KIO 28/20 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 28/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 15 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:   Ewa Kisiel 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  15  stycznia  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  z  dnia  7  stycznia  2020  r.  wniesionego  przez  wykonawcę  RH 

INVESTMENTS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Warszawie przy  ul.  Nowogrodzkiej  18  lok.  5  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Zarząd  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  z 

siedzibą w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13j 

postanawia: 

1.  u

marza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

RH  INVESTMENTS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul. Nowogrodzkiej 18 lok. 5 kwoty 

13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  j

ego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący: ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 28/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13j (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.),  zwan

ej  dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”  pt. 

„Zorganizowanie  i  zarządzanie  strefą  płatnego  parkowania  (SPP)  na  terenie  miasta  Lublin” 

(Numer postępowania: ZP-PS.221.1.34.2019). 

 O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod nr 2019/S 236-579061 z dnia 6 grudnia 2019 r. 

W

artość  zamówienia  przekracza  kwoty,  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  7  stycznia  2020  r.  wykonawca 

RH  INVESTMENTS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie  przy  ul.  Nowogrodzkiej  18  lok.  5 

(dalej:  „Odwołujący”)  -  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa Kra

jowej Izby Odwoławczej. 

W dniu 8 stycznia 2020 r.

do Izby w formie elektronicznej 

wpłynęło pismo „Cofnięcie 

odwołania”, w którym Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o wycofaniu odwołania.  

Kraj

owa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  Pzp  O

dwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia rozprawy;  w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie 

zaś  z  art.  192  ust.  1  Pzp,  o  oddaleniu  odwołania  lub  jego  uwzględnieniu  Izba  orzeka  w 

wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 


Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, O

dwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

pos

tępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238)  –  dalej: 

„rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania”.  Ponieważ 

O

dwołujący cofnął odwołanie na posiedzeniu, przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zdanie  2  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  powołanego  rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.500,00 

zł,  stanowiącej  90%  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Przewodniczący: ……………………………… 


wiper-pixel