KIO 285/20 POSTANOWIENIE dnia 20 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 285/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 20 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lutego 2020 r. w 

Warszawie odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajo

wej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2020 r. przez Asseco 

Poland S.A. 

z siedzibą w Rzeszowie,  

postępowaniu prowadzonym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez 

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 285/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów 

dla  Sądownictwa  Instytucja  Gospodarki  Budżetowej  w  Krakowie 

  prowadzi 

postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  celu  zawarcia  umowy  ramowej 

odpowiednim  zastosowaniem  przepisów  dotyczących  trybu  przetargu  nieograniczonego 

pn. 

Umowa  ramowa  na  wybór  pośredników  w  pozyskiwaniu  oprogramowania  Microsoft  lub 

równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Wartość 

zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej 11 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 239-586048. 

W  dniu  12  lutego  2020  r.  wykonawca  Asseco  Poland  S.A. 

wniósł  odwołanie  wobec 

czynności  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  i  wyznaczenia  terminu 

tego 

uzupełnienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 26 ust. 3 

i  

art. 7 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

W  dniu  17  lutego  2020  r. 

do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel