KIO 287/20 KIO 288/20 WYROK dnia 28 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 287/20  

KIO 288/20 

WYROK 

  z dnia 28 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  27  lutego  2020  r.  w  Warszawie 

dwóch  odwołań 

wniesionych  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  lutego  2020  r.  przez 

wykonawcę  STRABAG  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Pruszkowie,  ul.  Parzniewska  10,  05-

800 Pruszków (sygn. akt KIO 287/20 i KIO 288/20)  

w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 

100  Toruń,  w  imieniu  którego  działa  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Bydgoszczy  

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz 

przy  udziale  wykonawcy  Transpol  Lider  Sp

ółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Sp

ółka komandytowa z siedzibą w Łojewie, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław, zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawach 

o sygn. akt: KIO 287/20 i KIO 288/20, 

orzeka: 

1.  oddala oba 

odwołania; 

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  -  STRABAG  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, i: 

2.1.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  40  000  zł  00  gr 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

tytułem wpisów od odwołań; 


zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: 

trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione  koszty 

wynagrodzenia 

pełnomocnika strony. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  na  niniejszy  wyrok  – 

w terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:      ………………………….. 


Sygn. akt: KIO 287/20 

KIO 288/20 

U z a s a d n i e n i e 

Województwo  Kujawsko-Pomorskie,  w  imieniu  którego  działa  Zarząd  Dróg 

Wojewódzkich,  w  Bydgoszczy  (dalej:  „Zamawiający)  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  podstawie 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986 

z  późn.  zm.  -  dalej:  „ustawa  Pzp”  lub 

„Pzp”)    postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Przebudowa  i  rozbudowa 

drogi  wojewódzkiej  nr  559  na  odcinku  Lipno  -  Kamień  Kotowy  -  granica  województwa”  z 

podziałem na dwie części:  część I - Etap I od km 1+500 do km 12+500 oraz część II - Etap II 

od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień). Wartość zamówienia przekracza 

kwoty 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 26 września 2019 r., nr ogłoszenia 2019/S 186-451621. 

W dniu 5 lutego 2020 

r. Zamawiający zawiadomił wykonawców o poprawieniu w ofercie 

wykonawcy 

Transpol Lider sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łojewie (dalej: „Transpol”) omyłek na 

podstawie art. 87 ust. 2 pk

t 3 ustawy Pzp w części I i II postępowania. W dniu 13 lutego 2020 

r.  do  prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostały  złożone  odwołania  wniesione  przez 

wykonawc

ę  STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  (dalej:  „Odwołujący”)  na  ww. 

czynności  Zamawiającego  polegające  na  poprawieniu  przez  Zamawiającego  błędów  i 

niezgodności z SIWZ zawartych w ofercie wykonawcy Transpol, w części I Postępowania – 

odwołanie  sygn.  akt  KIO  287/20  i  w  części  II  Postępowania  -  odwołanie  sygn.  akt  KIO 

W obydwu odwołaniach zaskarżonym czynnościom Zamawiającego Odwołujący zarzucił 

naruszenie: 

1)  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  P

zp  poprzez  niewłaściwe  zastosowanie  art.  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy  Pzp  i  poprawienie  w  ofercie  wykonawcy 

Transpol  błędów  nie  mających 

charakteru  innej  omyłki  objętej  dyspozycją  przepisu  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp, 

czego konsekwencją było sprzeczne  z ustawą  Pzp wprowadzenie zmian w treści oferty 

Transpol, 

polegających  na  dostosowaniu  tej  oferty  do  treści  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), 


2)  art.  87  ust.  1  ustawy  P

zp  poprzez  niewłaściwe  zastosowanie  przez  Zamawiającego 

instytucji  wyjaśnień  treści  oferty  wykonawcy  Transpol,  polegające  na  wezwaniu  tego 

Wykonawcy  do  wyjaśnień,  pomimo,  że  jego  oferta  była  jednoznacznie  niezgodna  z 

treścią SIWZ, 

3)  art.  7  ustawy  P

zp  tj.  naruszenia  zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  zasady 

prowadzenie  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji 

poprzez umożliwienie wykonawcy Transpol poprawienie (zmiany) treści oferty po upływie 

terminu  składania  ofert,  pomimo,  że  oferta  ta  zawierała  błędy  i  nieprawidłowości  nie 

mające charakteru omyłki, możliwej do poprawienia w trybie określonym ustawą Pzp (art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 

W

skazując  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  każdego  z  odwołań  i 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności poprawienia innych omyłek w ofertach 

wykonawcy Transpol 

w obu częściach postępowania, dokonanych przez Zamawiającego na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

W  uzasadnieniu  obu 

odwołań  Odwołujący  wskazał  m.in.,  iż  pismem  z  dn. 

04.02.2020r.  (znak  ZDW.N4.363.20.2019)  przesłanym  Odwołującemu  w  dniu  05.02.2020r., 

Zamawiający poinformował Odwołującego, że w dniu 14.01.2020 roku skierował do Transpol 

pismo pt: „Inna omyłka art. 87 ust. 2 pkt 3” w którym dokonał zmiany kwalifikacji omyłek w 

ofercie Transpol z oczywistych (art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp) na inn

e omyłki (art. 87 ust. 2 

pkt  3  ustawy  P

zp).  Przywołane  wyżej  pismo  zostało  załączone  przez  Zamawiającego  do 

informacji  z  dnia  04.02.2020  roku. 

Zmiana  kwalifikacji  omyłek  dotyczyła  następujących 

pozycji kosztorysowych; 

kosztorys  branża  drogowa,  dział  3  ODWODNIENIE,  pozycja  35  d.3  część  I  /  pozycja 

32.d.3 część II  

Tekst z omyłką: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 40 cm (wraz 

z  montażem  skośnych  żelbetowych  kołnierzy  wlotowych  i  wylotowych)  Nr.  spec.  techn. 

D-06.02.01  

Tekst poprawny: Przepusty rurowe pod zjazdami - 

rury polipropylenowe PP o średnicy 40 

cm  (wraz  z  umocnieniem  brukowcem  z  kamienia  narzutowego  o  wym.  13-17  cm  na 

zaprawie cementowo-piaskowej gr 10 cm) Nr. spec.  techn.jP-06.02.01kN/m Nr spec. D-

02.01.01a 

kosztorys branża drogowa, dział 4 PODBUDOWA, pozycja 44.d.4 część i/ pozycja 39.d.4 

część II 


Tekst z om

yłką: Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą GRUNT 

STABILIZOWANY  CEMENTEM  W  BETONIARNI  Rm=l,5  MPa 

GRUBOŚĆ  15  cm  (po 

uwzględnieniu krotności) Nr spec. techn. D-04.05.01 Krotność = 1.5D- 06.02.01 

Tekst  poprawny:  Podbudowy  betonowe  gr.10  cm 

pielęgnowane  piaskiem  i  wodą 

mieszanka kruszywa  lub  gruntu  związanego  spoiwem  hydraulicznym  Cl,5/2  GRUBOŚĆ 

15 cm (po uwzględnieniu krotności) Nr spec. techn. D-04.05.01 Krotność = 1.5 

kosztorys  branża  drogowa,  dział  4  PODBUDOWA,  pozycja  45.d.4  część  I  /  pozycja 

40.d.4 część II 

T

ekst z omyłką: Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą GRUNT 

STABILIZOWANY  CEMENTEM  W  BETONIARNI  Rm=l,5  MPa  Nr  spec.  techn.  D-

Tekst  poprawny: 

Podbudowy  betonowe  gr.10  cm  pielęgnowane  piaskiem  i  wodą 

(mies

zanka kruszywa lub gruntu związanego spoiwem hydraulicznym 0,5/2 grubości 10 

cm) Nr spec. techn. D- 04.05.01 

Kosztorys  branża  drogowa,  dział  5  NAWIERZCHNIA,  pozycja  63  d.5.  część  I/  pozycja 

54.d.5 część II 

T

ekst  z  omyłką:  Nawierzchnie  z  mieszanek  mineralno-  bitumicznych  asfaltowych  o 

grubości  4  cm  (warstwa  ścieralna)  GRUBOŚĆ  WARSTWY  5  CM)  Nr  spec.  techn.  D-

05.03.05b Krotność = 1.25  

Tekst  poprawny:  Nawierzchnie  z  mieszanek  mineralno-  bitumicznych  asfaltowych  o 

grubości  4  cm  (warstwa  wiążąca)  GRUBOŚĆ  WARSTWY  5  CM)  Nr  spec.  techn.  D-

05.Q3.05b Krotność = 1.25 

kosztorys  branża  drogowa,  dział  5  NAWIERZCHNIA,  pozycja  64  d.5  część  I/  pozycja 

55.d..5 część II 

Tekst  z  omyłką:  Nawierzchnie  z  mieszanek  grysowo-  mastyksowych SMA  o grubości  5 

cm (warstwa ścieralna) z transportem materiału na odległość 5km - JEZDNIA GŁÓWNA 

Nr. spec. techn. D- 05.03.13  

Tekst poprawny:  Nawierzchnie z mieszanek grysowo- 

mastyksowych SMA o grubości 4 

cm (warstwa ścieralna) z transportem materiału na odległość 5km - JEZDNIA GŁÓWNA 

Nr. spec. techn. D- 05.03.13. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  wskazane  pozycje  kosztorysowe  zostały  na  wcześniejszym 

etapie postępowania zakwalifikowane przez Zamawiającego jako oczywiste omyłki pisarskie 

i poprawione na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, o 

czym Zamawiający powiadomił 


Transpol  w  piśmie  z  dnia  03.12.2019  roku  (znak:  ZDW.N4.363.20.2019).  Czynność 

Zamawiającego polegająca na poprawieniu omyłek w ofercie Transpol na podstawie art. 87 

ust.  2  pkt  1  ustawy  P

zp  została  zaskarżona  przez  Strabag  Sp.  z  o.o.  w  odwołaniu 

wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 03.02.2020 roku. W wyniku tego 

odwołania,  Zamawiający  pismem  z  dnia  04.02.2020  roku,  znak:  ZDW.N4.363.20.2019, 

poinformował Wykonawców o zmianie kwalifikacji wskazanych omyłek z oczywistych omyłek 

pisarskich  na  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający wraz 

ze zmianą kwalifikacji prawnej stwierdzonych niezgodności w ofercie Transpol, nie dokonał 

jakiejkolwiek  modyfikacji  w  sposobie  poprawienia  stwierdzonych  błędów.  Obie  czynności 

Zamawiającego,  polegały  na  wpisaniu  we  wskazanych  wyżej  pozycjach  kosztorysowych 

o

ferty Transpol prawidłowego tekstu opisu pozycji kosztorysowej, tj. która określona została 

modyfikacją SIWZ z dnia 04.11.2019 roku. 

W  ocenie  Odwołującego,  czynności  Zamawiającego  polegające  na  poprawieniu 

wskazanych wyżej omyłek w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostały dokonane z 

naruszeniem  tego przepisu, z  uwagi na to

, że opisane niezgodności w ofercie Transpol nie 

mają  charakteru  omyłek  w  rozumieniu  tego  przepisu.  Ponadto  dokonane  przez 

Zamawiającego  poprawki  spowodowały  istotną  zmianę  treści  ofert  Transpol,  co  stanowi 

negatywną  przesłankę  zastosowania  wskazanego  powyżej  przepisu  i  powinno  powodować 

unieważnienie czynności Zamawiającego. 

Odwołujący  podniósł,  że  nieprawidłowości  w  ofercie  Transpol  nie  stanowiły  omyłki, 

lecz  błąd  wywołany  świadomym  działaniem  Wykonawcy,  wynikający  z  nieuwzględniania  w 

treści ofert zmian wprowadzanych do SIWZ w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

Za  takim  wnioskiem  przemawia  w  jego  ocenie 

w  szczególności  kolejność  zdarzeń 

zaistniałych w trakcie postępowania. Transpol załączył do swojej oferty kosztorys, który nie 

odpowiadał  treści  SIWZ,  ukształtowanej  ostatecznie  modyfikacją  dokonaną  w  dniu 

04.11.2019  roku

,  w  wyniku  której  kilka  pozycji  przedmiaru  zostało  zmienionych  w  sposób 

zasadniczy tj

. pierwotnie występujące w kosztorysie asortymenty robót zostały usunięte, a w 

ich  miej

sce  Zamawiający  wprowadził  inne.  Dotyczy  to  pozycji,  które  zostały  przez 

Z

amawiającego  zmienione  w  ofercie  Transpol  poprzez  sprostowanie  omyłek  na  podstawie 

art.  87  ust  2  pkt  3  ustawy  Pzp. 

Istotny  jest  fakt,  iż  Transpol  we  wskazanych  pozycjach  w 

ogóle  nie  uwzględnił  zmian  wprowadzonych  przez  Zamawiającego.  Analiza  kosztorysu 

załączonego  przez  Transpol  prowadzi  do  wniosku,  że  wskazane  pozycje  w  100% 

odpowiadają  opisowi  pozycji  kosztorysowych  sprzed  zmiany  SIWZ,  dokonanej  przez 

Zamawiającego w dniu 04.11.2020 roku. 


W  ocenie  Odwołującego  wskazane  okoliczności  świadczą  o  tym,  że  Transpol  w 

sposób  świadomy  nie  zastosował  się  do  modyfikacji  SIWZ,  czego  konsekwencją  było 

złożenie  oświadczenia  woli  sprzecznego  z  warunkami  określonymi  i  wymaganymi  przez 

Zamawiającego.  Ukształtowanie  tego  oświadczenia  w  przywołanych  powyżej  pozycjach  w 

sposób  odpowiadający  treści  pierwotnego  kosztorysu,  przekreśla  możliwość  uznania 

wskazanych nieprawidłowości jako omyłek. Opisana sekwencja zdarzeń, jak również analiza 

kosztorysu  Transp

ol  prowadzi  do  wniosku,  że Wykonawca nie  zaoferował  wykonania robót 

wymaganych  przez  Zamawiającego  we  wskazanych  -  zmienionych  pozycjach 

kosztorysowych.  B

rak  jest  w  ofercie  Transpol,  a  w  szczególności  w  kosztorysie  ofertowym 

takich treści, które pozwoliłby na stwierdzenie, że pominięcie zmiany SIWZ dokonane zostało 

wyłączenie  w  wyniku  zniekształcenia  oświadczenia  woli,  a  tym  samym,  że

zamiarem 

Transpol  było  zaoferowanie  wykonania  robót  w  sposób  wymagany  SIWZ.  Wniosek  ten  w 

ocenie Odwołującego wynika w szczególności z przywołanego powyżej faktu nie ujęcia przez 

Transpol  we  wskazanych  pozycjach  w  jakimkolwiek  zakresie  zmian  dokonanych  przez 

Zamawiającego.  W  związku  z  tym  nie  można  w  zaistniałej  sytuacji  stwierdzić,  że 

Zamawiający  dokonał  wyłącznie poprawienia  omyłki,  skoro konwalidowanie oferty  Transpol 

polegało  na  całkowitym  zastąpieniu  przez  Zamawiającego  niewłaściwych  asortymentów 

robót prawidłowymi, zgodnymi ze zmianami SIWZ. Dodatkowo Odwołujący wskazał, że brak 

było  w  treści  kosztorysów  Transpol  takich  treści,  na  podstawie  których  Zamawiający  mógł 

uznać,  że  Transpol  dokonał  w  kosztorysie  wyceny  zmienionych  asortymentów  robót,  co 

przekreśla  możliwość  zastosowania  instytucji  poprawy  omyłek  w  trybie  art.  87  ust  2  pkt  3 

ustawy  Pzp.  I

stotna  dla kwalifikacji  błędów  w  ofercie  Transnol  jak też  oceny  prawidłowości 

działania Zamawiającego jest, zdaniem Odwołującego, okoliczność nie uwzględnienia przez 

Wykonawcę  w  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny  pozycji  kosztorysowych  poprawionych 

przez  Zamawiającego.  Zgodnie  z  udostępnioną  przez  Zamawiającego  korespondencją 

prowadzoną z Transpol w postępowaniu, Wykonawca przedłożył w piśmie z dnia 13.12.2019 

roku znak: l-

XII/2019/559 wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W przedmiotowych wyjaśnieniach 

Transpol  nie  uwzględnił  poprawionych  przez  Zamawiającego  pozycji  kosztorysowych  na 

podstawie art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy P

zp. Okoliczność ta wynika z pisma Zamawiającego z 

dnia  19.12.2019  roku  znak: 

ZDW.N4.363.20.2019,  w  którym  Transpol  wezwany  został  na 

podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  P

zp  do  uargumentowania,  dlaczego  w  przedłożonych 

wyjaśnieniach  nie  wziął  pod  uwagę  sprostowanych  przez  Zamawiającego  omyłek  w  treści 

swojej  o

ferty.  Powielenie  tych  samych  błędów  w  piśmie,  w  którym  Wykonawca  wyjaśnia 

sposób  wyceny  robót,  czyli  przyjęte  założenia  kalkulacyjne  pozycji  kosztorysowych,  w 

sposób  jednoznaczny  przekreśla  możliwość  omyłkowego,  nieświadomego  działania 

Wykonawcy. Wskazane okoliczności i ocena zachowania Wykonawcy powinna prowadzić do 


odrz

ucenia  Oferty  Transpol,  nie  zaś,  jak  to  uczynił  Zamawiający,  do  podjęcia  kolejnych 

działań mających na celu konwalidowanie wadliwej i sprzecznej z SIWZ oferty Wykonawcy. 

O

dwołujący  stwierdził,  iż  ocena  opisanych  w  odwołaniu  czynności  Zamawiającego, 

prowadzi  dodatkowo  do  wniosku,  że  Zamawiający  w  sposób  nieprawidłowy  zastosował  w 

postępowaniu  instytucję  wyjaśnień  treści  Oferty  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp, 

czego konsekwencją było nieuzasadnione poprawienie omyłek w ofercie Transpol. W ocenie 

Odwołującego, wskazane w odwołaniu nieprawidłowości, świadczyły o tym, że Wykonawca 

w  sposób  niezgodny  z  SIWZ  opracował  ofertę,  z  uwagi  na  nieuwzględnienie  w  jej  treści 

zmian  SIWZ

.  Co istotne,  wezwanie do  wyjaśnień  wystosowane  zostało  w  sytuacji,  w  której 

po  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny  Zamawiający  posiadał  dodatkowe  informacje, 

potwierdzające,  że Transpol  nie  zawarł  w  ofercie asortymentów  robót  zgodnych ze zmianą 

SIWZ.  Wskazane  okoliczności,  powinny  prowadzić  do  odrzucenia  przez  Zamawiającego 

o

ferty Transpol jako niezgodnej z SIWZ, nie zaś do wezwania do wyjaśnień oraz poprawienia 

omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący  stwierdził,  że  nieuzasadnione  z  uwagi  na  powyższą  argumentację 

poprawienie niezgodności z SIWZ w ofercie Transpol doprowadziło do istotnej zmiany treści 

ofert

y.  Zastąpienie  przez  Zamawiającego  opisu  nieprawidłowych  pozycji  kosztorysowych 

prawidłowym  -  zgodnym  z  SIWZ  opisem  spowodowało  bowiem  w  jego ocenie  wytworzenie 

nowego  oświadczenia  woli,  które  nie  zostało  zawarte  w  ofercie  Transpol.  Poprawienie 

błędów  w  Ofercie  Transpol  dotyczyło  istotnych  dla  całości  zamówienia  zakresów  robót. 

D

okonana  przez  Zamawiającego  modyfikacja  treści  SIWZ  doprowadziła  do  znaczącej 

zmiany treści pozycji kosztorysowych pod względem technologii oraz zakresu robót, bowiem 

Zamawiający w odniesieniu do nawierzchni warstwę ścieraną zastąpił warstwą wiążącą oraz 

skorygował  grubość  koniecznej  do  wyceny  warstwy  ścieralnej  do  zgodnej  z  dokumentacją 

projektową,  w  konsekwencji  zastępując konieczność  wyceny  warstwy  ścieralnej  grubości  5 

cm  wraz  z 

transportem  materiału  na  odległość  5  km  koniecznością  wyceny  warstwy 

ścieralnej o grubości 4 cm. Podobnie w przypadku przepustów rurowych po zmianie należało 

wycenić  inny  materiał  niż  przewidziany  pierwotnie (rury  żelbetowe  vs.  rury  polipropylenowe 

PP)  i 

inną technologię wykonania, czy też pozycji dotyczących podbudowy, gdzie nastąpiła 

zmiana  rodzaju  materiału  -  na  materiał  o  wyższych  parametrach  wytrzymałościowych. 

Analiza  wskazanych pozycji kosztorysowych prowadzi 

w ocenie Odwołującego do wniosku, 

że  są  to  różne  zakresy  robót,  oraz  różne  technologie  wykonania  robót.  Tym  samym  nie 

można  mówić  o  nieistotnej  zmianie  treści  oferty  dokonanej  w  wyniku  poprawienia  przez 

Zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Co więcej powielenie 

tych 

samych  błędów  w  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny  prowadzi  do  wniosku,  że  cena 

zaoferowana  przez  Transpol  za  wykonanie  błędnie  wpisanych  pozycji  kosztorysowych,  nie 


powinna  mieć  zastosowania  do  zmienionych  w  wyniku  sprostowania  omyłki  pozycji 

kosztorysowych. 

Na poparcie 

swojego stanowiska Odwołujący przywołał wyroki Izby z dnia 06.12.2017 

roku sygn. akt KIO 2394/17, wyroku w sprawie sygn. akt KIO 408/19 (bez wskazania daty), z 

dnia  17.10.2019  roku,  KIO  1964/19),  z  dnia  20.01.2009  roku,  KIO/UZP/09),  z  dnia 

13.01.2012  roku  sygn.  akt  KIO  2810/11,  z  dnia  09.12.2014  roku  sygn.  akt  KIO  2457/141 

akcentując w szczególności te ich fragmenty, z których wynika,

iż nie podlega sprostowaniu 

błąd wynikający ze świadomego działania Wykonawcy. 

Pismami  z  dnia  17  lutego  2020 

r.  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego 

po stronie Zamawiającego w sprawach sygn. akt KIO 287/20 i KIO 288/20 zgłosił wykonawca 

Transpol Lider sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łojewie. 

Pismem  z  dnia  25  lutego  2020  r., 

złożonym  na  posiedzeniu,  Zamawiający  złożył 

odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie. 

Izba  dopuściła  w  poczet  materiału  dowodowego  dokumentację  postępowania  złożoną 

przez Zamawiającego na nośniku CD oraz pisma załączone do odpowiedzi na odwołanie w 

tym  m.in.:  pismo  Transpol  Lider  Sp.  z  o.o.  sp. 

k.  z  dnia  14  stycznia  2020  r.  o  wyrażeniu 

zgody  na  poprawę  omyłki  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  pismo 

Zamawiającego z dnia 14 stycznia 2020 r. o dokonaniu poprawy omyłki na podstawie art. 87 

u

st. 2 pkt 3 ustawy Pzp, wyjaśnienia Transpol Lider Sp. z o.o. sp. k. z dnia 24 grudnia 2019 r. 

(wraz  z  załącznikami  objętymi  tajemnicą  przedsiębiorstwa),  złożone  na  wystąpienie 

Zamawiającego  z  dnia  19  grudnia  2019  r.  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp, 

wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  wraz  z  załącznikami  m.in.  ofertami  podwykonawców 

(zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa), a także dowody złożone do akt sprawy przez 

Odwołującego  w  postaci  pierwszej  i  trzeciej  strony  zgłoszenia  przystąpienia  oraz 

korespondencji  e-

mail  celem  wykazania  nieskuteczności  Przystąpienia,  oraz  złożone  na 

rozprawie na opracowanie własne. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołania,                                             

uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

stanowiska Stron i  P

rzystępującego, a także zgromadzone dowody, ustaliła i zważyła 

co następuje: 

Odwołania  nie  zawierają  braków  formalnych.  Wpisy  w  prawidłowej  wysokości  zostały 

wniesione w ustawowym terminie. N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

ich odrzuceniem, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

w swoich odwołaniach  w sprawach o sygn. akt KIO 287/20 i KIO 288/20 wskazał, iż  złożył 


oferty w p

ostępowaniu, które według przyjętych kryteriów oceny zaklasyfikowane zostały na 

drugim  miej

scu  w  rankingu  ofert.  Błędy  w  ofertach  Transpol  skutkować  powinny  ich 

odrzuceniem  jako  niezgodnych  z  SIWZ.  S

zkoda  jaką  może  ponieść  Odwołujący  w  wyniku 

czynności  Zamawiającego  wyraża  się  w  tym,  że  w  wyniku  nieuzasadnionego  poprawienia 

błędów  w  ofertach  Transpol  jako  innych  omyłek  polegających  na  ich  niezgodności  z  SIWZ 

niepowodujących istotnych zmian w ich treści, oferty zostały dostosowane to treści SIWZ, co 

powoduje,  że  niemożliwym  stanie  się  ich  odrzucenie  z  tego  powodu,  a  w  konsekwencji 

Od

wołujący  pozbawiony  zostanie  możliwości  udzielenia  zamówienia  pomimo,  że  złożone 

przez niego ofert

y są zgodne z SIWZ i są najkorzystniejsze w tym postępowaniu. 

W  ocenie  Izby  Odwołujący  legitymuje  się  uprawnieniem  do  skorzystania  w 

przedmiotowym  postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona 

materialnoprawna przesłanka, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący jest 

zainteresowany 

pozyskaniem  zamówienia  częściach  I  i  II  i  w  tym  celu  złożył  oferty.  W 

przypadku  potwierdzenia  się  zarzutów  odwołań,  mógłby  zatem  liczyć  na  udzielenie 

zamówienia. 

W  ocenie  Izby  Wykonawca 

Transpol  Lider  sp.  z  o.o.  sp.k.  z  siedzibą  w  Łojewie  (dalej: 

„Przystępujący”) zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego  wypełnił  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy  Pzp,  w  związku  z 

czym sta

ł się jego uczestnikiem. 

Następnie Izba ustaliła:  

Stosownie  do  pkt  3.4  SIWZ 

„Szczegółowa  charakterystyka  zadania”  wykonanie 

przedmiotu 

zamówienia winno nastąpić zgodnie z zamieszczoną na stronie Zamawiającego 

dokumentacją projektową. 

W  myśl  pkt  13.1  SIWZ  ofertę  stanowi:  Wypełniony  i  podpisany  Formularz  oferty  wg 

załącznika nr 1 do SIWZ; Wypełnione i podpisane Formularze ofertowe wg załącznika nr 5 

do SIWZ. 

Zgodnie z pkt 5 Formularza ofertowego wykonawca 

oświadczał, że zapoznał się z SIWZ i 

uznaje się za związanego określonymi w niej postanowieniami.   

Pkt 16.3. SIWZ 

wskazuje, że cena oferty jest ceną kosztorysową, formularze kosztorysu 

ofertowego winny  być  wypełnione w  każdej  pozycji,  a ceny  jednostkowe i  stawki  określone 

przez  Wykonawcę  w  ofercie  nie  będą  podlegały  zmianom  w  toku  realizacji  przedmiotu 

zamówienia.  Na cenę oferty  składa się całkowity  koszt  wykonania przedmiotu  zamówienia. 

Zgodnie  natomiast  z  pkt.  16.4  SIWZ  płatność  za  przedmiot  zamówienia  będzie  miała 

charakter obmiarowy i zostanie dokonana w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, 

wynikający  z  dokonanych  i  potwierdzonych  przez  Inżyniera  Kontraktu/Zamawiającego 


obmiarów  powykonawczych  niewykraczających  poza  zakres  przedmiotu  zamówienia  oraz 

sporządzonych  na  ich  podstawie  sprawdzonych  i  zatwierdzonych  kosztorysów 

powykonawczych robót podstawowych. 

Jak  to  zostało  przedstawione  w  przytoczonych  powyżej  odwołaniach,  Zamawiający  w 

dniu 4 listopada 2019 r. wprowadził  zmiany  w  opisie pozycji kosztorysu ofertowego:  35 d.3 

część  I  /  pozycja  32.d.3  część  II,    44.d.4  część i/  pozycja  39.d.4  część  II,  45.d.4  część  I  / 

pozycja  40.d.4  część  II,  63  d.5.  część  I/  pozycja  54.d.5  część  II  i  64  d.5  część  I/  pozycja 

55.d..5 część II.  

Przystępujący  w  swoim  kosztorysie ofertowym  dokonał  wyceny  tych pozycji,  jednak  nie 

uwzględnił  zmian  ich  opisu.  W  związku  z  tym  Zamawiający,  uznając,  iż  doszło  do  omyłki,  

działając  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  dokonał  poprawy  w  tym  zakresie 

oferty Przystępującego.  

Izba zważyła, co następuje 

Odwołania podlegają oddaleniu. Nie potwierdziły się bowiem  zawarte w  nich zarzuty, w 

granicach których, stosownie do art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, Izba orzeka.  

Wskazane  w  odwołaniach,  jako  naruszone  w  ocenie  Odwołującego  przez 

Zamawiającego przepisy ustawy Pzp stanowią odpowiednio:  

-art.  87  ust.  1:  W 

toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców 

wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między 

zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem 

ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

-  art.  87  ust.  2  pkt  3:  Z

amawiający  poprawia  w  ofercie   inne  omyłki  polegające  na 

niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące 

istotnych  zmian  w  treści  oferty  -  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego 

oferta została poprawiona. 

-  art.  7: 

Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 1a. Zamawiający, 

w zakresi

e określonym w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień 

rządowych  i  w  innych  umowach  międzynarodowych,  których  stroną  jest  Unia  Europejska, 

zapewnia  wykonawcom  z  państw-stron  tego  porozumienia  i  wykonawcom  z  państw-stron 

tych  umów  oraz  robotom  budowlanym,  dostawom  i  usługom  pochodzącym  z  tych  państw, 

traktowanie  nie  mniej  korzystne  niż  traktowanie  wykonawców  pochodzących  z  Unii 

Europejskiej  oraz  robót  budowlanych,  dostaw  i  usług  pochodzących  z  Unii  Europejskiej.  2. 


Czynności  związane  z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia  wykonują  osoby  zapewniające  bezstronność  i  obiektywizm.  3.  Zamówienia 

udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  ustawy,  przy  czym 

Odwołujący  wskazując  cały  przepis,  jednocześnie  zawęził  zarzut  do  naruszenia  zasady 

równego  traktowania  wykonawców  i  zasady  prowadzenia  postępowania  w  sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. 

Jak  stwierdził  na  rozprawie  Odwołujący  i  co  wynika  z  treści  odwołania,  podstawą 

postawionego  przez  niego  zarzut

u  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy  Pzp  j

est to,  iż  w  jego ocenie przedmiotowe błędy  w  ofercie Przystępującego noszą 

zna

miona  świadomego  działania  wykonawcy,  co  wyłącza  możliwość  ich  poprawy  na 

podstawie tego przepisu.  

W pierwszej kolejności rozstrzygnięcia zatem wymaga, czy w ofercie Przystępującego 

wystąpiła  inna  omyłka  (niż  oczywista  omyłka  pisarska  lub  oczywista  omyłka  rachunkowa), 

podlegająca poprawie przez Zamawiającego na podstawie ww. przepisu ustawy Pzp.  

Nie  jest  w  sprawie 

sporne,  że  treść  przedmiotowych  pozycji  kosztorysu  ofertowego 

Przystępującego,  zawiera  zapisy  tożsame  z  tymi,  które  występowały  w  SIWZ  do  czasu 

wprowadzenia  przez  Zamawiającego  zmian  w  dniu  4  listopada  2019  r.  Nie  jest  również 

sporne, że w wyniku poprawy dokonanej przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 

pkt  3  ustawy  Pzp  zapisy  te  otrzymały  treść  tożsamą  z  treścią  nadaną  im  przez 

Zamawiającego ww. zmianą, na co Przystępujący wyraził zgodę. 

W ocenie Izby nie zostało wykazane, aby Przystępujący składając ofertę objął swoją 

wolą  złożenie  jej  w  sposób  sprzeczny  z  SIWZ  i  świadomie  nie  uwzględnił  wprowadzonej 

przez Zamawiającego zmiany kosztorysu ofertowego, tj., że zamierzał wykonać zamówienie 

w inny sposób niż określony w SIWZ. Argumentacja przedstawiona na tę okoliczność przez 

Odwołującego, nie potwierdza jego tezy.   

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującego prezentowanym na rozprawie, 

że  to,  iż  Zamawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  wersję  edytowalną  zmienionych 

kosztorysów  ofertowych,  a  Przystępujący  nie  skorzystał  z  tych  formularzy,  wskazuje  na 

świadome  działanie  Przystępującego.  To,  że  Wykonawca  nie  skorzystał  z  nowej  wersji 

edytowalnej  kosztorysu  ofertowego,  nie  oznacza  bowiem 

automatycznie,  że  zrobił  to 

świadomie i celowo, a nie np. przez przeoczenie.  

Nie można także podzielić oceny Odwołującego, iż za brakiem omyłki przemawia to, 

iż  w  pozycjach  poprawionych  przez  Zamawiającego  brak  jest  asortymentów  wymaganych 

zmieni

oną SIWZ, a oferta w tych pozycjach zawiera opis asortymentu dokładnie taki sam jak 

sprzed  zmian  SIWZ. 

Zauważenia  w  tym  zakresie  wymaga,  co  nie  jest  sporne,  że 


przedmiotowe  pozycje  kosztorysu  są  wypełnione  i  wycenione  przez  Przystępującego,  a 

zatem  wykonawca  ten  zaoferował  podany  w  nich  przedmiot,  tyle  że  w  ofercie  uczynił  to  w 

sposób nieuwzględniający zmian SIWZ, co nie przesądza jednak, iż uczynił to celowo, a nie 

na skutek omyłkowo przyjętego nieaktualnego brzmienia kosztorysu ofertowego.  

Za chybiony należy także uznać kolejny argument Odwołującego przemawiający jego 

zdaniem  za tym, iż  w sprawie nie występuje omyłka, tj., że Zamawiający najpierw poprawił 

przedmiotowe pozycje jako omyłkę pisarską, a później uczynił to w ten sam sposób traktując, 

jako inną omyłkę, co wskazuje zdaniem Odwołującego, że Zamawiający sam nie wiedział, z 

jaką  omyłką ma  do  czynienia,  a  powinien  wiedzieć  jak  poprawić  ofertę,  przy  czym  musi  to 

wynikać  z  oferty.  Powyższe,  wbrew  intencji  Odwołującego,  wskazuje  bowiem,  iż 

Zamawiający od początku nie miał wątpliwości, że chodzi o omyłkę oraz nie miał wątpliwości 

jak ją poprawić.  

Nie  można  także  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego,  iż  z  treści  oferty 

Przystępującego,  Zamawiający  nie  mógł  wiedzieć,  że  Przystępujący  chciał  zaoferować 

zmieniony  asortyment. 

Jak  słusznie  zauważył  na  rozprawie  Zamawiający,  w  treści 

Formularza  Ofertowego  wykonawca  o

świadczał,  iż  zapoznał  się  z  treścią  SIWZ  i 

zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ, natomiast wprowadzone przez 

niego  zmiany  opisu  przedmiotowych  pozycji  kosztorysu  ofertowego 

dotyczą  tego  samego 

zakresu robót, ale chodzi o nieco inne ich wykonanie, niż w pierwotnym opisie zawartym w 

SIWZ,  tj.  takie  jak 

zostało  to  opisane  w  projekcie  budowlano-wykonawczym,  który  od 

początku  stanowił  załącznik  do  SIWZ.  Nadto  zauważenia  wymaga,  iż  np.  podwykonawca, 

którego  oferta  w  zakresie  stabilizacji  gruntu  została  załączona  przez  Przystępującego  do 

wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  odwołuje  się  do  projektu,  a  nie  kosztorysu  ofertowego,  co 

wskazuje, że to projekt był brany pod uwagę przy wycenie oferty.  

Również  okoliczność,  iż  Zamawiający,  po  otrzymaniu  od  Przystępującego  wyjaśnień  w 

zakresie  rażąco  niskiej  ceny  wezwał  go  do  podania,  dlaczego  w  tych  wyjaśnieniach 

posługuje się opisem  pozycji  sprzed  zmiany  SIWZ  i  sprzed  dokonania poprawy  omyłki,  nie 

przysądza  o  braku  omyłki.    Ze  swej  istoty  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  odnoszą  się  do 

kalkulacji ceny 

oferty, a ta, zawierała omyłkowo opisane ww. pozycje, co zostało przyznane 

przez Przystępującego w piśmie z dnia 24 grudnia 2019 r., przy jednoczesnym stwierdzeniu 

wykona

nia zobowiązania zgodnie z SIWZ za podaną w ofercie cenę, oraz załączeniu oferty 

podwykonawcy 

w  zakresie  wykonania  przepustów  pod  zjazdami,  potwierdzającej  tę 

okoliczność. 

Należy,  zatem  przyjąć,  iż  nieuwzględnienie  przez  Przystępującego  zmian  kosztorysu 

ofertowego  było  wynikiem  omyłki  wykonawcy,  przez  którą  zgodnie  z  Wielkim  Słownikiem 


Języka Polskiego PWN należy  rozumieć:  „spostrzeżenie,  sąd  niezgodny  z  rzeczywistością, 

niewłaściwe  postępowanie,  posunięcie”.  Zastosowanie  w  kosztorysie  ofertowym 

nieaktualnego  opisu  przedmiotowych  pozycji  jest  niewłaściwe,  jednak  wbrew  stanowisku 

Odwołującego, wskazane przez niego okoliczności, nie przemawiają za tym, aby uznać to za 

świadome  działanie  Wykonawcy,  obliczone  na  zaoferowanie  w  tym  zakresie  innego 

przedmiotu zamówienia, niż wymagany SIWZ, a nie omyłkę.  

