KIO 316/20 POSTANOWIENIE dnia 24 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron 24 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 17 lutego 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DGP Security 

Partner  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach,  DGP  Provider  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Legnicy,  7  MG  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Legnicy,  E.  G.  „WULKAN”  Usługi 

Elektroniczne, Radom 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Usługa  w  zakresie  ochrony 

fizycznej  SUFO  w  kompleksach  wojskowych  będących  na  zaopatrzeniu  gospodarczym  42 

Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2020 r. (nr 

postępowania 32/PODOiB-E/2019) 

prowadzonym przez zamawiającego: 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  DGP 

Security  Partner  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach,  DGP  Provider  sp.  z  o.o. 

siedzibą  w  Legnicy,  7  MG  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Legnicy,  E.  G.  „WULKAN” 

Usługi  Elektroniczne  z  Radomia  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie 

zamówienia  kwoty  15000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  – 

uiszczonej przez 

Odwołujących tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni 

od dnia  jego  d

oręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  42.  Baza  Lotnictwa  Szkolnego  w  Radomiu  prowadzi  na  podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

{dalej  również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa w zakresie ochrony fizycznej 

SUFO  w  kompleksach  wojskowych  będących  na  zaopatrzeniu  gospodarczym  42  Bazy 

Lotnictwa  Szkolnego  w  2020  r.  (nr 

postępowania  32/PODOiB-E/2019).  Ogłoszenie  o  tym 

zamówieniu  19  września  2019  r.  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  nr  2019/S_181  pod  poz.  441977  .  Warto

ść  przedmiotowego  zamówienia 

przekracza kwot

y określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

17 lutego 2020 r. 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: DGP 

Security  Partner  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Katowicach,  DGP  Provider  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Legnicy,  7  MG  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Legnicy,  E.  G.  „WULKAN”  Usługi  Elektroniczne, 

Radom 

[dalej: „Konsorcjum DGP] wnieśli  w formie elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej odwołanie w zakresie części I zamówienia, w którym zarzucili Zamawiającemu 

następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 

1.  Art. 90 ust.3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp oraz art. 90 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 

– 

przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  wspólnie  przez  RR  Security  Safety  sp. 

o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  Agencję  Ochrony  Osób  i  Mienia  „Reflex”  sp.  z  o.o. 

siedzibą w Radomiu [dalej: „Konsorcjum RR”] w sytuacji, gdy Konsorcjum RR:  

złożyło  nierzetelne,  ogólnikowe  i  lakoniczne  wyjaśnienia,  a  przede  wszystkim  nie 

przedstawiło dowodów uzasadniających jego twierdzenia w zakresie ceny i jej istotnych 

części składowych, a tym samym nie wykazało, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny, w tym ceny jednostkowej za 1 rbh, w stosunku do 

przedmiotu zamówienia; 

- nie 

skalkulowało pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i nie jest w stanie wykonać 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego, 

szczególności  z  uwagi  na:  konieczność  przestrzegania  praw  pracowniczych, 

uwzględnienia  wynikających  z  SIWZ  kosztów  pracowniczych,  konieczności 

uwzględniania  wynikających  z  SIWZ  wymagań  w  zakresie  posiadanego  przez 

pracowników  wyposażenia  i  umundurowania,  uwzględniania  wszystkich  czynności 

(usług) objętych przedmiotem zamówienia; 

nie  udźwignęło  spoczywającego  na  nim  ciężaru  dowodu,  a  tym  samym  nie  obaliło 

domniemania, że cena jego oferty jest rażąco niska, w tym cena jednostkowa za 1 rbh, 

podało  w  wyjaśnieniach  sposób  obliczenia  ceny  wskazujący  na  nienależyte 


skalkulowanie 

pełnych kosztów realizacji usługi; 

przedłożyło  spóźnione  i  fragmentaryczne  dowody,  które  nie  mogą  być  brane  pod 

uwagę przy ocenie złożonych wyjaśnień; 

2.  Art.90 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 

ust.  3 

–  przez  wezwanie  Konsorcjum  RR  do  złożenia  dodatkowych  wyjaśnień  rażąco 

niskiej  ceny,  podczas  gdy  obowiązuje  zasada  jednokrotnego  wezwania  wykonawcy 

do 

wyjaśnień  ceny,  w  szczególności  procedura  wyjaśnień  nie  może  usprawiedliwiać 

uchylania się wykonawcy od złożenia rzetelnych wyjaśnień elementów oferty  mających 

wpływ  na  wysokość  ceny,  a  brak  rzetelności  w  składanych  wyjaśnieniach  nie  może 

uzasadniać kierowania kolejnych wezwań. 

3.  Art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3 

–  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

złożonej  przez  Konsorcjum  RR,  pomimo  że  treść  jego  oferty  nie  odpowiada  treści 

specyfikacji 

istotnych 

warunków 

zamówienia 

[dalej: 

„SIWZ”] 

związku 

nieuwzględnieniem w cenie, w tym cenie jednostkowej za 1 rbh, kosztów wymaganych 

w  SIWZ,  m.in.: 

pełnych  kosztów  pracowniczych,  pełnych  kosztów  wyposażenia, 

utrzymania grupy interwencyjnej, konwojowania wartości pieniężnych,  depozytu kluczy, 

co  pozwoliło  Konsorcjum  RR  na  złożenie  oferty  o  cenie  brutto  niższej  niż  w  ofertach 

innych w

ykonawców i uzyskanie zamówienia. 

4.  Art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 91 ust. 1 oraz w zw. z art. 2 pkt 5 

– przez przeprowadzenie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  z  naruszeniem  zasady  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców, co przejawiało się w: a) wyborze jako 

najkorzystniejszej  oferty 

podlegającej  odrzuceniu  z  uwagi  okoliczności  wskazane 

powyżej,  b)  wystosowaniu  do  Konsorcjum  RR  wezwania  do  dodatkowych  wyjaśnień 

ceny. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1.  Unie

ważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2.  Dokonania ponownej oceny ofert, w tym odrzucenia oferty Konsorcjum RR i wyboru jako 

najkorzystniejszej oferty Konsorcjum DGP. 

Ponadto  odwołanie  zawiera  uzasadnienie,  w  którym  przedstawiono  okoliczności 

faktyczne 

i prawne dla sprecyzowania powyższych zarzutów. 

W  piśmie  z  19  lutego  2020  r.  Zamawiający  poinformował,  że  18  lutego  2020  r. 

przekazał  drogą  elektroniczną  kopię  odwołania  wszystkim  wykonawcom  uczestniczącym  w 

postępowaniu na część I zamówienia. 

Izba  ustal

iła,  że  do  Prezesa  Izby  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia 

do 

postępowania odwoławczego w tej sprawie. 


24  lutego  2020  r. 

wpłynęła  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  Zamawiający 

oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu,  jednocześnie 

wnosi  o  rozważenie  możliwości  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  posiedzeniu 

niejawnym bez udziału Stron. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  pzp 

w  przypadku  uwzględnienia  przez 

z

amawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy  przystąpili  do  postępowania odwoławczego po  stronie 

wykonawcy, pod wa

runkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje 

powt

arza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził 

wolę uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jednocześnie żaden 

wykonawca 

nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego po jego stronie. 

Izba  zwa

żyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  w  tej  sprawie  konieczne  i  wystarczające  jest  uwzględnienie  przez 

Z

amawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Natomiast  dalsze  czynności, 

które  Zamawiający  faktycznie  już  podjął  lub  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom 

odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Tym  niemniej  przypomnieć  należy,  że  art.  186  ust.  2  zd. 

drugie  ustawy  pzp  nakazuje  w  takim  przypadku 

Zamawiającemu  w  prowadzonym 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  wykonać,  powtórzyć  lub  unieważnić  czynności 

zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W

obec  stwierdzenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu,  a  po  jego  stronie  nie  przystąpił  żaden  wykonawca,  Izba  –  działając 

na podstawie  art.  186  ust.  2  w  zw.  z  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  pzp 

–  umorzyła 

postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron tego postępowania. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 

art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  pzp 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując 

dokonanie na rzecz O

dwołujących zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 


1  pkt  1  lit.  a  r

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 


wiper-pixel