KIO 299/20 WYROK dnia 27 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 299/20 

WYROK 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  lutego  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: WhyNotTravel Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kielnarowej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Bokka  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Kielcach  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Kancelarię Senatu z siedzibą w Warszawie

przy  udziale  wykonawcy:  Polskie  Linie  Lotnicze  LOT  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 

orzeka: 

oddala odwołanie

kosztami postępowania w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 

i zero groszy) obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

WhyNotTravel  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  z  siedzibą  

w  Kielnarowej,  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Bokka  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Kielcach, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  WhyNotTravel  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Kielnarowej, 

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Bokka  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kielcach

tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 299/20 

UZASADNIENIE 

Kancelaria  Senatu  z  siedzibą  w  Warszawie  -  dalej  „zamawiający”,  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

którego  przedmiotem  jest”  „Rezerwacja,  sprzedaż  i  dostawa  do  Kancelarii  Senatu  biletów 

lotniczych  na  trasy  międzynarodowe",  numer  sprawy:  BPKO.SZP.350.2.2019  (dalej 

„postępowanie” lub „zamówienie”).  

Szacunkowa  wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  W  dniu  2  grudnia  2019  r. 

ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

pod numerem 2019/S 232-569399. 

W dniu 13 lutego 

2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

WhyNotTravel  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  z  siedzibą  

w  Kielnarowej,  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Bokka  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Kielcach 

(dalej „odwołujący”).  

Odwołujący, działając na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, 

wniósł  odwołanie  wobec  następujących  czynności  dokonanych  przez  zamawiającego 

niezgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp:  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  w  tym  przyznania 

punktów  dla  wykonawcy:  Polskie  Linie  Lotnicze  LOT  S.A.  (dalej  jako  „LOT")  niezgodnie  

z  procedurą  opisaną  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ") 

dotyczącą  postępowania;  zaniechania  odrzucenia  oferty  LOT;  ewentualnie  zaniechania 

wezwania LOT do uzupełnienia dokumentów i wyjaśnienia ich treści, w sytuacji, gdy złożone 

dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu przez LOT, a jego 

oferta jest niespójna. 

W  związku  z  wymienionymi  czynnościami  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie 

następujących przepisów: 

art.  87  ust.  2 ustawy  Pzp,  art.  89  ust.  1 pkt  1 ustawy  Pzp  w  związku z  art.  36a ust. 1 

ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie poprawienia omyłki  

w  zakresie oświadczenia o wykonaniu zamówienia bez  udziału podwykonawców  przez 

wy

konawcę  LOT  oraz  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wykonawcy  LOT  w  sytuacji,  w 

której  realizacja  zamówienia  będzie  polegać  na  pełnym  oddaniu  zamówienia  do 

realizacji przez Lot Travel Sp. z o.o. będącego podwykonawcą; ewentualnie art. 26 ust. 


3 oraz art. 26 ust

. 3a ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania LOT do uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niewyjaśnienie sprzeczności w treści oferty 

dotyczącej  powierzenia  realizacji  zamówienia  przez  podwykonawców  oraz,  co  do 

zakresu tego powierzenia z zastrzeżeniem, iż treść oferty nie może ulec zmianie; 

2.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  22a  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez  przyznanie  LOT  

punktów  za  potencjał  podmiotu  trzeciego  w  sytuacji,  w  której  udostępnienie  potencjału 

jest  nieskuteczne,  a  zamawiający  nie  dopuścił  i  nie  opisał  procedury  oceny  potencjału 

podmiotu trzeciego w ramach kryteriów oceny ofert, a przepisy ustawy Pzp dopuszczają 

powoływanie  się  na  potencjał  podmiotu  trzeciego  wyłącznie  w  zakresie  warunków 

udziału w postępowaniu. 

W  związku  z  podnoszonymi  zarzutami  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej;  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

LOT  oraz  dokonania  ponownego  badania 

i  oceny  ofert,  bez  uwzględnienia  potencjału 

podmiotu trzeciego w ramach kryteriów oceny ofert. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

Odwołujący  wskazał,  że  w  postępowaniu  złożone  zostały  dwie  oferty.  Oferta  LOT 

została  sklasyfikowana  na  pierwszym  miejscu  i  otrzymała  łącznie  100  punktów.  Oferta 

odwołującego natomiast, sklasyfikowana na miejscu drugim, otrzymała łącznie 85,1 punktów. 

Aż  40  punktów  wykonawca  LOT  otrzymał  za  zaoferowanie  wykonania  zamówienia  przez 

kasjerów udostępnionych LOT przez podmiot trzeci. W przypadku uznania, iż udostępnienie 

potencjału  na  kryteria  oceny  oferty  było  nieskuteczne,  wykonawca  LOT  powinien  otrzymać 

łącznie 60 punktów i to odwołujący powinien zostać sklasyfikowany na pierwszej pozycji.  

Dalej  odwołujący  wskazał,  że  dokument  z  którego  ma  wynikać  możliwość 

dysponowania  przez  LOT  potencjałem  podmiotu  trzeciego,  tj.  „Zobowiązanie  do  oddania  

do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonaniu 

zamówienia" (dalej „Zobowiązanie") został przez LOT uzupełniony bez wezwania. Pierwotnie 

złożono  go  wraz  z  ofertą  i  z  podpisem  z  dnia  3  stycznia  2020  r.  Następnie  złożono  go 

ponownie z podpisem z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Zdaniem  odwołującego  wątpliwości  budzi  również  samo  udostępnienie  potencjału 

przez  LOT  TRAVEL  Sp.  z  o.o.  (dalej  „LOT  TRAVEL”  lub  „podwykonawca”),  który  został 

wskazany  jako  podwykonawca,  gdyż  Pan  W.  M.,  czyli  osoba  podpisująca  oświadczenie  w 

tym 

za

kresie,  nie  wykazał  swojego  umocowania  do  złożenia  oświadczenia  

o  udostępnieniu  potencjału.  Ponadto  Pan  W.  M.  działa  w  postępowaniu  zarówno  jako 

pełnomocnik LOT, jak i pełnomocnik podwykonawcy. Zdaniem odwołującego należy również 


wskazać,  iż  w  JEDZ  wykonawca  zadeklarował,  iż  zamówienie  wykona  samodzielnie,  bez 

udziału  podwykonawców.  Tymczasem  w  Zobowiązaniu  do  oddania  do  dyspozycji 

niezbędnych  zasobów  LOT  TRAVEL  zadeklarował,  iż  swój  potencjał  udostępnia  właśnie 

przez podwykonawstwo. Wszystkie osob

y wskazane w wykazie osób, oraz dodatkowa osoba 

skierowana do realizacji zamówienia, są zatrudnione w przedsiębiorstwie podwykonawcy. 

Odwołujący,  uzasadniając  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  87  ust.  2 

ustawy Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

w związku z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wskazał, w pierwszej kolejności, na treść przepisu art. 36a ust. 1 

ustawy  Pzp  zgodnie  z  którym  wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia 

podwykonawcy.  Treść  tego  przepisu  została  przeniesiona  do  pkt.  8.8  SIWZ.  Wnioskując  

a  contrario 

stwierdzić  należy,  że  nie  jest  możliwe  powierzenie  podwykonawcy  realizacji 

całości  zamówienia.  W  części  II  lit.  D  JEDZ  wykonawca  LOT  zaznaczył,  iż  nie  będzie 

realizował zamówienia za pomocą podwykonawców. W części II lit. C JEDZ LOT zaznaczył, 

iż  będzie  polegał  na  zasobach  podmiotu  trzeciego  w  celu  wykazania  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu.  Podmiotem  tym  jest  podwykonawca,  co  jednoznacznie  wynika  z 

treści  Zobowiązania.  Udostępnienie  potencjału  ma  odbywać  się  na  podstawie 

podwykonawstwa 

i  dotyczy  „wiedzy  i  doświadczenia,  potencjału  technicznego,  osób 

zdolnych do wykonania zamówienia". 

Dalej  odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  wszystkie  osoby  skierowane  do  realizacji 

zamówienia  pochodzą  od  podwykonawcy,  co  jasno  wynika  z  oferty  LOT  oraz 

udostępnionego  wykazu  osób.  Zdaniem  odwołującego  z  pełnej  treści  oferty  złożonej  przez 

LOT wynika, 

iż celem LOT było powierzenie całość realizacji zamówienia podwykonawcy, a 

oznaczenie 

w części II lit. D JEDZ pola „NIE" stanowi omyłkę. Wykonawca LOT przewidywał 

oddanie zamówienia podwykonawcy do realizacji w całości. W ocenie odwołującego złożenie 

oferty przez w

ykonawcę LOT jest zatem niezgodne z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp oraz pkt 8.8 

SIWZ, co powinno skutk

ować odrzuceniem oferty złożonej przez LOT. 

W przypadku jednak uznania przez Izbę, iż rozbieżność pomiędzy złożonym w części 

II  lit.  D  JEDZ  oświadczeniem  nie  nadaje  się  do  usunięcia  w  trybie  poprawienia  omyłki,  to 

należy  wyjaśnić  treść  oferty  LOT,  a  następnie  wezwać  LOT  do  złożenia  odpowiednich 

dokumentów,  które  potwierdzą  spełnianie  przez  tego  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  

Na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp wykonawca 

może,  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  polegać  

na  potencjale  podmiotu  trzeciego  pod  warunkiem,  iż  udowodni  zamawiającemu,  iż  realnie 

będzie dysponował tym potencjałem. Wykonawca LOT w celu wykazania, iż w sposób realny 

będzie dysponował potencjałem podwykonawcy złożył, a następnie uzupełnił Zobowiązanie. 


W  Zobowiązaniu  złożono  oświadczenie,  iż  oddanie  potencjału  odbędzie  się  poprzez 

podwykonawstwo, co stoi w sprzeczności z oświadczeniem złożonym przez LOT w części II 

lit. D JEDZ.  

Do  wyjaśnienia  niejasnej  treści  oferty  obliguje  zamawiającego  dyspozycja  art.  87  

ust.  1  ustawy  Pzp.  Natomiast  podczas  prowadzenia  wyjaśnień  nie  może  ulec  zmianie  jej 

treść. Do oferty nie zostało również załączone odpowiednie pełnomocnictwo dla Pana W. M., 

upoważniające 

go 

do 

złożenia 

oświadczenia 

wyrażonego 

Zobowiązaniu.  

W szczególności takiego upoważnienia nie stanowi pełnomocnictwo z dnia 23 maja 2014 r., 

udzielone  przez  LOT  TRAVEL  dla  Pana  W.  M.  .  Pan  W.  M. 

był  zarówno  wystawcą,  jak  i 

odbiorcą  złożonego  oświadczenia  o  oddaniu  do  dyspozycji  zasobów,  a  złożone 

pełnomocnictwo od LOT TRAVEL z dnia 23 maja 2014 r. jest to ogólne pełnomocnictwo do 

uczestniczenia  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Tymczasem 

podwykonawca  nie  jest  uczestniki

em  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia 

publicznego,  a  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  tym  bardziej  nie  jest  dokumentem 

składanym  przez  podwykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

przez  podwykonawcę  -  dokument  ten  złożył  LOT,  po  wcześniejszym  pozyskaniu  go  od 

podmiotu  trzeciego.  Zdaniem  odwołującego  nie  jest  więc  możliwe  przyjęcie,  iż 

podwykonawca  skutecznie  udostępnił  swój  potencjał  LOT.  Z  tej  przyczyny,  w  przypadku 

uznania,  iż  oferta  LOT  nie  podlega  odrzuceniu,  konieczne  jest  uzupełnienie  dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp oraz ewentualnie pełnomocnictwa na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp. 

Uzasadniając  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  22a  ust.  1  i  2 

ustawy Pzp, 

poprzez przyznanie LOT punktów za potencjał podmiotu trzeciego w sytuacji, w 

której  udostępnienie  potencjału  jest  nieskuteczne,  a  zamawiający  nie  dopuścił  i  nie  opisał 

procedury oceny potencjału podmiotu trzeciego w ramach kryteriów oceny ofert, a przepisy 

ustawy  Pzp  dopuszczają  powoływanie  się  na  potencjał  podmiotu  trzeciego  wyłącznie  w 

zakresie  warunków  udziału  w  postępowaniu  odwołujący  wskazał  na  uzasadnienie 

poprzednich zarzutów i powołał się na te same argumenty, tj. sprzeczność z oświadczeniem 

z części II lit. D JEDZ oraz na przekroczenie lub niewykazanie swojego upoważnienia przez 

Pana W. M. . 

W  odniesieniu  do  przywołanych  przepisów  ustawy  Pzp  odwołujący  wskazał,  iż  na 

podstawie  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp  do

puszcza  się  powoływanie  na  zasoby  podmiotu 

trzeciego  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Natomiast  

z  przepisów  ustawy  Pzp  nie  wynika  możliwość  powoływania  się  na  zasoby  podmiotu 

trzeciego  w  odniesieniu  do  kryteriów  oceny  ofert.  Odwołujący  w  pełni  podziela  w  tym 

zakresie  stanowisko  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wyrażone  w  uzasadnieniu  wyroku  z  20 


lutego  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  211/18,  w  którym  Izba  podkreśliła,  że  spełnienie  warunków 

postawionych  przez  zamawiającego  pozwala  na  udział  w  postępowaniu,  natomiast  kryteria 

oceny  ofert  mają  na  celu  wybór  wykonawcy,  który  przedstawia  najkorzystniejszą  pod 

wzgl

ędem  opisanych  w  tych  kryteriach,  ofertę.  Są  to  dwie  różne  instytucje  i  nie  można  ich 

zrównywać. Ustawa Pzp nie wprowadza mechanizmu pozwalającego w ramach oceny oferty 

na  uzyskiwanie  punktów  za  przymioty  podmiotu  trzeciego.  Z  ostrożności  odwołujący 

wskazał,  że  w  pełni  podziela również  wykładnię przepisów  prawa dokonaną przez  Krajową 

Izbę Odwoławczą w wyroku z 7 maja 2018 r., sygn. akt KIO 699/18, KIO 736/18. Natomiast, 

jak  podkreśliła  to  Izba  w  uzasadnieniu  ww.  orzeczenia:  „Skoro  zatem  wykonawca  ma 

możliwość  powołania  się  na  potencjał  podmiotów  trzecich  w  kryteriach  selekcji,  a 

jednocześnie  dyrektywa  takiej  sytuacji  nie  zabrania,  to  w  ocenie  Izby  wykonawca  może 

powołać  się  na  taki  potencjał,  celem  otrzymania  dodatkowej  punktacji,  w  sytuacji  gdy 

zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu taką możliwość przewidzi." 

W  ocenie  odwołującego  trzeba  jednak  zauważyć,  iż  przeprowadzona  przez  Izbę  

w wyroku z 7 maja 2018 r. (sygn. akt KIO 699/18, KIO 736/18) 

wykładnia dotyczy kryteriów 

kwalifikacji,  a  nie  kryteriów  oceny  ofert.  Ponadto,  zamawiający  wyraźnie  opisał  instytucję 

udostępnienia  potencjału  w  SIWZ.  Z  punktów  7.6;  7.7.;  7.8.;  8.6;  13.4.7;  13.8  SIWZ  jasno 

wynika, iż na potencjał podmiotu trzeciego można powołać się w celu  wykazania spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu.  Taka  możliwość  nie  została  przewidziana  w  zakresie 

kryteriów  oceny  ofert,  czyli  w  szczególności  w  zapisach  rozdziału  XVI  SIWZ.  Zdaniem 

o

dwołującego,  w  postępowaniu  nie  jest  więc  możliwe  skuteczne  powołanie  się  przez 

wykonawcę na potencjał podmiotu trzeciego w celu uzyskania punktów.  

Podsumowując, odwołujący stwierdził, że zamawiający błędnie przyznał punkty LOT  

z  uwagi  na  fakt

,  iż:  możliwość  przyznania  punktów  za  potencjał  podmiotu  trzeciego  nie 

została  przewidziana  w  zapisach  dokumentacji  postępowania;  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp 

odnosi się do warunków udziału w postępowaniu, a nie kryteriów oceny ofert; udostępnienie 

potencjału  LOT  TRAVEL  jest  nieskuteczne,  a  jakiekolwiek  ewentualne  uzupełnienie 

dokumentów w tym zakresie może wyłącznie dotyczyć oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

Nawet  w  przypadku  nieodrzucenia  oferty  LOT, 

to oferta odwołującego powinna była 

zostać  sklasyfikowana  na  pierwszym  miejscu  i  to  odwołującemu  powinno  było  zostać 

udzielone zamówienie w postępowaniu. 

Zamawiający, w dniu 17 lutego 2020 r., poinformował wykonawcę który złożył ofertę  

w  postępowaniu,  zgodnie  z  art.  185  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  wniesieniu  odwołania,  wzywając   

do  złożenia  przystąpienia.  Do  postępowania  odwoławczego  przystąpił,  w  dniu  19  lutego  


2020 r.: wykonawca: Polskie Linie Lotnicze LOT 

S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszając 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Zamawiający,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  dniu  21  lutego 

2020 r. złożył do akt sprawy odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w całości. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szczególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treścią  SIWZ,  treścią 

oferty 

złożonej  w  postępowaniu  przez  przystępującego,  po  zapoznaniu  się  

z  odwołaniem,  odpowiedzią  na  nie,  a  także  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też 

stanowisk  stron  i  uczestnika  post

ępowania,  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku 

rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

złożył ofertę w postępowaniu i ubiega się o zamówienie. Zamawiający dokonał wyboru,  jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  LOT,  natomiast  oferta  odwołującego  została 

sklasyfikowana  na  drugim  miejscu.  W  przypadku  uwzględnienia  niniejszego  odwołania, 

zamawiający  zobligowany  będzie  do  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  LOT,  ewentualnie 

przyznania temu wykonawcy mniejszej ilości punktów, w wyniku czego oferta odwołującego 

oceniona  zostanie  najwyżej.  W  wyniku  czynności  zamawiającego  odwołujący  poniósł  więc 

szkodę,  wyrażającą  się  w  uniemożliwieniu  uzyskania  i  realizacji  przez  odwołującego 

zamówienia. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  w  tym  

w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ,  treści  oferty 

przystępującego, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje 

Izba ustaliła, że przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale I 

SIWZ  jest  rezerwacja,  sprzedaż  i  dostawa  biletów  lotniczych  na  przewozy  pasażerskie  

na  trasach  międzynarodowych  dla  senatorów,  pracowników  Kancelarii  Senatu,  osób 


delegowanych  przez  Kancelarię  Senatu  i  innych  osób  niebędących  pracownikami, 

towarzyszących  delegacjom  na  wyjazdach  zagranicznych  oraz  dla  gości  zagranicznych 

zamawiającego  przybywających  do  Polski.  Bilety  powinny  być  dostarczane  drogą 

elektroniczną lub do siedziby zamawiającego, przy ul. Wiejskiej 6/8 w Warszawie, lub w inne 

miejsca wskazane przez zamawiającego. 

Izba  ustaliła  ponadto,  że  zamawiający  w  Rozdziale  VII  -  Warunki  udziału  

w  postępowaniu  oraz  podstawy  wykluczenia  przewidział  (pkt  7.1.),  że  o  udzielenie 

zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy:  7.1.1.  Nie  podlegają  wykluczeniu  z 

postępowania (art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1-2 i pkt 8 ustawy); 7.1.2. Spełniają warunki udziału w 

postępowaniu  w  zakresie:  7.1.2.1.  Zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  tj.  zamawiający 

uzna  warunek  za  s

pełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że:  (a)  posiada  doświadczenie  w 

zakresie  rezerwacji  i  sprzedaży  biletów  lotniczych  na  trasach  międzynarodowych,  tj.  w 

okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności  jest krótszy  -  w  tym  okresie  -  wykonał  lub  wykonuje należycie co 

najmniej  3  usługi  rezerwacji,  sprzedaży  i  dostawy  biletów  lotniczych  na  przewozy 

pasażerskie na trasach międzynarodowych, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto 

każda. Przez jedną usługę zamawiający rozumie wykonaną lub wykonywaną jedną umowę. 

W przypadku usług w trakcie trwania, wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w 

wymienionym  zakresie  i  na  kwotę  nie  niższą  niż  wymagana  przez  zamawiającego,  (b) 

dysponuje lub 

będzie dysponować: 24 h serwisem z dostępem do systemu rezerwacyjnego 

posiadającym  numer/y  telefonu/ów;  punktem  sprzedaży  na  terenie Warszawy,  czynnym  od 

poniedziałku  do  piątku,  minimum  w  godzinach  8.00-16.00,  posiadającym  adres  e-mail, 

numer/y  telefonu/ów  do  kontaktów  z  zamawiającym;  (c)  do  realizacji  usługi  (będącej 

przedmiotem  zamówienia)  wyznaczy  co  najmniej  dwóch  kasjerów  lotniczych,  którzy 

posiadają  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  zakresie  rezerwacji  i  sprzedaży  biletów 

lotniczych  na  trasach  międzynarodowych  i  posiadają  kwalifikacje  zawodowe  niezbędne  do 

wykonania  zamówienia,  tj.  ukończyli  kursy:  taryfowe,  rezerwacyjne  i  wystawiania  biletów 

lotniczych na trasach międzynarodowych. 7.1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: 

zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że  ubezpieczył 

odpowiedzialność  cywilną  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 

zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  nie  mniejszą  niż  800 000,00  zł.  W  przypadku 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  warunki  udziału  w 

postępowaniu, o których mowa w ppkt 7.1.2. - musi spełniać co najmniej jeden wykonawca. 

Dalej,  w  pkt  7.2.  zamawiający  przewidział,  że  wykonawca  może,  w  celu  potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub 


zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomiczne

j  innych  podmiotów,  niezależnie  od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, 

będzie 

dysponował 

niezbędnymi 

zasobami 

tych 

podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia,  w  celu  oceny  przez 

zamawiającego, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp  do  ich  zasobów.  Ww.  dokument  w  swojej  treści  musi  określać  w  szczególności:  (i)  

zakres  dostępnych  wykonawcy  zasobów  innego  podmiotu;  (ii)  sposób  wykorzystania 

zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu  zamówienia  publicznego; 

(iii) 

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iv) 

czy  podmiot, 

na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków 

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 

doświadczenia  zrealizuje  usługi,  których  wykazane  zdolności  dotyczą.  Zgodnie  z  pkt  7.5. 

z

amawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub  ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie  przez 

wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 

5  pkt  1-2  i  pkt  8  ustawy.  7.6. 

W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia, 

kwalifikacji  zawodowych  lub 

doświadczenia  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach 

innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  usługi,  do  realizacji  których  te  zdolności  są 

wymagane.  

Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów, 

odpowiada  solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  

za  szkodę  poniesioną  przez  zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych 

zasobów,  chyba  że  za  nieudostępnienie  zasobów  nie  ponosi  winy.  7.8.  Jeżeli  zdolności 

techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa  podmiotu,  który 

udostępnia  wykonawcy  zasoby,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków 

udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia, 

zamawiający  zażąda,  aby  wykonawca  w  terminie  określonym  przez  zamawiającego:  7.8.1. 

zastąpił  ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami,  lub  7.8.2.  zobowiązał  się  do 

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lu

b  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub  ekonomiczną,  o  których  mowa  w  ppkt  7.1.2. 

Zgodnie z pkt 7.9. SIWZ o

cena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana 

zostanie 

w  oparciu 

o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach 

wyszczególnionych  w  dalszej  części  SIWZ.  Z  treści  załączonych  przez  wykonawcę 


oświadczeń  i  dokumentów  musi  jednoznacznie  wynikać,  że  wyżej  wymienione  warunki 

udziału w postępowaniu zostały spełnione.  

Ponadto, w Rozdziale VIII SIWZ, zatytułowanym: Wykaz oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw 

wykluczenia zamawiający, w pkt 8.4. wskazał, że w celu wstępnego potwierdzenia spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu oraz  braku podstaw  wykluczenia  wykonawcy,  o których 

mowa w rozdziale VII, wykonawcy muszą przesłać zamawiającemu drogą elektroniczną wraz 

z  zaszyfrowaną  ofertą  JEDZ  (załącznik  nr  6  do  SIWZ)  opatrzony  tak,  jak  oferta, 

kwalifikowanym  p

odpisem elektronicznym. JEDZ wraz z plikami stanowiącymi ofertę winien 

być skompresowany do jednego pliku ZIP, a następnie załączony do formularza do składania 

ofert. JEDZ winien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy 

w  postępowaniu.  Zamawiający  informuje,  że  wykonawcy  mogą  ograniczyć  się  do 

wypełnienia części IV JEDZ - Kryteria kwalifikacji, sekcja 1 - Ogólne oświadczenie dotyczące 

wszystkich kryteriów kwalifikacji i w związku z tym nie muszą wypełniać pozostałych sekcji w 

części  IV  JEDZ.  Zgodnie  z  pkt  8.5  SIWZ  w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o 

zamówienie  przez  wykonawców  oświadczenie  JEDZ,  o  którym  mowa  w  pkt  8.4.,  składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym 

każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak 

podstaw  wykluczenia.  Oświadczenia JEDZ  winny  być  podpisane kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym przez osoby 

upoważnione do reprezentowania każdego wykonawcy wspólnie 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia.  Ponadto,  wykonawca,  który  powołuje  się  na 

zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw 

wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków 

udziału w postępowaniu, składa Oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów, podpisane 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania 

podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca  się  powołuje.  W  przypadku  powierzenia  przez 

wykonawcę  części  zamówienia  podwykonawcy/om  wykonawca  składa  oświadczenie  JEDZ 

dotyczące  tego  lub  tych  podwykonawcy/ów,  podpisane  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  przez  osoby  upoważnione  do  jego/ich  reprezentowania.  Wykonawca  może 

powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy.  W  przypadku  udziału 

podwykonawcy/ów  przy  realizacji  zamówienia,  zamawiający  żąda  wskazania  przez 

wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om. W 

przypadku  braku  takiego  wskazania  w  JEDZ,  zamawiający  uzna,  że  wykonawca  będzie 

realizował 

zamówienie 

bez 

udziału 

podwykonawcy/ów. 

Jeżeli 

powierzenie 


podwykonawcy/om  wykonania  części  zamówienia  następuje  w  trakcie  jego  realizacji 

wykonawca,  na  żądanie  zamawiającego,  przedstawi  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art. 

25a  ust.  2  ustawy,  oraz  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  tego 

wykonawcy. 

Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy/om  nie  zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

Izba ustaliła ponadto, że w Rozdziale XVI SIWZ zamawiający opisał jakimi kryteriami 

będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz wskazał wagi tych kryteriów. 

Przy  ocenie  ofert  zamawiający  brał  pod  uwagę:  (i)  cenę  opłaty  transakcyjnej  brutto  

za wystawienie jednego biletu wyrażona w PLN „C” - 45%; (ii) wysokość rabatu określonego 

w  %  od  ceny  każdego  biletu  lotniczego  przewoźnika  „R”  -  15%;  (iii)  doświadczenie  osób 

(kasjerów  lotniczych)  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  -  „D”  -  25%  oraz  (iv) 

dodatkowy kasjer lotniczy „K” - 15%. 

W  zakresie  doświadczenia  kasjerów  zamawiający  opisał,  iż  wymaga  (wymagania 

minimalne),  aby  wykonawca  wyznaczył  do  realizacji  usługi  co  najmniej  dwóch  kasjerów 

lotniczych,  którzy  ukończyli  kursy:  taryfowe,  rezerwacyjne  i  wystawiania  biletów  oraz 

posiadają  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  zakresie  rezerwacji  i  sprzedaży  biletów 

lotniczych 

na  trasach  międzynarodowych  i  posiadają  kwalifikacje  zawodowe  niezbędne  do 

wykonania  zamówienia,  tj.  ukończyli  kursy:  taryfowe,  rezerwacyjne  i  wystawiania  biletów 

lotniczych 

na  trasach  międzynarodowych.  W  celu  przyznania  dodatkowych  punktów 

zamawiający  rozszerza  ww.  wymagania  minimalne  i  będzie  punktował  dłuższe 

doświadczenie  zawodowe  kasjerów  lotniczych  w  następujący  sposób:  dwóch  kasjerów 

lotniczych  posiadających  doświadczenie  zawodowe  powyżej  9  lat  -  25  pkt;  jeden  kasjer 

lotniczy  posiadający  doświadczenie  zawodowe  powyżej  9  lat  -  15  pkt;  dwóch  kasjerów 

lotniczych posiadających doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat do 9 lat włącznie -10 pkt; 

jeden kasjer lotniczy posiad

ający doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat do 9 lat włącznie - 

5  pkt.  Dalej  w  SIWZ  zamawiający  opisał,  że  wykonawca  otrzyma  0  pkt  w  przypadku,  gdy 

oświadczy,  że  dwóch  kasjerów  lotniczych  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  posiada 

wymagane co najmniej 3 - 

letnie doświadczenie. Do oceny w kryterium „Doświadczenie osób 

(kasjerów lotniczych) wyznaczonych do realizacji zamówienia wykonawca poda w załączniku 

do  formularza  oferty  następujące  informacje:  -  okresy  „od  mm/rrrr  do  mm/rrrr”, 

potwierdzające  doświadczenie  kasjerów  lotniczych,  nazwy  i  dane  teleadresowe 

podmiotu/podmiotów,  w  których  osoba/y  pracowała/ły  na  stanowisku  kasjera  lotniczego; 

nazwę systemu/ów rezerwacyjnego/ych (GDS), w jakich pracował/pracowali kasjer/kasjerzy. 

Należy wypełnić tylko jedną z czterech pozycji załącznika do formularza oferty. W przypadku 

niewypełnienia  żadnej  z  czterech  pozycji  lub  wypełnienia  więcej  niż  jednej  pozycji 

zamawiający  nie  przyzna  punktów  w  kryterium  „doświadczenie  osób  (kasjerów  lotniczych) 


wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia”.  W  ramach  tego  kryterium  można  otrzymać 

maksymalnie 25 pkt. Do wypełnienia załącznik do formularza oferty - Wykaz doświadczenia 

osób  (kasjerów  lotniczych)  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia.  Ww.  załącznik  nie 

podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Z kolei z SIWZ 

wynikało, że ramach kryterium dodatkowy kasjer lotniczy „K” można otrzymać maksymalnie 

15 pkt. 

Jeżeli wykonawca w formularzu oferty zadeklaruje, że przeznaczy do realizacji usługi 

jednego  kasjera  ponad  dwóch  wymaganych,  posiadającego  co  najmniej  3-letnie 

doświadczenie  w  zakresie  rezerwacji  i  sprzedaży  biletów  lotniczych  na  trasach 

międzynarodowych  i  ukończone  kursy:  taryfowe,  rezerwacyjne  i  wystawiania  biletów 

lotniczych na trasach międzynarodowych i dołączy do oferty certyfikaty lub inne równoważne 

dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje,  otrzyma  15  pkt.  Wykonawca,  który  nie  zadeklaruje 

dodatkowego kasjera ponad dwóch  wymaganych lub  nie dołączy  do  oferty  certyfikatów  lub 

innych równoważnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje dodatkowego kasjera, nie 

otrzyma  punktów  w  tym  kryterium.  Ocena  końcowa  oferty  była  sumą  punktów  „P”  za 

wszystkie 

opisane wyżej kryteria oceny ofert. 

Izba  ustaliła  ponadto,  że  w  postępowaniu  zostały  złożone  dwie  oferty  -  oferta  LOT 

oraz odwołującego. 

Z

amawiający,  w  dniu  3  lutego  2020  r.  poinformował,  że  dokonał  wyboru,  jako 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez LOT.   

Odwołujący  nie  zgodził  się  z  powyższą  decyzją,  z  powyższych  powodów  13  lutego 

2020 r. złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania, iż w niniejszym postępowaniu nie doszło do naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia,  a  tym  samym,  na  podstawie  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp, 

rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

W  pierwszej  kolejności  skład  orzekający  stwierdza,  że  nie  potwierdziły  się  zarzuty 

naruszenia przez zamawiającego art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  

związku  z  art.  36a  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  poprawienia  omyłki  w  zakresie  oświadczenia  o  wykonaniu  zamówienia  bez 

udziału  podwykonawców  przez  wykonawcę  LOT,  oraz  zaniechaniu  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  LOT 

w  sytuacji,  w  której  realizacja  zamówienia  będzie  polegać  na  pełnym 

oddaniu zamówienia do realizacji przez Lot Travel Sp. z o.o. będącego podwykonawcą. 


Na  wstępie,  mając  na  uwadze  charakter  sporu  między  stronami  zasadne  jest 

sformułowanie kilku uwag natury ogólnej. Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z  art. 7 ust. 3 

ustawy  Pzp 

zamówienie  udzielane  jest  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  

z  przepisami  ustawy. 

Z  kolei  wykonawcę  definiuje  się  jako  osobę  fizyczną,  osobę  prawną 

albo  jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej, która  ubiega  się  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  złożyła  ofertę  lub  zawarła  umowę  w  sprawie 

zamówienia  publicznego  (art.  2  pkt  11  ustawy  Pzp).  Jednocześnie  w  art.  2  pkt  9  b  ustawy 

Pzp 

zdefiniowano  co  należy  rozumieć  przez  umowę  o  podwykonawstwo  tj.  umowę  o 

charakterze  odpłatnym,  której  przedmiotem  są  usługi,  dostawy  lub  roboty  budowlane 

stanowiące  część  zamówienia  publicznego,  zawartą  między  wybranym  przez 

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień 

publicznych  na  roboty  budowlane  także  między  podwykonawcą  a  dalszym  podwykonawcą 

lub między dalszymi podwykonawcami. 

Z  kolei  stosownie  do  brzmienia  art.  36a  ust.  1  ustawy  Pzp  wykonawca  może 

powierzyć  wykonanie części  zamówienia  podwykonawcy.  Uprawnienie  to,  co  do  zasady, 

przysługuje  niezależnie  od  rodzaju  zamówienia  (roboty  budowlane,  usługi,  dostawy). 

Jednakże,  co  wynika  z  literalnego  brzmienia  przepisu,  który  wskazuje  na  „część” 

zamówienia, nie jest możliwe powierzenie podwykonawcy wykonania całości zamówienia, o 

które  dany  wykonawca  się  ubiega.  Jednocześnie  ustawodawca  zastrzegł,  że  zamawiający 

może  zastrzec  obowiązek  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowych  części 

zamówienia  (w  przypadku  robót  budowlanych  lub  usług),  bądź  też  obowiązek  osobistego 

wykonania  przez  wykonawcę  prac  związanych  z  rozmieszczeniem  i  instalacją,  w  ramach 

zamówienia  na  dostawy.  Wobec  powyższego  należy  stwierdzić,  że  wykonawca  nie  może 

powierzyć  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia,  która  została  przez 

zamaw

iającego  uznana  za  kluczową.  Kluczową  część  zamówienia  wykonawca  musi 

zrealizować osobiście.  

Stwierdzić  należy  wprawdzie,  że  nie  ma,  w  świetle  postanowień  ustawy  Pzp, 

możliwości  wyłączenia  podwykonawstwa,  tj.  dokonania  takiego  zastrzeżenia  w  SIWZ,  

że  zamawiający  nie  dopuszcza  udziału  podwykonawców  w  realizacji  zamówienia  czy  też 

ograniczania w sposób nieuzasadniony zakresu udziału podwykonawców w realizacji części 

zamówienia  (tak  m.in.  wyrok  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  we  Wrocławiu  

z  9  listopada  2016  r.,  sygn.  akt  III  SA/Wr  921/16

).  Niedopuszczalne  jest  również 

postanowienie,  na  mocy  którego,  zamawiający  zastrzegłby  cały  zakres  zamówienia  

do  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę,  na  skutek  czego  wykluczyłby  udział 

podwykonawców  w  realizacji  zamówienia  (tak  m.in.  w  wyroku  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego  w  Lublinie  z  21  marca  2017  r., sygn.  akt  III  SA/Lu  826/16).  Takie 


postanowienia 

byłyby  sprzeczne  zasadami  określonymi  w  ustawie,  której  przepisy  mają  

na  celu  umożliwienie  w  jak  najszerszym  zakresie  ubiegania  się  o  zamówienia  publiczne 

wykonawcom z sektora ma

łych i średnich przedsiębiorców. Ci z kolei, z reguły, biorą udział  

w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawców. 

Z kolei w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywa 

klasyczna),  w  art.  71  ust.  2  stwierdzono,  że w  dokumentach  zamówienia  instytucja 

zamawiająca  może  zażądać  albo  zostać  zobowiązana  przez  państwo  członkowskie  

do zażądania od oferenta, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, 

której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby 

podał  ewentualnych  proponowanych  podwykonawców.  Analogiczne  postanowienie  zostało 

zamieszczone  w  art.  88  ust.  2  Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2014/25/UE  z 

dnia  26  lutego  2014  r.  w  sprawie  udzielania  zamówień  przez  podmioty  działające  w 

sektorach  gospodarki  wodnej,  energetyki,  transportu  i 

usług  pocztowych,  uchylająca 

dyrektywę 2004/17/WE (tzw. dyrektywa sektorowa).  

Tym  samym  stwierdzić  należy,  że  zarówno  w  cytowanych  przepisach  Dyrektyw,  jak 

też  ustawy  Pzp  mowa  jest  o  „części”  zamówienia.  W  świetle  literalnego  ich  brzmienia, 

stwierdzić  należy,  że  nie  ma  możliwości  powierzenia  całości  zamówienia  do  realizacji 

podwykonawcom. Problematyczne jest wprawdzie określenie tego, co należy rozumieć przez 

część zamówienia i określenie tego w sposób procentowy. Nie sposób ustalić bowiem jednej 

granicy, 

kiedy  należy  uznać,  że  zamówienie  zostało  w  całości  powierzone  do  wykonania 

podwykonawcy 

i  ustalenie  jakiegoś  określonego,  minimalnego  zakresu  do  wykonania  dla 

wykonawcy

.  Powyższe  należy  rozważać  każdorazowo,  mając  na  uwadze  zakres  prac 

powierzonych  do  wyk

onania  podwykonawcy  mając  na  uwadze,  że  zlecenie  wykonania 

zamówienia  podwykonawcom  nie  może  być  postrzegane  jako  obejście  przepisów  ustawy 

Pzp, 

w  zakresie  weryfikacji  wykonawcy  zdolnego  do  należytego  wykonania  zamówienia  w 

ramach ustawowej procedury. 

Prze

nosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, Izba wzięła pod uwagę, 

że  zamawiający  nie  zastrzegł  w  SIWZ  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. W treści SIWZ zostały natomiast przywołane przepis ustawy 

Pzp, do

tyczące możliwości powierzenia podwykonawcy części zamówienia. 

Przystępujący, składając swoją ofertę, załączył do niej JEDZ, w którym w części IV  

-  Kryteria  kwalifikacji  lit.  C  - 

Zdolność  techniczna  lub  zawodowa  w  wierszu:  Wykonawca 

zamierza ewentualnie 

zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia 

wpisał:  „Rezerwacja,  sprzedaż  biletów  lotniczych  wystawianych  na  dokumentach  obcych 

przewoźników”.  Przystępujący  przedłożył  również,  wraz  z  ofertą,  JEDZ  dla  swojego 


podwykonawcy  -  LOT  TRAVEL. 

Jednocześnie  z  treści  Zobowiązania  do  oddania  do 

dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonaniu  zamówienia 

wynikało,  że  LOT  TRAVEL  odda  do  dyspozycji  przystępującemu  niezbędne  zasoby,  celem 

realizacji przedmiotowego 

zamówienia. W Zobowiązaniu, jako zakres i okres udziału innego 

podmiotu w wykonaniu zamówienia wpisano: „Rezerwacja, sprzedaż biletów lotniczych oraz 

udostępnienie i zapewnienie 24 godzinnego serwisu przez cały okres realizacji zamówienia  

umowa  o  współpracy”.  Jednocześnie  w  załączniku  do  Formularza  oferty  -  Wykaz 

doświadczenia osób (kasjerów lotniczych) wyznaczonych do realizacji zamówienia wskazano 

osoby oraz opisano ich doświadczenie, które wyznaczone zostaną do realizacji zamówienia. 

Zgodnie z opisem osoby te obec

nie zatrudnione są w LOT TRAVEL.  

Zgodnie  z  opisem  w  SIWZ  p

rzedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  rezerwacja, 

sprzedaż  i  dostawa  biletów  lotniczych  na  przewozy  pasażerskie  na  trasach 

międzynarodowych  dla  senatorów,  pracowników  Kancelarii  Senatu,  osób  delegowanych 

przez  Kancelarię  Senatu  i  innych  osób  niebędących  pracownikami,  towarzyszących 

delegacjom  na  wyjazdach  zagranicznych  oraz  dla  gości  zagranicznych  zamawiającego 

przybywających  do  Polski.  Jednocześnie  we  wzorze  umowy,  stanowiącym  Załącznik  nr  10 

do  SIWZ  - 

§10  określono  szereg  obowiązków,  które  będą  spoczywały  na  wykonawcy, 

świadczącym przedmiotowe usługi. I tak, zgodnie z ust. 1 zamawiający wyznaczy do obsługi 

zamawiającego w swoim punkcie sprzedaży na terenie Warszawy (czynnym od poniedziałku 

do  piątku w  godzinach od  8 do  16) kasjerów  lotniczych,  wymienionych  w  ofercie.  Ponadto, 

zgodnie  z  ust.  4  zadaniem  wykonawcy  będzie  dostarczenie  dokumentów,  które  nie  mogą 

zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby zamawiającego, na 

wskazany tam adres.  

Jak  wynikało  z  wyjaśnień  przystępującego,  złożonych  na  rozprawie,  złożone  przez 

niego  oświadczenie  w  zakresie,  w  jakim  zamierza  korzystać  przy  realizacji  zamówienia  

z podwykonawców, z czym koresponduje treść oświadczenia złożonego w JEDZ wykonawcy 

oraz 

Zobowiązania  LOT  TRAVEL  -  zmierza  do  zlecenia  podwykonawcy  usług  w  zakresie 

określonym  w  treści  załącznika  do  oferty  tj.  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia, 

pracujących  na  stanowiskach  kasjerów  lotniczych.  Osoby  te  bowiem  wykonują  zadania  

w  postaci  rezerwacji  i  sprzedaży  biletów.  Pozostała  natomiast  część  kontraktu,  jak  

np. 

wymieniony  powyżej  punkt  sprzedaży,  czy  też  system  rezerwacyjny  służący  do 

rezerwacji  biletów,  są  własnością  wykonawcy  tj.  LOT.  Tym  samym  nie  sposób  wywieść,  

że  podwykonawcy  powierzona  zostanie  całość  usług,  objętych  przedmiotem  zamówienia. 

Wprawdzie  odwołujący  kwestionował  stanowisko  LOT  twierdząc,  że  nie  jest  prawdą,  

że  system  rezerwacyjny  LOT  udostępniany  jest  wyłącznie  LOT  TRAVEL  na  potrzeby  tego 

postępowania  oraz,  że  w  przypadku  udostępnienia  przez  LOT  tego  systemu  inaczej 


kalkulowana jest oferta, 

niż w przypadku udostępnienia tego systemu agentom, którzy mają 

swoje  systemy  rezerwacyjne,  Izba  uznała,  że  w  tym  zakresie  odwołujący  nie  przedstawił 

jednak 

żadnych dowodów  na  poparcie swoich twierdzeń.  Mając na  uwadze powyższe Izba 

doszła  do  przekonania,  że  nie  można  uznać,  że  LOT  powierzył  realizację  zamówienia  w 

całości podwykonawcy, dla którego JEDZ przedłożył tj. LOT TRAVEL.  

Tym  samym 

Izba  nie  podzieliła  również  twierdzeń  odwołującego,  że  zaznaczenie 

przez  LOT  w  części  II  lit.  D  JEDZ  pola  „NIE”  stanowiło  omyłkę  z  tego  powodu,  że  celem 

przystępującego  było  powierzenie  w  całości  realizacji  zamówienia  podwykonawcy.  Sposób 

wypełnienia formularza potwierdza intencje LOT, co do zamiaru powierzenia podwykonawcy 

tej  części  zamówienia,  która  związana  jest  z  koniecznością  wyznaczenia  do  świadczenia 

usług  określonych  osób  -  kasjerów  lotniczych.  Należy  bowiem  zwrócić  uwagę  na  treść 

formularza  JED

Z  w  zakresie  tytułów  sekcji  C  i  D.  Sekcja  C  zatytułowana  jest  bowiem: 

„Informacje  na  temat  polegania  na  zdolności  innych  podmiotów”.  Poleganie  na  zdolności 

innyc

h podmiotów może być realizowane na podstawie dowolnego stosunku prawnego m.in. 

w  poprzez  podwy

konawstwo.  Z tego  powodu w  swoim  JEDZ LOT, który  będzie polegał  na 

potencjale  LOT  TRAVEL  zaznaczył  kwadrat  „TAK”.  Złożone  oświadczenie  koresponduje  

z oświadczeniem zamieszczonym w dokumencie zatytułowanym: Zobowiązanie do oddania 

do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  z  3  stycznia  2020  r.  Tytuł  sekcji  D  natomiast  brzmi: 

„Informacje  dotyczące  podwykonawców,  na  których  zdolności  wykonawca  nie  polega”. 

Użycie  frazy  „nie  polega”  wskazuje,  że  w  sekcji  tej  mowa  jest  o  podwykonawstwie  i 

podwykonawcach nieuwzględnionych w sekcji C.   

Izba  nie  podzieliła  również  zastrzeżeń  odwołującego  formułowanych  w  odniesieniu  

do 

treści  pełnomocnictwa,  udzielonego  dla  Pana  W.  M.,  który  podpisał  oświadczenie 

wyrażone w Zobowiązaniu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Kwestionowane 

pełnomocnictwo z 23 maja 2014 r. upoważnia Pana W. M. do reprezentowania LOT TRAVEL 

w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.  Nie sposób wywieść, jak chce tego 

odwołujący,  że  wyłącza  ono  zatem  możliwość  złożenia  oświadczenia  o  udostępnieniu 

zasobów.  Jak  wywodził  odwołujący  oświadczenie  takie  składane  jest  poza  postępowaniem 

przez podwykonawcę - wykonawcy. Zauważyć należy, że przepisy ustawy Pzp nie precyzują 

szc

zególnych  wymagań  w  zakresie  treści  pełnomocnictwa,  które  przedstawia  wykonawca 

wraz z oświadczeniem o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci. Owych szczególnych 

wymagań  w  tym  zakresie  nie  zawarł  również  zamawiający  w  treści  SIWZ.  Należało  zatem 

zgodzi

ć się z zamawiającym, że na podstawie ogólnego pełnomocnictwa, udzielonego Panu 

W. M. z dnia 23 maja 2014 r., 

był on umocowany do reprezentowania spółki LOT TRAVEL w 

postępowaniach,  bez  względu  na  rolę jaką miała  ona  odgrywać  w  danym  postępowaniu  tj. 


również w zakresie w jakim składane jest w postępowaniu zobowiązanie podmiotu trzeciego 

do udostępnienia zasobów. 

Izba  nie  podzieliła  także  argumentacji  odwołującego,  prezentowanej  na  rozprawie,  

że w niniejszej sprawie nie doszło do skutecznego udostępnienia potencjału, Pan W. M. był 

bowiem  zarówno  wystawcą,  jak  też  odbiorcą  złożonego  oświadczenia,  gdyż  był  

on  zarówno  pełnomocnikiem  podwykonawcy,  jak  też  wykonawcy  w  postępowaniu.  Izba 

uzn

ała,  że  wprawdzie  przywoływany  art.  108  kodeksu  cywilnego  wyklucza  co  do  zasady 

sytuacje,  w  których  pełnomocnik  może  reprezentować  obydwie  strony  czynności  prawnej. 

Dostrzeżenia  wymaga,  że  przepis  ten  przewiduje  jednak pewne  wyjątki  od tej  zasady.  

Do odst

ępstw od zasady wykluczającej możliwość dokonywania czynności niejako z samym 

sobą  należą  następujące  przypadki:  (i)  gdy sam  mocodawca  upoważnił  w  pełnomocnictwie  

(w  jego  treści)  swojego pełnomocnika  do  dokonywania  czynności  prawnych,  których  drugą 

stroną jest ten pełnomocnik; (ii) jeżeli ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest 

możliwość  naruszenia  interesów  mocodawcy.  W  doktrynie  podkreśla  się  że  to,  czy  treść 

czynności  prawnej  wyłącza  możliwość  naruszenia  interesów  mocodawcy  należy  oceniać 

w

yłącznie  według  kryteriów  obiektywnych,  a  nie  według  subiektywnego  przekonania 

pełnomocnika,  że  jego  działanie  nie  miało  na  celu  pokrzywdzenia  mocodawcy. Pojęcie 

interesów  mocodawcy  należy  w  tym  kontekście  rozumieć  szeroko,  a  więc  jako  dotyczące 

zarówno sfery prawnej, jak i czysto faktycznej. Dopuszczalność ta zazwyczaj wynika z treści 

stosunku  podstawowego  łączącego  mocodawcę  z  umocowanym.  W  powyższych  zatem 

sytuacjach czynność prawna dokonana przez pełnomocnika "z samym sobą" będzie ważna  

i  skuteczna.  W 

tych  wypadkach  leży  to  bowiem  w  interesie  zarówno  samego  mocodawcy,  

jak i jego pełnomocnika, a więc nie zachodzi naruszenie interesów mocodawcy. W niniejszej 

sprawie 

mamy  właśnie  do  czynienia  z  drugą z  opisanych okoliczności,  nie sposób  bowiem 

uznać,  że  podpisanie  Zobowiązania  o  udostępnieniu  zasobów  naruszało  w  jakikolwiek 

sposób  interes mocodawcy.  Tym  samym  czynność  dokonaną  w  postępowaniu  przez  Pana 

W. M. 

należy uznać za ważną i skuteczną.    

Izba  nie  podzieliła  również  stanowiska  odwołującego,  że  w  postępowaniu  doszło  

do  naruszenia  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  22a  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp,  poprzez 

przyznanie LOT  punktów za potencjał podmiotu trzeciego w sytuacji, w której udostępnienie 

potencjału  jest  nieskuteczne,  a  zamawiający  nie  dopuścił  i  nie  opisał  procedury  oceny 

potencjału podmiotu  trzeciego w  ramach kryteriów  oceny  ofert. Odwołujący  w  tym  zakresie 

wskazał,  że  przepisy  ustawy  Pzp  dopuszczają  powoływanie  się  na  potencjał  podmiotu 

trzeciego  wyłącznie  w  zakresie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  nie  można  zaś 

dokonywać oceny potencjału podmiotu trzeciego w ramach kryteriów oceny ofert, opisanych 

w SIWZ.  


