KIO 311/20 POSTANOWIENIE dnia 28 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 311/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Szymanowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 

w dniu  28  lutego  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  17  lutego  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  konsorcjum  Clar  System  S.A.  w  Poznaniu,  Clar  Serwis  Sp.  z  o.o. 

Poznaniu i „Solcom-Bayard” Sp. z o.o. w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez 

zamawiającego  Mazowiecki  Oddział  Regionalny  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji 

Rolnictwa  w  Warszawie  przy  udziale  wykonawcy  Tettsui  Security  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  w 

Ostrołęce przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz  konsorcjum  Clar  System 

S.A.  w  Poznaniu,  Clar  Serwis  Sp.  z  o.o.  w 

Poznaniu  i  „Solcom-Bayard”  Sp.  z  o.o.  w 

Poznaniu  kwoty  13 500,00 

zł  (trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych)  stanowiącej  90% 

uiszczonego 

wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 311/20 

Zamawiający  –  Mazowiecki  Oddział  Regionalny  Agencji  Restrukturyzacji  i 

Modernizacji 

Rolnictwa, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa – prowadzi postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa utrzymania porządku i czystości w lokalach 

oraz na terenach zewnętrznych mazowieckiego oddziału regionalnego i 37 biur powiatowych 

ARI

MR”,  podzielone  na  części,  o  numerze  nadanym  przez  zamawiającego 

BOR07.2610.4.2019.BJ,  o 

ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym  opublikowanym  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  22  października  2019  r.  pod  numerem 

2019/S 204-497144, zwane dalej jako 

„postępowanie”. 

Skład  orzekający  ustalił,  że  postępowanie  na  usługę,  o  wartości  powyżej  kwoty 

określonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej jako „p.z.p.”, 

jest 

prowadzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W  dniu  5  lutego  2020  r.  zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w 

części 2 postępowania, zaś w dniu 17 lutego 2020 r. konsorcjum wykonawców Clar System 

S.A., ul. Janickiego 20B, 60-

542 Poznań, Clar Serwis Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 

Poznań i „Solcom-Bayard” Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań (dalej zwanych jako 

„odwołujący”) wniosło środek zaskarżenia wobec czynności i zaniechań zamawiającego.  

Ponadto Izba 

stwierdziła spełnienie przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p. i dopuściła do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  Tettsui  Security  Sp.  z  o.o.  Sp.  k., 

ul. Goworowska  2b  lok.  4,  07-

410  Ostrołęka,  zgłaszającego  przystąpienie  po  stronie 

zamawiającego, co nadaje mu status uczestnika postępowania. 

Skład  orzekający  wskazuje  dalej,  że  dniu  27  lutego  2020  r.  do  Izby  wpłynęło 

oświadczenie  odwołującego  o  cofnięciu  odwołania,  złożone  przez  osobę  właściwie 

umocowaną do składania oświadczeń w imieniu strony, zgodnie z dokumentami załączonymi 

do odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Na  podstawie 

art.  187  ust.  8  p.z.p.  „Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.” 

W  dniu  27  lutego  2020  r. 

odwołujący  przekazał  Izbie  skuteczne  oświadczenie 

wycofaniu  odwołania,  co  nastąpiło  przed  wyznaczonym  na  dzień  28  lutego  2020  r. 


terminem  posiedzenia i  rozprawy.  Cofnięcie odwołania jest  nieograniczonym  uprawnieniem 

odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy, które znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem. 

W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych  w  dyspozycji  art.  187  ust.  8  p.z.p.  i  zobligowana  była  postępowanie  umorzyć, 

związku z czym orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  wycofanie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy. 

Zgodnie zatem z art. 187 ust. 8 

zd. 2 p.z.p. oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  Izba  nakazała  dokonanie  zwrotu  na  rzecz 

odwołującego 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel