KIO 280/20 POSTANOWIENIE dnia 24 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 280/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  24  lutego  2020  r. 

w W

arszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

11  lutego  2020  r.  przez  wykonawc

ę  –  S.  O.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  Zakład  Remontowo-Budowlany  BUDOLEX  S.  O.  z  siedzibą  w  Ujanowicach  pod 

numerem  109  (34-603  Ujanowice) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  – 

Gminę  Chybie-Wójta  Gminy  Chybie  z  siedzibą  w  Chybiu  przy  ul.  Bielskiej  78  (43-520 

Chybie) 

postanawia: 

1.   Umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  b

ankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

– S. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-

Budowlany  BUDOLEX  S.  O. 

z  siedzibą  w  Ujanowicach  kwoty  9  000 zł  00  gr  (słownie: 

dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. 

Przewodniczący:      ……………………………. 

Sygn. akt: KIO 280/20 


U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Chybie-

Wójt  Gminy  Chybie  zwana  dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej: „Pzp”, pn.: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 

nr  1  w  Chybiu  o  salę  gimnastyczną  z  zapleczem  socjalno-technicznym  oraz  infrastrukturą 

towarzyszącą (numer referencyjny: ZPO.271.17.2019.UG), zwane dalej „postępowaniem”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 13 grudnia 2019 r., pod numerem 636001-N-2019.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 

niższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 Pzp.  

W  dniu  11  lutego  2020  r.  S.  O. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Zakład  Remontowo-Budowlany  BUDOLEX  S.  O.  z  siedzibą  w  Ujanowicach  (zwany  dalej: 

„odwołującym”)  wniósł  odwołanie  od  czynności  zamawiającego  z  dnia  6  lutego  2020  r.  w 

postaci „wykluczenia i odrzucenia oferty” odwołującej na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp, 

oraz  wynikającej  z  niej  czynności  zamawiającego  z  dnia  6  lutego  2020  r.  w  postaci 

unieważnienia postępowania w oparciu o przesłankę przewyższenia przez najkorzystniejszą 

ofertę kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (która 

to przesłanka nie zaistniałaby gdyby w ocenie ofert brała udział oferta odwołującej).  

Odwołujący powyższym czynnościom zamawiającego zarzucił naruszenie: 

1.  art. 

92  ust.  1  pkt  3  Pzp  przez  zaniechanie  sporządzenia  uzasadnienia  faktycznego, 

umożliwiającego  ocenę  przez  odwołującego  czy  faktycznie  zamawiający  miał  podstawy 

do  przyjęcia,  iż  odwołujący  nie  wykazał  podstaw  do  udziału  w  postępowaniu  w  postaci 

wymaganego w SIWZ dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia; 

art. 24 ust. 1 pkt 12) w zw. z ust. 4 Pzp przez wykluczenie wykonawcy, który przedłożył 

dokumenty  potwierdzające  posiadanie  wymaganego  w  SIWZ  dysponowania  osobami 

skierowanymi do realizacji zamówienia, a w konsekwencji uznanie za odrzuconą oferty, 

która  winna  uczestniczyć  w  ocenie  ofert,  co  nastąpiło  na  skutek  pogwałcenia  zasady 

rozstrzygania wątpliwości w zakresie treści SIWZ na korzyść wykonawcy; 

3.  art.  93  ust.  1 

pkt.  4)  Pzp  przez  dokonanie  porównania  pomiędzy  kwotą  sumy 

przeznaczonej  na  sfinansowanie  zamówienia  z  kwotą  niewłaściwej  oferty  (na  skutek 

pominięcia w ocenie oferty uznanej za odrzuconą oferty odwołującej). 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  uchylenie  powyższych 

czynności  i  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  ponownej  oceny  ofert  z  uwzględnieniem 


oferty  odwołującej  (co  w  konsekwencji  -  w  przekonaniu  odwołującego  -  doprowadzi  do 

wyłonienia tejże oferty jako najkorzystniejszej i udzielenia zamówienia odwołującemu). 

W  dniu  21  lutego 

2020  r.  do  sekretariatu  Izby  wpłynęło  pismo  odwołującego 

zawierające  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  oraz 

wniosek o umorzenie postępowania odwoławczego. 

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wypełniły  się  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 

czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie 

tej  czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

zatem  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  wskazanego  art.  187  ust.  8 

Pzp  i  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  9 000  zł  00  gr  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Przewodnicz

ący:      ……………………………. 


wiper-pixel