KIO 293/20 POSTANOWIENIE dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 293/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpozn

aniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  25  lutego  2020  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

13  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  L.&R.  Polska  sp.  z  o.o.,  ul.  Moniuszki  14;  95-200 

Pabianice

, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centrum Onkologii Ziemi 

Lu

belskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, ul. Dr K. Jaczewskiego 7; 20-090 Lublin

przy  udziale  wykonawcy 

SKAMEX  sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul.  Częstochowska  38/52;  93-121 

Łódź,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  -  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy L.&R. Polska sp. z o.o., ul. Moniuszki 14; 95-200 Pabianice, kwoty 15 000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia j

ego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 293/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Centrum  Onkologii  Ziemi  Lubelskiej  im.  św.  Jana  z  Dukli  w  Lublinie, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem  jest  „Dostawa rękawic  nitrylowych do  pojemników, 

rękawic  diagnostycznych,  chirurgicznych,  ochronnych  do  przygotowywania  leków 

cytostatycznych oraz rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem na potrzeby COZL”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 8 listopada 2019 roku, pod nr 2019/S 216-529590. 

Dnia  3  lutego  2020  roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia 13 lutego 2020 roku wykonawca L.&R. Polska sp. z o.o. (

dalej „Odwołujący”) wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w zakresie części 3 zamówienia. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  dnia  14  lutego  2020  roku,  przekazał  wykonawcom  kopię 

wniesionego odwołania. 

Izba ustaliła, iż do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego, skuteczne 

przystąpienie zgłosił wykonawca Skamex sp. z o.o. sp.k. (dalej „przystępujący”). 

Zamawiający,  pisemnie  dnia  24  lutego  2020  roku,  przesłał  do  Izby  odpowiedź  na 

odwołanie, w której oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości. 

Przystępujący  nie  wniósł  sprzeciwu  od  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów 

odwołania w całości. 

Tym 

samym,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel