KIO 30/20 POSTANOWIENIE dnia 20 stycznia 2020 r.

Data: 10 marca 2020

Sygn. akt: KIO 30/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Daniel Konicz 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  20  stycznia  2020  r.  w Warszawie  odwołania  wniesionego  7 stycznia 

2020  r.  przez  Odwołującego  –  wykonawcę Niewojt  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Michałowicach, 

postępowaniu prowadzonym  przez  Zamawiającego  – Telewizję Polską  S.A.  z  siedzibą  w 

Warszawie,  przy 

udziale  wykonawcy  4Visions  sp.  z  o.o.  sp.k.,  zgłaszającego  przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie między  stronami koszty  postępowania odwoławczego i  nakazać zwrot 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego 

kwoty 7.500,00 

zł  (słownie: siedem  tysięcy  pięćset  złotych  00/100)  uiszczonej  tytułem 

wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ………………………………….. 


Sygn. akt KIO 30/20 

Uzasadnienie 

Telewizja  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi, 

na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.

), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  z  podziałem  na  części  na  dostawę 

telewizyjnych monitorów kontrolnych, zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 28 października 2019 r., nr 611704-N-2019. 

2  stycznia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawcę  Niewojt  sp.  z  o.o. 

siedzibą  w Michałowicach  o  odrzuceniu  jego  oferty  w  części  1  zamówienia 

(telewizyjne monitory kontrolne LCD) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz o wyborze, 

jako najkorzystniejszej  w  tej  części  zamówienia,  oferty  złożonej  przez  wykonawcę 4Visions 

sp.  z  o.o. 

sp.k.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  „Wykonawca  V”),  co  wykonawca  Niewojt  

sp. z o.o. (dalej „Odwołujący”) zaskarżył odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) w dniu 7 stycznia 2020 r.  

W  dniu  13  stycznia  2020  r.  d

o  postępowania  odwoławczego,  po  stronie 

Zamawiającego, przystąpienie zgłosił Wykonawca V, wnosząc o oddalenie odwołania. Izba, 

wobec  spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienie  przesłanek  z  art.  185  ust.  2  Pzp, 

postanowiła  o  dopuszczeniu  Wykonawcy  V  (dalej  również  „Przystępujący”)  do  udziału 

postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego. 

Pismem  z  17  stycznia  2020  r.  Zamawiający  uwzględnił  odwołanie  w  części,  

tj. w zakresie zarzutu dotyczącego odrzucenia oferty Odwołującego.  

Na  posiedzeniu  niejawnym  z  u

działem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego,  które  odbyło  się  20  stycznia  2020  r.,  nie  stawił  się  Wykonawca  V, 

prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia. Skład orzekający uznał, że Przystępujący 

tym  samym  zrezygnował  z  uprawnienia  do  wniesienia  sprzeciwu.  Stanowisko  to 

Wykonawca 

V  potwierdził  w  piśmie  z  20  stycznia  2020  r.,  które  przekazano  składowi 

orzekającemu  po  zamknięciu  posiedzenia,  oświadczając,  że  nie  wnosi  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia  odwołania  we  wskazanym  powyżej  zakresie.  Z kolei  Odwołujący  wycofał  na 

posiedzeniu 

pozostałe zarzuty odwołania. 


W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego na podstawie art. 186 ust. 3a Pzp. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  oparła  na  przepisie  

art.  186  ust.  6  pkt  1  Pzp,  zgodnie  z  którym  w  okolicznościach,  o których  mowa  w  art.  186 

ust. 

3a Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie oraz na § 5 ust. 1 pkt 2 

lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  972  j.t.),  który  stanowi,  

że  w  sytuacji  opisanej  powyżej  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia. 

Przewodniczący: …………………………. 


wiper-pixel