KIO 303/20 POSTANOWIENIE dnia 20 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 303/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  –  w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

Członkowie:   

Anna Osiecka  

Aleksandra Patyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  20  lutego  2020  r.,  

w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

13 lutego 2020 r. przez wykonawc

ę  

Budimex S

półkę akcyjną z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Skarb  P

aństwa  –  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  siedzibą  

w  Warszawie  (

prowadzący  postępowanie  –  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  

i Autostrad Oddział w Krakowie) 

postanawia: 

1.  umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Budimex Spółki akcyjnej kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………..…… 

Członkowie:   

………………..…… 

………………..…… 


Sygn. akt: KIO 303/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący – Budimex Spółka akcyjna 17 lutego 2020 r., przed otwarciem rozprawy, cofnął 

odwołanie  wniesione  13  lutego  2020  r.  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na 

„kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. 

świętokrzyskiego  do  Krakowa,  odcinek:  Moczydło  (granica  woj.  świętokrzyskiego)  –  węzeł 

Miechów  (z  węzłem)”,  prowadzonym  przez  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  

i  Autostrad  (prowadzący  postępowanie  –  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

Oddział  w  Krakowie),  ogłoszonym  9  września  2019  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2019/S 173-421310. 

Izba  stwi

erdziła,  że  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę 

upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego,  zatem  odwołanie  zostało  skutecznie 

wycofane przed otwarciem rozprawy i

, w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art. 

192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2, § 3 i § 5 ust. 

1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………..…… 

Członkowie:   

………………..…… 

………………..…… 


wiper-pixel