Ze  stanowiskiem  odwołującego  nie  sposób  zgodzić  się  z  następujących  powodów.  

Jak  wskazują  przepisy  art.  22a  ust.  1-5  ustawy  Pzp:  1.  Wykonawca  może  w  celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 

w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach 

technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ek

onomicznej  innych podmiotów, 

niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków  prawnych.  2. 

Wykonawca,  który  polega na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych podmiotów,  musi  udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu 

do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia.  3.  Zamawiający 

ocenia, 

czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub 

zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez 

wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  bada,  czy  nie  zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 

5.  4.  W  odniesieniu 

do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. 

Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów, 

odpowiada  solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba  że  za  nieudostępnienie  zasobów  nie  ponosi  winy.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  w 

przepisach  tych  mowa  w  istocie  o  poleganiu  na  zasobach  podmiotu  trzeciego,  celem 

potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Bazując  jednak  wyłącznie  na 

treści  powyższych  regulacji  nie  sposób  przesądzić,  że  ustawodawca  wprowadził 

ograniczenie co do możliwości powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego w ramach 

kryteriów oceny złożonych ofert. 

Zgodnie  z  91  ust.  1  ustawy  Pzp  z

amawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  

na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.      z  kolei  w  artykule  91  ust.  2  ustawy  Pzp  wymieniono  dostępny  dla 

zamawiającego katalog kryteriów oceny ofert. Wśród nich, wymieniono w pkt 5 - organizację, 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli 

mogą  mieć  znaczący  wpływ  na  jakość  wykonania  zamówienia.  W  ocenie  składu 

orzekającego  przepisy  krajowe  nie  wykluczają  możliwości  powoływania  się  na  zasoby 

podmiotu  trzeciego  celem  uzyskania  punktów  w  kryterium  oceny  ofert.  Ustawa  pzp  nie 

wskazuje 

bowiem, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia mają stanowić wyłącznie 

zasób własny wykonawcy. 


Izba  podziela  stanowisko  zawarte  w  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  

26  czerwca  2018  r., 

sygn.  akt:  KIO  1093/18,  która  stwierdziła,  że  „istotne  znaczenie  dla 

rozstrzygnięcia  niniejszego  sporu  w  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  mają  również 

uregulowania unijne. Zgodnie z art. 67 ust. 2 lit b dyrektywy 2014/24/UE kryteria udzielenia 

zamówienia  mogą  obejmować  m.in.:  organizację,  kwalifikacje  i  doświadczenie  personelu 

wyznaczonego  do  realizacji  danego  zamówienia,  w  przypadku  gdy  właściwości 

wyznaczonego 

personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia. W 

myśl  ustępu  4  tego  artykułu:  Kryteria  udzielenia  zamówienia  nie  mogą  skutkować 

przyznaniem  instytucji  zamawiającej  nieograniczonej  swobody  wyboru.  Zapewniają  one 

możliwość  efektywnej  konkurencji  i  dołączone  są  do  nich  specyfikacje,  które  umożliwiają 

skuteczną  weryfikację  informacji  przedstawianych  przez  oferentów,  tak  aby  ocenić,  na  ile 

oferty spełniają kryteria udzielenia zamówienia. W razie wątpliwości instytucje zamawiające 

skutecznie 

weryfikują prawidłowość informacji i dowodów przedstawionych przez oferentów. 

W  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  również  przepisy  dyrektywy  2014/24/UE  nie 

wykluczają  możliwości  powoływania  się  na  potencjał  podmiotów  trzecich  w  ramach  tzw. 

kryteriów  udzielenia  zamówienia.  Wnioskować  zatem  należy,  że  unijny  ustawodawca 

dopuszcza  sytuację  w  której  wykonawca  może  powołać  się  na  taki  potencjał  -  potencjał 

podmiotów  trzecich  w  ramach  kryteriów  udzielenia  zamówienia  -  jeżeli  Zamawiający  taką 

możliwość dopuści w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jednocześnie określając 

zasady  przyznawania  punktacji,  dostosowując  powyższe  zasady  do  prowadzonego 

postępowania oraz przedmiotu zamówienia.” 

Jak  ustaliła  Izba,  zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  nie  zastrzegł  w  SIWZ,  

że punktacji  w  ramach kryterium:  doświadczenie  osób (kasjerów  lotniczych)  wyznaczonych  

do  realizacji  zamówienia  -  „D”  -  25%  oraz  dodatkowy  kasjer  lotniczy  „K”  -  15%,  będzie 

podlegał  wyłącznie  personel  stanowiący  zasób  własny  wykonawcy.  Nie  opisał  wprawdzie  i 

nie określił wprost, że będzie punktował również zasoby podmiotu trzeciego, jednakże skoro 

nie wykluczył polegania na zasobach podmiotu trzeciego w kryteriach oceny ofert, a zakazu 

takiego nie ustanawia ani ustawa Pzp, ani 

cytowane wyżej przepisy dyrektywy, wnioskować 

n

ależy,  że  ustawodawca  dopuszcza  sytuację,  w  której  wykonawca  może  powołać  się  na 

potencjał podmiotów trzecich w ramach kryteriów udzielenia zamówienia, jeżeli zamawiający 

taką  możliwość  dopuści  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Podobnie 

wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt 

KIO  1093/18  oraz  w  wyroku  z  23  lipca  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  1282/18,  KIO  1318/18,  KIO 

Nie  pozostaje 

też  bez  znaczenia  okoliczność,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu 

potencjał  kadrowy,  oceniany  w  kryteriach  oceny  ofert  to  kasjerzy,  przy  pomocy  których 


wykona

wca  będzie  realizował  zamówienie.  Treść  art.  22a  ust.  4  ustawy  Pzp  determinuje 

konieczność faktycznego  wykonania zamówienia,  w  przypadku powoływania się na  zasoby 

podmiotu trzeciego. Nie ma zatem obawy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, 

aby  osoby  udostępnione  przez  podmiot  trzeci  nie  brały  następnie  aktywnego  udziału  

w  w

ykonaniu  zamówienia.  Kwestionowane  punkty,  jakie  zostały  przyznane  przez 

zamawiającego  w  kryterium  oceny  ofert  dotyczą  elementów,  które  mogą  mieć  znaczący 

wpływ na jakość wykonania zamówienia. Zamawiający opisując bowiem doświadczenie tych 

osób  i  zasady  przyznawania  punktów,  położył  nacisk  na  doświadczenie  kasjerów 

skierowanych 

do  realizacji  zamówienia.  Tym  samym  bez  znaczenia  dla  uzyskania  lepszej 

jakości wykonania zamówienia pozostaje podstawa dysponowania daną osobą - czy jest to 

dysponowanie  bezpośrednie  (zasób  własny  wykonawcy)  czy  dysponowanie  pośrednie 

(zasób podmiotu trzeciego). 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  uznała,  że  zamawiający  nie  naruszył  przepisów 

ustawy Pzp, 

przyznając przystępującemu punkty w ramach kryterium oceny ofert, punktując 

potencjał  podmiotu  trzeciego,  który  złożył  stosowne  Zobowiązanie  do  udostępnienia 

zasobów w postaci osób skierowanych do realizacji zamówienia, a zamawiający nie uczynił 

w SIWZ zastrzeżenia w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pob

ierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel