KIO 307/20 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2020 roku

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 307/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Ewa Sikorska 

Członkowie:   

Robert Skrzeszewski 

Bartosz Stankiewicz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  26  lutego  2020  roku  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14 

lutego  2020  roku  przez  wykonawcę  Luxury  Medical  Care  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialno

ścią  Spółka  komandytowa w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi 

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz Luxury 

Medical  Care 

Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółki  komandytowej  w 

Warszawie  kwoty  15 

000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  na  niniejsze  postanowienie,  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 307/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Instytut  „Centrum  Zdrowia  Matki  Polki"  w  Łodzi  –  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie 

usług  transportu  chorych  przewlekle  dializowanych  na  hemodializy  oraz  transportu 

sanitarnego dla Instytutu „CZMP”. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W dniu 14 lutego 2020 roku wykonawca Luxury Medical Care Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: odwołujący) wniósł 

od czynności dokonanej przez zamawiającego, polegającej na ustaleniu treści postanowień 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  s.i.w.z.)  oraz  ogłoszenia  o  zamówieniu 

(dalej „ogłoszenie") w postępowaniu w sposób sprzeczny z ustawą P.z.p.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

a) 

art. 353

 Kodeksu cywilneg

o („K.c.") oraz art. 484 § 2, art. 5 K.c. w zw. z art. 7 ust. 1, 

art.  14  oraz  art.  139  ustawy  P.z.p.  poprzez  wykorzystanie  pozycji  dominującej 

zamawiającego i uprzywilejowanie pozycji zamawiającego wobec wykonawcy, polegające na 

nałożeniu w s.i.w.z. rażąco wygórowanych i nieadekwatnych kar umownych na wykonawcę; 

b) 

art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. oraz art. 5 K.c. w zw. z art. 14 oraz 

art.  139  ustawy  P.z.p.  poprzez  opisanie  kar  umownych  w  sposób  niejednoznaczny  i 

niedookreślony, nie ograniczający wysokości kar umownych do maksymalnego limitu;   

c) 

art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. poprzez 

ustalenie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  sposób  zbyt  ogólny,  nieproporcjonalny  do 

przedmiotu  zamówienia  oraz  uniemożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego 

wykonania  zamówienia  ułatwiając  lub  wręcz  dopuszczając  dostęp  do  zamówienia 

podmiotom,  które  nie  są  w  stanie  zrealizować  zamówienia  w  sposób  prawidłowy,  a  w 

konsekwencji  do  nieprawidłowego  ustalenia  kryterium  wyboru  oferty  poprzez  ustalenie 

kryterium  najniższej  ceny  jako  jedynego  kryterium  i  nie  zastosowania  kryterium 

pozacenowego; 

d) 

naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2a oraz ust 2 pkt 5 w zw. z art. 36 ust. 1 

pkt 13 ustawy P.z.p. p

oprzez wprowadzenie pozornych kryteriów oceny ofert, a tym samym 

zastosowanie  kryterium  ceny,  jako  kryterium  o  wadze  przekraczającej  60%  bez 


jednoczesnego  określenia  standardów  jakościowych  odnoszących  się  do  wszystkich 

istotnych  cech  przedmiotu  zamówienia,  a  co  najmniej  poprzez  wprowadzenie  kryterium 

dotyczącego  punktacji  dotyczącej  ilości  samochodów  skierowanych  do  realizacji 

zamówienia.   

Wskazując na powyższe odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania w całości; 

przeprowadzenie  zmian  w  dokumenta

cji  postępowania,  które  spowodują  usunięcie 

wszystkich  naruszeń  wskazanych  w  treści  niniejszego  odwołania,  w  tym  w  szczególności 

nakazanie zamawiającemu zmiany treści s.i.w.z. oraz ogłoszenia wraz z załącznikami w tym 

poprzez: modyfikację kar umownych i wprowadzenie adekwatnych wysokości za konkretne, 

opisane w umowie naruszenia zgodnie z uzasadnieniem poniżej oraz modyfikację warunków 

udziału w postępowaniu oraz wprowadzenie pozacenowego kryterium oceny ofert; 

zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego zgodnie 

z rachunkiem przedstawionym na rozprawie. 

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 24 lutego 2020 roku zamawiający oświadczył, że 

uwzględnia w całości zarzuty odwołania. 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia 

żaden wykonawca. 

Izba zważyła, co następuje: 

Art.  186  ust.  2  zd.  pierwsze  ustawy  P.z.p.  stanowi,  iż  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie żaden wykonawca. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  na  skutek  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu,  jak  i  okoliczności,  iż  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił 

żaden  wykonawca  Izba  uznała,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186 

ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. 


Rozstrzygając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Izba  uwzględniła 

okoliczność, iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy 

P.z.p.,  orzekając  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na 

rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 


wiper-pixel