KIO 295/20 WYROK dnia 27 lutego 2020 roku

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 295/20 

WYROK 

z dnia 27 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2020 r. w 

Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  lutego 2020  r.  przez  wykonawcę  EMKA 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Żyrardowie  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego 

we 

Wrocławiu 

przy  udziale  wykonawcy  ECO-

ABC  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Bełchatowie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu oznaczonego nr 1 i nakazuje zamawiającemu 

Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jana Mikulicza-Radeckiego we 

Wrocławiu 

dokonanie  modyfikacji  treści  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

poprzez  wykreślenie  punktu  VI.5.II  lit.  a)  SIWZ  zawierającego  wymóg  złożenia 

zaświadczenia  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  zgodności 

działań  wykonawcy  z  normami  jakościowymi,  potwierdzającego,  że  spalarnia,  w  której 

będą  unieszkodliwiane  zakaźne  odpady  objęte  przedmiotem  zamówienia  spełnia 

określone  wymogi  jakościowe  w  zakresie  usług  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów 

medycznych, potwierdzających spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 

14001  lub  równoważne  aktualnego  w  dacie  składania  ofert  oraz  dokonanie 

odpowiedniego  sprostowania 

treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  we  wskazanym  powyżej 

zakresie; 

oddala odwołanie w pozostałym zakresie; 

kosztami postępowania obciąża zamawiającego Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana 


Mikulicza-Radeckiego  we 

Wrocławiu  w  części  ½  oraz  odwołującego  EMKA  Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Żyrardowie w części ½ i: 

3.1 zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę    15  198  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  poniesione 

przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  koszty  poniesione  przez 

zamawiającego tytułem dojazdu na rozprawę; 

zasądza  od  zamawiającego  Uniwersyteckiego  Szpitala  Klinicznego  im.  Jana 

Mikulicza-Radeckiego we 

Wrocławiu na rzecz odwołującego EMKA Spółka Akcyjna 

z  siedzibą  w  Żyrardowie  kwotę  7 401  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  czterysta 

jeden złotych zero groszy) 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

 
 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 295/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego 

we 

Wrocławiu  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie 

usługi  odbioru,  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  z  Uniwersyteckiego 

Szpitala 

Klinicznego 

im. 

Jana 

Mikulicza-Radeckiego 

we 

Wrocławiu.  Ogłoszenie 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  2 

stycznia 2020 r. pod numerem 2020/S 002-001885. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu niegraniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843

,  dalej  „ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa 

zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp.  

W dniu 13 lutego 2020 r. wykonawca  

EMKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Żyrardowie 

dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na 

niezgodne z przepisami ustawy czynności Zamawiającego polegające na dokonaniu zmiany 

ogłoszenia  o  zamówieniu  i  SIWZ  poprzez  dodanie  nowych  dokumentów  przedmiotowych 

w wyniku  modyfikacji  z  dnia  3  lutego  2020 

r.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art. 

7  ust.  1  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  §13  ust.  1  pkt  2)  -  5) 

rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 30b ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

wprowadzenie  w  wyniku  dokonanej  przez  Zamawiającego  w  dniu  3  lutego  2020  r. 

modyfikacji treści SIWZ (pkt VI.II) lit. a) SIWZ) oraz Sekcji VII.2) pkt II lit. a) sprostowania 

ogłoszenia  o  zamówieniu  opublikowanego  w  dniu  7  lutego  2020  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 027-062718) nowego dokumentu na 

potwierdzenie  okoliczności,  o których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  tj. 

zaświadczenia  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  zgodności 

działań  wykonawcy  z  normami  jakościowymi,  potwierdzające,  że  spalarnia,  w  której 

będą  unieszkodliwiane  zakaźne  odpady  objęte  przedmiotem  zamówienia  spełnia 

określone wymogi jakościowe w zakresie usług transportu i unieszkodliwiania odpadów 

medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 

14001,  lub  równoważne  aktualne  w  dacie  składania  ofert”,  podczas  gdy  Zamawiający 

nie  określił  żadnych  wymagań  jakie  miałyby  spełniać  usługi  będące  przedmiotem 

zamówienia,  które  to  wymagania  miałby  potwierdzać  ww.  dokument,  tylko  zażądał 


omawianego  dokumentu,  który  do  tego  jest  nieproporcjonalny  do  przedmiotu 

zamówienia oraz  wyłącznie  zmierza do  utrudnienia,  ograniczenia zachowania uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz narusza zasady proporcjonalności 

i przejrzystości; 

art. 7 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z §13 ust. 1 rozporządzenia 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy 

postępowaniu o udzielenie zamówienia  w zw.  z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 30b ust. 1 

ustawy Pzp 

poprzez wprowadzenie w wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 3 

lutego 2

020 r. modyfikacji treści SIWZ (pkt VI.II) lit. b) SIWZ) oraz Sekcji VII.2) pkt II lit. 

b)  ogłoszenia  o  zamówieniu  nowego  dokumentu  na  potwierdzenie  okoliczności,  o 

których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  tj.  „zaświadczenie/dokument 

równoważny  wystawiony  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska,  z  treści 

którego  wynikać  będzie,  że  spalarnia,  w  której  Wykonawca  będzie  unieszkodliwiał 

wytwarzane  przez  Zamawiającego  odpady  medyczne  objęte  przedmiotowym 

zamówieniem jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska. W 

sytuacji,  gdy  Wykonawca  zaproponuje  więcej  niż  1  spalarnię,  w  której  będzie 

unieszkodliwiał  odpady  objęte  przedmiotowym  zamówieniem,  winien  złożyć 

zaświadczenie  dla  każdej  z  nich",  podczas  gdy  Zamawiający  nie  określił  żadnych 

wymagań  jakie  miałyby  spełniać  usługi  będące  przedmiotem  niniejszego  zamówienia, 

które miałby potwierdzać ww. dokument tylko zażądał omawianego dokumentu, który do 

tego  nie  został  przewidziany  przez  ustawodawcę  w  treści  rozporządzenia,  jest 

niepr

oporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  wyłącznie  zmierza  do  utrudnienia, 

ograniczenia zachowania uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców oraz 

narusza zasady proporcjonalności i przejrzystości; 

z daleko idącej ostrożności - art. 7 ust. 1 w zw. z art. 12a ust. 1 w zw. z art. 12a ust. 2 

pkt  1 

w  zw.  z  art.  14  ust.  1  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu 

informacji  o 

środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska 

oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 630 z 

późn.  zm.,  dalej  jako  „ustawa  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku”)  poprzez 

wyznaczenie  zbyt  krótkiego  terminu  składania  ofert  (19  luty  2020  r.),  podczas  gdy 

powinien on wynosić co najmniej miesiąc od wprowadzonej zmiany (co najmniej 3 marca 

2020 r.) co świadczy o naruszeniu zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej 

konkurencji. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

całości,  dokonanie  zmiany  treści  SIWZ  w  pkt  VI.II  SIWZ  oraz  odpowiednio  treści 

sprostowania ogłoszenia o zamówieniu (Sekcji VII.2 pkt II) poprzez wykreślenie wskazanego 


punktu. Ponadto z ostrożności Odwołujący wniósł o przesunięcie terminu składania ofert co 

najmniej  na  dzień  3  marca  2020  r.  Ponadto  wniósł  o  obciążenie  Zamawiającego  kosztami 

postępowania odwoławczego. 

Uzasadniając 

podniesione 

zarzuty 

Odwołujący 

przedstawił 

szczegółowo 

dotychczasowy  przebieg  postępowania  i  dokonywanych  kolejno  przez  Zamawiającego 

modyfikacji  treści  SIWZ,  w  tym  okoliczności  związane  z  wniesieniem  przez  Odwołującego 

odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 128/20. Powołał się także na inne prowadzone przez 

Zamawiającego  postępowania,  w  których  brak  było  wymogów  analogicznych  do 

zaskarżonych.  Ponadto  wskazał  na  okoliczność,  iż  działania  Zamawiającego  było 

bezpośrednio  związane  z  treścią  pytań  kierowanych  przez  Przystępującego,  wywodząc  iż 

działania te zmierzają do wyeliminowania Odwołującego z postępowania.  

Odnosząc  się  do  dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt  VI.5.II  lit.  a)  SIWZ  Odwołujący 

wskazał,  iż  Zamawiający  nie  określił  żadnych  wymogów  odnoszących  się  do  sposobu 

realizacji  przedmiotowej  usługi,  na  potwierdzenie  których  miałoby  być  przedkładane 

wskazane  zaświadczenie  (ani  w  SIWZ,  ani  w  umowie).  Zamawiający  nie  określił  żadnych 

wymagań  co  do  oferowanych  usług,  które miałby  potwierdzać  certyfikat  ISO,  ponieważ  nie 

ma takich wymagań, nie jest w stanie ich określić, opisać. Wskazał, iż posiadanie certyfikatu 

ISO  n

ie  jest  potrzebne,  aby  należycie  świadczyć  usługę  transportu  i  unieszkodliwiania 

odpadów  medycznych.  W  żaden  sposób  nie  wpływa  na  prawidłowość  jej  realizacji. 

Podkreślił,  że  jeżeli  Zamawiający  żąda  dokumentów  mających  potwierdzać  okoliczności,  o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp powinien je w sposób jasny i jednoznaczny 

określić, gdyż mają one wpływ na przygotowanie oferty. Dodał, że nawet gdyby Zamawiający 

takie  okoliczności  określił  to  byłyby  one  nieuzasadnione,  bezpodstawne,  nieproporcjonalne 

do przedmiotu zamówienia. Zdaniem Odwołującego działania Zamawiającego zmierzają do 

ograniczenia uczciwej konkurencji

. Zamawiający - prowadząc uprzednio dwa przetargi - zna 

już  bowiem  krąg  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  przedmiotowej  usługi  oraz 

posiadane przez nich zdolności. Jedyną różnicą pomiędzy dwoma konkurującymi firmami (i 

ich  potencjalnymi  konsorcjantami)  jest  certyfikat  ISO.  Odwołujący  podkreślił,  że  obecnie 

świadczy  na  rzecz  Zamawiającego  usługę  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów 

medycznych,  odpady  te  są  utylizowane  w  spalarni,  która  na  dzień  dzisiejszy  nie  posiada 

certyfikatu  ISO  (za  co  oferta  złożona  przez  Odwołującego  w  przetargu  o  numerze 

USK/DZP/PN-

447/2019 nie uzyskała dodatkowych punktów w ramach kryteriów oceny ofert) 

i  Zam

awiający  nie  ma  żadnych  zastrzeżeń  co  do  sposobu  realizacji  usługi  przez 

Odwołującego.  Dodał,  że  nawet  tytuł  rozdziału  SIWZ  w  jakim  został  umiejscowiony 

przedmiotowy  dokument  nie  koresponduje  z 

charakterem  tego  dokumentu  jaki  próbuje  mu 

nadać  Zamawiający.  W  ocenie  Odwołującego  za  prawidłowe  można  by  było  uznać 


przyznawanie  wykonawcom  dodatkowych  punktów  w ramach  kryteriów  oceny  ofert  za 

jakość,  która  może  być  mierzona  poprzez  posiadanie  przez  spalarnię,  jak  i  wykonawcę 

realizującego usługę transportu odpadów medycznych, certyfikatów jakościowych (ISO 9001 

lub równoważnych) czy też środowiskowych (ISO 14001 lub równoważnych). 

Niezależnie  od  powyższego  Odwołujący  wskazał  z  ostrożności,  iż  przedmiotowe 

żądanie nie jest ani proporcjonalne, ani niezbędne do należytego wykonania zamówienia ani 

nie  wyraża  minimalnych  poziomów  zdolności.  Certyfikat  ISO  (lub  równoważny)  nie  jest 

decyzją  administracyjną  niezbędną  do  możliwości  świadczenia  usług  transportu  i 

unieszkodliwiania odpadów  medycznych.  Bez  posiadania przez  wykonawcę certyfikatu ISO 

(lub równoważnego) można w sposób prawidłowy, należyty, dający gwarancję prawidłowego 

wykonania  zamówienia  świadczyć  usługi  będące  przedmiotem  postępowania.  Odwołujący 

podn

iósł,  że  składając  już  dwukrotnie  niepodlegającą  odrzucenia  ofertę  w  przetargach 

prowadzonych  przez  Zamawiającego  nie  przedkładał  certyfikatów  ISO  w  zakresie  usług 

unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert,  na  skutek  czego 

nie otrzymywał dodatkowych punktów w ramach kryteriów oceny ofert, w przeciwieństwie do 

konkurencji  ECO  -  ABC  Sp.  z o.o. 

Ponadto  Odwołujący  zauważył,  że  ze  spornego 

postanowienia  SIWZ 

wynika,  że  każda  spalarnia,  w  której  będą  unieszkodliwiane  zakaźne 

odpady  medyczne  ma  posiadać  ww.  certyfikaty.  Jednym  z  typów  utylizowanych  odpadów 

medycznych są odpady o kodzie 18 01 10 - odpady amalgamatu dentystycznego. Odpadów 

tych w toku realizacji zamówienia zostanie przekazana śladowa ilość biorąc pod uwagę skalę 

zamówienia, wobec czego żądanie certyfikatu ISO (lub równoważnego) dla spalarni, w której 

będą  unieszkodliwiane  ww.  odpady  jest  nieproporcjonalne  do  przedmiotu  zamówienia. 

Odwołujący zauważył także, że z przedmiotowego postanowienia jednoznacznie wynika, że 

wykonawca  ubiegający  się  o udzielenie  zamówienia  ma  posiadać  certyfikat  ISO  (lub 

równoważny)  aktualny  tylko  w  dacie  składania  ofert,  ale  nie  musi  go  już  posiadać  w  toku 

realizacji

. Podkreślił, że sama okoliczność posiadania certyfikatu nie daje gwarancji awarii, a 

te mogą się wiązać z zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, zagrożeniem dla środowiska np. 

poprzez  przekroczenie  norm  emisyjnych.  Okoliczność  posiadania  certyfikatu  ISO  (lub 

równoważnego) w takim przypadku w żaden sposób nie wpłynie na gwarancję ciągłości oraz 

prawidłowości  świadczenia  usługi.  Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  wprowadził 

powyższy  wymóg, aby  Odwołujący lub jego partnerzy do daty składania ofert nie pozyskali 

wymaganych  certyfikatów.  Zdaniem  Odwołującego  pierwotne  określone  warunki  udziału  w 

p

ostępowaniu  oraz  kryteria  oceny  ofert  były  prawidłowe.  Natomiast  na  skutek  zmiany 

dokonanej  pismem  z  dnia  15  stycznia  2020  r.  a 

następnie  modyfikacji  treści  SIWZ 

wprowadzonej przez Zamawiającego w dniu 3 lutego 2020 r. doszło do  naruszenia  zasady 

proporcjo

nalności oraz uczciwej i równej konkurencji. 


Uzasadniając zarzuty dotyczące dokumentu, o którym mowa w pkt VI.5.II lit. b) SIWZ 

(zarzut nr 2 i 3), Odwołujący również wskazał, iż Zamawiający nie opisał żadnych wymagań 

tyczących się usługi będącej przedmiotem zamówienia, które miałby potwierdzać wskazany 

dokument  (zaświadczenie  z  WIOŚ).  Podniósł,  iż  decyzję  administracyjną  pozwalającą  na 

świadczenie  usług  m.in.  w  zakresie  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  wydaje  na 

podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska właściwy terytorialnie marszałek województwa. 

Takiej  decyzji/zezwolenia  zasadnie  żąda  Zamawiający  w  warunku  opisanym  w  pkt  5  2a) 

SIWZ  Natomiast 

zaświadczenie  z  WIOŚ,  z  treści  którego  będzie  wynikać,  że  spalarnia,  w 

której  wykonawca  będzie  unieszkodliwiał  wytwarzane  przez  Zamawiającego  odpady 

medyczne  objęte  przedmiotowym  zamówieniem,  jest  eksploatowana  i  działa  zgodnie  z 

przepisami ochrony środowiska, nie jest dokumentem, który potwierdzałby spełnianie przez 

oferowane  usługi  jakichkolwiek  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego.  Nie  jest  to 

dokument  (decyzja,  zezwolenie)  wydawane  przez  właściwy  WIOŚ  niezbędny  do 

prowadzenia  działalności  gospodarczej  polegającej  na  unieszkodliwianiu  odpadów 

medycznych  (potwierdzających,  że  spalarnia  jest  eksploatowana  i  działa).  Odwołujący 

wyjaśnił,  że  WIOŚ  w ramach  swoich  kompetencji  ustawowych  posiada  uprawnienia 

kontrolne,  mogące  prowadzić  do  wstrzymania  działalności  spalarni  (jak  w  eksploatowanej 

przez 

Przystępującego  spalarni  w Miliczu),  ale  organ  ten  nie  wydaje  dokumentów 

zezwalających  na  eksploatowanie  i  działanie  w  zakresie  unieszkodliwiania  odpadów 

medycznych

. Odwołujący wskazał, że zaświadczenie ma wyłącznie charakter deklaratoryjny 

i  odno

si  się  do  danych  historycznych  zawartych  w ewidencjach,  rejestrach,  innych  danych 

posiada

nych  przez  WIOŚ,  nie  daje  gwarancji,  że  spalarnia  działa  i  jest  eksploatowana 

również po dacie składania ofert. Zamawiający powinien na bieżąco w toku realizacji usługi 

weryfikować  czy  usługa  jest  wykonywana  zgodnie  z  umową  oraz  powszechnie 

obowiązującymi  przepisami  prawa.  Dodał,  że  Zamawiający  nie  określił  żadnych  ram 

czasowych  przedmiotowego  dokumentu,  co  oznacza,  że  dokument  wydany  przykładowo  8 

lat  temu  będzie  potwierdzał  wymogów  Zamawiającego  przedłożenia  ww.  dokumentu. 

Ponadto  w

skazał,  że  z  uwagi  na  fakt,  że  treść  zaświadczenia  jest  kształtowana  pytaniem 

wnioskodawcy,  dokumen

ty  te  mogą  być  nieporównywalne,  a  w  konsekwencji  może  to 

prowadzić do bezpodstawnego wzywania wykonawcy do przedłożenia dokumentów o treści 

niemożliwej  do  otrzymania  z  WIOŚ,  a  dalej  do  nieporównywalności  ofert  i  kolejnego 

unieważnienia postępowania. Odwołujący opisał także przebieg zmian SIWZ dokonywanych 

przez 

Zamawiającego  w  toku  postępowania,  podkreślając  znaczenie  dla  tych  zmian  treści 

pytań zadawanych przez konkurencyjnego wykonawcę.  

Dalej  Odwołujący  wskazał,  że  takie  zaświadczenie  wydawane  jest  na  podstawie 

ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku.  Organ  ma  miesiąc,  a  w  sprawach 


skomplikowanych nawet 2 miesiące na wydanie przedmiotowej informacji (art. 14 ust. 1 i 2 

ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku). W związku z tym w ocenie Odwołującego 

termin  składania  ofert  po  dokonanej  zmianie  powinien  wynosić  co  najmniej  jeden  miesiąc 

tak, 

aby każdy z potencjalnych wykonawców mógł wystąpić o zaświadczenie o treści żądanej 

przez  Zamawiającego  do  odpowiedniego  WIOŚ.  Dodał  także,  że  sam  Zamawiający  może 

uzyskać takie zaświadczenie. Ponadto wskazał, iż norma prawna zawarta w art. 29 ust. 2 pkt 

1  ustawy  o  odpadach  nie  jest  materia

lną  podstawą  do  wydania  przez  WIOŚ 

zaświadczenia/dokumentu  zezwalającego  na  eksploatowanie  i  działanie  spalarni  odpadów 

medycznych  zgodnie  z 

przepisami  ochrony  środowiska.  WIOŚ  może  tyko  i  wyłącznie  w 

ramach swoich kompetencji, jako organ kontroli czuwający nieustająco nad przestrzeganiem 

przepisów o ochronie środowiska, sprawdzić w oparciu o dane zawarte w swoich rejestrach i 

ewidencjach czy instalacje oraz urządzenia do przetwarzania odpadów były eksploatowane 

zgodnie  z 

wymaganiami  ochrony  środowiska,  w  tym  czy  nie  było  informacji  o 

przekroczeniach  standardów  emisyjnych,  o  których  mowa  w  przepisach  o  ochronie 

środowiska.  WIOŚ  czyni  to  jednak  w  wyniku  zaświadczenia  wydawanego  na  wniosek 

zainteresowanego  albo  w  trybie  dostępu  do  informacji  o  środowisku.  Odwołujący  wskazał 

ponadto, iż w interesie Zamawiającego jest bieżące monitorowanie czy spalarnia, w której są 

unieszkodliwiane  odpady  medyczne  wytworzone  przez  szpital  spełnia  wymogi 

środowiskowe, w tym emisyjne, ale należy w tym celu wprowadzić odpowiednie mechanizmy 

umowne. 

Powołał się na przykład postępowania nr USK/DZP/PN-317/2019, gdzie doszło do 

cof

nięcia w całości bez odszkodowania decyzji udzielającej Przystępującemu pozwolenia na 

wytwarza

nie  odpadów  wraz  z  zezwoleniem  na  przetwarzanie  odpadów,  w  związku  z 

eksploatacją  instalacji  do  termicznego  przekształcania  odpadów  medycznych  i 

weterynaryjnych (spalarni odpadów), zlokalizowanej w Miliczu.   

Zamawiający  na  posiedzeniu  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie  wnosząc 

oddalenie odwołania w całości.  

Odnosząc się do zarzutu nr 1 Zamawiający wskazał, iż  wymaga, aby usługa, będąca 

przedmiotem  postępowania  wykonywana  była  zgodnie  z  postanowieniami  m.in.  ustawy 

odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska (SIWZ - III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 

1)  lit.  a),  lit.  e),  pkt  13),  pkt  14). 

Wskazał,  iż  wymagania  co  do  oferowanej  usługi  zostały 

powtórzone  w  postanowieniach  umownych  -  §3  ust.  4  pkt  1)  lit.  a),  lit  e),  pkt  13),  pkt  14), 

dodatkowo  Zamawiający  wskazał,  że  usługa  powinna  spełniać  właściwości,  o  których 

stanowi 

§3  ust.  4  pkt  18),  pkt  22)  umowy.  Powołane  zapisy  umowne  wskazują  m.in.  na 

konieczność  wykonywania  usługi  zgodnie  z  normami  środowiskowymi  oraz  normami 

polskimi,  europejskimi.  Zamawiający  określił  zatem  wymogi  odnoszące  się  do  sposobu 

realizacji 

przedmiotowej  usługi  w  SIWZ.  Dalej  Zamawiający  wyjaśnił,  iż  podstawę  żądania 


spornych 

dokumentów  stanowi  art.  25  ust.  1  pkt  2)  ustawy  Pzp  w  zw.  z  §  13  pkt  4)  i  5) 

r

ozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia.  Podkreślił,  że  to 

zamawiający  decyduje  o  wymaganiach  przedmiotu  zamówienia  i  od  jego  decyzji  zależy 

zakres  dokumentów  żądanych  na  potwierdzenie  wymagań  przedmiotowych.  Dodał,  że 

przepisy 

nie  wprowadzają  zamkniętego  katalogu  dokumentów,  jakich  zamawiający  może 

żądać  na  potwierdzenie  stawianych  wymagań  przedmiotowych  (wyrok  z  dnia  26  sierpnia 

2019  r.,  sygn.  akt  KIO  1563/19).  W

skazał  także,  że  wymagania  zamawiającego  mogą  być 

wyższe  niż  standardowe,  wynikające  z  obowiązujących  przepisów,  określone  na  wyższym 

poziomie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 197/19). 

Zamawiający  ma  prawo  wymagać,  aby  przedmiot  zamówienia  był  zrealizowany  w  jakości 

wyższej,  niż  standardowa  lub  o  podwyższonych  parametrach,  o  ile  wymagania  takie 

uzasadnione są obiektywnymi okolicznościami (wyrok z dnia 4 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 

2412/17, wyrok z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 155/18).  

Zamawiający  wskazał  ponadto,  że  przedmiot  zamówienia  dotyczy  wywozu  i  utylizacji 

odpadów  medycznych,  niebezpiecznych,  które  stwarzają  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia 

ludzkiego,  a  także  środowiska.  Wymagana  przepisami  prawa  technologia  utylizacji 

powyższych odpadów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa poprzez minimalizację ryzyk 

związanych  z  rozprzestrzenianiem  się  chorób,  na  które  narażone  jest  zdrowie  i  życie  ludzi 

oraz  środowisko.  Zwrócił  uwagę,  że  przepisy  ustawy  o  odpadach  regulują  warunki 

unieszkodliwiania odpadów medycznych, a na ich podstawie zostało wydane rozporządzenie 

Ministra  Zdrowia  w  sprawie  wymagań  i  sposobów  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych 

i weterynaryjnych 

regulujące  sposób  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych,  a  w  sposób 

pośredni  stanowiące  o  wymaganiach  dotyczących  instalacji,  w  których  proces 

unieszkodliwiania  następuje.  Kwestie  związane  z  prawidłowością  funkcjonowania  instalacji 

określają również przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, jak i wydane na jej podstawie 

akty  wykonawcze. 

Zamawiający  podkreślił,  iż  jest  Uniwersyteckim  Szpitalem  Klinicznym, 

którego rocznie wywożone jest około 900 tys. ton odpadów medycznych, o wartości około 

5  mln  zł.  Przy  tak  ogromnej  ilości  odpadów  medycznych  niezbędnym  staje  się,  aby  ich 

utylizacja odbywała się z zachowaniem obowiązujących wymogów, gdyż w przeciwnym razie 

rośnie  ryzyko  związane  z  rozprzestrzenianiem  się  chorób.  Obie  normy  ISO  mają  na  celu 

eliminacje  ryzyk  także  środowiskowych,  jakie  mogą  pojawiać  się  w  trakcie  procesu 

wytwarzania  usług.  Posiadanie  przez  wykonawcę  poświadczenia  spełniania  wymogów  ww. 

norm  pozwala  Zamawiającemu  pozostawać  w  przekonaniu,  że  wykonawca  będzie 

zachowywał właściwy poziom realizacji usługi przez cały okres trwania umowy. Okoliczność, 

że  Odwołujący  nie  posiada  wymaganych  certyfikatów  nie  może  w  ocenie  Zamawiającego 


wpływać na możliwość postawienia tego typu wymagań przez Zamawiającego, jeśli na rynku 

funkcjonują  podmioty  spełniające  te  wymagania.  Dodał,  że  posiadanie  certyfikacji  PN-EN 

ISO  9001:2015,  PN-

EN  ISO  14001:2015  w  pewien  pośredni  sposób  pozwala 

Zamawiającemu weryfikować, czy utylizacja odbywa się z zachowaniem norm wymaganych 

przepisami prawa, daje mu pewną gwarancję, że proces odbywa się lege artis.  Posiadanie 

przedmiotowych  certyfikatów  dodatkowo  gwarantuje  jakość  utylizacji  na  najwyższym 

po

ziomie, co przy występowaniu wysokiego ryzyka jest szczególnie uzasadnione. W ocenie 

Zamawiającego  pozbawione  zasadności  są  także  zarzuty  Odwołującego,  że  żądanie 

przedmiotowych  dokumentów  w  stosunku  do  każdej  spalarni,  bez  względu  na  ilość 

utylizowanych  w 

niej  odpadów  medycznych  jest  nieproporcjonalne  do  przedmiotu 

zamówienia.  Ryzyka,  opisane  powyżej  pojawiają  się  bez  względu  na  ilość  utylizowanych 

odpadów  medycznych,  gdyż  związane  są  z  samym  procesem  utylizacji  niebezpiecznych 

odpadów.  Stąd  też  ryzyko  zanieczyszczenia  środowiska  czy  też  zagrożenia  dla  życia  i 

zdrowia  ludzi  występują  przy  każdym  procesie  utylizacji  odpadów,  nawet  niewielkiej  ich 

ilości.  Zamawiający  wskazał  ponadto,  że  w  dotychczas  prowadzonych  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  Odwołujący  legitymował  się  certyfikatem  norm:  PN-EN  ISO 

14001:2015  oraz  PN-EN  ISO  9001:2015.  Jego  zdaniem  n

adinterpretacją  są  również 

twierdzenia  Odwołującego,  że  sformułowanie,  iż  wymagany  certyfikat  ma  być  „aktualny  w 

dacie składania ofert” oznacza, że okoliczność ta nie będzie badana i egzekwowana przez 

cały  okres  obowiązywania  umowy.  Wskazał  na  treść  §  10  ust.  6  umowy,  który  pozwala 

Zamawiającemu  zakończyć  współpracę  jeżeli  przedmiot  umowy  realizowany  jest  w  sposób 

niezgodny z normami i innymi warunkami określonymi prawem. 

Odnosząc się do zarzutu nr 2 Zamawiający wskazał, iż  wymaga, aby usługa, będąca 

przedmiotem  postępowania  wykonywana  była  zgodnie  z  postanowieniami  m.in.  ustawy 

odpadach,  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska.  Wskazał  na  wymagania  SIWZ  -  III.  Opis 

przedmiotu  zamówienia  pkt  1)  lit.  a),  lit.  e),  pkt  13),  pkt  14),  które  zostały    powtórzone 

w postanowieniach  umownych  - 

§3 ust. 4 pkt 1) lit. a), lit e), pkt 13), pkt 14). Zamawiający 

wskazał,  iż  określił  wymogi  odnoszące  się  do  sposobu  realizacji  przedmiotowej  usługi  w 

SIWZ

.  Zwrócił  także  uwagę  na  art.  20  ustawy  o  odpadach,  z  którego  wynika  zasada 

"bliskości"  nakazująca  unieszkodliwianie  niebezpiecznych  odpadów  medycznych  na 

obszarze  województwa,  na  którym  przedmiotowe  odpady  zostały  wytworzone.  W  ramach 

wyjątku,  gdy  zostaną  spełnione  ustawowe  przesłanki  dopuszcza  się  unieszkodliwianie 

zakaźnych odpadów medycznych w instalacji poza województwem ich wytworzenia, jednak 

in

stalacja ta musi być położona jak najbliżej wytworzenia odpadów (art. 20 ust. 6 ustawy o 

odpadach).  Natomiast  zgodnie  z  art.  29  ust.  2  pkt  1)  ustawy  o  odpadach  instalacje  do 

przetwarzania  odpadów  eksploatuje  się  tylko  wówczas,  gdy  spełniają  wymagania  ochrony 


środowiska, w tym nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych, o których mowa w 

przepisach  o  ochronie  środowiska.  Wskazał  także  na  art.  94-95  ustawy  o  odpadach,  które 

regulują  warunki  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  oraz  wydane  na  ich  podstawie 

r

ozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  21  października  2016  r.  w  sprawie  wymagań  i 

sposobów  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  regulujące  sposób 

unieszkodliwiania  odpadów  medycznych,  a  w  sposób pośredni  stanowiące  o wymaganiach 

dotycz

ących  instalacji,  w  których  proces  unieszkodliwiania  następuje.  Kwestie  związane 

prawidłowością funkcjonowania instalacji określają również przepisy ustawy Prawo ochrony 

środowiska,  zwłaszcza  art.  141-145,  art.  76  ust.  2,  jak  i  wydane  na  jej  podstawie  akty 

wykonawcze, 

które w sposób szczegółowy określają zakresy emisji substancji szkodliwych. 

praktyce  oznacza  to,  że  istotą  jest  wskazanie  przez  potencjalnego  wykonawcę  takiej 

instalacji,  która  będzie  spełniać  wyżej  wymienione  wymogi  ustawowe,  czyli  w  chwili  jej 

wskazywania  będzie  eksploatowana.  A  więc  w  ocenie  Zamawiającego  potencjalny 

w

ykonawca  ma  obowiązek  legitymować  się  nie  tylko  odpowiednią  decyzją  w  zakresie 

pozwolenia  na  wytwarzanie 

niebezpiecznych  oraz  innych  niż  niebezpieczne,  powstające  w 

zwi

ązku  z eksploatacją  instalacji  do  termicznego  przekształcania,  odpadów  medycznych 

weterynaryjnych  (spalarni  odpadów),  ale  również  dokumentem  potwierdzającym,  że 

zaproponowana  instalacja  spełnia  wymogi  ustawowe.  Wskazał,  iż  zasadność  żądania 

powyższego  dokumentu  potwierdziło  orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej  chociażby 

w wyroku z dnia 14 sierpnia 2015 r., sygn. akt KIO 1666/15. 

Zamawiający  dodał,  iż  podstawę prawną  dla  żądania zaświadczenia  z WIOŚ  stanowi 

art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp 

w zw. z § 13 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  Użyte  we  wskazanym  przepisie  pojęcie  „produktu”  nie  może  być  rozumiane 

zawężająco.  Produktem  w  niniejszym  postępowaniu  będzie  proces  unieszkodliwiania 

odpadów  medycznych  prowadzony  w  spalarni  Z  tej  przyczyny  spalarnia  jako  główne 

narzędzie,  którym  posługuje  się  wykonawca  może  być  poddawana  kontroli  jakości  przed 

podmioty  zajmujące  się  ochroną  środowiska.  Zamawiający  nie  zgodził  się  także 

argumentacją Odwołującego, że WIOŚ nie jest podmiotem, o którym mowa w S 13 ust. 1 

pkt  3)  r

ozporządzenia.  Powołał  się na  art.  2 ust.  1 pkt  1)  ustawy  z  dnia 20  lipca  1991  r.  o 

Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  który  przyznaje  WIOŚ  uprawnienia  kontrolne  wobec 

podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, a 

także uprawnienie do wykonywania zadań określonych w ustawie o udostępnianiu informacji 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, jak również do kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub 

oddanych  do  użytku,  podlegających  ocenie  zgodności  w  zakresie  spełniania  przez  nie 


zasadniczych  lub  innych  wymagań  dotyczących  ochrony  środowiska.  Wyżej  wymienione 

kompetencje  pozwalają  na  wydawanie  zaświadczeń,  wymaganych  przez  Zamawiającego 

przedmiotowym  postępowaniu  przez  wskazane  organy.  Zdaniem  Zamawiającego 

p

ozbawione  racji  są  także  argumenty  Odwołującego,  że  brak  wskazania  ram  czasowych 

przedmiotowego  dokumentu  upoważnia  wykonawcę  do  przedstawienia  informacji  sprzed 

paru lat. T

o na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia dokumentów aktualnych na 

dzień  składania  ofert.  Zamawiający  wyjaśnił  ponadto,  że  konieczność  wymagania 

przedmiotowego  dokumentu  jest  wynikiem  dotychczas  prowadzonych  postępowań. 

Przedmiotowe 

żądanie  pozwoli  wyeliminować  tych  wykonawców,  którzy  przedstawiają 

decyzję  -  pozwolenie  na  wytwarzanie  odpadów  niebezpiecznych,  jednak  działalnie, 

funkcjonowanie instalacji, gdzie ma być dokonywana utylizacja, jest wstrzymane 

Zamawiający  wskazał  również  na  bezzasadność  trzeciego  zarzutu  podnosząc,  iż 

wystarczającym  dokumentem  na  potwierdzenie  okoliczności,  że  spalarnia  w  której 

w

ykonawca będzie unieszkodliwiał wytwarzane przez Zamawiającego odpady medyczne jest 

eksploatowana  i  działa  zgodnie  z  przepisami  ochrony  środowiska  będzie  zaświadczenie 

WIOŚ,  wydane  w  oparciu  o  art.  217  §  2  pkt  2)  ustawy  Kodeks  postępowania 

administracyjnego.  Przedmiotowe  zaświadczenie  wskazany  organ  ma  obowiązek  wydać 

niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  siedmiu  dni  (art.  217  §  3  Kodeksu  postępowania 

administracyjnego. Skoro zmiana ogłoszenia i SIWZ spowodowała zmianę terminu składania 

ofert na dzień 19 lutego 2020 r., a więc o 16 dni, to dyspozycja art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy 

Pzp 

została zrealizowana, zaś Odwołujący miał wystarczający czas, aby wystąpić o wydanie 

niezbędnego zaświadczenia. Tym bardziej, że w chwili obecnej termin otwarcia ofert został 

kolejny raz przesunięty na dzień 28 lutego 2020 r. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania,  na 

podstawie  zgromadzonego  w sprawie 

materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń 

i stanowisk  Stron  i  Uczestnika 

postępowania,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła 

zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna  z przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Izba  na  posiedzeniu  w  dniu  25 

lutego  2020  r.  stwierdziła  skuteczność  przystąpienia 

zgłoszonego  do  postępowania  odwoławczego  przez  wykonawcę  ECO-ABC  po  stronie 

Zamawiającego  wobec  spełnienia  wymogów  określonych  w art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp 

dopuściła  ww.  wykonawcę  do  udziału  w postępowaniu  odwoławczym  w charakterze 

Uczestnika 

postępowania.  

Izba  uznała,  iż  Odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 


poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności  odwołania,  o których  mowa  w  art. 

179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba 

dokonała  rozstrzygnięcia  w  oparciu  o  dokumentację  postępowania  przekazaną  przez 

Zamawiającego,  w szczególności  specyfikację istotnych warunków  zamówienia,  jej modyfikacje oraz 

odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców. Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również 

stanowiska  i 

oświadczenia  Stron  i  Uczestników  postępowania  odwoławczego  złożone  w  pismach 

procesowych (odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie) oraz ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy 

w dniu 25 lutego 2020 roku. 

Izba dopuściła także dowody z dokumentów załączonych do odpowiedzi 

Zamawiającego  na  odwołanie  oraz  złożonych  na  rozprawie  przez  Odwołującego  i  Przystępującego, 

uznając je za wiarygodne i nie pozostające ze sobą w sprzeczności. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie z pkt III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) zamówienie obejmuje wykonanie usługi 

odbioru,  transportu  i  unieszkodliwienia  odpadów  medycznych  o  kodach  wskazanych  w pkt  1)-10)    

magazynów  odpadów  medycznych  Zamawiającego  zlokalizowanych  w  obiekcie  przy  ul.  Borowskiej 

213 oraz ul. Pasteura 7. Zamawiający  wskazał, iż  wymaga, aby usługa  wykonywana była  zgodnie  z 

postanowieniami:  a)  Ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o odpadach;  b) 

Rozporządzenia  Ministra 

Zdrowia z 

dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 

medycznymi; c) 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 

potwierdzającego  unieszkodliwienie  zakaźnych  odpadów  medycznych  lub  zakaźnych  odpadów 

weterynaryjnych;  d)  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  25  kwietnia  2019  r.  w  sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów; e) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r.  Prawo  ochrony  środowiska;  f)  Ustawy  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; g) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2013 r. w 

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  prac  związanych  z  narażeniem  na 

zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych; h) Rozporządzenia 

Ministra  Zdrowia  z  dnia  24  lipca  2015  r.  w  sprawie  rodzajów  odpadów  medycznych  i  odpadów 

weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny;  i) Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z dnia  9 

gru

dnia  2014  r.  w  sprawie  katalogu  odpadów;  j)  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  grudnia 

2001  r.  w  sprawie  postępowania  ze  zwłokami  i  szczątkami  ludzkimi;  k)  Rozporządzenia  Ministra 

Zdrowia  w 

sprawie  wymagań  i  sposobu  unieszkodliwienia  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych 

(z 

dnia  21  października  2016  r.);  l)  Ustawy  z  dnia  19  sierpnia  2011  r.  o  przewozie  towarów 

niebezpiecznych.  

Zamawiający w wymaganiach określonych w pkt III SIWZ, wskazał ponadto, iż odbiór odpadów 

dokonywany będzie transportem wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie 

towarów  niebezpiecznych  za  pomocą  środków  transportu,  odpowiadających  wymogom  do 

przechowywania i transportowania odpadów niebezpiecznych, z zachowaniem przepisów o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 


zezwolenia   

na  transport  odpadów  wydanego  w  drodze  decyzji  przez  właściwy  organ.  Wykonawca 

usługi  jest  zobowiązany  do  dysponowania  pracownikami  zdolnymi    do  wykonania  zamówienia,  tj. 

kierowcami  z  odpowiednimi  zaświadczeniami  ADR  -  o  ukończeniu  kursu  przez  osoby  wykonujące 

przewóz  drogowy  towarów  niebezpiecznych  (art.  2  ustawy  o przewozie  towarów  niebezpiecznych). 

Środek  transportowy  musi  spełniać  wszystkie  obowiązujące  wymogi  sanitarno-epidemiologiczne  na 

każdym  etapie  realizacji  transportu.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  Zamawiającemu 

10  szt.  zamykanych  pojemników/kontenerów  plastikowych  o  pojemności  1.100  litrów  na  kółkach  do 

transportu wewnętrznego odpadów medycznych dot. obu lokalizacji oraz wstawienia wagi najazdowej 

do  ważenia  kontenerów  (1100  l)  z  odpadami  medycznymi  na  czas  obowiązywania    umowy 

w magazynie  przy  ul.  Pasteura  7. 

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  wyznaczonych 

przez  Zamawiającego  jednostek  medycznych  w  pojemniki  jednorazowego  użycia,  twardościenne, 

jednokrotnego, szczelnego zamknięcia na odpady o kodach wymienionych w pkt 1 niniejszego OPZ, 

które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na telefoniczny wniosek Zamawiającego. Zamawiający 

przewiduje  z

użycie  ok.:  55  szt./m-c  pojemników  60  l  oraz  55  szt./m-c  pojemników  30  l  w  kolorach: 

czerwony,  żółty,  niebieski.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  każdorazowego  ważenia  odpadów  w 

obecności  pracownika  Zamawiającego  (po  odbiorze  z  magazynu  i  przed  transportem)  oraz 

każdorazowego  odnotowania  ich  wagi  i  liczby  kontenerów  również  na  dokumencie  wewnętrznym 

określonym  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  odbioru  odpadów  pięć

razy  w 

tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek) we wskazanych godzinach z magazynu przy 

ul. Borowskiej oraz trzy razy w tygodniu z magazynu przy ul. Pasteura 7. 

W szczególnych wypadkach 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dodatkowego  wywozu  (poniedziałek  -  piątek  z  wyłączeniem 

świąt), zgłaszanego telefonicznie do upoważnionego pracownik wykonawcy (czas reakcji wykonawcy 

max.  12  h  od  zgłoszenia).  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wystawienia  każdorazowo  wypełnionej 

„Karty przekazania odpadów”. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego przedłożyć 

aktualn

e  świadectwo  legalizacji  sprzętu  do  ważenia  odpadów.  Zamawiający  zastrzegł  sobie  prawo 

przeprowadzania  kontroli  oddawanej  ilości  odpadów  na  własnym  zalegalizowanym  sprzęcie. 

Zamawiający  wymaga  również  wystawienia  i  przekazania  14  dni  kalendarzowych  po  zakończonym 

miesiącu  dokumentu  potwierdzającego  unieszkodliwienie  zakaźnych  odpadów  medycznych. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  terminowego  odbioru  odpadów,  zgodnie  z harmonogramem 

odbiorów.  Zamawiający  wskazał  ponadto,  iż  wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia 

unieszkodliwienia odpadów medycznych zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach. Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  unieszkodliwiania  odpadów  w  zakładzie  utylizacji  o  wydajności  zapewniającej 

unieszkodliwienie  odpadów  odbieranych  od  Zamawiającego  w  ilości  podanej  w  SIWZ,  zgodnie  z 

u

stawą  o  odpadach.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  finansową  wynikającą  z  konieczności 

przeprowadzenia  czynności  profilaktycznych  ekspozycji  zawodowej  swoich  pracowników  (lub 

podwykonawców). Zamawiający zastrzegł sobie także prawo do bieżącej kontroli świadczonych usług 

w swojej siedzibie  oraz  w  siedzibie Wykonawcy usługi pod  względem przestrzegania  zapisów  SIWZ 

przez  Wykonawcę.  Ponadto  Zamawiający  wskazał,  iż  wykonawca  zobowiązany  jest  zrealizować 

zamówienie na  zasadach i warunkach opisanych  we  wzorze  umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do 

SIWZ. 


Zamawiający wskazał ponadto, iż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 

nr 1 

– Formularze cenowe. W treści tego załącznika znajdowała się jedynie tabela, w której wskazana 

została łączna ilość kilogramów odpadów w wysokości 900 000 kg. W tabeli znajdowało się ponadto 

miejsce na podanie informacji o cenie netto i brutto za 1 kg oraz wartości netto, kwoty VAT i wartości 

brutto.  

§ 3 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający określił zakres obowiązków wykonawcy,  powtarzając 

wymagania  wskazane  w    pkt  III  SIWZ. 

W  ppkt  1)  wskazano,  iż  Zamawiający  wymaga,  aby  usługa 

wykonywana była zgodnie z postanowieniami m.in.: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

e)  u

stawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska.  Zgodnie  z  ppkt  13)  wykonawca 

zobow

iązany jest do zapewnienia utylizacji odpadów medycznych zgodnie z postanowieniami ustawy 

o odpadach, z kolei zgodnie z ppkt 14) w

ykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów w 

zakładzie  utylizacji  o wydajności  zapewniającej  unieszkodliwienie  odpadów  odbieranych  od 

Zamawiającego  w ilości  podanej  w  SIWZ,  zgodnie  z  ustawą  o  odpadach.  W  ppkt  18)  w  zdaniu 

pierwszym wskazano, iż wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

polskimi  zharmonizowanymi  z  normami  europejskimi.  W  ppkt 

22)  wskazano,  iż  wykonawca 

zobowiązuje  się  do  przestrzegania  norm  środowiskowych,  a  w  szczególności  do:  a) organizowania 

pracy  na  terenie  Uniwersyteckiego  Szpitala  Klinicznego  im.  Jana  Mikulicza  -Radeckiego  zgodnie  z 

obowiązującymi  przepisami    z  zakresu  ochrony  środowiska,  b) realizacji  zadania  w  sposób  najmniej 

uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania 

zanieczyszczeniom  oraz  ochrony  terenów  zielonych,  c)  do  stałego  utrzymywania  wysokich 

standardów czystości w miejscach pracy, które należy uprzątnąć po dokonaniu odbioru odpadów, e) 

stosowania  sprzętu  sprawnego  technicznie  oraz  spełniającego  wymogi  ochrony  środowiska,  f) 

zachowania  szczególnych  środków  ostrożności  oraz  czystości  w  czasie  transportu  materiałów  lub 

odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy). 

Zamawiający w dniu 15 stycznia 2020 r. dokonał zmiany treści SIWZ i ogłoszenia (sprostowanej 

w  dniu  16  stycznia  2020  r.) 

w  zakresie  pkt  V  2b)  SIWZ  Warunki  udziału  w postępowaniu  w 

następujący  sposób:  „O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy:  2)  spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: b) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:  

Zamawiający  uzna  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże  wykonanie  co  najmniej  2 

usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wraz 

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 

usługi  zostały  wykonane,  co najmniej  2 usługi  o tonażu nie  mniejszym  niż  550 000 kg 

każda  i dowody,  potwierdzające,  że  wykazane  usługi  zostały  wykonane  lub  są 

wykonywane należycie (opinie, referencje); 

Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że spalarnia, w której będą 

unieszkodliwiane  zakaźne  odpady  objęte  przedmiotem  zamówienia  spełnia  określone 

wymogi  jakościowe  w  zakresie  usług  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów 


medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 

14001, lub równoważne aktualne w dacie składania ofert.  

Zamawiający  uzna  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że  posiada  dokument 

zezwalający na unieszkodliwianie odpadów medycznych wystawiony przez Wojewódzki 

Inspektorat Och

rony Środowiska. 

W  konsekwencji  Zamawiający  zmodyfikował  także  pkt  VI.5  SIWZ,  wskazując,  iż  przed 

udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  10    dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: (…) 

j) 

zaświadczenie  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  zgodności 

działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające, że spalarnia, w której będą 

unieszkodliwiane  zakaźne  odpady  objęte  przedmiotem  zamówienia  spełnia  określone 

wymogi  jakościowe  w  zakresie  usług  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów 

medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 

14001,  lub  równoważne  aktualne  w  dacie  składania  ofert.  W  przypadku  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  w/w  zaświadczenia  przedłoży  każdy  z 

wykonawców w zakresie części zamówienia za którą będzie odpowiedzialny. 

k) 

decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  unieszkodliwianie  odpadów  medycznych 

wystawio

na przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

W  dniu  3  lutego  2020  r.  Zamawiający  dokonał  ponownej  modyfikacji  treści  SIWZ,  na  skutek 

której  zmienił  pkt  V  2b)  SIWZ  wykreślając  z  niego  wymóg  posiadania  doświadczenia  w zakresie 

wykazania

,  że  spalarnia,  w  której  będą  unieszkodliwiane  zakaźne  odpady  objęte  przedmiotem 

zamówienia  spełnia  określone  wymogi  jakościowe  w  zakresie  usług  transportu  i unieszkodliwiania 

odpadów  medycznych,  potwierdzających  spełnianie  wymagań  norm  PN-EN  ISO  9001,  PN-EN  ISO 

14001 lu

b równoważne, aktualne w dacie składania ofert, a także wykazania, że wykonawca posiada 

dokument  zezwalający  na  unieszkodliwianie  odpadów  medycznych  wystawiony  przez  Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Ponadto z pkt VI.5 wykreślono dokumenty wskazane w lit. j) i k). 

Jednocześnie  z  pkt  VI.5  SIWZ  dodano  ppkt  II,  w  którym  wskazano  wymagane  do  złożenia 

dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 

a) 

zaświadczenie  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  zgodności  działań 

wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające, że spalarnia, w której będą unieszkodliwiane 

zakaźne odpady objęte przedmiotem zamówienia spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie 

usług transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych potwierdzających spełnianie wymagań 

norm PN-EN ISO 9001, PN-

EN ISO 14001, lub równoważne aktualne w dacie składania ofert.   

b) 

Zaświadczenie/  dokument  równoważny  wystawiony  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony 

Środowiska,  z  treści  którego  wynikać  będzie,  że  spalarnia  w  której  Wykonawca  będzie 

unieszkodliwiał  wytwarzane  przez  Zamawiającego  odpady  medyczne  objęte  przedmiotowym 


zamówieniem, jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska.  W sytuacji, 

gdy Wykonawca zaproponuje więcej niż 1 spalarnię, w której będzie unieszkodliwiał odpady objęte 

przedmiotowym zamówieniem, winien złożyć zaświadczenie dla każdej z nich. 

W związku  z powyższą modyfikacją Zamawiający  dokonał także  odpowiedniego sprostowania 

ogłoszenia o zamówieniu.  

Izba 

zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie. 

W  ocenie  Izby  za  zasadny  należało  uznać  zarzut  oznaczony  w  odwołaniu  nr  1, 

odnoszący  się  do  żądania  przez  Zamawiającego  na  potwierdzenie  okoliczności,  o  których 

mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  złożenia  zaświadczenia  niezależnego  podmiotu 

zajmującego  się  poświadczaniem  zgodności  działań  wykonawcy  z  normami  jakościowymi, 

potwierdzającego,  że  spalarnia,  w  której  będą  unieszkodliwiane  zakaźne  odpady  objęte 

przedmiotem zamówienia spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie usług transportu i 

unieszkod

liwiania  odpadów  medycznych,  potwierdzających  spełnienie  wymagań  norm  PN-

EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 lub 

równoważne aktualnego w dacie składania ofert. 

Zgodnie  z  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp   

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania.  Oświadczenia  lub  dokumenty 

potwierdzające:  2)  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane 

wymagań  określonych  przez  zamawiającego,  zamawiający  wskazuje  w  ogłoszeniu 

zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  lub  zaproszeniu  do  składania 

ofert. 

Zgodnie 

z  §  13  ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) w celu potwierdzenia, 

że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym 

przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 

próbek,  opisów,  fotografii,  planów,  projektów,  rysunków,  modeli,  wzorów,  programów 

komputerowych oraz  innych podobnych materiałów,  których autentyczność  musi  zostać 

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

2)  certyfikatu  wydanego  przez 

jednostkę  oceniającą  zgodność  lub  sprawozdania  z  badań 

przeprowadzonych  przez  tę  jednostkę,  jako  środka  dowodowego  potwierdzającego 


zgodność  z  wymaganiami  lub  cechami  określonymi  w  opisie  przedmiotu  zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizac

ji zamówienia; 

zaświadczenia 

niezależnego 

podmiotu 

uprawnionego 

do 

kontroli 

jakości 

potwierdzającego,  że  dostarczane  produkty  odpowiadają  określonym  normom  lub 

specyfikacjom technicznym; 

zaświadczenia  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  spełniania 

przez  wykonawcę  określonych  norm  zapewnienia  jakości,  jeżeli  zamawiający  odwołuje 

się  do  systemów  zapewniania  jakości  opartych  na  odpowiednich  seriach  norm 

europejskich; 

zaświadczenia  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  spełnienia 

przez  wykonawcę  wymogów  określonych  systemów  lub  norm  zarządzania 

środowiskowego,  jeżeli  zamawiający  wskazuje  środki  zarządzania  środowiskowego, 

które  wykonawca  będzie  stosował  podczas  wykonywania  zamówienia  publicznego, 

odwołując  się  do  unijnego  systemu  zarządzania  środowiskiem  i  audytu  (EMAS)  lub  do 

innych  norm  zarządzania  środowiskowego  opartych  na  odpowiednich  normach 

europejskich lub międzynarodowych opracowanych przez akredytowane jednostki. 

K

atalog  dokumentów  określonych  w  ww.  rozporządzeniu  ma  charakter  otwarty,  co 

oznacza, że Zamawiający może żądać także innych dokumentów mających potwierdzić, że 

oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  postawione  wymogi.  Uwzględniając  treść  ww. 

regulacji należy wskazać, iż zamawiający posiada uprawnienie do żądania od wykonawców 

złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  przedmiotowych,  przy  czym  uprawnienia  tego  nie 

można utożsamiać z przyznaniem zamawiającemu bezgranicznej swobody  w tym zakresie. 

Jak  wynika  wprost  z  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  uprawnienie 

zamawiającego  doznaje 

dwóch istotnych ograniczeń. Po pierwsze, zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów, 

które  są  niezbędne  do  przeprowadzenia  postępowania.  A  contrario  nie  może  domagać  się 

złożenia  dokumentów,  którym  nie  można  przypisać  cechy  niezbędności.  Okoliczność  czy 

dany  dokument  przedmiotowy  jest  niezbędny  do  przeprowadzenia  konkretnego 

postępowania ustala się, biorąc każdorazowo pod uwagę okoliczności danej sprawy, w tym 

w  szczególności  treść  postanowień  SIWZ  odnoszącą  się  do  wymogów,  jakie  Zamawiający 

stawia  w  odniesieniu  do  danego  przedmiotu  dostawy,  usługi  czy  robót  budowlanych.  Po 

drugie,  żądanie  złożenia  określonego  oświadczenia  lub  dokumentu  przedmiotowego  musi 

być ściśle skorelowane z wymaganiami przedmiotowymi wynikającymi z SIWZ. W pkt 2 art. 

25  ust.  1  ustawy  Pzp  wyraźnie  wskazano,  iż  dokument  taki  ma  potwierdzać  spełnienie 

wymagań określonych przez zamawiającego. W pierwszej kolejności zamawiający powinien 

zatem określić konkretne wymagania, jakie ma spełniać przedmiot dostawy, usługi czy robót 

budowlanych, 

a następnie - jeśli uzna to za niezbędne dla przeprowadzenia postępowania - 


żądać  złożenia  dokumentów,  które  potwierdzają  te  wymagania.  W  konsekwencji  żądanie 

przez  Zamawiającego  dokumentów  przedmiotowych,  w sytuacji  gdy  w  treści  SIWZ  nie 

przedstawiono  wymagań  odnoszących  się  do  danego  elementu  dostaw,  usług  czy  robót 

budowlanych,  którego dotyczyć  ma składany  dokument,  jest  żądaniem  nieskutecznym  jako 

pozbawione  podstawy  prawnej  i 

faktycznej.  Analogicznie  żądanie  należy  uznać  za 

nieuzasadnione  w 

przypadku,  gdy  dokument,  którego  Zamawiający  wymagał  na 

potwierdzenie  spełnienia  określonych  wymagań,  nie  jest  niezbędny  do  przeprowadzenia 

postępowania.  

W  ocenie  Izby  w  przedmiotowej  sprawie  żądanie  złożenia  przez  wykonawców 

zaświadczenia  niezależnego  podmiotu,  potwierdzającego,  że  spalarnia,  w  której  będą 

unieszkodliwiane  zakaźne  odpady  objęte  przedmiotem  zamówienia,  spełnia  określone 

wymogi  jakościowe  w  zakresie  usług  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych 

w odniesieniu do norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 lub 

równoważnych aktualnego 

dacie  składania  ofert,  nie  znajdowało  oparcia  w  konkretnych  wymogach  określonych 

SIWZ i nie było niezbędne do przeprowadzenia postępowania.   

Za

uważyć należy, że treść postanowień SIWZ nie wprowadza konkretnych wymogów 

jakościowych  w  odniesieniu  do  spalarni,  w  której  unieszkodliwiane  mają  być  odpady 

medyczne.  Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  odnosi  się  wyłącznie  do 

koniczności  wykonania  usług  zgodnie  z  postanowieniami  wskazanych  aktów  prawnych 

(Rozdział III, Wymagania pkt 1 SIWZ), a w kwestii unieszkodliwiania odpadów medycznych 

wskazuje  jedynie  na  obowiązek  zapewnienia  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych 

zgodnie  z 

postanowieniami  ustawy  o  odpadach  (pkt  12  wymagań)  oraz  obowiązek 

unieszkodliwiania  tych  odpadów  w  zakładzie  utylizacji  o  wydajności  zapewniającej 

unieszkodliwienie  odpadów  odbieranych  od  Zamawiającego  w  ilości  podanej  w  SIWZ, 

zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  (pkt  14).  Analogicznie  określono  zakres  obowiązków 

wykonawcy  w  treści  wzoru  umowy  (§3  ust.  4  pkt  1,  pkt  13,  pkt  14).  Ponadto  we  wzorze 

umowy  wskazano  na  obowiązek  wykonania  usługi  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 

normami  polskimi  zharmonizowanymi  z  normami  europejskimi 

(pkt  18)  oraz  obowiązek 

przestrzegania norm środowiskowych (pkt 22).  

W  ocenie  Izby  z  tak  sformułowanych  wymogów  nie  sposób  wywieść  podstawy  do 

żądania  przez  Zamawiającego  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  spalarnię 

norm ISO 9001 i ISO 14001. Zamawiający nie wymagał, aby spalarnia spełniała wymagania 

dla systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 ani wymagania dla systemu 

zarządzania  środowiskowego,  zgodnego  z  normą  ISO  14001.  Zamawiający  nie  może 

wywodzić  podstawy  dla  żądania  dokumentu  potwierdzającego  spełnienie  norm  ISO  9001  i 

ISO 14001 z ogólnych postanowień  wskazujących na konieczność realizacji usługi zgodnie 


z przepisami  odpowiednich  ustaw  czy  normami  polskimi  zharmonizowanymi  z  normami 

europejskimi

, w tym normami środowiskowymi. Brak wdrożenia ww. systemów zarządzania 

w spalarni  nie  oznacza

,  że  unieszkodliwianie  odpadów  medycznych  w  tej  spalarni  będzie 

niezgodne  z  przepisami  prawa,  w  tym  ustawy  o  odpadach,  czy  normami  środowiskowymi, 

normy  ISO  odnoszą  się  bowiem  do  jakości  wdrożonych  systemów  zarządzania. 

Zamawiający, jak już wskazano, nie zawarł wymogu posiadania przez spalarnię certyfikatów 

ISO  9001  i  ISO  14001  lub  równoważnych.  Zamawiający  dostrzegając  możliwość  wpływu 

posiadania  takich  certyfikatów  na  jakość  świadczonych  usług,  początkowo  premiował  fakt 

posiadania  certyfi

katów  ISO  w  kryteriach  oceny  ofert  (kryterium  jakościowe),  jednakże 

ostatecznie 

z  wymogu  tego  zrezygnował,  wprowadzając  w  efekcie  kolejnych  zmian  SIWZ 

wymóg  złożenia  stosownych  zaświadczeń  potwierdzających  spełnienie  wymagań 

wynikających z norm ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnych, jednocześnie nie nakładając 

na  wykonawców  obowiązku,  aby  spalarnia  spełniała  wymagania  tych  norm  lub 

równoważnych.  

W tym stanie rzeczy żądanie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt VI.5.II lit. a) 

SIWZ 

nie miało oparcia w wymaganiach określonych w SIWZ w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia.  Zamawiający  wymagał  jedynie,  aby  spalarnia  posiadała  wydajność 

zapewniającą unieszkodliwienie odpadów odbieranych od Zamawiającego w ilości podanej w 

SIWZ, a z tym wymogiem normy ISO 

9001 i ISO 14001 lub równoważne nie są powiązane.  

Brak postanowień SIWZ, które statuowałyby wymogi w odniesieniu do wdrożenia w spalarni, 

w  której  unieszkodliwiane  będą  odpady,  systemów  zarządzania  jakością  i  zarządzania 

środowiskowego  oznacza  także,  że  żądanie  złożenia  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt 

VI.5.II  lit.  a) 

SIWZ  nie  było  niezbędne  do  przeprowadzenia  postępowania.  Ponadto 

Zamawiający  nie  wskazał  żadnego  obiektywnego  uzasadnienia  dla  tak  postawionego 

wymogu. Okoliczność wdrożenia systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 14001 nie wpływa 

na  możliwość  świadczenia  usług  w  zgodzie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  co 

potwierdza fakt, że w innych postępowaniach Zamawiający nie żądał złożenia dokumentów 

potwierdzających  wdrożenie  tych  systemów,  poprzestając  na  złożenia  zezwoleń  na 

prowadzenie  działalności  w  zakresie  unieszkodliwiania  odpadów  będących  przedmiotem 

zamówienia.  Powyższe  wskazuje,  że dokumenty  wskazane w  pkt  VI.5.II lit.  a)  SIWZ mogły 

mieć  znaczenie  wyłącznie  w  perspektywy  podwyższenia  gwarancji  jakości  świadczenia 

usług,  co  znajduje  potwierdzenie  w  tym,  że  Zamawiający  pierwotnie  premiował  fakt 

posiadania 

certyfikatów  ISO  w  kryterium  oceny  ofert  -  „kryterium  jakościowe.”  Na  skutek 

dokonanych  modyfikacji  SIWZ,  kiedy  to  doszło  do  zmian  w  zakresie  warunków  udziału  w 

postępowaniu  i kryteriów  oceny  ofert,  w  aktualnie  obowiązującej  treści  SIWZ  brak  jest 

wymagań  odnoszących  się  do  wdrożenia  systemów  zarządzania  jakością  i  zarządzania 


środowiskiem przez spalarnię, w której unieszkodliwiane będą odpady medyczne stanowiące 

przedmiot  zamówienia.  Wobec  tego  wymóg  złożenia  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie norm ISO  jest  wymogiem „pustym”,  nie znajdującym  oparcia w  postanowieniach 

SIWZ i 

zbędnym do przeprowadzenia postępowania.  

W  związku  z  powyższym  Izba  uwzględniał  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  nr  1  i 

nakazała  Zamawiającemu  dokonanie  modyfikacji  treści  postanowień  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  poprzez  wykreślenie  punktu  VI.5.II  lit.  a)  SIWZ  oraz  dokonanie 

odpowiedniego sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu. 

W pozostałym zakresie, tj. co do zarzutów nr 2 i 3 odnoszących się do pkt VI.5.II lit. b) 

SIWZ Izba oddaliła odwołanie. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  wskazuje,  iż  okolicznościami,  które  potwierdzać  miał 

dokument wskazany w ww. postanowieniu SIWZ, 

było to czy spalarnia, w której wykonawca 

będzie unieszkodliwiał  odpady  medyczne,  działa  zgodnie z  przepisami ochrony  środowiska 

oraz czy jest eksploatowana. 

W ocenie Izby żądanie złożenia zaświadczenia z WIOŚ celem 

wykazania  obu  ww.  okoliczności  znajdowało  potwierdzenie  w  treści  postanowień  SIWZ.  

Zamawiający  nałożył  na  wykonawców  obowiązek  stosowania  się  do  przepisów  ochrony 

środowiska w treści SIWZ i we wzorze umowy w sposób nie budzący wątpliwości. Ponadto 

oczywistym jest, że Zamawiający oczekuje od wykonawców, aby spalarnia dedykowana do 

utylizacji  odpadów  była  eksploatowana  w  momencie  składania  ofert  i  co  najważniejsze,  na 

etapie  realizacji  zamówienia.  Zamawiający  jest  zatem  uprawniony  do  weryfikacji  w  toku 

postępowania o udzielenie zamówienia czy instalacja wskazana przez wykonawcę w ofercie 

funkcjonuje. Izba przyznała rację Zamawiającemu, iż wymóg żądania przedstawienia takiego 

dokumentu  jest  uzasadniony  zasadami 

doświadczenia  życiowego,  jako  że  zjawiskiem 

spotykanym 

w  praktyce  był  fakt  posługiwania  się  przez  wykonawców  na  potrzeby 

postępowań o udzielenie zamówienia decyzjami zezwalającymi na prowadzenie określonego 

rodzaju 

działalności  pomimo  zaprzestania  czy  też  wstrzymania  eksploatacji  instalacji.  Na 

taką praktykę zwróciła uwagę Izba m.in. w przywoływanym przez Zamawiającego wyroku z 

dnia  14  sierpnia  2015  r.,  sygn.  akt  KIO  1666/15. 

Żądanie  złożenia  przez  wykonawców 

zaświadczeń  potwierdzających  eksploatację  instalacji  pozwala  przeciwdziałać  takim 

zjawiskom. 

Sam Odwołujący w treści odwołania wskazał, iż w interesie Zamawiającego jest 

bieżące  monitorowanie  czy  spalarnia,  w  której  są  unieszkodliwiane  odpady  medyczne 

wytworzone  przez  szpital  spełnia  wymogi  środowiskowe,  w  tym  emisyjne.  W konsekwencji 

Izba  nie  zgodziła  się  z  Odwołującym,  że  żądanie  złożenia  zaświadczenia  z  WIOŚ  nie 

znajduje oparcia w postanowieniach SIWZ. 


Ponadto  Izba  za  chybioną  uznała  argumentację  Odwołującego  odnoszącą  się  do 

okoliczności,  że  zaświadczenie  z  WIOŚ  nie  jest  niezbędne  do  prowadzenia  działalności 

gospodarcz

ej  polegającej  na  unieszkodliwianiu  odpadów  medycznych.  Okoliczność,  że  

Zamawiający  żądał  złożenia  decyzji  zezwalającej  na  świadczenie  usług  m.in.  w  zakresie 

unieszkodliwiania  odpadów  medycznych,  nie  powoduje,  że  zbędne  staje  się  żądanie 

złożenia  przez  wykonawców  zaświadczenia  z  WIOŚ.  Przedmiotowe  zaświadczenie 

potwierdzać  ma  fakt  eksploatacji  spalarni,  a  nie  posiadania  zezwolenia  na  prowadzenie 

określonej  działalności.  Kwestia  ta  niewątpliwie  może  mieć  znaczenie  dla  prawidłowej 

realizacji  zamówienia,  zwłaszcza  mając na  względzie fakt,  że  zezwolenia wydawane są co 

do zasady na stosunkowo długi okres lub czas nieoznaczony, zaś eksploatacja wiąże się z 

koniecznością  bieżącego  spełniania  wymagań  ochrony  środowiska,  w  tym  w  zakresie 

określonych standardów emisyjnych.  

Bez znaczenia jest także wskazywana w odwołaniu okoliczność, że WIOŚ nie wydaje 

dokumentów  zezwalających  na  eksploatowanie  i  działanie  w  zakresie  unieszkodliwienia 

odpadów  medycznych.  Bezsporne  jest,  że WIOŚ  posiada  stosowne  uprawnienia  kontrolne 

zakresie  przestrzegania  przepisów  o  ochronie  środowiska  i  może  podejmować  decyzje 

zakresie  wstrzymania  działalności  prowadzonej  z  naruszeniem  wymagań  związanych 

ochroną  lub  naruszeniem  warunków  korzystania  ze  środowiska,  na  co  wskazywał  sam 

Odwołujący.  Organ  ten  posiada  aktualne  informacje  na  temat  eksploatowania  instalacji 

spełniania  przez  instalację  wymogów  środowiskowych,  w  tym  w  zakresie  standardów 

emisyjnych. 

Jak  wskazano  w  treści  odwołania  „WIOŚ  może,  jako  organ  kontroli  czuwający 

nad przestrze

ganiem przepisów o ochronie środowiska, sprawdzić w oparciu o dane zawarte 

swoich rejestrach i ewidencjach czy instalacje oraz urządzenia do przetwarzania odpadów 

były eksploatowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w tym czy nie było informacji 

przekroczeniach  standardów  emisyjnych”).  Tym  samym  WIOŚ  posiada  kompetencje  do 

wydania zaświadczenia o treści wymaganej przez Zamawiającego. Bez znaczenia w ocenie 

Izby  pozostaje 

także  okoliczność,  że  zaświadczenie  jest  wydawane  na  wniosek 

zainteresowaneg

o  podmiotu  i  jest  warunkowane  treścią  wskazaną  we  wniosku. 

Obowiązkiem  wykonawcy  jest  uzyskać  takie  zaświadczenie,  którego  treść  będzie 

potwierdzać,  że  spalarnia  w  której  wykonawca  będzie  unieszkodliwiał  wytwarzane  przez 

Zamawiającego  odpady  medyczne,  jest  eksploatowana  i  działa  zgodnie  z  przepisami 

ochrony  środowiska.  Nie  budzi  wątpliwości  Izby,  iż  aby  potwierdzić  ww.  informacje  WIOŚ 

będzie  musiał  zweryfikować ich prawdziwość na  podstawie posiadanych  danych.  Chybiona 

jest 

także  argumentacja  Odwołującego  jakoby  zaświadczenie  z  WIOŚ  miało  mieć  walor 

czysto  historyczny,  zaświadczenie  potwierdza  bowiem  stan  aktualny  na  datę  jego 

wystawienia. 

Okoliczność  tę  potwierdzają  dowody  złożone  na  rozprawie  zarówno  przez 


Odwołującego, jak i Przystępującego w postaci informacji/zaświadczeń z WIOŚ. Co prawda 

oczywistym 

jest,  że  zaświadczenie  takie  nie  daje  gwarancji,  że  na  etapie  realizacji  umowy 

nie  dojdzie  do  wstrzymania  eksploatacji  instalacji,  niemniej  potwierdza 

ono,  że  w  dacie 

wystawienia zaświadczenia spalarnia była eksploatowana i działała zgodnie z przepisami o 

ochronie środowiska.  

Izba nie uznała także za zasadne stanowiska Odwołującego, jakoby Zamawiający nie 

określił  ram  czasowych  przedmiotowego  zaświadczenia,  co  oznacza,  że  nawet  dokument 

wydany  kilka lat  temu będzie potwierdzał  wymogi  Zamawiającego.  Izba wskazuje,  że  ramy 

czasowe  określają  wprost  przepisy  ustawy  Pzp,  a  mianowicie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp, 

którego wynika, iż dokumenty składane na wezwanie w trybie określonym w tym przepisie 

przez  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  mają  być  aktualne  na  dzień 

złożenia.  Analogiczny  wymóg  Zamawiający  wskazał  w  pkt  VI.5  SIWZ.  Oznacza  to,  że 

zaświadczenie  z  WIOŚ  ma  potwierdzać  stan  istniejący  w  dacie  wystawienia  dokumentu, 

który pozostaje aktualny na moment złożenia tego dokumentu.  

 Ponadto - 

jak wykazało postępowanie dowodowe przed Izbą - uzyskanie zaświadczeń 

potwierdzających  wymagane  przez  Zamawiającego  informacje  z  WIOŚ  jest  możliwe. 

Zarówno  Odwołujący,  jak  i  Przystępujący  złożyli  przykładowe  zaświadczenia  przez  nich 

uzyskane

,  które  odpowiadały  swoją  treścią  (w  części  lub  w  całości)  treści  zaświadczenia 

wymaganego 

przez  Zamawiającego  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Odwołujący  nie 

wykazał, aby uzyskanie takiego zaświadczenia miało być nadmiernie utrudnione, a żądanie 

jego złożenia obiektywnie nieuzasadnione czy nieproporcjonalne. Odwołujący powoływał się 

jedynie  na  okoliczność,  iż  uzyskanie  takiego  zaświadczenia  do  upływu  terminu  składania 

ofert  określonego  przez  Zamawiającego  w  momencie  wniesienia  odwołania  na  dzień  19 

lutego  2020  r.,  może  nie  być  możliwe  z  uwagi  na  ustawowy  czas,  jakie  organy  mają  na 

załatwienie  sprawy  administracyjnej,  stawiając  w  tym  zakresie  zarzut  wyznaczenia  zbyt 

krótkiego terminu składania ofert.  

Również  ten  zarzut  w  ocenie  Izby  nie  zasługiwał  na  uwzględnienie.  Po  pierwsze 

wskazać  należy,  że  termin  składania  ofert  obowiązujący  na  dzień  wniesienia  odwołania 

został  przez  Zamawiającego  przedłużony  do  28  lutego  2020  r.  (według  stanu  na  dzień 

zamknięcia rozprawy), do czego Odwołujący na rozprawie się nie odniósł, nie wskazując, że 

taka  zmiana  pozostaje  bez  znaczenia  dla  postawionego  zarzutu.  Podkreślić  należy,  że 

zgodnie  z  art.  191  ust.  2  ustawy  Pzp  w

ydając wyrok, Izba  bierze  za podstawę stan  rzeczy 

ustalony  w  toku  postępowania.  Stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  odwoławczego 

może  być  odmienny  od  tego  wskazanego  w  odwołaniu.  W  toku  procedowania  przed  Izbą, 

wskutek  czynności  procesowych  lub  faktycznych  dokonanych  przez  strony,  stan  faktyczny 

może ulegać zmianie, zaś Izba na mocy art. 191 ust. 2 ustawy Pzp z urzędu musi brać pod 


uwagę okoliczności, które następują w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a które mogą 

mieć  wpływ  na  spór  pomiędzy  stronami  postępowania  odwoławczego  (por.  m.in.  wyrok  z 

dnia 30 października 2017 r., sygn. akt KIO 2158/17). Z taką sytuacją mamy do czynienia w 

przedmiotowej sprawie, bowiem dokonana przez Zamawiającego zmiana terminu składania 

ofert  wpływa  bezpośrednio  na  ocenę  podniesionego  w  odwołaniu  zarzutu  dotyczącego 

wyznaczenia  zbyt  krótkiego  terminu.  Odwołujący  nawet  nie  uprawdopodobnił  okoliczności, 

jakoby  uzyskanie  zaświadczenia  w  takim  terminie  nie  było  możliwe.  Wręcz  przeciwnie, 

dowód  złożony  przez  samego Odwołującego  wskazuje  na  taką  możliwość  -  zaświadczenie 

Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  zostało  wydane  już  7  dni  

po złożeniu wniosku (wniosek był datowany na dzień 14 lutego 2019 r., wpłynął do Organu 

19  lutego  2019  r.,  a  zaświadczenie  zostało  wydane  26  lutego  2019  r.).    Jedynie 

uzupełniająco  Izba  wskazuje,  iż  zaświadczenie  ma  zostać  złożone  dopiero  na  wezwanie 

skierowane w toku postępowania do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 

zgodnie zaś z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp termin na złożenie dokumentów, o których mowa w 

tym przepisie (czyli w przedmiotowej sprawie także dokumentu wskazanego w pkt VI.5.II lit. 

b) 

SIWZ) wynosi nie mniej niż 10 dni, a zaświadczenie ma być aktualne na dzień złożenia.  

W tym stanie rzeczy 

Izba uznała, że odwołanie podlega oddaleniu i na podstawie art. 

192 ust. 1 ustawy Pzp 

orzekła jak w sentencji. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 4 w zw. z § 5 ust. 2 pkt 1 i § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. 

§  3  pkt  1  i  2  lit.  a)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r. 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Izb

a wskazuje, iż zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp w wyroku oraz w postanowieniu 

kończącym  postępowanie  odwoławcze  Izba  rozstrzyga  o  kosztach  postępowania 

odwoławczego.  Z  kolei  w  świetle  art.  192  ust.  10  ustawy  Pzp   strony  ponoszą  koszty 

postępowania  odwoławczego  stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6. 

Izba  podziela  pogląd  ugruntowany  w  orzecznictwie  sądów  powszechnych,  iż  w  przypadku 

rozstrzygnięcia,  w  którym  część  odwołania  wniesionego  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

zostaje 

uwzględniona,  zaś  część  oddalona  zasada  odpowiedzialności  za  wynik 

postępowania  odwoławczego  oznacza  obowiązek  stosunkowego  rozdzielenia  kosztów 

postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło skutek (por. m.in. 

postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 

830/18,  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  22  stycznia  2016  r.  sygn.  akt XXIII  Ga 

1992/15, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII 

Ga 880/16,  wyrok  Sądu Okręgowego  we Wrocławiu z  17  listopada 2016  r.  sygn.  akt X  Ga 


653/16,  postanowienie  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  12  grudnia  2017  r.  sygn. 

akt XXIII Ga 1886/17). 

W przedmiotowej sprawie Izba częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. 

Odwołanie  okazało  się  zasadne  w  stosunku  ½  (zarzut  dotyczący  treści  pkt  VI.5.II  lit.  a) 

SIWZ

)  i  bezzasadne  w  pozostałej  części  (zarzuty  dotyczące  treści  VI.5.II  lit.  b)  SIWZ.). 

Kosztami  postępowania  obciążono  zatem  Zamawiającego  i  Odwołującego  po  połowie.  Na 

koszty  postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  Odwołującego  w 

wysokości  15.000  zł  oraz  koszty  poniesione  przez  Zamawiającego  z  tytułu  dojazdu  na 

rozprawę  w wysokości  198  zł  (łącznie  15  198  zł).  Odwołujący  poniósł  dotychczas  koszty 

postępowania  odwoławczego  w  wysokości  15  000  zł  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

tymczasem  odpowiadał  za  nie  jedynie  do  wysokości  7  599  zł  (15  198  zł  x  ½).  Wobec 

powyższego  Izba  zasądziła  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  7  401  zł 

stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi  dotychczas  przez  Odwołującego  a 

kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel