KIO 283/20 WYROK dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 283/20 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff   

Protokolant:             

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał Sp. z o.o., ul. Jana Pawła 

Il  80/5,  00-175  Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Rzeszowski, 

al. Rejtana 16C, 35-

959 Rzeszów  

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności                              

z  dnia  03.02.2020  r.  wyboru  oferty  najkorzystniejszej:  SOTER  Sp.  z  o.o.,                            

ul.  Obrońców  Pokoju  29A,  36-100  Kolbuszowa,  jak  i  nakazuje  Zamawiającemu 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  ramach  której  nakazuje 

Zamawiającemu  odrzucenie  oferty:  SOTER  Sp.  z  o.o.,  ul.  Obrońców  Pokoju  29A, 

36-100 Kolbuszowa na podstawie art. 89 ust.1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Prawa 

zamówień  publicznych,  z  uwagi  na  potwierdzenie  się  zarzutu  w  tym  zakresie.                    

W pozostałym zakresie oddala odwołanie.    

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  Uniwersytet  Rzeszowski,  al.  Rejtana  16C,  35-959 

Rzeszów i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  Specjał  Sp.  z  o.o.,                       

ul. Jana Pawła Il 80/5, 00-175 Warszawa tytułem wpisu od odwołania,  


zasądza  od  Uniwersytetu  Rzeszowskiego,  al.  Rejtana  16C,  35-959  Rzeszów  na 

rzecz 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Specjał Sp. z o.o.,                       

ul.  Jana  Pawła  Il  80/5,  00-175  Warszawa  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.  

Przewodniczący: 

………………………………


Sygn. akt: KIO 283/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

na:  „Usługa  dozoru  obiektów  oraz  mienia  Uniwersytetu  Rzeszowskiego”               

o  sygn.:  ZP/UR/175/2019; 

zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym                 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.10.2019 r. pod nr 2019/S 192-466494 

przez:  Uniwersytet  Rzeszowski,  al.  Rejtana  16C,  35-

959  Rzeszów  zwane  dalej: 

„Zamawiającym” 

W  dniu  03.02.2020  r. 

(za  pomocą 

https://ur.zamawiajacy/pl

)  Zamawiający 

poinformował  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej:  SOTER  Sp.  z  o.o.,  ul. Obrońców  Pokoju 

29A,  36-100  Kolbuszowa  zwanego  dalej: 

„SOTER  Sp.  z  o.o.”.  Na  drugiej  w  rankingu 

złożonych  ofert  uplasował  się:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  Specjał 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Jana  Pawła  Il  80/5,  00-175  Warszawa  zwane  dalej:  „Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Ha

ndlowo Usługowe Specjał Sp. z o.o.” albo „Odwołującym”.  

W  dniu  12.02.2020  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)    Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  Specjał  Sp.  z  o.o.  wniosło  odwołanie  na  czynność                       

z 03.02.2020 r. Kopie od

wołania Zamawiający otrzymał 11.02.2020 r. (e-mailem). Zarzucił:  

Naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)  zwanej  dalej:  „Pzp”  poprzez 

zaniechanie  wyklucz

enia  wykonawcy  SOTER  Sp.  z  o.o.,  który  nie  wykazał  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

określonego w Dziale VII ust. 1 pkt 2 ppkt a SIWZ;  

Naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  16  względnie  17  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy  SOTER  Sp.  z  o.o.,  w  sytuacji  gdy  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego 

działania lub  rażącego  niedbalstwa  względnie  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunek  udziału                                        

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, co miało wpływ na decyzję 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


Naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  16  względnie  17  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

SOTER  Sp.  z  o.o.,  w  sytuacji  gdy  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego niedbalstwa względnie lekkomyślności lub niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu                         

w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  w  sytuacji  gdy  pomimo  wezwania  przez 

Zamawiającego  SOTER  Sp.  z  o.o.  do  przełożenia  oryginału  referencji  z  19.12.2019  r. 

SOTER  Sp.  z  o.o.  przedłożył  inny  dokument  niż  złożony  i  potwierdzony  za  zgodność                       

z oryginałem w toczącym się postępowaniu. 

4)  Naruszenie  art.  7  ust.  1 w  zw.  z  art.  87  ust.  1  poprzez  trzykrotne  wzywanie  SOTER  Sp.                     

z o.o. do złożenia kolejnych wyjaśnień w tym samym zakresie tj. w zakresie referencji oraz 

wykazu usług w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

5)  Naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia SOTER Sp. z o.o., 

w  sytuacji  gdy  wykonawca  ten  w  wy

niku zamierzonego działania lub  rażącego  niedbalstwa 

względnie  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu informacji, że spełnia kryterium wyboru oferty tj. zatrudnienia, co miało wpływ 

na decyzje podejmowane przez Z

amawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6)   Naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  3  i  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę i stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji, 

mimo  braku  wywiązania  się  przez  wykonawcę  SOTER  Sp.  z  o.o.  z  obowiązku  złożenia 

wyczerpujących  wyjaśnień,  popartych  dowodami,  na  okoliczność  braku  stosowania  przez 

tego wykonawcę rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7)  Naruszenie art. 91 ust 1 

i 2 w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp poprzez błędne i niezgodne z treścią 

SIWZ  dokonanie  oceny  oferty  -  naruszenie  zasad  oceny  ofert  poprzez  przyznanie  SOTER 

Sp. z o.o. zbyt dużej liczby punktów w kryterium Zatrudnienie. 

8)  Naruszenie  art.  85  ust.  2  Pzp  poprzez  zw

rócenie  się  tylko  do  jednego  wykonawcy                          

z  wnioskiem  o  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  co  zaś  doprowadziło  nierównego 

traktowania wykonawców. 

Naruszenia art.  89  ust. 1 pkt  7a  Pzp poprzez  dopuszczenia do  udziału  w  postępowaniu 

oferentów,  których  czas  związania  ofertą  minął  oraz  oferentów,  których  wadia  zostały 

zwrócone. 

Powyższe  skutkuje  w  szczególności  naruszeniem  art.  7  Pzp  poprzez  prowadzenie 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania wykonawców.  

Odwołujący wnosił o: 


uwzględnienie odwołania, 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  SOTER  Sp.  z  o.o. 

jako najkorzystniejszej; 

nakazanie Zamawiającemu ponownego badania i oceny ofert, a w jej wyniku wykluczenie 

SOTER Sp. z o.o. 

zasądzenie kosztów od Zamawiającego na rzecz Odwołującego. 

W  piśmie  z  03.02.2020  r.  będący  zawiadomieniem  o  ponownym  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  poinformował,  iż  w  toku  postępowania 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Soter sp. z o.o. Zamawiający naruszył przepis ustawy. 

Naruszenie  to  miało  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 

Zamawiający  w  ogłoszeniu o zamówienia jak również  w  treści  SIWZ  wskazał  jakie warunki 

musi spełniać Oferent aby wziąć udział w toczącym się postępowaniu. W Dziale VII ust. 2 pkt 

a) SIWZ Zamawiający wskazała, iż udział w postępowaniu mogą wziąć oferenci spełniający 

odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiając wskazał, iż uzna warunek za 

spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie  3  lat  przed  terminem  składania  ofert                  

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje 

co  najmniej  2  usługi,  polegające  na  dozorze  obiektów  oraz  mienia  trwające  co  najmniej                     

8  miesięcy  o  wartości  zrealizowanej  w  tym  okresie  nie  mniejszej  niż  250  000,00  zł  netto  - 

każda (w przypadku gdy usługa jest wykonywana przez okres dłuższy niż 8 miesięcy, należy 

wykazać,  że  jej  8-miesięczna  wartość  wynosi  co  najmniej  250.000,00  zł  netto,  a  także 

załączyć  dowody,  czy  wykazane  usługi  zostały  wykonane  należycie  {lub  są  wykonywane 

należycie w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych). 

W  dziale  VIII  ust.  4  pkt  f)  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  w  jaki  sposób  należy 

udokumentować,  iż  oferent  nie  podlega  wykluczeniu  m.in.  Oferent  na  wezwanie 

Zamawiającego zobowiązany był do przekazania wykazu usług wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem 

terminu  składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest krótszy  w  tym  okresie,               

w  raz  z  podaniem  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 

dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te 

usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których 

mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego 

usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okres  owych  lub  ciągłych  są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 


okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty 

potwie

rdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

W  dniu  12.12.2019  r.  Zamawiający  powiadomił  Odwołującego  o  dokonaniu  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  za  którą  Zamawiający  uznał  ofertę  firmy  SOTER  Sp.  z  o.o.  Jak 

również  Zamawiający  wezwała  SOTER  Sp.  z  o.o.  do  przedłożenia  odpowiednich 

dokumentów  świadczących  o  braku  wykluczenia.  W  dniu  17.12.2019  r.  Odwołujący  złożył 

Zamawiającemu  wniosek  o  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,                     

w  którym  wskazano  szereg  uchybień  i  nieprawidłowości,  które  w  opinii  Odwołującego 

skutkowałyby  unieważnieniem  czynności.  W  pierwszej  kolejności  wskazano,  iż  załączone 

przez Soter sp. z o.o. referencje są przeterminowane i zgodnie z postanowieniami SIWZ nie 

mogą w sposób należyty dokumentować spełnienia przez Soter sp. z o.o. kryterium udziału 

w  postępowaniu  tj.  iż  posiada  odpowiednie  zdolności  techniczne  lub  zawodowe.  Ponadto 

wskazano iż zasadnym byłoby sprawdzenie podanej przez Oferenta ceny gdyż stawka za 1 

roboczogodzinę  w  ofercie  niższa  była  niż  stawka  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę. 

Ponadto wskazano, iż z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia są czynności związane  

z dozorowaniem mienia, która to działalność jest  działalnością koncesjonowaną,  zasadnym 

było by uzyskanie przez Zamawiającego informacji, czy SOTER Sp. z o.o. posiada koncesję 

na prowadzenie takowej działalności. 

Na skutek złożonego wezwania Zamawiający dokonał z własnej inicjatywy uchylenia 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  i  wezwał  SOTER  Sp.  z  o.o.  do  uzupełnienia 

dokumentów jak również do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. SOTER Sp. z o.o. na wezwanie 

odpowiedział przedłożyła dokumenty oraz wyjaśnienia. Na skutek czego Zamawiający w dniu 

020  r.  dokonał  ponownego  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  za  którą  uznano  ofertę 

firmy  SOTER  Sp.  z  o.o.  Odwołujący  w  dniu  24.01.2020  r.  złożył  odwołanie  od  czynności 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  zarzucając  m.in.  brak  wykazania  przez  SOTER  sp.  z  o.o. 

s

pełnienia  kryteriów  udziału  w  postępowaniu  oraz  rażąco  nisko  cenę.  Zamawiający 

uwzględnił  w  całości  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  i  unieważnił  czynność  wyboru 

najkorzystniejszej oferty z dnia 16.01.2020 

r.,  wezwał  ponownie  SOTER  Sp.  z  o.o.  do 

przedłożenia dokumentów w tym do wglądu oryginał referencji z 19.12.2019 r. Zamawiający 

powtórzył  czynności  badania  ofert  i  w  dniu  03.02.2020  r.  ponownie  jako  najkorzystniejszą 

wybrał ofertę SOTER Sp. z o.o. 

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  dokonując  czynności  wyboru  dopuścił  się 

rażącego  naruszenia  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  albowiem  SOTER  Sp.  z  o.o. 


pomimo wezwań i wyjaśnień nie wykazał, iż nie podlega wykluczeniu. Wskazał na wyrok KIO 

z  02.11.2018r.  sygn.  akt:  KIO  2061/18  wskazano  że  -  Zamawiający  nie  może  dokonać 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  sytuacji,  gdy  brak  jest  pewności  co  do  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  wykonawcę.  Brak  złożenia  jednoznacznych 

wyjaśnień,  potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  nie  może 

prowa

dzić do uznania, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Nie można 

uznać,  że  zostały  wyjaśnione  wątpliwości  zamawiającego, gdy  wykonawca przedłożył  takie 

same dokumenty jak te złożone w treści oferty. 

Firma  SOTER  Sp.  z  o.o.  wraz  z  ofertą  przedłożyła  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ 

wykaz usług (załącznik nr 3) wykazując, iż świadczone są usługi na rzecz podmiotu Kirchhoff 

Automotive  oraz  były  realizowane  na  rzecz  PGE  Dystrybucja  S.A.  Pomimo  załączeniu 

takiego  wykazu  usług  Firma  SOTER  sp.  z  o.o.  nie  przedłożyła  żadnych  dokumentów 

świadczących,  potwierdzających  fakt  świadczenia  na  rzecz  Kirchhoff  Automotive  usług 

ochrony osób i mienia począwszy od 2018 roku o wartości netto w roku 2018 502.002,08 zł. 

Wraz  z  ofertą  zostały  przedłożone  zamawiającemu  nieważne  referencje  wystawione                     

w 05.03.2019 r. co więcej przedłożono referencję zupełnie innej spółki niż podanej w wykazie 

usług. Oferent bowiem przedłożył referencję Kirchhoff Polska Sp. z o.o., zaś w wykazie usług 

wykazano spółkę KIRCHHOFF Automotive GmbH z/s w Iserlohn. 

Pomimo  wezwania  spółki  SOTER  Sp.  z  o.o.  przez  Zamawiającego  do  przedłożenia 

dokumentów, które potwierdzałyby spełnienie warunków udziału w postępowaniu, referencji 

czy też innego dowodu na okoliczności wykazane w wykazie usług spółka SOTER Sp. z o.o. 

takowych  referencji  nie  przedłożyła.  W  SIWZ  Zamawiający  jednoznacznie  określił,  iż 

podstawowym  dokumentem  który  wskazywać  ma,  iż  oferent  spełnia  kryterium  udziału                        

w  postępowaniu  jest  wykaz  usług,  a  dopiero  w  następstwie  złożenia  wykazu  usług  należy 

przedłożyć odpowiednie dokumenty (referencje, oświadczenia etc.). Skoro w odpowiedzi na 

wezwanie  Zamawiającego  do  uzupełnienia  dokumentów  oferent  SOTER  Sp.  z  o.o.  nie 

dokonał  zmiany  wykazu  usług  tym  samym  zobligowany  był  do  przedłożenia  referencji 

podmiotu  na  który  powoływał  się  w  wykazie  usług  tj.  KIRCHHOFF  Automotive.  Brak 

przedłożenia  w/w  referencji  skutkować  winien  odrzuceniem  oferty  SOTER  Sp.  z  o.o. 

albowiem spółka ta nie spełniła kryteriów udziału postępowaniu. 

W  dniu  29.01.2020  r.  Zamawiający  wezwał  SOTER  Sp.  z  o.o.  do  przedłożenia 

oryginału  referencji  z  19.12.2019  r.  albowiem  te  przedłożone  budziły  wątpliwości.                               

W  odpowiedzi  na  wezwanie  SOTER  sp.  z  o.o.  nie  przedłożyła  oryginału  referencji,  a  inny 

dokument referencji datowany na dzień 19.12.2019 r. Pomiędzy dokumentem przedłożonym 


do  wglądu  przez  SOTER  Sp.  z  o.o.,  a  kopią  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem 

widoczne  są  ewidentne  różnice  m.in.  dokument  potwierdzony  za  zgodność  z  oryginałem 

wystawiony został na papierze firmowym SOTER Sp. z o.o., przedłożony oryginał do wglądu 

jest zupełnie innym dokumentem. Nie ma znaczenia przy tym jego merytoryka. W przypadku 

wezwania  przez  Zamawiającego  oferenta  do  przedłożenia  do  wglądu  oryginału  lub 

poświadczonej  notarialnie  kopii  nie  może  on  przedłożyć  innego  dokumentu  (choćby 

merytorycznie  poprawnego)  bezwzględnie  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  oryginału 

dokumentu,  z  którego  sporządzona  została  kopia.  Zgodnie  z  §  14  ust.  4  Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  namówienia  (dalej: 

Rozporządzenie)  poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  poprzez    opatrzenie 

kopii  dokum

entu  lub  kopii  oświadczenia,  sporządzonych  w  postaci  papierowej 

własnoręcznym podpisem. Powołał się na wyrok KIO z 06.05.2011 r., sygn. akt: KIO 869/11, 

gdzie jednoznacznie wskazano iż: Poświadczenie odpisu dokumentu ”za zgodność”, stanom 

oświadczenie  wiedzy  poświadczającego,  tym  samym  przyjmuje  on  na  siebie 

odpowiedzialność  za  kompletność  dokumentu  i  dokładne  odtworzenie  treści  oryginału. 

Kserokopię dokumentu można uznać za uwierzytelnioną jedynie wówczas gdy zawiera ona 

łącznie dwa niezbędne elementy, to jest adnotację "poświadczam za zgodność z oryginałem" 

oraz  podpis  osoby  upoważnionej.  Nieprawidłowo  uwierzytelnione  kserokopie  dokumentów 

nie mogły  stanowić  podstawy  do  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu oraz 

wykazania  braku  podstaw  do  wykluc

zenia  postępowania.  Brak  przedłożenia  na  wezwanie 

Zamawiającego  oryginału  dokumentu  jest  w  ocenie  Odwołującego,  równoznaczne  z  nie 

złożeniem  wymaganych  dokumentów.  Skoro  SOTER  Sp.  z  o.o.  nie  przedłożył  oryginału 

dokumentu,  na  który  się  powoływał  lecz  inny  dokument  bezwzględnie  winna  zostać 

wykluczona z udziału w postępowaniu, a jej oferta odrzucona. Nie bez znaczenia pozostaje 

również fakt, iż to na skutek powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawdziwości 

przedłożonych  przez  SOTER  Sp.  z  o.o.  referencji  Zamawiający  zdecydowała  się  wezwać 

SOTER  Sp.  z  o.o.  do  przedłożenia  oryginału.  Jak  wyżej  wskazano  przedłożenie  innego 

dokumentu,  niż  pierwotne  referencje  jednoznacznie  przesądza  o  facie,  iż  zobowiązanie 

nałożone na SOTER Sp. z o.o. nie zostało przez spółkę wypełnione, a tym samym oferta w/w 

spółki  winna  zostać  odrzucona.  Działanie  Zamawiającego w  sposób  jednoznaczny  zmierza 

do  obejścia  prawa.  Jak  również  jest  działaniem  mającym  na  celu  wzywanie  do  skutku 

oferenta, aż w końcu przedłoży prawidłowy dokument. Ponowne wyzywanie do uzupełnienia 

(oświadczeń,  dokumentów  itp.)  prowadzi  do  naruszenia  podstawowych  zasad  udzielania 


zamówień publicznych, zasad równego traktowani wykonawców i uczciwej konkurencji, przy 

czym dla stwierdzenia naruszenia nie ma znacze

nia czy w danym postępowaniu stosuje się 

tzw. procedurę odwróconą. 

W ocenie Odwołującego Zamawiający dopuścił się również naruszenia art. 26 ust. 3 

Pzp.  Jak  wskazano  za  wyrokiem  KIO  z  15.02.2019  r.  zasada  jednokrotności  wzywania  do 

uzupełnienia  dokumentów  nie  wynika  wprost  z  przepisów  Prawa  zamówień  publicznych. 

Jednak  ponowne  wezwanie  - 

o  ile  poprzednie  było  jasne  i  precyzyjne  -  prowadzi  do 

naruszenia  podstawowych  zasad  udzielania  zamówień  publicznych,  zasady  równego 

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, przy czym dla stwierdzenia naruszenia nie 

ma  znaczenia,  czy  w  danym  postępowaniu  stosuje  się  tzw.  procedurę  odwróconą.  Zasada 

jednokrotności  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  ma  przeciwdziałać  wzywaniu  "do 

skutku" 

wykonawcy. Zamawiający w niniejszej sprawie 3 krotnie wzywał Soter sp. z o.o. do 

przedłożenia  dokumentów,  które  potwierdzać  miały  spełnienie  warunku  udziału                                

w  postępowaniu.  Już  pierwsze  wezwanie  było  jasne  i  precyzyjne.  W  orzecznictwie 

dopuszcza się możliwość powtórzenia czynności wezwania w trybie z art. 26 Pzp ale dotyczy 

to  wyłącznie  sytuacji,  gdy  pierwsze  wezwanie  było  nieprawidłowe  lub  niekompletne.  Skoro 

zatem firma SOTER Sp. z o.o. 18.12.2019 r. wezwana została do uzupełnienia dokumentów 

w  odpowiedzi 

na  to  wezwanie  winna  dokonać  ewentualnych  poprawek  i  korekt.  Ponowne 

braki  skutkować  winny  wykluczeniem  firmy  SOTER  Sp.  z  o.o.  z  udziału  w  toczącym  się 

postępowaniu. 

Ponadto w ocenie Odwołującego oferta firmy SOTER Sp. z o.o. winna być odrzucona 

albowiem  z

ostała  ona  skalkulowana  poniżej  kosztów  wytworzenia  usługi  co  powodować 

będzie  realizację  kontraktu  ze  stratą.  Realizacja  zaś  usług  poniżej  ich  kosztów  stanowi 

przejaw czynu nieuczciwej konkurencji tj. utrudniania dostępu do rynku. 

Na skutek interwencji Od

wołującego Zamawiający wezwała firmę Soter Sp. z o.o. do 

złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Firma SOTER Sp. z o.o. w odpowiedzi na 

przedstawiła swoje stanowisko, w którym wskazała, iż faktycznie doszło do niedoszacowania 

kontraktu  w  zakresi

e godzin nocnych. Następnie Soter sp. z o.o. próbował  wytłumaczyć, iż 

pomimo  niedoszacowania  oferty  w  zasadzie  nie  ulegnie  ona  zmianie  bo  wdrożono 

rozwiązania  oszczędnościowe.  Przywołał  w  tym  miejscu  stanowisko  KIO  przedstawiane                   

w wyroku z 13.11.2019 r., sygn. akt: KIO 2197/19:  

„Wprawdzie w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 

4  Pzp  mowa  jest  tylko  o  obowiązku  odrzucenia  oferty  zawierającej  rażąco  niską  cenę  lub 

koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  jednakże  regulację  tę  należy  odczytywać 

łącznie z przepisem art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z ostatnim z wymienionych przepisów 


zamawiający  obowiązany  jest  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  nie  tylko  w  sytuacji,  gdy 

dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera 

rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  lecz  także  w  sytuacji,                

w  której  wykonawca  nie  udzielił  wyjaśnień.  Zgodnie  natomiast  z  ugruntowanym 

orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przesłanka  braku  wyjaśnień  zostaje  spełniona 

także  w  przypadku  udzielenia  przez  wykonawcę  niewystarczających  wyjaśnień,                              

w  szczególności  niekompletnych  i  zbyt  ogólnych,  nie  pozwalających  na  dokonanie  oceny 

oferty pod kątem tego czy nie zawiera rażąco niskiej ceny.”

Za niewystarczające i nieprawdziwe uznać należy wyjaśnienia jakby SOTER Sp. o.o. 

nie będzie ponosić  kosztów  nadzoru,  tj.  że rzekomo koszt  został  określony  ale  w  zasadzie 

Soter  sp.  o.o.  nie  będzie  go  ponosił.  Faktem,  bowiem  jest,  iż  koszt  taki  został  określony 

policzony  lecz  przez  omyłkę  niedoliczony  do  kalkulacji  ceny,  późniejsze  tłumaczenie  iż 

dokonano tego celowo jest nieprzekonującym argumentem. Podobnie nie można przyjąć za 

prawidłowe  twierdzeń  firmy  SOTER  sp.  z  o.o.  iż  udało  się  coś  zaoszczędzić,  albowiem 

dokumenty, które mają to potwierdzać pochodzą z okresu po złożeniu oferty. A tym samym 

nie były znane podczas tworzenia kalkulacji. Oferent wskazał m.in. na mniejszy niż zakładał 

koszt  umundurowania,  nie  sposób  nie  zauważyć,  że  wyjaśnienia  w  tym  zakresie  są 

niekompletna  i  wskazuje,  że  czynione  były  tylko  i  wyłącznie  na  użytek  toczącego  się 

postępowania,  jako  dowód  mniejszego  kosztu  umundurowania  firma  SOTER  Sp.  z  o.o. 

przedłożyła  ofertę  firmy  KIS,  w  której  wskazano,  że  jest  ofertą  na  zestaw  umundurowania 

pracownika  dozoru  wg  specyfikacji  URZ.  Wskazać  w  tym  miejscu  należy,  że  w  SIWZ 

Zamawiający, (czyli URZ) nie zawarł żadnej specyfikacji umundurowania. 

Ponadto  Zamawiający  w  całości  pominął  okoliczności  związane  z  ilością  osób  jaką 

wykonywane będzie zamówienie przyjętą w kalkulacji i wyjaśnianiach przez firmę Soter Sp.  

z o.o. Jak wynika z wyliczenia stawki godzinowej (Załącznik nr 1) do wyjaśnień SOTER Sp.  

z  o.o.  założył,  iż  zamówienie  wykonywane  będzie  55,5  etatami  czyli  56  pracownikami. 

Jednym  z  kryte

riów  oceny  oferty  było doświadczenie tj.  skierowanie do  pracy  pracowników                   

z  co  najmniej  3  mc  stażem.  Firma  Soter  wskazała,  iż  zamówienie  będzie  wykonywane 

minimum 60 pracownikami z co najmniej 3 mc doświadczeniem za co otrzymała 20 pkt przy 

ocenie oferty. Tym samym błędne i nieprawdziwe są wyliczenia kosztu jednej godziny pracy. 

Do  kalkulacji  doliczyć  należy  co  najmniej  4  etaty  wszak  SOTER  Sp.  z  o.o.  jednoznacznie 

wskazał,  iż  zamówienie  będzie  wykonywane  min.  60  pracownikami.  Tym  samym                              

4 (pracowników) * 2027,24 zł (koszt pracodawcy 1 pracownika po uwzględnieniu pomocy) = 


8108,96  zł.  Czyli  96  472,17  zł  (łączny  koszt  wskazany  w  wyjaśnieniach  załącznik  nr  1)  + 

8108,96 zł (koszty brakujących etatów do 60) = 104581,13 zł / 9324 (średnia godzin mc) = 

11,22 zł/ha pracy. 

Wobec  powyższego  koszt  jednej  roboczo  godziny  przy  uwzględnienie  60  etatów, 

kosztów nadzoru oraz pozostałych kosztów wskazanych w załączniku nr 3 wynosi 14,52 zł,   

a  nie  jak  wskazuje  Soter  Sp.  z  o.o.  13,43  tym  samy  strata  na  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia poniesiona przez Soter Sp. z o.o. wyniesie 13,43-14,52= -1,09 zł/h * 9328 h/mc 

10167,52 zł x 12 mc kontraktu = 122.010,24 zł straty na kontrakcie. 

Ponadto  doszło  do  naruszenie  art.  91  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp  poprzez 

błędne  i  niezgodne  z  treścią SIWZ  dokonanie oceny  oferty  -  naruszenie zasad oceny  ofert 

poprzez przyznanie SOTER Sp. z o.o. zbyt dużej liczby punktów  w kryterium Zatrudnienie. 

Jak wyżej wskazano, przy wyjaśnieniach ceny związanej ze złożoną ofertą Soter Sp. z o.o. 

wskazał,  iż  usługa  będzie  świadczona  przez  55,5  etatu  co  daje  56  pracowników.  Jednym                 

z  kryteriów  oceny  oferty  były  kryterium  zatrudnienia  z  wagą  20  pkt.  W  złożonej  ofercie 

SOTER  Sp.  z  o.o.  oświadczył  iż  spełnia  w/w  kryterium  gdyż  skieruje  do  wykonania 

przedmiotu zamówienia co najmniej 60 osób ze stażem pracy na podobnym stanowisku min. 

3  m-

c.  Tym  samym  uznać  należy,  iż  złożone  przez  SOTER  Sp.  z  o.o.  oświadczenie  był 

nieprawdziwe,  a  tym  samym  nie  n

ależało  przyznać  w/w  spółce  20  pkt  za  to  kryterium. 

Zdaniem Odwołującego takie działanie w sposób jednoznaczny wprowadził Zamawiającego 

w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia kryterium wyboru oferty tj. zatrudnienia co 

miało  wpływ  na  decyzję  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia 

Co  więcej  na  gruncie  niniejszego  postępowania  wystąpiła  przesłanka  jego 

unieważnienia,  albowiem  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 

polegającą  na  ustalenie  jako  jednego  z  kryteriów  oceny  oferty  jednolitego  umundurowania 

(waga  20  pkt).  Użycie  przez  Zamawiającego  przedmiotowego  kryterium  było  wadliwe                        

i  pozorne.  Jak  wynika,  bowiem  z  opisu  przedmiotu  zamówienia  (załącznik  nr  2)  w  pkt  V 

wskazano  Pracow

nicy  kierowani  do  pracy  w  charakterze  portierów  musza,  być  sprawni 

zarówno  fizycznie  jak  i  psychicznie,  charakteryzujący  się  nienagannym  i  schludnym 

wyglądem, jednolicie umundurowani (…). Co więcej we wzorze umowy (załącznik nr 4) w § 5 

ust. 3 jednoznaczni

e zawarto zapis, iż Za brak jednolitego stroju, Wykonawca zobowiązany 

jest  Zapłacić  Zamawiającemu  za  każdy  stwierdzony  przypadek  karę  umowną  w  wysokości 

300  zł.  Wobec  powyższego  warunek  jednolitego  umundurowania  nie  może  stanowić 

kryterium  oceny  oferty.  Ni

e  mamy  do  czynienie  z  sytuacją,  w  której  kryterium  to  może  być 


niespełnione.  Nie  zapewnienie  jednolitego  umundurowanie  stanowić  będzie  naruszenie,  tj. 

wykonanie  umowy  niezgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  jak  również  stanowi 

przesłankę  do  obciążenia  wykonawcy  karą  umowną.  Zgodnie  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp 

Zamawiający  unieważnia  postępowania  o  udzielenia  zamówienia  jeżeli  postępowanie 

obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający  dopuścił  się  również  naruszenia  art.  85  ust.  2  Pzp.  Przepis  ten 

jednoznacznie  stanowi  iż  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  mawiającego  może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 

dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. W tym stanie 

rzeczy  działanie  Zamawiającego  polegające  na  zwróceniu  się  o  przedłużenie  związania 

ofertą tylko przez jednego oferenta, należy uznać za sprzeczne z Pzp. Przepisy bowiem nie 

pozwalają  na  zwrócenie  się  o  przedłużenie  związania  ofertą  przez  Zamawiającego  tylko               

i  wyłącznie  do  wybranego  (wybranych)  oferentów.  Jeśli  Zamawiający  zdecyduje  się  na 

skorzystanie z możliwości przedłużenia związania ofertą, winien bezwzględnie zwrócić się do 

wszystkich  oferentów  z  tym  zastrzeżeniem,  iż  w  przypadku  gdy  wniosek  o  przedłużenie 

terminu  związania  ofertą  składany  jest  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  obowiązek 

złożenia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia  dotyczy  tylko  wykonawcy  którego  oferta 

została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  W  tym  stanie  rzeczy  wezwanie  o  przedłużenia 

terminu związania ofertą z 21.01.2020 r. skierowana przez Zamawiającego do firmy SOTER 

sp.  z  o.o.  z  pominięciem  innych  oferentów  doprowadziło  do  naruszenia  przepisów  prawa,                

a tym samym do nierównego traktowania wykonawców. Wykonawca, któremu upłynął termin 

związania ofertą, jest pozbawiony prawa do wniesienia odwołania. W wyroku z 24.07.2017 r., 

sygn. akt: KIO 1395/17, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że skoro odwołujący nie 

pozostawał  w  związaniu  ofertą  i  nie  może  skutecznie  domagać  się  zawarcia  umowy,  to 

odpadła  możliwość  poniesienia  przez  niego  szkody  (brak  możliwości  wykazania  nawet 

potencjalnej  szkody  na  skutek  naruszenia  przepisów  przez  zamawiającego).  W  takim 

przypadku  odwołanie,  wobec  którego  nie  zostały  spełnione  materialnoprawne  przesłanki 

warunkujące  jego  wniesienie,  podlega  oddaleniu  bez  konieczności  jego  merytorycznego 

rozpoznania. 

Dokonanie przez Zamawiającego wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą 

tylko  jednego  wykonawcy  doprowadziło  do  naruszenia  zasady  określonej  w  art.  7  Pzp,                   

w  wyroku  KIO 

2097/17  Izba  wskazała,  jak  podniósł  Odwołujący,  że:  ”(...)  na  gruncie 


zamówień  publicznych,  nie  jest  dopuszczalna  sytuacja;  iv  której  w  chwili  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  niektórzy  Z  wykonawców  byliby  związani  ofertą  i  ich  oferta  byłaby 

zabezpieczona 

wadium  (tam  gdzie  jest  to  przewidziane),  a  niektórzy  Z  wykonawców  nie 

byliby  związani  ofertą  i  ich  oferta  nie  byłaby  zabezpieczona  wadium.  Oznaczałoby  to, 

bowiem przyzwolenie na nierówne traktowanie wykonawców, a w konsekwencji naruszałoby 

podstawą zasadę zamówień publicznych wyrażoną w art. 7 ust. 1 i 3 ZamPublU. Gdyby np. 

wybór  dotyczył  oferty,  którą  wykonawca  nie  jest  związany  i  to  od  niego  ostatecznie  by 

zależało, czy taki wybór uwzględni i czy będzie chciał zawrzeć umowę, czy nie, przy czym ta 

druga mo

żliwość, nie będzie się dla niego wiązała z utratą wadium, to taki wykonawca byłby 

w  zdecydowanie  korzystniejszej  sytuacji,  niż  wykonawca,  który  jest  związany  ofertą." 

Podobnie Izba uznała w wyroku KIO 1395/17, KIO 1643/16 oraz KIO 776/13. 

Jak  wyżej  wskazano  art.  85  ust.  2  Pzp  nie  pozostawia  żadnych  wątpliwości 

Zamawiający ma obowiązek wezwać do przedłużenia związania ofertą wszystkich oferentów 

biorących udział w postępowaniu lub też odstąpić od wzywania. Nie może jednak dokonywać 

wybiórczo  według  własnego  uznania  wezwania  poszczególnych  oferentów.  Takie  działania 

jest  działaniem  niezgodnym  z  prawem  zmierzającym  do  obejścia  przepisów  ustawy,                               

a w konsekwencji prowadzącym do nierównego traktowania wykonawców. 

W tych okolicznościach założenia i intencje Zamawiającego nie pozostawiają żadnych 

wątpliwości  trzykrotne  wzywanie  firmy  SOTER  Sp.  z  o.o.  do  przedłożenia  prawidłowych 

dokumentów,  braku  zastrzeżeń  co  do  przedłożenie  do  wglądu  innego  nie  oryginalnego 

dokumentu,  w  końcu  wezwanie  do  przedłużenia  oferty  tylko  i  wyłącznie  firmy  SOTER  Sp.                

z  o.o.  co  spowodować  miała  brak  możliwości  odwołania  się  od  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  przez  innych  oferentów,  którzy  z  przyczyn  formalnych  nie  będąc 

związania  oferta  nie  mogliby  tego  uczynić,  odczytać  można  tylko  i  wyłącznie  jako 

faworyzowanie w/w oferenta. 

Ponadto  zgodnie  ze  stanowiskiem  UZP  w  przypadku  gdy  termin  związania  ofertą 

minie a oferenci nie przedłużyli tego terminu czy to z własnej inicjatywy czy też na wezwanie 

zamawiającego, jest  przejawem  rezygnacji  wykonawcy  z  dalszego udziału w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. W myśl art. 66 § 2 Kc, jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, 

w  ciągu  którego  oczekiwać  będzie  odpowiedzi,  oferta  złożona  w  obecności  drugiej  strony 

albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, 

gdy  nie zostanie przyjęta  niezwłocznie,  zaś oferta złożona  w  inny  sposób  przestaje  wiązać              

z  upływem  czasu,  w  którym  składający  ofertę  mógł  w  zwykłym  toku  czynności  otrzymać 

odpowiedź  wysłaną bez  nieuzasadnionego opóźnienia.  Z przytoczonych  przepisów  wynika, 


że  Kodeks  cywilny  przewiduje  związanie  oferenta  treścią  złożonej  oferty.  Związanie  jest 

zatem  koniecznym  elementem  konstrukcyjnym  oferty  jako  instytucji  prawa  cywilnego. 

Stanowi  to  jeden  z  najważniejszych  skutków  prawnych  oferty  i  oznacza  obowiązek 

pozostawania  w  gotowości  do  zawarcia  zaproponowanej  umowy.  Natomiast  bezskuteczny 

upływ terminu związania ofertą przed jej przyjęciem jest równoznaczny z końcem bytu oferty 

jako  takiej.  Tym  samym  upływ  terminu  związania  ofertą  sprawia,  że  nie  można  już  mówić                

o istnieniu tej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obecnie w przypadku upływu 

terminu  związania  ofertą  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  7a  Pzp  przewiduje  odrzucenie  oferty. 

Przepis  ten  odsyła  do  przepisu  art.  85  ust.  2  Pzp,  który  wyraźnie  stanowi,  że  wykonawca 

może tak na wniosek zamawiającego jak i samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

Nieprzedłużenie  tego  terminu  w  obu  przypadkach  jest  równoznaczne  z  rezygnacją 

wykonawcy  z  dalszego  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  czy 

też, używając terminologii ustawy, niewyrażeniem przez wykonawcę zgody na przedłużenie 

terminu  związania  ofertą.  Dokonanie  przez  Zamawiającego  wezwania  do  przedłużenia 

terminu  związania  ofertą  tylko  jednego  wykonawcy  doprowadziło  do  naruszenia  zasady 

określonej w art. 7 Pzp. 

Zamawiający  w  dniu  11.02.2020  r.  (za  pomocą  https://ur.zamawiajacy/pl)  wezwał 

wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego 

do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Żadne zgłoszenia przystąpienia nie miały 

miejsca. 

W  dniu  24.02.2020  r.  (e-

mailem)  Zamawiający  wobec  wniesienia  odwołanie  do 

Prezesa KIO wni

ósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedź na odwołanie, w której 

oddala  w  całości  odwołanie.  Kopia  została  przekazana  Odwołującemu.  Przed 

ustosunkowaniem się do zarzutów Odwołującego się, chciałbym podkreślić, iż Zamawiający 

dokonując dwukrotnie czynności unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, a w ślad za 

nimi  dwukrotnej  oceny  i  badania  ofert  podjął  decyzje  kasacyjne  działając  w  ramach 

samokontroli  mając  na  względzie  wyrok  KIO  z  22.08.2011  r.,  sygn.  akt:  KIO  1689/11,                      

w  którym  Izba  dopuściła  możliwość,  a  nawet  obowiązek  autoweryfikacji  przez 

Zamawiającego  swoich  działań  w  zakresie  czynności  badania  i  oceny  ofert.  Jednocześnie 

Zamawiający  miał  na  uwadze  także  wyrok  KIO  o  sygn.  akt:  KIO  2685/10  i  KIO  2686/10,                   

w  którym  Izba  stwierdza,  że  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  podjęcia  decyzji                                

o  powtórzeniu  dokonanych  czynności  w  toku  postępowania,  o  ile  Zamawiający  uzna,  iż 

podjęte  uprzednio  czynności  mogą  być  obarczone  wadą.  Jeżeli  po  dokonaniu  czynności 


polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający dojdzie do wniosku, że w toku 

badania  i  oceny  ofert  popełnił  błąd  mogący  mieć  wpływ  na  wynik  postępowania,  w  takiej 

sytuacji w ocenie Izby, Zamawiający ma prawo (i obowiązek) czynność badania i oceny ofert 

powtórzyć.  Choć  brak  w  Prawie  zamówień  publicznych  wyraźnej  podstawy  do  dokonania 

przez  Zamawiającego  „autopoprawki”  wcześniej  dokonanej  czynności,  konieczność  jej 

dokonania  można  wywieść  z  innych  przepisów.  Gdyby  zaakceptować  pogląd  przeciwny, 

prowadziłoby  do  podpisania  umowy  z  wykonawcą,  co  do  którego  istnieje  wątpliwość  czy 

złożył ofertę najkorzystniejszą (a w konsekwencji umowa mogłaby być uznana za nieważną). 

Tymczasem  jeśli  Zamawiający  powziął  wątpliwość  co  do  słuszności  dotychczasowego 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  może  swoje  działanie  poprawić  (a  więc  wadę  usunąć), 

powtarzając czynność badania i oceny ofert (KIO 1689/11). 

Zarzut 1 - 

Odwołującego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp, poprzez zaniechanie 

wy

kluczenia  Wykonawcy  SOTER,  który  według  Odwołującego  nie  wykazał  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej, 

określonego w Dziale VII ust. 1 pkt 2 ppkt a SIWZ, w ocenie Zamawiającego nie zasługuje na 

uwzględnienie.  Zamawiający  nie  zgadza  się  z  argumentacją  Odwołującego,  że  SOTER 

pomimo  wezwań  Zamawiającego  do  złożenia  dokumentów  i  wyjaśnień  nie  potwierdził,  że 

spełnia warunki  udziału  w  postępowaniu. W  wykazie usług,  stanowiącym  załącznik  nr  3  do 

SIWZ, SOTER wyka

zał się realizacją 2 usług polegających na dozorze obiektów oraz mienia 

trwających  co  najmniej  8  miesięcy  o  wartości  nie  mniejszej  niż  250  000,00  zł  netto, 

aczkolwiek  pojawiła  się  wątpliwość  Odwołującego  w  zakresie  Zleceniodawcy  na  rzecz 

którego jedna z usług była realizowana. W związku z powyższym, Zamawiający w wezwaniu 

z  29.01.2020  r.  w  celu  rozwiania  wątpliwości  i  jednoznacznego  potwierdzenia,  ze  oferta 

Wykonawcy  SOTER  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  związku  z  zaistniałymi 

rozbieżnościami,  polegającymi  na  wskazaniu  w  wykazie  usług  jako  zleceniodawcy  usługi  - 

firmy  Kirchhoff  Automotive,  wbrew  treści  referencji,  z  których  wynikało  że  przedmiotową 

usługę  świadczy  firma  Kirchhoff  Polska  Sp.  z  o.o.,  zwrócił  się  m.in.  o  przesłanie  wykazu 

usług,  zawierającego  nazwę  faktycznego  Zleceniodawcy,  na  rzecz  którego  usługa  jest 

realizowana.  W  odpowiedzi  SOTER  przesłał  nowy  wykaz  usług,  w  którym  wskazał 

Zleceniodawcę  Kirchhoff  Polska  Sp.  z  o.o.,  jako  faktycznego  zleceniodawcę  usługi,  co 

potwierdzają  referencje.  W  ocenie  Zamawiającego  uzupełniony  wykaz  usług  wraz                           

z  referencjami  potwierdzają  spełnianie  przez  SOTER  warunku  udziału  w  postępowaniu                    

w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 


Odnośnie  zarzutu  1  i  3.  Nie  zgodził  się  z  nimi  –  co  do  zarzutu  Odwołującego 

naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  względnie  17  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia,               

w  sytuacji  gdy  według  oceny  Odwołującego  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego 

działania  lub  rażącego niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego w  błąd  przy  przedstawieniu 

informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej i zawodowej oraz pomimo wezwania zamawiającego do przedłożenia 

oryginału referencji z 19.12.2019 r., przedłożył inny dokument niż złożony i potwierdzony za 

zgodność  z  oryginałem  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Zamawiający  analizując  ofertę 

Wykonawcy  SOTER  nie  odniósł  wrażenia,  że  został  wprowadzony  w  sposób  celowy  lub 

niecelowy  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  on  warunek  udziału                             

w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej.  W  ocenie  Zamawiającego 

SOTER  nie  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego,  gdyż  miał  świadomość  tego,  że  wykazane 

przez  niego  do

świadczenie  potwierdza  w  rzeczywistości  spełnienie  postawionego  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ  warunku.  Wskazanie  w  wykazie  usług  zleceniodawcy  firmy 

„Kirchhoff  Automotive”  według  Zamawiającego  nie  było  wprowadzeniem  w  błąd,                                   

bezrefleksyjnym  wpisaniem  przez  osobę  przygotowującą  ofertę  w  kolumnie  wykazu  - 

dotyczącej  zleceniodawcy  -  nazwy  tego  podmiotu  będącego  „spółką  matką”  zrzeszającą 

wiele  „spółek  córek”  na  całym  świecie.  Jeśli  wprowadzi  się  do  wyszukiwarki  internetowej 

hasło  „Kirchhoff  Automotive”,  wyświetla  się  strona  internetowa  w  języku  polskim: 

http://www.kirchhoff-automotive.com.pl

informacjach 

na 

temat 

tego 

podmiotu 

gospodarczego  możemy  wyczytać,  że  „Kirchhoff  Automotive”  jest  największym  podmiotem 

posiadającym  30  zakładów  produkcyjnych  w  11  krajach.  Podmiot  ten  ma  m.in.  oddział                    

w  Polsce,  a jest  to Kirchhoff  Polska Sp.  z  o.o.  w  Mielcu.  Osoba wypełniające  wykaz  usług 

mogła zasugerować się również logo „Kirchhoff Automotive” stosowanym przez „spółki córki” 

w  dokumentac

h  firmowych,  a  figurującym  również  w  lewym  górnym  rogu  na  dokumencie 

„przeterminowanych”  referencji  z  05.03.2019  r.,  złożonym  przez  SOTER  na  wezwanie 

Zamawiającego.  Odwołujący  stawia  zarzut  Zamawiającemu  uznania  za  właściwe 

przedłożenie  przez  SOTER  innego  dokumentu  referencji  do  wglądu  niż  złożony                                 

i  potwierdzony  za  zgodność  z  oryginałem  z  19.12.2019  r.,  podkreślając,  że  „pomiędzy 

dokumentem  przedłużonym  przez  SOTER  Sp.  z  o.o.,  a  kopią  potwierdzoną  za  zgodność                 

z oryginałem są ewidentne różnice m.in. dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem 

wystawiony  został  na  papierze  firmowym  SOTER  Sp.  z  o.o.,  a  przedłożony  oryginał  jest 

zupełnie innym  dokumentem”    Zamawiający  mając na  względzie  zarzut  podniesiony  w  tym 

zakresie  w  poprzednio  złożonym  odwołaniu,  w  celu  rozwiania  wszelkich  wątpliwości  na 


podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia, wezwał w dniu 27.01.2020 r. SOTER do przedstawienia oryginału 

lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  przedmiotowych  referencji. W  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego  dniu  30.01.2020  r.  SOTER  przedłożył  wymagany  dokument.  Wykonawca 

złożył  wyjaśnienie,  że  praktykuje  składanie  dokumentów  na  firmowym  papierze,  dlatego 

przygotowując odpowiedź dla Zamawiającego na wezwanie z 18.12.2019 r. chcąc zachować 

strukturę  tego  dokumentu,  zeskanował  przedmiotową  referencję,  a  następnie  wkleił  ją  we 

wzór  pisma  firmowego  z  logo  firmy  SOTER  Sp.  z  o.o.  oraz  stopką  firmową.  Tak 

przygotowany  dokument  Wykonawca  potwierdził  za  zgodność  z  oryginałem,  podpisał 

kwalifikowanym  certyfikowanym  podpisem  i  przekazał  Zamawiającemu  w  odpowiedzi  na 

wezwanie. 

Według  Wykonawcy  komplet:  małe  logo  „SOTER”  u  góry  po  lewej  stronie  oraz 

stopka  firmowa  na  dole  każdej  strony,  stanowią  nierozerwalną  część  wszystkich 

dokumentów  firmowych  SOTER  Sp.  z  o.o.  Czynność  „ologowania”  dokumentów  według 

opinii  Zamawiającego  stanowi  częstą  praktykę  promocyjną  występującą  u  niektórych 

podmiotów  funkcjonujących  w  obrocie  gospodarczym.  Abstrahując  od  kwestii  „ologowania” 

przedmiotowych  referencji,  według  Zamawiającego  dokument  oryginału  referencji, 

udostępniony  do  wglądu  i  skan  tego  dokumentu  uzupełniony  przez  SOTER  na  wezwanie 

Zamawiającego z 18.12.2019 r. są tożsame pod względem merytorycznym i typograficznym. 

Ponadto podpis wraz pieczątką osoby podpisanej na wystawionym dokumencie również nie 

budzą  wątpliwości  Zamawiającego.  Przywołał  wyrok  Izby  z  19.09.2016,  sygn.  akt:  KIO 

1633/16.  W ocenie Zamawiającego SOTER nie przedstawił nieprawdziwych informacji, które 

mają  wpływ  na  wynik  postępowania  i  skutkowałyby  wykluczeniem  tego  wykonawcy  na 

podstawie  art,  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  z  przed

miotowego  postępowania.  W  związku                   

z powyższym Zamawiający traktuje przedmiotowe zarzuty Odwołującego jako bezzasadne. 

Odnośnie zarzutu 4. Zarzut Odwołującego naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 

1 Pzp poprzez rzekome trzykrotne w 

ocenie Odwołującego wzywanie przez Zamawiającego 

Wykonawcy  SOTER do złożenia kolejnych wyjaśnień  w tym samym zakresie tj. w  zakresie 

referencji  oraz  wykazu  usług  w  celu  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  nie 

zasługuje  na  uwzględnienie.  Zamawiający  zgodnie  z  treścią  Działu  VIII  ust.  1  SIWZ, 

korzystając  z  tzw.  „procedury  odwróconej”,  wezwał  na  podstawie  art.  26  ust  1  Pzp 

Wykonawcę  SOTER  do  złożenia  różnych  dokumentów  i  oświadczeń,  m.in.  wykazu  usług 

wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,                  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 


działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat 

wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane.  Po 

dokonaniu  analizy  oferty  SOTER  wraz  z  przedłożonymi  oświadczeniami  i  dokumentami, 

Zamawiający  w  dniu 12.12.2019  r.  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty. W  związku ze 

złożeniem  dniu  17.12.2019  r.  przez  Odwołującego  wniosku  o  unieważnienie  czynności 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  w  którym  zarzucono  Zamawiającemu  m.in.  uwzględnienie 

„przeterminowanych”  referencji  wystawionych  przez  firmę  Kirchhoff  Polska  Sp.  z  o.o., 

Zamawiający  unieważnił  wybór  najkorzystniejszej  oferty  i  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp                  

w dniu 18.12.2019 r. wezwał SOTER do przekazania aktualnych dowodów określających czy 

te usługi są wykonywane należycie. 

Następnie,  w  związku  z  odwołaniem  z  24.01.2020  r.  i  podniesionym  w  nim  zarzutem 

dotyczącym wątpliwości co do zleceniodawcy, na rzecz którego przedmiotowa usługa miała 

być realizowana Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp (co już Zamawiający wyjaśniał 

w  odpowiedzi  na  zarzut  2  i  3  zwrócił  się  do  SOTER  m.in.  o  przesłanie  Wykazu  usług 

zawierającego nazwę faktycznego Zleceniodawcy, na rzecz którego usługa jest realizowana. 

Zamawiający  nie  zgadza  się  z  zarzutem  Odwołującego,  że  zmierza  do  obejścia  prawa 

„poprzez  wzywanie  do  skutku  oferenta”  naruszając  zasadę  równego  traktowania 

wykonawców  i  uczciwej  konkurencji.  Zamawiający  pragnie  podkreślić,  że  w  toku 

prowadzonego postępowania sprawdzał dokumenty i oświadczenia, w tym wykaz usług oraz 

referencje,  potwierdzające  ich  należyte  wykonanie,  żeby  rozwiać  wszelkie  wątpliwości  czy 

oferta  SOTER  spełnia  wymagania  SIWZ.  W  tym  celu  skorzystał  z  instrumentów  jakie 

przewiduje ustawa Prawo Zamówień Publicznych m.in. art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust. 4 Pzp. 

Zamawiający  nie  naruszył  utrwalonej  w  Prawie  zamówień  publicznych  zasady 

„jednokrotności  wzywania  do  uzupełnienia  dokumentów  w  odniesieniu  do  tego  samego 

dokumentu',  gdyż  tylko  jeden  raz  wezwał  SOTER  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp                              

o przekazanie aktualnych referencji , natomiast później w związku z wątpliwościami w kwestii 

zleceniodawcy,  na  podstawie  art.  26  ust.  4  Pzp  wezwał  tego  wykonawcę  o  wyjaśnienie 

wykazu usług. Zamawiający nadmienia, że w odniesieniu jeszcze do art. 7 Pzp nie doszło do 

jego  naruszenia  i  zwraca  uwagę,  że  zarzut  ten  nie  jest  w  odwołaniu  uzasadniony. 

Odwołujący  zarzuca,  że  czynności  Zamawiającego  godzą  w  zasadę  uczciwej  konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców, nie wskazuje jednak na czym to naruszenie miałoby 

polegać.  Zasada  uczciwej  konkurencji  oznacza  przede  wszystkim  zakaz  ograniczania 

konkurencji  w  postępowaniu  przez  zawężenie  kręgu  wykonawców.  W  przedmiotowym 

postępowaniu nie doszło do zawężenia kręgu wykonawców, co więcej nie podnosi tego sam 


Odwołujący. Odwołujący nie wskazuje na czym miałoby polegać naruszenie zasady równego 

traktowania  wykonawców.  Zasada  ta  oznacza  jednakowe  traktowanie  wykonawców  na 

każdym  etapie  postępowania,  bez  stosowania  ulg  i  przywilejów,  ale  także  środków 

dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie polega na 

stosowan

iu  jednej  miary  do  wszystkich  wykonawców  znajdujących  się  w  tej  samej  lub 

podobnej sytuacji. Odwołujący nie przytoczył żadnych okoliczności, które mogłyby stanowić 

naruszenie jednej ze wskazanych powyżej  zasad. Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, że 

Odwołujący stawiając zarzut nr 4 tj. naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp, nie 

udowodnił okoliczności opisanych w przywołanym artykule 87 ust. 1, a skoncentrował się na 

nie przekonywującej próbie uprawdopodobnienia naruszenia art. 7 ust. 1 i art. 26 ust. 3 Pzp. 

Odnośnie  zarzutu  5  i  7.  Nie  zgodził  się  z  zarzutami  Odwołującego  dotyczącymi 

naruszenia:  1.  art.  24  ust.  1  pkt.  17  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  SOTER,                         

w  sytuacji  gdy  według  oceny  Odwołującego  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego 

działania  lub  rażącego niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego w  błąd  przy  przedstawieniu 

informacji, że spełnia kryterium wyboru oferty tj. zatrudnienia, oraz 

2.  art.  91  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp,  poprzez  błędne  i  niezgodne  z  treścią  SIWZ 

dokonanie  oceny  oferty 

—  naruszenie  zasad  oceny  ofert  poprzez  przyznanie  SOTER  zbyt 

dużej ilości punktów w kryterium „Zatrudnienie”, które w ocenie Zamawiającego nie zasługują 

na  uwzględnienie.  Zamawiający  podkreślił,  że  jednym  z  kryterium  oceny  ofert                                 

w  przedmiotowym  postępowaniu  zgodnie  z  Działem  XIII  ust.  3  pkt  2)  SIWZ  jest  kryterium 

„Zatrudnienie”  o  wadze  20%.  Zgodnie  z  postanowieniem  SIWZ  wykonawca,  który                              

w  formularzu  ofertowym,  zade

klarował  największą  liczbę  pracowników  do  realizacji 

przedmiotowego  zamówienia  o  stażu  pracy  min.  3-miesięcy  na  stanowisku  portiera-

pracownika  dozoru,  uzyskiwał  maksymalną  ilość  20  pkt.  Wykonawca  mógł  maksymalnie 

wskazać  60  osób.  Wskazanie  więcej  niż  60  osób  nie  było  punktowane.  Tymczasem, 

Odwołujący  usiłuje  udowodnić  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  przez  SOTER  przy 

przedstawieniu  informacji,  aby  uzyskać  maksymalną  liczbę  punktów.  Odwołujący  mylnie 

utożsamia  pojęcia:  „ilości  pracowników”,  którą  mogli  wykonawcy  składający  oferty 

zadeklarować  w  formularzu  ofertowym  z  „liczbą  etatów”.  Odwołujący  powinien  mieć 

świadomość  tego,  że  liczba  zatrudnionych  nie  musi  się  równać  liczbie  etatów  gdyż 

pracownicy  mogą  być  zatrudnieni  w  różnym  wymiarze  etatu  w  zależności  od  polityki 

kadrowej  pracodawcy  i  jego  uregulowań  wewnętrznych.  Zamawiający  nie  narzucił 

wykonawcom  wymogu  zatrudnienia  pracowników  w  wymiarze  60  etatów,  tą  kwestię 

pozostawił  w  gestii  wykonawców.  Zamawiający  zgodnie  z  wymogiem  SIWZ  nie  wymagał 


podania  w  for

mularzu  ofertowym  liczby  etatów,  a  liczbę  pracowników  skierowanych  do 

realizacji zamówienia. SOTER w formularzu ofertowym zadeklarował do realizacji przedmiotu 

zamówienia  60  pracowników  o  stażu  pracy  min.  3-miesięcznym  na  stanowisku  portiera-

pracownika  doz

oru  i  w  konsekwencji  uzyskał  maksymalną  liczbę  20  pkt.  Ponadto                  

w  dalszej  części  uzasadnienia  do  przedmiotowych  zarzutów  Odwołujący  podnosi,  że  „na 

gruncie  niniejszego  postępowania  wystąpiła  przesłanka  jego  unieważnienia,  albowiem 

postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  polegającą  na  ustaleniu  jako 

jednego  z  kryteriów  jednolitego  umundurowania”,  co  według  oceny  Odwołującego  „było 

wadliwe  i  pozorne”  gdyż  zauważył,  że  wymóg  jednolitego  umundurowania  zawarty  był                     

w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  stanowiącym  zał.  nr  2  do  SIWZ.  Wobec  powyższego                     

w  ocenie  Odwołującego  warunek  jednolitego  umundurowania  nie  może  stanowić  kryterium 

oceny  ofert.  Tymczasem,  jeśli  Odwołujący  dołożyłby  więcej  staranności  dokonując  analizy 

dokumentów  przetargowych  zauważyłby,  że  w  dniu  24.10.2019  r.  Zamawiający  dokonał 

modyfikacji treści SIWZ, zgodnie z którą z Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do 

SIWZ) wkreślił wymóg posiadania przez pracowników „jednolitego umundurowania”. Zmiana 

powyższa prowadzi do sytuacji, że zarzut Odwołującego stał się bezprzedmiotowy. 

Odnośnie zarzutu  6.  Zarzut  Odwołującego naruszenia  art.  89  ust.  1 pkt 3 i  4  w  zw.                

z art. 90 ust. 3 Pzp,  poprzez  zaniechanie odrzucenia ofert

y SOTER, zawierającej w ocenie 

Odwołującego  rażąco  niską  cenę  i  stanowiącej  czyn  nieuczciwej  konkurencji  według 

Zamawiającego  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Zamawiający  przed  dokonaniem  wyboru 

najkorzystniejszej oferty w dniu 12.12.2019 r. nie widział podstaw do badania oferty SOTER 

pod kątem ewentualnie rażąco niskiej ceny, zaoferowanej przez tego wykonawcę. U podstaw 

takiej  decyzji  Zamawiającego  leżał  brak  spełnienia  przesłanek  ustawowych  wynikających                

z dyspozycji art. 90 ust. 1 Pzp. W oce

nie Zamawiającego zaoferowana przez SOTER cena, 

nie  wydawała  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  nie  budziła 

wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie              

z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów. Ponadto cena zaoferowana przez SOTER nie jest niższa o co najmniej 30% od 

wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów  

i usług, jak również średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. W  związku  z  powyższym  Zamawiający  pragnie  zwrócić  uwagę,  że  zarówno 

wartość  szacunkowa  zamówienia  powiększona  o  vat,  jak  również  zaoferowane  przez 

SOTER  i  Odwołującego  ceny  są  wartościami  zbliżonymi.  Mianowicie,  wartość  szacunkowa 

zamówienia  powiększona  o  vat  wynosi:  1  931  790,17  zł  brutto;  cena  zaoferowana  przez 


SOTER  wynosi:  1  849  109,15  zł  brutto;  zaś  cena  Odwołującego  wynosi:  1  919  328,48  zł 

brutto.  Jednocześnie  Zamawiający  pragnie  podkreślić,  co  nie  jest  bez  znaczenia                             

w przedmiotowej sytuacji, że cena za realizację zamówienia ma charakter ceny ryczałtowej                       

i  to wykonawca ponosi ryzyko skalkulowania wynagrodzenia na swoją niekorzyść. Mając na 

uwadze złożone przez Odwołującego w dniu 17.12.2019 r. pismo o unieważnienie czynności 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  pismem  z  18.12.2019  r.,  w  celu  przede 

wszystkim  sprawdzenia  czy  SOTER  korzysta  z  pomocy  publicznej,  zwrócił  się  do  tego 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów składowych ceny. W odpowiedzi 

na  wezwanie  SOTER  przekazał  Zamawiającemu  bardzo  szczegółowe  wyjaśnienia  w  dniu 

20.12.2019  r.  Jednakże  w  związku  z  tym,  że  powstały  wątpliwości  w  zakresie  należytego 

oszacowania  godzin  nocnych  oraz  tzw. 

„Kadry  kierowniczej”,  Zamawiający  pismem                            

z  10.01.2020  r.  zwrócił  się  ponownie  do  SOTER  o  wyjaśnienie  przedmiotowych  kwestii. 

Zamawiający  w  dniu  14.01.2020  r.  uzyskał  bardzo  szczegółowe  wyjaśnienia.  Dokonując 

analizy przedmiotowych wyjaśnień w zakresie podejrzenia rażąco niskiej ceny, Zamawiający 

stwierdził,  że  zostały  one  opracowane  w  sposób  kompletny,  bardzo  szczegółowy, 

pozwalający  na  dokonanie  oceny  oferty  pod  kątem  tego  czy  oferta  SOTER  nie  zawiera 

rażąco niskiej ceny. SOTER w przedmiotowych wyjaśnieniach wycenił również takie pozycje, 

do  których  nie  był  zobligowany  i  których  nie  przewidywał  Opis  przedmiotu  zamówienia, 

stanowiący  zał.  nr  2  do  SIWZ.  SOTER  przede  wszystkim  wykazał  to  co  najbardziej 

interesowało  Zamawiającego,  że  jako  podmiot  uczestniczący  w  obrocie  gospodarczym 

korzysta  z  pomocy  publicznej  w  postaci  dotacji  z  PFRON  oraz  realizacja  przedmiotowego 

zamówienia przyniesie zysk wykonawcy. Jednocześnie, Zamawiający pragnie ustosunkować 

się do zarzutu podniesionego przez Odwołującego w dalszej części odwołania czyli rzekomej 

błędnej  kalkulacji  SOTER  w  zakresie  obliczenia  kosztów  pracowników,  a  mianowicie 

konieczności  jak  podnosi  Odwołujący  wyliczenia  kosztów  60  pracowników  wbrew  temu  co 

skalkulował  SOTER  w  wyjaśnieniach  z  uwzględnieniem  ilości  55.5  etatów.  W  tej  sytuacji 

Zamawiający powtórzy stanowisko jakie w tym zakresie wyraził w odpowiedzi na zarzut nr 5  

i  6,  że  Odwołujący  mylnie  utożsamia  pojęcia:  „ilości  pracowników”,  którą  mogli  wykonawcy 

składający  oferty  zadeklarować  w  formularzu  ofertowym  z  „liczbą  etatów”.  Odwołujący 

powinien mieć świadomość tego, że liczba zatrudnionych nie musi się równać liczbie etatów 

gdyż  pracownicy  mogą  być  zatrudnieni  w  różnym  wymiarze  etatu  w  zależności  od  polityki 

kadrowej  pracodawcy  i  jego  uregulowań  wewnętrznych.  Zamawiający  nie  narzucił 

wykonawcom wymogu zatrudnienia pracowników w wymiarze 60 etatów, lecz kształtowanie 

wymiaru zatrudnienia pozostawił w gestii wykonawców. 


Odnośnie  zarzutu  8  i  9.  Zarzuty  Odwołującego,  dotyczące  naruszenia  art.  85  ust.  2 

Pzp, poprzez zwrócenie się tylko do jednego wykonawcy z wnioskiem o przedłużenie terminu 

związania  ofertą,  co  w  ocenie  Odwołującego  doprowadziło  do  nierównego  traktowania 

wykonawców  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  7a  Pzp,  poprzez  dopuszczenie  do  udziału                                   

w  postępowaniu  oferentów,  których  czas  związania  minął  oraz  oferentów,  których  wadia 

zostały  zwrócone,  w  ocenie Zamawiającego nie  zasługują na  uwzględnienie.  Zamawiający, 

kierując  się  jedną  z  zasad  prawa  zamówień  publicznych  głoszącą,  że  „termin  związania 

ofertą  można  przedłużyć  z  jednoczesnym  przedłużeniem  okresu  ważności  wadium”,  na 

podstawie  art.  85  ust.  2  Pzp  w  zw.  z  art.  85  ust.  4  Pzp  oraz  art.  184  Pzp,  pismem                          

z  21.01.2020  r.  zwrócił  się  do  Wykonawcy  SOTER  z  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  na 

przedłużenie  terminu  związania  ofertą  z  jednoczesnym  przedłużeniem  okresu  ważności 

wadium. Zamawiający zwrócił się jedynie do Wykonawcy SOTER w związku z tym, że miało 

to  miejsce  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Zamawiający  nie  miał  zamiaru  pomijać 

innych  wykonawców,  tak  jak  podnosi  Odwołujący,  a  zwrócenie  się  do  jednego  wykonawcy 

wynikało  z  przyjętej  przez  Zamawiającego  interpretacji  dyspozycji  wyżej  wymienionych 

przepisów.  Zamawiający  nie  zgadza  się  z  opinią  Odwołującego,  że  zwrócenie  się  do 

wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza  o  przedłużenie  terminu 

związania ofertą spowodowała brak możliwości odwołania się innych wykonawców. Zgodnie 

z aktualnym orzecznictwem, wykonawcy mają prawo (legitymację) do złożenia skutecznego 

odwołania  mimo  upływu  terminu  związania  ofertą.  Wskazał  na  wyrok  KIO  20.08.2019  r., 

sygn. akt KIO 1518/19. 

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej  po  zapoznaniu  się  z  przedstawionymi 

poniżej  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  i  stanowisk  stron  złożonych 

ustnie do pro

tokołu w toku rozprawy, ustalił i zważył, co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp, zaś Odwołujący ma 

interes  w  uzy

skaniu  zamówieniu.  Odwołujący,  którego  oferta  uplasowała  się  na  drugiej 

pozycji  w  rankingu  złożonych  ofert,  w  wypadku  potwierdzenia  zarzutów  ma  szanse  na 

uzyskanie zamówienia.  

Skład  orzekający  Izby,  działając  zgodnie  z  art.  190  ust.  7  Pzp  dopuścił  w  niniejszej 

sprawie  dowody  z: 

dokumentacji  postępowania  o  zamówienie  publiczne  nadesłanej  przez 


Zamawiającego  w  formie  elektronicznej.  W  tym  zakresie,  Izba  zaliczyła  w  szczególności 

wybór  oferty  najkorzystniejszej  z  12.12.2019  r.,  unieważnienie  wyboru  z  12.12.2019  r. 

pismem  z  18.12.2019  r., 

wybór  oferty  najkorzystniejszej  z  16.01.2020  r.,  unieważnienie 

wyboru  z  16.01.2020  r.  pismem  z  29.01.2020  r.

,  wybór  oferty  najkorzystniejszej  z  03.02. 

2020 r.;  

ofertę Soter Sp. z o.o., JEDZ Soter Sp. z o.o., wezwanie Zamawiającego w trybie 

art. 26 ust. 1 Pzp z 03.12.2019 r., referencje z 05.03.2019 r. na rzecz Kirchhoff Polska Sp.              

z  o.o.,  wezwanie  z  18.12.2019  r.  w  trybie  art.  26 

ust.  3  Pzp,  wyjaśnienia  Soter  Sp.  z  o.o.                            

z  20.12.2019  r.  oraz  nowa  referencja  z  19.12.2019  r. 

–  kopia  potwierdzona  za  zgodność                  

z  oryginałem,  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  4 Pzp  z  29.01.2020  r.,  wyjaśnienia  Soter  Sp.                  

z  o.o. 

z  30.01.2020  r.,  nowy  wykaz  usług  z  30.01.2020  r.  oraz  kopie  złożonego 

Zamawiającemu  oryginał  referencji  z  19.12.2019  r.;  wezwanie  w  trybie  art.  90  ust.  1  Pzp                  

z 18.12.2019 r. do Soter Sp. z o.o.

, wyjaśnienia z 20.12.2019 r. z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 

i 6, 

wezwanie w trybie art. 87 ust. 1 Pzp z 10.01.2020 r., wyjaśnienia z 14.01.2020 r. wraz                

z  załącznikami  nr  1,  2,  3,  4,  5  i  6  oraz  dwie  faktury;  wezwanie  w  trybie  art.  85  ust.  2  Pzp                   

z  21.02.2020  r.  do  Soter  Sp.  z  o.o.

,  przedłużenie  Soter  Sp.  z  o.o.  z  24.01.2020  r.,  

przedłużenie  przez  Odwołującego  terminu  związania  oferta  i  ważności  wadium  z  29.01.           

2020 r. oraz z 03.02.2020 r. 

Izba w poczet materiału dowodowego zaliczył także złożone przez Zamawiającego na 

rozprawie 

na wniosek przewodniczącego składu orzekającego: 

wydruk skanu pierwotnego wykazu usług Soter Sp. z o.o. z 04.12.2019 r.; 

kopie pisma aktualnego Odwołującego do Zamawiającego z 17.12.2019 r.   

Przy  rozpoznaw

aniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

także odwołanie, odpowiedź na odwołanie, a nadto stanowiska i oświadczenia stron złożone 

ustnie do protokołu.  

Odnosząc  się  do  podniesionego  w  treści  odwołania  zarzutu  stwierdzić  należy,  że 

od

wołanie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołujący sformułował w odwołaniu zarzuty naruszenia przez Zamawiającego: 

1)  art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy SOTER Sp. z o.o., 

który  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej lub zawodowej określonego w Dziale VII ust. 1 pkt 2 ppkt a SIWZ;  

art.  24  ust.  1  pkt  16  względnie  17  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

SOTER  Sp.  z  o.o.,  w  sytuacji  gdy  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego 

działania  lub 


rażącego niedbalstwa względnie lekkomyślności lub niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu                          

w  zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,  co miało wpływ na decyzję podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

art.  24  ust.  1  pkt  16  względnie  17  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  SOTER  Sp.                   

z  o.o.,  w  sytuacji  gdy  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzone

go  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  względnie  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd 

przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  w  sytuacji  gdy  pomimo  wezwania  przez 

Zamawiającego  SOTER  Sp.  z  o.o.  do  przełożenia  oryginału  referencji  z  19.12.2019  r. 

SOTER  Sp.  z  o.o.  przedłożył  inny  dokument  niż  złożony  i  potwierdzony  za  zgodność                       

z oryginałem w toczącym się postępowaniu. 

4)  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  poprzez  trzykrotne  wzywanie  SOTER  Sp.  z  o.o.  do 

złożenia  kolejnych  wyjaśnień  w  tym  samym  zakresie  tj.  w  zakresie  referencji  oraz  wykazu 

usług w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

5)  art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia SOTER Sp. z o.o., w sytuacji 

gdy  wykonawca ten  w  wyniku zamierzonego działania lub  rażącego niedbalstwa  względnie 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu 

informacji,  że  spełnia  kryterium  wyboru  oferty  tj.  zatrudnienia,  co  miało  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6)  art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw.  z art. 90 ust. 3 Pzp poprzez  zaniechanie odrzucenia oferty 

zawierającej  rażąco  niską  cenę  i  stanowiącej  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  mimo  braku 

wywiązania się przez  wykonawcę SOTER Sp. z o.o. z obowiązku złożenia wyczerpujących 

wyjaśnień,  popartych  dowodami,  na  okoliczność  braku  stosowania  przez  tego  wykonawcę 

rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

art.  91  ust  1  i  2  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp  poprzez  błędne  i  niezgodne  z  treścią  SIWZ 

dokonanie  oceny  oferty  -  naruszenie  zasad  oceny  ofert  poprzez  przyznanie  SOTER  Sp.                  

z o.o. zbyt dużej liczby punktów w kryterium Zatrudnienie. 

art.  85  ust.  2  Pzp  poprzez  zwrócenie  się  tylko  do  jednego  wykonawcy  z  wnioskiem                     

o  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  co  zaś  doprowadziło  nierównego  traktowania 

wykonawców. 

9)  art.  89  ust.  1  pkt  7

a  Pzp  poprzez  dopuszczenia  do  udziału  w  postępowaniu  oferentów, 

których czas związania ofertą minął oraz oferentów, których wadia zostały zwrócone. 


Dodatkowy zarzut z treści uzasadnienia odwołania:  

Zarzut zaniechania przez Zamawiającego unieważnienia postępowania na podstawie 

art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp

,  albowiem  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia 

wadą  polegającą  na  ustalenie  jako  jednego  z  kryteriów  oceny  oferty  jednolitego 

umundurowania (waga 20 pkt). 

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie przedmiotowego odwołania: 

W  pierwszej  kolejności  należy  przywołać  stan  faktyczny  wynikający  z  treści 

wniesionego odwołania oraz odpowiedzi na odwołanie przytoczonych obszernie na wstępie. 

Następnie  okoliczności  wynikające  z  wezwań  Zamawiającego  i  wyjaśnień  i  oświadczeń 

złożonych przez  Soter  Sp.  z  o.o.  Uznając zarazem  że spór  nie dotyczy  stanu faktycznego, 

ale  oceny  zaistniałych  okoliczności  w  sprawie.    Z  tych  względów,  Izba  odniesie  się  do 

dalszych kwestii w ramach rozpatrywania 

poszczególnych zarzutów.  

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1  Pzp),  oceniając  wiarygodność  i  moc  dowodową,  po  wszechstronnym  rozważeniu 

zebranego materiału (art. 190 ust. 7 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   

Odno

śnie zarzutu 1, 2 i 3, Izba uznała, że podlegają one oddaleniu.  

Analiza  zaistniałego  stanu  faktycznego  nie  daje  żadnych  podstaw  do  zanegowania 

prawidłowego  sposobu  potwierdzania  przez  Soter  Sp.  z  o.o.  spełniania  warunku  udziału  

określonego  w  Dz.  VII  ust.1  pkt  2  ppkt  a  SIWZ.  Należy  przychylić  się  do  argumentacji 

Zamawiającego,  że uchybienia w  pierwotnym  wykazie usług  z  04.12.2019  r.  w  zestawieniu                

z  referencj

ą  z  05.03.2019  r.  do  poz.  1  wykazu  usług  nie  mają  znamion  wskazanych                        

w  przepisie  art.  24  ust.  1  pkt  1

6  i  17  Pzp.  W  rezultacie  Zamawiający  mógł  wezwać 

Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do ich usunięcia w ramach wezwania z 18.12.2019 r. 

Kwestia,  która  zaistniała  w  zakresie  nowego  wykazu  (przedstawionego  po  wezwaniu                      

z  29.01.2020  r.)

,  a  zwłaszcza  spornej  referencji  złożonej  w  wyniku  uzupełnienia  (na 

wezwanie z 18.12.2019 r.)

. Należy uznać za dostatecznie wyjaśnioną.    

Izba  przeanalizowała  treść  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  referencji                     

z  19.12.2019  r.  oraz 

dostarczonego  w  dniu  30.01.2020  r.  przez  Soter  Sp.  z  o.o.  oryginału 

(dostarczonego  w  trybie 

z § 15  Ministra Rozwoju z dnia 26  lipca 2016  w sprawie rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  Zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie namówienia zwanego dalej: „Rozporządzeniem”). W konsekwencji nie podzielając 


argumentacji  Odwołującego  z  odwołania  oraz  rozprawy,  złożono  ten  sam  dokument,  który 

nie został przekształcony  w  zakresie jego treści, rozmieszczenia  poszczególnych akapitów, 

czy  też  podpisu.  W  rezultacie  należy  uznać  przedłożony  Zamawiającemu  dokument  za 

oryginał względem przedstawionej wcześniej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

mimo  zaistniałych  okoliczności  wskazanych  przez  Odwołującego  i  opisanych  przez 

Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

Odnośnie  zarzutu  4,  Izba  uznała,  że  podlega  on  oddaleniu.  W  tym  zakresie 

Zamawiający  wezwał  pierwotnie  Soter  Sp.  z  o.o.  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp  (w  dniu 

03.12.2019  r.)

,  a  następnie  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  (w  dniu  18.12.2019  r.),  a  na  końcu               

w trybie art. 26 ust. 4 Pzp oraz § 15 Rozporządzenia (w dniu 29.01.2020 r.). Abstrahując od 

odmiennych trybów tych wezwań, Izba zwraca uwagę, iż wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp 

dotyczyło tylko referencji z pierwszej pozycji wykazu. Wezwanie więc w trybie art. 26 ust. 4 

Pzp odnośnie samego wykazu usług było de facto pierwszym wezwaniem o uzupełnieniem 

co do wykazu usług (tryb z § 15 Rozporządzenia ma inny charakter). W rezultacie analizując 

same czynności faktyczne Zamawiającego nie można twierdzić, że miało miejsce naruszenia 

zasady  jednokrotności  w  zakresie  art.  26  ust.  3  Pzp,  gdyż  wezwania  z  18.12.2019  r.  oraz 

29.01.2020  r.) 

które  miały  miejsce  ze  strony  Zamawiającego  były  w  innym  zakresie, 

dotyczyły  innych  dokumentów.  Jednocześnie,  Izba  wskazuje,  że  wezwania  w  trybie  art.  87 

ust. 1 Pzp nie są obostrzone zasada jednokrotności, można w tym trybie wzywać do skutku, 

a jedynie tryb wynikający  z art. 26 ust. 3 Pzp. Z uwagi na okoliczności  wskazane powyżej, 

zarzut jest z gruntu chybiony.    

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

Odnośnie  zarzutu  5  i  7,  Izba  uznała,  że  podlegają  one  oddaleniu.  W  tym  zakresie, 

należy stwierdzić, ze brak jest podstaw do uznania, że Wykonawca dokonując wyceny na 55, 

5  etaty  faktycznie  zatrudni  56  pracowników,  a  nie  60,  jak  zadeklarował  w  formularzu 

ofertowym. 

Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  dowodów,  ani  nie  wykazał  zasadności 

swoich  twierdzeń.  Argumenty  Odwołującego  z  odwołania  (przedstawione  wyliczenia)  to 

założenia,  które  musiałyby  zostać  udowodnione,  pewne  okoliczności  przywołane  przez 

Odwołującego  o  charakterze  pośrednim,  mogą  ale  nie  musza  świadczyć,  o  tym  że 

Odwołujący ma racje, gdyż możliwe jest zatrudnienie 1 pracownika na 0,5 etatu lub nawet na 

1/10  etatu.  Podobnie  kwestia  de  facto  nie  wliczenia  3  K

ierowników  Grup  Usługowych  i  1 


Dyrektora Regionu może, ale nie musi świadczyć o okolicznościach wskazanych na wstępie. 

Izba  nie  neguje  argument

acji  Odwołującego,  ale  postępowanie  przed  Izbą  ma  charakter 

kontradyktoryjny,  Odwołujący  za  wyjątkiem  określonych  założeń  nie  przedstawił  żadnych 

dowodów  na  poparcie  swoich  twierdzeń.  Izba  wskazuje  za  wyrokiem  KIO  z  20.01.2020  r., 

sygn.  akt:  KIO  2469/19,  KIO  2473/19: 

„Postępowanie przed  Krajową Izbą  Odwoławczą ma 

charakter kontradyktoryjny, a brak przedstawienia dowodów na poparcie swojego stanowiska 

skutkuje  nieuwzględnieniem  zarzutu,  który  nie  został  udowodniony.  Jak  wskazano                        

w  uzas

adnieniu  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  w  spr.  o  sygn.  akt:  V  Ca  571/08, 

kontradyktoryjny  charakter  postępowania  odwoławczego  przed  KIO  pozostawia  inicjatywę 

dowodową  stronom,  nie  nakładając  na  KIO  obowiązku  ustalenia  prawdy  materialnej. 

Podobnie  również  stwierdził  SO  w  Katowicach  w  wyroku  o  sygn.  XIX  Ga  92/08,  iż:                  

"w  postępowaniu  odwoławczym  przed  KIO  to  strony  postępowania,  a  nie  Izba  winna 

poszukiwać i wykazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Zatem obowiązkiem strony na 

której  spoczywa  ciężar  dowodu  jest  wskazanie  wszystkich  okoliczności,  od  których  zależy 

powodzenie wnoszonego odwołania. W przedmiotowej sprawie dotyczyło to Odwołującego". 

Oznacza to zatem tyle, że każda ze stron prezentujących odmienne stanowiska procesowe 

obowiązana jest wskazywać dowody na poparcie swoich twierdzeń. W myśl art. 190 ust. 1 

Pzp  to  strony  obowiązane  są  wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których 

wywodzą  skutki  prawne.  Izba  może,  ale  nie  musi  dopuszczać  dowodów  niewskazanych 

przez strony,  za

ś dopuszczenie dowodu z urzędu należy traktować jako wyjątek od zasady 

kontradyktoryjności.”

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

Odnośnie zarzutu 6, Izba uznała, że podlega on uwzględnieniu. 

W pierwszej kolejności należy podnieść, że wezwanie do wyjaśnień w zakresie ceny 

rażąco  niskiej  ma  charakter  obligatoryjny  tylko  w  sytuacjach  wynikających  z  przepisu.                     

