KIO 284/20 WYROK dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 284/20 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Brzeska 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prez

esa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12  lutego 2020  r.  przez  wykonawcę M.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Bioanalytic  M.  S.  z  siedzibą  w 

Gdańsku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Śląskie Centrum Chorób 

Serca w Zabrzu  

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru najkorzystniejszej oferty 

oraz unieważnienie czynności badania i oceny 

ofert  a  także  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  i 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  z  uwzględnieniem  oferty 

Odwołującego;  

2.  K

osztami postępowania obciąża  Zamawiającego:  Śląskie Centrum  Chorób  Serca 

w Zabrzu i: 

1)  zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr. 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez 

wykonawcę  M.  S.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Bioanalytic M. S. 

z siedzibą w Gdańsku tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od  Zamawiającego:  Śląskiego  Centrum  Chorób Serca w  Zabrzu  na 

rzecz  wykonawcy  M.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Bioanalytic M. S. 

z siedzibą w Gdańsku kwotę 7 500 zł 00 gr. (słownie: siedem 


tysi

ęcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Gliwicach.  

Przewodniczący: 

…………………… 

Sygn. akt KIO 284/20 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawia

jący – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu prowadzi w  trybie przetargu 

nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907  ze  zm.) 

(zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”), 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na:  „Dostawę  odczynników  do  oznaczania  leków  i 

kwasu mykofenolowego w krwi i w osoczu krwi

”.  

Wartość zamówienia  nie  przekracza kwot  określonych  w  przepisach  wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Wykonawca M. S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bioanalytic M. S. z 

siedzibą w Gdańsku (zwany dalej: „Odwołującym”) w dniu 12 lutego 2020 r. (data wpływu do 

Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej)  złożył  odwołanie  na  czynność  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  z  uwagi  na 

niezgodność oferty Odwołującego z SIWZ.  

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  w  odwołaniu  naruszenie  następujących 

przepisów ustawy:  

art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 

poprzez błędne i nieuzasadnione przyjęcie, iż oferta 

Odwołującego jest niezgodna z treścią SIWZ, co skutkowało błędnym uznaniem, iż podlega 

ona  odrzuceniu,  pomimo  iż  złożona  oferta  odpowiada  w  całości  treści  SIWZ,  w  tym  w 

szczególności  stanowi  jednoznaczne  zobowiązanie  Odwołującego  do  wykonania  całości 

zamówienia w sposób określony w SIWZ; 

art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp 

w związku z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez  dokonanie  wyboru,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  firmy  POLYGEN  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Gliwicach w sytuacji zaniechania przez Zamawiającego uwzględniania wyjaśnień 

Odwołującego  dot.  zgodności  oferty  z  treścią  SIWZ  oraz  poprzez  zaniechanie  dokonania 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Odwołującego,  a  tym  samym 

nierównego  traktowania  wykonawców  w  przedmiotowym  postępowaniu,  pozbawienia 

możliwości  przedłożenia  nowych  dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu, 

art. 26 ust 3 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnień 

lub  uzupełnień  co  skutkowało  odrzuceniem  oferty  Odwołującego,  a  tym  samym 

pozbawieniem  możliwości  pozyskania  zamówienia  przez  Odwołującego  i  wyjaśnienia 

wątpliwości Zamawiającego, 


art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia 

dodatkowych  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp  co  skutkowało  odrzuceniem  oferty 

Odwołującego,  a  tym  samym  pozbawieniem  możliwości  pozyskania  zamówienia  przez 

Odwołującego. 

W związku z powyższym, Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

uwzględnienie odwołania; 

unieważnienia  dokonanej  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  tj.  oferty  firmy 

POLYGEN sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach; 

unieważnienie  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  i  odrzucenia 

oferty Odwołującego, 

nakazanie Zamawiającemu ponownego dokonania czynności badania i oceny ofert, z 

uwzględnieniem oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej; 

nakaza

nie Zamawiającemu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w tym oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz 

post

anowienia SIWZ, ofertę wykonawcy M. S. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod  firmą  Bioanalytic  M.  S.  z  siedzibą  w  Gdańsku  jak  również  oświadczenia  i 

stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co 

następuje:  

Odwołanie,  wobec  nie  stwierdzenia  na  posiedzeniu  niejawnym  braków  formalnych 

oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu.  

Ponadto  Izba  us

taliła,  że  Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  kopię  niniejszego 

odwołania.  

Izba  stwie

rdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  uprawnieniem  do  korzystania  

ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym 

m

iało miejsce w dniu 12 lutego 2020 r. W dniu 18 lutego 2020 r. wpłynęło do Izby zgłoszenie 

przystąpienia wykonawcy Polygen Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.  

Izba postanowiła nie dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcy 

Polygen Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gliwicach. Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło 


wprawdzie  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego  pochodzące  od  ww.  wykonawcy,  jednakże  wniesione  po  terminie 

określonym  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  przywoływanego  przepisu 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza  się  Prezesowi  Izby  w  postaci  papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Jak  wynika

ło  z  dokumentacji  postępowania  przesłanej  przez  zamawiającego, 

zamawiający  kopię  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego przesłał wykonawcy Polygen Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 

z

a pomocą poczty e-mail w dniu 12 lutego 2020 r. Tym samym z ww. chwilą rozpoczął bieg 

termin  na  zgłoszenie  przystąpień  do  postępowań  odwoławczych.  Trzydniowy  termin  na 

zgłoszenie  przystąpień  upłynął  wykonawcy  w  dniu  17  lutego  2020  (z  uwagi,  iż  trzydniowy 

termin  upływał  15  lutego  2020  r.,  t.j.  w  sobotę).  Tymczasem  zgłoszenie  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego zostały doręczone Prezesowi Izby w dniu 18 lutego 2020 roku 

(prezentata  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  na  zgłoszeniu  przystąpienia  z  adnotacją  o  wpływie 

pisma).  

Wskazać w tym miejscu należy, że dla zachowania terminu zgłoszenia przystąpienia 

do  postępowania  odwoławczego  znaczenie  ma  data  doręczenia  zgłoszenia  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  jednej  z  form  wskazanych  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Wprawdzie  pisma  ze  zgłoszeniami  przystąpień  zostały  nadane  w  placówce  pocztowej 

operatora  wyznaczonego  w  dniu  20  grudnia  2019  r.  (por.  stempel  na  kopercie),  jednakże 

ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  wyraźnie  nie  łączy 

żadnych  skutków  z  nadaniem  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  w 

placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego,  inaczej  niż  w  przypadku  innych  pism  (por. 

przykładowo przepis  art.  198b  ust.  2 ustawy  Pzp,  który  ze  złożeniem  skargi  na  orzeczenie 

Izby  w  takiej  placówce  łączy  skutki  wniesienia  skargi  do  sądu).  A  zatem  z  nadaniem 

zgłoszeń  przystąpień  w  placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego  w  dniu  20  grudnia 

2019  r.  nie  można  było  łączyć  skutków  wniesienia  pism  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  Powyższe  stanowisko  jest  ugruntowane  i  prezentowane  jednolicie  w 

orzecznictwie  Izby.  Prawidłowość  tego  stanowiska,  na  tle  analogicznych  przepisów  ustawy 

Pzp dotyczących wniesienia odwołania, potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z 7 

lutego  2014  r.,  sygn.  akt  II  CZP  90/13,  w  której  Sąd  stwierdził,  że  nie  ma  znaczenia  dla 


zachowania  terminu  do  wniesienia  odwołania  okoliczność,  kiedy  pismo  z  odwołaniem 

zostanie złożone w placówce operatora wyznaczonego. 

Zatem Izba stwierdziła, że zgłoszenie przystąpienia ww. wykonawcy do postępowania 

odwoławczego  wniesiono  z  uchybieniem  ustawowego  3  -  dniowego  terminu  do  ich 

wniesienia  co  skutkowało  niedopuszczeniem  zgłaszającego  przystąpienie  do  udziału  w 

postępowaniu  odwoławczym.  W  konsekwencji  wykonawca  ten  nie  jest  uczestnikiem 

postępowania  odwoławczego.  Niezachowanie  terminu  dla  zgłoszenia  przystąpienia 

skutkowało  wygaśnięciem  prawa  do  wniesienia  tego  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  termin 

określony  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  ma  charakter  terminu  zawitego  i  nie  podlega 

przywróceniu.  

Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 4) - dla poszczególnych 

pakietów - zawierała m. in. następujące postanowienia: ilości podane w tabeli (załącznika nr 

4)  w  poszczególnych  pozycjach  winny  zabezpieczać  wykonanie  odpowiednio  dla 

poszczególnych pakietów 8000 oznaczeń, 1500 oznaczeń, 1200 oznaczeń.  

Ponadto Odwołujący złożył ofertę w niniejszym postępowaniu a Zamawiający w dniu 

14  stycznia  2020  r. 

wezwał  wykonawcę  o  wyjaśnienia.  Jednocześnie  Odwołujący  –  wobec 

wezwania Zamawiającego – złożył w dniu 20 stycznia 2020 r. stosowne wyjaśnienia.  

Zamawiający pismem z dnia 7 lutego 2020 r. odrzucił ofertę Odwołującego wskazując, że 

w każdym z pakietów wymagał, aby wykonawcy zaoferowali w poszczególnych pozycjach w 

Pakiecie  takie  ilości  produktów,  które  będą  zabezpieczały  wykonanie  odpowiedniej  ilości 

oznaczeń  (pakiet  nr  1  –  8000  oznaczeń,  pakiet  nr  2  –  1500  oznaczeń,  pakiet  nr  3  –  1200 

oznaczeń).  Zamawiający  przeanalizował  zaoferowane  ilości  w  obecnym  postępowaniu 

względem  zaoferowanych  ilości  w  poprzednim  postępowaniu  (nr  sprawy  126/EZP/19)  oraz 

zużycie produktów z realizowanej obecnie z firmą Bioanalytic umowy. Wykonawca w sposób 

nieuzasadniony znacznie obniżył ilości w poszczególnych pozycjach w pakietach względem 

poprzedniej procedury, a nie nastąpiła żadna zmiana opisu przedmiotu zamówienia. Według 

zamawiającego  wskazane  w  ofercie  przez  wykonawcę  ilości  odczynników  nie  pozwolą  na 

wykonanie  podanych  w  specyfikacji  ilości  oznaczeń  i  oferta  –  w  ocenie  Zamawiającego  – 

podlegała odrzuceniu. 


Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  stanowiska  stron 

postępowania  przedstawione  podczas  rozprawy,  Izba  uznała,  iż  

odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  oc

eniając  zarzut  bezpodstawnego  odrzucenia  oferty  Odwołującego  z  ww. 

postępowania - wzięła pod uwagę następujące okoliczności: 

Zamawiający pismem z dnia 7 lutego 2020 r. odrzucił ofertę Odwołującego wskazując, że 

w każdym z pakietów wymagał, aby wykonawcy zaoferowali w poszczególnych pozycjach w 

Pakiecie  takie  ilości  produktów,  które  będą  zabezpieczały  wykonanie  odpowiedniej  ilości 

oznaczeń  (pakiet  nr  1  –  8000  oznaczeń,  pakiet  nr  2  –  1500  oznaczeń,  pakiet  nr  3  –  1200 

oznaczeń).  Zamawiający  przeanalizował  zaoferowane  ilości  w  obecnym  postępowaniu 

względem  zaoferowanych  ilości  w  poprzednim  postępowaniu  (nr  sprawy  126/EZP/19)  oraz 

zużycie  produktów  z  realizowanej  obecnie  z  firmą  Bioanalytic  umowy.  Wykonawca  –  w 

ocenie Zamawiającego - w sposób nieuzasadniony znacznie obniżył ilości w poszczególnych 

pozycjach w pakietach względem poprzedniej procedury, a nie nastąpiła żadna zmiana opisu 

przedmiotu  zamówienia.  Według  zamawiającego  wskazane  w  ofercie  przez  wykonawcę 

ilości  odczynników  nie  pozwolą  na  wykonanie  podanych  w  specyfikacji  ilości  oznaczeń  i 

oferta 

– w ocenie Zamawiającego – podlegała odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87 

ust.  2  pkt  3

.  Zastosowanie  tego  przepisu  wymaga  wykazania,  że  określony  element 

oświadczenia  woli  wykonawcy  nie  odpowiada  merytorycznym  wymaganiom  dotyczącym 

przedmiotu zamówienia, wyrażonym w SIWZ. 

W  pierwszej  kolejności  podkreślić  należy,  że  zasadność  czynności  odrzucenia 

podlega  ocenie  Izby  w 

kontekście  okoliczności  faktycznych  i  prawnych  przedstawionych 

przez  zamawiającego  w uzasadnieniu  tej  czynności.  Zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy 

Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których 

oferty  zostały  odrzucone  i  powodach  odrzucenia  oferty.  Przywołany  przepis,  stanowiący 

realizację  zasad  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  takich  jak 

przejrzystość  postępowania  oraz  równe  traktowanie  wykonawców  i zachowanie  uczciwej 

konkurencji,  nakłada  na  zamawiającego  obowiązek  zakomunikowania  wykonawcom, 

dlaczego  uznał,  że  dana  oferta  podlega  odrzuceniu,  a  po  stronie  wykonawcy  kształtuje 

prawo  do  uzyskania  pełnej  i  rzetelnej  wiedzy  na  temat  przyczyn  odrzucenia  oferty.  To  na 


podstawie  informacji  przekazanej  zgodnie  z  art. 92  ust. 1  pkt  3  ustawy  Pzp  wykonawca  po 

pierwsze  podejmuje  decyzję,  czy  skorzystać  ze  środków  ochrony  prawnej,  a  po  drugie  – 

jakie  zarzuty  sformułować  w odwołaniu  i  w  jaki  sposób  polemizować  ze  stanowiskiem 

zamawiającego.  Uzasadnienie  faktyczne  zawiadomienia   o  odrzuceniu  oferty  powinno 

wyczerpująco  obrazować,  jakie  przyczyny  legły u  podstaw  decyzji  zamawiającego,  tak  aby 

wykonawca,  gdy  oceny  zamawiającego  nie  podziela,  mógł  się  do  wskazanych  przez 

zam

awiającego  uchybień  ustosunkować.  W  związku  z  powyższym  zasadność  zarzutów 

odwołania  kwestionujących  czynność  odrzucenia  oferty  może  być  oceniana  wyłącznie 

zakresie  tych  okoliczności,  które  zostały  przez  zamawiającego  przedstawione  jako 

uzasadniające  odrzucenie  oferty.  Ocena  dokonywana  przez  Izbę  w  tym  zakresie  nie  może 

więc  wykraczać  poza  uzasadnienie  przedstawione  przez  zamawiającego  i  polegać  na 

badaniu istnienia podstaw do odrzucenia oferty w szerszym aspekcie. 

W  rozpoznawanej  sprawie  Zamawiający  podał  bardzo  lakoniczne  uzasadnienie 

odrzucenia  oferty.  Na  jego  podstawie  nie  można  stwierdzić,  czy  oferta  Odwołującego 

rzeczywiście nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający stwierdził jedynie, że Odwołujący – w 

ocenie Zamawiającego - w sposób nieuzasadniony znacznie obniżył ilości w poszczególnych 

pozycjach w pakietach względem poprzedniej procedury, a nie nastąpiła żadna zmiana opisu 

przedmiotu  zamówienia.  Według  zamawiającego  wskazane  w  ofercie  przez  wykonawcę 

ilości odczynników nie pozwolą na wykonanie podanych w specyfikacji ilości oznaczeń.  

Odnosząc się do tak sformułowanej informacji o odrzuceniu oferty stwierdzić należy, 

że Zamawiający zaprezentował tylko finalną ocenę w zakresie wymagania dotyczącego ilości 

oznaczeń, nie wskazując na okoliczności, które doprowadziły go do takiej oceny.  

Wyraźnego  podkreślenia  wymaga,  że  okoliczności  (oraz  przedstawione  przez 

Zamawiającego dowody) mające wskazywać na niezgodność oferty Odwołującego z treścią 

SIWZ, które zostały  wskazane  dopiero  w postępowaniu odwoławczym,  a nie znalazły  się w 

uzasadnieniu  odrzucenia,  nie  uprawniały  Izby  do  przesądzenia  zasadności  odrzucenia,  nie 

były  one  bowiem  zakomunikowane  Odwołującemu  i  nie  mógł  on  podjąć  z  nimi  polemiki  w 

odwołaniu. Zamawiający m. in. powołał się na złożone dowody w trakcie rozprawy w postaci 

maila  skierowanego  do  producenta  na  potwierdzenie,  że  wskazane  przez  Odwołującego 

ilości są zbyt małe w zakresie poszczególnych kolumn.  


Dalej zauważyć należy, że uzasadnienie odrzucenia oferty nie przedstawia też żadnej 

polemi

ki  ze  złożonymi  przez  Odwołującego  wyjaśnieniami,  które  były  składane  dwukrotnie. 

Zamawiający nie podał jednak żadnej argumentacji w tym zakresie a niewątpliwie wezwanie 

w  swej  treści  było  obszerne.  W  konsekwencji  przyczyny,  dla  których  Zamawiający  uznał 

z

łożone  wyjaśnienia  za  nieprzekonujące,  mogły  pozostawać  jedynie  w  sferze  domysłów 

wykonawcy,  a  zostały  mu  przybliżone  dopiero  podczas  rozprawy.  Również  dopiero  na 

rozprawie.  

P

onadto,  dopiero  w  odpowiedzi  na  odwołanie  oraz  na  rozprawie  Zamawiający 

podniósł,  że  dokonał  wyliczeń  na  podstawie  dokumentacji  producenta  (instrukcji),  w  której 

podane  jest,  jaką  ilość  odczynników  należy  dodać  do  każdej  próbki  badanej  i  na  tej 

podstawie stwierdził, że oferta jest niezgodna z SIWZ.  

W  piśmie  z  dnia  7  lutego  2020  r.  została  jedynie  przywołana  treść  wymagania, 

Zamawiający  nie  wyraził  jednak  oceny,  dlaczego  (i  w  jaki  sposób  Zamawiający  to  ustalił) 

wymóg  ten  nie  został  spełniony.  Odnosząc  się  do  powyższego  podkreślić  należy,  że  nie 

można domyślać się ocen dokonanych przez Zamawiającego wnioskując o nich z tego, jakie 

wymagania  SIWZ  Zamawiający  przywołał  we  wstępie  uzasadnienia.  Nie  zasługuje  na 

uwzględnienie  również  argumentacja,  że  czynność  odrzucenia  była  poprzedzona 

wezwaniem 

do  wyjaśnień,  z którego  wynika,  co  Zamawiający  kwestionował.  Nie  ulega 

jednak wątpliwości, że to właśnie uzasadnienie odrzucenia jest tym dokumentem, w którym 

Zamawiający powinien przedstawić ocenę wyjaśnień.  

Izba podziela w całej rozciągłości stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Okręgowego 

z  Warsza

wy  z  dnia  15  lipca  2011  r.,  XXIII  Wydział  Gospodarczy  Odwoławczy,  sygn.  akt 

sygn.  akt  XXIII  Ga  416/11,  iż  „(…)  Z  punktu  widzenia  Zamawiającego,  oznacza  to  że  nie 

może  on  zmienić  ani  rozszerzać  podstawy  faktycznej  decyzji  o  wykluczeniu  wykonawcy  z 

postępowania po wniesieniu przez tego drugiego odwołania. W świetle związania KIO, Sądu 

Okręgowego  i  Odwołującego  zarzutami  podniesionymi  w  odwołaniu,  sprzeczne  z  naczelną 

zasadą  postępowania  cywilnego,  jaką  jest  zasada  równouprawnienia  stron,  byłoby 

dopuszczenie  d

o  rozszerzenia  podstawy  faktycznej  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego. 

Wobec związania swoimi zarzutami, Odwołujący nie mógłby bowiem odnieść się do nowych 

okoliczności  przedstawionych  przez  Zamawiającego,  po  wniesieniu  odwołania.  Z  tych 

względów postępowanie Zamawiającego, polegającego na przedstawieniu nowych dowodów 

w  odpowiedzi  na  odwołanie  i  skardze,  nie  można  traktować  jedynie  jako  rozszerzenia 


argumentacji  zawartej  w  decyzji  o  wykluczeniu.  Powyższej  wykładni  nie  podważa  zasada 

ekonomiki  procesowej  an

i  zasada  dyspozycyjności  formalnej  czyli  rozporządzania  przez 

stronę czynnościami procesowymi. Zasady te aczkolwiek ważne, nie mogą mieć charakteru 

dominującego.  Z  punktu  widzenia  naczelnych  zasad  postępowania  cywilnego  z  pewnością 

ważniejszą  rolę  odgrywa  zasada  równouprawnienia  stron  a  dokładniej  zasada  równości 

środków procesowych. Podsumowując, skoro Odwołujący – wykonawca był związany swoimi 

zarzutami zawartymi w odwołaniu to również Zamawiający był związany podstawą faktyczną 

decyzji od której to odwołanie wniesiono. Dopuszczenie do rozszerzenia podstawy faktycznej 

decyzji  przez  Zamawiającego  uniemożliwiłoby  jednocześnie  Odwołującemu  –  wykonawcy 

przedstawienie  zarzutów,  co  do  tych  nowych  okoliczności.  Wobec  tego  dowody  zgłoszone 

przez  Zamawiającego  jako  dotyczące  okoliczności  związanych  z  rozszerzoną  podstawą 

faktyczną  decyzji  o  wykluczeniu,  nie  mogły  zostać  uwzględnione  (…)”.  Analogiczne 

stanowisko  wyrażono  również  w  wyroku  KIO  z  dnia  23  września  2019  r.,  sygn.  akt  KIO 

Zasadnym  wydaje  w  tym  m

iejscu  przywołanie  również  wyroku  Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskie  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  C-406/08  Uniplex, 

który  wskazuje,  iż:  „W  tym  względzie  należy  przypomnieć,  że  zgodnie  z  art.  1  ust.  1 

dyrektywy  89/665  państwa  członkowskie  są  zobowiązane  do  zapewnienia,  iż  sprzeczne  z 

prawem  decyzje  instytucji  zamawiających  mogą  skutecznie  i  możliwie  szybko  podlegać 

odwołaniu. Tymczasem fakt, że kandydat lub oferent dowiaduje się, że jego kandydatura lub 

oferta  zostały  odrzucone  nie  pozwala  mu  na  skuteczne  wniesienie  odwołania.  Takie 

informacje  nie  są  wystarczające,  aby  umożliwić  kandydatom  lub  oferentom  wykrycie 

wystąpienia  naruszenia  prawa,  które  może  być  przedmiotem  odwołania.  Wyłącznie  po 

poinformowaniu  zainteresowanego  kandydata  lub  oferenta  o  motywach  wykluczenia  go  z 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  może  on  nabrać  wyraźnego  przekonania  co  do 

występowania  ewentualnego  naruszenia  obowiązujących  przepisów,  jak  też  co  do 

możliwości wniesienia odwołaniaWynika  z tego, że cel założony w art. 1 ust. 1 dyrektywy 

89/665, jakim jest zagwarantowanie skutecznych środków odwoławczych w razie naruszenia 

przepisów  obowiązujących  w  zakresie  zamówień  publicznych,  może  zostać  osiągnięty, 

wyłącznie  jeśli  bieg  terminów  wyznaczonych  do  wniesienia  takich  środków  odwoławczych 

rozpoczyna się od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o 

podnoszonym naruszeniu rzeczonych przepisów”.  

Podsumowując należy  stwierdzić,  że  uwzględnienie odwołania nie oznacza,  że Izba 

przesądziła  zgodność  (bądź  niezgodność)  oferty  Odwołującego  z  treścią  SIWZ,  ale 


spowodowane  jest  tym,  że  przedstawione  przez  Zamawiającego  uzasadnienie  odrzucenia 

nie dowodzi tej niezgodności. Inne rozstrzygnięcie Izby wymagałoby wyjścia poza podstawy 

faktyczne  odrzuceni

a  wyrażone  przez  Zamawiającego  w  uzasadnieniu  tej  czynności,  co 

byłoby  nieprawidłowe.  W sytuacji  gdyby  Izba  wzięła  pod  uwagę  okoliczności  ujawnione 

dopiero w postępowaniu odwoławczym i gdyby doszła do przekonania o niezgodności oferty 

Odwołującego  z  SIWZ,  musiałaby  de  facto  w  zastępstwie  Zamawiającego  uzasadnić  taką 

niezgodność,  a wykonawca  poznałby  po  raz  pierwszy  pełne  podstawy  odrzucenia  swojej 

oferty dopiero z wyroku Izby. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  należy  stwierdzić,  że  Zamawiający,  odrzucając  ofertę 

O

dwołującego,  naruszył  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  zastosował  bowiem  ten 

przepis nie wykazując zaistnienia podstaw do jego zastosowania. Odwołanie podlegało więc 

uwzględnieniu,  stosownie  do  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp.  Izba  nakazała  Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  oraz  powtórzenie  czynności 

badania  i  oceny  ofert.  Gdyby  w  wyniku  ponownego  badania  oferty  Odwołującego 

Zamawiający  podtrzymał  swoje  stanowisko,  że  nie  odpowiada  ona  treści  SIWZ,  powinien 

taką  ocenę  wyczerpująco  uzasadnić,  przedstawiając  po  pierwsze  wszystkie  okoliczności 

faktyczne, które jego zdaniem o takiej niezgodności świadczą, a po drugie  – w odniesieniu 

do  każdej  z  tych  okoliczności  podać,  z  czego  taka  ocena  wynika  i  zaprezentować 

wyczerpującą argumentację.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  na 

podstawie  przepisu  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp, 

z  uwzględnieniem  przepisów 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i 

sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).  

Przewodniczący: 

……………………. 


wiper-pixel