KIO 296/20 Sygn. akt: KIO 297/20 WYROK dnia 5 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 296/20 

Sygn. akt: KIO 297/20 

WYROK 

 z dnia 5 marca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Członkowie:   

Daniel Konicz 

Małgorzata Matecka  

Protokolant:    

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2020 r. w  Warszawie 

odwołań wniesionych do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  lutego  2020  r.  przez  odwołującego: 

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. z Poznania (ul. Górecka 104, 61-483 Poznań) w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Związek  Międzygminny  -  Centrum 

Zagospodarowania Odpadów – SELEKT w Czempiniu (ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 

020 Czempiń), 

przy udziale wykonawcy: 

P.H.U KOMUNALNIK Sp. z o.o.  z Wrocławia (ul. Św. Jerzego 1A, 

518  Wrocław)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego w sprawie o sygn. akt: KIO 296/20 i KIO 297/20,  

orzeka: 

Oddala odwołania o sygn. akt: KIO 296/20 i KIO 297/20; 

Kosztami postępowania obciąża odwołującego: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. 

z Poznania (

ul. Górecka 104, 61-483 Poznań) i zalicza w poczet kosztów postępowania 

odwoławczego  kwotę  30.000  zł  00  gr  (słownie:  trzydzieści  tysięcy  złotych,  zero  groszy) 

uiszczoną przez  odwołującego  tytułem  wpisu od  odwołań  o sygn.  akt:  KIO  296/20  i  KIO 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

………………………………   

………………………………   

………………………………   


Sygn. akt: KIO 296/20 

Sygn. akt: KIO 297/20 

Uzasadnienie 

Odwołania  zostały  wniesione  przez  wykonawcę  REMONDIS  Sanitech  Poznań  sp.  z  o.o.  z 

Poznania (Odwołujący) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp]  przez 

zamawiającego: Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT 

w  Czempiniu  (Zamawiający),  którego  przedmiotem  jest  „Odbiór  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli nieruchomości z terenu gmin uczestniczących w ZM CZO-Selekt” (…): 

sygn.  akt:  KIO  296/20: 

„część  8  -  sektor  IX  -  obszar  gminy  Komorniki.  Numer 

referencyjny: czo.272.3.2019

”;  

sygn. akt: KIO 297/20: 

„część 9 - sektor X obszar gminy Kościan i gminy miejskiej 

Kościan. Numer referencyjny: czo.272.3.2019”. 

Postępowanie  zostało  ogłoszone  w  Suplemencie  do  Dziennika  Urzędowego  Unii 

Europejskiej nr 2019/S 236-579157 w dniu 06 grudnia 2019 r. 

Odwołujący  podał,  że  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  wskazanych  w 

odwołaniach  przepisów  ustawy  Pzp  interes  wykonawcy  w  uzyskaniu  zamówień  w  tych 

Sektorach  doznał  uszczerbku.  Ponadto,  Odwołujący  może  ponieść  szkodę  w  wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Na skutek niezgodnych z prawem 

czynności  Zamawiającego,  jako  wykonawca,  który  złożył  ofertę  spełniającą  warunki 

określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  został  pozbawiony  możliwości  uzyskania 

przedmiotowego  zamówienia  oraz  zawarcia  umów  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na 

Sektor  IX  -  obszar  gminy  Komorniki  oraz  Sektor  X 

obszar gminy  Kościan  i  gminy  miejskiej 

Kościan. W przypadku uznania przez Izbę zasadności niniejszych odwołań, a następnie po 

dokonaniu  przez  Zam

awiającego  żądanych  czynności,  Odwołujący  będzie  miał  możliwość 

uzyskania przedmiotowych 

zamówień. 

Sygn. akt: KIO 296/20 

Odwołujący  w  zakresie  części  8  -  sektor  IX  -  obszar  gminy  Komorniki    wobec  czynności 

Zamawiającego  polegającej  na:  (1)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  PHU 

KOMUNALNIK  - 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu 

(wykonawca  Komunalnik);  (2)  zaniechaniu  wykluczenia  Komunalnika  z  przedmiotowego 

postępowania;  (3)  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Komunalnika  -  zarzucił  naruszenie 

następujących przepisów ustawy Pzp: 

I.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  22  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  -  jego 

niezastosow

anie  i  niewykluczenie  spółki  Komunalnik  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  nie 


wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  nie  wykazał  braku  podstaw 

wykluczenia  z  uwagi  na  fakt,  że  oferta  oraz  wszelkie  oświadczenia  składane  przez 

Komunalnik w postępowaniu były składane przez osobę do tego nieupoważnioną. Powyższe 

naruszenie  w  konsekwencji  doprowadziło  do  tego,  że  oferta  tego  wykonawcy  nie  została 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

II.  art.  24  ust.  1  pkt  16 w  zw.  z  art.  22  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  -  jego 

niezastosowanie  i  niewykluczenie  spółki  Komunalnik  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten 

celowo  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  że  K.  K.  D.  była  prezesem  zarządu  spółki 

Komunalnik nieprzerwanie od 03 sierpnia 2019 r. p

odczas, gdy osoba ta została odwołana z 

zarządu w dniu 05 września 2019 r. Powyższe naruszenie w konsekwencji doprowadziło do 

tego,  że  oferta  tego  wykonawcy  nie  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5 

ustawy Pzp, 

III. art. 24 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z 

punktem  5.1.2.1  lit  b  tiret  23  SIWZ  - 

jego  niezastosowanie  i  niewykluczenie  spółki 

Komunalnik pomimo tego, że wykonawca ten celowo wprowadził zamawiającego trzykrotnie 

w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie posiadania wpisu do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami), o którym mowa w att. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach  (tekst  j

edn.  Dz.  U  z  2018  r.,  poz.  992  ze  zm.)  uprawniającego  do  transportu 

odpadów o kodzie - 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe podczas, gdy wypisu w tym 

zakresie  na  dzień  składania  ofert  nie  posiadał.  Powyższe  naruszenie  w  konsekwencji 

doprowadziło do tego, że oferta tego wykonawcy nie została odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

IV. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z 

punktem  5.1.2.1  lit  b  tiret  23  SIWZ  -  jego  niezastosowanie  i  nie

wykluczenie  spółki 

Komunalnik  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  posiadania  wpisu  do  rejestru  BDO  uprawniającego  do  transportu 

odpadów  o  kodzie  -  16  06  01*  Baterie  i  akumulatory  ołowiowe  podczas,  gdy  wpisu  w  tym 

zakresie  na  dzień  składania  ofert  nie  posiadał.  Powyższe  naruszenie  w  konsekwencji 

doprowadziło do tego, że oferta tego wykonawcy nie została odrzucona na podstawie att. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

V. art. 24 ust. 1 pkt. 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy  Pzp w zw. z 

punktem  5.I.2.2.  lit.  B)  podpunkt  b)  SIWZ  -  jego  niezastosowanie  i  niewykluczenie 

spółki  

Komunalnik pomimo tego, 

że wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu  w  zakresie  posiadania  bazy  magazynowo  -  transportowej  i  nie  przedłożył 

podpisanego  wykazu  dotyczącego  bazy.  Powyższe  naruszenie  w    konsekwencji 


doprowadziło do tego, że oferta tego wykonawcy nie została odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

VI. art. 24 ust. 1 pkt. 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z 

punktem 5.I.2.2. lit. B) podpunkt a) SIWZ - jego niezastosowanie  i 

niewykluczenie 

spółki 

Komunalnik pomimo  tego, 

że  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  posiadania  pojazdów.  Powyższe  naruszenie  w  konsekwencji 

doprowadziło do tego, że oferta tego wykonawcy nie została odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

Przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów: 

wszelkich dokumentów znajdujących się w aktach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonych przez Zamawiającego, 

wniosku o zmianę danych spółki Komunalnik w rejestrze przedsiębiorców KRS z dnia 05 

listopada 2019 r. (sygn. akt: WR VI Ns-

Rej KRS 35862/19/940) oraz załączonych do niego 

uchwał  nadzwyczajnego  zgromadzenia  wspólników  spółki  Komunalnik  nr  2  i  3  z  dnia  05 

września  2019  r.  -  na  okoliczność  faktów  przedstawionych  w  uzasadnieniu  niniejszego 

odwołania, 

wniosku o zmianę danych spółki Komunalnik w rejestrze przedsiębiorców KRS z dnia 02 

grudnia  2019  r.  (sygn.  akt:  WR  VI  Ns-Rej  KRS  37885/19/927)  - 

na  okoliczność  faktów 

przedstawionych w uzasadnieniu niniejszego odwołania, 

wniosku o zmianę danych spółki Komunalnik w rejestrze przedsiębiorców KRS z dnia 27 

stycznia  2019  r.  (sygn.  akt:  WR  VI  Ns-

Rej  KRS  4051/20/292)  oraz  załączonych  do  niego 

uchwał  nadzwyczajnego  zgromadzenia  wspólników  spółki  Komunalnik  nr  1  i  2  z  dnia  03 

sierpnia  2019  r.  - 

na  okoliczność  faktów  przedstawionych  w  uzasadnieniu  niniejszego 

odwołania 

zrzut  ekranu  Działu VII rejestru BDO  dla wpisu spółki  Komunalnik  (wykonany  w  dniu 11 

lutego  2020  r.)  - 

na  okoliczność  faktów  przedstawionych  w  uzasadnieniu  niniejszego 

odwołania, 

wiadomość  e-mail  z  dnia 12  lutego 2020 r.  od Z.  B.  z Wydziału Kontroli  i  Skarg  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - na okoliczność faktów przedstawionych w 

uzasadnieniu niniejszego odwołania, 

wykaz  pojazdów  dla  zamówienia  WZP.271.2.2019.E  -  na  okoliczność  faktów 

przedstawionych w uzasadnieniu niniejszego odwołania. 

uwzględnienia odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

(i) 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  wskazanym  w  niniejszym 

odwołaniu,  (ii)  wykluczenie  spółki  Komunalnik  z  udziału  w  postępowaniu,  (iii)  odrzucenie 


oferty  złożonej  przez  Komunalnik,  (iv)  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

odwołującego;  

Ewentualnie, 

w przypadku uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą, iż oferta złożona przez 

spółkę  Komunalnik  nie  podlega  odrzuceniu,  a  Wykonawca  wykluczeniu  -  nakazanie  

Z

amawiającemu  powtórzenia  badania  i  oceny  ofert  i  o  wezwanie  o  złożenie  odpowiednich 

dokumentów. 

W  uzasadnieniu  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów  podał,  że  Zamawiający 

prowadzi  postępowanie,  którego  przedmiotem  był  odbiór  odpadów  komunalnych  z  terenu  

gminy,  z 

wyodrębnionych  sektorów,  w  tym:  Sektor  IX  —  obszar  gminy  Komorniki,  którego 

dotyczy to odwołanie. 

 ZARZUT  I  i  II:  Brak  umocowania  p.  K.  K.-D.  oraz  wprowadzenie  w  b

łąd  co  do  jej 

umocowania. 

Pismem  z  dnia  21  stycznia  2020  r.  Zamawiający  wezwał  Komunalnik  do  wyjaśnienia  od 

kiedy  dokonano  zmiany  w  zarządzie  oraz  składzie  osobowym  prokurentów  spółki  oraz 

ewentualnego pełnomocnictwa dla K. K.-D. do złożenia oferty i składania oświadczeń woli w 

imieniu spółki w sytuacji, gdyby w momencie podpisywania oferty i innych dokumentów nie 

była  już  członkiem  zarządu  spółki.  W  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie  Zamawiającego 

Komunalnik przedłożył pismo datowane na dzień 23 stycznia 2020 r. w którym wskazał, że 

dla  K.  K.-D. 

pełni  funkcje  Prezesa  Zarządu  spółki  Komunalnik  nieprzerwanie  od  dnia  03 

sierpnia  2019  r.  Na  dowód  wykonawca  ten  załączył  uchwałę  nr  1  nadzwyczajnego 

zgromadzenia wspólników spółki Komunalnik z dnia 03 sierpnia 2019 r. odwołującą M. D. ze 

składu  zarządu  tej  spółki  i  uchwałę  nr  2  nadzwyczajnego  zgromadzenia  wspólników  spółki 

Komunalnik z dnia 03 sierpnia 2019 r. powołującą K. K.-D. do zarządu spółki na funkcje jej 

prezesa. 

Odwołujący (w tym miejscu) wskazał, że oświadczenie złożone przez Komunalnik w 

piśmie  z  dnia  23  stycznia  2020  r.  jest  nieprawdziwe.  Nie  jest  prawdą,  że  K.  K.-D.  pełniła 

funkcję prezesa zarządu spółki Komunalnik nieprzerwanie od 03 sierpnia 2019 r. W aktach 

rejestrowych  spółki  Komunalnik  prowadzonych  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia  - 

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego znajduje 

się  uchwała  nr  2  nadzwyczajnego  zgromadzenia  wspólników  z  dnia  05  września  2019  r. 

odwołująca K. K.-D. z zarządu spółki Komunalnik. Uchwała ta została przedłożona w sądzie 

rejestrowym wraz z wnioskiem w dniu 05 listopada 2019 r. K. K.-D. 

nie była więc prezesem 

Zarządu nieprzerwanie od dnia 03 sierpnia 2019 r. skoro została odwołana z zarządu spółki 

Komunalnik w dniu 05 września 2019 r. Co więcej - w aktach rejestrowych spółki Komunalnik 

nie ma uchwały  powołującej  ją ponownie na  funkcję prezesa  zarządu po dniu 05  września 

2019  r.  a  nadto  w  dniu  28  listopada  2019  r.  do  sądu  rejestrowego  złożono  wniosek 

podpisany  przez  M.  D. 

działającego  w  imieniu  spółki  Komunalnik  jako  prezes  zarządu  tej 

spółki.  Wszystkie  te  okoliczności  świadczą  o  tym,  że  K.  K.-D.  nie  jest  prezesem  spółki 


Komunalnik od dnia 05 września 2019 r. Powyższa okoliczność jest istotna dla oceny oferty, 

którą wybrał Zamawiający. Wynika z niej, że oferta ta została złożona przez osobę, która nie 

była umocowana do jej złożenia w imieniu spółki Komunalnik. Zamawiający zauważając, że 

oferta i inne towarzyszące jej oświadczenia nie została podpisana przez osobę wskazaną w 

rejestrze przedsiębiorców KRS jako osobę umocowaną do reprezentacji spółki Komunalnik i 

wezwał  Komunalnik  do  przedłożenia  stosownego  pełnomocnictwa  dla  K.  K.-D..  W 

odpowiedzi  otrzymał  pismo  podpisane  przez  K.  K.-D.,  która  nieprawdziwie  oświadczyła,  że 

jest  prezesem  zarządu  spółki  Komunalnik.  Nadto  -  Zamawiający  nie  otrzymał  od  spółki 

Komunalnik pełnomocnictwa udzielonego K. K.-D. do działania w imieniu tej spółki. 

Z  powyższego  wynika,  iż  Komunalnik  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, nie wykazał braku podstaw wykluczenia, a oferta złożona została przez osobę 

do  tego  nieumocowaną.  Wszelkie  wyjaśnienia,  jakie  składała  K.  K.-  D.  nie  stanowią  więc 

wyjaśnień  spółki  Komunalnik.  Z  uwagi  na  to,  Komunalnik  powinien  zostać  wykluczony  z 

postępowania,  a  jego  oferta  powinna  zostać  odrzucona.  Odwołujący  w  konkluzji  stwierdził, 

że  „Jeżeli  zarzut  I  przedstawiony  w  niniejszym  odwołaniu  nie  znalazłby  uznania,  z 

ostrożności procesowej odwołujący stawia kolejne zarzuty wobec czynności Zamawiającego 

w zakresie wyboru oferty spółki Komunalnik”. 

ZARZUT III: 

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do wpisu w rejestrze BDO 

W  punkcie  5.1.2.1  lit  b  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  że  o  zamówienie  mogą  ubiegać  się 

wykonawcy,  którzy  posiadają  wpis  do  rejestru  BDO  (baza  danych  o  produktach  i 

opakowan

iach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 992 ze zm.). Zgodnie z cytowanym 

postanowieniem  SIWZ  wpis  do  rejestru  BDO  miał  dotyczyć  transportu  odpadów 

wymienionych 

w  tym  postanowieniu.  Jako  jeden  z  odpadów,  których  wpis  do  BDO  w 

zakresie  transportu  miał  dotyczyć  był  odpad  o  kodzie  16  06  01*  Baterie  i  akumulatory 

ołowiowe  (zob.  5.1.2.1  lit  b  tiret  23  SIWZ).    Jak  wskazano,  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, którego  dotyczy  niniejsze odwołanie ofertę złożyła K.  K.-D., która 

rzekomo  działała  w  imieniu  spółki  Komunalnik.  W  formularzu  oferty  dotyczącego  tego 

wykonawcy  zawarte  było  oświadczenie  K.  K.-D.,  iż  spółka  Komunalnik  spełnia  wszystkie 

warunki  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  i  nie  podlega  wykluczeniu  z  niniejszego 

postępowania. 

Pismem z dnia 27 stycznia 2020 r. Zamawiający wezwał Komunalnik do złożenia dokumentu 

na potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. wpisu do rejestru BDO w 

z

akresie  transportu  odpadów  o  kodzie:  16  06  01*  Baterie  i  akumulatory  ołowiane. 

Zamawiający wskazał w tym piśmie, że po dokonaniu analizy wpisu Komunalnika do rejestru 

BDO  ustalił,  iż  brakuje  w  nim  kodu  16  06  01*  Baterie  i  akumulatory  ołowiane  i  wezwał 

Komu

nalnik  do  przedłożenia  aktualnego  wpisu  do  rejestru  BDO  z  wymaganym  kodem 


odpadu  w  dziale  tego  rejestru  dotyczącym  transportu  odpadów.  W  odpowiedzi  na  pismo 

Zamawiającego  z  dnia  27  stycznia  2020  r.  K.  K.-  D.  złożyła  pismo  datowane  na  dzień  29 

stycznia  2020 

r.  W  piśmie  tym  wskazano,  iż  w  wykonaniu  wezwania  Zamawiającego 

przedkłada  się  aktualny  wpis  do  rejestru  BDO  dotyczący  spółki  Komunalnik  z  zażądanym 

wyszczególnieniem  kodu  16  06  01*.  W  załączeniu  do  tego  pisma  można  odnaleźć  tabelę 

zatytułowaną Dział VII Transportujący odpady. Analizując pismo z dnia 29 stycznia 2020 r. 

należy  dojść  do  wniosku,  że  K.  K.-  D.,  działająca  rzekomo  w  imieniu  spółki  Komunalnik, 

wprowadza Zamawiającego w błąd, a działanie to ma charakter celowy. Wniosek ten oparty 

jest na następujących przesłankach: 

Dokument przedłożony przez K. K.-D. został określony jako aktualny wpis do rejestru BDO 

w  celu  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd.  Zamawiający  na  podstawie  błędnego 

przekonania,  że K.  K.-D.  przedłożyła mu aktualny  wpis  spółki  Komunalnik  do  rejestru  BDO 

uznał,  że  Komunalnik  spełnia  przesłankę  udziału  w  postępowaniu  określoną  w  punkcie 

5.1.2.1  lit  tiret  23  SIWZ  tj.  że  posiadał  na  dzień  złożenia  oferty  wpis  do  rejestru  BDO  w 

zakresie transportu odpadów o kodzie 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe. 

Odwołujący  uzyskał  w  dniu  12  lutego  2020  r.  za  pośrednictwem  wiadomości  e-mail 

informację  od  Z.  B.  z  Wydziału  Kontroli  i  Skarg  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 

Dolnośląskiego  z  której  wynika,  że  spółka  Komunalnik  złożyła  w  dniu  28  stycznia  2020  r. 

elektroniczny  wniosek  o  zmianę  wpisu  w  rejestrze  BDO  dotyczący  aktualizacji  danych  w 

dziale  VII  (Transportujący  odpady),  w  tym  dodania  odpadów  o  kodzie  16  06  01*  Baterie  i 

akumulatory  ołowiowe.  Oznacza  to.  że  na  dzień  składania  ofert  spółka  Komunalnik  nie 

posiadała  takiego  wpisu  i  dopiero  w  momencie,  kiedy  Zamawiający  wystosował  do  niej 

wezwanie w tym zakresie, złożyła wniosek o dopisanie brakującego kodu odpadów w dziale 

VII  rejestru. 

Jeżeli  Komunalnik,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  27 

stycznia  2020  r.,  oświadczyłby  zgodnie  z  prawdą,  że  nie  posiadał  na  dzień  złożenia  oferty 

wpisu  w  rejestrze  BDO  w  zakresie  transportu  odpadów  o  kodzie  16  06  01*  Baterie  i 

akumulatory  ołowiane  wówczas  Zamawiający  podjąłby  decyzję  o  wykluczeniu  spółki 

Komunalnik  z  przedmiotowego postępowania na  podstawie art.  24  ust. 1 pkt  12  Pzp,  gdyż 

Komunalnik który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na marginesie 

odn

osząc  się  (jak  stwierdził  Odwołujący)  do  dywagacji  K.  K.-D.,  która  w  piśmie  z  dnia  29 

stycznia  2020  r.  próbowała  wykazać,  że  posiadanie  wpisu  w  rejestrze  BDO  w  zakresie 

transportu  odpadów  o  kodzie  16  06  01*  Baterie  i  akumulatory  ołowiane  było  zbędne  w 

odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu.  K.  K.-D.  argumentowała,  że  skoro 

Komunalnik  posiada  wpis  w  BDO  w  zakresie  kodu  odpadu  20  01  33*  to  zbędnym  jest 

posiadanie wpisu na odrębną pozycję zawierającą tylko odpady o kodzie 16 06 01* Baterie i 

akumulatory  ołowiane.  Takie  wnioskowanie  nie  ma  jednak  oparcia  w  treści  SIWZ  oraz  z 

tr

eści  ogłoszenia  o  zamówieniu  z  których  wynika  jasno  i  jednoznacznie,  że  Zamawiający 


wymagał,  aby  wykonawca  posiadał  wpis  do  rejestru  BDO  na  transport  odpadów  na  każdą 

odrębną  pozycję  wskazaną  w  punkcie  5.1.2.1  lit  b  SIWZ.  Jeżeli  tak  by  nie  było,  to 

Zamawia

jący nie wymieniałby osobno pozycji dla kodu 16 06 01*, a poprzestałby jedynie na 

kodzie  20  01  33*.  Ponadto  - 

skoro  Zamawiający  wyraźnie  stwierdził,  że  Komunalnik  nie 

posiada  wpisu  w  rejestrze  BDO  obejmującego  transport  odpadów  o  kodzie  16  06  01*  to 

znaczy

, że Zamawiający taki kod konkretnie wymagał. Wyraźnie świadczy o tym także fakt, 

że  wśród  wymienionych  w  SIWZ  kodów  jest  20  01  34,  który  nie  obejmuje  odpadów 

sklasyfikowanych  pod  kodem  20  01  33*.  Przedmiotem  zamówienia  nie  jest  więc  objęte 

odbieranie  odpa

dów  o  kodzie  20  01  33*,  posiadanie  wpisu  na  ten  kod  jest  w  niniejszym 

postępowaniu irrelewantne. Niezależnie od powyższego stwierdził, że wszelkie wątpliwości w 

tym  zakresie  Komunalnik  mógł  wskazać  we  wniosku  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  lub 

odwołaniu  od  jej  treści.  W  tym  zakresie  wykonawca  ten  nie  wykazał  jednak  żadnej 

aktywności.  Powyższe  oświadczenie  było  chronologicznie  trzecim  oświadczeniem,  iż 

Komunalnik  spełnia  warunki  udziału  w  niniejszym  postępowaniu.  Pierwsze  takie 

oświadczenie  zostało  złożone  w  formularzu  ofertowym,  a  następne  -  w  poprawionym 

formularzu  JEDZ.  Wszystkie  te  oświadczenia,  w  świetle  powyższych  okoliczności,  były 

oświadczeniami  nieprawdziwymi  i  wprowadzały  Zamawiającego  w  błąd  co  do  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

ZARZUT IV: B

rak wpisu w rejestrze BDO na dzień składania oferty 

Zamawiający  powinien  wykluczyć  spółkę  Komunalnik  co  najmniej  już  na  etapie,  na  którym 

powziął  informacje,  że  Komunalnik  nie  posiada  stosownego  wpisu  w  rejestrze  BDO.  Jak 

wyżej wskazano Zamawiający powziął tą informacje najpóźniej w dniu 27 stycznia 2020 r., w 

którym  to  dniu  wystosował  do  Komunalnika  pismo  wskazujące,  że  wykonawca  ten  nie 

posiada  stosownego  wpisu.  Skoro  Zamawiający  już  wówczas  stwierdził  brak  stosownego 

wpisu  w  rejestrze  BDO,  a  co  za  tym  id

zie,  brak  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  to  powinien  wykluczyć  Komunalnik  z  udziału  w  tym  postępowaniu.  Nie  było 

bowiem w tych okolicznościach możliwości aby Komunalnik wykazał, że posiada odpowiedni 

wpis, skoro Zamawiający ustalił, iż tego wpisu nie posiada. 

ZARZUT V: Brak bazy magazynowo- transportowej 

Zgodnie  z  punktem  5.1.2.2.  lit.  B)  podpunkt  b)  SIWZ  o  udzielenie  przedmiotowego 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  postaci  posiadania  bazy  magazynowo- 

transportowej,  spełniającej  wymagania  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z 

dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) usytuowaną w gminie, 

z  której  terenu  mają  być  odbierane  odpady  lub  w  odległości  nie  większej  niż  60  km  od 

granicy  danej  gminy  oraz  znajdującą  się  na  terenie,  do  którego  wykonawca  posiada  tytuł 


prawny  przez  cały  czas  trwania  umowy.  Jednocześnie  Zamawiający  określił,  że  w 

przypadku,  gdy  Wykonawca  składał  ofertę  na  dwie  lub  więcej  części,  baza  magazynowo- 

transportowa mogła być jedna. Pismem z dnia 08 stycznia 2020 r. Zamawiający wezwał do 

złożenia  wykazu  urządzeń  technicznych  (pojazdów,  bazy)  dostępnych  wykonawcy  usług  w 

celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

W  odpowiedzi,  K.  K.-  D. 

w  załączeniu pisma z  dnia 20  stycznia 2020  r.  przedłożyła  wykaz 

urządzeń technicznych według wzoru Zamawiającego. Wykaz ten nie został podpisany (brak 

na tym dokumencie jakiegokolwiek podpisu). W wykazie wskazano dwie bazy. 

1) w Gostyniu - 

adres: ul. Wrocławska 178, 

2) w Komornikach - 

adres: ul. Wiśniowa 30. 

NIERUCHOMOŚĆ W GOSTYNIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 178 

Zamawiający  pismem  z  dnia  27  stycznia  2020  r.  wezwał  Komunalnik  do  wskazania,  w 

odniesieniu do bazy w Gostyniu, tytułu prawnego do posiadania tej bazy. W odpowiedzi, w 

dniu 29 stycznia 2020 r. K. K.-D. 

przedłożyła umowę najmu z dnia 30 października 2019 r. 

zawartą  z  W.  G.  na  część  nieruchomości  pod  adresem:  ul.  Wrocławska  178  w  Gostyniu. 

Odnośnie tej bazy Odwołujący wskazuje, że: 

Nieruchomość  w  Gostyniu  przy  ul.  Wrocławskiej  178  jest  nieruchomością  zabudowaną 

domem  mieszkalnym  otoczony  zie

lenią  ogrodową.  Na  nieruchomości  tej  brak  elementów 

właściwych dla bazy magazynowo- transportowej, w szczególności: miejsc przeznaczonych 

do  parkowania  pojazdów,  pomieszczenia  socjalnego  dla  pracowników  odpowiadającego 

liczbie  zatrudnionych  osób,  miejsc  do  magazynowania  selektywnie  zebranych  odpadów  z 

grupy  odpadów  komunalnych,  legalizowanej  samochodowej  wagi  najazdowej,  punktu 

bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów. 

Nieruchomość  ta  oznaczona  jest  numerem  2481/1  i  nie  jest  objęta  miejscowym  planem 

zagospodarowania; 

Dokument zatytułowany "umowa najmu nieruchomości pod lokalizację bazy magazynowo- 

transportowej   

datowany  na  dzień  30  października  2019  r.  nie  stanowi  potwierdzenia 

zawarcia umowy najmu, gdyż podmiot wskazany jako najemca nie złożył oświadczenia woli 

zawarcia  umowy.  Tak  jak  wcześniej  wskazano,  K.  K.-D.  nie  była  prezesem  zarządu  spółki 

Komunalnik od 05 września 2019 r., a co za tym idzie, złożony pod tym dokumentem podpis 

nie pochodzi od osoby uprawnion

ej do reprezentacji w imieniu spółki Komunalnik; 

Z  treści  dokumentu,  o  którym  mowa  powyżej  wynika,  że  najemca  dopiero  będzie  mógł 

zlokalizować  bazę  magazynowo-  transportową  na  wynajętej  nieruchomości.  Dokument  ten 

nie może więc stanowić potwierdzenia tytułu prawnego do bazy magazynowo- transportowej 

bo takowa baza nie jest tam zlokalizowana. 

Obiekty zlokalizowane na tej nieruchomości nie 

mogą  być  użytkowane  jako  baza  magazynowo-  transportowa  w  świetle  obowiązujących 

decyzji  na  użytkowanie  tej  nieruchomości.  Odwołujący  zauważył  ponadto,  że  umowa, 


pomimo wyraźnego wezwania,  nie została przedłożona,  gdyż  Zamawiający  nie otrzymał  jej 

części (mapki). 

NIERUCHOMOŚĆ W KOMORNIKACH PRZY ULICY WIŚNIOWEJ 30 

W odniesieniu do nieruchomości w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 30, K. K.-D., w piśmie 

z  dnia  27  stycznia  2020  r.  wskazała,  że  "Baza  w  Komornikach  nie  jest  nam  niezbędna  do 

realizacji  usługi  odbioru  odpadów  komunalnych  z  terenu  Związku  (...)"  a  "Pojazdy  w 

wymaganej liczbie mogą być  w całości  zaparkowane w bazie  w Gostyniu". Podobnie jak w 

przypadku nieruchomości w Gostyniu, odwołujący wskazał, że: 

Dokument zatytułowany "umowa najmu nieruchomości pod lokalizację bazy magazynowo- 

transportowej" dotyczący nieruchomości w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 30, datowany 

na  dzień  30  października 2019  r.,  nie stanowi  potwierdzenia  zawarcia  umowy  najmu, gdyż 

podmiot  wskazany  jako  najemca  nie  złożył  oświadczenia  woli  zawarcia  umowy.  Tak  jak 

wcześniej wskazano, K. K.-D. nie była prezesem zarządu spółki Komunalnik od 05 września 

2019  r.,  a  co  za  tym  idzie,  złożony  pod  tym  dokumentem  podpis  nie  pochodzi  od  osoby 

uprawnionej do reprezentacji w imieniu spółki Komunalnik; 

Z  treści  dokumentu,  o  którym  mowa  powyżej  wynika,  że  najemca  dopiero  będzie  mógł 

zlokalizować  bazę  magazynowo-  transportową  na  wynajętej  nieruchomości.  Dokument  ten 

nie może więc stanowić potwierdzenia tytułu prawnego do bazy magazynowo- transportowej 

bo takowa baza nie jest tam zlokalizowana. 

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że na terenie nieruchomości w Komornikach 

przy  ulicy  Wiśniowej  30  nie  została  zorganizowana  baza  magazynowo-  transportowa.  W 

odniesieniu  do  tej  nieruchomości  brak  jest  elementów  właściwych  dla  bazy  magazynowo- 

transportowej,  w  szczególności:  miejsc  przeznaczonych  do  parkowania  pojazdów, 

pomieszczenia  socjalnego  dla  pracowników  odpowiadającego  liczbie  zatrudnionych  osób,  

miejsc do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 

legalizowanej  samochodowej  wagi  najazdowej, 

punktu  bieżącej  konserwacji  i  napraw 

pojazdów,  miejsca  do  mycia  i  dezynfekcji  pojazdów.  Obiekty  zlokalizowane  na  tej 

nieruchomości  nie  mogą  być  użytkowane  jako  baza  magazynowo-  transportowa  w  świetle 

obowiązujących  decyzji  na  użytkowanie  tej  nieruchomości.  Także  zauważył,  że  umowa, 

pomimo 

wyraźnego wezwania,  nie została przedłożona,  gdyż  Zamawiający  nie otrzymał  jej 

części (mapki). 

ZARZUT  VI: 

Brak  pojazdów  przy  pomocy  których  wykonawca  będzie  wykonywać 

zamówienie 

Zgodnie  z  punktem  5.1.2.2.  lit.  B)  podpunkt  a)  SIWZ  o  udzielenie  przedmiotowego 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  postaci  pojazdów.  Pismem  z  dnia  08 

stycznia  2020  r.  Zamawiający  wezwał  miedzy  innymi  do  złożenia  wykazu  urządzeń 


technicznych - 

pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  zasobami.  W  odpowiedzi,  K.  K.-D.  w 

załączeniu  pisma  z  dnia  20  stycznia  2020  r.  przedłożyła  wykaz  urządzeń  technicznych 

według  wzoru  Zamawiającego.  Wykaz  ten  nie  został  podpisany  (brak  na  tym  dokumencie 

jakiegokolwiek  podpisu)

.  Wskazał,  że  trzy  pojazdy,  które  zostały  wymienione  w  wykazie 

urządzeń  technicznych  (DWR  11..E,  OP  97..L  i  ONY  SY.6)  są  już  zaangażowane  do 

realizacji innego zamówienia publicznego (Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych  na  terenie  miasta  Bydgoszczy,  w 

sektorach  od  I  do  IX,  w  okresie  od  1  stycznia  2020r.  do  31  grudnia  2023  r.  znak 

WZP.271.2.2019.E).  Zamówienie  to  realizowane  jest  w  Bydgoszczy,  a  więc  180  km  od 

rzekomej  bazy  spółki  Komunalnik  w  Gostynie.  Z  uwagi  na  znaczny  dystans  oraz 

zaangażowanie pojazdów do wykonywania innego zamówienia (które jest realizowane od 01 

stycznia 2020 r.) nie jest możliwe, aby przy pomocy tych pojazdów Komunalnik wykonywał 

przedmiotowe  zamówienie.  Tym  samy  nie  zostało  wykazane  przez  Komunalnik,  aby 

wykonawca ten spełniał warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do pojazdów. 

 Sygn. akt: KIO 297/20 

Odwołujący w zakresie części 9 - sektor X - obszar gminy Kościan i gminy miejskiej Kościan 

wobec  czynności  Zamawiającego  polegającej  na:  (1)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy  PHU  KOMUNALNIK  - 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we 

Wrocławiu  (wykonawca  Komunalnik);  (2)  zaniechaniu  wykluczenia  Komunalnika  z 

przedmiotowego  postępowania;  (3)  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Komunalnika  -  zarzucił 

naruszenie 

następujących przepisów ustawy Pzp: 

I.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  22  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  -  jego 

niezastosowanie  i  niewykluczenie  spółki  Komunalnik  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  nie 

wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  nie  wykazał  braku  podstaw 

wykluczenia  z  uwagi  na  fakt,  że  oferta  oraz  wszelkie  oświadczenia  składane  przez 

Komunalnik w postępowaniu były składane przez osobę do tego nieupoważnioną. Powyższe 

naruszenie  w  konsekwencji  doprowadziło  do  tego,  że  oferta  tego  wykonawcy  nie  została 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

II.  art.  24  ust.  1  pkt  16 w  zw.  z  art.  22  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  -  jego 

niezastosowanie  i  niewykluczenie  spółki  Komunalnik  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten 

celowo  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  że  K.  K.  D.  była  prezesem  zarządu  spółki 

Komunalnik nieprzerwani

e od 03 sierpnia 2019 r. podczas, gdy osoba ta została odwołana z 

zarządu w dniu 05 września 2019 r. Powyższe naruszenie w konsekwencji doprowadziło do 

tego,  że  oferta  tego  wykonawcy  nie  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5 

ustawy Pzp, 


III. art. 24 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z 

punktem  5.1.2.1  lit  b  titet  23  SIWZ  - 

jego  niezastosowanie  i  niewykluczenie  spółki 

Komunalnik pomimo tego, że wykonawca ten celowo wprowadził zamawiającego trzykrotnie 

w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie posiadania wpisu do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach  (tekst  jedn.  Dz.  U  z  2018  r.,  poz.  992  ze  zm.)  uprawniającego  do  transportu 

odpadów  o  kodzie  -  16  06  01*  Baterie  i  akumulatory  ołowiowe  podczas,  gdy  wpisu  w  tym 

zakresie  na  dzień  składania  ofert  nie  posiadał.  Powyższe  naruszenie  w  konsekwencji 

doprowadziło do tego, że oferta tego wykonawcy nie została odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

IV. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z 

punktem  5.1.2.1  lit  b  tiret  23  SIWZ  -  j

ego  niezastosowanie  i  niewykluczenie  spółki 

Komunalnik  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  posiadania  wpisu  do  rejestru  BDO  uprawniającego  do  transportu 

odpadów  o  kodzie  -  16  06  01*  Baterie  i  akumulatory  ołowiowe  podczas,  gdy  wpisu  w  tym 

zakresie  na  dzień  składania  ofert  nie  posiadał.  Powyższe  naruszenie  w  konsekwencji 

doprowadziło do tego, że oferta tego wykonawcy nie została odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

V. art. 24 ust. 1 pkt. 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z 

punktem 5.I.2.2. lit. C) podpunkt b) SIWZ - jego niezastosowanie  i 

niewykluczenie  spółki 

Komunalnik  pomimo  tego, 

że  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 

pos

tępowaniu  w  zakresie  posiadania  bazy  magazynowo-  transportowej  i  nie  przedłożył 

podpisanego  wykazu  dotyczącego  bazy.  Powyższe  naruszenie  w  konsekwencji 

doprowadziło do tego, że oferta tego wykonawcy nie została odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

VI.  art. 24 ust. 1 pkt. 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z 

punktem 5.I.2.2. lit. C) podpunkt a) SIWZ - jego niezastosowanie  i 

niewykluczenie 

spółki 

Komunalnik  pomimo  tego, 

że  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  posiadania  pojazdów.  Powyższe  naruszenie  w  konsekwencji 

doprowadziło do tego, że oferta tego wykonawcy nie została odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

W związku z powyższym wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

Przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów: 

wszelkich dokumentów znajdujących. się w aktach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonych przez Zamawiającego, 


wniosku o zmianę danych spółki Komunalnik w rejestrze przedsiębiorców KRS z dnia 05 

listopada 2019 r. (sygn. akt: WR VI Ns-

Rej KRS 35862/19/940) oraz załączonych do niego 

uchwał  nadzwyczajnego  zgromadzenia  wspólników  spółki  Komunalnik  nr  2  i  3  z  dnia  05 

września  2019  r.  -  na  okoliczność  faktów  przedstawionych  w  uzasadnieniu  niniejszego 

odwołania, 

wniosku o zmianę danych spółki Komunalnik w rejestrze przedsiębiorców KRS z dnia 02 

grudnia  2019  r.  (sygn.  akt:  WR  VI  Ns-Rej  KRS  37885/19/927)  - 

na  okoliczność  faktów 

przedstawionych w uzasadnieniu niniej

szego odwołania, 

wniosku o zmianę danych spółki Komunalnik w rejestrze przedsiębiorców KRS z dnia 27 

stycznia  2019  r.  (sygn.  akt:  WR  VI  Ns-

Rej  KRS  4051/20/292)  oraz  załączonych  do  niego 

uchwał  nadzwyczajnego  zgromadzenia  wspólników  spółki  Komunalnik  nr  1  i  2  z  dnia  03 

sierpnia  2019  r.  - 

na  okoliczność  faktów  przedstawionych  w  uzasadnieniu  niniejszego 

odwołania 

zrzut  ekranu  Działu VII rejestru BDO  dla wpisu spółki  Komunalnik  (wykonany  w  dniu 11 

lutego  2020  r.)  - 

na  okoliczność  faktów  przedstawionych  w  uzasadnieniu  niniejszego 

odwołania, 

wiadomość  e-mail  z  dnia 12  lutego 2020 r.  od Z.  B.  z Wydziału Kontroli  i  Skarg  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - na okoliczność faktów przedstawionych w 

uzasadnieniu niniejszego odwołania, 

7)  wykaz 

pojazdów  dla  zamówienia  WZP.271.2.2019.E  -  na  okoliczność  faktów 

przedstawionych w uzasadnieniu niniejszego odwołania. 

uwzględnienia odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

(i) 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  wskazanym  w  niniejszym 

o

dwołaniu,  (ii)  wykluczenie  spółki  Komunalnik  z  udziału  w  postępowaniu,  (iii)  odrzucenie 

oferty  złożonej  przez  Komunalnik,  (iv)  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

odwołującego; 

Ewentualnie, 

w przypadku uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą, iż oferta złożona przez 

spółkę  Komunalnik  nie  podlega  odrzuceniu,  a  Wykonawca  wykluczeniu  -  nakazanie 

Zamawiającemu  powtórzenia  badania  i  oceny  ofert  i  o  wezwanie  o  złożenie  odpowiednich 

dokumentów. 

W  uzasadnieniu  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów  podał,  że  Zamawiający 

prowadzi  postępowanie,  którego  przedmiotem  był  odbiór  odpadów  komunalnych  z  terenu 

gminy,  z 

wyodrębnionych  sektorów,  w  tym:  Sektor  X  -  obszar  gminy  Kościan  i  gminy 

miejskiej Kościan, którego dotyczy to odwołanie. 

 ZARZUT  I  i  II:  Brak  umocowania  p.  K.  K.-D. 

oraz  wprowadzenie  w  błąd  co  do  jej 

umocowania 


Pismem  z  dnia  21  stycznia  2020  r.  Zamawiający  wezwał  Komunalnik  do  wyjaśnienia  od 

kiedy  dokonano  zmiany  w  zarządzie  oraz  składzie  osobowym  prokurentów  spółki  oraz 

ewentualnego pełnomocnictwa dla K. K.-D. do złożenia oferty i składania oświadczeń woli w 

imieniu spółki w sytuacji, gdyby w momencie podpisywania oferty i innych dokumentów nie 

była  już  członkiem  zarządu  spółki.  W  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie  Zamawiającego 

Komunalnik przedłożył pismo datowane na dzień 23 stycznia 2020 r. w którym wskazał, że 

dla  K.  K.-D. 

pełni  funkcje  Prezesa  Zarządu  spółki  Komunalnik  nieprzerwanie  od  dnia  03 

sierpnia  2019  r.  Na  dowód  wykonawca  ten  załączył  uchwałę  nr  1  nadzwyczajnego 

zgromadzenia wspólników spółki Komunalnik z dnia 03 sierpnia 2019 r. odwołującą M. D. ze 

składu  zarządu  tej  spółki  i  uchwałę  nr  2  nadzwyczajnego  zgromadzenia  wspólników  spółki 

Komunalnik z dnia 03 sierpnia 2019 r. powołującą K. K.-D. do zarządu spółki na funkcje jej 

prezesa. W tym miejscu wskaza

ł, iż oświadczenie złożone przez Komunalnik w piśmie z dnia 

23 stycznia 2020 r. jest nieprawdziwe. Nie jest prawdą, że K. K.-D. pełniła funkcję prezesa 

zarządu  spółki  Komunalnik  nieprzerwanie  od  03  sierpnia  2019  r.  W  aktach  rejestrowych 

spółki  Komunalnik  prowadzonych  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia  -  Fabrycznej  we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego znajduje się uchwała nr 

2 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 05 września 2019 r. odwołująca K. K.-D. 

z zarządu spółki Komunalnik. Uchwała ta została przedłożona w sądzie rejestrowym wraz z 

wnioskiem  w  dniu  05  listopada  2019  r.  K.  K.-D. 

nie  była  więc  prezesem  zarządu 

nieprzerwanie  od  dnia  03  sierpnia  2019  r.  skoro  została  odwołana  z  zarządu  spółki 

Komunalnik w dniu 05 wrz

eśnia 2019 r. Co więcej - w aktach rejestrowych spółki Komunalnik 

nie ma uchwały  powołującej  ją ponownie na  funkcję prezesa  zarządu po dniu 05  września 

2019  r.  a  nadto  w  dniu  28  listopada  2019  r.  do  sądu  rejestrowego  złożono  wniosek 

podpisany  przez  M.  D.  d

ziałającego  w  imieniu  spółki  Komunalnik  jako  prezes  zarządu  tej 

spółki.  Wszystkie  te  okoliczności  świadczą  o  tym,  że  K.  K.-D.  nie  jest  prezesem  spółki 

Komunalnik od dnia 05 września 2019r. Powyższa okoliczność jest istotna dla oceny oferty, 

którą wybrał Zamawiający. Wynika z niej, że oferta ta została złożona przez osobę, która nie 

była umocowana do jej złożenia w imieniu spółki Komunalnik. Zamawiający zauważając, że 

oferta i inne towarzyszące jej oświadczenia nie została podpisana przez osobę wskazaną w 

re

jestrze przedsiębiorców KRS jako osobę umocowaną do reprezentacji spółki Komunalnik, 

wezwał  Komunalnik  do  przedłożenia  stosownego  pełnomocnictwa  dla  K.  K.-D.  .  W 

odpowiedzi  otrzymał  pismo  podpisane  przez  K.  K.-D.,  która  nieprawdziwie  oświadczyła,  że 

jest  p

rezesem  zarządu  spółki  Komunalnik.  Nadto  -  Zamawiający  nie  otrzymał  od  spółki 

Komunalnik  pełnomocnictwa  udzielonego  K.  K.-D.  do  działania  w  imieniu  tej  spółki.  Z 

powyższego  wynika,  iż  Komunalnik  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, nie wykazał braku podstaw wykluczenia, a oferta złożona została przez osobę 

do  tego  nieumocowaną.  Wszelkie  wyjaśnienia,  jakie  składała  K.  K.-  D.  nie  stanowią  więc 


wyja

śnień  spółki  Komunalnik.  Z  uwagi  na  to,  Komunalnik  powinien  zostać  wykluczony  z 

postępowania,  a  jego  oferta  powinna  zostać  odrzucona.  Odwołujący  w  konkluzji  stwierdził, 

że  „Jeżeli  zarzut  I  przedstawiony  w  niniejszym  odwołaniu  nie  znalazłby  uznania,  z 

ostrożności procesowej odwołujący stawia kolejne zarzuty wobec czynności Zamawiającego 

w zakresie w

yboru oferty spółki Komunalnik”. 

ZARZUT III: 

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do wpisu w rejestrze BDO 

W  punkcie  5.1.2.1  lit  b  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  że  o  zamówienie  mogą  ubiegać  się 

wykonawcy,  którzy  posiadają  wpis  do  rejestru  BDO  (baza  danych  o  produktach  i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 992 ze zm.). Zgodnie z cytowanym 

postanowieniem  SIWZ  wpis  do  rejestru  BDO  miał  dotyczyć  transportu  odpadów 

wymienionych  w  tym  postanowieniu.  Jako  jeden  z  odpadów,  których  wpis  do  BDO  w 

zakresie  transportu  miał  dotyczyć  był  odpad  o  kodzie  16  06  01*  Baterie  i  akumulatory 

ołowiowe  (zob.  5.1.2.1  lit  b  tiret  23  SIWZ).  Jak  wskazano,  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, którego  dotyczy  niniejsze odwołanie ofertę złożyła K.  K.-D., która 

rzekomo  działała  w  imieniu  spółki  Komunalnik.  W  formularzu  oferty  dotyczącego  tego 

wykonawcy  zawarte  było  oświadczenie  K.  K.-D.,  iż  spółka  Komunalnik  spełnia  wszystkie 

warunki  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  i  nie  podlega  wykluczeniu  z  niniejszego 

postępowania.  Pismem  z  dnia  27  stycznia  2020  r.  Zamawiający  wezwał  Komunalnik  do 

złożenia dokumentu na potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. wpisu 

d

o rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie: 16 06 01* Baterie i akumulatory 

ołowiane. Zamawiający wskazał w tym piśmie, że po dokonaniu analizy wpisu Komunalnika 

do  rejestru  BDO  ustalił,  iż  brakuje  w  nim  kodu  16  06  01*  Baterie  i  akumulatory  ołowiane  i 

wezwał  Komunalnik  do  przedłożenia  aktualnego  wpisu  do  rejestru  BDO  z  wymaganym 

kodem  odpadu  w  dziale  tego  rejestru  dotyczącym  transportu  odpadów.  W  odpowiedzi  na 

pismo Zamawiającego z dnia 27 stycznia 2020 r. K. K.- D. złożyła pismo datowane na dzień 

29  stycznia  2020  r.  W  piśmie  tym  wskazano,  iż  w  wykonaniu  wezwaniem  Zamawiającego 

przedkłada  się  aktualny  wpis  do  rejestru  BDO  dotyczący  spółki  Komunalnik  z  zażądanym 

wyszczególnieniem  kodu  16  06  01*.  W  załączeniu  do  tego  pisma  można  odnaleźć  tabelę 

zaty

tułowaną Dział VII Transportujący odpady. Analizując pismo z dnia 29 stycznia 2020 r. 

należy  dojść  do  wniosku,  że  K.  K.-  D.,  działająca  rzekomo  w  imieniu  spółki  Komunalnik, 

wprowadza Zamawiającego w błąd, a działanie to ma charakter celowy. Wniosek ten oparty 

jest na następujących przesłankach: 

Dokument przedłożony przez K. K.-D. został określony jako aktualny wpis do rejestru BDO 

w  celu  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd.  Zamawiający  na  podstawie  błędnego 

przekonania,  że K.  K.-D.  przedłożyła mu aktualny  wpis  spółki  Komunalnik  do  rejestru  BDO 

uznał,  że  Komunalnik  spełnia  przesłankę  udziału  w  postępowaniu  określoną  w  punkcie 


5.1.2.1  lit  tiret  23  SIWZ  tj.  że  posiadał  na  dzień  złożenia  oferty  wpis  do  rejestru  BDO  w 

zakresie transportu odpadów o kodzie 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe. 

Odwołujący  uzyskał  w  dniu  12  lutego  2020  r.  za  pośrednictwem  wiadomości  e-mail 

informację  od  Z.  B.  z  Wydziału  Kontroli  i  Skarg  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 

Dolnośląskiego  z  której  wynika,  że  spółka  Komunalnik  złożyła  w  dniu  28  stycznia  2020  r. 

elektroniczny  wniosek  o  zmianę  wpisu  w  rejestrze  BDO  dotyczący  aktualizacji  danych  w 

dziale  VII  (Transportujący  odpady),  w  tym  dodania  odpadów  o  kodzie  16  06  01*  Baterie  i 

akumulatory  ołowiowe.  Oznacza  to.  że  na  dzień  składania  ofert  spółka  Komunalnik  nie 

posiadała  takiego  wpisu  i  dopiero  w  momencie,  kiedy  Zamawiający  wystosował  do  niej 

wezwanie w tym zakresie, złożyła wniosek o dopisanie brakującego kodu odpadów w dziale 

VII  rejestru. 

Jeżeli  Komunalnik,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  27 

stycznia  2020  r.,  oświadczyłby  zgodnie  z  prawdą,  że  nie  posiadał  na  dzień  złożenia  oferty 

wpisu  w  rejestrze  BDO  w  zakresie  transportu  odpadów  o  kodzie  16  06  01*  Baterie  i 

akumulatory  ołowiane  wówczas  Zamawiający  podjąłby  decyzję  o  wykluczeniu  spółki 

Komunalnik  z  przedmiotowego postępowania na  podstawie art.  24  ust. 1 pkt  12  Pzp,  gdyż 

Komunalnik który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na marginesie 

(jak  podał  wykonawca)  odnosząc  się  do  dywagacji  K.  K.-D.,  która  w  piśmie  z  dnia  29 

stycznia  2020  r.  próbowała  wykazać,  że  posiadanie  wpisu  w  rejestrze  BDO  w  zakresie 

transportu  odpadów  o  kodzie  16  06  01*  Baterie  i  akumulatory  ołowiane  było  zbędne  w 

odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu.  K.  K.-D.  argumentowała,  że  skoro 

Komunalnik  posiada  wpis  w  BDO  w  zakresie  kodu  odpadu  20  01  33*  to  zbędnym  jest 

posiadanie wpisu na odrębną pozycję zawierającą tylko odpady o kodzie 16 06 01* Baterie i 

akumulatory  ołowiane:  „Takie  wnioskowanie  nie  ma  jednak  oparcia  w  treści  SIWZ  oraz  z 

treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  z  których  wynika  jasno  i  jednoznacznie,  że  Zamawiający 

wymagał,  aby  wykonawca  posiadał  wpis  do  rejestru  BDO  na  transport  odpadów  na  każdą 

odrębną  pozycję  wskazaną  w  punkcie  5.1.2.1  lit  b  SIWZ.  Jeżeli  tak  by  nie  było,  to 

Zamawiający nie wymieniałby osobno pozycji dla kodu 16 06 01*, a poprzestałby jedynie na 

kodzie  20  01  33*

”.  Ponadto  -  skoro  Zamawiający  wyraźnie  stwierdził,  że  Komunalnik  nie 

posiada  wpisu  w  rejestrze  BDO  obejmującego  transport  odpadów  o  kodzie  16  06  01*  to 

znaczy, że Zamawiający taki kod konkretnie wymagał. Wyraźnie świadczy o tym także fakt, 

że  wśród  wymienionych  w  SIWZ  kodów  jest  20  01  34,  który  nie  obejmuje  odpadów 

sklasyfikowanych  pod  kodem  20  01  33*.  Przedmiotem  zamówienia  nie  jest  więc  objęte 

odbieranie  odpadów  o  kodzie  20  01  33*,  posiadanie  wpisu  na  ten  kod  jest  w  niniejszym 

postępowaniu irrelewantne. Niezależnie od powyższego należy także wskazać, że wszelkie 

wątpliwości w tym zakresie Komunalnik mógł wskazać we wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ 

lub  odwołaniu  od  jej  treści.  W  tym  zakresie  wykonawca  ten  nie  wykazał  jednak  żadnej 

aktywności.  Powyższe  oświadczenie  było  chronologicznie  trzecim  oświadczeniem,  iż 


Komunalnik  spełnia  warunki  udziału  w  niniejszym  postępowaniu.  Pierwsze  takie 

oświadczenie  zostało  złożone  w  formularzu  ofertowym,  a  następne  -  w  poprawionym 

formularzu  JEDZ.  Wszystkie  te  oświadczenia,  w  świetle  powyższych  okoliczności,  były 

oświadczeniami  nieprawdziwymi  i  wprowadzały  Zamawiającego  w  błąd  co  do  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

ZARZUT IV

: Brak wpisu w rejestrze BDO na dzień składania oferty 

Zamawiający  powinien  zresztą wykluczyć  spółkę  Komunalnik  co najmniej  już  na  etapie,  na 

którym powziął informacje, że Komunalnik nie posiada stosownego wpisu w rejestrze BDO. 

Jak w

yżej wskazano Zamawiający powziął tą informacje najpóźniej w dniu 27 stycznia 2020 

r., w którym to dniu wystosował do Komunalnika pismo wskazujące, że wykonawca ten nie 

posiada  stosownego  wpisu.  Skoro  Zamawiający  już  wówczas  stwierdził  brak  stosownego 

wpis

u  w  rejestrze  BDO,  a  co  za  tym  idzie,  brak  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  to  powinien  wykluczyć  Komunalnik  z  udziału  w  tym  postępowaniu.  Nie  było 

bowiem w tych okolicznościach możliwości aby Komunalnik wykazał, że posiada odpowiedni 

wpis, skor

o Zamawiający ustalił, iż tego wpisu nie posiada. 

ZARZUT V:  Brak bazy magazynowo- transportowej 

Zgodnie  z  punktem  5.1.2.2.  lit.  C)  podpunkt  b)  SIWZ  o  udzielenie  przedmiotowego 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  postaci  posiadania  bazy  magazynowo- 

transportowej,  spełniającej  wymagania  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z 

dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) usytuowaną w gminie, 

z  której  terenu  mają  być  odbierane  odpady  lub  w  odległości  nie  większej  niż  60  km  od 

granicy  danej  gminy  oraz  znajdującą  się  na  terenie,  do  którego  wykonawca  posiada  tytuł 

prawny  przez  cały  czas  trwania  umowy.  Jednocześnie  Zamawiający  określił,  że  w 

przypadku,  gdy  Wykonawca  składał  ofertę  na  dwie  lub  więcej  części,  baza  magazynowo- 

transportowa mogła być jedna. Pismem z dnia 08 stycznia 2020 r. Zamawiający wezwał do 

złożenia  wykazu  urządzeń  technicznych  (pojazdów,  bazy)  dostępnych  wykonawcy  usług  w 

celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

W  odpowiedzi,  K.  K.-  D. 

w  załączeniu pisma z  dnia 20  stycznia 2020  r.  przedłożyła  wykaz 

urządzeń technicznych według wzoru Zamawiającego. Wykaz ten nie został podpisany (brak 

na tym dokumencie jakiegokolwiek podpisu). W wykazie wskazano dwie bazy: 

1) w Gostyniu - 

adres: ul. Wrocławska 178, 

2) w Komornikach - 

adres: ul. Wiśniowa 30. 

NIERUCHOMOŚĆ W GOSTYNIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 178 

Zamawiający  pismem  z  dnia  27  stycznia  2020  r.  wezwał  Komunalnik  do  wskazania,  w 

odniesieniu do bazy w Gostyniu, tytułu prawnego do posiadania tej bazy. W odpowiedzi, w 


dniu 29 stycznia 2020 r. K. K.-D. pr

zedłożyła umowę najmu z dnia 30 października 2019 r. 

zawartą z W. G. na część nieruchomości pod adresem: ul. Wrocławska 178 w Gostyniu. 

Nieruchomość  w  Gostyniu  przy  ul.  Wrocławskiej  178  jest  nieruchomością  zabudowaną 

domem  mieszkalnym  otoczony  zielenią  ogrodową.  Na  nieruchomości  tej  brak  elementów 

właściwych dla bazy magazynowo- transportowej, w szczególności: miejsc przeznaczonych 

do  parkowania  pojazdów,  pomieszczenia  socjalnego  dla  pracowników  odpowiadającego 

liczbie  zatrudnionych  osób,  miejsc  do  magazynowania  selektywnie  zebranych  odpadów  z 

grupy  odpadów  komunalnych,  legalizowanej  samochodowej  wagi  najazdowej,  punktu 

bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów. 

Nieruchomość  ta  oznaczona  jest  numerem  2481/1  i  nie  jest  objęta  miejscowym  planem 

zagospodarowania; 

Dokument  zatytułowany  "umowa  najmu  nieruchomości  pod  lokalizację  bazy 

magazynowo-transportowej   

datowany  na  dzień  30  października  2019  r.  nie  stanowi 

potwierdzenia  zawarcia  umowy  najmu,  gdyż  podmiot  wskazany  jako  najemca  nie  złożył 

oświadczenia  woli  zawarcia  umowy.  Tak  jak  wcześniej  wskazano,  K.  K.-D.  nie  była 

prezesem zarządu spółki Komunalnik od 05 września 2019 r., a co za tym idzie, złożony pod 

tym  dokumentem  podpis  nie  pochodzi  od  osoby  uprawnionej  do  reprezentacji  w  imieniu 

spółki Komunalnik; 

Z  treści  dokumentu,  o  którym  mowa  powyżej  wynika,  że  najemca  dopiero  będzie  mógł 

zlokalizować  bazę  magazynowo-  transportową  na  wynajętej  nieruchomości.  Dokument  ten 

nie może więc stanowić potwierdzenia tytułu prawnego do bazy magazynowo- transportowej 

bo takowa baza nie jest tam zlokalizowana. 

Obiekty  zlokalizowane  na  tej  nieruchomości  nie  mogą  być  użytkowane  jako  baza 

magazynowo- 

transportowa  w  świetle  obowiązujących  decyzji  na  użytkowanie  tej 

nieruchomości.  Umowa,  pomimo  wyraźnego  wezwania,  nie  została  przedłożona,  gdyż 

Zamawiający nie otrzymał jej części (mapki). 

NIERUCHOMOŚĆ W KOMORNIKACH PRZY ULICY WIŚNIOWEJ 30 

W odniesieniu do nieruchomości w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 30, K. K.-D., w piśmie 

z  dnia  27  st

ycznia  2020  r.  wskazała,  że  "Baza  w  Komornikach  nie  jest  nam  niezbędna  do 

realizacji  usługi  odbioru  odpadów  komunalnych  z  terenu  Związku  (...)"  a  "Pojazdy  w 

wymaganej liczbie mogą być w całości zaparkowane w bazie w Gostyniu". 

Podobnie jak w przypadku nier

uchomości w Gostyniu, odwołujący wskazuje, że: 

Dokument zatytułowany "umowa najmu nieruchomości pod lokalizację bazy magazynowo- 

t

ransportowej" dotyczący nieruchomości w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 30, datowany 

na  dzień  30  października 2019  r.,  nie  stanowi  potwierdzenia  zawarcia  umowy  najmu, gdyż 

podmiot  wskazany  jako  najemca  nie  złożył  oświadczenia  woli  zawarcia  umowy.  Tak  jak 

wcześniej wskazano, K. K.-D. nie była prezesem zarządu spółki Komunalnik od 05 września 


2019  r.,  a  co  za  tym  idzie,  złożony  pod  tym  dokumentem  podpis  nie  pochodzi  od  osoby 

uprawnionej do reprezentacji w imieniu spółki Komunalnik; 

Z  treści  dokumentu,  o  którym  mowa  powyżej  wynika,  że  najemca  dopiero  będzie  mógł 

zlokalizować  bazę  magazynowo-  transportową  na  wynajętej  nieruchomości.  Dokument  ten 

nie może więc stanowić potwierdzenia tytułu prawnego do bazy magazynowo- transportowej 

bo takowa baza nie jest tam zlokalizowana. 

Na 

terenie nieruchomości w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 30 nie została zorganizowana 

baza  magazynowo-  t

ransportowa. W odniesieniu do tej nieruchomości brak jest elementów 

właściwych dla bazy magazynowo- transportowej, w szczególności: miejsc przeznaczonych 

do  parkowania  pojazdów,  pomieszczenia  socjalnego  dla  pracowników  odpowiadającego 

liczbie  zatrudnionych 

osób,  miejsc  do  magazynowania  selektywnie  zebranych  odpadów  z 

grupy  odpadów  komunalnych,  legalizowanej  samochodowej  wagi  najazdowej,  punktu 

bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów. 

Ponadto, 

umowa,  pomimo  wyraźnego  wezwania,  nie  została  przedłożona,  gdyż 

Zamawiający nie otrzymał jej części (mapki). Obiekty zlokalizowane na tej nieruchomości nie 

mogą  być  użytkowane  jako  baza  magazynowo-  transportowa  w  świetle  obowiązujących 

decyzji na użytkowanie tej nieruchomości. 

ZARZUT  VI: 

Brak  pojazdów  przy  pomocy  których  wykonawca  będzie  wykonywać 

zamówienie 

Zgodnie  z  punktem  5.1.2.2.  lit.  C)  podpunkt  a)  SIWZ  o  udzielenie  przedmiotowego 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  postaci  pojazdów.  Pismem  z  dnia  08 

stycznia  2020  r.  Zamawiający  wezwał  miedzy  innymi  do  złożenia  wykazu  urządzeń 

technicznych - 

pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  zasobami.  W  odpowiedzi,  K.  K.-D.  w 

załączeniu  pisma  z  dnia  20  stycznia  2020  r.  przedłożyła  wykaz  urządzeń  technicznych 

według  wzoru  Zamawiającego.  Wykaz  ten  nie  został  podpisany  (brak  na  tym  dokumencie 

jakiegokolwiek  podpisu).  Wsk

azał  ponadto,  że  jeden  pojazd,  który  został  wymieniony  w 

wykazie  urządzeń  technicznych  (PZ  107SX)  jest  już  zaangażowany  do  realizacji  innego 

zamówienia  publicznego  (Odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy, w sektorach od I do IX, w 

okresie od 1 stycznia 2020 

r. do 31 grudnia 2023 r. znak WZP.271.2.2019.E). Zamówienie to 

realizowane  jest  w  Bydgoszczy,  a  więc  180  km  od  rzekomej  bazy  spółki  Komunalnik  w 

Gostynie.  Z  uwagi  na  znacz

ny  dystans  oraz  zaangażowanie  pojazdów  do  wykonywania 

innego zamówienia (które jest realizowane od 01 stycznia 2020 r.) nie jest możliwe, aby przy 

pomocy  tego  pojazdu  Komunalnik  wykonywał  przedmiotowe  zamówienie.  Tym  samy  nie 


zostało  wykazane  przez  Komunalnik,  aby  wykonawca  ten  spełniał  warunki  udziału  w 

postępowaniu w odniesieniu do pojazdów. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołania wniósł o ich oddalenie i odnosząc się do 

poszczególnych zarzutów w szczególności wskazał: 

Zarzuty I i II: Nie 

było podstaw do odrzucenia oferty Komunalnik Sp. z o.o. na podstawie art. 

89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  tym  przepisem,  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli 

została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. Odwołujący w argumentacji dotyczącej 

wskazanych  powyżej  zarzutów  podaje,  że  Komunalnik  Sp.  z  o.o.  nie  wykazał  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw wykluczenia z uwagi na 

fakt,  że  oferta  oraz  wszelkie  oświadczenia  składane  przez  niego  w  postępowaniu  były 

składane przez osobę do tego nieupoważnioną. Zaznaczył, że w postępowaniu Zamawiający 

zastosował „procedurę odwróconą” uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp. Zgodnie z treścią 

art.  24aa  ustawy  zamawiający  może,  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  najpierw  dokonać  oceny  ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  taka  możliwość  została  przewidziana  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Procedura ta polega zatem 

na  tym,  że  zamawiający  w  toku  czynności  oceny  ofert  nie  dokonuje  podmiotowej  oceny 

wszystkich  wykonawców  (ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  braku 

podstaw  do  wykluczenia),  nie  badając  nawet  wszystkich  wstępnych  oświadczeń 

wykonawców,  składanych  w  szczególności  w  formie  jednolitego  europejskiego  dokumentu 

zamówienia.  W  pierwszej  kolejności  dokonuje  on  oceny  ofert  pod  kątem  przesłanek 

odrzucenia oferty (art. 89 ust.  1 

ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, 

po  czym  dopiero  wyłącznie  w  odniesieniu  do  wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona 

jako najkorzystniejsza (uplasowała się  na  najwyższej  pozycji  rankingowej),  dokonuje  oceny 

podmiotowej  wykonawcy,  tj.  bada  oświadczenie  wstępne,  a  następnie  żąda  przedłożenia 

dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  I  lub  2  ustawy  Pzp.  Zamawiający  sprawdził  w  pierwszej 

kolejności, czy oferta jest ważna, tzn. czy  została podpisana przez osobę uprawnioną oraz 

czy  została  zabezpieczona  wadium.  Wadium  zostało  złożone  wraz  z  ofertą  w  formie 

gwarancji ubezpieczeniowej Zamawiający po sprawdzeniu uznał, że jest prawidłowe. W dniu 

08.01.2020  r.  Zamawiający  samodzielnie,  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ,  odszukał  i 

wydrukował  odpis  aktualny  z  rejestru  przedsiębiorców  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym 

odnośnie Komunalnik Sp. z o.o. (potwierdzenie w aktach sprawy). W dziale 2, Rubryka I — 

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 

— wskazano, że podmiot jest reprezentowany 

przez  zarząd,  w  imieniu  którego  działa  prezes  zarządu  jednoosobowo.  Jako  jedynego 

członka  zarządu  wpisano  Panią  K.  K.-D.,  pełniącą  funkcję  właśnie  prezesa  zarządu. 


Zamawiający  uznał,  że  oferta  została  złożona  przez  osobę  upoważnioną  i  pismem  z  dnia 

08.01.2020  r.,  przekazanym  Wykonawcy  w  dniu  09.01.2020  r.,  wezwał  go  do  złożenia 

dokumentów  i  oświadczeń  na  podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  dniu  21.01.2020  r. 

Zamawiający ponownie odszukał i  wydrukował odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców  w 

Krajowym  Rejestrze  Sądowym  odnośnie  Komunalnik  Sp.  z  o.o.  (potwierdzenie  w  aktach 

sprawy). W dziale 2, Rubryka I 

— Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu - wskazano, 

że  podmiot  jest  reprezentowany  przez  zarząd,  w  imieniu  którego  działa  prezes  zarządu 

jednoosobowo.  Jako  jedynego  członka  zarządu  wpisano  Pana  M.  D.,  pełniącego  funkcję 

właśnie  prezesa  zarządu.  Zamawiający  odszukał  i  wydrukował  odpis  pełny  z  rejestru 

przedsiębiorców  w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie Wykonawcy: Komunalnik Sp. z 

o.o., z którego wynikało, że Pani K. K.-D. nie figuruje już w KRS jako prezes zarządu, w jej 

miejsce  został  wpisany  Pan  M.  D.  .  W  tych  okolicznościach  Zamawiający  jeszcze  w  tym 

samym dniu, tj. 21.01.2020 r. wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień co do odpisów z 

KRS  dotyczących  osoby  reprezentującej  spółkę.  Wykonawca  w  odpowiedzi  zapewnił,  że 

wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia  złożone  w  ramach  postępowania  przetargowego 

zostały podpisane przez właściwą osobę, tj. Panią K. K.-D. pełniącą funkcję prezesa zarządu 

spółki (w ramach zarządu jednoosobowego) nieprzerwanie od 3 sierpnia 2019 r. Wykonawca 

podał,  iż  z  tym  dniem  Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników  podjęło  uchwałę  o 

odwołaniu  wcześniejszego  prezesa  zarządu  (jedynego  członka  zarządu)  —  Pana  M.  D., 

jednocześnie powołując w to miejsce Panią K. K.-D. . W załączeniu Wykonawca przedłożył 

dokumenty korporacyjne dokumentujące tę zmianę. Wykonawca wskazał, że zmiana ta nie 

została jeszcze uwidoczniona w Krajowym Rejestrze Sądowym i podkreślił, że wpis do KRS 

ma jedynie Charakter deklaratoryjny. Wykonawca  wy

jaśnił, że uwidoczniona 21 stycznia br. 

zmiana w KRS 

— wpis nr 23 (a więc wpisanie jako prezesa zarządu Pana M. D.) związana 

była  z  wcześniejszym  (niż  zgromadzenie,  na  którym  powołano  Panią  K.  K.-D.  na  prezesa 

zarządu) Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników z 24 lipca 2019 r. i ujawnienie w dniu 

21 stycznia br. zmiany na funkcji prezesa zarządu spółki poprzez wpisanie w tym miejscu M. 

D. 

nastąpiło  na  podstawie  uchwały  Zgromadzenia  Wspólników  spółki  z  24  lipca  2019  r. 

Jednakże  3  sierpnia  2019  r.  Zgromadzenie  Wspólników  spółki  odwołało  z  funkcji  prezesa 

zarządu Pana M. D. i ponownie powołano do pełnienia tej funkcji Panią K. K. –D., przy czym 

ta  ostatnia  zmiana  nie  została  jeszcze  ujawniona  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym. 

Zamawiający  uznał  takie  wyjaśnienie  za  wystarczające,  tym  bardziej,  że  przed  decyzją  o 

wy

borze  oferty  najkorzystniejszej,  tj.  w  dniu  31.01.2020  r.  odszukał  odpis  pełny  z  rejestru 

przedsiębiorców  w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie Wykonawcy: Komunalnik Sp. z 

o.o.,  z  którego  wynikało,  że  Pani  K.  K.-D.  ponownie  figuruje  od  dnia  30.01.2020  r.  w  KRS 

jako  prezes  zarządu  (potwierdzenie  w  aktach  sprawy).  W  tej  sytuacji  wobec  braku 

jakichkolwiek wątpliwości w zakresie reprezentacji podmiotu nie mogło być mowy o istnieniu 


przesłanki  do  odrzucenia  oferty,  a  w  grę  mogłoby  wchodzić  odrzucenie  oferty  jedynie  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp

, a nie jak wskazał Odwołujący na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. 

Zarzuty  III  i  IV:  N

ie  było  podstaw  prawnych  do  wykluczenia  wykonawcy  Komunalnik  Sp.  z 

o.o. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 w zw. z art. 22 ust.  1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy PZP w zw. z punktem 5.1.2.1 lit b tiret 23 SIWZ.  

Zamawiający podał w SIWZ, że o 

udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w 

postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów i posiadają wpis do rejestru BDO (baza 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 

49 ust. I ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 992 z późn. 

zm.) w zakresie transportu odpadów, dotyczący m.in. kodu: 16 06 01 * Baterie i akumulatory 

ołowiowe (pkt 5.1.2.1. lit. b tiret 23 SIWZ). Zamawiający, zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

samodzielnie pobrał wpis z rejestru BDO dotyczący wykonawcy -Komunalnik Sp. z o.o. Nie 

znalazł w ww. wpisie kodu: 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe, w związku z czym w 

dniu 27.01.2020 r. wezwał wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do złożenia 

aktualnego wpisu z wykazaniem, że wpis ten zawiera wymagany w specyfikacji kod: 16 06 

01*  Baterie i  akumulatory  ołowiowe. W odpowiedzi Wykonawca nie zaprzeczył,  że wpis  do 

rejestru BDO nie zawiera ww. kodu i złożył aktualny wpis z uzupełnieniem o wymagany kod, 

co oznacza, że Wykonawca uaktualnił wpis dopiero po wezwaniu przez  Zamawiającego, tj. 

po 27.01.2020 r. Zamawiający był więc świadomy, że Wykonawca na dzień składania ofert 

nie posiadał wpisu w zakresie kodu: 16 06 01 * Baterie i akumulatory ołowiowe, w związku z 

czym nie może być mowy o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd. Zamawiający nie znalazł 

jednak  podstaw  do  stwierdzenia,  że  Wykonawca:  Komunalnik  Sp.  z  o.o.  nie  wykazał 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  uprawnień  do  prowadzenia 

określonej  działalności  zawodowej.  Wykonawca  mógł  wykazać  spełnienie  tego  warunku, 

jeżeli  posiadał  wpis  do  rejestru  BDO  (baza  danych  o  produktach  i  opakowaniach  oraz  o 

gospodarce  odpadami).  Taki  wpis  ww.  Wykonawca  posiadał.  Zamawiający  ustalił,  że  ww. 

Wykonawca  posiadał  wpis  dotyczący  kodu:  20  01  33*  Baterie  i  akumulatory  łącznie  z 

bateriami  i  akumulatorami  wymienionymi  w  16  06  01,  16  06  02  lub  16  06  03  oraz 

niesortowane baterie  i  akumulatory  zawierające  te baterie i  zgodził  się z  twierdzeniem  ww. 

Wykonawcy,  że  w  takim  przypadku  spółka  uprawniona  jest  do  transportu  baterii  i 

akumulatorów  ołowiowych  (16  06  01)  w  ramach  kodu  20  01  33.  Przy  ocenie  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  zdaniem  Zamawiającego,  należy  brać  pod  uwagę 

okoliczności,  które  potwierdzają,  że  Wykonawca  będzie  w  stanie  zrealizować  zamówienie. 

Skoro,  zgodnie  z  kodem:  20  01 

33*  Wykonawca  będzie  mógł  transportować  baterie  i 

akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 


06  03  oraz  niesortowane  baterie  i  akumulatory  zawierające  te  baterie,  to  w  ocenie 

Zamawiającego spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdyż kod: 16 06 01 zawiera się w 

kodzie:  20  01 

33*.  Przyjęcie  innego  rozwiązania  byłoby  nielogiczne  i  podyktowane 

przesadnym formalizmem. 

Zarzut V: N

ie naruszył też art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. I pkt I w zw. z art. 7 ust. I 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  punktem  5.1.2.2.  lit.  B)  podpunkt  b)  SIWZ. 

Prawdą  jest,  że  pismem  z 

dnia  08.01.2020  r.  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę:  Komunalnik  Sp.  z  o.o.  do  złożenia 

wy

kazu  urządzeń  technicznych  (pojazdów,  bazy)  dostępnych  wykonawcy  usług  w  celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W 

odpowiedzi, K. K.-D. 

w załączeniu pisma z dnia 20.01.2020 r., przedłożyła wykaz urządzeń 

technicznych  według  wzoru  Zamawiającego.  Odwołujący  wskazał,  że  wykaz  ten  nie  został 

podpisany  (brak  na  tym  dokumencie  jakiegokol

wiek  podpisu).  Zamawiający  informuje,  że 

wykaz  został  podpisany  przez  osobę  upoważnioną  i  podpis  został  zweryfikowany  przez 

Zamawiającego  (potwierdzenie  w  aktach  sprawy).  Wykonawca  złożył  wykaz  wraz  z 

oświadczeniem potwierdzającym, że nie podlega wykluczeniu z postępowaniu, tzn. połączył 

obydwa  oświadczenia  w  jeden  plik  pdf,  składając  jeden  podpis  (potwierdzenie  w  aktach 

sprawy). Należy zauważyć, że zgodnie z możliwościami technicznymi i powszechnie przyjętą 

praktyką  podpis  elektroniczny  stosuje  się  zarówno  do  pojedynczych  dokumentów 

elektronicznych, jak i do skompresowanych paczek dokumentów elektronicznych. W świetle 

definicji  podpisu  elektronicznego  z  rozporządzenia  elDAS  we  wskazanych  powyżej 

przypadkach  podpis  rodzi  takie  same  skutki  prawne.  Złożenie  podpisu  czy  to  pod  paczką, 

czy  to  pod  każdym  dokumentem  z  osobna  wywołuje  ten  sam  efekt.  Podpis  elektroniczny 

dotyczy  bowiem  danych  jako  takich,  a  nie  plików  bądź  dokumentów.  Innymi  słowy, 

niezależnie  od  tego,  czy  dojdzie  do  podpisania  każdego  pliku  z  osobna,  kilku  oświadczeń 

bądź  dokumentów  znajdujących się w  jednym  pliku,  czy  wszystkich plików  łącznie poprzez 

podpisanie  pliku  skompresowanego,  należy  uznać,  że  podpis  złożony  pod  zestawem 

oświadczeń  bądź  dokumentów  znajdujących  się  w  jednym  pliku  lub  zestawem  plików 

obejmuje  całość  zawartych  w  nim  danych.  W  związku  z  powyższym  złożenie  przez 

Wykonawcę jednego podpisu na pliku pdf zawierającym dwa oświadczenia należy uznać za 

prawidłowe.  W  związku  z  powzięciem  przez  Zamawiającego  informacji,  że  baza 

magazynowo-  t

ransportowa  położona  w  Komornikach  nie  spełnia  kryteriów  wskazanych  w 

SIWZ  i  że  Wykonawca  będzie  korzystał  z  bazy  magazynowo-  transportowej  wspólnie  z 

innym wykonawcą zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych, działając na podstawie 

art. 26 ust. 4 ustawy Pzp

, Zamawiający w dniu 24.01.2020 r wezwał Wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień  dot.  załączonego  wykazu  urządzeń  technicznych,  poprzez  wskazanie,  czy  ww. 

Wykonawca  będzie  korzystał  z  bazy  magazynowo-  transportowej  wspólnie  z  innym 

wykonawcą zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych. Zamawiający wskazał, że dla 


celów  dowodowych  Wykonawca  IT10że  przedstawić  np.  umowę  dzierżawy.  Żaden  zapis 

SIWZ  nie  upoważniał  natomiast  Zamawiającego  do  żądania  umowy  dzierżawy,  czy 

załączników  i  tym  samym  zastosowania  art.  26  ust.  3  ww.  ustawy,  w  związku  z  czym  nie 

można twierdzić, że Zamawiający żądał, a Wykonawca nie uzupełnił żądanych dokumentów. 

Wykonawca  złożył  wyczerpujące  wyjaśnienia  i  załączył  umowę  najmu  nieruchomości  pod 

lokalizację  bazy  magazynowo-  transportowej  w  Komornikach.  Zamawiający  na  podstawie 

treści złożonych wyjaśnień oraz treści umowy najmu uznał, że wskazana przez Wykonawcę 

baza  magazynowo- 

transportowa  spełnia  wymagania  określone  przez  Zamawiającego. 

Podobnie,  w  odniesieniu  do  bazy  magazynowo-  transporto

wej  położonej  w  Gostyniu, 

Zamawiający  w  dniu  27.01.2020  r.  działając  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. załączonego wykazu 

urządzeń  technicznych  i  załączenie  (dla  celów  dowodowych)  umowy  najmu  lub  dzierżawy 

nieruchomości. Wykonawca  przedstawił  umowę  najmu  nieruchomości  pod  lokalizację  bazy 

magazynowo- 

transportowej  w  Gostyniu.  Z  treści  umowy  najmu  wynika,  że  Pan  W.  G., 

prowadzący  działalność  gospodarczą  (betoniarnia)  pod  adresem:  Gostyń,  ul.  Wrocławska 

178a  wynajmuje  Wykonawcy  część  nieruchomości  położonej  w  Gostyniu  przy  ul. 

Wrocławskiej  178.  Odwołujący  podniósł,  że  nieruchomość  położona  przy  ul.  Wrocławskiej 

178  w  Gostyniu  zabudowana  jest  domem  mieszkalnym  otoczonym  zielenią  ogrodową  i  na 

nieruchomości  tej  brak  elementów  właściwych  dla  bazy  magazynowo-  transportowej. 

Zamawiający  wskazał,  że  żądał,  aby  wykonawcy  posiadali  wpis  do  rejestru  działalności 

regulowanej  (pkt  5.1.2.1.a)  SIWZ

.  Zamawiający  prowadzi  taki  rejestr  i  pod  pozycją  nr  73 

dokonał wpisu Wykonawcy: Komunalnik Sp. z o.o. (potwierdzenie w aktach sprawy). Zgodnie 

z  art.  9c  ust.  2  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w 

gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w 

rejestrze dokonuje się na pisemny  wniosek  przedsiębiorcy.  Do  wniosku o wpis  do  rejestru, 

zgodnie z art. 9c ust. 4 ww. ustawy, dołącza się m. in. oświadczenie o spełnieniu warunków 

wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli  nieruchomości  potwierdzające,  że  znane  są  wykonawcy  i  spełnia  warunki 

wykonywania  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości,  określone  w  ustawie  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i 

porządku  w  gminach  oraz  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  9d  ust.  2  tej  ustawy. 

Wpis  jest  czynnością  techniczną,  organ  nie  przeprowadza  żadnych  czynności 

sprawdzających.  Jednakże  zgodnie  z  art.  70  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004  r.  o  swobodzie 

działalności  gospodarczej  (tj.  Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  2168  z  późn.  zm.),  spełnianie  przez 

przedsiębiorcę  warunków  wymaganych  do  wykonywania  działalności  regulowanej  podlega 

kontroli,  w  szczególności  przez  organ  prowadzący  rejestr  danej  działalności.  W  przypadku 

stwierdzenia,  że  przedsiębiorca  złożył  oświadczenie  niezgodne  ze  stanem  faktycznym  lub 


rażąco  narusza  warunki  wymagane  do  wykonywania  działalności  regulowanej,  organ 

prowadzący  rejestr  działalności  regulowanej  wydaje  decyzję  o  zakazie  wykonywania  przez 

przedsiębiorcę  działalności  objętej  wpisem  (art.  71  ust.  l).  W  odniesieniu  do  bazy 

magazynowo- 

transportowej  usytułowanej  w  Gostyniu,  Zamawiający  w  ramach  czynności 

kontrolnych  przeprowadził  wizję  lokalną  ww.  bazy  stwierdzając,  że  znajduje  się  ona  na 

części  nieruchomości  położonej  w  Gostyniu,  przy  ulicy Wrocławskiej,  oznaczonej  numerem 

178a, a nie jak wpisano omyłkowo w umowie na części nieruchomości położonej w Gostyniu, 

przy  ulicy  Wrocławskiej,  oznaczonej  numerem  178  (potwierdzenie  w  aktach  sprawy).  Po 

przeprowadzeniu wizji lokalnej Zamawiający stwierdził, że wskazana przez Wykonawcę baza 

magazynowo- 

transportowa  spełnia  wymagania  określone  przez  Zamawiającego,  co 

oznacza,  że  Wykonawca  złożył  oświadczenie  zgodne  ze  stanem  faktycznym  i  nie  było 

przesłanek  do  wydania  decyzji  o  zakazie  wykonywania  przez  przedsiębiorcę  działalności 

objętej  wpisem,  czy  też  do  uznania,  że  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Odnośnie  wskazania,  że  umowy  najmu  nie  zostały  podpisane  przez  osobę  uprawnioną  do 

reprezentacji, stwierdz

ił, że nie jest to zgodne z prawdą, o czym była mowa w uzasadnieniu 

odpowiedzi odnośnie zarzutu I i II. Zamawiający stwierdził ponadto, że  Odwołujący podniósł 

w  odwołaniu,  że  zgodnie  z  przedłożonymi  umowami,  najemca  dopiero  będzie  mógł 

zloka

lizować bazy magazynowo- transportowe na wynajętych nieruchomościach, w związku 

z  czym  dokumenty  ten  nie  mogą  stanowić  potwierdzenia  tytułu  prawnego  do  bazy 

magazynowo- 

transportowej,  bo  takowa  baza  nie  jest  tam  zlokalizowana.  Zamawiający 

wskazuje,  że  zgodnie  z  pkt  5.1.23.  lit.  B)  podpunkt  b)  SIWZ,  Wykonawca  mógł  spełnić 

warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  jeżeli 

wykazał, że posiada bazę magazynowo- transportową, spełniającą wymagania określone w 

rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 

z 2013 r., poz. 122) usytuowaną w gminie, z której terenu mają być odbierane odpady lub w 

odległości nie większej niż 60 km od granicy danej gminy oraz znajdującą się na terenie, do 

którego  Wykonawca  posiada  tytuł  prawny  przez  cały  czas  trwania  umowy,  przy  czym, 

niezależnie  od  ilości  części  na  które  Wykonawca  składał  ofertę,  baza  transportowo-

magazynowa mo

gła być jedna. Zdaniem Zamawiającego Wykonawca przedkładając umowy 

najmu  nieruchomości  pod  lokalizację  bazy  magazynowo-  transportowej  zawarte  dnia 

30.10.2019  r.  z  terminem  obowiązywania  na  czas  nieokreślony  wykazał,  że  posiada  tytuł 

prawny  przez  cały  czas  trwania  umowy,  a  więc  wykazał  spełnianie  warunku  udziału  w 

postępowaniu.  Oczywista  dla  Zamawiającego  jest  sytuacja,  że  organizacja  bazy  nastąpi 

dopiero w momencie podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

Zarzut VI: N

ie naruszył art. 24 ust. I pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt I w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy PZP  w zw. z punktem  5.1.2.2. lit. B) podpunkt a) SIWZ.  

Prawdą jest, że pismem z 


dnia  08.01.2020  r.  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę:  Komunalnik  Sp.  z  o.o.  do  złożenia 

wykazu  urządzeń  technicznych  (pojazdów,  bazy)  dostępnych  wykonawcy  usług  w  celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W 

odpowiedzi,  K.  K.-D. 

w  załączeniu  pisma  z  dnia  20  stycznia  2020  r.,  przedłożyła  wykaz 

urządzeń  technicznych  według  wzoru  Zamawiającego.  Odwołujący  wskazał,  że  wykaz  ten 

nie  został  podpisany  (brak  na  tym  dokumencie  jakiegokolwiek  podpisu).  Zamawiający 

informuje,  Ze  Wy

kaz  został  podpisany  przez  osobę  upoważnioną  i  podpis  został 

zweryfikowany  przez  Zamawiającego  (potwierdzenie  w  aktach  sprawy).  Wykonawca  złożył 

wykaz wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że nie podlega wykluczeniu z postępowaniu, 

tzn. połączył obydwa oświadczenia w jeden plik pdf, składając jeden podpis (potwierdzenie w 

aktach sprawy). Należy zauważyć, że zgodnie z możliwościami technicznymi i powszechnie 

przyjętą  praktyką  podpis  elektroniczny  stosuje  się  zarówno  do  pojedynczych  dokumentów 

elektronicznych, jak i do skompresowanych paczek dokumentów elektronicznych. W świetle 

definicji  podpisu  elektronicznego  z  rozpor

ządzenia  elDAS  we  wskazanych  powyżej 

przypadkach  podpis  rodzi  takie  same  skutki  prawne.  Złożenie  podpisu  czy  to  pod  paczką, 

czy  to  pod  każdym  dokumentem  z  osobna  wywołuje  ten  sam  efekt.  Podpis  elektroniczny 

dotyczy  bowiem  danych  jako  takich,  a  nie  plików  bądź  dokumentów.  Innymi  słowy, 

niezależnie  od  tego,  czy  dojdzie  do  podpisania  każdego  pliku  z  osobna,  kilku  oświadczeń 

bądź  dokumentów  znajdujących się w  jednym  pliku,  czy  wszystkich plików  łącznie poprzez 

podpisanie  pliku  skompresowanego,  należy  uznać,  że  podpis  złożony  pod  zestawem 

oświadczeń  bądź  dokumentów  znajdujących  się  w  jednym  pliku  lub  zestawem  plików 

obejmuje  całość  zawartych  w  nim  danych.  W  związku  z  powyższym  złożenie  przez 

Wykonawcę jednego podpisu na pliku pdf zawierającym dwa oświadczenia należy uznać za 

prawidłowe.  Odwołujący  wskazał,  że  trzy  pojazdy,  które  zostały  wymienione  w  wykazie 

urządzeń  technicznych  (D  WR  11..E,  OP  97..L  i  ONY  S  Y06)  są  już  zaangażowane  do 

realizacji innego zamówienia publicznego (Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych  na  terenie  miasta  Bydgoszczy,  w 

sektorach  od  I  do  IX,  w  okresie  od  1  stycznia  2020r.  do  31  grudnia  2023  r.  znak 

WZP.271.2.2019.E),  w  związku  z  czym  nie  jest  możliwe,  aby  przy  pomocy  tych  pojazdów 

Komu

nalnik wykonywał przedmiotowe zamówienie. Powołując się na orzecznictwo Krajowej 

Izby  Odwoławczej,  Zamawiający  stwierdził  brak  podstaw  prawnych  do  wykluczenia  z 

postępowania  wykonawcy  z  tego  powodu,  że  sprzęt,  który  został  wskazany  w  celu 

potwierdzenia  spe

łnienia  warunku  dotyczącego  dysponowania  potencjałem  technicznym, 

został  przez  niego  wskazany  w  innych  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia. 

Postawienie  takiego  ewentualnego  warunku  nie  miałoby  przy  tym  podstaw  prawnych  w 

ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych, w tym rozporządzeniu w 

sprawie rodzajów dokumentów (..). W rozporządzeniu brak jest w wykazie dokumentu, który 


mógłby pozwolić zamawiającemu ustalić, w jakich postępowaniach o udzielenie zamówienia 

dany  wykonawca  złożył  oferty  i  jakie  osoby  wykazał  do  spełnienia  warunków,  jak  również 

jakie  osoby  wykorzystuje  już  przy  realizacji  zawartych  umów.  Nie  może  zatem  żądać 

dokumentów w celu zweryfikowania omawianych wymagań (wyrok KIO z 29.12.2015 r., KIO 

2714/15).  Sam  fakt  powołania  się  na  te  same  zasoby  kadrowe  i  sprzęt  w  różnych 

postępowaniach (w ofertach) nie oznacza, że zasoby te są faktycznie „zaangażowane w inne 

przedsięwzięcia  gospodarcze”.  Wykonawcy  jako  podmioty  aktywnie  działające  w  swojej 

branży,  biorą  udział  w  licznych  przetargach,  składają  oferty,  ale  nie  wiadomo  ile  i  które 

zamówienie  będą  ostatecznie  realizować.  Nie  można  także  wykluczyć  sytuacji,  że  po 

uzyskaniu  zamówienia,  wykonawca  wskaże  do  realizacji  zamówienia  inny  niż  pierwotnie 

podany  w  ofercie  sprzęt  (wyrok  KIO  352/17).  Stąd  niezasadnym  jest  stanowisko 

Odwołującego,  że  Wykonawca:  Komunalnik  Sp.  z  o.o.  nie  spełnia  warunków  udziału  w 

postępowaniu w odniesieniu do pojazdów. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił  przystąpienia 

wykonawca P.H.U KOMUNALNIK Sp.  z o.o.  

z Wrocławia wnosząc o oddalenie odwołania.  

Wykonawca  ten  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  piśmie  procesowym  (pismo  z  dnia 

25/02/2020) wskazał na następujące okoliczności odnośnie podniesionych zarzutów: 

Zarzut I i II: 

Skład osobowy zarządu od 3 sierpnia 2019 r.  

Wskazał  na  (kluczowe  jego  zdaniem)  zasady  regulujące  zasady  reprezentacji  spółek 

kapitałowych, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (którą jest przystępujący). 

Po  pierwsze,  wpis  do  KRS  w  zakresie  osób  wchodzących  w  skład  zarządu  ma  charakter 

tylko i wyłącznie deklaratywny. Jest to oczywiste dla doktryny i orzecznictwa. Dla przykładu 

wyrok Sądu Najwyższego z 7 lipca 2005 r., V CK 839/04, z 4 września 2012 r., I UK 137/12, 

postanowienie z 18 stycznia 2012 r., Il CZ 144/11 , postanowienie z 23 listopada 2012 r., IV 

CSK  150/12,  czy  też  wyrok  Naczelnego Sądu Administracyjnego z  14  maja2019 r.,' Il  FSK 

1832/i7, gdzie wskazano, że „uchwała w sprawie powołania członka zarządu spółki wywołuje 

skutki  z  chwilą  podjęcia;  a  nie  z  chwilą  zarejestrowania  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym. 

Wpis ten ma jedynie charakter deklaratywny i nie decyduje o tym, czy dana osoba jest, czy 

nie jest członkiem zarządu. Zatem, objęcie funkcji przez osobę  powołaną do zarządu spółki 

nie  zależy  od  okoliczności  wpisu  do  rejestru.  Członkiem  zarządu  jest  więc  ten,  kto  został 

prawidłowo  powołany  do  organu,  natomiast  członkostwo  w  organie  wygasa  w  następstwie 

okoliczności skutkujących ustaniem mandatu. Po drugie, z uwagi na liczne zmiany wpisów w 

KRS  w  ostatnich  miesiącach,  które  zresztą  wynikają  m.in.  z  działań  pełnomocnika, 

zamawiającemu  nie  można  zarzucić  błędu  w  ustaleniu  osób  właściwych  do  reprezentacji 

przystępującego  (pełniących  funkcję  prezesa  zarządu).  Zgodnie  z  dokumentacja 

przetargową  zamawiający  samodzielnie  pobierał  (tak  pkt  6.9  SIWZ)  informacje  z  KRS. 


Zapewne przy podjęciu poszczególnych istotnych czynności w ramach prowadzonego przez 

siebie  postępowania  sprawdzał  każdorazowo  osoby  wpisane  do  KRS  jako  zarząd 

przystępującego. W takim przypadku miał pełne prawo działać w  zaufaniu do tych wpisów. 

Przypomnieć należy, za uchwałą Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2008 r., III CZP 124/8, że 

„skutkiem  dokonania  czynności  przez  osobę,  która  w  chwili  dokonywania  czynności  w 

imieniu osoby prawnej nie wchodziła w skład jej organu, a była jeszcze wpisana do rejestru 

jako  uprawniona  do  reprezentacji,  nie  jest  więc  nieważność  czynności,  na  którą  może  się 

powołać każdy kto ma interes prawny'. Innymi słowy, działanie zamawiającego w zaufaniu do 

wpisów  KRS.  które  zresztą  odpowiadały  wyjaśnieniom  jakich  udzielił.  nie  niweczy:  ani 

działań przystępującego, ani zamawiającego. Po trzecie, kwestia ta była przedmiotem oceny 

KIO  w  r

amach  innego  postępowania.  postępowania  które  odbyło  się  24  lutego  2020  r.  w 

sprawie o sygnaturze 258/

20 (połączone z 259/20 i 260/20). i w ramach którego podniesiono 

dokładnie  te  same  okoliczności  co  w  niniejszym  odwołaniu  i  przedstawiono  te  same 

(niekompletne)  dokumenty.  W  powołanej  tu  sprawie  258/20  przystępujący  został 

dopuszczony do udziału w posiedzeniu (także jako przystępujący) i nawet zapadł już w niej 

wyrok (25 lutego br.), korzystny dla przystępującego.  

Dla  zaprezentowanie  pełnego  obrazu  ładu  korporacyjnego  w  zakresie  składu  osobowego 

zarządu (tego że Pani K. K.-D. jest nieprzerwanie członkiem zarządu od 3 sierpnia 2019. r., i 

dla  rozwiania  wszelkich  w

ątpliwości  w  tym  zakresie),  przystępujący  przedłożył  całość 

posiadanych  dokumentów  (istotnych  dla  ustalenia  aktualnego  składu  osobowego  zarządu), 

tj.: 

protokół  z  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników  z,  3  sierpnia  2019  r.,  z  którego 

wynika  powołanie  na  funkcję  prezesa  zarządu  Pani  K.  K.-D.,    kompletny  protokół  z 

Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników  z  5  września  2019  r.,    na,  którym  pomimo 

pierwotnej  woli  dokonania  zmian  osobowych  w  składzie  zarządu,  postanowiono 

ostateczneg

o  niedokonywaniu  żadnych  zmian  w  tym  względzie  (Uchwała  nr  4),    wraz  z 

pismem  wyjaśniającym  do  KRS  dotyczącym  tej  sprawy.  Jednocześnie  przystępujący 

oświadcza,  że  w  późniejszym  czasie  nie  były  podejmowane  żadne  inne  uchwały 

zgromadzenia 

wspólników  dotyczące  zmian  składu  osobowego  zarządu.  Odnosząc  się 

natomiast  do  argumentu,  że  „protokół  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników,  PHU 

Komunalnik sp. 

z o.o. z 5 września 2019 r. miałby świadczyć, że P. K. K.-D. nie jest aktualnie 

prezesem  zarządu    wyjaśnił,  że  faktycznie  w  listopadzie    2019  r.  przedłożono  do  KRS 

rzeczony  protokół.  Owszem  protokół  tery  zawiera  hipotetyczne  uchwały  wprowadzające 

zmiany w składzie osobowym zarządu przystępującego — Uchwała nr, 2 i Uchwala nr 3, ale 

nie  wywołują  one  żadnych  skutków  prawnych,  albowiem  jeszcze  na  tym  samym 

zgromadzeniu wspólników (5 września 2019 r.) zostały one unieważnione (uchylone). o czym 

świadczy  wspomniana  już  Uchwała  nr  4.  W  tym  stanie  rzeczy  (z  uwagi  na  ostateczne  nie 

dokon

anie  zmian  w  składzie  osobowym  zarządu)  wspomniane  uchwały  nigdy  nie  powinny 


trafić do KRS, i tak naprawdę nie trafiły, gdyż • złożone w KRS dokumenty nie 'Są podpisane 

(ani jako 

samodzielne dokumenty, tak jak miało to miejsce w przypadku uchwał z 3 sierpnia 

2019 r., ani jako 

element protokołu z 5 września 2019 r., który 'również nie został podpisany). 

Przystępujący  podkreślił,  że  nie  miał  w  ogóle  wiedzy  o  tym,  że  do  akt  rejestrowych  KRS 

został przedłożony przedmiotowym protokół, ani że wraz z nim złożono wniosek o *zmianie 

da

nych  w  składzie  zarządu.  Wniosek  ten  został  bowiem  oparty  na  nie  podpisanym  i 

niekompletnym  dokumenc

ie.  Protokół,  na  który  'powołuje  się  odwołujący,  nie  został 

podpisany  przez  p

rzewodniczącego  zgromadzenia,  a  to  dlatego,  że  nie  obrazował  on 

finalnego  przebiegu  zgromadzenia.  Nie  obr

azował  on  natomiast  finalnego  przebiegu 

zgromadzenia,  g

dyż  ten  został  odwzorowany  dopiero  w  suplemencie do  protokołu (dopiero 

ten dokument jest podpisany). W tej chwili (z perspektywy czasu) przystępujący wie, że ów 

niepodpisany  i 

niekompletny  protokół  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników  z  5 

września 2019 r., a wraz z nim błędny wniosek o zmianę składu osobowego w KRS -  został 

złożony samodzielnie poza przystępującym po dwóch miesiącach od odbycia zgromadzenia 

przez  radcę prawnego. który  wówczas prowadził  obsługę prawną  spółki.  Radca ten  nie był 

umocowany do działania w jego imieniu. Przedłożone bowiem przez tego radcę prawnego do 

KRS  pełnomocnictwo  z  17  maja  2019  r.  upoważniało  go  jedynie  do  reprezentowania 

przystępującego  w  sprawach  z  jego  powództwa  albo  przeciwko  niemu,  a  więc  w  sporach 

cywilnoprawnych,  a  nie  w  postępowaniu  przed  KRS.  Skoro  zatem  p.  K.  K.-D.  faktycznie 

pełniła rolę prezesa zarządu przystępującego od 3 sierpnia 2619 r., wszystkie dokumenty i 

oświadczenie pochodziły od osoby umocowanej do działania w imieniu przystępującego. Co 

więcej,  w  takim  przypadku  nie  może  być  nadto  mowy  o  wprowadzaniu  zamawiającego  w 

błąd,  albowiem  zgodne  z  rzeczywistością  byty  wyjaśnienia  przystępującego,  co  do  faktu 

pełnienia funkcji prezesa zarządu przez Panią K. K.-D. nieprzerwanie do 3 sierpnia 2019 r. 

Zarzut III i IV: Wpis do BDO - 

możliwość transportu odpadów o kodzie 16 06 01*.   

Odwołujący konstruując zarzuty w tym zakresie pomija niezmiernie istotną okoliczność, iż z 

opisu przedmi

otu zamówienia (dokładnie z pkt 1.1 oraz 1.4.3) lit. i) OPZ — załącznik nr 3 do 

SIWZ)  wynika  wprost,  że  wykonawca  usługi  zobowiązany  będzie  do  obioru  wyłącznie 

odpadów  komunalnych  (a  więc  odpadów  z  grupy  20  według  katalogu  odpadów),  a  w  ich 

ramach  (czyli  w 

ramach grupy  20)  wszelkich baterii  i  akumulatorów  (nie tylko ołowiowych). 

Oczywistym  jest,  również  w  świetle  orzecznictwa  KIO,  że  warunki  udziału  w  postępowaniu 

muszą  odpowiadać  —  być  adekwatne  do  przedmiotu  zamówienia.  Żeby  zrealizować 

prawidłowo  usługę  odbioru  odpadów  komunalnych  baterii  i  akumulatorów  (jako  takich) 

zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Klimatu  w  sprawie  katalogu  odpadów  z  2 

stycznia  2020  r.  (jak  i  poprzedzającego  go  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie 

katalogu odpadów z 9 grudnia 2014 r.) należy te klasyfikować pod kodem 20 01 33 i 20 01 

Powyższa  teza  wynika  bezsprzecznie  z  objaśnienia  nr  3  zawartego  w  załączniku  do 


powołanego rozporządzenia: „Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 

od  01  do  12  lub 

od  17  do  20  przypisując  im  odpowiedni  sześciocyfrowy  kod  określający 

rodzaj odpadu (z wyłączeniem kodów kończących się na 99), z zastrzeżeniem akapitu 5 i 6. 

W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 

odpady  klas

yfikuje się w  grupach  od  13  do  15. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej 

pozycji  w  grupach  od  01  do  15  lub  od  17  do  20  odpady    klasyfikuj

e  się  w  grupie  16, 

zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. 

(akapit 4 i 5 

pominięto jako nieistotny) 

(akapit 6 

— wprowadzający wyjątek, że niektóre odpady komunalne klasyfikuje się w grupie 

16  zamiast  201  Odpady  opakowaniowe  będące  odpadami  komunalnymi,  jeśli  są  zbierane 

selektywnie  lub  występują  jako  zmieszane  odpady  opakowaniowe,  klasyfikuje  się  w 

podgrupie  15  01,  a  nie  w  podgrupie  20  01

.”  Co  więcej,  zgodnie  z  przywołanym 

rozporządzeniem baterie i akumulatory ołowiowe (kod 16 06 01 mogą być transportowane (w 

przedmiotowym przypadku) w ramach kodu 20 01 33, który wprost odnosi się do kodu 16 06 

Ol.  Wynika  to  jedno

znacznie  z  opisu  kodu  20  01  33:  „Baterie  i  akumulatory  łącznie  z 

bateriami  i  akumulatorami  wymienionymi  w  16  06  Ol  16  06  02  lub  16  06  03  oraz 

niesortowane  baterie  i  akumulatory  zawierające  te  baterie".  Wskazał,  że  z  przepisów 

powszechnie  obowiązującego  prawa  (powołanego  rozporządzenia)  wynika,  że  baterie  i 

akumulatory ołowiowe mogą być klasyfikowane, a więc i transportowane, pod kodem 20  01 

33  (bezsporne  jest  to,  że  przystępujący  posiadał  wpis  do  BDO  w  tym  zakresie  w  dniu 

złożenia  oferty),  i  prawidłowo  interpretowany  (w  szczególności  przez  pryzmat  opisu. 

przedmiotu  zamówienia)  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wpisu  do  BDO  musi 

honorować odbiór  baterii  i  akumulatorów  ołowiowych (16  06  01)  w  ramach kodu  20  01  33. 

Co  paradoksalne,  powołana  przez  odwołującego  okoliczność  wskazania  przez 

zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu (kompetencje i uprawnienia) kodu 20 01 

34  przeczy  prezentowanemu  przez  niego  (odwołującego)  stanowisku,  a  potwierdza  tezy 

przystępującego. Opis kodu 20 01 34 brzmi: „Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

33'. Oczywistym jest zatem, że gdyby intencją zamawiającego było posiadanie uprawnień 

do  odbioru  (transportu)  wyłącznie  baterii  i  akumulatorów  ołowiowych  (16  06  01),  jak  to 

próbuje wykazać odwołujący, to absurdalne byłoby rozszerzenie tego w myśl kodu 20 01 34, 

który  nie  odnosi  się  przecież  bezpośrednio  do  odpadów  o  kodzie  16  06  01,  lecz  czyni  to 

pośrednio,  jako elementu kodu 20  01  33.  Odnośnie  wprowadzenia  zamawiającego w  błąd, 

którego to miałby się dopuścić przystępujący, zwrócił uwagę, że oświadczenie okoliczności 

zgodnej  z  rzeczywistością  nie  może  być  w  ogóle  rozpatrywane  w  kategorii  błędu.  Skoro 

przystępujący dysponuje wpisem do BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 16 06 01 

—  baterie  i  akumulatory  ołowiowe,  w  ramach  transportu  odpadów  o  kodzie  20  01  33,  to 

obiektywnie  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu  postawiony  przez  zamawiającego  w 


zakresie  kompetencji  i  uprawnień.  Tym  samym,  przystępujący  nie  mógł  wprowadzić 

zamawiającego  w  błąd.  Także  nieprawdą  jest,  że  przystępujący  chciał  „ukryć”  fakt 

uzupełnienia  wpisu do  BDO  o kod  16  06  01.  Aktualny  wpis  do  BDO  to taki jaki  widnieje  w 

systemie  informatycznym  na  dany  dzień.  Zamawiający  wiedział,  ponieważ  to  sprawdził,  że 

na  dzień  złożenia  ofert  przystępujący  dysponował  wpisem  do  BDO  w  zakresie  transportu 

odpadów  o  kodzie  16  06  01  w  ramach  kodu  20  01  33,  a  nie  jako  samoistny  kod.  To,  że 

przystępujący w swoim piśmie z 29 stycznia 2020 r. posłużył się sformułowaniem „aktualny 

wpis” jest konsekwencją żądania zamawiającego z 27 stycznia 2020 r., który zwrócić się do 

przystępującego o przedłożenie „aktualnego wpisu do BDO, z wymaganym uzupełnieniem w 

zakresie transportu", co też przystępujący uczynił, przedkładając wpis do BDO z 29 stycznia 

2020  r.  - 

aktualny  na  dzień  złożenia  odpowiedzi  zamawiającemu.  Zamawiający  zapewne 

dopiero  po  wyjaśnieniach  przystępującego  z  29  stycznia  2020  r.  sprawdził  inne  pozycje  w 

zakresie  BDO  jakimi  dysponował  na  moment  złożenia  oferty  przystępujący,  i  doszedł  do 

jedynego  słusznego  wniosku,  że  przystępujący  faktycznie  posiada  uprawnienie  (wpis  do 

BDO)  w  zakresie  transportu  odpadów  o  kodzie  16  06  01  w  ramach  kodu  20  01  33. 

Niezasadna jest przy tym sugestia odwołującego, iż dla potwierdzenia możliwości transportu 

odpadów (spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień i kompetencji) 

o kodzie 16 06 01 w ramach kodu 20 01 33 przystępujący winien był wystąpić z wnioskiem o 

wyjaśnienie  treści  SIWZ  lub  złożyć  odwołanie  od  treści  SIWZ  do  KIO.  Taka  możliwość 

wynika  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  (powołanego  rozporządzenia  w 

sprawie katalogu odpadów), a więc nie nastręcza on trudności interpretacyjnych. Nie jest to 

zatem kwestia niejasna wymagająca jakichś wyjaśnień. Nie było też potrzeby angażowania 

KIO 

do  oceny  treści  SIWZ,  gdyż  zamawiający  nie  określił  przecież,  że  wymaga  wpisu  do 

BDO w zakresie transportu odpadów wyłącznie o kodzie 16 06 01, a nie jako element kodu 

20 01 33 (który wprost wymienia m. in. odpady o kodzie 16 06 01). 'Dopuszczalność takiego 

rozwiązania jest oczywista gdy weźmie się pod uwagę, że przedmiotem zamówienia są tylko 

i  wyłącznie  odpady  komunalne,  a  więc  odpady  z  grupy  20,  a  nie  grupy  16.  Nawet  jednak, 

gdyby kwestia ta budziła wątpliwości, to i tak wszelkie niejasności dokumentacji należałoby 

rozstrzygn

ąć  na  korzyść  wykonawcy,  w  tym  przypadku  przystępującego.  Innymi  słowy, 

działania zamawiającego, który zweryfikował swój pogląd, i ostatecznie dokonał wyboru ofert 

przystępującego, są ze wszech miar prawidłowe. 

Zarzut V: Baza magazynowo- transportowa 

Przys

tępujący  podniósł,  że  wykaz  urządzeń  technicznych,  który  przedłożył  zamawiającemu 

(tak  dla  części  8,  jak  i  9  przedmiotowego  zamówienia)  został  przez  niego  podpisany 

elektronicznie,  więc  zarzut  odwołującego  w  tym  zakresie  jest  dla  niego  niezrozumiały. 

Kwest

ię  tę  zapewne  dokładniej  będzie  mógł  wyjaśnić  zamawiający.  Jeśli  chodzi  o  bazę 

magazynowo- 

transportową  w  Gostyniu  przy  ul.  Wrocławskiej  178,  to  takie  określenie 


nieruchomości w umowie najmu z 30 października 2019 r. przedłożonej zamawiającemu było 

całkowicie  prawidłowe,  mimo  że  faktycznie  sama  baza  zlokalizowana  jest  na  działce 

oznaczonej  ewidencyjnie  numerem  178a  (czyli  adresem  powołanym  w  komparycji 

przedmiotowej umowy najmu).  już nawet kwestie interpretacji przedmiotowej  umowy w myśl 

art.  65  kodeksu  cywilnego  (co  samo  przez  s

ię  przełamuje  argumentację  odwołującego), 

najmowana część nieruchomości (działka ewidencyjna 178a) faktycznie znajduje się przy ul. 

Wrocławskiej 178, gdyż nie ma ona bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten 

odbywa prz

ez przejazd (bramę) usytuowaną na działce oznaczonej ewidencyjnie 178. Jeżeli 

zatem w umowie najmu istnieje odniesienie się do ulicy, to prawidłowe jest posługiwanie się 

numerem  ewidencyjnym  178.  W  konsekwencji,  wskazanie  takiego  adresu  było  zasadne 

także  w  wykazie  urządzeń  technicznych,  bo  w  innym  przypadku  zamawiający  nie  byłby  w 

stanie  dostać  się  na  teren  części  nieruchomości  najmowany  przez  przystępującego.  Po 

drugie, zamawiający w ramach procedury przetargowej 29 stycznia br., a więc jeszcze przed 

wybo

rem  oferty  przystępującego,  dokonał  oględzin  (z  udziałem  przedstawiciela 

przystępującego) bazy magazynowo- transportowej i ustalił bez wątpienia, w którym miejscu 

się  ona  znajduje.  Przystępujący  wykazał  przy  tym  dostatecznie  zamawiającemu,  a 

zamawiający  prawidłowo  to  ocenił,  iż  posiada  tytuł  prawny  do  nieruchomości,  na  której 

zlokalizowana  jest  baza  magazynowo- 

transportowa.  Przedłożona  umowa  najmu  (nawet 

jeżeli  nie  zawierała  załączników)  jest  podpisana  i  nie  ma  podstaw  by  kwestionować  jej 

ważność. To samo tyczy się bazy  w Komornikach. Co do kwestii prawidłowej reprezentacji 

przystępującego  przy  zawieraniu  umowy,  argumentację  potwierdzającą  działania  w  imieniu 

przystępującego przedstawiono już wcześniej. Odnosząc się natomiast do kwestii, iż żadna z 

baz magazynowo- 

transportowych przystępującego (i ta w Gostyniu i ta W Komornikach) nie 

spełnia  wymogów  z  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  1  1  stycznia  2013  r.  w  sprawie 

szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości  (statuującego  wymagania  w  zakresie  tzw.  wpisu  do  RDR),  to  podnieść 

należy, że stanowisko odwołującego jest gołosłowne, i przede wszystkim nieprawdziwe, zaś 

sam  zarzut  został  w  tym  zakresie  sformułowany  w  nienależyty  sposób,  gdyż  nie  wskazuje 

konkretnych 

okoliczności faktycznych do oceny.  Tak ,czy  inaczej, mimo że przystępujący  z 

ostrożności  odniesie  się  do  poszczególnych  argumentów  odwołującego,  to  w  tym  miejscu 

pragnie  poczynić  dodatkową  uwagę  ogólną.  Mianowicie,  wszelkie  zarzuty  w  tym  względzie 

(co  do 

niespełnienia  wymogów  RDR)  są  powielane  przez  wszystkie  podmioty  należące  do 

grupy  kapitałowej  Remondis,  w  stosunku  do  różnych  baz  przystępującego  na  terenie  całej 

Polski,  i  były  już  wielokrotnie  rozpatrywane  przez  KIO.  Z  tego  roku  można  powołać  dwa 

orzecz

enia  KIO  dotyczące  tej  materii,  tj.  wyrok  KIO  2535/19  (odwołujący;  Remondis  Opole 

sp.  z  o.o.)  i  wyrok   

KIO  199/20  (odwołujący:  Remondis  Bydgoszcz  z  .  o.o.).  W  obu  tych 

przypadkach  KIO  podzieliło  prawidłowość  stanowiska  przystępującego,  które  ponownie 


preze

ntowane  jest  poniżej.  I  tak,  nieprawdą  jest,  że  na  terenie  bazy  musi  znajdować  się 

punkt  bieżącej  konserwacji  i  naprawy  pojazdów  oraz  miejsce  do  mycia  i  dezynfekcji 

pojazdów.  Powołane  już  rozporządzenie  w  sprawie    szczegółowych  wymagań  w  zakresie 

odbierani

a odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wprost wskazuje (§ 2 ust. 3 

in fine),  że  są  one  obowiązkowe tylko w  przypadku,   gdy  czynności  te nie są wykonywane 

przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo- transportowej. W 

przedm

iotowym  przypadku  przystępujący  przewidział  wykonywanie  rzeczonych  czynności 

poza  terenem  baz. 

Nieprawdą  jest  również  to,  że  przystępujący  musi  wyznaczyć 

bezwarunkowo miejsce do selektywnego magazynowania odpadów komunalnych, czy dalej 

idący  z  tego  wniosek,  że  musi  on  posiadać  zezwolenie  na  zbieranie  odpadów  na  terenie 

bazy. Przeczy temu wyraźnie § 2 ust: 2 pkt 5) Iii. d) in fine rozporządzenia stanowiący, że „w 

przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. A contrario, oczywistym 

jest, że prawodawca wprost  sytuację. w której na terenie bazy magazynowo- transportowej 

'nie  musi  wcale  dochodzić  do  magazynowania  odpadów.  Taka  'jest  powszechnie 

akceptowana  W  branży  wykładnia  powołanego  przepisu.  Co  więcej,  przedmiotem 

niniejszego  zamówienia  publicznego  nie  jest  zagospodarowanie  odpadów,  a  wiec  nie  ind 

potrzeby  ich  magazynowania  na  terenie  bazy.  Zresztą  przystępujący  nie  zamierza  tego 

czynić.  Kolejną  nieprawdziwą  tezą  odwołującego  jest  to,  że  przedmiotowe  rozporządzenie 

nakazuje  aby  baza  magazynowo- 

transportowa  była  wyposażona  w  legalizowaną  wagę 

naja

zdową. Ponownie należy powołać   § 2 ust. 2 pkt 5) lit. d) in fine rozporządzenia, który 

taki  obowiązek  przewiduje  tylko  wtedy,  gdy  na  terenie  bazy  będzie  następowało 

magazynowanie  odpadów.  co  w  przypadku  baz  przystępującego  nie  będzie  miało  miejsca. 

Także  nieprawdą  jest  jakoby  cały  teren  bazy  magazynowo-  transportowej  musiał  być 

utwardzony 

— zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Zgodnie z § 2 ust. 2 

pkt  2  takie  warunki  muszą  być  spełnione  tylko  w  zakresie  miejsc  przeznaczonych  do 

parkowania pojaz

dów.  Dodał, że wpis do RDR dotyczy tylko pięciu pojazdów. Każda z tych 

baz  ma  wystarczającą  liczbę  miejsc  utwardzonych,  zabezpieczonych  przed  emisja  do  ich 

parkowania.  Wi

dać  to  choćby  na  zdjęciu  z  Systemu  Informacji  Przestrzennej  dołączonym 

p

rzez  Odwołującego  do  odwołania,  jak  i  mapie  stanowiącej  załącznik  do  umowy  najmu 

nieruchomości  w  Komornikach.    Odnośnie  braku  W  końcu  zaś,  odpowiedniego  zaplecza 

socjalnego 

stwierdził,  że  znajdują  się  na  ich  terenie  budynki  z  przystosowanymi  do  tego 

pomieszczeniami. 

Przystępujący  podkreślił,  że  zamawiający  sprawdził  dostatecznie 

dokładnie  to,  czy  bazy  wskazane  przez  przystępującego  spełniają  warunki  wpisu  do  RDR. 

Zamawiający,  o  czym  była  już  mowa,  dokonał  oględzin  bazy  w  Gostyniu  i  nie  stwierdził 

żadnych nieprawidłowości. W przypadku natomiast bazy w Komornikach, to nieruchomość ta 

(także  w  części  najmowanej  obecnie  przez  przystępującego)  wykorzystywana  była  od 

dłuższego  czasu  przez  inny  podmiot  wpisany  do  RDR  (RDR  prowadzonego  przez 


zamawiającego, działającego oczywiście w tym zakresie jako organ administracji publicznej). 

W stosunku do niej nigdy nie zakwestionowano legalności funkcjonowania tamtejszej bazy. 

Innymi  słowy,  w  stosunku  do  którejkolwiek  z  tych  baz  właściwe  organy  nie  podjęły  dalej 

idących  kroków  prawnych,  do  których  byłyby  zobowiązane  gdy  stwierdziły,  że  bazy 

przystępującego  nie  spełniają  wymagań  wynikających  z  przepisów  prawa  (wpisu  do  RDR). 

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 9j ust. 1 i 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w  gminach  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  (tutaj  związku  międzygminnego)  ma 

obowiązek  wydać  decyzję  administracyjną  zakazującą  podmiotowi  odbierającemu  odpady 

komunalne prowadzenia tej dzia

łalności, m.in. gdy baza tego podmiotu nie spełnia wymagań 

wynik

ających  z  powołanego  wcześniej  rozporządzenia.  Konsekwencją  wydania  tej  decyzji 

jest  nadto  wykreślenie  podmiotu  z  rejestru  działalności  regulowanej.  Jeżeli  odwołujący 

twierdzi,  że  jest  przeciwnie  to  winien  przedłożyć  stosowane  decyzje,  czego  nie  uczynił. 

T

wierdzenia  odwołującego  o  tym,  że  bazy  przystępującego  nie  spełnia  warunków 

przewidzianych w przepisach prawa są gołosłowne. 

Zarzut VI: Brak 

pojazdów   

Wykonawca  stwierdził,  że  wykaz  urządzeń  technicznych,  który  przedłożył  zamawiającemu 

(tak  dla  części  8,  jak  i  9  przedmiotowego  zamówienia)  został  przez  niego  podpisany 

elektronicznie,  więc  zarzut  odwołującego  w  tym  zakresie  jest  dla  niego  niezrozumiały. 

Kwestię tę zapewne dokładniej będzie mógł wyjaśnić zamawiający. Co się zaś tyczy tego, że 

przystępujący  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

wymaganej liczby pojazdów, podnieść należy, że przepisy prawa zamówień publicznych nie 

ograniczają  możliwości  wykazywania  przez  wykonawcę  tego  samego  potencjału 

technicznego  na  potrzeby  kilku  równocześnie  toczących  się  postępowań  na  realizację 

zamówienia  publicznego.  Takie  założenie  byłoby  absurdalne  choćby  z  tego  powodu,  że 

wprost  prowadziłoby.  do  ograniczenia konkurencji.  Potwierdza to  zresztą orzecznictwo KIO 

(m.in.  wyrok  KIO  2714/15  i  wyrok  KIO  352/17).  Co,  jednak  istotniejsze  w  przedmiotowym 

przypadku  to,  że  nieprawdą  jest,  iż  pojazdy  przystępującego  wymienione  przez 

odwołującego  są  zaangażowane  w  świadczenie  od  1  stycznia  2020  r.  usługi  na  terenie 

Mi

asta Bydgoszcz. Owszem oferta przystępującego została wybrana jako najkorzystniejsza i 

być  może  zostanie  zawarta  w  następstwie  tego  umowa  na  realizację  zamówienia 

publicznego  z  Miastem  Bydgoszcz.  Niemniej  jednak  w  chwili  obecnej,  na  skutek  zresztą 

działań  podmiotów  z  grupy  kapitałowej  Remondis,  Miasto  Bydgoszcz  wezwało 

przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  (odnośnie  składu  osobowego  zarządu)  przed 

podpisaniem  umowy.  Termin  na  złożenie  wyjaśnień  upływa  26  lutego  2020  r.  Tak  czy 

inaczej, realizacja usługi odbioru odpadów w Bydgoszczy nie może nastąpić przed 1 kwietnia 

2020 r., gdyż do tego czasu udzielono Remondis Bydgoszcz sp. z o.o. zamówienia z wolnej 

ręki  na  świadczenie  tejże  usługi.  Co  więcej,  zgodnie  z  dokumentacją  przetargową  tamtego 


zamówienia  publicznego  (procedowanego  przez  Miasto  Bydgoszcz)  przystępujący  może 

skierować do realizacji usługi inne pojazdy, niż  wskazane przez niego w  wykazie narzędzi. 

Wynika to wprost z „Opisu przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Miasta Bydgoszczy, 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ dla tego zamówienia. Stanowi o tym całościowo punkt 

IX  OPZ 

— „Opis potencjału technicznego, niezbędnego do wykonywania zamówienia”, a w 

szczególności  z  punkt  „  W  przypadku  przystąpienia  do  użytkowania  nowego  pojazdu  albo 

wykorzystywania  pojazdu  testowego,  Wykonawca  poinformuje  za  pomocą  systemu 

informatycznego Zamawiającego o tym fakcie, ze wskazaniem numerów rejestracyjnych oraz 

terminu  wykorzystywania  po

jazdu  testowego,  nie  później  niż  1  dzień  roboczy  przed 

przystąpieniem do użytkowania danego pojazdu.” . W tym kontekście nie może zatem budzić 

wątpliwości,  że  podpisanie  umowy  na  realizację  zamówienia  publicznego  z  Miastem 

Bydgoszcz, a nawet rozpoczęcie już tam świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych, 

nie  stoi  na  przeszkodzie  w  wykorzystaniu  pojazdów  wskazanych  w  wykazie  urządzeń 

technicznych  w  niniejszym  zamówieniu  dla  realizacji  usługi  na  rzecz  zmawiającego. 

Przystępujący dostosuje po prostu wykorzystanie swojego taboru do bieżących potrzeb. Do 

stanowiska załączył wymienione w treści odpowiedzi dokumenty.  

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia oraz stanowiska 

i oświadczenia Stron i Przystępującego, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:  

W przypadku wniesionych odwołań (sygn. akt KIO 296/20 i KIO 297/20)  nie została 

wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp,  skutkująca 

odrzuceniem odwołania. Odwołującemu – Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o. z Poznania  

wnoszącemu każde z tych odwołań w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącym, że 

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia    przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy”,  przysługiwało  także  uprawnienie  do  ich 

wniesienia. 

Izba odnośnie zgłoszonych przystąpień po stronie Zamawiającego do postępowania 

odwoławczego  (w  zakresie  każdego  z  odwołań)  przez  wykonawcę  PHU  Komunalnik  Sp.  z 

o.o.  z Wrocławia  (wykonawca PHU  Komunalnik  lub  Przystępujący)  stwierdziła skuteczność 

tych przystąpień. Przystąpienia zostały zgłoszone z zachowaniem wymogów określonych w 

art.  185  ust.  2  Pzp,  w  tym  z  wykazaniem  interesu  w  rozstrzygnięciu  odwołania  na  korzyść 

strony,  do  której  przystąpił  wykonawca.  Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Odwołującego  o 


stwierdzenie nieważności tych przystąpień do postępowania odwoławczego, ze względu na 

brak umocowania dla p. K. K.-D. 

do reprezentacji PHU Komunalnik , które z ramienia spółki 

zostały  przez  nią podpisane jako prezesa  zarządu  spółki. Odwołujący  twierdził,  że p.  K.-D. 

nie  była  umocowana  do  reprezentacji  spółki  Komunalnik  od  5  września  2019  r.,  co  w 

konsekwencji  miało  stanowić  o  wadliwym  umocowaniu  spółki  do  reprezentacji 

Przystępującego. Odwołujący nie wykazał jednak, że na dzień zgłoszonego przystąpienia p. 

K.-D. 

nie  była  prezesem  zarządu  spółki  Komunalnik.  Załączone  do  przystąpienia  oraz 

złożone przez Przystępującego w toku posiedzenia dokumenty korporacyjne wykazywały, że 

w dniu 5 września 2019 r. nie doszło do skutecznej zmiany na stanowisku prezesa zarządu 

PHU Komunalnik Sp. z o.o. Izba dała zatem wiarę wyjaśnieniom i dowodom złożonym przez 

Przystępującego i uznała przedmiotowy wniosek Odwołującego za niezasadny. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  wniesione  odwołania, 

uznając, że zarzuty w nim podniesione nie zasługują na uwzględnienie.  

Odwołania zostały oparte na analogicznej podstawie prawnej i faktycznej (z uwzględnieniem 

zróżnicowanej argumentacji faktycznej w zakresie zarzutu VI odnoszącego się do pojazdów 

wymaganych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). 

Zarzut  I  i  II, 

które  odnoszą  się  do  kwestionowanego  (już  w  odniesieniu  do  skuteczności 

zgłoszonych przystąpień) pełnienia funkcji prezesa zarządu przez p. K. K.-D. i wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd w zakresie jej umocowania z powodu nieprawdziwości oświadczenia 

z tym, 

że wskazywaną datą jest data 3 sierpnia 2019 r. z uwagi na złożone przez wykonawcę 

wyjaśnienia w piśmie z dnia 23 stycznia 2020 r. co do faktu pełnienia funkcji prezesa zarządu 

przez  p.  K.-D.  nieprzerwanie  od  dnia  3  sierpnia  2019  r.  Te  zarzuty  (co  do  ich  istoty) 

omówiono  w  odniesieniu  do  kwestionowanego  przez  Odwołującego  zgłoszenia  do 

przystąpienia  przez  wykonawcę  Komunalnik,  który  zarzut    braku  umocowania  dla  p.  K.-D., 

Odwołujący podniósł  w  oparciu o wpisy i dokumenty znajdujące się w KRS, w sytuacji gdy 

kluczowe  dokumenty  korporacyjne  spółki  nie  zostały  co  do  ich  prawdziwości 

zakwestionowane.  W  tym  przypadku  Izba  miała  na  uwadze  Protokół  Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia  Wspólników  z  dnia  5  września  2019  r.  (który  nie  został  podpisany  przez 

Przewodniczącego  NZW)  z  jego  suplementem  z  tej  samej  daty  (podpisany  przez 

Przewodniczącego  NZW)  i  uchwałę  nr  4  z  dnia  5  września  2019  r.  zgodnie  z  którymi 

Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników  spółki  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe 

Komunalnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, unieważniło 

(uchyliło) (…) Uchwałę nr 2 i Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 5 

września  2019  r.,  co  oznacza  (co  wywiera  ten  skutek  prawny)  że  Prezesem  Zarządu  w 

dalszym Ciągu jest Pani K. K.-D. (zostaje ona powołana ponownie do pełnienia tej funkcji), 


zaś  Pan  M.  D.  nie  będzie  pełnił  funkcji  Prezesa  Zarządu  (zostaje  on  odwołany  z  funkcji 

Prezesa  Zarządu  przed  1  faktycznym  objęciem  tej  funkcji  i  rozpoczęciem  jej  pełnienia). 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (…). 

Izba  (w  zakresie  swojej  właściwości,  uwzględniając  powołane  stanowisko  Sądu 

Najwyższego m.in.: wyrok SN V CK 839/04, z 4 września 2012 r., także postanowienie z 18 

stycznia 2012 r., Il CZ 144/11) zgodziła się  z Przystępującym i Zamawiającym, że wpis do 

KRS  w  zakresie  osób  wchodzących  w  skład  zarządu  ma  charakter  tylko  i  wyłącznie 

deklaratywny.  Także,  że  „uchwała  w  sprawie  powołania  członka  zarządu  spółki  wywołuje 

skutki z chwilą podjęcia; a nie z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z 

uwagi  na  liczne  zmiany  wpisów  w  KRS  w  ostatnich  miesiącach,  które  wynikają  (jak 

wskazywał  Przystępujący)  m.in.  z  działań  pełnomocnika  nieumocowanego  (według 

oświadczeń  Przystępującego  do  tych  czynności),  działania  Zamawiającego  związane  z 

ustale

niem reprezentacji spółki Komunalnik były zgodne z postanowieniami specyfikacji – jej 

punktu  6.9,  w  myśl  którego:  „Do  złożenia  dokumentów  wskazanych  w  pkt  6.3.  i  6.4. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z 

za

strzeżeniem, że wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  prowadzonego  przez  Związek  Międzygminny 

„Centrum  Zagospodarowania  Odpadów  -  SELEKT”,  wpis  do  rejestru  BDO  (baza  danych  o 

produk

tach  i  opakowaniach  oraz  o gospodarce odpadami),  odpis  z  właściwego rejestru  lub 

centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej  w  celu  potwierdzenia  braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający pobierze 

samodzielnie  z  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych  tj.  z  rejestru  działalności 

regulowanej  prowadzonego  przez  ZM  CZO  „SELEKT”,  rejestru  BDO  prowadzonego  przez 

Ministerstwo  Środowiska,  Krajowego  Rejestru  Sądowego  (dla  podmiotów  wpisanych  do 

KRS)  l

ub  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  (dla  podmiotów 

wpisanych  do  CEIDG)  -  zgodnie  z  art.  26  ust.  6  ustawy  Pzp

.”  Zatem  stosownie  do  tego 

punktu  Zamawiający  samodzielnie  pobierał  informacje  z  KRS.  Przedłożone  przez 

Przystępującego dokumenty obrazują ład korporacyjny wynikający z kompletnego protokołu 

(z  jego suplementem)  z  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  z  5 września 2019  r., 

na,  którym  pomimo  pierwotnej  woli  dokonania  zmian  osobowych  w  składzie  zarządu, 

postanowiono  ostat

ecznie  o  niedokonywaniu  żadnych  zmian  w  tym  względzie  (Uchwała  nr 

4). Odwołujący nie wskazywał, że po dniu 5 września 2019 r. (w późniejszym czasie) mogły 

zostać podjęte inne uchwały zgromadzenia wspólników dotyczące zmian składu osobowego 

zarządu.  Tym  samym  dla  tej  sprawy  udzielane  po  tej  dacie  wyjaśnienia  przez  wykonawcę 

Komunalnik  z  informacją,  że p.  K.-D.  faktycznie  pełniła rolę  prezesa  zarządu od  3 sierpnia 

19  r.  nie  mają    (z  uwagi  na  upływ  terminu  złożenia  w  tym  postępowaniu  ofert  w  dniu  7 


stycznia 

2020 r.) wpływu na rozstrzygnięcie Izby, wobec uchwały NZW nr 4 zgodnie z którą 

w dniu 5 września 2019 r. nie dokonano zmian w składzie zarządu. W stanie faktycznym tej 

sprawy,  d

ostęp  do jawnego KRS  i  zastosowana w  tym  postępowaniu procedura w  punkcie 

specyfikacji wykluczały możliwość wprowadzania Zamawiającego w błąd.   

Odnośnie  zarzutu  III  i  IV,  dotyczących  braku  wpis  do  BDO  potwierdzającego 

możliwość  transportu  przez  wykonawcę  Komunalnik  odpadów  o  kodzie  16  06  01*,  Izba 

zgodziła  się  z  Odwołującym,  że  w  tym  postępowaniu  w  punkcie  6.3.2.  specyfikacji 

wymagane było legitymowanie się przez wykonawcę wpisem do rejestru BDO (baza danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 

ustawy  o  odpadach  (…),  w  zakresie  transportu  odpadów,  dotyczący:  „16  06  01*  Baterie  i 

akumulatory ołowiowe,”. Jednakże Izba jednocześnie miała na uwadze postanowienia OPZ 

(załącznik  nr  3 do  SIWZ)  –  jego punkt    1.1 oraz  1.4.3)  lit.  i)  zgodnie z którymi  wykonawca 

usługi  zobowiązany  będzie do obioru  wyłącznie  odpadów  komunalnych (a więc odpadów  z 

grupy  20  według  katalogu odpadów),  a w  ich ramach (czyli  w  ramach grupy  20)  wszelkich 

baterii  i  akumulatorów  (nie  tylko  ołowiowych).  Zamawiający  (jak  wyjaśniał)  działając  na 

podstawie punktu 6.9 spec

yfikacji także samodzielnie pobrał wpis z rejestru BDO dotyczący 

wykonawcy  Komunalnik,  nie  znalazł  wpisu  dotyczącego  kodu:  16  06  01*  Baterie  i 

akumulatory  ołowiowe,  w  związku  z  tym  wezwał  wykonawcę,  na  podstawie  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp,  do  złożenia  –  jak  podał  w  wezwaniu  -  „aktualnego”  wpisu  z  wykazaniem,  że 

wpis ten zawiera wymagany  w specyfikacji kod: 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe. 

Wykonawca  w  odpowiedzi  nie  zaprzeczył,  że  wpis  do  rejestru  BDO  nie  zawiera 

wymienionego  kodu  i  złożył  (jak  wymagał  Zamawiający)  aktualny  wpis  z  uzupełnieniem  o 

wymagany  kod,  co  oznacza  (i  tu  należy  się  zgodzić  z  Przystępującym),  że  wykonawca 

uaktualnił wpis na skutek wezwania Zamawiającego. Zamawiający zatem był świadomy, że 

wykonawca na dzień składania ofert nie posiadał wpisu w zakresie kodu: 16 06 01* Baterie i 

akumulatory  ołowiowe,  a  w  związku  z  tym  nie  mogło  być  zamiarem  wykonawcy  (z  uwagi 

chociażby  na  jawność  rejestru  BDO  i  opisaną  procedurę  w  SIWZ)  wprowadzenie 

Zamawiającego w błąd. Izba zgodziła się z ustaleniami Zamawiającego (na co zwracał także 

uwagę  Przystępujący),  że  także  wpis  dotyczący  kodu:  „20  01  33*  Baterie  i  akumulatory 

łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane  baterie  i  akumulatory  zawieraj

ące  te  baterie”  uprawniał  spółkę  do  transportu 

baterii  i  akumulatorów  ołowiowych  (16  06  01*)  w  ramach  kodu  20  01  33.    Niewątpliwie 

warunki  udziału  w  postępowaniu  (w  świetle  ustawy  Pzp)  muszą  być  odpowiednie  - 

adekwatne - 

do przedmiotu zamówienia.  Zatem przy ocenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu,  należy  brać  pod  uwagę  obiektywne  okoliczności  (formalne  i  prawne), 

potwierdzające,  że  wykonawca  będzie  w  stanie  zrealizować  zamówienie.  Skoro,  zgodnie  z 


kodem:  20  01  33*  wykonawca  będzie  mógł  transportować  baterie  i  akumulatory  łącznie  z 

bateriami  i  akumulatorami  wymienionymi  w  16  06  01,  16  06  02  lub  16  06  03  oraz 

niesortowane  baterie  i  akumulatory  zawierające  te  baterie,  to  słuszne  jest  stanowisko 

Zamawiającego, że ten wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, albowiem kod: 

16 06 01 zawiera się w kodzie: 20 01 33*. Inne stanowisko (eliminujące z takiego powodu – 

braku  formalnego  wpisu  spornego  kodu 

–  wykonawcę  z  postępowania)    obiektywnie 

podyktowane  byłoby  nadmiernym  formalizmem,  pozostającym  w  sprzeczności  z  zasadą 

adekwatności  warunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  zatem  do  celu  jaki  ma  osiągnąć 

zamawiający zlecając wykonawcy realizację zamówienia, przejawiający się także w wyborze 

wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania umowy.  

Co  do  za

rzutu  V  i  VI,  odnoszących  się  odpowiednio  do  braku  bazy  magazynowo- 

transportowej  oraz  braku  wymaganych  pojazdów,  a  także  złożonych  Wykazów  na 

potwierdzenie  wymaganych  warunków,  Izba  wskazuje  na  postanowienia  specyfikacji,  a 

mianowicie  punkt  5.1.2.3  (Zdoln

ość  techniczna  lub  zawodowa),  w  którym  podano,  że:  „

niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca 

wykaże, że posiada zarówno na etapie udzielania zamówienia, jak i w czasie jego realizacji

(…). W odniesieniu do Sektora IX specyfikacja w lit. B stanowi: 

„a) urządzenia techniczne (pojazdy) w postaci:  

co  najmniej  3  pojazdów  specjalistycznych  przystosowanych  do  odbierania  zmieszanych 

odpadów komunalnych, 

co  najmniej  3  pojazdów  przystosowanych  do  odbierania  selektywnie  zebranych  odpadów 

komunalnych, w tym co najmniej 1 pojazdu specjalistycznego z HDS-em, 

co najmniej 1 pojazdu do opróżniania pojemników typu MOLOK (sektor IV i IX, tj. Dopiewo i 

Komorniki), 

co najmniej 1 pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, zgromadzonych 

w kontenerach o pojemności od 4 m³ do 10 m³, 

co  najmniej  1  pojazdu  do  odbierania  odpadów  komunalnych,  zgromadzonych  w 

kontenerach  o pojemności  powyżej  10  m³ (np. KP-15  i  KP-22  zlokalizowanych  na  PSZOK-

ach).  

Wymienione  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  rozporządzeniu  Ministra 

Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) 

b)  bazę  magazynowo-  transportową,  spełniającą  wymagania  określone  w  rozporządzeniu 

Ministra  Środowiska  z  dnia  1  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w 

zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  (Dz.U.  z  2013  r., 

poz. 122) usytuowaną w gminie, z której terenu mają być odbierane odpady lub w odległości 


nie  większej  niż  60  km  od  granicy  danej  gminy  oraz  znajdującą  się  na  terenie,  do  którego 

Wykonawca posiada tytuł prawny przez cały czas trwania umowy. 

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  będzie  składał  ofertę  na  dwie  lub  więcej  części,  jest 

zobowiązany wykazać, że posiada urządzenia techniczne w ilości odpowiedniej dla każdej z 

części, przy czym baza magazynowo- transportowa może być jedna”. 

Podobnie w odniesieniu do Sektora X specyfikacja w lit. C stanowi: 

„ a) urządzenia techniczne (pojazdy) w postaci:  

co  najmniej  4  pojazdów  specjalistycznych  przystosowanych  do  odbierania  zmieszanych 

odpadów komunalnych, 

co  najmniej  4  pojazdów  przystosowanych  do  odbierania  selektywnie  zebranych  odpadów 

komunalnych, w tym co najmniej 1 pojazdu specjalistycznego z HDS-em, 

co najmniej 2 pojazdów do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, zgromadzonych 

w kontenerach o pojemności od 4 m³ do 10 m³, 

co  najmniej  1  pojazdu  do  odbierania  odpadów  komunalnych,  zgromadzonych  w 

ko

ntenerach  o pojemności  powyżej  10  m³ (np. KP-15  i  KP-22  zlokalizowanych  na  PSZOK-

ach). 

Wymienione  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  rozporządzeniu 

Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w 

zakresie  odbieran

ia  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  (Dz.U.  z  2013  r., 

poz. 122) 

b)  bazę  magazynowo-  transportową,  spełniającą  wymagania  określone  w  rozporządzeniu 

Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w 

zakresie  odb

ierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  (Dz.U.  z  2013  r., 

poz. 122) usytuowaną w gminie, z której terenu mają być odbierane odpady lub w odległości 

nie  większej  niż  60  km  od  granicy  danej  gminy  oraz  znajdującą  się  na  terenie,  do  którego 

Wy

konawca posiada tytuł prawny przez cały czas trwania umowy. 

W  przypadku,  gdy Wykonawca będzie składał  ofertę na  dwie lub  więcej części,  jest 

zobowiązany wykazać, że posiada urządzenia techniczne w ilości odpowiedniej dla każdej z 

części, przy czym baza magazynowo- transportowa może być jedna”. 

Zgodnie  z  pkt  6.3.3.  SIWZ  w  celu  potwierdzenia  spełniania  wskazanych  powyżej 

wymagań na wezwanie Zamawiającego wykonawca wezwany  zobowiązany był przedłożyć: 

„6.3.3. wykaz urządzeń technicznych (pojazdów, bazy) dostępnych wykonawcy usług w celu 

wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  zasobami  – 

według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz 

z  wezwaniem  Wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  do 

złożenia dokumentów.” 


Odnosząc  się  do  Wykazów  przedłożonych  przez  wykonawcę  Komunalnik  na 

wezwanie z dnia 8 stycznia 2020 r. Izba stwierdza, że wykonawca w załączeniu do pisma z 

dnia  20  stycznia  2020  r.  złożył  wymagane  dokumenty  według  wymaganego  wzoru,  a 

mianowicie: Wykaz oraz oświadczenie co do baz magazynowo- transportowych i Wykaz oraz 

oświadczenie co do pojazdów. Odwołujący kwestionując te Wykazy podał, że nie zostały one 

podpisane  (brak  na  tym  dokumencie  jakiegokolwiek  podpisu).  Z

amawiający  prawidłowo 

ustalił  (co  przedstawił  na  rozprawie),  że  te  Wykazy  zostały  podpisane  przez  osobę 

upoważnioną,  który  to  podpis  został  zweryfikowany  przez  Zamawiającego.  Wykonawca 

złożył  każdy  z  Wykazów  wraz  z  oświadczeniem  potwierdzającym,  że  nie  podlega 

wykluczeniu  z  postępowania  tzn.  połączył  Wykaz  z  oświadczeniem  w  jeden  plik  pdf, 

składając jeden  podpis, co zostało potwierdzone  w  toku  rozprawy.  Należało zatem  zgodzić 

się  z  Zamawiającym,  że  zgodnie  z  możliwościami  technicznymi  i  powszechnie  przyjętą 

praktyką  podpis  elektroniczny  stosuje  się  zarówno  do  pojedynczych  dokumentów 

elektronicznych, jak i do skompresowanych paczek dokumentów elektronicznych. W świetle 

definicji  podpisu  elektronicznego  z  rozporządzenia  e-lDAS  we  wskazanych  powyżej 

przypadkach 

podpis  rodzi  takie  same  skutki  prawne.  Złożenie  podpisu  czy  to  pod  paczką, 

czy  to  pod każdym  dokumentem  z  osobna  wywołuje  ten  sam  skutek.  Podpis  elektroniczny 

dotyczy bowiem danych jako takich, a nie plików bądź dokumentów. Zatem, niezależnie od 

tego, czy 

dojdzie do podpisania każdego pliku z osobna, kilku oświadczeń bądź dokumentów 

znajdujących  się  w  jednym  pliku,  czy  wszystkich  plików  łącznie  poprzez  podpisanie  pliku 

skompresowanego,  należy  uznać,  że  podpis  złożony  pod  zestawem  oświadczeń  bądź 

dokumentów  znajdujących  się  w  jednym  pliku  lub  zestawem  plików  obejmuje  całość 

zawartych  w  nim  danych.  W  związku  z  powyższym  złożenie  przez  wykonawcę  jednego 

podpisu na pliku pdf zawierającym dwa oświadczenia należy uznać za prawidłowe. 

W  przypadku  wymaganej  bazy  magazynowo  -  transportowej  (w  sektorze  IX  i  X) 

Odwołujący  zakwestionował  zarówno  bazę  wskazaną  w  Gostyniu  przy  ulicy  Wrocławskiej 

178  jak  i  bazę  wskazaną  w  Komornikach  przy  ulicy  Wiśniowej  30.  Ten  zarzut  nie  podlega 

uwzględnieniu,  albowiem  wykonawca  Komunalnik  stosownie  do  wymagań  specyfikacji 

wykazał,  że  dysponuje  bazą  magazynowo  -  transportową  na  potrzeby  realizacji  tego 

zamówienia.  

W  odniesieniu  do  bazy  w  Gostyniu  wnoszący  odwołanie  zarzuty  nie  spełnienia 

wymagań  z  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w 

zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  odniósł  do  

nieruchomości  przy  ulicy  Wrocławskiej  178,  a  nie  w  odniesieniu  do  działki  nr  178a, 

podnosząc,  że  nieruchomość  wskazana  jako  baza  jest  zabudowana  domem  mieszkalnym 

otoczonym zielenią ogrodową. Wskazał także, że na nieruchomości 178 brak jest elementów 


właściwych dla bazy magazynowo - transportowej, w szczególności: miejsc przeznaczonych 

do  parkowania  pojazdów,  pomieszczenia  socjalnego  dla  pracowników  odpowiadającego 

liczbie  zatrudnionych  osób,  miejsc  do  magazynowania  selektywnie  zebranych  odpadów  z 

grupy  odpadów  komunalnych,  legalizowanej  samochodowej  wagi  najazdowej,  punktu 

bieżącej  konserwacji  i  napraw  pojazdów,  miejsca  do  mycia  i  dezynfekcji  pojazdów.  Na 

podobny brak elementów wskazał w odniesieniu do drugiej bazy z lokalizacją w Komornikach 

przy  ulicy  Wiśniowej  30.  Tak  jak  ustalił  Zamawiający  baza  pierwsza  jest  zlokalizowana  na 

działce  178a  przy  ulicy  Wrocławskiej  178  i  ta  baza  spełnia  wymagania  w  zakresie  bazy 

magazynowo

–  transportowej.  W  odniesieniu  do  tej  bazy  zgodnie  z  punktem  5.1.2.1a 

specyfikacji  wykonawca  Komunalnik  posiada wpis  do  rejestru działalności  regulowanej  (pkt 

5.1.2.1.a)  SIWZ,  którego  to  wpisu  (pod  pozycją  nr  73)  dokonywał  sam  Zamawiający. 

Zamawiający  prowadzi  bowiem  (jako  organ  właściwy)  taki  rejestr  i  zgodnie  z  art.  9c  ust.  2 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu 

w  rejestrze)  dokonał  na  pisemny  wniosek  przedsiębiorcy.  Do  wniosku  o  wpis  do  rejestru, 

zgodnie z art. 9c ust. 4 ww. ustawy, dołącza się m. in. oświadczenie o spełnieniu warunków 

wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli  nieruchomości  potwierdzające,  że  znane  są  wykonawcy  i  spełnia  warunki 

wykonywania  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości,  określone  w  ustawie  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  9d  ust.  2  tej  ustawy.  Wpis  jes

t  czynnością 

techniczną, organ nie przeprowadza żadnych czynności sprawdzających. Jednakże zgodnie 

z  art.  70  ustawy  o  swobodzie  działalności  gospodarczej,  spełnianie  przez  przedsiębiorcę 

warunków  wymaganych  do  wykonywania  działalności  regulowanej  podlega  kontroli,  w 

szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności. W przypadku stwierdzenia, 

że przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym lub rażąco narusza 

warunki  wymagane  do  wykonywania  działalności  regulowanej,  organ  prowadzący  rejestr 

działalności  regulowanej  wydaje  decyzję  o  zakazie  wykonywania  przez  przedsiębiorcę 

działalności objętej wpisem (art. 71 ust. 1).  

W  odniesieniu  do  bazy  magazynowo  - 

transportowej  usytułowanej  w  Gostyniu  na 

działce  178a  przy  ulicy  Wrocławskiej  178,  Zamawiający  w  ramach  czynności  kontrolnych 

przeprowadził  wizję  lokalną  ww.  bazy  stwierdzając,  że  znajduje  się  ona  na  części 

nieruchomości położonej w Gostyniu, przy ulicy Wrocławskiej, oznaczonej numerem 178a, a 

nie  jak  wpisano  omyłkowo  w  umowie  na  części  nieruchomości  położonej  w  Gostyniu,  przy 

ulicy  Wrocławskiej,  oznaczonej  numerem  178.  Po  przeprowadzeniu  wizji  lokalnej 

Zamawiający  stwierdził,  że  wskazana  przez  wykonawcę  Komunalnik  baza  magazynowo  - 

transportowa  spełnia  wymagania  określone  przez  Zamawiającego,  co  oznacza,  że 

wykonawca ten złożył oświadczenie zgodne ze stanem faktycznym i nie było przesłanek do 


wydania  decyzji  o  zakazie  wykonywania  przez  przedsiębiorcę  działalności  objętej  wpisem, 

czy  też  do  uznania,  że  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Izba  stwierdza 

również,  że    Przystępujący  wykazał,  że  posiada  tytuł  prawny  do  nieruchomości,  na  której 

zlokalizowana  jest  baza  magazynowo  - 

transportowa.  Przedłożona  umowa  najmu  (przy 

piśmie z dnia 27.01.20) została podpisana i nie ma podstaw by kwestionować jej ważność z 

uwagi  na  brak  przedłożenia  wymienionych  w  niej  załączników.  W  przypadku  bazy 

zlokalizowanej  w  Komornikach  wykonawca  Komunalnik  odpowiadając  na  wezwanie  co  do 

zlokalizowania na terenie bazy: miejsca do magazynowania selekty

wnie zebranych odpadów 

z grupy odpadów komunalnych, punktu bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsca do 

mycia  i  dezynfekcji  pojazdów  oraz  urządzeń  do  selektywnego  gromadzenia  odpadów 

komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania wyjaśnił (pismo z dnia 27.01.20 

r.

), że nie planuje zbierania (magazynowania) odpadów, zatem zbędne jest posiadanie przez 

urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jak i wyznaczenia miejsca dla 

tych odpadów. Z kolei konserwacja, naprawa, mycie oraz dezynfekcja pojazdów prowadzone 

będą  przez  uprawnione  podmioty  zewnętrzne  poza  terenem  bazy.  W  związku  z  tym 

uwzględniając  §  2  ust.  3  powołanego  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  (…)  na  terenie 

bazy  w  Komornikach  nie  przewidział  ani  punktu  bieżącej  konserwacji  i  naprawy  pojazdów, 

ani  miejsca  do  mycia  i  dezynfekcji  pojazdów,  które  to  czynności  będą  wykonywane  poza 

terenem  baz.  Ponadto   

przedmiotem  zamówienia  nie  jest  zagospodarowanie  odpadów,  a 

wiec  nie  ma  potrzeby  ich  magazynowania  na  terenie  bazy.  Z  tego  te

ż  powodu  baza 

magazynowo  - 

transportowa  nie  musi  być  wyposażona  w  legalizowaną  wagę  najazdową. 

Także  cały  teren  bazy  magazynowo-  transportowej  nie  musiał  być  utwardzony  - 

zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, albowiem  takie warunki muszą być 

spełnione tylko  w  zakresie miejsc  przeznaczonych do  parkowania pojazdów.  Zamawiający, 

tak jak podkreślił Przystępujący, dokonał oględzin bazy w Gostyniu i nie stwierdził żadnych 

nieprawidłowości. W przypadku natomiast bazy w Komornikach, to nieruchomość ta (także w 

części  najmowanej  obecnie  przez  Przystępującego)  wykorzystywana  była  od  dłuższego 

czasu przez inny podmiot wpisany do RDR (RDR prowadzonego przez tego Zamawiającego, 

działającego w tym zakresie jako organ administracji publicznej) i w stosunku do tej bazy nie 

zakwestionowano  legalności  jej  funkcjonowania.  W  konkluzji  Izba  stwierdza,  że  dla  oceny 

tego zarzutu Izba miała na uwadze stanowisko organu właściwego, który dokonał wpisu do 

RDR  i,  który  co  do  tego  wpisu  nie  podjął  działań  w  celu  ich  usunięcia,  do  czego  byłby 

zobowiązany  gdyby  stwierdził,  że  bazy  nie  spełniają  wymagań  wynikających  z  przepisów 

prawa (wpisu do RDR). Zgodnie z art. 9j ust. 1 i 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w  gminach  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  (tutaj  związku  międzygminnego)  ma 

obowiązek  wydać  decyzję  administracyjną  zakazującą  podmiotowi  odbierającemu  odpady 

komunalne prowadzenia tej działalności, m.in. gdy baza tego podmiotu nie spełnia wymagań 


wynikających  z  powołanego  wcześniej  rozporządzenia.  Konsekwencją  wydania  tej  decyzji 

jest  wykreślenie  podmiotu  z  rejestru  działalności  regulowanej.    Izba  stwierdza  ponadto,  że 

wykonawca  Komunalnik 

przedłożył  stosowne  dokumenty,  odnośnie  nieruchomości 

wskazanych  jako  bazy.  Druga  z  baz  zlokalizowana  w  Komornikach  funkcjonuje  i  jej 

użytkowanie (posiłkowe, baza transportowo-magazynowa mogła być jedna) ma następować 

z udziałem drugiego użytkownika. Z kolei druga baza w Gostyniu może zostać uruchomiona 

o ile wykonawcy zostanie udzielone zamówienie (nastąpi jej organizacja na terenie do tego 

przystosowanym  w  momencie  podpisania  umowy  na  odbiór  odpadów  komunalnych).  Tym 

samym wykonawca Komunalnik 

– w ocenie Izby - wykazał, że posiada dostęp do wymaganej 

bazy  magazynowo- 

transportowej zarówno na etapie udzielania zamówienia,  jak i w czasie 

jego realizacji. 

Co  do  zarzutu  braku  wymaganych  specyfikacją  pojazdów  (w  Sektorze  IX  i  X),  Izba 

(uwzględniając orzecznictwo i stan faktyczny tej sprawy) Izba także stwierdza, że ten zarzut 

nie podlega uwzględnieniu.  

Odwołujący w zakresie Sektora IX wskazał, że trzy pojazdy, które zostały wymienione 

w  wykazie  urządzeń  technicznych  są  już  zaangażowane  do  realizacji  innego  zamówienia 

publicznego (Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i  niezamieszkałych  na  terenie  miasta  Bydgoszczy,  w  sektorach  od  I  do  IX,  w  okresie  od  1 

stycznia 2020r. do 31 grudnia 2023 r. znak WZP.271.2.2019.E), w związku z czym nie jest 

możliwe,  aby  przy  pomocy  tych  pojazdów  Komunalnik  wykonywał  przedmiotowe 

zamówienie. W odniesieniu do Sektora X wskazał natomiast na jeden pojazd. Tym samym, 

zdaniem  Odwołującego,  nie  zostało  wykazane  przez  Komunalnik,  aby  wykonawca  ten 

spełniał warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do pojazdów. 

Zdaniem  Izby,  brak  jest  podstaw  prawnych  do  uwzględnienia  tego  zarzutu  tylko  z 

tego  powodu,  że  sprzęt,  który  został  wskazany  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku 

dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym, został przez wykonawcę wskazany w 

innych postępowaniach o udzielenie zamówienia. Sam fakt powołania się na te same zasoby 

sprzętowe w różnych postępowaniach (w ofertach) nie oznacza, że zasoby te są faktycznie 

zaangażowane  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze.  Wykonawcy  jako  podmioty  aktywnie 

działające  w    branży,  biorą  udział  w  licznych  przetargach,  składają  oferty,  nie  mając 

gwarancji,  które  zamówienie  będą  ostatecznie  realizować.  Nie  można  także  wykluczyć 

sytuacji,  że  po  uzyskaniu  zamówienia,  wykonawca  wskaże  do  realizacji  zamówienia  inny 

(oczywiście o tych samych  -  nie niższych  -  wymaganiach)  niż  pierwotnie  podany  w  ofercie 

sprzęt  i  czemu  nie  sprzeciwiają  się  warunki  przetargowe  w  przetargu  wskazywanym  w 


odwołaniu,  prowadzonym  przez  Miasto  Bydgoszcz.  Zgodnie  z  dokumentacją  przetargową 

zamówienia  publicznego  procedowanego  przez  Miasto  Bydgoszcz  wykonawca  Komunalnik 

może  skierować  do  realizacji  usługi  inne  pojazdy,  niż  wskazane  przez  niego  w  wykazie 

narzędzi.  Izba  także  stwierdza,  że  ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  jak  i  przepisach 

wykonawczych,  w  tym  rozporządzeniu  w  sprawie  rodzajów  dokumentów  nie  zawierają 

postanowień  nakazujących  zamawiającemu  ustalać,  w  jakich  postępowaniach  o  udzielenie 

zamówienia  dany  wykonawca  złożył  oferty  i  jakie  narzędzia  wykazał  do  spełnienia 

warunków, jak również jakie narzędzia wykorzystuje już przy realizacji zawartych umów. Tym 

samym nie mogło być uwzględnione stanowisko Odwołującego, że wykonawca Komunalnik 

nie  potwierdził  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  do  wskazywanych 

pojazdów. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

………………………………   

………………………………   

………………………………   


wiper-pixel