KIO 317/20 POSTANOWIENIE- dnia 28 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 317/20 

POSTANOWIENIE- 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Agnieszka Trojanowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestnika  postępowania  w 

Warszawie  w  dniu  28  lutego  2020

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 17 lutego 2020r. przez wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

Centrum 

Udostępniania 

Dokumentów 

spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Farbiarska  7A,  A.  J.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  COMTEC  A.  J.  z  siedzibą  w  Konstancinie  – 

Jeziornej,  ul.  Gąsiorowskiego  41  i  CPU  Service  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Jana  Żiżki  3  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Skarb Państwa-Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 

siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,5 

przy  udziale 

wykonawcy  ESKOM  IT  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Puławska  543  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  w  sprawie 

sygn. akt KIO 317/20 po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie, 

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty  13 

00zł.  00  gr.  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczonej 

przez 

wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Centrum 

Udostępniania  Dokumentów  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Farbiarska  7A,  A.  J.  prowadzący  działalność 

gospod

arczą pod firmą COMTEC A. J. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. 

Gąsiorowskiego  41  i  CPU  Service  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Warszawie, ul. Jana Żiżki 3 tytułem zwrotu 90% wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 


dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 317/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

serwis  pogwarancyjny  serwerów  mainframe  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym 

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  11  października  2019r.  za  numerem 

2019/S-197-478989.  

W  dniu  5  lutego  2020r.  zamawiający  poinformował  odwołującego  o  odtajnieniu 

zastrzeżonych przez niego dokumentów.  

W  dniu  17  lutego  2020r.  (15  luty  2020r.  sobota) 

wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia Centrum Udostępniania Dokumentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie, ul. Farbiarska 7A, A. J. prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą  COMTEC  A.  J.  z  siedzibą  w  Konstancinie  –  Jeziornej,  ul.  Gąsiorowskiego  41  i  CPU 

Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Żiżki 3 

wnieśli  odwołanie.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika  działającego  na 

podstawie pełnomocnictwa  z  dnia 14  lutego 2020r.  udzielonego przez  każdego z  członków 

konsorcjum  i  podpisanego przez  osoby  upoważnione do  reprezentacji każdego z  członków 

zgodnie 

z  załączonymi  do  odwołania  dokumentami  rejestrowymi.  Kopia  odwołania  została 

przekazana zamawiającemu w dniu 17 lutego 2020r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 

1. art. 8 ust. 1-3 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 

kwietnia  1993  r.  (dalej:  „uznk”)  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  bezzasadne  odtajnienie 

przez z

amawiającego w dniu 5 lutego 2020 r. złożonych przez odwołującego treści wyjaśnień 

w zakresie ceny z dnia 8 styczn

ia 2020 r. oraz z dnia 24 stycznia 2020 r. oraz dokumentów 

mających potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wyjaśnień oferty z dnia 

24 stycznia 2020 r., mimo iż zastrzeżone przez Konsorcjum informacje spełniają przesłanki 

do  uznania  ich  z

a  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  jak  również  wykonawca  wykazał  zasadność 

dokonanego zastrzeżenia. 

Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

1.  unieważnienia  czynności  z  dnia  5  lutego  2020  r.  w  zakresie  odtajnienia  dokumentów 

złożonych przez odwołującego i zaniechanie ich ujawnienia: 

a. 

wykazu  usług  wraz  z  referencjami  w  odniesieniu  do  informacji  dotyczących  okresu 

świadczenia usług (kolumna czwarta i piąta tabeli, wiersz trzeci), treści oświadczenia spółki 

Technogroup IT-Service GmbH oraz dokumentu referencji; 

b. 

wyjaśnień z dnia 8 stycznia 2020 r. oraz z dnia 24 stycznia 2020 r. dotyczących ceny 

- w 

zakresie treści dołączonej do przedmiotowych wyjaśnień umowy; 


c. 

wyjaśnień z dnia 24 stocznia 2020 r. w zakresie dotyczącym odpowiedzi na pytanie nr 

5) str. 3 wyjaśnień, tj. akapit zaczynający się od słowa „Wychodząc” do słowa „urządzenia”. 

utrzymania wyboru oferty o

dwołującego jako najkorzystniejszej. 

W  dniu  27  lutego  2020r.  odwołujący  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania. 

Oświadczenie zostało złożone przez pełnomocnika, tak jak odwołanie.  

W dniu 18 lutego 2020r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W dniu 20 lutego 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił 

swój  udział  wykonawca  ESKOM  IT  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  wnosząc  o 

oddalenie  odwołania  w  całości.  Zgłaszający  wskazał,  że  ma  interes  w  rozstrzygnięciu  na 

ko

rzyść  zamawiającego,  gdyż  odtajnione  przez  zamawiającego  informacje  i  dokumenty  w 

zakresie wykazu usług i referencji, wyjaśnień dotyczących ceny oraz wyjaśnień dotyczących 

treści  oferty  mogą  stanowić  dowód  na  poparcie  twierdzeń  i  żądań  przystępującego  w 

od

wołaniu  na  rozstrzygnięcie  postępowania  i  umożliwić  przystępującemu  uzyskanie 

zamówienia. Przystępujący podkreślił, że zarzuty są bezzasadne, a czynności podjęte przez 

zamawiającego  zostały  dokonane  prawidłowo.  Zgłoszenie  zostało  wniesione  przez 

wiceprezes

a  zarządu,  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji,  zgodnie  z  odpisem  z 

KRS.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana  zamawiającemu  i  odwołującemu  w  dniu  19 

lutego 2020r.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  że  zgłoszone przystąpienie spełnia  wymogi formalne  określone w  art.  185 

ust. 2 ustawy. 

Izba  ustaliła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  mowa  w  art. 

189 ust. 2 ustawy. 

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy. 

Przepis  art.  187  ust.  8  ustawy  stanowi,  iż  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze,  przy 

czym, jeżeli  cofnięcie nastąpiło przed  otwarciem rozprawy,  odwołującemu zwraca  się 90 % 

wpisu.


Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 

zdanie 

pierwsze ustawy, na posiedzeniu umorzyła postępowanie odwoławcze.

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy,  orzeczono  o  zwrocie  odwołującemu  90% 

kwoty uiszczonego wpisu.

Izba  postanowiła  nie  zasądzić  na  rzecz  zamawiającego  zwrot  kosztów  postępowania 

odwoławczego z tego względu, że wycofanie odwołania nastąpiło na więcej niż jeden dzień 

niż wyznaczony termin posiedzenia. 

Przewodniczący: ……………………….. 


wiper-pixel