KIO 294/20 WYROK dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 294/20 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2020 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  lutego  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum: Produkcja Usługi Administracja 

PUA  Sp.  z  o.o. 

–  ZPChr,  Przedsiębiorstwo  Usług  Miejskich  PUM  Sp.  z  o.  o.,  ul. 

Cegielniana  4,  86-

300  Grudziądz  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin,  

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie i  nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i 

oceny ofert, 

kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego:  Miasto  i  Gmina  Łasin,  

u

l. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, i: 

1)  zalicza  w  poczet  kos

ztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  -  Konsorcjum:  Produkcja  Usługi 

Administracja  PUA  Sp.  z  o.o. 

–  ZPChr,  Przedsiębiorstwo  Usług  Miejskich 

PUM  Sp.  z  o.  o.  w  Grudziądzu,  ul.  Cegielniana  4,  86-300  Grudziądz  tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych 

zero  groszy)  od  zamawiającego:  Miasto  i  Gmina  Łasin,  ul.  Radzyńska  2,  86-

320  Łasin  na  rzecz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  - 

Konsorcjum

:  Produkcja  Usługi  Administracja  PUA  Sp.  z  o.o.  -  ZPChr, 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 86-300 


Grudziądz  stanowiącą  koszty  poniesione  z  tytułu  wpisu  i  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Toruniu.  

Przewodniczący: 

………………………… 


Sygn. akt: KIO 294/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający: Miasto i Gmina Łasin prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  realizację  zadania  pn.:  „utrzymanie 

czystości  i  porządku  w  Mieście  i  Gminie  Łasin  w  okresie  od  01.01.2020  do  31.12.2023  r.” 

O

głoszenie  o zamówieniu zostało opublikowane  w  Dzienniku Urzędowym  Unii  Europejskiej 

pod nr 2019/S 209 510815 w dniu

29 października 2019 r.

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  -  Konsorcjum  w  składzie: 

Produkcja  Usługi  Administracja  PUA  Sp.  z  o.o.  -  ZPChr  oraz  Przedsiębiorstwo  Usług 

Miejskich  PUM  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  lidera  w  Grudziądzu,  wnieśli  odwołanie  od  czynności 

wyboru w dniu 6 lutego 2020 r. jako oferty najkorzystniejszej 

– oferty złożonej przez Zakład 

G

ospodarki Komunalnej w Łasinie. Odwołujący zarzucił rażące naruszenie przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843): 

art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  poprzez  brak  wnikliwej  analizy  przedsta

wionej i następnie 

uzupełnionej  oferty  (już  po  raz  drugi  w  tym  samym  temacie),  zaniechanie  wykluczenia 

wybranego  oferenta  ze  względu  na  niewykazanie  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu, w szczególności poprzez: 

a) 

brak uprawnień do wykonywania działalności regulowanej (RDR) na dzień składania 

ofert - 

wobec brak wpisu w tym Rejestrze kodów odpadów: 15 0104 - opakowania z metali; 

kodu 20 01 23 - 

urządzenia zawierające freony (z PSZOK) oraz 20 01 35 zużyte urządzenia 

elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione  w  20  0121,  20  0123  i  20  01  35,  których 

wymagał Zamawiający, a które są przewidziane do odbioru w ramach realizacji zadania; 

b) 

brak  obligatoryjnego  wpisania  - 

na  dzień  składania  ofert  -  w  Bazie  Danych  o 

Odpadach (BDO) większości kodów odpadów przewidzianych do odbioru i transportu, m.in. 

o  kodzie 

17 09 04 (zmieszane odpady budowlane), 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji) w ilości 80 Mg; 20 0110 (odzież z PSZOK), 20 01 32 (leki inne niż wymienione 

w 20 01 31) w ilości 0,24 Mg, 20 01 10 (odzież) w ilości 8 Mg, 16 01 03 (zużyte opony) w 

Ilości  160  Mg,  15  01  07  odpady  ze  szkła  (w  ilości  18  Mg),  15  01  02  (odpady  z  tworzyw 

sztucznych)  w  i

lości  60  Mg,  15  01  01  (odpady  z  papieru  i  tektury)  w  ilości  232  Mg  czy 

wreszcie  15  01  02  (odpady  z  tworzyw 

sztucznych)  w  ilości  660  Mg;  a  przez  to  brak 

uprawnień do transportu odpadów, polegających na braku obligatoryjnej rejestracji w BDO w 

dziale VlI 

(transportujący odpady) większości kodów zw. z realizacją przedmiotu zamówienia, 

mających  znaczenie  dla  wykazania  spełniania  warunki  opisanego  w  punkcie  5.2.1  SIWZ 

(aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów); 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  której 


treść nie odpowiada treść SIWZ, w szczególności poprzez brak na moment składania ofert 

stosownych  zezwoleń  i  uprawnień  (w  zakresie  odbioru  i  transportu  odpadów),  na  co 

wskazano wyżej. 

art.  85  ust.  1  pkt  3  Pzp,  poprzez  dokonanie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  po 

terminie  związania  ofertą,  który  upłynął  w  dniu  27  stycznia  2020  r.,  a  zarówno  sami 

wykonawcy  ani  też  na  wniosek  zamawiającego  nie  przedłużono  okresu  związania  ofertą 

wraz z wniesionym wadium. 

Odwołujący  wniósł o unieważnienie czynności  wyboru najkorzystniejszej oferty, jako 

spóźnionej, stwierdzenie, że procedura przetargowa zakończyła się wobec wyczerpania się 

terminu związania ofertą oraz obciążenie Zamawiającego kosztami wpisu od odwołania oraz 

zastępstwa  procesowego.  Jednocześnie  Odwołujący  wskazał,  że  wobec  bezprawnego 

faktycznego 

udzielenia  zamówienia  od  dnia  1.01.2020  r.  przez  Zamawiającego  własnej 

jednostce  organizacyjnej,  tj.  ZGK  Sp.  z  o.  o.  w  Łasinie  z  rażącym  naruszeniem  przepisów 

Pzp, w szczególności wyczerpania znamion opisanych w art. 200 ust. 1 pkt 1 lit.a Pzp oraz 

art. 

200 ust. 2 pkt 7 Pzp, co miało wpływ na wynik postępowania - Odwołujący zapowiedział 

wdrożenie  postępowania  przed  Prezesem  Urzędu  Zamówień  Publicznych  celem  nałożenia 

kary pieniężnej. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  oferty  złożył  Odwołujący 

oraz Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie. 

Do  istotnych  postanowień  SIWZ  należał  okres  realizacji  zadania  -  48  m-cy;  termin 

składania  ofert  –  29.11.2019  r.,  a  także  wymagania  w  zakresie  sprzętu  i  środków 

technicznych  oraz  posiadanych  zezwoleń  i  decyzji.  Zgodnie  z  warunkami  udziału  w 

postępowaniu  (punkt  XIV  5.2.1.1  i  2  SIWZ),  Zamawiający  postanowił,  że  o  udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji 

lub  uprawnień  do  prowadzenia  działalności.  Ocena  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  miała  być  dokonana  na  zasadzie  spełnia/nie  spełnia.  Wg  Zamawiającego, 

wykonawcą  zdolnym  do  należytego  wykonania  udzielonego  zamówienia  jest  ten,  który 

posiada  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  MiG  Łasin  oraz  posiada  aktualne 

zezwolenie  na  transport  odpadów.  W  istocie  Zamawiający  nie  miał  innych  szczególnych 

oczekiwań od wykonawców. Tak więc poza formularzem ofertowym wykonawcy dodatkowo 

oświadczali  o  spełnianiu  warunków  w  części  IV  JEDZ-a.  W  ogłoszeniu  o  zamówieniu 

Zamawiający 

przewidział 

ilości 

odpadów 

dla 

poszczególnych 

kodów. 


Odwołujący,  po  zapoznaniu  się  z  konkurencyjną  ofertą  stwierdził,  że  decyzja  o 

wyborze oferty ZGK w Łasinie jest co najmniej przedwczesna, gdyż Zamawiający winien był 

odrzucić tę ofertę z uwagi na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu. Stało się to 

podsta

wą  odwołania  w  sprawie  KIO  2610/19.  Wyrokiem  z  dnia  10  stycznia  2020  r.  KIO 

uwzględniła  odwołanie  (Odwołującego)  i  nakazała  unieważnienie  wyboru  najkorzystniejszej 

ofert  i  wezwanie  ZGK  do  uzupełnienia  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  ten 

posiada  wp

is  do  rejestru  działalności  regulowanej  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zezwolenie na transport odpadów zgodnie z 

obowiązującą ustawą o odpadach. 

Odwołujący podniósł bezczynność Zamawiającego od dnia 10 stycznia 2020 r. – brak 

podjęcia  czynności  związanych  z  prowadzonym  postępowaniem  do  upływu  w  dniu 

27.01.2020  r.  terminu  związania  ofertą,  a  własna  jednostka  organizacyjna,  tj.  ZGK, 

realizowała  usługę  objętą  przedmiotowym  postępowaniem  bez  rozstrzygnięcia 

przetargowego ani jakiejkolwiek innej podstawy prawnej wskazanej w BIP. 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  wymagał  spełnienia  na  dzień  składania  ofert 

wpisu do rejestru działalności regulowanej. We wpisie ZGK stwierdzono brak uprawnień do 

wykonywania działalności regulowanej (RDR) ze względu na brak wpisu w zaświadczeniu o 

wykonywaniu  działalności  regulowanej  następujących  kodów  odpadów:  15  01  04 

opakowania z metali; kodu 20 01 23 urządzenia zawierające freony {z PSZOK) oraz 20 01 

35 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 0123 i 

20  0135,  których  wymagał  Zamawiający,  a  które  są  przewidziane  do  odbioru  w  ramach 

realizacji zadania. 

Od momentu uruchomienia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i g

ospodarujących odpadami, tj. od 24 stycznia 2018 r. podmioty zajmujące 

się  transportem  odpadów  miały  6  miesięcy  na  złożenie  wniosku  o  wpis  do  bazy  danych  o 

Odpadach  Uzyskanie  wpisu  w  zakresie  transportu  odpadów  (dział  VII  -transportujący 

odpady),  co  jest  b

ardzo  istotne,  ponieważ  zezwolenia  na  transport  wydane  na  podstawie 

„starej"  ustawy  o  odpadach  z  27  kwietnia  2001  r.,  zachowywały  ważność  na  czas  na  jaki 

zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu złożenia wniosku o wpis do 

BDO, tj. do 24 lipca 2018 r. 

lub do dnia uzyskania wpisu do rejestru, jeśli wpis nastąpił przed 

upływem  ww.  terminu.  Po  uzyskaniu  wpisu  do  rejestru  BDO  podmiot  może  transportować 

wyłącznie odpady wskazane w dziale VII wpisu. Pozostaje to w związku z art. 50 ustawy o 

odpadach

, który wymienia transportujących odpady jako tych przedsiębiorców, którzy muszą 

złożyć wniosek o wpis do rejestru. W przypadku otrzymania numeru rejestrowego BDO nie 

ma już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.  

Wybrany  wykonawca 

nie  posiada  większości  wpisanych  do  wymaganego  działu 

kodów  odpadów,  które  będzie  transportował  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Łasin,  a  których 


wykaz  podał  Zamawiający.  Tylko  wytwórcy  odpadów  transportujący  własne  odpady,  a  w 

skarżonym  przypadku  tak  nie  jest,  są  zwolnieni  z  uzyskania  wpisu  do  rejestru  BDO  w 

zakresie działu VII. 

Zmiana  rodzajów  i  kodów  transportowanych  odpadów  po  uzyskaniu  numeru 

rejestrowego  BDO  możliwa  jest  wyłącznie  na  podstawie  złożenia  formularza 

aktualizacyjnego do BDO.  

Wybrany  wykonawca  wprawdzie  - 

na  żądanie Zamawiającego -  przedstawił  wpis  do 

BDO, nie mniej jednak nie zawarł on w dziale VII kodów odpadów, które transportuje. Jest on 

podmiotem  profesjonalnie  wykonującym  usługi  i  obowiązki  prawne,  które  wymagane  są  od 

ponad roku nie są przez niego w żaden sposób wypełnione. Zamawiający natomiast - jak się 

zdaje - 

nie zauważył tych braków, mimo że żądał spełnienia warunku posiadania decyzji na 

transport  odpadów.  I  tak  w  BDO  brakuje  m.in.  następujących  kodów  odpadów:  15  01  01 

opakowania  z  pa

pieru  i  tektury,  których  wg  prognozy  Zamawiającego  wykonawca  ma 

przetransportować  232  Mg;  15  01  02  opakowania  z  tworzyw  sztucznych,  których  ma 

przewieść 660 Mg; 16 0103 zużyte opony, do przewiezienia - wg założeń zamawiającego -

160 Mg oraz wiele innych kod

ów odpadów. 

Wybrany  wykonawca  uzupełnił  brakujące  wpisy  dopiero  w  styczniu  2020  r.,  co 

potwierdza  zaświadczenie  Marszałka  woj.  Kujawsko-Pomorskiego  z  30.01.2020  r., 

zaświadczenie  Urzędu  MiG  Łasin  z  03.01.2020  r.  Oznacza  to,  że  wybrany  wykonawca  nie 

posiadał  ich na  dzień  składania ofert,  a nawet  na przewidziany  w  SIWZ dzień  rozpoczęcia 

świadczenia  usługi.  Działalność  podmiotu  gospodarczego  w  zakresie  odbioru  lub  odbioru  i 

zagospodarowania odpadów komunalnych jest ściśle reglamentowana i regulowana, zatem 

nie jest możliwe, aby usługami tymi zajmowały się zupełnie przypadkowe i nieprofesjonalne 

podmioty, które mimo przychylności Zamawiającego - bez wątpienia tych usług nie powinny 

świadczyć. 

Maksymalny  termin  związania  ofertą  został  określony  przez  ustawodawcę  w  art.  85 

ust. 1 Pzp, zgodnie z którym wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego 

w SIWZ, jednak nie dłużej niż: 

30  dni  - 

jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

90  dni  - 

jeżeli  wartość  zamówienia  dla  robót  budowlanych  jest  równa  lub 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw 

lub usług -10 000 000 euro; 

60 dni - 

jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2. 

Termin związania ofertą może ulec przedłużeniu. Zgodnie z art. 85 ust. 2 Pzp, wykonawca 

samod

zielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą,  z 

tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 


ofertą,  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o 

oznac

zony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Odwołujący  podniósł,  że  termin  związania  ofertą  ma  istotne  znaczenie  w  całej 

procedurze  udzielenia  zamówienia.  Zgodnie  z  poglądami  doktryny  oraz  orzecznictwem 

Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  może  dokonać 

tylko  spośród  ofert,  których  termin  związania  ofertą  pozostaje  aktualny  na  dzień 

dokonywania wyboru. Również na etapie zawierania umowy należy mieć na uwadze termin 

związania ofertą. Co prawda zamawiający może zawrzeć umowę o zamówienie publiczne z 

wykonawcą,  który  nie  jest  już  związany  swoją  ofertą,  w  przypadku  w  którym  wykonawca 

wyrazi  na  to  zgodę.  Jednakże  w  takiej  sytuacji,  jeżeli  wykonawca  odmówiłby  zawarcia 

umowy,  wówczas  zamawiający  nie  może  skorzystać  z  instytucji  zatrzymania  wadium  (o  ile 

oferta  była  zabezpieczona  wadium),  a  tym  samym  traci  istotny  argument  mobilizujący 

wykonawcę do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

W niniejszym postępowaniu termin 60 dni związania ofertą upłynął w dniu 27 stycznia 

2020 r. i jest on liczony od 28.11.2019 r. tj. od dnia składania ofert. 

Odwołujący  przytoczył  stanowisko  UZP,  stwierdzające,  że  „związanie  wykonawcy 

złożoną  przez  niego  ofertą  jest  niezbędne  dla  jej  istnienia  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  i  oznacza  dla  wykonawcy  pewnego  rodzaju  stan  gotowości  do 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  a  następnie  zawarcia  umowy”  oraz  „Wybór  oferty 

najkorzystniejszej nastąpić musi w dacie związania z ofertą. Upływ terminu związania ofertą 

powoduje 

jej  wygaśnięcie,  wobec  czego  nie  sposób  w  takiej  sytuacji  mówić  w  ogóle  o 

ofercie,  jako  wiążącym  oferenta  oświadczeniu  woli  o  gotowości  do  zawarcia  umowy  na 

określonych w ofercie warunkach” (por. KIO z 27.07.2015 r sygn. KIO 1470/15). 

Pismem  z  dnia  18  lu

tego  2020  r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie.  

Wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 24 ust 1 pkt 12 

Pzp Zamawiający wyjaśnił,  

że  zgodnie z wyrokiem z dnia 10 stycznia 2020 r. Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 

2610/19) wezwał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.  na podstawie art. 26 

ust.  3  P

zp  do  uzupełnienia  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  posiada  wpis  do 

rejestru  działalności  regulowanej  w  Mieście i  Gminie Łasin w  zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia  13 września 

r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  zezwolenia  na  prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 

r.  o  odpadach  w  zakresie  kodów  odpadów,  które  będą  podlegały  odbiorowi    i 

transportowi.  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Łasinie  Sp.  z  o.o.  przedstawił  w 

wyznaczonym terminie dokumenty aktualne na dzień ich złożenia. Wypełniony zatem został 


obowiązek wynikający  z wyroku KIO.  

Zamawiający  nadmienił,  iż  zawarty  w  SIWZ  warunek  (5.2.1)  „wpis  do  rejestru 

d

ziałalności  regulowanej  w  Mieście  i  Gminie  Łasin  w  zakresie  odbierania  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia  13 września 

1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach”  oraz  „zezwolenie    na  prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r.  o  odpadach”  nie  musiało  obejmować  wszystkich  kodów  odpadów  wymienionych  w 

opisie  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  wskazał,  że  ww.  wpis  do  rejestru  działalności 

regulowanej  w  Mieście  i  Gminie  Łasin  ma  być  „zgodny  z  wymogami  ustawy    o  utrzymaniu 

czystości  i  porządku  w  gminach”,  a  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności    w  zakresie 

transportu odpadów ma być „zgodne z wymogami ustawy o odpadach”.  

Zgodnie  z  art.  59  ust.  1  ustawy  o  odpadach,  podmiot  wpisany  do  rejestru  jest 

zobowiązany    do  złożenia  Marszałkowi Województwa  wniosku  o  zmianę  wpisu  w  rejestrze 

przy  użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem  indywidualnego 

konta  w  bazie  danych  o  produktach  i  opakowaniach  oraz  o  gospodarce  odpadami,  w 

przypadku zmiany: 1. 

informacji zawartych w rejestrze, 2. zakresu prowadzonej działalności, 

wymagającej wpisu  do rejestru – w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.  

Na podstawie art. 9ba ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 

przypadku  zmiany  danych  wpisanych  do  rejestru  przedsiębiorca  jest  obowiązany  złożyć 

wniosek o zmianę wpisu  w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana 

tych danych.  

W związku z powyższym Zamawiający uznał warunki udziału za spełnione.   

Zamawiający wskazał, że nie miał podstaw do odrzucenia oferty Zakładu Gospodarki 

Komunalnej  w Łasinie Sp. z o.o.  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  85  ust.1  pkt  3 

Pzp,  Zamawiający  wyjaśnił,  że     

t

ermin związania ofertą upływał 14 lutego 2020 r. i uwzględniał okres zawieszenia biegu ww. 

terminu  o  18  dni,  tj.  od  dnia  złożenia  odwołania  do  KIO  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  do  10 

stycznia  2020 

r., kiedy nastąpiło ogłoszenie orzeczenia przez KIO. Zatem pierwotny termin 

związania  ofertą,  który  zgodnie  z  ogłoszeniem  o  zamówieniu  i  SIWZ  upływał  27  stycznia 

r. z mocy art. 182 ust. 6 Pzp wydłużył się do dnia 14 lutego 2020 r. Wyboru wykonawcy 

dokonano  w  dniu  6  lutego  2020r.,  a  więc  w  terminie  związania  ofertą.  Ponadto,  w  dniu  13 

lutego  2020  r.  wniesiono 

przedmiotowe  odwołanie,  które  ponownie  zawiesza  bieg  terminu 

związania ofertą. W dniu 14 lutego 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z 

o.o. złożył pismo przedłużające termin związania ofertą i ważność wadium  o kolejne 60 dni.  

Krajowa 

Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty 


zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  stwi

erdziła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji  uprawniającej  do 

wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.  

Zgodnie  z  wyrokiem  KIO  z  dnia  10  stycznia  2020  r.  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

Izba  uwzględniła  odwołanie  i  nakazała  Zamawiającemu:  „Miastu  i  Gminie  Łasin 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  wezwanie  wykonawcy  Zakład 

Gospodarki  Komunalnej  w  Łasinie  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Łasinie,  na  podstawie art.  26  ust.  3 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  do  uzupełnienia 

dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  ten  posiada  wpis  do  rejestru  działalności 

regulowanej  w  Mieście  i  Gminie  Łasin  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli  nieruchomości  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie  transportu  odpadów  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o 

odpadach w zakres

ie kodów odpadów, które będą podlegały odbiorowi oraz transportowi”. W 

sprawie  KIO  2610/19  KIO  ustaliła  m.in.,  że  w  trakcie  postępowania  Zamawiający  wezwał 

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Łasinie  Sp.  z  o.o.  do  przedstawienia  dwóch  ww. 

dokumentów,  a  wykonawca  ten  takie  dokumenty  złożył,  jednak  zakres  wpisu  nie  zawierał 

wszystkich  kodów  odpadów  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Nie  było 

sporne,  że  wybrany  wykonawca nie posiada  pełnego zakresu wpisu  w  stosunku do  kodów 

odpadów  przewidzianych  do  odbioru  i  transportu  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia. 

Izba  wskazała  w  uzasadnieniu  ww.  wyroku,  że  „aktualność  powyższych  dokumentów 

powinna  odpowiadać  wskazaniu  art.  26  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  na 

dzień ich złożenia”.  

Wobec  powyższego  Izba  stwierdziła,  że  kwestia  zasadności  posiadania  przez 

wykonawcę i przedstawienia Zamawiającemu na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu wymaganych dokumentów, tj. wpisu do rejestru działalności regulowanej w 

Mieście  i  Gminie  Łasin  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu 

czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie 

transportu odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - w 

zakresie  kodów  odpadów,  które  będą  podlegały  odbiorowi  oraz  transportowi  w  ramach 

przedmiotu  zamówienia  była  już  przedmiotem  rozstrzygnięcia  przez  Izbę  w  postępowaniu 


odwoławczym  pod  sygnaturą  KIO  2610/19,  czego  jednoznacznym  wyrazem  jest 

zobowiązanie  Zamawiającego  wyrokiem  KIO  o  sygn.  akt  KIO  2610/19  z  dnia  10  stycznia 

2020  r.  do  wezwania  wykonawcy 

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Łasinie  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Łasinie do uzupełnienia ww. dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.  

Wskazana pow

yżej kwestia nie podlegała zatem ponownie rozpoznaniu w niniejszym 

postępowaniu odwoławczym. Z tego też względu za spóźnioną należało uznać argumentację 

przedstawioną  przez  Zamawiającego  w  odpowiedzi  na  odwołanie  odnośnie  interpretacji 

warunku 

określonego  w  pkt  5.2.1  SIWZ  wskazującą,  że  wpis  do  rejestru  działalności 

regulowanej  w  Mieście  i  Gminie  Łasin  miał  być  jedynie  „zgodny  z  wymogami  ustawy    o 

utrzymaniu czystości  i  porządku w  gminach”,  a zezwolenie na  prowadzenie działalności    w 

zakresie transportu odpadów ma być „zgodne z wymogami ustawy o odpadach” i mogły być 

zmienione odpowiednio w oparciu o przepis art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach 

– w terminie 30 

dni  od  dnia, 

w  którym  nastąpiła  zmiana  oraz  na  podstawie  art.  9ba  ust.  2  ustawy  o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana tych danych.   

Zgodnie  z  wyrokiem  KIO  z  dnia  10  stycznia  2020  r.  (sygn.  akt  KIO  2610/19), 

Zamawiający wezwał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.  na podstawie art. 

26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada wpis do 

rejestru  działalności  regulowanej  w  Mieście i  Gminie Łasin w  zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia  13 września 

1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  zezwolenia  na  prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 

r.  o  odpadach  w  zakresie  kodów  odpadów,  które  będą  podlegały  odbiorowi  i 

transportowi.  

Wykonawca 

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Łasinie  Sp.  z  o.o.  przedstawił  w 

wyznaczonym terminie dokumenty: Z

aświadczenie o zmianie danych w rejestrze działalności 

regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

Urzędu  Miasta  i  Gminy  Łasin  z  dnia  03.01.2020  r.  (nr  IBG.6233.1.2.2020)  oraz 

Zawiadomienie 

Marszałka  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  z  dnia  30.01.2020  r.  o 

dokonanej aktualizacji w dniu 13 stycznia 2020 r. dla numeru rejestrowego BDO 000047002.  

Zamawiający  uznał  powyższe  dokumenty  za  aktualne  na  dzień  ich  złożenia,  co 

zdaniem Zamawiającego wypełnia obowiązek wynikający z wyroku KIO.  

Izba nie podzieliła powyższego stanowiska Zamawiającego. Izba zważyła, że zgodnie 

z  treścią  art.  25a  ust.  1  Pzp,  do  oferty  lub  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu  wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  lub  wniosków  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oświadczenie  w  zakresie  wskazanym  przez 

zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków 


zamówienia.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że 

wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3. 

Wskazany  wyżej  przepis  reguluje  kwestię  tzw.  wstępnego  potwierdzania  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania kryteriów 

selekcji  przez  wykonawców,  które  następuje  w  oparciu  o  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie własne.  

Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwot, określonych w przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  Pzp

,  to  wstępne  oświadczenie  wykonawcy  jest 

składane w dokumencie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.  

Skoro  przepis  a

rt. 25a ust. 1 Pzp stanowi, że oświadczenia dołączane do oferty lub 

do  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  winny  być  „aktualne  na  dzień 

składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu”  to  nie  ulega 

wątpliwości,  że  wstępne  potwierdzanie  zdolności  wykonawcy,  w  tym  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  musi  zachowywać  aktualność  przez  cały  okres  trwania  postępowania.  Jak 

wynika z opinii Prezesa UZP zamieszczonej na stronie internetowej ww. Urzędu „Aktualność 

oświadczeń  własnych”  winna  być  zatem  rozumiana  nie  tyle  jako  aktualność  w  konkretnym 

punkcie na osi czasu (np. dzień składania ofert), ale jako trwający przez całe postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  stan  ciągły,  którego  punktem  początkowym  może  być, 

np. termin składania ofert” 

Przepisy art. 26 ust. 1 lu

b 2 Pzp stanowią, że oświadczenia lub dokumenty, których 

katalog  został  określony  w  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), winny być aktualne na 

dzień  ich  złożenia  i  mają  potwierdzać  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp. 

Zatem  o

świadczenia  lub  dokumenty  przekazywane  przez  wykonawcę  na  podstawie 

wezwania  zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  1  lub  2  Pzp  mają  stanowić  potwierdzenie 

wstępnego domniemania o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i 

braku  podstaw  do  wykluczenia.  W  konsekwencji  u

znać  należy,  że  warunki  udziału  w 

postępowaniu i okoliczność niepodlegania wykluczeniu z postępowania winny być spełnione 

przez  wykonawcę  przez  cały  okres  trwania  postępowania  o  zamówienie  publiczne,  a  nie 

tylko  w  konkretnym  dniu  (dniu  składania  ofert  lub  wniosków,  dniu  złożenia  konkretnego 

oświadczenia lub dokumentu etc.).  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  należy  uznać,  że  oświadczenia  lub  dokumenty 

„aktualne”  to  takie,  które  w  momencie  ich  złożenia  potwierdzają  okoliczność,  co  do  której 


wykonawca  wcześniej  złożył  w  ofercie  wstępne  oświadczenie,  i  która  obecnie  (aktualnie) 

także występuje.  

Złożenie przez wykonawcę zamawiającemu takiego oświadczenia lub dokumentu wskazuje, 

że stan, o którym ono zaświadcza nie uległ zmianie od dnia składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. od momentu złożenia wstępnego oświadczenia 

w JEDZ o spełnianiu warunków udziału lub braku podstaw do wykluczenia. Konsekwentnie 

należy  uznać,  że  także  na  gruncie  art.  26  ust.  3  Pzp,  za  prawidłowe  należy  uznać  

uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów wystawionych zgodnie z terminami wynikającymi 

z ww. 

rozporządzenia liczonymi wstecz od daty składania ofert (wniosków), o ile dokumenty 

te są aktualne, tj. stan potwierdzony tymi oświadczeniami lub dokumentami nie uległ zmianie 

w  stosunku  do  okoliczności  wyrażonych  w  oświadczeniu  wstępnym.    Dokumenty 

przedłożone  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  art.  26  ust.  3  Pzp  muszą  potwierdzać 

prawdziwość  złożonego  uprzednio  przez  wykonawcę  oświadczenia  wstępnego  w  zakresie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  braku  podstaw  do  wykluczenia  oraz 

spełnienia  kryteriów  selekcji  oraz  domniemania  niezmienności  tych  okoliczności  pomiędzy 

datą  składania  ofert  a  datą  złożenia  tych  dokumentów  na  wezwanie  z  art.  26  ust.  3  Pzp. 

Zgodnie z jednoznaczną opinią Prezesa UZP, „Oświadczenia własne składane na podstawie 

art. 2

5a ustawy Pzp oraz ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp muszą być aktualne w 

momencie ich złożenia. Za aktualny na gruncie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp oraz art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp  należy  uznać  taki  dokument,  który  potwierdzać  będzie  spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu czy brak podstaw do wykluczenia w chwili jego złożenia 

ale także, że ten stan trwa nieprzerwanie przez cały okres postępowania od upływu terminu 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.” 

Powyższa  interpretacja  jest  zgodna  z  regulacjami  dyrektywy  Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 

r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej  dyrektywę  2004/18/WE,  zwanej  dalej  „dyrektywą  klasyczną”  (patrz:  motyw  84 

dyrektywy klasycznej).  

Przepis a

rt. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie 

wykazał  braku  podstaw  wykluczenia.  Złożenie  przez  wybranego  wykonawcę  dokumentów 

potwierdzających  posiadanie  wymaganych  uprawnień  do  wykonywania  działalności 

regulowanej oraz zaświadczenia o wpisie w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - w zakresie 

kodów  odpadów  objętym  przedmiotem  zamówienia  -  na  dzień  3  stycznia  2020  r.  oraz  na 

dzień  30  stycznia  2020  r.  jest  sprzeczne  z  treścią  oświadczenia  złożonego  przez  ww. 

wykonawcę  w  JEDZ  o  tym,  że  spełnia  on  ww.  warunek  udziału  w  postępowaniu.  Z  treści 

złożonych  przez  wykonawcę  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Łasinie  Sp.  z  o.o. 


oświadczeń i dokumentów  w postępowaniu  wynika, że w momencie złożenia oświadczenia 

wstępnego  w  JEDZ  o  posiadaniu  wymaganych  uprawnień  wykonawca  nie  był  wpisany  w 

rejestrze 

działalności  regulowanej  i  w  Bazie  Danych  o  Odpadach  -  w  zakresie  wszystkich 

kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia, które, zgodnie z wyrokiem KIO 2610/20 

z  dnia  10  stycznia  2020  r., 

były  konieczne  do  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu,  opisanego  w  punkcie  5.2.1  SIWZ.  Zakres  uprawnień  został  zmieniony 

(uzupełniony) w toku prowadzonego postępowania. Należy zatem uznać, że wykonawca nie 

wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  co  skutkuje  wykluczeniem  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

W  ustalonym  stanie  faktycznym 

Izba  nie  stwierdziła  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2 

Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w 

Łasinie  Sp.  z  o.o.  Podkreślić  należy,  że  brak  posiadania  przez  wykonawcę  zezwoleń  i 

uprawnień  w  zakresie  odbioru  i  transportu  odpadów  wymaganych  w  ramach  warunków 

podmiotowych  dotyczących  wykonawcy  (warunków  udziału  w  postępowaniu)  na  gruncie 

regulacji  zawartych  w  ustawie  Pzp  należy  oceniać  w  kategoriach  podstaw  do  wykluczenia 

wykonawcy, a nie w zakresie niezgodności treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu art. 89 

ust. 1 pkt 2 Pzp.  

W danym stanie faktycznym Izba nie stwierdziła również naruszenia przepisu art. 85 

ust.  1  pkt  3  Pzp,  przez  dokonanie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy  Zakład 

Gospodarki komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. po terminie związania ofertą. 

Zgodnie  z 

art.  85  ust.  1  Pzp,  wykonawca  jest  związany  ofertą  do  upływu  terminu 

określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8,  90  dni  -  jeżeli 

wartość  zamówienia  dla  robót  budowlanych  jest  równa  lub  przekracza  wyrażoną  w  złotych 

równowartość  kwoty  20  000  000  euro,  a  dla  dostaw  lub  usług  -10  000  000  euro,  60  dni  - 

jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 Pzp, 

wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko  raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania  ofertą,  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Podkreślić należy, że wykonawcy 

ubiegający się o zamówienie publiczne są traktowani jako profesjonaliści nie tylko w zakresie 

rodzaju  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  ale  także  w  zakresie  znajomości  reguł  i 

procedur obowiązujących na rynku zamówień publicznych. 

Określony przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu 60- dniowy termin 

związania ofertą, liczony od terminu składania ofert (29  listopada 2019 r.) pierwotnie upływał 

w  dniu  27  stycznia  2020  r.  Termin  ten  uległ  jednak  zawieszeniu  w  momencie  wniesienia 

odwołania  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2610/19,  tj.  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  do  dnia  10 


stycznia  2020  r., 

w  którym  nastąpiło  ogłoszenie  orzeczenia  KIO,  tj.  o  18  dni.  W  tych 

okolicznościach termin związania ofertą z mocy art. 182 ust. 6 Pzp wydłużył się do dnia 14 

lutego  2020  r.  Wyboru  wykonawcy  dokonano  w  dniu  6  lutego  2020 

r.,  a  więc  w  terminie 

związania ofertą.  

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel