KIO 286/20 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 286/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  26  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  M.  S.-G., 

prowadzącą  w  Rybniku  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo 

Wytwórczo Handlowe WIP M. S.-G. 

postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia 

prowadzonym 

przez 

Miasto 

Zabrze  

z siedzibą w Zabrzu 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 7.500,00 zł 

(słownie:  siedmiu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  M.  S.-G., 

prowadzącej  w  Rybniku  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo 

Wytwórczo Handlowe WIP M. S.-G., stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 286/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Miasto  Zabrze  z  siedzibą  w  Zabrzu  –  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „zakup,  dostawa  (wraz  z  rozładunkiem)  sprzętu 

komputerowego na potr

zeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

5 listopada 2019 r., poz. 618060-N-2019. 

Wobec: 

1)  zaniechania  przez  zama

wiającego  czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty  CPU 

ZETO sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 

czynności  zamawiającego  polegającej  na  wyborze  ww.  oferty  jako  najkorzystniejszej  w 

zakresie części 1 zamówienia, 

wykonawca  M.  S.-G.

,  prowadząca  w  Rybniku  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Przedsiębiorstwo Wytwórczo  Handlowe WIP  M.  S.-G.,  zwana  dalej  „odwołującym”,  wniosła 

12 lutego 2020 

r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  CPU  ZETO  pomimo,  że  treść  tej  oferty  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

2)  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  przez 

dokonanie wyboru oferty wykonawcy CPU ZETO jako najkorzystniejszej oferty oraz przez 

zaniechanie 

dokonania 

wyboru 

oferty 

złożonej 

przez 

odwołującego 

jako 

najkorzystniejszej oferty. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  CPU  ZETO  jako  najkorzystniejszej 

oferty; 

powtórzenia czynności badania i oceny oferty złożonej przez  wykonawcę CPU ZETO, w 

tym odrzucenia oferty CPU ZETO; 

3)  dokonania 

czynności wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej oferty. 

Na podstawie 

pisma zamawiającego z 14 lutego 2020 r. ustalono, że zamawiający kopię 

odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego 

przekazał innym wykonawcom w formie elektronicznej 14 lutego 2020 r. 

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 


Ustalono  także,  że  24  lutego  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  zamawiający  przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odwołaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym 

przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musi

ało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do pr

zepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwo

łaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  


Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel