do 

niniejszego 

postępowania  odwoławczego  żaden  wykonawca  nie  zgłosił  przystąpienia  

w trybie art. 185 ust. 2 i 3 Pzp,. 

W dniu 26 lutego 2020 r. 

Zamawiający złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odpowiedź  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  26  lutego  2020  r.)  zawierające  oświadczenie 

Zamawiającego,  iż  w  ślad  za  informacją  przekazaną  w  dniu  21  lutego  2020  r.  uwzględnił 

wniesione odwołanie  w  całości i w  wyniku tego uwzględnienia unieważnił czynność wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  poinformował  wykonawców,  że dokona ponownej  oceny  ofert  

w  postępowaniu  z  udziałem  oferty  Odwołującego  i  ponownego  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

Jak wynika z informacji z dnia 21 lutego 2020 r. zatytułowanej „odpowiedź 

na  odwołanie”  zamieszczonej  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  i  przesłanej  do 

wykonawców,  Zamawiający  dokonał  weryfikacji  wskazanych  przez  Odwołującego 

okoliczności sprawy i po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Odwołującego dowodami, 

jak też pozyskaną opinią i dowodami przedstawionymi przez powołanego Biegłego z ZUS z 

zakresu  IT  potwierdził,  że  Odwołujący  w  wymaganym  terminie  przekazał  na  serwer 

Zamawiającego wyjaśnienia na wezwanie do ich złożenia. Zamawiający potwierdził, że brak 

wpłynięcia  wiadomości  elektronicznej  Odwołującego  nadanej  w  wymaganym  terminie  na 

adres 

[email protected]

było spowodowane wystąpieniem problemów technicznych, na 

które miał wpływ jedynie Zamawiający. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 186 ust. 2 

Pzp 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Izba  postanowiła  

o zwrocie na rzecz Odwołującego kwoty uiszczonego wpisu.  

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel