KIO 304/20 Sygn. akt: KIO 333/20 WYROK dnia 9 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 304/20 

Sygn. akt: KIO 333/20 

WYROK 

  z dnia 9 marca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Katarzyna Brzeska 

                                                                                             Anna Packo  

                                                                                             Renata Tubisz  

               Protokolant: 

Aldona Karpińska     

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu

:  4  marca  2020  r.,  odwołań  wniesionych  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej:  

A. 

w  dniu 14  lutego 2020  r.  przez  wykonawcę  Exon  Computer  Systems  A.  J.  Sp.  K.  z 

siedzibą w Toruniu (sygn. akt KIO 304/20);  

B. 

w  dniu  17  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  Immitis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Bydgoszczy (sygn. akt KIO 333/20),   

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w 

Toruniu  

przy udziale: 

A. 

wykonawcy  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  zgłaszającego przystąpienie 

do pos

tępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 304/20 oraz KIO 333/20 po stronie 

Zamawiającego,  

B. 

wykonawcy Immitis Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 304/20 po stronie Odwołującego,  


C.  wykonawcy Exon Computer Systems A. J. 

Sp. K. z siedzibą w Toruniu zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  333/20  po  stronie 

Zamawiającego, 

D. 

wykonawcy BCODERS S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do 

pos

tępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 333/20 po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

A. 

Odwołanie o sygn. akt KIO 304/20 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz czynności  badania  i  oceny  ofert  a  także 

nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym 

odrzucenie  oferty  wykonawcy  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  na 

podstawie art. 89 ust.1  pkt 2 ustawy Pzp,  

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Tarnowie i: 

zalicza    w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15 000  zł  00  gr 

(słownie  piętnaście  tysięcy  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  Exon 

Computer Systems A. J. 

Sp. K. z siedzibą w Toruniu,  

zasądza  od  wykonawcy  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  na  rzecz 

wykonawcy  Exon  Computer  Systems  A.  J. 

Sp.  K.  z  siedzibą  w  Toruniu  kwotę 

18.600 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą 

koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  oraz  koszty  strony  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika, 

zasądza  od  wykonawcy  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  na  rzecz 

Zamawiającego:  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  kwotę  2.214,00  zł 

(słownie:  dwa  tysiące  dwieście  czternaście  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika, 

B. 

Odwołanie o sygn. akt KIO 333/20 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutów  dotyczących  niezgodności  treści 

oferty  wykonawcy  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  z  SIWZ  w  pkt  1 

ppkt  1  lit.  a)  i  b)  oraz  c)  ppkt  ii  odwołania,  i  nakazuje  Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  czynności 

badania i oceny ofert a także nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności 


badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. z 

siedzibą w Tarnowie na podstawie art. 89 ust.1  pkt 2 ustawy Pzp, 

W pozostałym zakresie odwołanie oddala;  

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Tarnowie  w  wysokości  ½  oraz  wykonawcę  Immitis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Bydgoszczy w ½ i: 

zalicza    w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15 000  zł  00  gr 

(słownie piętnaście tysięcy zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę Immitis Sp. 

z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,  

zasądza  od  wykonawcy  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  na  rzecz 

wykonawcy Immitis Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy kwotę 9.300 zł (słownie: 

dziewięć tysięcy trzysta złotych zero groszy) stanowiącą koszty strony poniesione 

z tytułu połowy wniesionego wpisu oraz połowy wynagrodzenia pełnomocnika,  

zasądza  od  wykonawcy  Immitis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bydgoszczy  na  rzecz 

Zamawiającego:  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  kwotę  1.107,00  zł 

(słownie:  jeden  tysiąc sto siedem  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  strony 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika,  

zasądza  od  wykonawcy  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  na  rzecz 

Zamawiającego:  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  kwotę  1.107,00  zł 

(słownie:  jeden  tysiąc sto siedem  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  strony 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszy wyrok  – w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu. 

Przewodniczący: 

…………………… 

…………………… 

…………………… 


Sygn. akt KIO 304/20 

Sygn. akt KIO 333/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiaj

ący  –  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  z  Miejskie  prowadzi  w  

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”),  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia na: „Sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem". 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Wykonawca  Exon  Computer  Systems  A.  J. 

Sp.  K.  z  siedzibą  w  Toruniu    (zwanego 

dalej: 

Odwołującym Exon”) w dniu 14 lutego 2020 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej)  złożył  odwołanie  –  na  zaniechanie  odrzucenia  oferty  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Tarnowie  oraz  wybór  oferty  ww.  wykonawcy.  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:  

- art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 

ustawy  Pzp 

poprzez zaniechanie wykluczenia SUNTAR z Postępowania, a w konsekwencji 

zaniech

anie  odrzucenia  jego  oferty,  pomimo  tego,  iż  w  wyniku  lekkomyślności  lub  co 

najmniej  niedbalstwa  SUNTAR  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego w zakresie cech, które posiadają komputery zaoferowane przez SUNTAR (tj. 

porty/złącza  oraz  ekran  dotykowy),  które  to  informacje  mają  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu,  

-  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp, 

poprzez  wybór oferty SUNTAR jako oferty najkorzystniejszej w 

Postępowaniu,  podczas  gdy  zgodnie  z  kryteriami  oceny  ofert  obowiązującymi  w 

Postępowaniu  za  najkorzystniejszą  powinna  zostać  uznana  oferta  złożona  przez 

Odwołującego, 

-  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp, 

poprzez  zaniechanie  wezwania  SUNTAR  do  wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, 

-  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp, 

poprzez  prowadzenie  Postępowania  w  sposób  naruszający 

zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na naruszenie 

wyżej wymienionych przepisów ustawy Pzp; 


Odwołujący  Exon  wniósł  o:  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  firmy  SUNTAR, 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert, odrzucenie oferty firmy SUNTAR, wybór oferty 

Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  ewentualnie  wezwanie  SUNTAR  do 

wyjaśnień  w  zakresie  zgodności  portów  i  ekranu  dotykowego  jakimi  dysponują  komputery 

zaoferowane przez SUNTAR z SIWZ. 

Wykonawca  Immitis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bydgoszczy  (zwanych  dalej: 

Odwołującym  Immitis”)  w  dniu  17  lutego  2020  r.  (data  wpływu  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej)  złożył  odwołanie  –  na  zaniechanie  odrzucenia  oferty  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Tarnowie oraz wybór oferty ww. wykonawcy oraz zaniechanie odrzucenia oferty 

wykonawców: Exon Computer Systems A. J. Sp. K. z siedzibą w Toruniu  oraz wykonawcy 

BCODERS  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie 

następujących przepisów ustawy Pzp: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 82 ust. 3 w 

zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  Immitis  wniósł  o  unieważnienie:  czynności 

wyboru  oferty  wykonawcy  SUNTAR  jako  najkorzy

stniejszej,  czynności  badania  ofert 

wykonawców: SUNTAR, EXON, BCODERS, czynności oceny ofert wszystkich Wykonawców 

biorących  udział  w  postępowaniu,  nakazanie  Zamawiającemu:  powtórzenia  czynności 

badania  oferty  złożonej  przez  wykonawców  SUNTAR,  EXON,  BCODERS  oraz  czynności 

o

ceny wszystkich złożonych ofert.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz 

post

anowienia  SIWZ,  ofertę  wykonawców:    Exon  Computer  Systems  A.  J.  Sp.  K.  z 

siedzibą w Toruniu, Suntar Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, BCODERS S. A. z siedzibą 

w  Warszawie    -   

jak  również  oświadczenia  i  stanowiska  stron  oraz  uczestników 

postępowania  złożone  w trakcie  rozprawy,  skład  orzekający  Izby  ustalił  i  zważył,  co 

następuje:  

Odwołania,  wobec  nie  stwierdzenia  na  posiedzeniu  niejawnym  braków  formalnych 

oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu 

na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie obu odwołań Izba przeprowadziła rozprawę 

merytorycznie je rozpoznając.  

Izba  stwie

rdziła,  że  Odwołujący  legitymują  się  uprawnieniem  do  korzystania  

ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  


Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym 

miało miejsce w dniu 17 lutego 2020 r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  zgłosili  przystąpienie 

następujący wykonawcy: 

w dniu 18 lutego 2020 r. wpłynęło zgłoszenie przystąpienia wykonawcy Suntar Sp. z o.o. z 

siedzibą w Tarnowie po stronie Zamawiającego (w sprawie o sygn. akt KIO 304/20 oraz KIO 

w dniu 19 lutego 2020 r. wpłynęło zgłoszenie przystąpienia wykonawcy Immitis Sp. z o.o. z 

siedzibą w Bydgoszczy po stronie Odwołującego (w sprawie o sygn. akt KIO 304/20); 

-  w  dniu  20  lutego  2020  r. 

wpłynęło  zgłoszenie  przystąpienia  wykonawcy  Exon  Computer 

Systems A. J. 

Sp. K. z siedzibą w Toruniu  po stronie Zamawiającego (w sprawie o sygn. akt 

KIO 333/20); 

- w dniu 

20 lutego 2020 r. wpłynęło zgłoszenie przystąpienia wykonawcy BCODERS S. A. z 

siedzibą w Warszawie po stronie Zamawiającego (w sprawie o sygn. akt KIO 333/20).  

Izba u

znała za skuteczne przystąpienia ww. wykonawców na podstawie art. 185 ust. 

2 i 3 ustawy Pzp.  

Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Zamawiający  –  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  z  Miejskie  prowadzi  w  

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”),  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia na: „Sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem". 

Odwołanie o sygn. akt KIO 304/20 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  stanowiska  stron 

oraz  uczestników  postępowania  przedstawione  podczas  rozprawy,  Izba 

uznała, iż  odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  uwzględniła  odwołanie  o  sygn.  akt  KIO  304/20,  dotyczące  niezgodności  treści 

oferty  wykonawcy  SUNTAR  Sp

.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  z  SIWZ.  W  ocenie  Izby 

potwierdziły  się  zarzuty  odnoszące  się  do  niezgodności  oferty  ww.  wykonawcy  z  SIWZ  w 

zakresie  portów/złączy  wbudowanych  oraz  ekranu  notebooka.  I  tak  zgodnie  z  SIWZ 

Zamawiający  wymagał  dostarczenia  portów/złączy  wbudowanych  –  portu  1  VGa 


(Zamawiający  dopuścił  wbudowany  otwór  z  zaślepką).  Na  pytanie  numer  12  dotyczące 

załącznika  nr  5  do  SIWZ  OPZ  komputery  stacjonarne  konfiguracja  S1  wykonawca  zadał 

Zamawiającemu pytanie czy zaakceptuje komputery stacjonarne S1 bez portu HDMI jednak 

z dwoma portami DisplayPort w tym jeden z adapterem/przejściówką z DisplayPort HDMI co 

pozwoli  na  zaoferowanie  komputerów  jednego  z  niezbędnych  światowych  producentów 

sprzętu  komputerowego.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi,  że  nie  wyraża  zgody  na 

propozycję wykonawcy. W ocenie Izby spór sprowadza się do tego  – w jaki sposób należy 

interpretować postanowienia SIWZ. W ocenie Przystępującego Suntar skoro Zamawiający w 

odpowiedzi  na  pytanie  numer  12  odnosiło  się  do  portów  HDMI  i  ten  zakaz  i  udzielona 

odpowiedź  odnosiła  się  do  portów  HDMI  i  udzielona  odpowiedź  odnosiła  się  do  portów 

HDMI.  W  ocenie  Przystępującego  Suntar  Zamawiający  dopuścił  przy  porcie  VGa 

rozwiązanie funkcjonalne – dopuszczając zastosowanie przejściówki.  

W ocenie Izby 

nie można zgodzić się z interpretacją przyjętą Przystępującego Suntar. 

W pierwszej  kolejności jak słusznie zauważył  Odwołujący  Exon  odpowiedź  Zamawiającego 

na zadawane pytanie dotyczyła portów HDMI, nie oznacza to że Zamawiający dopuścił inne 

rozwiązania  dla  portów  VGa.  Po  drugie  nie  można  mówić  o  wątpliwościach  w  interpretacji 

SIWZ,  gdyż  Zamawiający  wyraźnie  wskazał  w  tabeli  –  Załącznika  nr  5  do  SIWZ,  że  porty 

złącza  mają  być  wbudowane.  Po  trzecie  odpowiedź  Zamawiającego  na  pytanie  nr  13  –  o 

którym  mówił  Przystępujący  odnosiła  się  do  komputerów  stacjonarnych  S2  i  S3.  Ponadto 

przy  porcie  VGa  Zamawiający  wyraźnie  wskazał,  że  dopuszcza  się  wbudowany  otwór  z 

zaślepką. Inaczej Zamawiający postawił wymóg przy komputerach stacjonarnych S2 i S3, w 

których dla portu VGa dopuścił użycie przejściówki. Gdyby Zamawiający  – analogicznie jak 

przy komputerach S2 i S3 dopuszczał dla portu VGa użycie przejściówki – na co powoływał 

się  Przystępujący  Suntar  –  użyłby  takiego  sformułowania  dla  komputerów  S2  i  S3.,  a 

Zamawiający użył dla komputera S1 – sformułowanie „wbudowany otwór z zaślepką”, co w 

ocenie Izby nie jest tożsame z wymaganiem dla komputerów S2 i S3.  

Co  do  n

iezgodności  ekranu  dotykowego  notebooków  zaoferowanych  przez 

Przystępującego  Suntar  również  w  ocenie  Izby  zarzut  ten  potwierdził  się.  Oferta 

Przystępującego  Suntar  w  tym  zakresie  również  jest  niezgodna  z  SIWZ.  Zamawiający 

wymagał dla komputerów C1 notebooki wyposażone w ekran dotykowy o rozdzielczości FHD 

1920  x  1080. 

Bezspornym  jest  że  Przystępujący  Suntar  zaoferował  notebooki  firmy  HP 

model  HP  Probook  440G6.  Jak  słusznie  zauważył  Odwołujący  Exon  z  dostarczonych 

informacji  wynika,  że  ww.  notebooki  nie  jest  produkowany  w  fabrycznej  konfiguracji  z 

ekranem dotykowym 

o rozdzielczości FHD 1920 x 1080. Zgodzić należy się z Odwołującym 

Exon  co  do  oświadczenia  firmy  HP  z  dnia  15  stycznia  2020  r.  W  tym  zakresie  również 


Zamawiający miał wątpliwości i wezwał wykonawcę o wyjaśnienia. Wykonawca Suntar Sp. z 

o.o. z siedzibą w Tarnowie złożył Zamawiającemu oświadczenie firmy HP. Izba zgodziła się 

Odwołującym  Exon,  że  złożone  wyjaśnienia/oświadczenie  jest  oświadczeniem  bardzo 

ogólnym  w  swej  treści.  Przede  wszystkim  słusznie  zauważył  Odwołujący  Exon  producent 

posłużył się stwierdzeniem, że „istnieje możliwość zastosowania ekranu dotykowego FHD”. 

Zgodzić  należało  się  z  Odwołującym  Exon,  że  oświadczenie  to  nie  odnosi  się  wprost  do 

wyprodukowania  takiego  właśnie  notebooka  przez  producenta,  a  wręcz  używa  się 

stwierdzenia  że  „na  podstawie  posiadanych  wiadomości  (…)”  –  zatem  z  oświadczenia  nie 

wynika  wprost,  że  HP  taki  notebook  oferuje,  czy  też  posiada  w  swojej  ofercie,  nie  jest 

wiadomo kto i na jakim etapie miałby możliwość zastosowania ekranu o takich parametrach. 

Zgodzić należało się – pod względem dowodowym, że gdyby taki notebook był oferowany to 

wykonawca, to wykonawca Suntar Sp. z o.o. złożyłby na rozprawie oświadczenie producenta 

które  w  swej  treści  byłoby  konkretne  i  jasne,  skoro  –  jak  twierdził  Przystępujący  Suntar 

przekazał producentowi wezwanie o wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Zamawiający w sposób wyraźny zapytał wykonawcę Suntar Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 

czy  oferowany  notebook  HP  Probook  440G6  jest  zgodn

y  z  treścią  SIWZ,  pytając  o  jego 

rozdzielczość  a  złożone  wyjaśnienia  w  swej  treści  były  ogólne. W  ocenie  Izby  ani  poprzez 

złożone  wyjaśnienia,  ani  poprzez  dowody  na  rozprawie  wykonawca  Suntar  Sp.  z  o.o.  z 

siedziba  w  Tarnowie  nie  wykazał  zgodności  tego  parametru  z  SIWZ.  W  konsekwencji 

Zamawiający powinien odrzucić ofertę wykonawcy Suntar Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Co  do  zarzutu  nieprawdziwych  informacji  i  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  Pzp.  W  ocenie  Izby  - 

wobec  przyjęcia  przez  Przystępującego  Suntar  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Tarnowie  innej  interpretacji  SIWZ  należało  uznać,  że  nie  zostały  wykazane 

przesłanki naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.  

Odwołanie o sygn. akt KIO 333/20 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  stanowiska  stron 

oraz  uczestników  postępowania  przedstawione  podczas  rozprawy,  Izba 

uznała, iż  odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie zarzuty 

potwierdziły się w  zebranym materiale dowodowym. W ocenie Izby potwierdziły się zarzuty 

odnoszące się do oferty wykonawcy Suntar Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, nie potwierdziły 

się  zarzuty  odnoszące  się  do  ofert  wykonawców:  Exon  Computer  Systems  A.  J.  Sp.  K.  z 

siedzibą  w  Toruniu  oraz  BCODERS  S.  A.  z  siedzibą  w  Warszawie.  Co  do  zarzutów 

zawartych  w  odwołaniu  KIO  304/20  –  argumentacja  Izby  jest  analogiczna  jak  w  sprawie  o 


sygn. akt KIO 333/20. 

Dodatkowo potwierdził się zarzut dotyczący notebooków typu A2, B1, 

C1.  Zamawiający  oczekiwał  wyposażenia  oferowanych  urządzeń  m.  in.  We  wbudowany  w 

płytę  główną  moduł  zgodny  z  TPM  2.0.  W  ocenie  Izby  ze  złożonych  dowodów  wynika,  że 

wykonawca  zaoferował  inny  moduł  zgodny  z  TPM  1.2  objęty  wsparcie  dla  TPM  2.0. 

Zamawiający wyraźnie wymagał wbudowanego w płytę główną modułu zgodnego z TPM 2.0. 

(Bezpieczeństwo). Zamawiający nie przewidywał innego funkcjonalnego rozwiązania. Zatem 

przyjęte  przez  Przystępującego  Suntar  rozwiązanie  jest  niezgodne  z  SIWZ  a  oferta 

Przystępującego Suntar podlega odrzuceniu na  podstawie art.  89  ust.  1  pkt  2 ustawy  Pzp. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  komputerów  w  konfiguracji  S2  i  S3,  t.j.  wymaganie 

posiadania  wbudowanego  systemu  diagnostycznego  służącego  do  sygnalizowania  i 

diagn

ozowania  problemów  z  komputerem  i  jego  komponentami,  w  szczególności  co  do 

sygnalizowania  uszkodzenia  złączy  PCIE  płyty  głównej,  awarię  procesora.  Nie  zostało 

wykazane  przez  Odwołującego  Immitis,  że  urządzenie  nie  posiada  wymaganej 

funkcjonalności.  Co  do  pozostałego  zarzutu  Odwołującego  Immitis,  odnoszącego  się  do 

oferty  wykonawcy  Suntar  Sp.  z  o.o. 

z    siedzibą  w  Tarnowie  zarzut  został  przez 

Odwołującego Immitis wycofany, zatem nie był przedmiotem rozpoznania przed Izbą.  

Odnosząc się do  zarzutów  dotyczących oferty  wykonawcy  Exon  Computer  Systems 

A. J. 

Sp. K. z siedzibą w Toruniu oraz BCODERS S.A. z siedziba w Warszawie zarzuty te nie 

potwierdziły się w ocenie Izby – wobec zebranego materiału dowodowego.  

Zarzuty  dotyczyły  komputerów  stacjonarnych  w  konfiguracjach  S2  i  S3  wykonawcy 

zaoferowali urządzenie DELL OptiPlex 3070 SFF. Zarzuty Odwołującego Immitis sprowadzał 

się  do  twierdzeń,  że  zaoferowany  zasilacz  posiada  sprawność  na  poziomie  82%-85%,  nie 

zaś  ponad  90%.  W  ocenie  Izby  za  zasadną  należy  uznać  argumentację  Przystępującego 

Exon  i  BCODERS  w  tym  zakresie.  Złożone  przez  wykonawców  dowody  wskazują  na 

możliwość  zastosowania/  przyjęcia  rozwiązania  z  którego  wynik,  że  komputery  DELL 

OptiPlex  3070  występują w  konfiguracji  z  zasilaczem  o mocy  200 W i  sprawności  92%,  co 

potwierdzają  złożone  dowody.  Potwierdza  to  również  złożone  przez  Przystępującego  Exon 

oświadczenie  firmy  HP,  które  w  przeciwieństwie  do  oświadczenia  złożonego  przez 

Przystępującego Suntar nie jest oświadczeniem ogólnym. Podobnie również dowody złożone 

przez  Przystępującego  BCODERS  wskazują,  że  oferowane  urządzenie  występuje  w 

wariantach  Bronze  i  Platinum 

–  co  potwierdza  również  specyfikacja  techniczna.  Nie  ulega 

wątpliwości,  że  zasilacz  w  wersji  Platinum  spełnia  wymagania  Zamawiającego.  Złożone 

przez Odwołującego Immiktis dowody nie potwierdzają, że oferowana wersja nie jest wersją 

Platinum  a  Bronze.  Odnosząc  się  do  parametru  głośności  dowody  te  nie  wskazują,  nie 

potwierdzają w ocenie Izby, że parametr dotyczący głośności  nie został przez wykonawców 


spełniony.  Na  uwagę  zasługuje  również  fakt,  że  złożona  przez  Przystępującego  Exon 

specyfikacja  techniczna  odnosząca  się  do  parametru głośności  (tabela  nr  74)  wskazuje  na 

spełnienie  powyższego  parametru.  Złożone  przez  Odwołującego  Immitis  dowody  albo 

donoszą się rozwiązania/wersji Bronze albo ogólnie nie wskazują na żadne z tych rozwiązań. 

Zatem w ocenie Izby zarzuty dotyczące oferty wykonawcy Exon Computer Systems A. J. Sp. 

K. z siedzibą w Toruniu oraz BCODERS S. A. z siedzibą w Warszawie nie potwierdziły się i 

zarzuty w ko

nsekwencji zostały przez Izbę oddalone.  

Izba  w  całości  uwzględniła  odwołanie  o  sygn.  akt  KIO  304/20  z  uwagi,  że  potwierdziły  się 

zarzuty  dotyczące  niezgodności  treści  oferty  wykonawcy  Suntar  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Tarnowie z SIWZ, w konsekwencji ze skutkiem nakazania Zamawiającemu odrzucenia oferty 

wykonawcy Suntar Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.  

Co  do  odwołania  o  sygn..  akt  KIO  333/20  -  Izba  w  części  (1/2)  uwzględniła  zarzuty 

Odwołującego Immitis (zarzuty dotyczące oferty wykonawcy Suntar Sp. z o.o. z siedzibą  w 

Tarnowie),  w  pozostałej  części  (zarzuty  dotyczące  ofert  wykonawców:  Exon  Computer 

Systems  A.  J. 

Sp.  K.  z  siedzibą  w  Toruniu  oraz  BCODERS  S.A.  z  siedziba  w  Warszawie) 

oddaliła. W konsekwencji Izba rozdzieliła koszty postępowania odwoławczego stosownie do 

jego  wyniku 

–  częściowego  uwzględnienia  oraz  częściowego  oddalenia  niniejszego 

odwołania, obciążając kosztami w 1/2 wykonawcę Suntar Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – 

wobec wniesionego sprzeciwu oraz 

w wysokości ½ wykonawcę Immitis Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Bydgoszczy 

–  wobec  oddalenia  zarzutów  dotyczących  wykonawcy  Exon  i  BCODERS. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Jak  wskazuje  się  w 

piśmiennictwie,  reguła  ponoszenia  przez  strony  kosztów  postępowania  odwoławczego 

stosownie  do  wyników  postępowania  odwoławczego  oznacza,  że  „obowiązuje  w  nim, 

analogicznie  do  procesu  cywilnego,  zasada  odpowiedzialności  za  wynik  procesu,  według 

której  koszty  postępowania  obciążają  ostatecznie  stronę  „przegrywającą”  sprawę  (por. art. 

98  §  1 k.p.c.)” Jarosław  Jerzykowski,  Komentarz  do  art.192  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych,  w: 

Dzierżanowski  W.,  Jerzykowski  J.,  Stachowiak  M.  Prawo  zamówień 

publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI. Zatem 

użyty w art. 192 ust. 10 ustawy Pzp 

zwrot stosownie do jego wyniku 

należy rozumieć analogicznie jak w procesie cywilnym. Jak 

wynika  z  postanowienia  SN  z  dnia  31  stycznia  1991  r.  II  CZ  255/90,  LEX  nr  5314 

stosunkowe  rozdzieleni

e  kosztów  polega  na  rozdzieleniu  kosztów  między  stronami 

stosownie do wyniku postępowania i do wysokości w jakiej zostały poniesione. Stosunkowy 


podział kosztów procesu (100 k.p.c.) dotyczy ich całości co oznacza przyjęcie za podstawę 

obliczeń  sumy  należności  obu  stron,  ustalonej  stosownie  do  zasad  z  art.  98  §  2  i  3  k.p.c. 

(oraz art. 99 k.p.c. w przypadkach tam wskazanych). Sumę tę dzieli się proporcjonalnie do 

stosunku  w  jakim  strony  utrzymały  się  ze  swymi  roszczeniami  lub  obroną,  otrzymując  w 

wyniku  kwoty,  stanowiące  ich  udziały  w  całości  kosztów.  Jeżeli  poniesione  przez  stronę 

koszty przewyższają obciążający ją udział zasądzeniu na jej rzecz podlega różnica.  

Ponadto j

ak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 

r. sygn. akt X Ga 280/16 

– w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania zostaje 

oddalona,  zaś  część  uwzględniona,  zasada  odpowiedzialności  za  wynik  postępowania 

odwoławczego  oznacza  obowiązek  stosunkowego  rozdzielenia  kosztów  postępowania 

odwoławczego  w  takiej  części,  w  jakiej  odwołanie  odniosło  skutek.  Identyczny  pogląd 

wyrażono  w  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z  22  stycznia 2016  r.  sygn.  akt  XXIII 

Ga 1992/15  oraz  w  postanowieniu Sądu  Okręgowego  we Wrocławiu  z  dnia 3 października 

2013 r. sygn. akt X Ga 286/13. 

Identyczny pogląd wyrażono w wyroku Sądu Okręgowego w 

Warszawie z 22 stycznia 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 1992/15, wyroku Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 880/16, wyroku Sądu Okręgowego 

we Wrocławiu z 17 listopada 2016 r. sygn. akt X Ga 653/16. 

W  niniejszych  sprawach  Izba 

–  co  wynika  z  sentencji  orzeczenia  -  zarówno 

uwzględniła odwołania, jak również w pozostałej części je oddaliła. W tej sytuacji, kierując się 

zasad

ą odpowiedzialności za wynik postępowania wynikającą z art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, 

obciążyła  kosztami  postępowania  odwoławczego  Odwołującego  i  Przystępującego 

wnoszącego sprzeciw,  w  wysokości(1/2) oraz (1/2) odpowiednio każdego z nich. Ponieważ 

na  koszty  każdego  postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  w  wysokości  15.000  zł 

uiszczon

y  przez  Odwołującego  oraz  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika Zamawiającego Izba zasądziła od wykonawcy Suntar Sp. z o.o. z siedzibą w 

Tarnowie 

na  rzecz  Odwołującego  kwotę  9.300,00  zł,  tytułem  zwrotu  poniesionych  kosztów 

uiszczoneg

o  wpisu  oraz  kosztów  wynagrodzenia  pełnomocnika.  Biorąc  powyższe  pod 

uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania 

(uwzględnienia oraz jego oddalenia) - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w 

o

parciu  rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 z późn. zm.). Ponadto wobec 

treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. - § 5 ust. 2 ppkt 2 

ww.  rozporządzenia  Izba  zasądziła  również  koszty  wynagrodzenia  pełnomocnika 

Zamawiającego odpowiednio od wykonawcy Immitis Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz 

Suntar Sp. z o.o. z siedzib

ą w Tarnowie w kwotach 1.107,00 zł.  


Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:   

…………………… 

……………………. 

…………………...... 


wiper-pixel