W pozostałych zakresie takie wezwanie ma charakter fakultatywny. W tych okolicznościach 

faktycznych  Zamawiający  dokonał  wezwania  de  facto  na  pisemny  wniosek  obecnego 

Odwołującego z 17.12.2019 r. Zamawiający wcale nie usiał przychylić się do owego wniosku. 

Jeśli  jednak  wystosował  stosowne  wezwanie,  należy  uznać,  że  go  zaakceptował                      

i  przyjął,  że  zaistniały  podstawy  do  podejrzenia  zaoferowania  ceny  rażąco  niskiej. 

Jednocześnie  Soter  Sp.  z  o.o.  jeśli  uznałaby,  że  wniosek  jest  bezzasadny  winna  odmówić 

składnia  jakichkolwiek  wyjaśnień  i  złożyć  odwołanie  na  takie  wezwanie.  Skoro  takie 

wyjaśnienia, de facto dwukrotnie złożyła (mimo odmiennej podstawy prawnej obu wezwań), 


to oznacza, 

że zgodziła się na nie. Wszelkie argumenty że wyjaśnienia złożono z takich, czy 

też  innych  względów  np.  z  ostrożności  procesowej  są  bez  znaczenia.  Jeżeli  bowiem 

Wykonawca  podd

ał  się  weryfikacji  zaoferowanej  ceny  i  złożył  dwukrotnie  wyjaśnienia                        

w zakresie ceny rażąco niskiej (o czym świadczy ich treść oraz załączniki do obu wyjaśnień), 

to oznacza, że był świadomy wszelkich konsekwencji z tym związanych.  

W  n

astępnej  kolejności  podnosząc,  że  Izba  uwzględnił  zarzut,  gdyż  uznała,  że 

udzielone  wyjaśnienia  były  niewystarczające,  wewnętrznie  sprzeczne  i  budziły  liczne 

wątpliwości, co skutkuje de facto uznaniem, że nie zostały one  w sposób rzetelny  złożone. 

Należy zanegować twierdzenia Soter Sp. z o.o., z tzw. „Ad. 1” (wyjaśnienia z 14.01.2020 r. 

na  wezwanie  z  10.01.2020  r.

)  w  kontekście  „pkt.  2.1”  (wyjaśnień  z  20.12.2019  r.  na 

wezwanie  z  18.12.2019  r.

).  W  ich  ramach  Wykonawca  próbował  wyjaśniać,  brak  ujęcia                    

w  wycenie 

–  tj.  załączniku  nr  3  w  wierszu  5  /kosztów  nadzoru  bezpośredniego  i  kontroli 

doraźnej/. Wyjaśniając  przy  czym,  że  zał.  nr  4  takie koszty  ukazuje,  gdyby  było  konieczne 

sk

ierowanie  dodatkowego  zespołu  (3  kierowników  +  1  dyrektor).  Dotyczy  tych  załączników 

tak przy wyjaśnieniach z 18.12.2019 r., jak i 14.01.2020 r. Nadto, stwierdzając, że ich koszt 

nie  został  ujęty,  gdyż  Wykonawca  dysponuje  tym  zespołem,  pracującym,  czy  też 

wykonującym  swoje  obowiązki  na  terenie  Rzeszowa  oraz  Kolbuszowa  –  Werynia.  Takie 

stanowisko jest błędne i nie do przyjęcia, bo albo taki zespół będzie pracował albo nie, jeśli 

będzie pracował jego koszty podlegają wycenie i nie można wyceny kosztów w tym zakresie 

sprowadzać w sposób absurdalny do „dwóch kresek”. Jeżeli ma miejsce rozłożenie kosztów 

mi

ędzy kilka kontraktów winno zostać to udokumentowane, nigdy jednak nie będzie  tak, że 

realizacja zadania przez te osoby nie będzie generować żadnych kosztów.  

Następnie,  Izba  podkreśla,  że  zapoznała  się  z  de  facto  drugimi  wyjaśnieniami                    

z  14.01.2020  r.  i  załącznikami  do  nich.  W  tym  kontekście  konieczne  jest  stwierdzenie,  że 

możliwość składnia dodatkowych wyjaśnień nie może się sprowadzać do przebudowywania 

pierwotnych wyliczeń i zupełnej zmiany argumentacji i cen określonych składników, takich jak 

umundurowanie 

i  sprzęt  telefoniczny  (w  zał.  nr  2).  Nie  można  zapominać  bowiem,  że  nie 

chodzi 

oto,  czy  można  uzyskać  dodatkowe  oszczędności  ex  post,  ale  złożenie  wyjaśnień 

ceny  rażąco  niskiej  w  oparciu  o  kalkulacje,  która  była  podstawą  zaoferowania  takiej,  a  nie 

innej  ceny.  Nie  można  dostosowywać  argumentacje  i  kalkulacje  dowolnie  do  zaistniałych 

potrzeb i okoliczności, zmieniając wszystko bezrefleksyjnie (zał. nr 1, 2, 5 i 6), bo takie było 

de facto 

działanie Soter Sp. z o.o. Takie działanie pozbawiają bowiem wyjaśnienia Soter Sp. 

z o.o. wiarygodności.   


Izba  w  tym  kontekście  oraz  szerszym  co  do  kilkukrotnego  wzywania  do  wyjaśnień                

w  zakresie  ceny  rażąco  niskiej  wskazuje  za  wyrokiem  KIO  29.10.2018  r.,  sygn.  akt:  KIO 

„Wymaga  (…)  podkreślenia  za  wyrokiem  KIO  z  06.08.2015  r.,  sygn.  akt:  KIO 

140/15,  KIO  1577/15,  KIO  1584/15,  że  co  do  zasady:  "(...)  Nie  ma  też  przeszkód,  by 

zamawiający prowadził wyjaśnienia wieloetapowo, aż do uzyskania odpowiedzi na wszystkie 

pytania i wątpliwości (oczywiście poza przypadkiem opisanym w art. 90 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych,  gdy  wykonawca  nie  współpracuje  i  nie  udziela  wyjaśnień)".  Z  tym 

zastrzeżeniem, co jest istotne w tym stanie faktycznym - za wyrokiem KIO z 25.04. 2014 r., 

sygn. akt: KIO 725/14, że: "(...) prowadzona procedura wyjaśnień nie może usprawiedliwiać 

uchylania się przez wykonawcę od złożenia rzetelnych wyjaśnień elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny. Brak rzetelności w składanych wyjaśnieniach nie może uzasadniać 

kolejnych  wezwań  kierowanych  do  wykonawcy".  Podobne  stanowisko  Izba  wyraziła                         

w wyroku  KIO  z  31.08.2017 r.,  sygn.  akt:  KIO  1733/17.”  W  przedstawionych wyjaśnieniach 

brak jest  - 

kosztów ochrony oraz ubezpieczenia, jak i jakichkolwiek dowodów zwłaszcza co 

do  wynagrodzenia  ekspertów  (mimo,  że  Przystępujący  przyznał  /okoliczność  przyznana  na 

rozprawie  - 

art.  190  ust.  5  zd.  2  Pzp),  że  nie  było  w  tym  zakresie  żadnych  przeszkód). 

Ponowne  wezwanie  nie  mogłoby  prowadzić  do  zmiany  pierwotnych  wyjaśnienie,  ich 

przebudowywania i przedkładania dowodów, które nie zostały pierwotnie przedstawione (jeśli 

nie było  żadnych  przeszkód  w  tym  zakresie,  a pierwotne wezwanie wprost wzywało do  ich 

złożenia).  W  konsekwencji,  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  takie  ponowne  wezwanie 

nie jest dopuszczalne.

”. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Odnośnie zarzutu 8 i 9, Izba uznała, że podlegają one oddaleniu. 

Izba  zgadza  się  z  Odwołującym,  że  działania  Zamawiającego  są  obarczone  zbyt 

wąską  interpretacją  istniejących  przepisów.  Nie  podzielając,  w  konsekwencji,  stanowiska 

Zamawiającego  w  tym  zakresie.  Jednakże,  z  uwagi  na  fakt,  że  Odwołujący  skutecznie 

przedłużył  termin  związania  ofertą  oraz  ważności  wadium  z  własnej  inicjatywy  zaistniałe 

naruszenie  nie  miało  wpływu  na  wynik,  co  skutkuje  oddaleniem  zarzutu,  jako  takiego 

Odwołujący  przedłużył  termin  związania  ofertą  oraz  ważności  wadium  -  po  raz  pierwszy 

pismem z 29.01.2020 r., po raz drugi pismem z 03.02.2020 r.).   

Izb

a  uznała  także,  że  nic  nie  stało  na  przeszkodzie,  aby  Zamawiający  wezwał  do 

przedłużenia  termin  składnia  ofert  wszystkich  uczestników  postępowania  przed  wyborem 


oferty najkorzystniejszej, co byłoby z korzyścią dla toczącego się postępowania. Niewątpliwe 

Od

wołujący miał także legitymacje do składnia środków ochrony prawie, chociażby z uwagi 

na  zaistniałe  okoliczności.  Nadto,  z  uwagi  na  okoliczności  wskazane  w  wyroku  KIO                     

z 11.02.2019 r., sygn. akt: KIO 105/19, w wyroku KIO z 17.05.2019 r., KIO 805/19, wyroku                 

KIO z 20.08.2019 r. sygn. akt KIO 1518/19, w wyroku z 02.09.2019 r. sygn. akt: KIO 1594/19, 

czy też wyroku KIO z 16.09.2019 r., sygn. akt: KIO 1685/19.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

Odnośnie  zarzutu,  który  nie  znajdował  się  w  petitum  odwołania,  ale  w  sposób 

wyraźny  i  czytelny  w  jego  treści,  tj.  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp,  Izba  uznała,  ze 

podlega  on  oddaleniu

.  Po  pierwsze,  aby  zaistniała  nieusuwalna  wada,  musiałby  to  być 

kwestia,  warunek, 

kryterium  niemożliwego  do  spełnienia,  po  drugie  musiałoby  zaistnieć 

naruszenie równego traktowania. Skoro, jak przyznał Odwołujący na rozprawie z przepisów 

ustawy o ochronie osób i mienia wynika wymóg umundurowania de facto wszyscy muszą go 

spełniać, zarzut jest bezzasadny i nie narusza równego traktowania. Kwestia naliczania kar 

umownych,  także  nie  zmienia  stanowiska  Izby  w  tym  zakresie,  gdyż  brak  takiego 

umundurowania może być efektem zdarzeń losowych i takie obostrzenia są uzasadnione. Na 

koniec  Izba  po

dkreśla,  że  w  dużej  mierze  zarzut  porusza  kwestie  związane                                 

z postanowieniami SIWZ, które są spóźnione na tym etapie postępowania. Zarzut, zaś został 

rozpoznany  z  uwagi  na  odniesienie  do  kwestii  unieważnienia,  co  jednak  nie  zostało 

potwierdzone.   

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

Jednocześnie  w  zakresie  kosztów,  Izba  nie  dzieliła  kosztów  albowiem  dodatkowo 

względem  tego  co  przedstawiono  poniżej  podkreśla,  że  uwzględnienie  jednego  zarzutu, 

będzie skutkowało odrzuceniem ofert Soter Sp. z o.o., czyli zmiana czynności z 03.02.2020 r.    

W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie 

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy,  na  podstawie 

przepisu  art.  192  ust.  9  i  10    Pzp  w  zw.  z  §  3  pkt  1  lit.  a  i  pkt  2  lit.  a  oraz  §  5  ust.  4 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposo

bu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Jednocześnie, Izba 

informacyjnie  wskazuje,  że  do  uznania  wniosku  Odwołującego  o  zasądzenie  kosztów 


wynagrodzenia 

pełnomocnika, według norm przepisanych konieczne jest przedłożenie do akt 

sprawy 

rachunku  będącego  podstawą  zaliczenia  m.in.  wynagrodzenia  pełnomocnika  do 

kosztów postępowania (§ 3 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia). 

Przewodniczący: 

………………………………


wiper-pixel