KIO 298/20 KIO 356/20 WYROK dnia 06 marca 2020 r.

Data: 31 marca 2020

Sygn. akt: KIO 298/20 

       KIO 356/20 

WYROK 

z dnia 06 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Członkowie:   

Piotr Kozłowski 

Izabela Niedziałek - Bujak 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 marca 2020 r. w Warszawie 

odwołań wniesionych do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A. w  dniu  13  lutego  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: TORPOL S.A., Budimex S.A., 

B. w  dniu  20  lutego  2020  r.  pr

zez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  China  Civil  Engineering  Construction  Corporation,  China  Railway  19th 

Bureau Group Co., Ltd.   

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

przy udziale: 

A.  wy

konawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  China  Civil 

Engineering Construction Corporation, China Railway 19th Bureau Group Co., Ltd.  

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 298/20 po 

stronie O

dwołującego, 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  TORPOL  S.A., 

Budimex S.A. 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt 

KIO 356/20 po stronie 

Odwołującego, 

C. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo 

Usług  Technicznych  INTERCOR  Sp.  z  o.o.,  Stecol  Corporation,  Sinohydro 

Corporation  Limited 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o 

sygn. akt KIO 298/20 oraz KIO 356/20 po stronie Z

amawiającego, 


orzeka: 

umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 192 

ust. 2 i 3 pkt 1) w zw. z art. 197 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 1212 §1 k.p.c. i art. 185 ust. 7 

p.z.p. 

(opisanego w punkcie 1.1. odwołania o sygnaturze akt KIO 298/20) 

2.  A. 

oddala odwołanie o sygn. akt KIO 298/20 w pozostałym zakresie  

B. o

ddala odwołanie o sygn. akt KIO 356/20 

kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  TORPOL  S.A.,  Budimex  S.A.,  oraz  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  China  Civil  Engineering  Construction 

Corporation, China Railway 19th Bureau Group Co., Ltd.  i 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40000 zł 00 gr 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy), w tym: 

A. 

kwotę 20000 zł 00gr (dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną 

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

TORPOL S.A., Budimex S.A. 

tytułem uiszczonego wpisu od odwołania o 

sygnaturze akt KIO 298/20,  

B. 

kwotę 20000 zł 00 gr (dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną 

przez   

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

China  Civil  Engineering  Construction  Corporation,  China  Railway 

19th  Bureau  Group  Co.,  Ltd. 

tytułem  wpisu  od  odwołania  o  sygnaturze 

akt KIO 356/20,  

z

asądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

TORPOL  S.A.,  Budimex  S.A.   

na rzecz Zamawiającego PKP Polskie Linie 

Kolejowe  S.A. 

kwotę  3600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych 

zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z 

tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  w  postępowaniu  o  sygnaturze  akt  KIO 

zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

China  Civil  Engineering  Construction  Corporation,  China  Railway  19th 

Bureau  Group  Co.,  Ltd. 

na  rzecz  Zamawiającego  PKP  Polskie  Linie 

Kolejowe  S.A. 

kwotę  3600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych 

zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z 

tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  w  postępowaniu  o  sygnaturze  akt  KIO 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      …………………...………… 

Członkowie:   

……………………….…….. 

………………….………….. 


Sygn. akt: KIO 298/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  Centrum  Realizacji  Inwestycji  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew  - Białystok od 

km  107,260  do  km  178,500  w  ramach  projektu  „Prace  na  linii  E75  na  odcinku  Czyżew  - 

Białystok”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  03  kwietnia  2019  roku  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem numer: 2019/S 066-155626.  

Odwołujący:  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  TORPOL  S.A. 

BUDIMEX  S.A.  wnieśli  odwołanie,  w  którym  zarzucili  Zamawiającemu  naruszenie  art.  192 

ust. 2 i 3 pkt 1) w zw. z art. 197 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 1212 §1 k.p.c. i art. 185 ust. 7 p.z.p., 

poprzez zaniechanie wykonania wyroku KIO z 31 stycznia 20

20 roku, zapadłego w sprawie o 

sygn.  akt  KIO  10/20  i  KIO  16/20,  tj.  zaniechania  wezwania  do  uzupełnienia  oświadczeń  i 

dokumentów  wymaganych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

określonego  w  pkt.  8.6.1  IDW,  a  w  konsekwencji  naruszenie  art.  26  ust.  3  p.z.p.,  poprzez 

zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  Intercor  do  przedstawienia  uzupełnień  w  zakresie 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt 8.6.1. lit. c) — h) IDW; art. 

26.  ust.  4  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12)  p.z.p.,  poprzez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum 

Intercor  do  przedstawienia  wyjaśnień  w  zakresie  spełnienia  warunków  udziału  w 

Postępowaniu  określonych  w  pkt.  8.6.1.  lit.  a  -  b  IDW,  tj.  w  zakresie  tego  czy  i  jakie 

konkretnie doświadczenie „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor” sp. z o.o. nabyło 

w ramach realizacji roboty wskazanej w pozycji 2 Wykazu robót budowlanych przedłożonego 

na wezwanie z dnia 3 lutego 2020 r., podczas gdy ww. roboty były wykonywane w ramach 

konsorcjum,  w  którym  „Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor”  sp.  z  o.o.  pełniło 

funkcję  Lidera,  w  zatem  wątpliwości  budzi  faktyczny  udział  tej  spółki  w  realizacji  całej 

wskazanej  inwestycji,  a  co  za  tym  idzie  - 

możliwości  powoływania  się  na  doświadczenie 

nabyte przy realizacji tej inwestycji na 

potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 

określonego  w  pkt.  8.6.1.  lit.  a)  -  b)  IDW;  art.  24  ust.  1  pkt.  12  p.z.p.  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia  Konsorcjum  Intercor,  podczas  gdy  Konsorcjum  Intercor  nie  wykazało,  aby  w 

ramach  zamówienia  wskazanego  w  pozycji  1  oraz  2  Wykazu  robót  budowlanych 

przedłożonego na wezwanie z dnia 3 lutego 2020 r. spełnia warunek udziału w postępowaniu 

określonych  puntem  8.6.1.  lit.  a)  -  b)  IDW;  alternatywnie  art.  26  ust.  4  p.z.p.  poprzez 

zaniechanie  wezwania  Konsorcju

m  Intercor  do  przedstawienia  wyjaśnień  w  zakresie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w puntem 8.6.1. lit. a)  - b) IDW, 

podczas gdy Konsorcjum Intercor nie wykazało, aby zamówienia wskazane w pozycji 1 oraz 


2 Wykazu  robót  budowlanych  przedłożonego  na  wezwanie  z  dnia  3  lutego  2020  r.  zostały 

należycie  wykonane;  art.  7  ust.  1  p.z.p.  poprzez  prowadzenie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców  oraz  niezgodnie  z  zasadą  przejrzystości,  który  to  zarzut  stanowi 

konsekwencję ww. naruszeń; 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  ponownego 

wyboru  najkorzystniejszej,  wykluczenia  Konsorcjum  Intercor  z  postępowania;  alternatywnie 

nakazanie 

Zamawiającemu  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  złożonych  w 

postępowaniu  oraz  wezwania  konsorcjum  Intercor  do  wyjaśnień  w  zakresie  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu określonych w puntem 8.6.1. lit. a) - b) IDW, w zakresie 

tego  czy  zamówienia  wskazane  w  pozycji  1  oraz  2  Wykazu  robót  budowlanych 

przedłożonego na wezwanie z dnia 3 lutego 2020 r. zostały należycie wykonane; nakazanie 

Zamawiającemu  wezwania  Konsorcjum  Intercor  do  przedstawienia  wyjaśnień  w  zakresie 

spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt. 8.6.1. lit. a) - b) IDW, tj. w 

zakresie  tego  czy  i  jakie  konkretnie  doświadczenie  „Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych 

Intercor”  sp.  z  o.o.  nabyło  w  ramach  realizacji  roboty  wskazanej  w  poz.  2  Wykazu  robót 

budowlanych  prz

edłożonego  na  wezwanie  z  dnia  3  lutego  2020  r.,  nakazanie 

Zamawiającemu  wykonania  wyroku  KIO  z  31  stycznia  2020  roku,  zapadłego  w  sprawie  o 

sygn. akt KIO 10/20 i KIO 16/20, poprzez wezwanie konsorcjum Intercor na podstawie art. 26 

ust.  3  p.z.p.  do  uzupełnienia  oświadczeń  i  dokumentów  wymaganych  na  potwierdzenie 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.6.1. IDW. 

Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31.01.2020 roku o sygn. akt KIO 10/20 i 16/20 

Zamawiający  został  zobowiązany  do  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej oraz powtórnego badania i oceny ofert, w tym do wezwania wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Intercor sp. z o.o., Stelcol Corporation, 

Sinohydro  Corporation  Limited  na  podstaw

ie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  do  uzupełnienia  oświadczeń  i  dokumentów  wymaganych  na  potwierdzenie 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.6.1. IDW. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  03.02.2020  roku  zawiadomił  wykonawców  o  unieważnieniu 

czynności  wyboru oferty  najkorzystniejszej  i tego  samego  dnia wezwał  konsorcjum  Intercor 

do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu, o których mowa w punkcie 8.6.1. a) - b) IDW w terminie do 10.02.2020 roku. 

Konsorcjum Intercor w dniu 10.02.2020 roku złożyło odpowiedź na wezwanie z art. 26 ust. 3 

p.z.p.  przedkładając  nowy  Załącznik  nr  13  do  IDW-Wykaz  robot  budowlanych  oraz  dwa 

pisma  z  dnia  06.02.2020  roku  stanowiące  potwierdzenie  wykonania  robót  budowlanych 


określonych punktem 8.6.1. a)- b) IDW. W wykazie pokazały się dwie nowe inwestycje: 

Wykonanie  robót  budowlanych na  odcinku  Sadowne  -  Czyżew  wraz  z  urządzeniami srk  od 

km  71,800  do  km  107,260  w  ramach  projektu  CEF  dla  linii  E  75  obejmujący  odcinek 

Sadowne  - 

Czyżew,  umowa  numer  90/101  /0039/17/Z/l  (dalej  zwana  „umową  Sadowne  - 

Czyżew”)  w  ramach  której  stwierdził,  że  wykonał  przebudowę  nawierzchni  torowej  toru 

szlakowego 

głównego nr 1 w ilości 35,460 km toru oraz przebudowę sieci trakcyjnej w torze 

nr 1 w ilości 35,460 km, przy czym zaznaczył, że realizacja zamówienia trwa nadal.  

Roboty budowlane w ramach projektu prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk 

Mazowiecki (linia 447), umowa numer 90/101/0003/17/Z/l; w ramach  tej pracy  stwierd

ził, że 

wykonał przebudowę nawierzchni torowej w ilości 41,650 km, a 21,060 km robót wykonana 

została  przy  prowadzonym  ruchu  pojazdów  kolejowych  po  torach  sąsiednich  oraz 

przebudowę  sieci  trakcyjnej  w  torze  nr  1  w  ilości  21,600  km,  przy  czym  zaznaczył,  że 

realizacja zamówienia trwa nadal. 

Jako  dowód  określający  należyte  wykonanie  robót  budowlanych  konsorcjum  Intercor  złożył 

dwa pisma PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny datowane na ten 

sam dzień 06.02.2020 rok. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  11.02.2020  roku  zawiadomił  wykonawców  o  ponownym 

wyborze oferty najkorzystniejszej konsorcjum Intercor. 

Zarzut naruszenia art. 192 ust. 2 i 3 pkt 1) w zw. z art. 197 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 1212 §1 

k.p.c. i art. 185 ust. 7 p.z.p. 

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt KIO 

16/20  w  pkt  2.  uwzględniła  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  oznaczonego  nr  7  w  odwołaniu 

dotyczącego  zaniechania  wezwania  do  uzupełnienia  oświadczeń  i  dokumentów 

wymaganych  na  potwierdzenie  s

pełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w 

pkt.  8.6.1  IDW  i  nakazała  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  wezwanie 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Intercor  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością, Stecol Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia oświadczeń i 

dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w pkt. 8.6.1 IDW. 

Zdaniem Odwołującego, Izba w wyroku z 31 stycznia 2020 r. jednoznacznie przesądziła, iż 

uwzględniła  odwołanie  Konsorcjum  CCECC  w  zakresie  zarzutu  oznaczonego  nr  7 

dotyczącego  zaniechania  wezwania  do  uzupełnienia  oświadczeń  i  dokumentów 

wymaganych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w 

pkt. 8.6.1 IDW, a zatem zarówno pkt. 8.6.1 lit. a - b IDW, jak i pkt. 8.6.1 lit. c - h IDW.  


Zamawiający  uwzględnił  ww.  zarzut  odwołania.  Przystępujący  -  Wykonawcy  wspólnie 

ubiegający  się o  udzielenie zamówienia Intercor Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, 

Stecol Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited 

 oświadczył w trakcie posiedzenia z 

udziałem stron, że nie wnosi sprzeciwu co do uwzględnienia odwołania w całości.   

Zarzut naruszenia art. 26 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp: 

Odwołujący wskazał, że Konsorcjum Intercor w poz. 2 Wykazu robót budowlanych wykazało 

się  robotą  budowlaną  realizowaną  w  ramach  konsorcjum  firm:  Przedsiębiorstwo  Usług 

Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.  (Lider  konsorcjum),  MOSTY  ŁÓDŹ  S.A.  (Partner 

konsorcjum).  Robota  ta  wskazana  była  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  określonego  w  pkt.  8.6.1.  a)  i  b)  IDW.  Pomimo  faktu,  iż  poprzednie 

postępowanie, zakończone wyrokiem KIO z 31 stycznia 2020 r. dotyczyło analizy faktycznie 

realizowanych  robót  budowlanych  przez  członka  konsorcjum,  Zamawiający  nie  wezwał 

Konsorcjum  Intercor  do  wyjaśnień  czy  i  jaki  zakres  robót  był  realizowany  przez 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. w ramach projektu na linii kolejowej 

Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447), a zatem w konsekwencji nie zostało w 

sposób  jednoznaczny  wykazane,  czy  Konsorcjum  Intercor  legitymuje  się  doświadczeniem 

określonym w pkt. 8.6.1. lit. a) i b) IDW.  

Powyższe, zdaniem Odwołującego, stanowi istotne naruszenie przepisu art. 26 ust. 4 p.z.p. 

w  zw.  z  art.  26  ust.  1  pkt  12  p.z.p.,  a  także  przepisu  art.  7  ust.  1  p.z.p.,  który  nakazuje 

Zamawiającemu prowadzenie postępowania w sposób przejrzysty i równy. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt. 12 p.z.p. oraz art. 26 ust. 3 i 4 p.z.p. 

W  zakresie  robót  wykazanych  w  treści  wykazu  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  Intercor  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Stecol 

Corporation  oraz  Sinohydro  Corporation  Limited,  Odwołujący  wskazał,  że  przedstawione  w 

wykazie  roboty  były  realizowane  na  podstawie  umów,  które  opierają  się  na  warunkach 

kontraktu  FIDIC, 

zgodnie  z  którymi  Roboty  (roboty  budowlane)  uznaje  się  na  należycie 

wykonane  oraz  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo 

ukończone  po  Odbiorze  Końcowym  Robót  (lub  Odcinka)  lub  wystawieniu  Świadectwa 

Przejęcia dla Robót (lub Odcinka). 

Odwołujący wskazał na treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  podniósł  argument,  iż  konsorcjum  Intercor  winno 

złożyć  dowody  określające  czy  roboty  budowlane  wskazane  w  wykazie  zostały  wykonane 

należycie,  w  szczególności  informację  o  tym,  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z 

przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  przy  czym  dowodami,  o  których 


mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego 

roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym 

charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -  inne  dokumenty.  Z 

powyższego  Odwołujący  wywiódł,  że  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  musi 

opierać się na wykonanych i odebranych robotach budowlanych. 

Odwołujący  podkreślił,  ze  Konsorcjum  Intercor  wykazało  się  dwiema  inwestycjami,  których 

termin realizacji do dziś dnia nie uległ zakończeniu.  

W  ramach  umowy  Sadowne  - 

Czyżew,  Odwołujący  dodatkowo  wskazał,  że  dla  oceny  czy 

roboty  budowlane wykonywane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC zostało wykonane w 

sposób prawidłowy należy stosować klauzule warunków kontraktowych FIDIC. 

Odwołujący wskazał na Subklauzulę 8.1 WSz Umowy Sadowne - Czyżew, z której wywiódł, 

że  roboty  będą  obejmowały  każdą  pracę,  która  jest  konieczna  do  spełnienia  wymagań 

Specyfikacji,  a  zatem  skwitowanie  należytego  lub  nienależytego  wykonania  prac  na  tej 

inwestycji  ob

ejmować  będzie  całość  Robót  (lub  całość  Robót  w  podziale  na  Odcinki). 

Zdaniem  Odwołującego,  nie można  przyjąć,  że wykonanie części  prac  składających się na 

Roboty, może dowodzić zdobyte doświadczenie. Roboty te nie zostały bowiem „kontraktowo” 

odebrane.  Ko

ntraktowo  odebrane,  czyli  w  taki  sposób  aby  zdecydowanie  stwierdzić, 

wykonanie należyte i zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Umowa  dotycząca  odcinka  Sadowne  -  Czyżew  nie  ma  podziału  robót  budowanych,  które 

umożliwiłyby  odbiory  i  przejęcia  częściowe  Robót  w  zakresie  części  A  tj.    odbioru  osobno 

torów  nr  1  czy  osobno  sieci  trakcyjnej,  co  oznacza,  że  konsorcjum  Intercor  nie  może 

legitymować  się  tą  inwestycją,  ponieważ  prace  te  nie  zostały  jeszcze  odebrane  w  myśl 

Umowy Sadowne - 

Czyżew. 

Odwołujący  wskazał  na  definicje,  takie  jak:  Okres  Zgłaszania  Wad  -  subklauzula  1.1.3.7., 

Odbiór końcowy  -  subklauzula 1.1.6.25, które w  jego ocenie dowodzą,  że strony  umowy  w 

myśl  art.  647(1)  k.c.  przyjęły  możliwość  Odbioru  końcowego  całości  Robót  lub  Odbioru 

końcowego Odcinka Robot, o ile takie odcinki zostały w umowie wyodrębnione. Odwołujący 

wywiódł,  że  tylko  Odbiór  końcowy  (całości  Robót  lub  Odcinka)  jest  czynnością, 

potwierdzającą  należyte  wykonanie  Robót  w  ramach  umowy  Sadowne  -  Czyżew.  Po 

dokona

niu  takiego  Odbioru  końcowego  (całości  Robót  lub  Odcinka)  wystawia  się  Protokół 

Odbioru Końcowego, a finalnie inwestor może wystawić wykonawcy referencje.  

Odwołujący  podkreślał,  że  aby  dokonać  prawidłowego  stwierdzenia,  że  w  ramach  umowy 

Sadowne  - 

Czyżew,  wykonano  należycie  roboty  budowlane  (torowe  i  sieciowe),  należy 

przedstawić  do  oceny  Protokół  Odbioru  Końcowego.  Ponadto,  o  tym,  czy  Roboty  zostały 


wykonane  w  myśl  umowy  Sadowne  -  Czyżew  świadczy  również  dokument  o  nazwie 

Świadectwo  Przejęcia,  wydawany  na  podstawie  subklauzuli  10.1  oraz  10.2  WSz  umowy 

Sadowne  - 

Czyżew.  Zgodnie  z  subklauzulą  10.1  WSz  umowy  Sadowne  -  Czyżew 

zamawiający  przejmuje  Roboty  lub  ich  Odcinki,  wykonane  zgodnie  z  kontraktem  i  jego 

zmianami,  w  drodze  wystawienia świadectw  przejęcia.  Do dowodów  należytego wykonania 

robót  zalicza  się  pomyślne  wyniki  prób  końcowych  oraz  podpisanie  Protokołu  Odbioru 

Końcowego, o których mowa w subklauzuli 2.7 WSz umowy Sadowne - Czyżew i subklauzuli 

9 WSz umowy Sadowne - 

Czyżew.  

Zatem  w  ocenie  Odwołującego,  Świadectwo  Przejęcia  uznaje  się  za  dokument 

potwierdzający  zakończenie  robót  i  ich  prawidłowe  wykonanie,  zgodnie  z  zasadami  sztuki 

budowlanej jako odpowiednik protokołu odbioru. Natomiast w przypadku umowy Sadowne - 

Czyżew dla Robót lub Odcinków do dziś dnia nie wydano Świadectwa Przejęcia, co zdaniem 

Odwołującego  oznacza,  że  Roboty  lub  Odcinki  nie  zostały  jeszcze  wykonane.  Brak  tych 

dokumentów,  w  opinii  Odwołującego  nie  pozwala  konsorcjum  Intercor  na  wykazanie  się 

zdobytym doświadczeniem w wykonaniu przebudowy nawierzchni torowej oraz przebudowy 

sieci trakcyjnej. Wykonywanie tych prac bowiem nadal trwa. 

Dalej  Odwołujący  wskazał  na  klauzulę  10.2  WSz,  zgodnie  z  którą,  przed  wystawieniem 

Świadectwa  Przejęcia  zamawiający  jest  uprawniony  jedynie  do  tzw.  tymczasowego 

użytkowania  wykonanych  robót  w  sposób  uzgodniony  między  stronami  lub  przewidziany 

kontraktem.  Powyższe  zdaniem  Odwołującego  oznacza,  że  nawet  jeśli  roboty  torowe  i 

sieciowe  wykonane  przez  konsorcjum  Intercor  są  obecnie  tymczasowo  użytkowane  przez 

Zamawiającego, co nie jest niczym nadzwyczajnym na gruncie procesu budowlanego, to nie 

oznacza,  że  zostały  należycie  wykonane.  Taka  konstrukcja  umowy,  jak  wskazywał 

Odwołujący,  ma na  celu  pozwolić  Zamawiającemu na  ciągłe prowadzenie ruchu pociągów, 

pomimo 

braku zakończenia Robót. Nie oznacza to jednak, że Zamawiający dokonał odbioru 

Robót  lub  Odcinków  wykonanych  przez  konsorcjum  Intercor,  a  w  świetle  warunków  FIDIC 

tylko takie czynności świadczą o ich (należytym) wykonaniu. 

Odwołujący  podniósł  analogiczną  argumentację  w  odniesieniu  do  Inwestycji  pn.  Roboty 

budowlane  w  ramach  projektu  prace  na  linii  kolejowej  Warszawa  Włochy  -  Grodzisk 

Mazowiecki (linia 447), umowa numer 90/101/0003/17/Z/l, gdyż postanowienia tej umowy są 

zbieżne z postanowieniami umowy Sadowne - Czyżew.  

Również w zakresie tej umowy Odwołujący wskazał, że do dziś dnia nie została wykonana, a 

wykonawca pozostaje opóźniony w stosunku do pierwotnie przyjętych terminów. 

Odwołujący również w zakresie tej umowy podkreślał, że Zamawiający aktualnie interpretuje 

ww.  warunek  udziału  w  ten  sposób,  że  uznaje  go  za  spełniony  także  przez  wykonawców, 

którzy  nadal  realizują  określone  w  nim  roboty,  a  zatem  niezgodnie  z  przepisami  m.in. 


rozporządzenia  dotyczącego  rodzaju  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawców. 

Odwołujący  wskazywał,  że  za  przyjętym  przez  niego  rozumieniem  spełnienia  warunku 

udziału  w  postępowaniu  określonego  w  punkcie  8.6.1.  IDW  przemawiają  przepisy  prawa, 

m.in.  art.  3  pkt  13  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane,  zgodn

ie  z  którym 

dokumentami kwitującymi wykonanie robót budowlanych są protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych robót budowlanych. Odwołujący wskazał także na § 8 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  mo

ntażu  i  rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia, zgodnie z którym protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie 

wykonywania  robót  budowlanych  wpisuje  się  do  dziennika  budowy.  Oznacza  to,  że  gdyby 

doszło  do  odbioru  kwitującego  należyte  wykonanie  przebudowy  nawierzchni  torowej  oraz 

przebudowy  sieci  trakcyjnej,  to  takie  wpisy  winny  znaleźć  się  w  tych  dokumentach  (wpisy 

zarówno  inwestora,  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  projektanta,  kierownika  budowy, 

kierowników  robót  budowlanych  -  upoważnionych  uczestników  procesu  budowlanego  w 

rozumieniu art. 17 ustawy Prawo budowlane).  

W  ocenie  Odwołującego  niewykonanie  w/w  umów,  w  rozumieniu  ich  zapisów,  stawia  pod 

znakiem  zapytania  możliwość  legitymowania  się  doświadczeniem  wykonania  przebudowy 

nawierzchni  torowej  oraz  przebudową  sieci  trakcyjnej  na  w/w  inwestycjach.  Przyjęcie 

stanowiska  przeciwnego  zaburzyłoby  dotychczasową  praktykę  przyjętą  przy  wykazywaniu 

się doświadczeniem w wykonaniu kontraktów opartych na warunkach FIDIC. 

Odwołujący  przywołał  także  treść  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016 

roku  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  którym  referencję  przywołuje  się  jako  dokument 

potwierdzający  należyte  wykonanie  umowy.  Jednak,  jak  zaznaczył  Odwołujący,  w  tym 

konkretnym  przypadku,  referencje  z  dnia  06.02.2020  roku  należy  przyjąć  z  dużą  dozą 

ostrożności,  gdyż  dokument  taki  winien  być  wystawiony  po  wykonaniu  całości  Robót  (lub 

Odcinka)  potwierdzone  Protokołem  Odbioru  Końcowego  Robót  (lub  Odcinka)  oraz 

Świadectwem  Przejęcia  Robót  (lub  Odcinka).  Zdaniem  Odwołującego,  tylko  referencja 

wystawiona po Odbiorze końcowym Robót zamówienia mogłaby odzwierciedlać rzeczywisty 

stan  faktyczny,  potwierdzający  wykonanie  robót  budowlanych  torowych  i  sieciowych  w 

ramach Umowy Sadowne - 

Czyżew oraz Umowy linii 447. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  Zamawiający  otrzymując  od  konsorcjum  Intercor  wykaz 

niewykonanych  inwe

stycji,  powinien  zbadać  przyjęte  na  tych  inwestycjach  warunki 

kontraktowe  i  ocenić,  czy  dokonanie  odbioru  eksploatacyjnego  (więc  jedynie  użytkowanie 

tymczasowe Robót)  będzie odpowiadało  wymogowi:  wykonania robót  budowlanych. W tym 

przypadku  Zamawiający  zaniechał  czynności  wezwania  konsorcjum  Intercor  do  złożenia 


wyjaśnień  w  zakresie  doświadczenia  jakim  chce  się  legitymować  na  spełnienie  warunku 

udziału  w  postępowaniu.  W  opinii  Odwołującego,  Zamawiający  miał  obowiązek  wyjaśnić 

treść  wykazu  i  referencji,  nie  powinien  poprzestać  na  bezkrytycznym  przyjęciu  złożonego 

tam oświadczenia, w szczególności posiadając wiedzę o tym, że wskazane w wykazie robót 

w pozycji nr 1 i 2 zamówienia nadal trwają i nie odbyły się Odbiory Końcowe. 

W  ocenie  Odwołującego,  wystawione  w  dniu  06.02.2020  roku  referencje,  niepoprzedzone 

stosownymi  odbiorami  dokonanymi  przez  inspektorów  nadzoru,  użytkowników  i 

zamawiającego,  a  finalnie  bez  Świadectwa  Przejęcia,  są  dokumentem  bezwartościowym  i 

nie poświadczającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

Sygn. akt: KIO 356/20 

Odwołujący  -  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  w  składzie: 

China  Civil  Engineering  Construction  Corporation,  China  Railway  19th  Bureau  Group  CO., 

LTD.  wnieśli  odwołanie  od  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze,  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia

Intercor Sp. z o.o., Stecol Corporation, Sinohydro Corporation Limited.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP w zw. z art. 7 ust. 

1  PZP  w  zw.  z  §2  ust.  4  pkt  1  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  Intercor  z  Postępowania, 

podczas  gdy 

wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  Postępowaniu 

określonych w punktach 8.6.1 lit. a) - b), ponieważ przedstawione przez tego wykonawcę w 

wyniku  uzupełnienia  roboty  budowlane  dotyczące  Inwestycji  Sadowne-Czyżew,  jak  i 

Inwestycji  na  Linii  447,  nie  zostały  prawidłowo  ukończone  na  dzień  składania  ofert  w 

Postępowaniu,  a  już  w  szczególności  powyższe  nie  zostało  przez  Konsorcjum  Intercor 

wykazane, ewentualnie  

zarzucił naruszenieart. 26 ust. 4 PZP w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 

PZP  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  PZP  w  zw.  z  §2  ust.  4  pkt  1  Rozporządzenia  Dokumentowego 

poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum Intercor do przedstawienia wyjaśnień w zakresie 

uzupełnionych  przez  tego  wykonawcę  dokumentów,  podczas  gdy  wykonawca  ten  nie 

wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w punktach 8.6.1 lit. a) - 

b), ponieważ przedstawione przez tego wykonawcę w wyniku uzupełnienia roboty budowlane 

dotyczące Inwestycji Sadowne-Czyżew, jak i Inwestycji na Linii 447, nie zostały prawidłowo 

ukończone  na  dzień  składania  ofert  w  Postępowaniu,  a  już  w  szczególności  powyższe  nie 

zostało przez Konsorcjum Intercor wykazane. 

Odwołujący zarzucił także Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP w zw. z art. 

7  ust.  1  PZP  popr

zez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  Intercor  z  Postępowania, 


podczas  gdy 

wykonawca  ten,  działając  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa,  przedstawił  Zamawiającemu  informacje  wprowadzające  go  w  błąd  w  zakresie 

zgodności robót budowlanych realizowanych na Inwestycji na Linii 447 z warunkami udziału 

w Postępowaniu określonymi w punkcie 8.6.1 lit. a) - b) IDW, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności  polegającej  na  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  nakazanie  Zamawiającemu 

wykluczenia Konsorcjum  Intercor  z  Postępowania,  ewentualnie  w  przypadku  uwzględnienie 

wyłącznie  zarzutu  oznaczonego  w  punkcie  2  -  nakazanie  Zamawiającemu  wezwanie 

Konsorcjum Intercor do przedstawienia wyjaśnień w trybie ar. 26 ust. 4 PZP, zasądzenie od 

Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym 

wynagrodzenia  pełnomocnika  Odwołującego,  według  norm  przypisanych  na  podstawie 

przedłożonej faktury VAT. 

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 31 stycznia 2020 r. wydała wyrok w sprawie o sygn. KIO 

16/20. Zgodnie z sentencją wyroku, Izba nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  po

wtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

wezwanie Konsorcjum Intercor do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów  wymaganych na 

potwierdzenie spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w art. 8.6.1 IDW. 

W związku z powyższym w dniu 3 lutego 2020 r. Zamawiający unieważnił czynność wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  w  Postępowaniu  i  wezwał  Konsorcjum  Intercor,  pod  rygorem 

wykluczenia  z  Postępowania,  do  uzupełnienia  dokumentów  (wykazu  robót  budowlanych, 

dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) w zakresie warunków, o 

których mowa w punkcie 8.6.1 lit. a) - b) IDW.  

Konsorcjum Intercor zostało zobowiązane do wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert wykonał: 

a) co najmniej dwie roboty budowlane, każda wykonana w ramach jednej umowy, na zakres 

których  składają  się  Budowa  lub  Przebudowa  nawierzchni  torowej  na  linii  kolejowej 

dwutorowej  zelektryfikowanej,  gdzie 

suma  długości  Budowanych  lub  Przebudowywanych 

torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie  co najmniej 20.0 km. przy 

czym  co  najmniej  10.0  km  robót  wykonana  była  przy  prowadzonym  ruchu  po  torach 

sąsiednich. 

b) co najmniej dwie roboty bu

dowlane, każda wykonana w ramach jednej umowy, na zakres 

których  składają  się  Budowa  lub  Przebudowa  sieci  trakcyjnej  wraz  z  konstrukcjami 

wsporczymi na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej, gdzie suma długości Budowanej 


lub  Przebudowywanej  sieci  tr

akcyjnej  wraz  z  konstrukcjami  wsporczymi  dla  torów 

szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 20,0 km, przy czym 

co najmniej 

10.0 km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich. 

Konsorcjum  Intercor  odpowiedzia

ło  na  wezwania  Zamawiającego,  uzupełniło  przedłożony 

pierwotnie wykaz robót budowlanych o dwie pozycje.  

Jedną  z  nich  było  zamówienie  polegające  na  wykonaniu  robót  budowlanych  na  odcinku 

Sadowne  - 

Czyżew  wraz  z  urządzeniami  srk  od  km  71,800  do  km  107,260  w  ramach 

projektu  CEF  dla  Unii  E75  obejmujący  odcinek  Sadowne  -  Czyżew  („Inwestycja  Sadowne-

Czyżew"). 

W  ramach  Inwestycji  odbyła  się  przebudowa  nawierzchni  torowej  na  linii  kolejowej 

dwutorowej  zelektryfikowanej.  Całość  robót  wykonywana  była  przy  prowadzonym  ruchu 

pojazdów kolejowych po torze sąsiednim. Powyższe miało potwierdzać spełnienie warunku z 

punktu  8.6.1  lit.  a)  IDW.  W  ramach  tej  samej  inwestycji  miała  być  także  realizowana 

przebudowa  sieci  trakcyjnej  wraz  z  konstrukcjami  wsporczymi  toru  szlakowego  i  toru 

głównego  zasadniczego  nr  1  na  dwutorowej,  zelektryfikowanej  linii  kolejowej  nr  6  od  km 

71,800  do  km  107,260  - 

tj.  35,460  km  sieci  trakcyjnej.  Przy  czym  całość  tych  robót 

wykonywana  była  przy  prowadzonym  ruchu  pojazdów  kolejowych  po  torze  sąsiednim 

Powyższe miało potwierdzać spełnienie warunku z punktu 8.6.1 lit. b) IDW. 

Do  wykazu  zostało  dołączone  referencje,  w  których  znalazła  się  informacja,  że  opisane 

roboty zrealizowane zostały w okresie od dnia 13 czerwca 2017 r. (data podpisania umowy) 

do dnia 

10 marca 2019 r. (data przekazania do eksploatacji toru nr 1), a także potwierdzenie, 

że  ww.  roboty  wykonano zgodnie z  obowiązującymi  przepisami prawa i  sztuką budowlaną. 

Roboty we wskazanym powyżej zakresie zostały odebrane Protokołem odbioru i oddane do 

eksploatacji z prędkością rozkładową. 

Jednocześnie  w  treści  wykazu  robót  budowlanych  w  kolumnie  „Zakończenie  realizacji 

zamówienia”  Konsorcjum  Intercor  wskazało,  że  roboty  budowlane  w  zakresie  warunku 

udziału w Postępowaniu wskazanym w punkcie 8.6.1 lit. a) oraz b) IDW zostały zakończone 

dla Inwestycji Sadowne-

Czyżew w marcu 2019 r., a realizacja zamówienia w odniesieniu do 

innych prac nadal trwa. 

Konsorcjum  Intercor  dodatkowo  wskazało  jeszcze  jedną  pozycję  obejmującą  roboty 

budowlane  w  ramach  projektu  pr

ace  na  linii  kolejowej  Warszawa  Włochy  -  Grodzisk 

Mazowiecki (linia 447). 

W  ramach  tej  Inwestycji  odbyła  się  przebudowa  nawierzchni  torowej  na  linii  kolejowej 

dwutorowej, zelektryfikowanej przy łącznej długości przebudowywanych torów szlakowych i 

torów głównych zasadniczych 41,650 km, przy czym 21,600 km robót wykonywana była przy 


prowadzonym  ruchu  pojazdów  kolejowych  po  torach  sąsiednich.  Powyższe  miało 

potwierdzać  spełnienie  warunku  z  punktu  8.6.1  lit.  a)  IDW.  W  ramach  tej  samej  inwestycji 

miała być  także  realizowana przebudowa sieci  trakcyjnej  wraz  z  konstrukcjami  wsporczymi 

na linii kolejowej dwutorowej, zelektryfikowanej przy łącznej długości przebudowywanej sieci 

trakcyjnej  wraz  z  konstrukcjami  wsporczymi  dla  torów  szlakowych  i  torów  głównych 

zasadnicz

ych  36,800  km,  przy  czym  co  najmniej  10,0  km  robót  wykonywana  była  przy 

prowadzonym  ruchu  pojazdów  kolejowych  po  torach  sąsiednich.  Powyższe  miało 

potwierdzać spełnienie warunku z punktu 8.6.1 lit. b) IDW. 

Do  wykazu  zostało  dołączone  także  pismo,  w  którym  znalazła  się  informacja,  że  opisane 

powyżej roboty zrealizowane zostały w okresie od dnia 3 kwietnia 2017 r. (data podpisania 

umowy) do dnia 8 listopada 2018 r. (data odbioru eksploatacyjnego), a także potwierdzenie, 

że  ww.  roboty  wykonano zgodnie z  obowiązującymi  przepisami prawa i  sztuką budowlaną. 

Roboty we wskazanym powyżej zakresie zostały odebrane protokołem odbioru technicznego 

i  eksploatacyjnego. 

Jednocześnie  w  treści  wykazu  robót  budowlanych  w  kolumnie 

Zakończenie  realizacji  zamówienia  Konsorcjum  Intercor  wskazało,  że  roboty  budowlane  w 

zakresie  warunku  udziału  w  Postępowaniu  wskazanym  w  punkcie  8.6.1  lit.  a)  oraz  b)  IDW 

zostały zakończone dla Inwestycji na Unii 447 w listopadzie 2018 r., a realizacja zamówienia 

w odniesieniu do innych prac nadal trwa. 

Zamawiający  zaakceptował  przedłożone  mu  dokumenty  odnoszące  się  zarówno  do 

Inwestycji  Sadowne-

Czyżew,  jak  również  Inwestycji  na  Linii  447,  co  w  konsekwencji 

doprowadziło  do  ponownego  wyboru  w  dniu  11  lutego  2020  r.  w  Postępowaniu  jako 

najk

orzystniejszej oferty złożonej prze Konsorcjum Intercor. 

Odwołujący  podkreślił,  że zarówno  roboty  budowlane na  Inwestycji  Sadowne-Czyżew,  jak i 

na  Inwestycji  na  Linii  447,  nie  z

ostały  prawidłowo  ukończone  na  dzień  składania  ofert  w 

Postępowaniu tj. na 19 sierpnia 2019 r.  

Odwołujący  wskazał,  że  na  potwierdzenie spełnienia któregokolwiek  z  warunków  udziału  w 

postępowaniu w zakresie posiadanego przez  wykonawcę doświadczenia (punkt 8.6.1 IDW) 

wykonawca zobowiązany był posiadać doświadczenie w wykonaniu (aspekt dokonany), a nie 

w wykonywaniu (aspekt niedokonany) wskazanych w kolejnych literach robót budowlanych.  

Przyjęcie,  jak  czyni  to  obecnie  Zamawiający,  że  możliwe  było  wykazanie  się  także 

doświadczeniem  w  realizacji  inwestycji  zakończonej  po  19  sierpnia  2019  r.  (a  nawet  taką, 

która  w  ogóle  jeszcze  nie  została  zakończona),  byłoby  zdaniem  Odwołującego,  nie  do 

pogodzenia z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych.  

Odwołujący  wskazał  na  treść  Rozporządzenia  Dokumentowego,  w  szczególności  §2  ust.  4 

pkt  1,  zgodnie  z  którym  do  wykazu  robót  budowlanych  wykonawcy  dołączają  dowody 

określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należyciew szczególności informacji 


o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone.  Nie  można  uznać,  że  Rozporządzenie  dopuszcza  wykazanie  się 

doświadczeniem w robotach budowlanych wykonywanych (wciąż) a nawet tych, które są już 

w trakcie ukończenia. 

Bez znaczenia w ocenie Odwołującego, pozostaje podjęta przez Konsorcjum Intercor próba 

„wydzielenia" z całych inwestycji jedynie pewnego zakresu robót, który (po takim „formalnym" 

wyodrębnieniu)  rzekomo  miałby  potwierdzać  spełnienie  warunków  udziału  w  Postępowaniu 

wskazanych  w  punkcie  8.6.1  lit.  a)  oraz  b)  IDW.  Nie  jest  w  ogóle  możliwe  wydzielenie 

wymaganych  IDW  robót  budowlanych  z  Inwestycji  Sadowne-Czyżew,  jak  i  z  Inwestycji  na 

Linii  447.  Roboty  budowlane,  którymi  stara  się wykazać  Konsorcjum  Intercor,  nie  stanowią 

odrębnych  (od  całych  inwestycji)  bytów  i  jako  takie  stanowią  elementy  składowe  tych 

inwestycji. 

Odwołujący  wskazywał  na  dokument  w  postaci  Świadectwa  Przejęcia,  które  w  jego  ocenie 

jako  jedyne 

(potwierdzające  wykonanie wydzielonych robót  budowlanych przed  19  sierpnia 

2019  r.)  mogłoby  być  ewentualnie  właściwym  dokumentem  potwierdzającym  prawidłowe 

ukończenie  danego  zakresu  (wydzielonych  z  całej  inwestycji)  robót.  Jak  wskazał  dalej 

Odwołujący,  zgodnie  z  umową  zawartą  na  wykonanie  Inwestycji  Sadowne-Czyżew, 

ewentualne  uzyskanie  Świadectw  Przejęcia  było  uzależnione  od  uzyskania  pozwolenia  na 

użytkowanie.  Dokument  ten  jest  zatem  dużo  dalej  idącym  niż  sam  odbiór  techniczny  lub 

eksploatacyjny  (co  w  ocenie  Konsorcjum  Intercor  miałoby  być  wystarczające  na  potrzeby 

wykazania prawidłowości ukończenia tego fragmentu robót). 

Odwołujący analogiczną argumentację odniósł do Inwestycji na Linii 447. 

Podkreślił, że ani na Inwestycji Sadowne-Czyżew, ani na inwestycji na Linii 447, nie wydano 

jakichkolwiek  Świadectw  Przejęcia,  które  mogłyby  w  jakimkolwiek  stopniu  potwierdzać,  że 

sztucznie  „wydzielone"  przez  Konsorcjum  Intercor  roboty  budowlane  były  prawidłowo 

ukończone na dzień złożenia ofert w Postępowaniu (tj. na 19 sierpnia 2019 r.). W przypadku 

obu inwestycji występowały opóźnienia w realizacji robót budowlanych, co także mogło mieć 

wpływ  na  brak  możliwości  uzyskania  przez  Konsorcjum  Intercor  stosownych  dokumentów 

(poświadczeń) dotyczących całych inwestycji.   

Odwołujący  wskazał  także,  że  na  dzień  składania  ofert  w  Postępowaniu  wykonawca 

omawianych  inwestycji  nie  był  jeszcze  zobowiązany  do  świadczeń  w  ramach  rękojmi  czy 

gwarancji, co pośrednio mogłoby wskazywać na fakt prawidłowego ukończenia tych robót. 

Nie  zostało  jeszcze  także  zwrócone  wówczas  (w  odniesieniu  do  „wydzielonych"  robót 

budowlanych)  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  co  oznacza,  że  nie  można 

uznać, że „wydzielone" roboty budowlane zostały prawidłowo ukończone. 

Odwołujący  podkreślił,  że  dla  „wydzielonych"  z  Inwestycji  Sadowne-Czyżew  jak  i  na 


Inwestycji  na  Linii  447  robót  budowlanych  nie  przedstawiono  zgodnych  z  treścią 

Ro

zporządzenia  Dokumentowego  dowodów  potwierdzających  wprost,  że  zostały  one 

(zgodnie z treścią §2 ust. 4 pkt 1) prawidłowo ukończone.  

Odwołujący  wskazał,  że  wobec  faktu,  że  Konsorcjum  Intercor  było  już  raz  wzywane  na 

podstawie  art.  26  ust.  3  PZP  do  uzupełnienia  dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia 

warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w punktach 8.6.1 lit. a) oraz b), nie jest 

możliwe  na  obecnym  etapie  ponowne  wezwanie  tego  wykonawcy  do  jakichkolwiek 

uzupełnień.  W  świetle  powyższego,  zdaniem  Odwołującego,  Konsorcjum  Intercor  powinno 

zostać wykluczone z Postępowania z uwagi na ziszczenie się przesłanki z art, 24 ust. 1 pkt 

12 PZP.  

Odwołujący  podniósł  alternatywnie,  że  nawet  gdyby  uznać,  że  Konsorcjum  Intercor  nie 

podlega wykluczeniu (z czym Odwo

łujący się nie zgadza), to powinno ono zostać wezwane 

w  trybie  art.  26  ust.  4  PZP  do  przedstawienia  dodatkowych  wyjaśnień  odnoszących  się  do 

Inwestycji  Sadowne-

Czyżew  jak  i  z  Inwestycji  na  Unii  447  w  kontekście  spełnienia  przez 

roboty budowlane realizowane 

na tych inwestycjach warunków udziału w Postępowaniu. 

W ocenie Odwołującego, Konsorcjum Intercor podlega także wykluczeniu z Postępowania z 

uwagi  na  ziszczenie  się  przesłanki  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  PZP  w  odniesieniu  do  informacji 

przekazanych przez Konsorcjum Intercor w zakresie Inwestycji na Linii 447.  

Jak  wskazał  Odwołujący,  Konsorcjum  Intercor  przekazało  Zamawiającemu  informację, 

zgodnie  z  którą  roboty  budowlane  obejmujące  przebudowę  nawierzchni  torowej  na  linii 

kolejowej dwutorowej przedstawione w w

ykazie były wykonywane przy prowadzonym ruchu 

pojazdów kolejowych po torach sąsiednich 

Powyższe  stanowiło  wymóg  z  punktu  8.6.1  lit.  a)  do  b)  IDW,  który  należy  odczytywać  w 

świetle przedmiotu zamówienia, dla którego prowadzone jest Postępowanie.  

Linia k

olejowa, która będzie realizowana w ramach niniejszego zamówienia (tj. linia kolejowa 

E75), jest linią kolejową dwutorową. Prace na niej będą właśnie odbywały się w ten sposób, 

że  najpierw  wyłączony  zostanie  jeden  odcinek  tej  linii  (i  cały  ruch  zostanie  skierowany  na 

drugi  tor,  przy  toczących  się  robotach  budowlanych  na  pierwszym  torze),  po  czym  nastąpi 

zmiana  i  roboty  budowlane  rozpoczną  się  na  drugim  torze  (przy  skierowaniu  całego  ruchu 

kolejowego  na  pierwszy  tor). W  przypadku  linii  kolejowej  447  obejmuje  ona  dwa  tory  (tor  3 

oraz  tor  4).  W  trakcie  realizacji  Inwestycji  na  Linii  447  zarówno  jeden  jak  i  drugi  tor  były 

praktycznie  przez  cały  okres  realizacji  inwestycji  (nie  licząc  zaledwie  14  dni),  tj.  robót 

torowych i trakcyjnych, wyłączony z ruchu pojazdów kolejowych. 

W  trakcie  realizacji  Inwestycji  na  Linii  447  zapewniona  była  dla  pasażerów  autobusowa 


komunikacja zastępcza. 

Dodatkowo Odwołujący zauważył, że przez okres od 3 września 2017 r. do 4 września 2018 

r. na żadnym torze linii kolejowej 447 nie odbywał się jakikolwiek ruch pojazdów kolejowych. 

W konsekwencji nie jest zdaniem prawdziwym, że jakiekolwiek roboty budowlane dotyczące 

toru  3  lub  toru  4  tej  linii  odbywały  się  w  tym  okresie  przy  prowadzonym  ruchu  pojazdów 

kolejowych po torze sąsiednim. Trudno też twierdzić, że w okresie od 5 września 2018 r. do 

20 września 2018 r. (tj. przez 15 dni), kiedy po jednym z torów linii kolejowej 447 prowadzony 

był  już  ruch  pojazdów  kolejowych,  wykonane  zostały  wszystkie  roboty  budowlane  na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu w zakresie punktu 8.6.1 lit a) do 

b) IDW. 

Odwołujący podkreślił, ze bez znaczenia pozostaje fakt, że Konsorcjum Intercor przedstawiło 

„nadprogramowo"  dwie  inwestycje  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w 

Postępowaniu,  w  sytuacji  kiedy  w  zupełności  wystarczającym  (w  razie  potwierdzenia 

spełnienia warunku udziału)  byłoby  wykazanie wyłącznie jednej. W stosunku  do każdego  z 

przekazywanych  doświadczeń  wykonawca  zobowiązany  jest  podać  tylko  prawdziwe 

informacje.  

Zdaniem  Od

wołującego,  nie  można  również  przyjąć,  że  w  tym  konkretnym  przypadku 

Zamawiający nie mógł zostać wprowadzony w błąd wyłącznie z uwagi na fakt, że on sam był 

inwestorem przy realizacji Inwestycji na Linii 447.  

W  świetle  powyższego,  zdaniem  Odwołującego,  Konsorcjum  Intercor  powinno  zostać 

wykluczone z Postępowania z uwagi na ziszczenie się przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP. 

Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Sygn. akt KIO 298/20 

Zamawiający  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania  złożył 

oświadczenie,  że  uwzględnia  zarzut  odwołania  o  sygnaturze  akt  KIO  298/20,  opisany  w 

punkcie 1.1 odwołania,  dotyczący  naruszenia przez  Zamawiającego  artykułu 192 ust.  2 i  3 

pkt 1) w zw. z art. 197 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 1212 § 1 

k.p.c. i art. 185 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez zaniechanie wykonania 

wyroku  KIO  z  31  stycznia  2020  roku,  zapadłego  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  10/20  i  KIO 

16/20, tj. zaniechania wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymaganych na 

potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 8.6.1 IDW, a 

w  konsekwencji  naruszenie 

art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

zaniechanie  wezwania  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.,  Stecol  Corporation,  Sinohydro 


Corporation Limited do przedstawienia uzupełnień w zakresie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, określonych w pkt 8.6.1. lit. c) — h) IDW. 

Przy

stępujący po stronie Zamawiającego - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.,  Stecol  Corporation, 

Sinohydro  Corporation  Limited  nie  zgłosił  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez 

Zamawi

ającego powyższego zarzutu.  

Wobec powyższego, odwołanie w zakresie przedmiotowego zarzutu podlegało umorzeniu. 

W pozostałym zakresie odwołanie o sygnaturze akt KIO 298/20 podlegało oddaleniu.  

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 26 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  dotyczący  braku  możliwości  powoływania  się  przez 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.  na  doświadczenie  zdobyte  w 

ramach konsorcjum z Mosty Łódź S.A. nie zasługuje na uwzględnienie.  

Wykonawca 

– Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Stecol 

Corporation, Sinohydro Corporation Limited 

w treści wykazu powołał się na doświadczenie w 

ramach  inwestycji,  którą  realizowało  Konsorcjum,  w  skład  którego  wchodziły  podmioty 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. oraz Mosty Łódź S.A.  

Zamawiający  wyjaśnił,  że  na  etapie  badania  i  oceny  spełnienia  przez  wykonawcę  warunku 

udziału w postępowaniu dokonał weryfikacji posiadanej dokumentacji związanej z realizacją 

tego  zamówienia.  Przedstawił  jako  dowód  Umowę  konsorcjum  z  dnia  24  marca  2017  r.,  w 

której  strony  w  §  7  ustaliły  procentowy  udział  w  realizacji  zamówienia.  Z  treści  umowy 

wynika,  że  lider  Konsorcjum  –  Przedsiębiorstwo  Usług  technicznych  Intercor  sp.  z  o.o. 

zobowiązał się do realizacji 99,5 % prac związanych z inwestycją na linii 447. Wykonawca – 

Konsorcjum 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.,  Stecol  Corporation, 

Sinohydro  Corporation  Limited 

potwierdził  w  trakcie  rozprawy,  że  firma  Przedsiębiorstwo 

Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. zrealizowała całość tego zamówienia. 

Zamawiający  powoływał  się  również  na  dowód  w  postaci  sprawozdania  z  monitoringu 

wizyjnego - 

potwierdzający, że firma Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. 

uczestniczyła w realizacji zamówienia. 

Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  dowodu,  tak  w  treści  odwołania,  jak  i  podczas 

rozprawy,  z  którego  wynikałaby  okoliczność,  że  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych 

Intercor  sp.  z  o.o.  nie  nabyło  doświadczenia  przy  realizacji  inwestycji  linii  447  w  ramach 

konsorcjum  z  firmą  Mosty  Łódź  S.A.,  uprawniającego  go  do  legitymowania  się 

doświadczeniem określonym w punkcie 8.6.1. lit a i b IDW. 

W  powyższych  okolicznościach  należało  uznać,  że  nie  istniała  podstawa  do  stwierdzenia, 

aby  Wykonawca 

–  Konsorcjum  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o., 


Stecol  Corporation,  Sinohydro  Corporation  Limited 

nie  mógł  powoływać  się  na 

doświadczenie  zdobyte  w  ramach  realizacji  inwestycji  (zrealizowanej  przez  jednego  z 

konsorcjantów  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.  wspólnie  z  Mosty 

Łódź S.A.).  

Izba  uznała  za  zasadne  twierdzenie  Zamawiającego,  że  wobec  okoliczności,  że  w  pełni 

dysponował  wiedzą  dotyczącą  sposobu  wykonywania  zamówienia  oraz  podziału  prac 

pomiędzy  poszczególnych  konsorcjantów,  kierowanie  do  firmy  Przedsiębiorstwo  Usług 

Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o. 

wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  co  do  zakresu 

realizowanych  przez  nią  prac  w  ramach  konsorcjum  byłoby  działaniem  nadmiarowym, 

stojącym  w  sprzeczności  z  art.  25  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  który 

umożliwia  Zamawiającego  żądanie  jedynie  tych  dokumentów,  jakie  są  niezbędne  dla 

przeprowadzenia postępowania. Nie zaistniała zatem podstawa do kierowania wezwania do 

Przystępującego  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.,  Stecol 

Corporation,  Sinohydro  Corporation  Limited  do  złożenia  wyjaśnień  co  do  zakresu  prac 

realizowanych  przez  firmę  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.  w 

ramach konsorcjum z Mosty 

Łódź S.A. przy realizacji inwestycji na linii 447. Zamawiający nie 

naruszył  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  a  zatem  zarzut  podniesiony 

przez  O

dwołującego  jest  bezzasadny.  W  konsekwencji  należało  uznać,  że  nie  zachodziła 

także podstawa do wykluczenia tego Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Sygn. akt KIO 298/20 i KIO 356/20 

Bezzasadny  jest  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  artykułu  24  ust.  1  pkt  12  oraz 

artykułu 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odwołujący  (w  sprawie  o  sygnaturze  akt  KIO  298/20  i  356/20)  zakwestionowali  możliwość 

uznania,  że  doświadczenie  nabyte  w  ramach  Inwestycji  Czyżew  -  Białystok  oraz  Linii  447 

może zostać uznane jako wystarczające na potrzeby uznania, że Wykonawca – Konsorcjum 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.,  Stecol  Corporation,  Sinohydro 

Corporation  Limited 

spełnia  warunki  udziału  w  postepowaniu,  o których  mowa  w  pkt.  8.6.1 

SIWZ- IDW.  

Okolicznością  bezsporną  jest,  że  dla  inwestycji  Sadowne  –  Czyżew  oraz  inwestycji  na  linii 

447 zostały dokonane odbiory eksploatacyjne. W ocenie Odwołujących jedynie w przypadku 

wykonania  wszystkich  robót  wchodzących  w  zakres  przedmiotu  umowy  i  uzyskania 

świadectwa  przejęcia,  wykonawca  miałby  możliwość  powoływania  się  na  zdobyte 


doświadczenie  w  ramach  danego  zamówienia.  Swoje  twierdzenia  Odwołujący  opierali  na 

treści umowy dotyczącej Inwestycji. 

Zamawiający  w  piśmie  procesowym  potwierdził,  że  roboty  zostały  wykonane  w  sposób 

zgodny  z 

projektem,  Zamawiający  dokonał  odbioru  robót,  a  aktualnie  wybudowana 

infrastruktura  kolejowa  jest  eksploatowana  przez  Zamawiającego.  W  tym  zakresie 

Zamawiający  przedstawił  jako  dowód  protokoły  odbiorów  eksploatacyjnych  dla  Inwestycji 

Sadowne - 

Czyżew, z których wynika, że Zamawiający dokonał pozytywnego odbioru robót 

(wydzielona część zamówienia - wbrew twierdzeniom Odwołującego), a wykonane roboty w 

dalszej  kolejności  będą  umożliwiać  Zamawiającemu  korzystanie  z  wybudowanych 

elementów infrastruktury kolejowej. Przedstawił także protokół odbioru eksploatacyjnego dla 

Linii 447, z którego wynika, że Zamawiający dokonał pozytywnego odbioru robót (wydzielona 

część  zamówienia  -  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego),  a  wykonane  roboty  w  dalszej 

kolejności  będą  umożliwiać  Zamawiającemu  korzystanie  z  wybudowanych  elementów 

infrastruktury kolejowej. 

Żaden z Odwołujących nie wykazał okoliczności przeciwnych. Odwołujący nie wykazali, aby 

wymagane  w  treści  warunku  prace  nie  zostały  wykonane  należycie.  Odwołujący  – 

Wykonawcy  w

spólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zmówienia  Torpol  S.A.,  Budimex  S.A. 

przedstawi

ł fotografie, które miały potwierdzić, ze prace nie zostały zakończone. Fotografie 

przedstawiały m. in. nieukończone prace przy przejściach dla pieszych przy stacji kolejowej 

Małkinia czy pozostawiony sprzęt budowlany.  

Należy  jednak  zauważyć,  że  treść  warunku  8.6.1.  w  punkcie  a  wskazywała  na  wymóg 

wykazania  przez  Wykonawcę  wykonania  łącznie  nawierzchni  torowej  na  linii  kolejowej 

dwutorowej  o  zakresie  co  najmniej  20,0  km,  przy 

czym  co  najmniej  10,0  km  robót 

zrealizowane  powinno  zostać  przy  prowadzonym  ruchu  po  torach  sąsiednich.  Zatem 

warunek  w  tej  części  odnosił  się  do  wykonania  określonej  ilości  robót  budowlanych  na 

torach. Jedynie interpretacją Odwołujących było, że wykazanie spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu  oznacza  zakończenie  i  zrealizowanie  przez  wykonawcę  wszystkich  prac, 

także tych, które nie są robotami torowymi czy trakcyjnymi. Argumentacja Odwołującego nie 

znajduje  uzasadnienia  wobec  brzmienia 

treści  warunku.  Zamawiający  w  treści  warunku  nie 

żądał zakończenia umowy, inwestycji czy zadania, a jedynie wykonania określonego rodzaju 

prac,  co  oznacza,  że wykazanie prawidłowego zrealizowania prac  w  zakresie infrastruktury 

torowej  i  robót  trakcyjnych  odpowiada  wykazaniu  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu.   

Ponadto  w  niniejszym  postępowaniu  znaczenie  ma  sformułowanie  przez  Zamawiającego 

całości warunku udziału w niniejszym postępowaniu (8.6.1). 


Zamawiający  wymagał,  aby  Wykonawcy  wykazali  się  umiejętnością  zrealizowania 

poszczególnych  zadań  wymienionych  w  kolejnych  punktach  tego  warunku.  Podpunkt  a  i  b 

dotyczyły  zrealizowania  robót  budowy  i  przebudowy  nawierzchni  torowej,  sieci  trakcyjnej 

wraz z konstrukcjami wsporczymi 

w określonym w treści warunku zakresie. Pozostałe punkty 

odnosiły się m. in. do budowy lub przebudowy co najmniej 20 rozjazdów kolejowych, budowy 

lub  przebudowy  co  najmniej  1  stacji  kolejowej,  budowy  lub  przebudowy  co  najmniej  1 

systemu  stacyjnych,  scentralizowanych  urządzeń  SRK  (sterowania  ruchem  kolejowym)  na 

stacji  liczącej  co  najmniej  20  zwrotnic,  budowy  lub  przebudowy  co  najmniej  2  blokad 

liniowych  wraz  z  powiązaniem  do  systemu  stacyjnego.  Oznacza  to,  że  w  ramach  całego 

warunku Zamawiający oczekuje od Wykonawców wykazania się umiejętnością zrealizowania 

poszczególnych  przedsięwzięć  budowlanych,  jednakże  w  ramach  każdego  z  punktów  tego 

warunku  należało  wykazać  fakt  zrealizowania  ściśle  określonych  prac.  Powyższe  także 

potwierdza,  że  w  ramach  punktów  a  i  b  przedmiotowego  warunku  udziału  w  postępowaniu 

Zamawiający nie żądał przedstawienia dowodów na okoliczność zrealizowania kilku różnych 

przedsięwzięć, ale oczekiwał dowodów na potwierdzenie zrealizowania robót budowlanych w 

zakresie infrastruktury torowej i trakcyjnej o określonym zakresie.  

W  od

niesieniu  do  odbiorów  eksploatacyjnych  należy  wskazać,  że  na  gruncie  instrukcji 

określonych przez Zamawiającego, mogą one stanowić potwierdzenie wykonania robót. Po 

przeprowadzeniu 

odbiorów  eksploatacyjnych  możliwe  jest  otwarcie  toru  i  korzystanie  z 

wybudowanej  infrastruktury. 

Protokoły  eksploatacyjne  potwierdzają  zatem  wykonanie  prac 

budowlanych,  co 

stanowi  podstawę  do  uznania  potwierdzenia  warunku,  którego  treść 

referowała  właśnie  do  wykazania  wykonania  określonej  ilości  infrastruktury  torów.  Jak 

wskazał  Zamawiający,  wykonanie  odbiorów  eksploatacyjnych  poprzedzone  jest 

przeprowadzeniem  odbiorów  technicznych  dla  poszczególnych  branż.  Powyższe  oznacza 

także, że możliwe stało się odebranie części robót. 

Wprawdzie  Odwołujący  dokonywali  interpretacji  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu w oparciu o analizę treści umów i warunków kontraktowych FIDIC, jednakże w 

świetle  postanowień  umowy  zastosowanie  znajdują  także  inne  regulacje.  Zgodnie  z 

pkt. 

1.1.6.23  WSz  „Regulacje  Zamawiającego”  oznaczają  obowiązujące:  instrukcje, 

wytyczne,  standardy  techniczne,  dokumenty  normatywne,  warunki  techniczne,  zasady  i 

procedury  obowiązujące  w  spółce  PKP  PLK  S.A.,  których  tekst  znajduje  się  na  stronie 

internetowej  www.plk-

sa.pl  oraz  w  Załączniku  Nr  7  do  Warunków  Szczególnych.  Zatem  w 

niniejszym  postępowaniu  znalazły  zastosowanie  powoływane  przez  wszystkie  strony 

postępowania  „Warunki  i  zasady  odbiorów  robot  budowlanych  na  liniach  kolejowych  PKP 

PLK  S.A.”  W  §  5  tego  dokumentu  wyróżniono  kilka  rodzajów  odbiorów,  w  tym  odbiory 

eksp

loatacyjne.  Trafnie  wskazywali  Odwołujący,  że  odbiór  końcowy  (także  wymieniony  w 


ww.  dokumencie)  stanowi  potwierdzenie  wykonania  przez  Wykonawcę  przedmiotu  umowy 

po  całkowitym  zakończeniu  części  lub  całości  robót  oraz  po  wykonaniu  z  wynikiem 

pozytywnym pom

iarów i badań.  

Jednakże  treść  warunku  dotyczyła  jedynie  wykonania  robót  budowlanych  o  określonym 

zakresie. Zamawiający nie żądał zakończenia zadania, umowy, inwestycji. Nie żądał także, 

aby  wykonanie  robót  znalazło  oparcie  w  protokole  odbioru  końcowego  czy  świadectwie 

przejęcia.  

Zgodnie z ww. Instrukcją Zamawiającego, odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w 

celu przywrócenia eksploatacji linii kolejowej lub jej części po wykonanych pracach. Oznacza 

to,  że  protokół  eksploatacyjny  stanowi  potwierdzenie  wykonania  prac,  co  referuje  do  treści 

warunku 8.6.1 pkt a i b.  

Ponadto zgodnie z § 12 ww. dokumentu, do zadań komisji odbioru eksploatacyjnego należy 

również  stwierdzenie  jakości  robót  w  porównaniu  z  dokumentacją  oraz  obowiązującymi 

przepisami,  ustalen

ie wad  w  wykonywanych robotach  oraz  terminu  ich usunięcia.  Oznacza 

to,  że  w  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  zaistniała  podstawa  do  wystawienia  na 

podstawie  protokołu  eksploatacyjnego  referencji  jako  dokumentu  zawierającego  ocenę 

wykonanych przez Wykona

wcę prac. 

Izba  oddalając  odwołania  w  niniejszej  sprawie  przede  wszystkim  miała  na  uwadze 

okoliczność  szczególną.  Zamawiający  przyznał,  że  w  postępowaniach  przez  niego 

prowadzonych  praktyką  jest  uznanie  za  wystarczające  doświadczenia  w  wykonaniu  robót 

objętych  odbiorem  eksploatacyjnym.  Jako  przykłady  takich  działań  i  pozytywnej  oceny  ww. 

doświadczenia  Zamawiający  powołał  się  na  Wykaz  robót  firmy  TORPOL  S.A.,  złożony  w 

postępowaniu  pn.  Wykonawstwo  zastępcze  na  wykonywanie  robót  budowlanych  na  liniach 

kolej

owych zarządzanych przez PKP Polskie Linię Kolejowe S.A., w którym powołano się na 

doświadczenie  z  wykonania  części  robót  odebranych  na  podstawie  protokołu  odbioru 

eksploatacyjnego, Wykaz robót firmy PORR S.A. złożony w postępowaniu pn. „Modernizacja 

syste

mów  torowych  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  linii  kolejowej  E59  na  odcinku 

Krzyż - Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820, w którym powołano się na doświadczenie 

z  wykonania  części  robót  odebranych  na  podstawie  protokołu  odbioru  eksploatacyjnego; 

Wy

kaz  robót  złożony  przez  SARINŽ  Sp.  z  o.o.  w  postępowaniu  pn.  „Dostosowanie 

infrastruktury  pasażerskiej  na  stacji  Warszawa  Gdańska  do  obsługi  zwiększonej  liczby 

pasażerów”  realizowanego  w  ramach  projektu  POIiŚ  5.1-13  „Prace  na  linii  średnicowej  w 

Warszawie  na  odcinku  Warszawa Wschodnia  - 

Warszawa Zachodnia”, w  którym  powołano 

się na doświadczenie z wykonania części robót odebranych na podstawie protokołu odbioru 

eksploatacyjnego. 

Powyższe  oznacza,  że  przedstawienie  protokołu  eksploatacyjnego  jako  dokumentu 


p

otwierdzającego  wykonanie  prac  stanowi  praktykę  i  konsekwentne  działanie  w  przypadku 

niniejszego  Zamawiającego,  nie  stanowi  precedensu  utworzonego  na  potrzeby  pozytywnej 

oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę Konsorcjum Intercor. 

świetle  powyższego,  w  szczególnych  okolicznościach  niniejszej  sprawy,  Izba  przychyliła 

się  do  stanowiska  Zamawiającego,  że  uznanie  zarzutów  obu  odwołań  za  zasadne 

prowadziłoby do sytuacji, w której Zamawiający w  zależności od postępowania w jednym z 

nich 

dokonuje akceptacji doświadczenia, o którym mowa powyżej, a w innym postępowaniu 

neguje  zasadność  przyjęcia  takiego  rozwiązania,  co  mogłoby  prowadzić  do  braku 

zachowania  równości  w  ocenie  wykonawców  i  sytuacji,  w  której  wykonawca  przystępujący 

do  postępowania  nie  będzie  posiadał  pewności,  czy  dane  doświadczenie,  pozytywnie 

ocenione  na  gruncie  poprzedniego  przetargu,  zostanie  zaakceptowane  również  i  w  tym 

postępowaniu. 

Nie są uzasadnione twierdzenia Odwołującego – Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzi

elenie  zamówienia  Torpol  S.A.,  Budimex  S.A.  odnoszące  się  do  osiągnięcia  prędkości 

docelowej  jako  okoliczności,  która  oznacza  zakończenie  prac,  a  więc  w  konsekwencji 

możliwość legitymowania się uzyskanym doświadczeniem w ramach postawionego warunku 

udziału  w  postępowaniu.  Przede  wszystkim  treść  warunku  8.6.1  nie  zawierała  takiego 

wymagania.  Ponadto  nawet  uzyskanie  przez  Wykonawcę  świadectwa  przejęcia  (które, 

stosownie  do  treści  odwołania  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  Torpol  S.A.,  Budimex  S.A.  miało  stanowić  dokument  stanowiący  podstawę  do 

legitymowania  się  zdobytym  doświadczeniem  w  ramach  przedmiotowego  warunku)  nie 

oznacza dopuszczenia do ruchu o docelowej prędkości. Dopuszczenie do ruchu o docelowej 

prędkości  wymaga  dłuższej  procedury,  celem  uzyskania  certyfikacji.  W  konsekwencji 

należało  stwierdzić,  że  brak  wskazanych  dokumentów  nie  może  stanowić  dowodu  na 

nienależyte wykonanie robót budowlanych.   

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  Torpol  S.A.,  Budimex  S.A., 

wskazywali  na  przedstawiony  przez  siebie  dowód  w  postaci  wyciągu  z  informacji  o  wyniku 

kontroli  NIK 

dotyczącej  zadania  modernizacji  linii  kolejowej  E75  Rail  Baltica  na  terytorium 

Polski

.  Z  dokumentu  tego  wynikały  okoliczności  opóźnienia  prac.  Po  pierwsze,  należy 

zauważyć, że wykonawca nie przedstawił pełnej wersji raportu, a jedynie kilka stron. Ponadto 

kontrola została przeprowadzona pomiędzy 7 maja 2018 r. a 27 września 2018 r., natomiast 

odbiór  tych prac  nastąpił  w  pierwszym  kwartale 2019  r.  Stąd  raport  ten nie może stanowić 

dowodu na okoliczność, że Przystępujący Konsorcjum Intercor nie zrealizował wymaganych 

w  treści  warunku  robót  budowlanych.  Również  nie  są  takim  dowodem  przedstawiane 

informacje  prasowe  o  opóźnieniach  robót.  Zamawiający  nie  zaprzeczał  okoliczności 

występowania  opóźnienia  w  realizacji  całości  inwestycji,  jednakże  przedmiotem  oceny 


spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  była  prawidłowość  zrealizowanych  robót 

torowych w określonym zakresie, potwierdzona protokołem eksploatacyjnym i technicznym, 

a także wystawione referencje, które potwierdzały zrealizowanie zamówienia. 

Podobnie brak  rozpoczęcia biegu terminu  gwarancji,  z  uwagi  na  okoliczność,  że może być 

uregulowane  odrębną  umową,  nie  może  wpływać  na  ocenę  spełnienia  warunku  udziału  w 

niniejszym postępowaniu.  

Na  marginesie,  niezależnie  od  powyższej  argumentacji,  wskazać  należy,  że  do  wykazania 

spełnienia warunku udziału w postepowaniu konieczne było wykazanie dwóch inwestycji dla 

każdego z punktów warunku (a i b). Odwołujący zakwestionowali dwie inwestycje, natomiast 

należy  wziąć  pod  uwagę  okoliczność,  że  w  wykazie  widnieją  także  inne, 

niezakwestionowane  prace,  a  zatem  spośród  dwóch  zakwestionowanych  prac, 

wystarczającą  do  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  jest  jedna  robota 

budowlana. 

W  kontekście  powyższego,  nie  zasługuje  na  uwzględnienie  zarzut  zaniechania  wezwania 

Wykonawcy Konsorcjum Intercor do wyjaśnień.  

Jak  wskazał  Zamawiający,  dysponuje  on  szeregiem  dokumentów  związanych  z  realizacją 

Inwestycji  Sadowne  - 

Czyżew oraz Linii 447, zatem posiada szczegółową wiedzę na temat 

wszystkich  okoliczności  podniesionych  w  uzasadnieniu  odwołania.  Kierowanie  do 

Konsorcjum Intercor jakiegokolwiek  wezwania stanowiłoby  działania nadprogowe stojące  w 

sprzeczności  z  art.  25 ust.  1 Pzp,  zgodnie z którym  Zamawiający  ma  prawo żądać jedynie 

dokumentów, które są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania. 

Sygn. akt KIO 356/20 

Zamawiający  wymagał,  aby  Wykonawca  wykazał,  że  posiada  doświadczenie  wykonywania 

robót „przy prowadzonym ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich”.  

Zdaniem Odwołującego, z uwagi na okoliczność, że prace na torach nr 3 i 4 linii kolejowej nr 

447 były prowadzone niemal przez cały okres realizacji prac w ramach Kontraktu 447 to oba 

tory  pozostawały  zamknięte,  co  oznacza  brak  uzyskania  doświadczenia  przy  prowadzeniu 

ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich.  

Odwołujący wywodził, że aby spełnić wymagania postawione przez Zamawiającego w treści 

SIWZ,  Wykonawcy  winni  wykazać  się  doświadczeniem  wykonywania  robót  przy 

prowadzonym ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich – na torach tej samej linii.  


Przystępujący po stronie Zamawiającego - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia  -  Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor  sp.  z  o.o., Stecol  Corporation, 

Sinohydro  Corporation  Limited  wyjaśnił,  że  zapewnił  ruch  pojazdów  kolejowych  po  torach 

sąsiednich na linii nr 1, z którą sąsiaduje linia 447 (dotyczy to toru nr 3 linii 447). W czasie 

trwania prac w ramach Kontraktu 447 linia kolej

owa nr 1 nie była wyłączona z ruchu. Zatem 

21,6  km  robót  torowych  i  trakcyjnych  (wartość  ta,  wskazana  w  Wykazie  robót,  odpowiada 

pracom  na  torze  3)  wykonywana  była  „przy  prowadzonym  ruchu  pojazdów  kolejowych  po 

torach sąsiednich”.  

Jak wskazano powyżej, zgodnie z treścią warunku, Zamawiający wymagał, aby co najmniej 

10,0 km robót zostało zrealizowane przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich. W treści 

warunku  brak  jest  ograniczenia,  na  jakie  wskazywał  Odwołujący,  aby  ruch  pojazdów 

kolejowych  odbywał  się  po  torach  sąsiednich  wyłącznie  w  ramach  torów  tej  samej  linii.  W 

związku  z  powyższym,  nie  można  uznać,  aby  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie  zamówienia  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.,  Stecol 

Corporation,  Sinohydro  Corp

oration  Limited  wykazując  posiadane  doświadczenie 

zapewnienia ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich na linii nr 1, z którą sąsiaduje 

linia 447, nie spełnił wymagania postawionego w treści warunku.  

Odwołujący  nie  wykazał,  aby  informacje  przedstawione  przez  Wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. 

z  o.o.,  Stecol  Corporation,  Sinohydro  Corporation  Limited  w  j

akikolwiek  sposób  mogły 

wprowadzić Zamawiającego w błąd. 

W  konsekwencji  nie 

można  uznać,  aby  Wykonawca  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych 

Intercor  sp.  z  o.o.,  Stecol  Corporation,  Sinohydro  Corporation  Limited  wprowadził 

Zamawiającego w błąd w zakresie spełnienia wymagania SIWZ.  

Dodatkowo  należy  wskazać,  że  bez  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  niniejszej  sprawy 

pozostaje  podniesiona  przez 

Przystępującego  po  stronie  Odwołującego  –  Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Torpol S.A., Budimex S.A. argumentacja 

dotycząca § 25 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 roku w sprawie 

ogólnych  warunków  prowadzenia  ruchu  kolejowego  i  sygnalizacji.  Z  treści  tego  paragrafu 

wynika,  że  wyprawienie  pociągu  na  szlak  jednotorowy  lub  na  tor  szlaku,  w  przypadku 

wprowadzenia  ruchu  jednotorowego  dwukierunkowego, 

może  nastąpić  na  podstawie 

porozumienia 

się 

dyżurnych 

ruchu 

sąsiednich 

posterunków 

zapowiadawczych 

ograniczających  ten  szlak  i  po  uzyskaniu  od  dyżurnego  ruchu  posterunku  ruchu 

przyjmującego  pociąg  pozwolenia  na  wyprawienie  pociągu.  Zdaniem  Przystępującego, 

paragraf ten wskazuje na sposób rozpatrywania pojęcia toru sąsiedniego – tj. należy przyjąć, 

iż tor sąsiedni należy rozpatrywać w ramach szlaku, co z kolei oznacza, że takie rozumienie 


należy  przyjąć  w  ramach  interpretacji  warunków  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu. 

Argumentacja  powyższa  jest  bezzasadna.  Ww.  paragraf  stanowi  jedynie  instrukcję  dla 

dyżurnych ruchu i nie może referować do treści warunku. 

W  świetle  powyższego,  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  artykułu  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  Prawo  z

amówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych 

Intercor  sp.  z  o.o.,  Stecol  Corporation,  Sinohydro  Corporation  Limited  z  postępowania  z 

uwagi na wprowadzen

ie Zamawiającego w błąd jest bezzasadny. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 


kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:   

…………………………… 

Członkowie: 

…………………………… 

……………………………


wiper-pixel