W  związku  z  tym,  iż  w  odniesieniu  do  brzmienia  ww.  pozycji  kosztorysu  ofertowego 

wystąpiła  omyłka, 

polegająca  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  zbadaniu  podlega,  czy  jej 

poprawa przez Zamawiającego nie spowodowała istotnych zmian w treści oferty, jak twierdzi 

Zamawiający, czy jednak spowodowała takie zmiany, jak twierdzi Odwołujący. 

Jak  wynika  ze  stanowiska  Zamawiającego  przedstawionego  na  rozprawie  opis 

przedmiotu 

zamówienia  został  opisany  zgodnie  z  ustawą  Pzp  w  projekcie  budowlano-

wykonawczym,

co  nie  jest  sporne

.  Wykonawcy  byli  zobowiązani  wykonać  przedmiot 

zamówienia zgodnie z tym projektem, a nie kosztorysami ofertowymi, które służyły wyłącznie 

do  wyceny.  Przystępujący  w  tych  pozycjach  nie  zmienił  ceny,  a  w  swoich  wyjaśnieniach 

wskazał,  że  wykona  ten  zakres  zgodnie  z  projektem.  Jak  ponadto  stwierdził  Zamawiający, 

z

mieniając  opis  pozycji  kosztorysowych,  a  następnie  poprawiając  ofertę  Przystępującego, 

Zamawiający  dostosował  je  do  treści  projektu,  zgodnie  z  którym  od  początku  przedmiot 

zamówienia miał być wykonany. 

W  ocenie  Izby  n

ie  zostało  potwierdzone  stanowisko  Odwołującego,  że  przedmiotowe 

pozycje  kosztorysu  ofertowego  Przystępującego  zostały  zmienione  na  skutek  poprawy 

omyłki  przez  Zamawiającego  w  sposób  zasadniczy,  tj.,  jak  twierdzi,  że  pierwotnie 

występujące  w  kosztorysie  asortymenty  robót,  zostały  usunięte,  a  w  ich  miejsce 

Zamawiający wprowadził inne.  Przede wszystkim, jak słusznie zauważył sam Odwołujący w 

części  dotyczącego  argumentacji  odnoszącego  się  do  omyłki,  poprawa  omyłki  polegała  na 

zastąpieniu  nieaktualnego  opisu  robót,  opisem  aktualnym,  wynikającym  ze  zmian 

wprowadzonych  w dniu  4 listopada 2019 r.

, a nie zastąpienia jednych pozycji robót innymi. 

Nadto,  jak 

zasadnie  stwierdził  Przystępujący,  posługując  się  terminem  asortyment, 

zważywszy  na  treść  zakwestionowanych  pozycji,  należy  rozumieć  przepusty  rurowe, 

pod

budowę betonową i nawierzchnię, a wbrew stanowisku Odwołującego pozycje te zostały 

utrzymane po zmianach SIWZ, 

zakres wskazanych w nich robót nie uległ zmianie, a jedynie 

w części został zmieniony ich opis, z dostosowaniem do projektu.   

Jak 

podał  Odwołujący  w  swoim  opracowaniu,  złożonym  na  rozprawie  i  co  wynika  ze 

stanowiska Zamawi

ającego i Przystępującego, zmiany dotyczyły przede wszystkim:  


w  odniesieniu  do  przepustów  rurowych  pod  zjazdami  (pozycja  35  d.3  część  I  /  pozycja 

32.d.3  część  II)  -  zastąpienia  rury  żelbetowej  rurą  polipropylenową,  przy  czym  zostało 

pozostawione odwołanie do Specyfikacji Technicznej D-06-02-01, 

w odniesieniu do podbudowy betonowej gr.10 cm pielęgnowanej piaskiem i wodą (pozycja 

4.d.4 część i/ pozycja 39.d.4 część II oraz pozycja 45.d.4 część I / pozycja 40.d.4 część II) 

– zmiany materiału tj. zastąpienia gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni mieszanką 

kruszywa lub  gruntu  związanego spoiwem  hydraulicznym,  przy  czym  zostało  pozostawione 

odwołanie do Specyfikacji Technicznej D-04-05-01, 

- w odniesieniu do nawierzchni (

pozycja 63 d.5. część I/ pozycja 54.d.5 część II oraz pozycja 

64 d.5 część I/ pozycja 55.d.5 część II) – wykonania warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, 

przy  cz

ym  projekt  obejmuje  swoim  zakresem  wykonanie  nawierzchni,  której  dwie  górne 

warstwy stanowią warstwa ścieralna i warstwa wiążąca i zostało pozostawione odwołanie do 

Specyfikacji Technicznych, odpowiednio D-05-03-05b i D-05-03-13.  

Powyższe  potwierdza,  że  w  odniesieniu  do  poszczególnych  pozycji  występuje 

wskazanie 

na  tę  samą  Specyfikację  Techniczną,  przywoływaną  zarówno  przed  poprawą 

omyłki  jak  i  po  je  poprawie.  Nie uległ  zmianie obmiar  tych robót.  Okoliczność,  iż  np.  jedne 

materiały zostały zastąpione innymi, nie przesądza o tym, że na skutek dokonanej poprawy  

doszło do istotnej zmiany oferty. Od początku Przystępujący był zobowiązany do wykonania 

przedmiotu  umowy  zgodnie  z  projektem,  jak  również  wycenić  wynikający  z  niego  zakres 

robót  w  kosztorysie  ofertowym.  Dokonana  zatem  przez  Zamawiającego  poprawa  omyłki 

dostosow

ująca  opis  ww.  pozycji  kosztorysu  ofertowego  do  ich  aktualnej  treści  w  SIWZ, 

pozosta

jąca bez wpływu na wycenę tych pozycji, a w konsekwencji na cenę oferty oraz na 

obowiązki  wykonawcy,  który  od  początku  obowiązany  był  wykonać  przedmiot  umowy 

zgodnie z SIWZ i do tego zobowiązał się w swojej ofercie, nie wprowadziła istotnych zmian 

oferty. 

W  ocenie  Izby  dokonana  poprawa 

nie zmienia oświadczenia  woli Wykonawcy,  który  od 

początku  deklarował  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  SIWZ,  a  ta  odsyła  do 

dokumentacji projektowej. 

Sposób poprawy jest znany Zamawiającemu, jako, że odnosi się 

do treści kosztorysu ofertowego przez niego wprowadzonej.  Zauważenia również wymaga, 

iż  wykazywane  przez  Odwołującego,  w  złożonym  na  rozprawie  opracowaniu  własnym, 

różnice  parametrów  np.  pomiędzy  rurą  żelbetową  a  rurą  polipropylenową  pozostają  bez 

wpływu  na  ww.  ocenę.  Skoro  Zamawiający  wprowadził  zmiany  w  opisie  poszczególnych 

pozycj

i, które co do zasady miały na celu dostosowanie ich brzmienia do treści dokumentacji 

stanowiącej  od  początku  załącznik  do  SIWZ,  to  różnice  parametrów  niektórych  elementów 

tych  pozycji 

pomiędzy  pierwotnym  brzmieniem  tych  pozycji  kosztorysu  ofertowego,  a 


zmienionym brzmienie

m nie mają przełożenia na ocenę, czy doszło do istotnej zmiany oferty 

na skutek poprawy omyłki w ofercie Przystępującego.  Ocena czy doszło do istotnych zmian 

oferty  jest  dokonywana  bowiem  z  uwzględnieniem  treści  całej  oferty  i  całego  przedmiotu 

zamówienia, a nie jedynie wybranych elementów z niektórych pozycji kosztorysu ofertowego.  

Powyższe  wskazuje,  iż  w  okolicznościach  analizowanej  sprawy,  należy  uznać,  iż 

dokonana przez Zamawiającego poprawa omyłek w kosztorysie ofertowym Przystępującego 

nastąpiła zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Dotyczy ona bowiem niezgodności oferty 

treścią SIWZ i nie powoduje istotnych zmian w treści oferty.  

Celem  wprowadzenia  przepisów  nakazujących  zamawiającemu  dokonanie  poprawy 

oferty 

niezgodnej na skutek omyłki z SIWZ, która nie prowadzi do  istotnych zmian  w treści 

oferty,  było  bowiem  dopuszczenie  do  oceny  w  postępowaniu  także  takich  ofert,  które 

zawierają  różnego  rodzaju  drobne  niedoskonałości,  pod  warunkiem,  że  nie  prowadzi  to  do 

istotnej  zmiany  treści  oferty, 

co  jest  oceniane  z  uwzględnieniem 

całokształtu  okoliczności 

danej  sprawy,  w  tym  rodzaju  i  charakteru 

poprawianych  niezgodności  z  SIWZ,  sposobu 

przeprowadzenia 

poprawy, a także konsekwencji zmian dla treści oferty.  

Nie potwierdziły się także pozostałe zarzuty odwołania.  

Nie 

można zgodzić się z twierdzeniem Odwołującego, że Zamawiający nie miał prawa do 

wystąpienia o wyjaśnienia do Przystępującego z uwagi na to, że oferta ta jednoznacznie była 

niezgodna  z  treścią  SIWZ.  Jak  zostało  wyżej  stwierdzone,  jakkolwiek  opis  robót  w 

analizowanych  pozycjach  kosztorysu  ofertowego  nie  był  zgodny  z  brzmieniem 

wprowadzonym  zmianą  SIWZ  z  dnia  4  listopada  2019  r.,  to  jednak  odwoływał  się  on  do 

Specyfikacji T

echnicznych, które były takie same przed jak i po ww. zmianach SIWZ, a nadto 

treść  Formularza  ofertowego  zawierała  zobowiązanie  wykonawcy  do  wykonania 

zobowiązania  zgodnie  z  SIWZ,  a  w  konsekwencji  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  a 

zatem  wbrew  stanowisku  Odwołującego,  oferta  Przystępującego  nie  była  jednoznacznie 

niezgodna 

z treścią SIWZ.  Okoliczność, iż opis badanych pozycji kosztorysu ofertowego nie 

jest  zgodny 

z  treścią  SIWZ  sama  w  sobie  nie  wyłączała  możliwości  wystąpienia  o  jej 

wyjaśnienia  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  To,  iż  takie  wystąpienie  nastąpiło  po 

otrzymaniu  przez  Zamawiającego  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  w  których  Przystępujący 

odnosił  się  do  kalkulacji  złożonej  oferty,  co  zważywszy  na  cel  wystąpienia  jest  zrozumiałe, 

pozostaje  bez  wpływu  na  powyższą  ocenę.  Zauważenia  przy  tym  wymaga,  iż  w  swoich 

wyjaśnieniach  udzielonych  na  wystąpienie  Zamawiającego  na  podstawie  art.  87  ust.  1 

ustawy  Pzp 

Przystępujący  wskazał  na  omyłkowe  zastosowanie  w  kosztorysie  ofertowym 

nieaktualnego opisu robót w przedmiotowych pozycjach, a w konsekwencji w wyjaśnieniach 

rażąco  niskiej  ceny  i  potwierdził  wykonanie  zamówienia  stosownie  do  treści  oferty  po 


dokonanym poprawieniu przez Zamawiającego występujących w niej omyłek, przedstawiając 

na potwierdzenie swoich twierdzeń ofertę podwykonawcy.  

Nie  zostało  w  żaden  sposób  wykazane  przez  Odwołującego  nierówne  traktowanie 

wykonawców,  bądź  prowadzenie  przez  Zamawiającego  postępowania  w  sposób 

nie

zapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  który  to  zarzut  Odwołujący  wiąże  z 

poprawieniem 

przez  Zamawiającego  omyłek  w  ofertach  Przystępującego.  Jak  wyżej 

wskazano  oferty  wykonawcy  Transpol 

w  obu  częściach  postępowania  zawierały  omyłki, 

których poprawienie  zostało dokonane przez Zamawiającego zgodnie z  art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp.   

Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba 

uwzględnia odwołanie w przypadku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  które  miało  lub  może  mieć  istotny 

wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. W analizowanej sprawie nie zostało 

wykazane,  aby  doszło  do  takiego  naruszenia  przepisów.  Stosownie  do  art.  6  Kodeksu 

cywilnego  w  z

wiązku  z  art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp  ciężar  dowodu  w  tym  zakresie  obciążał 

Odwołującego. 

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego w sprawach sygn. akt KIO 287/20 i KIO 288/20 

orzeczono na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 

2 lit. 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i s

posobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  zasądzając  od 

Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  3 600,00  zł  tytułem  kosztów  zastępstwa 

prawnego strony, na 

podstawie faktury złożonej do akt sprawy przed zamknięciem rozprawy, 

obejmującej łączne wynagrodzenie w sprawach KIO 287/20 i 288/20.  

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel