KIO 279/20 POSTANOWIENIE dnia 24 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 279/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski    

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników 

pos

tępowania odwoławczego w dniu 24 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  Sport-
Track sp. z o.o. z siedzibą w 

Gorzowie 

Wielkopolskim 

w postępowaniu prowadzonym przez 

Gminę Zblewo  

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwa  Wielobranżowego  Gretasport  I.  S.  z 

siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

od

woławczego o sygn. akt: KIO 279/20 po stronie Zamawiającego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz wykonawcy Sport-Track sp. z o.o

. z siedzibą w 

Gorzowie 

Wielkopolskim kwoty 9 000 

zł 

00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący…………………… 


Sygn. akt KIO 279/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Gmina  Zblewo  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w trybie prz

etargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 5.350.000,00 euro na wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  stadionu  w  Zblewie  (przebudowa  boiska 
piłkarskiego, budowa bieżni okrężnej 4 - torowej o długości 400 m i wpisanej na nią bieżni 

prostej 6-

torowej o długości 130” - numer sprawy : RO.271.3.2020. 

W  dniu  6  lutego  2020  r. 

Zamawiający  opublikował  treść  ogłoszenia  w  Biuletynie 

Z

amówień  Publicznych  pod  nurem  510128-N-2020,  a  także  na  swojej  stronie  Specyfikacje 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ. 

Nie zgadzając się z niektórymi postanowieniami SIWZ Odwołujący: Sport-Track sp. z 

o.o. 

z  siedzibą  w 

Gorzowie 

Wielkopolski

m  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Od

woławczej  wobec czynności Zamawiającego podjętych w przedmiotowym postępowaniu, 

polegających  na  określeniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  sposób  naruszający 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r., 

poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp. 

Jednocześnie  na  podstawie  art.  180  ust.  3  ustawy  Pzp  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie: 

art. 22 ust. 1a), ust. 1b) pkt. 3) ustawy Pzp 

przez sformułowanie nadmiernych i 

nieproporcjonalnych  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  do  opisanych 
szczegółowo  w  uzasadnieniu  zdolności  zawodowych,  w  tym  wiedzy  i  doświadczenia,  co 
wyklucza  możliwość  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  wykonawców  obiektywnie 

zdolnych i przygotowanych do jego realizacji; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

przez  sformułowanie  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  sposób  nadmierny  i  nieproporcjonalny  co  narusza  zasady  uczciwej 
konkurencji  oraz  sprzeciwia  się  zasadzie  proporcjonalności  i  uniemożliwia  ubieganie  się  o 
udzielenie  zamówienia  wykonawcom  obiektywnie  zdolnym  i  przygotowanym  do  jego 

realizacji; 

art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp 

poprzez wadliwe określeniu warunku § 4 ust. 2 

lit.  b) 

co  do  wartości  dla  boiska  piłkarskiego,  gdzie  w  zapisie  cyfrowym  określono  wartość 

450.000 zł. brutto zaś w zapisie słownym czterysta tysięcy złotych, co powoduje, że nie jest 
wiadomym jaki warunek został postawiony. 


W związku z powyższym Odwołujący wnosił o : 

uwzględnienie odwołania w całości, 

nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ w sposób wskazany 

w  niniejszym 

odwołaniu,  w  tym  w  szczególności  w  zakresie  warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  zawodowej  określonych  w  §  4  pkt.  2.  ppkt.  1)  lit.  a-c 

SIWZ p

oprzez ich zmianę i doprowadzenie do proporcjonalności w stosunku do przedmiotu 

zamówienia na następujące: „Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na: 

a) 

budowie,  rozbudowie  lub  przebudowie  stadionu  lekkoatletycznego  w  skład 

których  wchodziło  wykonanie  bieżni  okólnej  min.400  m  (min.  4  tory)  z  nawierzchnią 
poliuretanową typy SANDWICH (co najmniej 1 (jedno) zamówienie) 

oraz 

b) 

budowie  /przebudowie  boiska  piłkarskiego  z  trawy  naturalnej  z 

automatycznym systemem zraszania (co najmniej 1 (jedno) 

zamówienie)„ 

czyli dokładnie tak jak w postępowaniu znak: RO.271.57.2019 

zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  od  Zamawiającego  na 

rzecz Odwołującego oraz zastępstwa prawnego według faktury przedłożonej na rozprawie. 

W dniu 17 lutego 2020 r. 

zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po  stronie  Zamawiającego  wykonawca  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Gretasport  I.  S.  z 
siedziba w Dąbrowie Górniczej. 

W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

W  dniu  23  lutego  2020

r.,  przed  wyznaczoną  rozprawą,  do  siedziby  Krajowej  Izby 

Odwoławczej wpłynęło pismo Odwołującego z dnia 22 lutego 2020r. o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.), 
postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.2  ustawy  Pzp  Izba  postanowiła  zwrócić  na  rzecz 

Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 


O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  podstawie 

p

rzepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3 

lit.  a  i  ust.  

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 
wraz ze zm.).  

Przewodniczący…………………… 


wiper-pixel