KIO 274/20 Sygn. akt KIO 276/20 WYROK dnia 25 lutego 2020 roku

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 274/20 
Sygn. akt KIO 276/20 

WYROK 

 z dnia 25 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2020 r. w 

Warszawie odwołań wniesionych do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2020 r. przez: 

A. 

wykonawcę  ABB  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  - 

sygn. akt KIO 274/20; 

B.  w

ykonawcę ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie - sygn. akt KIO 276/20; 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Energa-Operator  Spółka  Akcyjna 

siedzibą w Gdańsku; 

przy udziale: 

A.  wykonawcy 

ZPUE  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  we  Włoszczowie  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  odwołującego  w  sprawie  o 

sygn. akt KIO 274/20; 

B.  wykonawcy 

ABB  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

w sprawie o sygn. akt KIO 276/20; 

C. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  JM-Tronic  Spółka 

Akcyjna  z  siedzibą  w   Warszawie  i  Lamel  Rozdzielnice  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w  Żukowie zgłaszających przystąpienie do postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w sprawie  o  sygn.  akt  KIO  274/20  oraz  KIO 

orzeka: 

I. 

w sprawie o sygn. akt KIO 274/20: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów oznaczonych nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 oraz 11 

nakazuje  zamawiającemu  Energa-Operator  Spółka  Akcyjna  z siedzibą  w Gdańsku 


unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenie  czynności 

badania i oceny ofert, w tym: 

uznanie za bezskuteczne zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji 

znajdujących  się  w   dokumentach  złożonych  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia JM-Tronic Spółka Akcyjna z siedzibą w  

Warszawie  i  Lamel  Rozdzielnice  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w  Żukowie; 

1.2.  przeprowadzenie  ponownego  badania  i  oceny 

oferty  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia JM-Tronic Spółka Akcyjna z siedzibą w  

Warszawie  i 

Lamel  Rozdzielnice  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w   Żukowie  w  zakresie  spełnienia  przez  oferowany  przedmiot 

zamówienia  wymagań  określonych  w SIWZ  dotyczących:  zakresu  temperatury 

pracy  przekładników  prądowych  (pkt  2.5.3  specyfikacji  technicznej)  i  dzielników 

napięciowych  (pkt  2.5.4  specyfikacji  technicznej),  wyposażenia  oferowanego 

przedmiotu  zamówienia  w izolatory  przepustowe  i  izolatory  osłonowe  (pkt  2.3.1 

specyfikacji  technicznej),  zgodności  izolatorów  przepustowych,  izolatorów 

osłonowych  oraz  gniazda  wtyczkowego  ze  stykiem  ochronnym  z właściwymi 

normami  (Dział  7  pkt  8.3.8  -  8.3.10  SIWZ),  a  także  w  zakresie  spełnienia  przez 

ww. wykonawców warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Dziale 6 pkt 

1.3 SIWZ; 

oddala odwołanie w pozostałym zakresie; 

kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Energa-Operator  Spółka  Akcyjna 

z s

iedzibą  w  Gdańsku  w  części  8/11  oraz  odwołującego  ABB  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w części 3/11 i: 

3.1.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  22  200  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  dwa  tysiące  dwieście  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

koszty  poniesione 

przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od  odwołania  i 

wynagrodzenia  pełnomocnika  oraz  koszty  poniesione  przez  zamawiającego 

tytułem wynagrodzenia pełnomocnika; 

zasądza  od  zamawiającego  Energa-Operator  Spółka  Akcyjna  z siedzibą 

Gdańsku na rzecz odwołującego ABB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie kwotę 12 545 zł 45 gr (słownie: dwanaście tysięcy pięćset 

czterdzieści pięć złotych czterdzieści pięć groszy). 

II.  w sprawie o sygn. akt KIO 276/20: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu oznaczonego nr 1 i nakazuje zamawiającemu 

Energa-

Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku unieważnienie czynności wyboru 


oferty  najkorzystniejszej  oraz 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

przeprowadzenie ponownego badania i oceny 

oferty wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia JM-Tronic Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie i Lamel 

Rozdzielnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Żukowie w zakresie 

spełnienia  przez  oferowany  przedmiot  zamówienia  wymagań  określonych  w SIWZ 

dotyczących  zakresu  temperatury  pracy  dzielników  napięciowych  (pkt  2.5.4  specyfikacji 

technicznej); 

2.  o

ddala odwołanie w pozostałym zakresie; 

kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Energa-Operator  Spółka  Akcyjna 

siedzibą  w Gdańsku w części ¼ oraz odwołującego ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Włoszczowie w części ¾ i: 

3.3.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę    22  200  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  dwa  tysiące  dwieście  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

koszty  poniesione 

przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od  odwołania  i 

wynagrodzenia  pełnomocnika  oraz  koszty  poniesione  przez  zamawiającego 

tytułem wynagrodzenia pełnomocnika; 

zasądza  od  zamawiającego  Energa-Operator  Spółka  Akcyjna  z siedzibą 

Gdańsku  na  rzecz  odwołującego  ZPUE  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  we 

Włoszczowie kwotę 1 950 zł 00 gr (słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 

zero groszy). 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 274/20 
Sygn. akt: KIO 276/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Energa-Operator  Spółka  Akcyjna  z siedzibą  w  Gdańsku  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy rozłączników 

napowietrznych  SN  o  budowie  zamkniętej  z  telesterowaniem  i  telesygnalizacją 

(P/1/0101/2019). 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii  Europejskiej  z  dnia 

8  października  2019  r.  pod  numerem  2019/S  194-472724. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu  niegraniczonego  na  podstawie  ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej 

„ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Sygn akt KIO 274/20 

W  dniu  10  lutego  2020  r.  wykonawca 

ABB  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 

siedzibą  w Warszawie  (dalej  jako „Odwołujący  1”  lub  „ABB”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  niezgodnych  z  ustawą  Pzp  czynności  oraz  zaniechań 

Zamawiającego polegających na: 

1.  zaniechaniu 

odtajnienia  części  oferty  Konsorcjum  JM-Tronic  Sp.  z  o.o.  i  Lamel 

Rozdzielnice  Sp.  z  o.o.  („Konsorcjum”)  w  zakresie  wszystkich  utajnionych  dokumentów 

wyjaśnień złożonych w postępowaniu, w szczególności dokumentów złożonych w dniu 

23 grudnia 2019 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz wyjaśnień 

złożonych  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  24  stycznia  2020  r.,  podczas  gdy 

Konsorcjum nie zastrzegło tajemnicy przedsiębiorstwa składanych dokumentów oraz ze 

względu  na  fakt,  że  dokumenty  te  nie  zawierają  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w rozumieniu  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  2018  poz.  419,  dalej:  „u.z.n.k.”),  zaś 

Konsorcjum  nie  wykazało  przesłanek  koniecznych  dla  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa i dokumenty te winny podlegać odtajnieniu - co stanowi naruszenie art. 

ust. 1 w zw. art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 11 ust. 2 u.z.n.k.; 

nieuprawnionym, wielokrotnym wzywaniu do złożenia wyjaśnień w zakresie zastrzeżenia 

jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  dokumentów  złożonych  przez  Konsorcjum  w  dniu  23 

grudni

a  2019  r.,  co  doprowadziło  do  nierównego  traktowania  wykonawców 

w p

ostępowaniu - co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. art. 8 ust. 1, 2, 3 oraz w zw. 

z art. 26 ust. 4 i 87 ust. 1 ustawy Pzp; 


3.  zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum, podczas gdy oferta ta jest niezgodna z SIWZ 

ze  względu  na  złożenie  wraz  z  ofertą  kart  katalogowych  oferowanych  rozłączników 

napowietrznych SN, które nie potwierdziły, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ - co stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 

2 oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp; 

4.  zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum podczas gdy oferta ta jest niezgodna z SIWZ 

ze  względu  na  złożenie  certyfikatu  zgodności  dla  rozłącznika  napowietrznego  SN 

budowie  zamkniętej  z  napędem,  niepotwierdzającego  parametrów  technicznych 

wymaganych  przez  Zamawiającego  w  pkt.  2.3.17.  załącznika  nr  1  do  SIWZ  oraz 

nieuzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego, w zakresie raportu z oceny 

wyrobu nr JSHP/RW/43/CZ/19/MK co stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 

ust. 1 i 3 ustawy Pzp; 

5.  zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum, podczas gdy oferta ta jest niezgodna z SIWZ 

ze  względu  na  brak  wyposażenia  oferowanego  przedmiotu  zamówienia,  tj.  brak 

izolatorów  przepustowych  określonych  w  pkt.  2.3.1  załącznika  nr  1  do  SIWZ  oraz 

izolatorów  osłonowych  określonych  w  pkt  2.3.1  załącznika  nr  do  SIWZ  -  co  stanowi 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp; 

6.  zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum, podczas gdy oferta ta jest niezgodna z SIWZ 

ze  względu na  brak  wykazania spełniania  parametrów  określonych w  SIWZ  w  zakresie 

szafy telesterowania, sterowników - co stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 

ust. 1 i 3 ustawy Pzp; 

7.  zaniechaniu 

dokonania  czynności  wezwania  do  złożenia  dokumentów  wymaganych 

przez  Zamawiającego  w  SIWZ  na  potwierdzenie  spełniania  wymagań  Zamawiającego 

przez oferowane dostawy określonych w Dziale 7 pkt 8.3.9 i 8.3.10 SIWZ, tj. deklaracja 

zgodności PN-EIM 60137:2018-02E izolatora przepustowego oraz deklaracja zgodności 

PN-EN  62217:2013-

06E  izolatora  osłonowego  -  co  stanowi  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3 

w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 

niezasadnym przyznaniu Konsorcjum punktów w ramach kryterium oceny ofert, podczas 

g

dy  oferta  Konsorcjum  jest  niezgodna  z  SIWZ  i  podlega  odrzuceniu,  w  szczególności 

