KIO 291/20 WYROK dnia 28 lutego 2020 roku

Data: 21 kwietnia 2020

WYROK 

z dnia 28 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Monika Kawa-Ogorzałek 

 Protokolant:   

Łukasz Listkiewicz 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2020 r. w 

Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  w  dniu  13  lutego  2020r.  przez  wykonawcę 

"Kontrakt"  Biuro  Projektowo  Konsultingowe  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku,  

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Gdynia 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  poniesione  przez 

O

dwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

2.2.  z

asądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: 

trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  poniesione  przez 

O

dwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku 

Przewodniczący:     ……………………………….……… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.; dalej: 

„Pzp”)  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  „Opracowanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej,  wykonanie 

prac  geodezyjnych  oraz  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  dla  inwestycji  pn.:  „Budowa 

obwodnicy dzielnicy Witamino 

w Gdyni”. 

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 21 

października 2019 r. pod numerem 2019/S 203-494534.  

W dniu 13 lutego 2020r. wykonawca - 

„Kontrakt” Biuro Projektowo Konsultingowe sp. 

z  o.o. 

z  siedzibą  w  Gdańsku  (dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 91 ust. 1 oraz art. 2 ust. 5 w zw. z art. 7 ust. 3 Pzp przez: 

a) 

wybór oferty wykonawcy Lafrentz Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, mimo że 

na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oferta ta nie jest ofertą najkorzystniejszą; 

b) 

przyznanie ofercie złożonej przez Odwołującego zbyt małej liczby punktów w ramach 

kryterium  „Kwalifikacje  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia”, 

pomimo  że  przygotowana  i  złożona  przez  Odwołującego  oferta  spełnia  najwyższe 

wymagania  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  w  ramach  wskazanego  powyżej 

kryterium oceny ofert; 

c) 

dokonanie  wadliwe

j  oceny  oferty  Odwołującego  i  zaniechanie  wyboru  oferty 

Odwołującego, pomimo że zgodnie z postanowieniami SIWZ ofercie Odwołującego powinna 

zostać przyznana maksymalna liczba (2) punktów w ww. kryterium; 

2. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez: 

a) 

poprzez  jego  niezastosowanie  i  w  konsekwencji  przygotowanie  i  prowadzenie 

Postępowania  w  sposób  niezapewniający  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców poprzez nieprzyznanie Odwołującemu odpowiedniej liczby punktów, zaniżanie 

ilości  otrzymanych  punktów  (w  związku  z  naruszeniem  wymienionych  w  pkt  1  przepisów 

ustawy); 

b) 

dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób sprzeczny z ustawą i SIWZ. 

W związku z tak postawionymi zarzutami Odwołujący wniósł o: 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  załączonych  do  odwołania,  wnioskowanych  w 

odwołaniu  lub  przedstawionych  na  rozprawie,  na  okoliczności  wskazane  w  uzasadnieniu 

pisemnym bądź ustnym.  

uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 


unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

p

owtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  a  w  ramach  powtórzonej  czynności 

przyznanie  Odwołującemu  maksymalnej  liczby  (2)  punktów  w  kryterium  „Kwalifikacje  i 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”. 

Uzasadniając  zarzuty  odwołania  Odwołujący  przedstawił  stan  faktyczny  sprawy 

wskaz

ując, że w pkt 20.1 SIWZ Zamawiający jako kryteria oceny ofert określił: 

cena oferty brutto - waga kryterium 60%, 

okres wykonania zamówienia - waga kryterium 20%, 

kwalifikacje  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  -  waga 

kryterium 20%. 

W  odniesieniu  do  kryterium  dotyczącego  kwalifikacji  i  doświadczenia  osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia Zamawiający w punkcie 20.3 SIWZ wskazał: „W tym 

kryterium  ocena  będzie  się  odbywała  na  podstawie  informacji  zawartych  w  tabeli  w  pkt  2 

Formularza  oferty  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  SIWZ.  Ocenie  podlegać  będzie 

doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z poniższą punktacją: 

Funkcja 

Doświadczenie 

Punktacja 

Projektant 

specjalności 

inżynieryjnej 

mostowej 

lub 

konstrukcyjno 

budowlanej, 

posiadający,  przez  okres  nie 

krótszy 

niż 

lat

ważne 

uprawnienia 

budowlane 

do 

projektowania bez ograniczeń 

Autor lub współautor dokumentacji 

projektowej 

(tj. 

projektu 

budowlanego  lub  wykonawczego) 

dotyczącej 

budowy 

obiektu 

mostowego o obciążeniu dla klasy 

Za 

każdy 

kolejny 

poza 

(wymaganym  minimum  opisanym 

w  pkt.  8.2.2.1)  SIWZ  (tj.  drugi, 

trzeci) wykonany projekt - 2,5 pkt* 

Maks. 5 punktów 

P

rojektant 

specjalności 

inżynieryjnej 

drogowej, 

posiadający,  przez  okres  nie 

krótszy  niż  5  lat,  ważne  uprą 

winem 

budowlane 

do 

projektowania bez ograniczeń 

Autor lub współautor dokumentacji 

projektowej 

(tj. 

projektu 

budowlanego  lub  wykonawczego) 

dotyczącej budowy drogi klasy min 

GP  o  długości  min.  2  km  z 

infrastrukturą techniczną 

Za 

każdy 

kolejny 

poza 

(wymaganym  minimum  opisanym 

w  pkt.  8.2.2.3)  SIWZ  (tj.  drugi, 

trzeci) wykonany projekt - 2,5 pkt* 

Maks. 5 punktów 

posiada  doświadczenie,  na  stanowisku  projektanta  danej  specjalności,  przy 

opracowaniu  dwóch  dokumentacji  projektowych  spełniających  wymagania  Zamawiającego, 

w tym jednej w ramach wymaganego minimum opisanego w pkt.8.2.2. SIWZ - to Wykonawca 

otrzyma 2,5 pkt, 

posiada  doświadczenie,  na  stanowisku  projektanta  danej  specjalności,  przy  opracowaniu 

trzech  lub  więcej  dokumentacji  projektowych  spełniających  wymagania  Zamawiającego,  w 


tym jednej w ramach wymaganego minimum opisanego w pkt  8.2.2. SIWZ - to Wykonawca 

otrzyma 5 punktów. 

UWAGA: 

Jeżeli projekt budowany i projekt wykonawczy zostały opracowane dla tej samej inwestycji, 

punkty  będą  przyznane  jak  przy  opracowaniu  jednej  dokumentacji  projektowej,  tj. 

Wykonawca otrzyma 2,5 pkt za dokumentację. 

Jeżeli ten sam projekt budowlany lub wykonawczy spełnia wymagania określone w różnych 

wierszach powyższej tabeli odnoszących się do danej funkcji - Wykonawca otrzyma 2,5 pkt 

niezależnie od tego, ile razy dany projekt został wykazany. 

W sytuacji: 

niezłożenia tabeli, 

niewskazania 

żadnego zadania spełniającego wymagania, 

niewskazania 

imion i nazwisk osób, 

Wykonawca  w  ramach  kryterium 

„kwalifikacje  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do 

realiz

acji zamówienia” otrzyma 0 pkt. 

W  sytuacji  wypełnienia  tabeli  bez  określenia  danych  niezbędnych  do  oceny  czy  usługa 

wykonana przez wskazaną osobę kwalifikuje się by uzyskać punkty, Zamawiający przyzna 0 

punktów za daną usługę. 

Ponadto,  w  sytuacji  wskazania  przez  Wykonawcę  w  tym  kryterium  innej  osoby  niż  osoba 

skierowana do realizacji 

zamówienia, spełniająca odpowiednie warunki określone w punkcie 

8.2.2 SIWZ, Zamawiający przyzna 0 punktów za doświadczenie tej osoby. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10. 

Uzyskane  w  ten  sposób  punkty  (K)  będą  pomnożone  przez  współczynnik  odpowiadający 

wadze tego kryterium.

”.   

Odwołujący wyjaśnił, że formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnił w 

następujący sposób: 

Funkcja 

Imię i nazwisko 

 nr i data 

uprawnień 

budowlanych 

Doświadczenie 

Nazwa inwestycji oraz jej lokalizacja 

Projektant w specjal

ności 

inżynieryjnej 

mostowej 

lub 

konstrukcyjno 

budowlanej,  posiadający, 

przez  okres  nie  krótszy 

niż 

lat

ważne 

T. S. 

uprawnienia  

nr 5730/Gd/93 

z dnia 24.01.1994r. 

Autor lub 

współautor dokumentacji projektowej (tj. projektu 

budowlanego  lub  wykonawczego)  dotyczącej  budowy 

obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A: 

1. dokumentacja projektowa:  Budowa drogi ekspresowej 

S7  na  odcinku  Miłomłyn-Olsztynek  wraz  z  budową 


uprawnienia  budowlane 

do 

projektowania 

bez 

ograniczeń 

obwodnicy Ost

ródy w ciągu drogi krajowej nr 16

2.  dokumentacja  projektowa:  Budowa  drugiej  jezdni 

obwodnicy  Gorzowa  Wielkopolskiego  w  ciągu  drogi 

ekspresowej S 3

3.  dokumentacja  projektowa: 

Budowa  ul.  Ogińskiego  w 

Bydgoszczy 

na 

odcinku 

od 

ul. 

Powstańców 

Wielkopolskich  do  ul.  Wojska  Polskiego  wraz  z 

obiektami inżynierskimi i dojazdami

Projektant w specjalności 

inżynieryjnej 

drogowej, 

posiadający,  przez  okres 

nie  krótszy  niż  5  lat, 

ważne  uprą  winem  a 

budowlane 

do 

projektowania 

bez 

ograniczeń 

J. T. 

uprawnienia 

nr 

POM/0188/POOD/07 

z dnia 18.12.2007r. 

Autor lub współautor dokumentacji projektowej (tj. projektu 

budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy drogi 

klasy  min  GP  o  długości  min.  2  km  z  infrastrukturą 

techniczną: 

1. dokumentacja projektowa: Budowa drogi ekspresowej 

S7 na odcinku Nidzica-Napierki

dokumentacja 

projektowa: 

Budowa 

obwodnicy 

Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – Zadanie 1

3.  dokumentacja  projektowa: 

Przebudowa  wiaduktów 

drogowych  wraz  z  ul.  Powstańców  Wielkopolskich 

łącząca drogi krajowe nr 12 i nr 15 w Jarocinie

Kolejno  Odwołujący  wyjaśnił,  że  Zamawiający  w  informacji  o  wyniku  postępowania, 

stwierdził, w odniesieniu do oferty Odwołującego, że: 

„(...) Oceniając oferty według kryterium: kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia, Zamawiający nie przyznał punktów: 

za  doświadczenie  projektanta  w  specjalności  inżynieryjnej  mostowej  lub 

konstrukcyjno-

budowlanej,  ponieważ  z  informacji  podanych w  formularzu oferty  nie wynika, 

że wskazane do oceny  dokumentacje projektowe dotyczyły budowy obiektów mostowych o 

obciążeniu dla klasy A; 

za  doświadczenie  projektanta  w  specjalności  inżynieryjno  drogowej,  ponieważ  z 

informacji  podanych  w  formularzu  oferty  nie  wynika,  że  wskazane  do  oceny  dokumentacje 

proj

ektowe dotyczyły budowy dróg klasy min. GP o długości min. 2 km każda z infrastrukturą 

techniczną”. 

Ponadto 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  pismem  z  dnia  3  grudnia  2019  r. 

wezwał go w trybie art. 90 ust. 1 i 1a Pzp do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W odpowiedzi 

na  ww.  wezwanie  Odwołujący  pismem  z  dnia  10  grudnia  2019  r.  udzielił  Zamawiającemu 

stosownych  wyjaśnień,  przedstawiając  m.in.  zastawienie  prac  projektowych,  w  ramach 


którego wskazał również na niektóre z projektów referencyjnych ujętych w ofercie, określając 

także że określone dokumentacje dotyczyły budowy dróg klasy min. GP o długości min. 2 km 

z infrastruktur

ą techniczną. 

W  oparciu  o  powyższy  stan  faktyczny,  Odwołujący  wywiódł,  że  Zamawiający,  w 

sposób  nieuprawniony  nie  przyznał  mu  punktów  w  kryterium  nr  3  uzasadniając  powyższą 

decyzję,  że  w  odniesieniu  do  określonego  doświadczenia  projektanta  z  przedstawionych 

przez 

Odwołującego informacji nie wynika, że wskazane do oceny dokumentacje projektowe 

dotyczyły budowy obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A oraz że wskazane do oceny 

dokumentacje projektowe dotyczyły budowy dróg klasy min. GP o długości min. 2 km każda 

z infrastrukturą techniczną. 

Powyższe stanowisko Zamawiającego, w opinii Odwołującego jest błędne, bowiem w 

jego ocenie  u

szło uwadze Zamawiającego, że w treści formularza ofertowego Zamawiający 

oczekiwał  wskazania  określonych  projektów  referencyjnych,  samodzielnie  narzucając 

wykonawcom 

sposób wypełnienia tabeli, gdyż z konstrukcji formularza oferty jednoznacznie 

wynika, że zadaniem każdego wykonawcy było tylko - w odniesieniu do określonej kolumny - 

wskazanie (wypunktowanie) referencyjnych projektów, mieszczących się w określonej klasie, 

która  to  klasa  została  ujęta  w  samej  tabeli  przez  Zamawiającego  (jako  informacja  ogólna, 

przed  wyliczeniem,  po  dwukropku). 

Według  Odwołującego  zastosowanie  dwukropka 

potwierdza,  że  celem  tak  skonstruowanej  tabeli  było  właśnie  wskazanie  określonych 

projektów  referencyjnych  przez  wykonawców  referujących  do  tych  informacji  ogólnych 

umieszczonych  przed  dwukropkiem. 

Wskazał,  że  brak  powtórzenia  określonej  klasy  drogi 

czy obiektu mostowego przy danym projekcie skutkowa

ł nie przyznaniem mu punktów w tym 

kryterium - 

pomimo, że wskazane po dwukropku projekty potwierdzają spełnienie wymagań 

Zamawiającego co do określonej klasy.  

Podkreślił  również,  że  zgodnie  z  formularzem  ofertowym  (jego  treścią)  wskazał 

określone projekty referencyjne, przyporządkowując je do określonej klasy (umieszczając po 

dwukropku  informacji  ogólnych  Zamawiającego).  W  żadnym  miejscu  zarówno  formularza 

oferty, jak i SWIZ, nie znajduje się jakakolwiek - odmienna instrukcja wypełnienia formularza 

oferty (wskazania w nim projektów referencyjnych). Ponadto podkreślił, że Zamawiający na 

etapie  przyznawania  punktów  -  nie  kwestionując  przy  tym  prawidłowości  wskazanych 

projektów referencyjnych (odnośnie ich właściwych klas A i min. GP o długości min. 2 km z 

infrastruktura  techniczna),  a  więc  ich  warstwy  merytorycznej  -  zakwestionował  jedynie  (w 

sposób  całkowicie  nieuprawniony)  to,  że  przy  wskazanych  projektach  -  nie  dopisano 

określonej  klasy,  pomimo  że  sam  wskazał  na  określoną  klasę  i  zastosował  dwukropek, 

pozostawiając  dalej  wykonawcom  swobodę  wyliczenia  swoich  referencyjnych  projektów  w 

odniesieniu  do  danej  zasygnalizowanej  klasy.  Tym  samym

,  zdaniem  Odwołującego, 


Zamawiający  odmówił  przyznania  mu  jakiegokolwiek  punktu  tylko  i  wyłącznie  za 

niespełnienie  wymagań  co  do  formy  prezentowania  informacji  (w  sposób  przy  tym 

nieuprawniony, bo nie znajdujący pokrycia w żadnej instrukcji Zamawiającego, co do takiego 

sposobu prezentacji treści oferty). 

Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  stosując  dwukropek  i  poprzedzając  go 

określoną treścią ogólną - referującą do wymaganych klas A i min. GP (o długości min. 2 km 

z infrastrukturą techniczną) - narzucił wykonawcom zakres wyliczenia - wskazania projektów 

referencyjnych  - 

odnoszących się do określonych klas A i min. GP (o długości min. 2 km z 

infrastrukturą  techniczną).  Przy  przyznawaniu  punktów  mamy  zatem  w  niniejszym 

p

ostępowaniu  z  przejawem  zbytniego  (a  przede  wszystkim  nieuzasadnionego)  formalizmu 

Zamawiającego, który wbrew postawionym wymaganiom (narzuceniu określonego schematu 

prezentacji  wymaganych  treści  oferty)  postanawia  -  bez  zakwestionowania  wartości 

merytorycznej  projektów  referencyjnych  -  zakwestionować je w  całości  ze względu na  brak 

de  facto  dopisania  przy  każdym  z  nich  (pomimo  zastosowania  formuły  wyliczenia  po 

dwukropku) - 

„klasa A” lub „klasa min. GP" (o długości min. 2 km z infrastrukturą techniczną). 

Odwołujący  podkreślił  ponadto,  że  po  wezwaniu  go  przez  Zamawiającego  w  trybie 

wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  -  przedstawił  Zamawiającemu  swoje  projekty  referencyjne, 

gdzie  wskaz

ał  na  określoną  klasę  projektu.  Zamawiający  w  żaden  sposób  nie 

zakwestionował wyjaśnień Odwołującego, nie kontynuował także procedury wyjaśnień, czyli 

przyjął za prawidłowe i należycie udokumentowane wyjaśnienia Odwołującego. Zauważył, że 

w

ykonawca  nie  może  ponosić  negatywnych  konsekwencji  tego,  że  Zamawiający  nie 

sprecyzował dostatecznie jasno i dokładnie  w SIWZ (w formularzu oferty) swoich żądań co 

do  sposobu  prezentacji  określonych  informacji  (oświadczeń),  których  będzie  wymagał  na 

etapie składania ofert, zaś niedoprecyzowanie tego opisu i wymagań z nim związanych nie 

może  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  (przyznawania  punktacji)  wywoływać  negatywnych 

skutków  dla  wykonawców,  którzy  nie  zastosowali  się do  niezwerbalizowanego oczekiwania 

Zamawiającego.  Wykonawcy  nie  mogą  pozostawać  w  niepewności,  co  do  spełnienia 

wymagań  Zamawiającego,  w  szczególności,  że  w  pełni  podają  się  jego  formularzom 

ofertowym i zgodnie z jego wytycznymi składają ofertę. 

Stwierdził,  że  SIWZ  jest  dokumentem  o  szczególnym  znaczeniu  w  postępowaniu  o 

zamówienie publiczne. Z jednej strony określa wymagania, które mają spełniać wykonawcy i 

ic

h oferty, by uczynić zadość potrzebom Zamawiającego, z drugiej zaś zakreśla granice, w 

jakich  może  poruszać  się  Zamawiający  dokonując  oceny  złożonych  ofert.  Z  tego  względu, 

badając  i  oceniając  oferty,  Zamawiający  zobowiązany  jest  interpretować  SIWZ  tak,  jak 

wskazuje  na  to  jej  brzmienie.  Zamawiający  nie  jest  uprawniony,  aby  na  etapie  oceny  ofert 

nadawać  postanowieniom  SIWZ  inne  niż  pierwotnie  ustalone,  znaczenie  (wymagać,  więcej 


niż  sam  wskazał  w  SIWZ,  także  co  do  sposobu  prezentacji  określonych  treści  oferty). 

Badanie  i  ocenę  ofert  powinien  Zamawiający  prowadzić  z  uwzględnieniem  zasady,  iż 

wszelkiego  rodzaju  niedopowiedzenia,  niejasności,  niedoprecyzowania,  zawarte  w 

postanowieniach  SIWZ,  należy  interpretować  na  korzyść  wykonawców  ubiegających  się  o 

udzielen

ie  zamówienia.  To  Zamawiającego  obciąża  obowiązek  takiego  przygotowania 

postępowania, aby postanowienia SIWZ były jednoznaczne i nie budziły wątpliwości w toku 

prowadzonej  procedury.  Zamawiający  zobowiązany  jest  przestrzegać  reguł,  które  sam  w 

SIWZ określił (tutaj określona treść formularza oferty, wiążąca  wykonawców). Zamawiający 

zobowiązany  jest  przygotować  i  przeprowadzić  postępowanie  dochowując  należytej 

staranności, gwarantując realizację zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej 

konkurencji 

(art.  7  ust.  1  Pzp).  Precyzyjne  i  jasne  formułowanie  wymagań  przetargu 

(sposobu przyznawanej punktacji), a następnie ich literalne i ścisłe egzekwowanie, jest jedną 

z  podstawowych  gwarancji,  czy  wręcz  warunkiem  sine  qua  non,  realizacji  zasady  uczciwej 

konk

urencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Dlatego  też  wysuwanie  przez 

Zamawiającego  tezy  opartej  na  swoim  dowolnym  uznaniu,  a  nie  na  zapisach  SIWZ  i 

przepisach  ustawy  jest  niczym  innym  jak  manipulacją  i  nadinterpretacją  zapisów  SIWZ  i 

przepisów  prawa  przez  Zamawiającego  mającą  na  celu  pozbawienie  Odwołującego 

uzyskania  zamówienia.  Pomimo,  iż  ustawodawca  wyposażył  Zamawiającego  w  szereg 

uprawnień  w  toku  całego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  to  nie 

oznacza,  iż  Zamawiający  nie  jest  w  żaden  sposób  ograniczony  i  może  ustanawiać  ocenę 

ofert  w  sposób  dowolny  i  całkowicie  uznaniowy,  tak  jak  w  ocenie  Odwołującego  miało 

miejsce w tym przypadku. 

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  wniósł  o  jego  oddalenie  w  całości. 

Zamawiający  nie  zgodził  się  po  pierwsze  z  twierdzeniami  Odwołującego,  iż  obowiązkiem 

każdego  wykonawcy  było  tylko  -  w  odniesieniu  do  określonej  kolumny  -  wskazanie 

(wypunktowanie)  referencyjnych  projektów,  mieszczących  się  w  określonej  klasie  oraz  po 

drugie, że taki obowiązek wynikał z konstrukcji formularza oferty.  

Wyjaśnił,  że  uznanie,  iż  to  Zamawiający  narzucił  wykonawcy  zakres  wyliczenia, 

stosując  dwukropek  i  poprzedzając  go  określoną  treścią  ogólną,  prowadziłoby  do  wniosku, 

że ocena merytoryczna doświadczenia w tym kryterium spoczywałaby na wykonawcy, a rola 

Zamawiającego  sprowadzałaby  się  jedynie  do  podliczenia  punktów  za  ilość  podanych 

dokumentacji. 

Zauważył, że również sam Odwołujący podkreślił, że SIWZ jest podstawowym 

dokumentem  kształtującym  reguły  obowiązujące  w  danym  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia,  w  związku  z  czym  należy  brać  pod  uwagę  wszystkie  jego  zapisy,  a  nie  tylko 

konstruk

cję formularza oferty. Interpretacja zapisów SIWZ winna być dokonana w oparciu o 

całość  zapisów  zawartych  w  tym  dokumencie,  nie  zaś  na  podstawie  wybranych  przez 


O

dwołującego  się  wykonawcę  fragmentów,  wyrwanych  z  kontekstu  całego  dokumentu. 

Zauważył,  że  w  rozdziale  20  SWIZ  wyraźnie  wskazane  zostało,  iż  ocenie  podlegać  będzie 

doświadczenie osób skierowanych do  realizacji  zamówienia  zgodnie ze  wskazaną  w  SIWZ 

punktacją. Już z literalnego brzmienia powyższego zapisu wynikało, iż Zamawiający będzie 

dokonywał  oceny  na  podstawie  informacji  przedstawionych  przez  wykonawców.  Zatem 

Zamawiający, aby mógł dokonać oceny, musiał posiadać konkretne informacje na podstawie 

których będzie mógł stwierdzić, iż dane kryterium zostało spełnione. Świadczy o tym również 

fakt,  że  w  obu  przypadkach  Zamawiający  określił  minimalne  wymogi  dla  poszczególnych 

kryteriów.  Brak  wskazania  przez  Odwołującego  dokumentacji  projektowych  obiektów 

mostowych z podaniem klasy tych obiektów, a także długości zaprojektowanej drogi i faktu 

występowania infrastruktury technicznej uniemożliwiało Zamawiającemu dokonanie oceny. 

Zamawiający  wyjaśnił  także,  że  nie  kwestionował  prawidłowości  wskazanych  w 

ofercie  Odwołującego  projektów  referencyjnych  (odnośnie  wymaganych  parametrów 

projektowanych  obiektów),  a  więc  ich  warstwy  merytorycznej,  ponieważ  w  oświadczeniu 

zawartym w formularzu oferty brak 

było tej warstwy merytorycznej. Zauważył, że Odwołujący 

całkowicie pominął fakt, iż Zamawiający w SWIZ w pkt. 20.1 in fine wyraźnie określił skutek 

wypełniania tabeli bez określenia danych niezbędnych do oceny czy usługa wykonana przez 

wskazaną  osobę  kwalifikuje  się  by  uzyskać  punkty.  Zamawiający  wyraźnie  wskazał,  że  w 

takiej  sytuacji      przyzna  0 

punktów za daną usługę. W ocenie Zamawiającego bezspornym 

jest,  że  informacje  podane  przez  Odwołującego  w  formularzu  oferty  nie  pozwoliły 

Zamawi

ającemu  na  ocenę,  czy  wykonawca  spełnia  dane  kryterium.  Z  nazw  dokumentacji 

wskazanych  na  potwierdzenie  do

świadczenia  projektanta  w  specjalności  mostowej  lub 

konstrukcyjno budowlanej w żaden sposób nie wynika, czy i ewentualnie jaki obiekt mostowy 

został  zaprojektowany  przez  tą  osobę  i  o  jakim  obciążeniu.  Podobna  sytuacja  dotyczy 

doświadczenia  projektanta  w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej.  Ze  wskazanych  nazw 

dokumentacji nie wynikało, jakiej długości drogę zaprojektowała dana osoba i czy była tam 

infrastruktura  techniczna.  W  związku  z  wyraźnie  określonym  w  SIWZ  skutkiem  takiego 

wypełnienia  formularza  oferty  Zamawiający  nie  miał  podstaw  prawnych  ani  faktycznych  do 

przyznania  Odwołującemu  jakichkolwiek  punktów.  W  świetle  powyższych  zapisów 

przyznanie  przez  Zamawiającego  punktów  w  tym  kryterium  naraziłoby  Zamawiającego  na 

zarzut  prowadzenia  postępowania  w  sposób  niezapewniający  uczciwej  konkurencji  i 

równego  traktowania  wykonawców  oraz  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w 

sposób sprzeczny z SIWZ. 

Zamawiający  nie  zgodził  się  też  z  twierdzeniami  Odwołującego,  iż  Zamawiający   

oczekiwał podania więcej informacji niż wnika to z wymagań SIWZ.  

Ponadto  odnosząc  się  do  argumentacji  Odwołującego,  że  szczegóły  dotyczące 

dokumentacji projektowych wskazane zostały wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny 


stwierdził,  że  nie  zasługuje  ona  na  uwzględnienie.  Po  pierwsze  zał.  nr  2  do  wyjaśnień,  tj. 

Zestawienie  opracowań  projektowych  w  żaden  sposób  nie  powiązuje  zadań  wykonanych 

przez  Odwołującego  z  doświadczeniem  konkretnych  projektantów.  Po  drugie,  wyjaśnienia 

złożone  w  ramach  badania  rażąco  niskiej  ceny  nie  mogą  służyć  wyjaśnianiu  informacji   

wskazanych  w  formularzu  oferty  w  części  dotyczącej  kryterium.  Zdaniem  Zamawiającego 

próba  wyjaśniania  informacji  podlegających  ocenie  w  kryterium  nosiłaby  znamiona 

niedopuszczalnych  negocjacji  z  wy

konawcą  i  prowadziłaby  do  niedopuszczalnej  zmiany 

oferty. 

Oznaczałoby  to  bowiem  przyzwolenie  na  podanie  przez  Odwołującego,  po  terminie 

składania  ofert,  informacji,  które  się  nie  znalazły,  choć  powinny  znaleźć,  w  wykazie 

składanym celem uzyskania dodatkowych punktów. Podniósł, że w odniesieniu do informacji 

składanych  celem  uzyskania  dodatkowej  punktacji  ustawa  nie  przewiduje  procedury 

uzupełniającej, analogicznie jak w przypadku warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 

3  Pzp).  Ponadto  zaakceptowanie  stanowiska  odwołującego  oznaczałoby  de  facto  ryzyko 

manipulacji

,  po  terminie  składania  ofert,  danymi  mającymi  bezpośrednie  znaczenie  dla 

kształtowania  rankingu  ofert.  Byłoby  to  sprzeczne  z  zasadami  równego  traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażonymi w art.  7 ust. 1 Pzp. (por. wyrok KIO 872/17 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  treść 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowienia  SIWZ,  jak  również  oświadczenia  i 

stanowiska st

ron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp  przesłanki 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  a 

naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. 

Izba zważyła: 

Uwzględniając  brzmienie  punktu  20  SIWZ  przytoczonego  w  odwołaniu  przez 

Odwołującego oraz sposób wypełnienia przez niego tabeli zawartej w punkcie 2 załącznika 

nr 1 do SIWZ skład orzekający stwierdził, że ocena w kryterium "Kwalifikacje i doświadczenie 


osób", zgodnie z postanowieniem pkt 20.3 SIWZ odbywała się tylko na podstawie informacji 

zawartych 

w tabeli w pkt 2 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ponadto 

Zamawiający  wskazał, że w sytuacji wypełnienia tabeli bez określenia danych niezbędnych 

do  oceny  czy  usługa  wykonana  przez  wskazaną  osobę  kwalifikuje  się  by  uzyskać  punkty, 

Zam

awiający przyzna 0 punktów za daną usługę. 

W ocenie Izby, Zamawiający wyraźnie więc wskazał, po pierwsze na podstawie czego 

będzie  oceniał  kryterium  dotyczące  kwalifikacji  i  doświadczenia  osób,  oraz  po  drugie,  że 

obowiązkiem  wykonawców  jest  podanie  doświadczenia  osób  wskazanych  w  tabeli 

znajdującej się w punkcie 2 Formularza oferty w taki sposób umożliwiający Zamawiającemu 

jednoznaczn

ą  jego  ocenę.  W  tej  sytuacji,  to  wykonawca  wiedząc,  jakie  doświadczenie 

skutkuje  uzyskaniem  dodatkowych  punktów,  zobligowany  był  w  taki  sposób  opisać 

doświadczenie  osób  wskazanych  w  tabeli,  aby  jego  zakres,  w  świetle  postawionych  przez 

Zamawiającego  wymagań,  nie  budził  wątpliwości  i  stanowił  podstawę  do  jednoznacznej 

oceny.  Stąd  też  za  całkowicie  nieuprawione  Izba  uznała  stanowisko  Odwołującego,  aby 

Zamawiający  treść  tę  domniemywał  na  podstawie  innych  dokumentów  i  oświadczeń  niż  te 

zawarte  w  tabeli

.  Wskazać  należy,  że  od  wykonawcy  będących  profesjonalistami  wymaga 

się  szczególnej  staranności,  która  powoduje,  iż  to  na  wykonawcy  ciąży  obowiązek 

(umiejętność)  wykazania  określonych  okoliczności,  tym  bardziej  w  sytuacji,  w  której 

oczywistym  jest,  jakie  okoliczności  winien  wykazać.  W  konsekwencji  podanie  przez 

O

dwołującego  jedynie  nazw  dokumentacji  wskazanych  na  potwierdzenie  doświadczenia 

projektanta  w  specjalności  mostowej  lub  konstrukcyjno  budowlanej  oraz  doświadczenia 

projektanta  w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej  w  żaden  sposób  nie  umożliwiała 

Zamawiającemu oceny, czy i ewentualnie jaki obiekt mostowy został  zaprojektowany przez 

pana  T.  S. 

i  o  jakim  obciążeniu  oraz  nie  umożliwiała  oceny,  że  pan  J.  T.  posiada 

doświadczenie przy budowie dróg klasy min. GP o długości min. 2 km każda z infrastrukturą 

techniczną  Powyższe  natomiast  spowodowało,  że  Zamawiając  pozbawiony  został 

możliwości  dokonania  oceny  czy  wykonawca  spełnia  dane  kryterium  i  w  konsekwencji 

przyznania konkretnej liczby punktów. W ocenie Izby nie sposób wywodzić także – jak czyni 

to  odwołujący  się  -  że  użycie  przez  Zamawiającego  dwukropka  w  tabeli  zawartej  w 

załączniku  nr  1  do  SIWZ,  wymagało  od  wykonawców  podania  jedynie  nazw  dokumentacji 

projektowych.  Podkreślić  bowiem  należy,  że  z  opisu  sposobu  przyznawania  punktów  jak 

również z informacji zawartej w kolumnie 3 wers pierwszy w sposób nie budzący wątpliwości 

wynikało,  że  Zamawiający  wymaga  od  wykonawców  podania  doświadczenia  oraz  nazwy 

inwestycji i jej lokalizacji.  

P

odkreślić  należy,  że  nie  jest  i  nie  było  w  tym  postępowaniu  obowiązkiem 

Zamawiającego  odkodowywanie  zakresu  inwestycji  i  domniemywanie  treści,  które  nie  były 

wyartykułowane  w  tabeli  zawartej  załączniku  nr  1  do  SIWZ  po  to,  aby  Odwołujący  uzyskał 


punkty  w  kryterium  nr  3

.  Powyższe  leżało  wyłącznie  w  gestii  Odwołującego.  Wbrew 

twierdzeniom  Odwołującego,  Zamawiający  dla  oceny  w  ramach  kryterium  kwalifikacji  i 

doświadczenia  osób  nie  mógł  tego  dokonywać  przy  uwzględnieniu  treści  wyjaśnień 

udzielonych Zamawiającemu na wezwanie odnośnie rażąco niskiej ceny, bowiem powyższe 

wyjaśnienia oraz złożone dowody nie służą ocenie pozacenowych kryteriów oceny ofert. To 

bowiem  tabela  zawarta  w 

załączniku  nr  1  SIWZ  co  wyraźnie  zaznaczył  Zamawiający  była 

jedynym dokumentem, w ramach którego będzie dokonywana ocena. Jeszcze raz podkreślić 

należy,  że  rolą  Zamawiającego  nie jest  poszukiwanie  tych  informacji.  Nie  powinno  bowiem 

budzić  wątpliwości,  iż  wykazanie,  że  spełniono  wymagania  w  ramach  poza  cenowego 

kryterium oceny ofert, skutkujące przyznaniem dodatkowych punktów, musi być niewątpliwe i 

jednoznaczne. 

Nie  mniej  jednak,  z  uwagi  na  okoliczność,  iż  Zamawiający  ograniczył  ocenę  w 

przedmiocie  kryterium  nr  3  do  tabeli  zawartej  w 

załączniku  nr  1  do  SIWZ,  to  na  obecnym 

etapie postępowania reguł tych nie mógł zmieniać, bo są one wiążące, a ich zmiana wiązałby 

się z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 Pzp). 

Reasumując skład orzekający stwierdził, iż na podstawie nazw inwestycji wskazanych 

w treści załącznika nr 1 do SIWZ nie można było domniemywać ich zakresu, a więc tego pan 

T. S. oraz pan J. T. posiadali odpowiednie 

doświadczenie, za które Zamawiający przyznawał 

określoną w SIWZ punktację. 

Z tych przyczyn Izba uznała zarzut naruszenia przepisów art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z 

art. 7 ust. 1 i 3 Pzp za nieuzasadniony. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kos

ztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art. 

192 ust. 9 i 10 Pzp oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kos

ztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz. 

Przewodniczący: ................………………………................. 


wiper-pixel