KIO 318/20 POSTANOWIENIE dnia 24 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 318/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  24  lutego  2020  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

17  lutego 

2020  r.  przez  wykonawcę  Budimex  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9;  01-204 

Warszawa

,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Politechnika  Śląska,  

ul. Akademicka 2A; 44-100 Gliwice

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Budimex  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9;  01-204  Warszawa,  kwoty  20 0

00  zł 

00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia je

go doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 318/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Politechnika  Śląska,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Budowa 

Śląskiego  Centrum  Inżynierskiego  Wspomagania  Medycyny  i  Sportu  „Assist  Med  Sport 

Silesia”  wraz  z  budową  Auli  wykładowej  pomiędzy  budynkiem  głównym  Wydziału  Inżynierii 

Biomedycznej  a  nowym  budynkiem  Śląskiego  Centrum  Inżynierskiego  Wspomagania 

Medycyny i Sportu

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 7 lutego 2020 r., pod nr 2020/S 027-060519. 

Dnia  17  lutego  2020  roku,  wykonawca  Budimex  S.A. 

(dalej  „Odwołujący”)  wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 20 000,00 zł. 

Szacunkowa warto

ść zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  dnia  18  lutego  2020  roku,  zamieścił  na  swojej  stronie 

internetowej 

kopię wniesionego odwołania. 

Izba  ustaliła,  iż  do  postępowania  odwoławczego  nie  zostało  zgłoszone  żadne 

przystąpienie. 

Zamawiający, za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 19 lutego 2020 roku oraz pisemnie 

dnia  21  lutego  2020  roku, 

przesłał  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  

iż uwzględnia odwołanie w całości. 

T

ym  samym,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel