KIO 312/20 POSTANOWIENIE dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 312/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przew

odniczący: 

Ryszard Tetzlaff 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 25 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu  17 lutego 2020 r. przez  wykonawcę  Biachem Sp. z o. 

o.,  Sowlany,  ul.  Alejkowa  21/B9,  15-

528  Białystok  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Szpital  Wojewódzki  w  Łomży  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego,  Al.  Piłsudskiego 

404 Łomża  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Biachem Sp. z o. o., Sowlany, ul. Alejkowa 21/B9, 15-

528 Białystok kwoty 7 500 

zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony 

wpis 

od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -                   

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łomży. 

Przewodniczący: 

………………………………


Sygn. akt: KIO 312/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

w  częściach  -  „Dostawę  chemicznych  środków  dezynfekcyjnych, 

antyseptycznych  /  myjących  do  stosowania  w  obszarze  medycznym  dla  Szpitala 

Wojew

ódzkiego 

Łomży" 

zostało 

wszczęte 

ogłoszeniem                                                                 

w Biuletynie 

Zamówień Publicznych Nr 628326 - N - 2019, data zamieszczenia 27.11.2019 r. 

przez 

Szpital Wojewódzki  w  Łomży  im.  Kardynała  Stefana Wyszyńskiego,  Al.  Piłsudskiego 

404 Łomża zwane dalej: „Zamawiającym”

W  dniu  11.02.2020  r.  (e-mailem) 

Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  w  pakiecie  10:  MEDIM  Sp.  z  o.o.

,  ul.  Puławska  45B,  05-500  Piaseczno 

zwana dalej: 

„MEDIM Sp. z o.o.”. Drugą pozycje w rankingu w pakiecie 10 zajął Biachem Sp. 

z  o.  o.,  Sowlany,  ul.  Alejkowa  21/B9,  15-

528  Białystok  zwany  dalej:  „Biachem  Sp.  z  o.  o.” 

albo 

„Odwołującym”.  

W  dniu  17.02.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Biachem 

Sp.  z  o.  o.   

wniosła odwołanie na w/w czynność – w zakresie pakietu 10. Kopie odwołania 

Zamawiający  otrzymał  w  dniu  14.02.2020  r.  (wpływ  bezpośredni  do  Kancelarii 

Zama

wiającego). Odwołanie zostało podpisane przez P. Z. osobę ujawnioną w załączonym 

wydruku  KRS-

u  i  umocowaną  do  samodzielnej  reprezentacji.  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie 

1)  art.  91  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

27  września  2019  r.  poz.  1843)  zwanej  dalej:  „Pzp”  poprzez 

wybranie  oferty  wykonawcy  MEDIM  Sp.  z  o.o. 

pomimo,  iż  oferta  tego  wykonawcy  nie  jest 

ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny oferty określonych w SIWZ; 

art.  87  ust.  1  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących treści oferty; 

art.  87  ust.  2  pkt  3)  Pzp  poprzez  zaniechanie  dokonania  poprawy  innej  omyłki, 

niepowodującej  istotnych  zmian  w  treści  oferty  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  posiada 

dokumenty z których wynika czas i spektrum działania mikrobójczego; 

art. 7 ust. 1 Pzp poprzez brak traktowania przez Zamawiającego wszystkich oferentów na 

równych  prawach  i  brak  prowadzenia  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej konkurencji; 


art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  poprzez  dopuszczenie  się  w  postępowaniu  zaniechań  i  czynności 

podważających zaufanie co do prawidłowości i rzetelności prowadzonego postępowania. 

W

nosił o: 

uwzględnienie odwołania w całości; 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  MEDIM 

Sp. z o.o.; 

nakazanie Zamawiającemu wezwanie Odwołującego do złożenia wyjaśnień; 

nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności oceny oferty Odwołującego. W oparciu 

o § 3 pkt. 1) oraz pkt 2b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów               

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018, poz. 972 z późń. 

zm.), wnoszę o rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego poprzez zasądzenie 

od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego  według 

norm  przepisanych.  Ponadto  wnoszę  o  zasądzenie  zwrotu  kosztów  wynagrodzenia 

pe

łnomocnika w wysokości 3 600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset). 

Zamawiający w dniu 17.02.2020 r. (e-mailem)

wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 

ust.1  Pzp

,  wezwał  uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału                              

w postępowaniu odwoławczym. Żadne zgłoszenie przystąpienia nie miało miejsca. 

W  dniu  24.02.2020  r.  (e-mailem) 

Zamawiający  wobec  wniesienia  odwołanie  do 

Prezesa  KIO  wniósł,  w  trybie  art.  186  ust.  1  Pzp,  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

stwierdził,  że  uwzględnia  odwołanie  wniesione  w  dniu  14.02.2020  r.  (data  wpływu  do 

Zamawiającego).  Wskazał  także,  że  pismo  dotyczy  odwołania  o  sygn.  akt:  KIO  312/20. 

Pismo  zostało  podpisane  przez  Z-cę  Dyrektora  ds.  Pielęgniarstwa  (z  upoważnienia  – 

zgodnie z Protokołem postępowania DRUK ZP-PN).  

Izba, 

biorąc  pod  uwagę  dokonane  uwzględnienie,  uznała,  że  mamy  do  czynienia                 

z  uwzględnieniem  w  całości  odwołania,  oraz  brak  zgłoszonych  przystąpień  po  stronie 

Zamawiającego,  uznała,  że  istniała  podstawa  do  przyjęcia,  iż  postępowanie  odwoławcze  – 

stosownie  do  dyspozycji  art.  186  ust.  2  Pzp  - 

należało  umorzyć.  Wobec  ustalenia,  że 

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w odwołaniu,  a  po  stronie 

Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca, Izba – działając na podstawie art. 186 ust. 

2 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp 

– umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: 

KIO 312/20 na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, iż z mocy art. 

186  ust.  6  pkt  1  Pzp  koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując  dokonanie 

zwrotu  Odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a 


rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym                   

i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Zgodnie 

z  §  13  ust.  2  pkt  2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22    marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1092  i  poz.  1992)  - 

postanowienie  wydano  na  posiedzeniu  niejawnym. 

W  oparciu  o  §  32  ww.  rozporządzenia 

P

rezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpatrywaniu  odwołań,  ogłoszenie  postanowienia  kończącego  postępowanie  odwoławcze 

wydanego na posiedzeniu niejawnym następuje przez wywieszenie sentencji postanowienia 

na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  a  informacja  o  ogłoszeniu 

podawana jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Odpis postanowienia 

przesyła się stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego. 

Przewodniczący: 

………………………………


wiper-pixel