KIO 282/20 POSTANOWIENIE dnia 24 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 282/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Szymanowska 

Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego 

w dniu  24  lutego  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 11 lutego 2020 r. przez  wykonawcę ATF Sp. z o.o. Sp. k. w Chojnicy 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gminę  Rąbino  przy  udziale 

wykonawcy Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu 

Górnym przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz  wykonawcy ATF Sp. z o.o. 

Sp. k.  w  Chojnicy  kwoty  6  750,00 

zł  (sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  tysięcy 

złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 282/20 

Zamawiający  –  Gmina  Rąbino,  Rąbino  27,  78-331  Rąbino,  prowadzi  postępowanie 

o udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.:  „Odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Rąbino",  o  numerze  nadanym  przez 

zamawiającego  GK.271.2.2019,  o  ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym  opublikowanym 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  15  listopada  2019  r.  pod  numerem  623436-N-

2019, z

wane dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  usługę,  o  wartości  poniżej  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  zwanej  dalej  jako  „p.z.p.”,  jest 

prowadzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W  dniu  6  lutego  2020  r.  zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

postępowaniu, zaś w dniu 11 lutego 2020 r. wykonawca ATF Sp. z o.o. Sp. k., Chojnica 2, 

650  Mirosławiec  (dalej  zwany  jako  „odwołujący”)  wniósł  środek  zaskarżenia  wobec 

cz

ynności i zaniechań zamawiającego.  

Ponadto, 

Izba stwierdziła spełnienie przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p. i dopuściła do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  Międzygminne  Przedsiębiorstwo 

Gospodarki  Odpadami  Sp.  z  o.  o., 

Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój, zgłaszającego 

przystąpienie po stronie zamawiającego, co nadaje mu status uczestnika postępowania. 

W  dniu  21  lutego  2020  r. 

do  Izby  wpłynęło  oświadczenie  odwołującego  o  cofnięciu 

odwołania, złożone przez osobę właściwie umocowaną do  składania oświadczeń  w imieniu 

strony, zgodnie z dokumentami dołączonymi do odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Na  podstawie 

art.  187  ust.  8  p.z.p.  „Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.” 

W  dniu  21  lutego  2020  r. 

odwołujący  przekazał  Izbie  skuteczne  oświadczenie 

wycofaniu  odwołania,  co  nastąpiło  przed  wyznaczonym  na  dzień  24  lutego  2020  r. 

terminem  posiedzenia i  rozprawy.  Cofnięcie odwołania jest  nieograniczonym  uprawnieniem 

odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy, które znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem. 


W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych  w  dyspozycji  art.  187  ust.  8  p.z.p.  i  zobligowana  była  postępowanie  umorzyć, 

związku z czym orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  wycofanie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy. 

Zgodnie zatem z art. 187 ust. 8 

zd. 2 p.z.p. oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  Izba  nakazała  dokonanie  zwrotu  na  rzecz 

odwołującego 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel