KIO 308/20 POSTANOWIENIE dnia 27 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

KIO 308/20 

Sygn. akt: KIO 308/20 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia  27 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  27  lutego  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  lutego  2020  r. 

przez  wykonawcę  Skamex  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Częstochowska  38/52,  93-121  Łódź                                       

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego  Szpital Specjalistyczny im. Stefana 

Żeromskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,                       

os. Na Skarpie 66, 31-

913 Kraków 

przy  udziale  wykonawcy  Sinmed  Sp.  z  o.o.,  ul.  Graniczna  32B,  44-178  Przyszowice, 

z

głaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze,  

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Skamex  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Częstochowska  38/52,  93-121  Łódź      kwoty  15  000,00  zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) tytułem uiszczonego wpisu. 


KIO 308/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)    na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


KIO 308/20 

U z a s a d n i e n i e 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Dostawa  niesterylnego  sprzętu 

jednorazowego  i  wielorazowego  użytku”  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Szpital 

Specjalistyczny  im.  Stefana  Żeromskiego  SPZOZ  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66,                                         

913  Kraków  (dalej  „zamawiający”)  wykonawca  Skamex  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółka  Komandytowa,  ul.  Częstochowska  38/52,  93-121  Łódź  (dalej 

„odwołujący”)  złożył  odwołanie,    zarzucając  zamawiającemu  naruszenie  następujących 

przepisów ustawy z dnia …. [dalej „ustawa Pzp”]: 

art.  91  ust.  1, 

poprzez  wybór  oferty  złożonej  przez  Sinmed  Sp.  z  o.  o.  44-178 

Przyszowice

, Graniczna 32B (dalej „SINMED”), która nie jest ofertą najkorzystniejszą 

w rozumieniu przepisów ustawy, 

art.  89  ust.  1  pkt  2,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  złożonej  przez 

„SINMED”, której treść nie odpowiada treści SIWZ, 

art.  7  ust.  1, 

poprzez  prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasad  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

dokonanie powtórnej oceny oferty złożonej przez SINMED, a w jej wyniku, nakazanie 

odrzucenia oferty złożonej przez SINMED, 

dokonanie powtórnej oceny ofert, 

uznania, że najkorzystniejszą ofertę złożył odwołujący. 

Odwołujący  podał,  że  wykonawca  Sinmed  zgodnie  z  treścią  oferty  oraz 

przedłożonych  do  uzupełnienia  dokumentów  zaoferował  w  zakresie  pakietu  25  pozycji  2 

zestaw  do  toalety  jamy  ustnej  o  numerze  katalog

owym  MDS876804,  którego producentem 

jest firma Medline (dowód: Sinmed karta katalogowa). 

Oświadczył, że z informacji uzyskanych bezpośrednio od producenta (dowód: pismo                 

z  14.02.2020  r.)  wynika,  iż  zaoferowany  produkt  jest  dostępny  jedynie  na  terenie  USA,                            

w związku z czym nie jest on zarejestrowany w Unii Europejskiej, ani w Polsce.  

Uznał  na  powyższej  podstawie,  że  wykonawca  Sinmed  wprowadził  zamawiającego                       

w  błąd  składając  oświadczenie  o  posiadaniu  dokumentów  dopuszczających  do  obrotu  na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na mocy przepisów obowiązujących, tj. zgodnie z ustawą 


KIO 308/20 

z  dnia  20  maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych  (tj

.  Dz.  U.  z  2019  poz.  175)  i  posiadają 

deklarację zgodności CE producenta oraz certyfikat jednostki notyfikującej (dowód: Sinmed – 

załącznik Nr 3 do SIWZ). 

Podsumował, że treść oferty złożonej przez wykonawcę Sinmed nie odpowiada treści 

SIWZ i oczekiwaniom z

amawiającego, wobec czego winna podlegać odrzuceniu w Pakiecie 

Nr  25

.  Uzupełnił,  że  wybór  oferty,  która  nie  jest  ofertą  najkorzystniejsza  w  myśl  przepisów 

ustawy, jest krzywdzące i niesprawiedliwe, a zamawiający w trakcie badania, oceny i wyboru 

złożonych  ofert  winien  stosować  się  do  zasady  rzetelności,  obiektywizmu  i  równego 

traktowania  wykonawców.  Uznał,  że  postępowanie  zamawiającego  stanowi  rażące 

naruszenie zasad uczciwej konkurencji w postaci zasady równego traktowania wykonawców, 

bowiem  oferty  wszyst

kich  wykonawców  winny  być  oceniane  według  jednolitych  kryteriów 

wskazanych w treści SIWZ.  

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice. 

Pismem z dnia 27 lutego 2020 r. zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie                   

w  całości.  Wniósł  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego.  Zapowiedział  powtórzenie 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w grupie 25. 

Przystępujący,  prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  posiedzenia  (w  dniu                                  

20 lutego 2020 r., co potwierdził zwrotnie w tym samym dniu) nie stawił się na posiedzenie, 

tym samym nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania przez zamawiającego.  

Zgodnie z  art.  186 ust. 3 ustawy  Pzp jeżeli  uczestnik  postępowania odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności                            

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b)  ust

awy  Pzp  w  takiej  sytuacji  koszty  postępowania 

odwoławczego  znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części 

zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy. 

W związku z tym postanowiono jak w sentencji. 


KIO 308/20 

 
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2)  lit.  b  ustawy  Pzp, 

orzekając      jednocześnie  o  konieczności  zwrotu  odwołującemu  kwoty  wpisu  uiszczonego 

prz

ez odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: 

……………………………………… 


wiper-pixel