KIO 275/20 POSTANOWIENIE dnia 24 lutego 2020 roku

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 275/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Katarzyna Poprawa 

Wobec  cofnięcia  w  dniu  20  lutego  2020  roku  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  lutego  2020  roku  przez  wykonawcę  Konwerga  Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym 

przez zamawiaj

ącego Miasto Poznań w Poznaniu  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Konwerga 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Poznaniu  kwoty  6  750 

zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:   ………………………………  


Sygn. akt: KIO 275/20 

Uzasadnienie 

Zamawiajacy 

–  Miasto  Poznań  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na  “Aktualizację aplikacji  systemu  zarządzania  monitoringiem  wizyjnym  miasta 

Poznania”. 

P

ostępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  o  wartości 

zamówienia  poniżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.    Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r., 

poz.1843)  

zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22 listopad 2019 roku pod Nr 626415-N-2019. 

W dniu 10 lutego 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Od

woławczej zostało wniesione  

odwołanie  przez  wykonawcę  Konwerga  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  (zwanego  dalej 

Odwołującym)  od  niezgodnych  z  przepisami  Ustawy  czynności  Zamawiającego  podjętych  

w postępowaniu tj.: 

czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

naruszenie art.7 ust.1 w związku z naruszeniem art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy poprzez 

bezpodstawne odrzucenie ofe

rty Odwołującego, pomimo, że jej treść odpowiada 

SIWZ, 

naruszenie  art.  93  ust.  1  pkt  4  Ustawy  poprzez  nieuzasadnione  unieważnienie 

przedmiotowego postępowania. 

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

1.  un

ieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

anulowania  czynności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  

a także nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 


W dniu 20 lutego 2020 r

. Odwołujący, przed otwarciem rozprawy złożył  oświadczenie 

(w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowalnym  podpisem  elektronicznym), 

że  cofa 

odwołanie  złożone  w  dniu  10  lutego  2020  roku,  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  prowadzonym  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Aktualizację  aplikacji 

systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym miasta Poznania”. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego  cofnięcie  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba 

–  zgodnie z  przepisem  art.  187  ust.  8  zd.  pierwsze ustawy 

Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1 

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018  poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 6.750,00 zł. 

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel