KIO 315/20 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 315/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 lutego 2020 roku w 

Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 

2020r. przez 

wykonawcę W. K. -

ECCO-SYSTEM W. K. Spytkowice 195 

w postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Olkusz 

ul. Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz 

przy udziale wykonawców: 

A. 

ZRB P. Sp. z o.o. ul. Osiecka 3a 32-300 Olkusz 

B. 

Konsorcjum  firm:  RISER  Sp.  z  o.o.  (lider)  RISER  domy  Sp.  z  o.o.  ul.  Inwalidów 

Wojennych 8 43-603 Jaworzno 

z

głaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

                                                              postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego    ECCO-SYSTEM  W.  K.  Spytkowice  195    kwoty  9  000,00  (dziewięć  tysięcy) 

złotych tytułem zwrotu 90% kwoty uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Krakowie. 

Przewodniczący ……………………………… 


KIO 315/20 

                                                    UZASADNIENIE 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Olkusz  ul.  Łukasińskiego 

3, 32-300 Olkusz prowadzi postepowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ 

„Budowa  budynku  biurowo-konferencyjnego  siedziby  Nadleśnictwa  Olkusz  wraz  z 

towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym i parkingami, budowa 

budynku 

gospodarczego  ze  stacją  uzdatniania  wody  i  generatorem  prądu,  budowa masztu 

antenowego, 

budowa  studni  głębinowej  gł.100-120m,  przebudowa  istniejącego  zbiornika 

p.poż  oraz  budowa  oczyszczalni  biologicznej  na  nieczystości  ciekłe  o  poj.  powyżej  10  m3. 

Olkusz  ul.  Ponikowska 

32,  nr  geod.działki  844/1,  obręb  0002  Pomorzany,  jedn.ew.Olkusz-

M”; nr postępowania: SA.270.9.2019.AFG”. 

Postępowanie  znajduje  się  na  etapie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  za  którą  została 

uznana oferta wykonawcy ZRB P. 

Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. Osieckiej 3a. Od 

takiej  czynności  zamawiającego  odwołujący  W.  K.  -  ECCO-SYSTEM  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  którym  zarzucił  zamawiającemu  brak  wykluczenia 

wybranego  wykonawcy  oraz  odrzucenia  jego  oferty,  a  także  ewentualny  brak  wezwania 

wykonawcy ZRB P. 

Sp. z o.o. do złożenia oświadczeń lub dokumentów na wykazanie braku 

podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego, na którego zasoby wykonawca powołuje się przy 

spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Nadto  zarzucił    przyznanie  niewłaściwej  – 

zbyt dużej ilości punktów wybranej ofercie w ramach ustalonego kryterium oceny ofert. 

W  dniu  25  lutego  2020  roku  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

odpowiedź  zamawiającego na odwołanie w którym oświadczył, że uwzględnia odwołanie w 

zakresie  części  zarzutów.  W  dniu  26  lutego  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

odwoławczej  wpłynęła  informacja  od  odwołującego  w  którym  oświadczył,  że  cofa 

przedmiotowe odwołanie – bez dalszego doprecyzowania co do powodów wycofania. W tej 

sytuacji  b

iorąc  pod  uwagę  fakt,  że  wycofanie  odwołania  jest    czynnością  najdalej  idącą 

wobec  wniesionego  odwołania  Izba  postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  z 

powodu jego wycofania. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust.  2  pkt.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  i  na 

podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 


kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 

1092),  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołujących  90%  kwoty  wpisu,  który 

został uiszczony w wysokości 10 000,00 złotych.  

Przewodniczący …………………………. 


wiper-pixel