Odwołujący  wskazuje,  że  15  pkt  przyznanych  Konsorcjum  w  kryterium  „zastosowane 

medium  izolacyjne"  jest  bezpodstawne,  gdyż  zaproponowane  przez  Konsorcjum 

rozwiązanie  nie  spełnia  wymagania  Zamawiającego  w  ramach  ww.  kryterium, 

uprawniającego  do  uzyskania  15  pkt.,  tym  samym  w  Postępowaniu  doprowadziło  do 

niezasadnego  przyznania  punktów  w  kryterium  pozacenowym  i  wyboru  oferty 

Konsorcjum jako najkorzystniejszej w  p

ostępowaniu, a w konsekwencji doprowadziło do 

zaniechania  wyboru  oferty  Odwołującego  w  postępowaniu  jako  najkorzystniejszej  -  co 

stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; 


9.  zaniechaniu 

dokonania  czynności  wezwania  do  złożenia  dokumentów  wymaganych 

przez  Zamawiającego  w  SIWZ  na  potwierdzenie  spełniania  wymagań  Zamawiającego 

przez oferowane dostawy określonych w Dziale 7 pkt 8.3.8 SIWZ, tj. deklaracji zgodności 

gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym - PN-IEC 60884-l:2006P+Al:2009P+A2:2016- 

01P - co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;  

zaniechania  dokonania  czynności  wykluczenia  z  Postępowania  Konsorcjum  za  brak 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia - 

co stanowi naruszenia art. 24 ust 1 pkt 12 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp; 

11. wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej w p

ostępowaniu, podczas gdy oferta ta 

podlega odrzuceniu a Konsorcjum wykluczeniu z p

ostępowania - co stanowiło naruszenie 

art. 7 ust. i 3, art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wskazując na powyższe zarzuty, Odwołujący 1 wniósł o unieważnienie wyboru oferty 

Konsorcjum  w  postępowaniu,  dokonanie  ponownej  oceny  ofert,  odtajnienie  oferty 

Konsorcjum,  wykluczenie  Konsorcjum  z  postępowania,  odrzucenie  oferty  Konsorcjum  oraz 

dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. Ponadto Odwołujący wniósł 

o zasądzenie od Zamawiającego na jego rzecz kosztów postępowania odwoławczego.  

Odwołujący  1  wyjaśnił,  iż  działania  i  zaniechania  Zamawiającego  mogą  uniemożliwić 

mu uzyskanie zamówienia i może ponieść szkodę, polegającą na zaniechaniu wyboru jego 

oferty  jako  najkorzystniejszej.  Dodał,  że  powinien  być  uprawniony  do  zapoznania  się  z 

treścią  ofert  konkurencyjnych,  w  szczególności  z  tymi  elementami  tych  ofert,  które  mają 

wpływ na ich ocenę zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert. 

Uzasadniając  zarzuty  oznaczone  nr  1  i  2  w  odwołaniu,  Odwołujący  1  wskazał,  iż 

n

iedopuszczalna  jest  sytuacja,  w  której  dokumenty  złożone  przez  Konsorcjum  zostały 

utajnione  przez  Zamawiającego,  gdy  Konsorcjum  składając  dokumenty  w  dniu  23  grudnia 

2019  r.  w  żaden  sposób  nie  zastrzegło,  że  przekazywane  w  dokumentach  informacje 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Odwołujący  wyjaśnił,  że  Konsorcjum  zastrzegło  jako 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  informacje  przekazane  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  dopiero  po 

kolejnym  wezwaniu  Zamawiającego  do  wyjaśnień  z  dnia  3  stycznia  2020  r.,  w  którym 

Zamawiający  w sposób  obszerny  opisał  co  Konsorcjum  musi  wykazać  w  zastrzeżeniu 

tajemnicy  przedsiębiorstwa,  aby  informacje  te  nie  zostały  odtajnione.  Wezwanie  to  było 

konsek

wencją odpowiedzi  na  wezwanie do  wyjaśnień  z  dnia 2 stycznia  2020  r.  w  zakresie 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczącym tych samych informacji. W odpowiedzi 

na  to  wezwanie  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  Konsorcjum  udzieliło  lakonicznych  i  niepełnych 

wyjaśnień,  wskazując,  że  przekazane  dokumenty  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa. 

Przekazane  Zamawiającemu  zastrzeżenie,  zdaniem  Odwołującego  było  spóźnione,  a 

ponadto  Konsorcjum  nie  wykazało,  że  przekazane  informacje  stanowią  tajemnicę 


przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 u.z.n.k. oraz nie złożyło żadnych dowodów na 

wykazanie  zasadności  zastrzeżenia  informacji  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Zdaniem 

Odwołującego ABB już sam brak zastrzeżenia przez Konsorcjum tajemnicy przedsiębiorstwa 

stanowi pod

stawę do ich odtajnienia. W powyższym zakresie w odwołaniu powołano się na 

wyroki Izby z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 545/19, z dnia 10 lipca 2018 r., sygn. 

akt KIO 1260/18, z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 1205/18, z dnia 9 lipca 2018 r., 

sygn. akt KIO 1234/18, KIO 1276/18.

Uzasadniając zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp 

(zarzuty nr 3, 4, 5, 6 petitum 

odwołania), Odwołujący 1 wskazał na następujące okoliczności: 

1)  karty katalogowe 

Odwołujący 1 przywołał treść Działu 7 pkt 2 ppkt 2.1 SIWZ, wskazując, że Konsorcjum 

wraz z ofertą złożyło kartę katalogową dla rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej 

RU-V,   

jednak  złożona  karta  katalogowa  wskazywała,  że  oferowany  przez  Konsorcjum 

pr

zedmiot  zamówienia  nie  spełnia  podstawowych  wymagań  Zamawiającego  określonych 

SIWZ  w  zakresie  jego  parametrów  i  wyposażenia.  Zdaniem  ABB  Konsorcjum  w  karcie 

katalogowej nie uwzględniło szczegółowej specyfikacji wyposażenia tj.: 

  brak nazwy producenta oraz 

modelu przekładnika napięciowego 

brak nazwy producenta oraz modelu i ilości ograniczników przepięć SN 

  brak nazwy producenta oraz modelu zasilacza 

brak nazwy producenta oraz modelu wyłączników niskiego napięcia 

brak nazwy producenta oraz modelu rozłącznika izolacyjnego niskiego napięcia  

brak nazwy producenta oraz modelu ograniczników przepięć niskiego napięcia 

  brak nazwy producenta oraz modelu gniazda wtykowego 

brak nazwy producenta oraz modelu akumulatorów 

brak  opisu  napędu  ręcznego  który  został  zaoferowany  -  w  karcie  katalogowej  są 

pokazane  dwa  różne  napędy  -  na  stronie  3  napęd  operowany  drążkiem,  na  stronie  6 

napęd z cięgnem 

brak informacji o długości i ilości cięgien 

brak informacji czy prowadnice są w ofercie 

brak  informacji  czy  przewód  łączący  przekładnik  napięciowy  z  szafką  sterowniczą,  rury 

osłonowe, antena, uchwyty montażowe są w zawarte w ofercie. 

Ponadto Odwołujący 1 podniósł, iż w karcie katalogowej na stronie nr 5 wskazano, że 

temperatura pracy  sensorów  prądowych i  napięciowych to  -25  do +  55,  co nie jest  zgodne 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt 2.5.3 oraz w pkt 2.5.4 załącznika nr 1 do 

SIWZ  (-

40/40).  Wykonawca  ABB  podkreślił  także,  że  złożony  wraz  z  ofertą  katalog  nie 


podlega  uzupełnieniu,  a  wszelkie  wyjaśnienia  w  zakresie  katalogu,  zmieniające  parametry 

oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiłyby zmianę oferty, czego konsekwencją byłby 

obowiązek odrzucenia oferty Konsorcjum.

2)  Certyfikat 

zgodności dla rozłącznika napowietrznego SN o budowie zamkniętej 

Odwołujący 1 przywołał treść Działu 7 ust. 2 pkt 2.2. ppkt 2.2.1 SIWZ, wskazując, że 

na  potwierdzenie  wymagań  Zamawiającego  co  do  przedmiotu  zamówienia  wykonawcy 

zobowiązani  byli  przedstawić  kopie  certyfikatu  zgodności  dla  rozłączników  napowietrznych 

SN  o  budowie  zamkniętej  z  napędem,  potwierdzających  parametry  określone  w  pkt  2.3.17 

załącznika  nr  1.  Podniósł,  iż  Konsorcjum  do  oferty  załączyło  certyfikat  zgodności  nr 

JSHP/44/CZ/2019, 

co  do  którego  ważności  Zamawiający  powziął  wątpliwości  i  wezwał 

Konsorcjum  do  złożenia  wyjaśnień  i  dokumentów,  w  tym  m.  in.:  umowy  JSHT/115/U/2019 

która  jest  warunkiem  utrzymania  Certyfikatu  oraz  raportu  z  oceny  wyrobu  Nr 

JSHP/RW/43/CZ/19/MK. 

Odwołujący  1  zauważył,  że  z  treści  certyfikatu  wynika,  że  ocena 

badań  oraz  sprawozdanie  z  badań  jest  podstawą  do  wystawienia  certyfikatu,  natomiast 

umowa  jest  podstawą  do  utrzymania  ważności  certyfikatu,  w  umowie  tej  zostały  też 

zamieszone  podstawowe  informacje  dotyczące  przeprowadzonych  badań.  Odwołujący 

zwrócił także uwagę na treść pkt (9) certyfikatu, gdzie użyto zwrotu: „parametry deklarowane 

przez  producenta",  co  nie  jest 

typowe  dla  certyfikatów  wystawianych  w  branży,  które 

jednoznacznie wskazują na parametry posiadane przez certyfikowane urządzenie. Zdaniem 

ABB  jednostka  c

ertyfikująca  w  tym  przypadku  nie  sprawdziła  zgodności  deklarowanych 

parametrów z rzeczywistością, zatem cały dokument nie potwierdza, że oferowany przedmiot 

zamówienia  ma  parametry  wymagane  przez  Zamawiającego.  Odwołujący  1  wskazał,  że 

Zamawiający  podjął  próbę  uzyskania  raportu  z  oceny  wyrobu  Nr  JSHP/RW/43/CZ/19/MK 

celem  weryfikacji  parametrów  posiadanych  przez  certyfikowane  urządzenie,  jednak  spotkał 

się  z  odmową  ze  strony  Konsorcjum.  Konsorcjum  przesłało  umowę  oraz  zamiast  raportu, 

sprawozdanie z badań jednak ze względu na ich nieuprawnione utajnienie, Odwołujący 1 nie 

ma  do  nich  dostępu,  co  utrudnia  weryfikację  zgodności  parametrów  oferowanego 

rozwiązania  z  wymaganiami  SIWZ.  Odwołujący  1  wskazał,  iż  ma  duże  wątpliwości  co  do 

prawidłowości wskazanych dokumentów, czego przykładem może być fakt, że w certyfikacie 

została określona temperatura pracy od - 40 do + 60, podczas gdy rozbieżność w zakresie 

kart  katalogowych  prowadzi  do  wniosku,  że  jeden  z  elementów  rozłącznika,  tj. 

sensor/dzielnik  posiada  temperatur

ę  pracy  od  -25  do  +  55,  zatem  nie  jest  możliwe,  żeby 

temperatura  pracy  całego  rozłącznika  miała  wskazany  w certyfikacie  zakres.  Odwołujący  1 

podniósł  ponadto,  że  Konsorcjum  nie  wykazało  podstaw  prawnych,  na  podstawie  których 

raport  z  oceny  wyrobu  jest  doku

mentem  o  charakterze  poufnym  i  nie  może  być  ujawniany 

stronie  trzeciej.  Zdaniem  Odwołującego  ABB  złożone  na  wezwanie  dokumenty  nie 


potwierdzają spełniania parametrów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, a złożona 

przez  Konsorcjum  oferta  powinna  zostać  uznana  za  niezgodną  z  SIWZ  i  odrzucona  na 

podstawie at. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

brak izolatorów 

Odwołujący  1  przytoczył  treść  pkt  2.3.1.  załącznika  nr  1  oraz  wskazaną  w  tym 

załączniku  definicję  izolatora  przepustowego  i  osłonowego,  podnosząc,  że  przedmiot 

zamówienia  zaoferowany  przez  Konsorcjum  nie  jest  wyposażony  w  wymagane  izolatory. 

Odwołujący podkreślił, że powyższe potwierdził sam Zamawiający w piśmie z dnia 5 lutego 

2020 r. złożonym w odpowiedzi na wniosek ABB o przekazanie kopii dokumentów, w którym 

wskazano,  że  izolatory  te  nie  występują  ze  względu  na  odmienne  rozwiązanie  technicznej 

zaoferowanym  przez  Konsorcjum  urządzeniu  (które  jest  zgodne  z  SIWZ).  Odwołujący 

wskazał,  iż  obowiązkiem  wykonawców  było  zaoferowanie  przedmiotu  zamówienia 

posiadającego rozwiązania wprost określone w treści załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający 

w  żadnym  miejscu  SIWZ,  nie  dopuścił  możliwości  odstąpienia  od  określonych  wymagań. 

Dodał,  że  żaden  z  wykonawców  nie skierował  do Zamawiającego wniosku o zmianę treści 

SIWZ  w  zakresie  izolatorów.  W  ocenie  Odwołującego  ABB  nie  jest  dopuszczalne,  aby 

Zamawiający  po  otwarciu  ofert  odstępował  od  wymagań  SIWZ,  na  potwierdzenie  czego 

przywołał wyrok KIO z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 1057/19. Odwołujący 1 dodał, 

że  brak  wyposażenia  we  wskazane  izolatory  powoduje,  że  przedmiot  zamówienia  został 

pozbawiony  funkcji  istotnych dla jego prawidłowego działania  -  brak metalicznej  przegrody, 

która występuję w przypadku gdy rozłącznik jest wyposażony w izolatory przepustowe. Brak 

tej  przegrody  między  zasilaniem  a  obciążeniem,  może  powodować  przepływ  prądu  upływu 

po  powierzchni  izolatora  od  zasilania  do  obciążenia  i  pojawienie  się  niebezpiecznego 

napięcia po  stronie obciążenia nawet  w  przypadku otwarcia  styków  głównych.  Pogarsza to 

bezpieczeństwo użytkowania tego rozłącznika. 

brak wykazania spełniania parametrów w zakresie szafy telesterowania, sterowników 

Odwołujący  1  podniósł,  iż  Konsorcjum  w  przekazanej  Zamawiającemu  dokumentacji 

technicznej  dotyczącej  szafy  telesterowania  przedstawiło  sterownik  typ  STGP-3-SP, 

natomiast  w  karcie  katalogowej  sterownika  przedstawiony  jest  model  STGP-3-SP-GSM 

posiadający  inną  liczbę  wyjść  sterowniczych  oraz  inne  wymiary  gabarytowe.  Ponadto 

zauważył, że w dokumencie „IEL Instrukcja i DTR STGP-3-SP-GSM" znajduje się informacja 

o  dwóch  wykonaniach  modułu  wyjść  binarnych  tj.  moduł  w  wykonaniu  standardowym  z  8 

wyjściami  oraz  moduł  w  wykonaniu  typu  W  z  6  wyjściami.  Model  sterownika  podany  w 

ofercie to STGP-3-SP-GSM. 

Odwołujący 1 wskazał, że w DTR podane są co najmniej cztery 

warianty sterownika. Wskazuje to na możliwość konfigurowania sterownika. Jednocześnie w 

karcie  katalogowej  brak  jest  informacji,  która  wersja  sterownika  została  zaoferowana:  pkt. 


5.3.2,  str.  13  karty  katalogowej: 

„Informacja,  który  typ  wyjść  został  zastosowany  zależy  od 

aplikacji  sterownika  i 

jest  przekazywana  użytkownikowi.”  W  dokumentacji  szafy 

telesterowania  jest  wymieniony  sterownik  STGP-3-

SP  z  8  wyjściami.  Złożona  karta 

katalogowa  dotyczy  modelu  sterownika  STGP-3-SP-

GSM  i  wymienia  6  wyjść  sterujących. 

Pomimo  iż  karta  katalogowa  dotyczy  sterownika  STGP-3-SP-GSM,  wielokrotnie 

przedstawiane są parametry i funkcje sterownika STGP-3-SP.  

Dodatkowo 

Odwołujący  1  wskazał,  iż  układ  pomiaru  prądu  wykazuje  znamiona 

wariantowości,  gdyż  moduł  pomiaru  i  sygnalizacji  zwarć  występuje  w  co  najmniej  dwóch 

wariantach tj. wejścia prądowe przystosowane do pomiaru prądu z przekładników prądowych 

1 A / 5 A lub w drugim wariancie z cewkami R

ogowskiego. Układ pomiaru napięcia może być 

również  w  dwóch  wariantach  tj.  przystosowany  do  współpracy  z  dzielnikami  napięcia  lub 

przekładnikami klasycznymi. 

Zdaniem  Odwołującego  1  oferta  Konsorcjum  w  zakresie  szafy  sterowania  zawiera 

następujące  rozbieżności  w  dokumentacji,  których  próby  wyjaśnienia  nie  podjął 

Zamawiający: 

a)  dokumentacja  szafy  podaje  112.5x101x118  (

szer.  wys.  gł.)  natomiast  w  karcie 

katalogowej odpowiednio 105x101x120; 

b) 

dokumentacja  szafy  w  punkcie  5.5.3  podaje  parametry  wejść  dwustanowych:  napięcie 

nominalne  24  V  DC; 

pobór  prądu  w  stanie  aktywnym  4  mA  –  z  kolei  dane  zawarte  w 

karcie katalogowej sterownika: napięcie 12-30V, prąd 5 mA; 

c)  informacje dot. 

wyjść sterowniczych: dokumentacja szafy w p. 5.5.4 podaje: ilość wyjść 8, 

napięcie nominalne 48 V DC, maksymalny prąd przenoszony 0.2 A / 24 V DC natomiast 

Karta  katalogowa  sterownika:  ilość  wyjść  6,  napięcie  maksymalne  60  V,  maksymalny 

prąd 1A. 

Przedstawiając uzasadnienie prawne dla zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp, Odwołujący powołał się na wyroki Izby z dnia 18 lutego 2013 r., sygn. akt KIO 241/13, 

z dnia 25 maja 2015 r., sygn. akt KIO 978/15, z dnia 24 marca 2015 r., sygn. akt KIO 436/15, 

z  dnia  26  stycznia  2017  r.,  sygn.  akt  KIO  11/17,  z  dnia  29  marca  2019  r.,  sygn.  akt  KIO 

Uzasadniając zarzut oznaczony nr 7 w petitum odwołania (naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 

w zw. z 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) Odwołujący powołał się na treść Działu 7 pkt 8.3.9 i 8.3.10 

SIWZ  i  wskazał,  iż  Konsorcjum  nigdy  nie  złożyło  wymaganych  przez  Zamawiającego 

deklaracji  zgodności  określonych  w  SIWZ  dla  izolatorów  przepustowych  i  osłonowych,  a 

Zamaw

iający  nie  wzywał  Konsorcjum  do  ich  uzupełnienia,  co  jest  niedopuszczalne  w 

sytuacji, gdy wymaganie takie zostało bezpośrednio wskazane w SIWZ, a Zamawiający nie 

dopuścił  możliwości  odstąpienia  od  wezwania  w  tym  zakresie.  Podkreślił,  że  po  otwarciu 


ofert, 

Zamawiający  nie  jest  uprawniony  do  zmiany  treści  SIWZ  i  odstąpienia  od  niektórych 

postanowień SIWZ, na potwierdzenie czego przywołał wyrok Izby z dnia 25 czerwca 2019 r., 

sygn. akt KIO 1038/19. 

Odnosząc się do zarzutu oznaczonego nr 8 w petitum odwołania (naruszenie art. 7 ust. 

1 i 3, art. 91 ust

. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) Odwołujący wskazał na kryterium oceny 

ofert  określone  w  Dziale  14  ust.  1  pkt  1.2.  SIWZ  i  sposób  jego  oceny  (ust.  3). Wyjaśnił,  iż 

Konsorcjum  zaoferowało  rozłącznik  napowietrzny  w  izolacji  powietrznej  z  komorami 

próżniowymi,  co  nie  jest  zgodne  z  wymaganiami  SIWZ.  Zdaniem  Odwołującego  ABB 

Zamawiający  niewłaściwie  ocenił  ofertę  Konsorcjum,  przyznając  dodatkowe  punkty  za 

posiadanie 

medium  izolacyjnego  w  postaci  próżni,  podczas  gdy  zaoferowany  przez 

Konsorcjum  rozłącznik  posiada  izolację  główną  powietrzną.  Oferowany  rozłącznik  jest 

wyposażony  w komory próżniowe, w których medium łączeniowym jest próżnia techniczna, 

gdzie następuje otwieranie i zamykanie się styków. Zamawiający nie przewidywał przyznania 

dodatkowych  punktów  za  zaoferowanie  rozłącznika  z  komorami  próżniowymi,  a  jedynie 

przypadku  zastosowania  medium  izolacyjnego  w  postaci  próżni.  Podkreślił,  że 

Zamawiający nie może na etapie oceny ofert dokonać zmiany kryterium i przyznać punktów 

za  zaoferowanie  rozwiązania  z  komorami  próżniowymi,  które  nie  jest  tożsame  z 

przewidzianym  przez  Zamawiającego  kryterium.  Wskazał  na  uchwałę  Izby  z  dnia  6  lutego 

2019 r., sygn. KIO/KD 6/19 oraz wyrok z dnia 19 kwietnia 2019 r., sygn. KIO 621/19. 

Dodał, 

że Zamawiający nie mógł przyznać Konsorcjum punktów w kryterium, ze względu na fakt, że 

oferowany  przedmiot  zamówienia  nie  spełnia  wymagań  Zamawiającego  określonych  w 

SIWZ. 

Uzasadniając  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

(zarzut nr 9), Odwołujący przywołał treść Działu 7 pkt 8.3.8 SIWZ, wskazując, że Konsorcjum 

na 

wezwanie Zamawiającego z dnia 15 listopada 2019 r. złożyło Zamawiającemu deklaracje 

zgodności  producenta  w  zakresie  gniazda  wtyczkowego  ze  stykiem  ochronnym  jednak 

złożona  deklaracja  nie  jest  zgodna  z  normą  wymaganą  przez  Zamawiającego,  tj.  PN-IEC 

60884-l:2006P+Al:2009P+A2:2016-

01P. Konsorcjum przedstawiło deklarację potwierdzającą 

zgodność z normą PN-IEC 60884-l:2006P+Al:2009P, czyli bez rozszerzenia +A2:2016-01P. 

Odwołujący  wskazał,  iż  Zamawiający  pomimo  złożenia  deklaracji  niezgodnej 

postanowieniami  SIWZ  nie  wezwał  Konsorcjum  do  uzupełnienia  deklaracji,  uznając,  że 

spełnia  ona  wymagania  Zamawiającego.  Powołał  się  na  wyrok  z  dnia  16  stycznia  2018  r., 

sygn. KIO 2720/17.  

Uzasadniając zarzut naruszenia art. art. 24 ust 1 pkt 12 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp; 

(zarzut  nr  10),  Odwołujący  przywołał  warunek  udziału  w  postępowaniu  określony  w 

Dziale  6  ust.  1  pkt  1.3  SIW

Z,  wskazując,  iż  Konsorcjum  na  wezwanie  Zamawiającego  w 


zakresie spełniania ww. warunku złożyło wykaz dostaw wraz z referencjami, w tym wskazało 

dostawę wykonaną dla PW Marzbud M. G. na kwotę 833 979,99 zł. Zauważył, że referencje 

pochodzące  od  ww.  podmiotu  zostały  wystawione  1  października  2019  r.  podczas,  gdy 

dostawy były realizowane do 30 października 2019 r. Zatem referencje te nie są wystawione 

w prawidłowy sposób i nie potwierdzają prawidłowego wykonania dostawy i jej wartości we 

wskazanym 

okresie. Referencje wystawione w trakcie trwania umowy nie mogą potwierdzać 

prawidłowego wykonania dostaw  z  niej  wynikających.  Odwołujący  podkreślił,  że  wykonanie 

dostaw  na  dzień  1  października  2019  r.  mogło  znacznie  różnić  się  od  stanu  na  dzień  30 

października  2019  r.  Referencje  nie  potwierdzają  również  kwoty  zrealizowanych  dostaw, 

która  dla  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  ma  istotne  znaczenie.  Wykonawca 

ABB  wskazał,  że  Zamawiający  powziął  wątpliwości  w  zakresie  prawidłowości  wystawienia 

referenc

ji  oraz  wykonania  dostaw  przez  Konsorcjum  i  2  stycznia  2020  r.  skierował  do  PW 

Marzbud  M.  G. 

z  prośbą  o  potwierdzenie  wystawienia  referencji  i  realizacji  dostaw  jednak 

Zamawiający nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Odwołujący 1 zauważył, że Zamawiający mimo 

braku  pewności  co  do  faktycznego  wykonania  przez  Konsorcjum  wskazanych  w  wykazie 

dostaw  oraz  wadliwych  referencji  wystawionych  przez  PW  Marzbud  M.  G.

,  uznał,  że 

Konsorcjum spełnia warunek udziału w postępowaniu. Zdaniem Odwołującego Zamawiający 

wobec wszystkich wątpliwości i nieprawidłowości wskazanych wyżej nie powinien był uznać 

warunku  za  spełniony.  Ponadto  Odwołujący  podniósł,  że  ma  duże  wątpliwości  czy 

Konsorcjum  jest  w  stanie  wykazać  się  odpowiednim  doświadczeniem  określonym  w 

waru

nkach  udziału  w  postępowaniu.  Podkreślił,  że  badanie  ofert  w  tym  zakresie  powinno 

odbyć się w sposób rzetelny  i  wyeliminować wszelkie wątpliwości Zamawiającego.  Powołał 

się na wyrok Izby z dnia 28 stycznia 2019 r., sygn. KIO 50/19 oraz z dnia 18 czerwca 2019 r., 

sygn. KIO 1013/19. 

Uzasadniając  zarzut  dokonania  wyboru  oferty  Konsorcjum  jako  najkorzystniejszej 

Odwołujący  1  wskazał,  iż  oferta  ta  podlega  odrzuceniu  z  uwagi  na  niezgodność  z  SIWZ, 

a w 

stosunku  do  Konsorcjum  zachodzą  także  podstawy  do  wykluczenia  z  postępowania 

uwagi na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający  na  posiedzeniu  w  dniu  21  lutego  2020  r.  złożył  pisemną  odpowiedź  na 

odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

W  odniesieniu  do  z

arzutów  nr  1  i  2,  Zamawiający  podniósł  m.in.  iż  przeprowadził 

kompleksową  analizę  złożonych  zastrzeżeń,  wyjaśnień  i  dowodów  i  utajnił  tylko  te 

dokumenty  Konsorcjum,  w  stosunku  do  których  wynikało  jednoznacznie,  że  obejmują 

informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Zamawiający  wyjaśnił,  że  każdorazowo 

wzywał  wykonawców,  aby  ustalić  zakres  objęcia  tajemnicą.  I  stosował  jednolite  zasady  w 

stosunku do każdego z oferentów. Powołał jako dowód wezwanie kierowane do Konsorcjum, 


ABB i ZPUE.  Zamawiający podkreśli że sam Odwołujący w pełni korzystał z postępowania 

Zamawiającego  dosyłając  wyjaśnienia  w  zakresie  objęcia  dokumentów  tajemnicą 

przedsiębiorstwa.  

odniesieniu  do  zarzutów  nr  3-6,  Zamawiający  wskazał,  iż  oferowany  przez 

Konsorcjum  produkt  był  zgodny  z  SIWZ.  Wyjaśnił,  iż  karty  katalogowe  ze  swej  natury  nie 

zawierają  pełnej  specyfikacji  technicznej,  a  złożona  przez  Konsorcjum  szczegółowa 

dokumentacja, w tym DTR potwierdzała zakres temperatury pracy rozłącznika, jak i sensora 

napięciowego i prądowego. Zamawiający wskazał także, iż wzywał Konsorcjum do wyjaśnień 

w  zakresie  certyfikatu  zgodności  nr  JSHP/44/CZ/2019,  a  złożone  przez  Konsorcjum 

wyjaśnienia  i  dokumenty  (zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa)  wykazywały,  że 

oferowany  produkt  spełnia wymagania SIWZ. W zakresie izolatorów  Zamawiający  wyjaśnił, 

iż  zaoferowane  przez  Konsorcjum  rozwiązanie  z  próżnią  nie  posiadało  klasycznie 

rozumianych  izolatorów  przepustowych  i  osłonowych,  a  rozwiązanie  to  spełnia  oczekiwane 

wymagania. W odniesieniu do parametr

ów sterowników i szafy telesterowania Zamawiający 

wskazał,  iż  Konsorcjum  zaoferowało  model  sterownika  STGP-3-SP-GSM,  a  oczekiwania 

Zamawiającego  sprowadzały  się  wyłącznie  do  spełnienia  określonych  funkcjonalności  bez 

wskazywania typu sterownika. Dla Zamawi

ającego oczywistym było, że zaoferowano wersję 

z  modułem  GSM.  Ponadto  wskazał,  iż  w  SIWZ  nie  sprecyzowano  wymiarów  szafy 

telesterowania  ani  oczekiwanej  ilości  liczby  wejść/wyjść  binarnych  poprzestając  na 

określeniu  ich  niezbędnych  funkcjonalności  w  pkt  2.4.5  ppkt  6  specyfikacji  technicznej. 

Zaznaczył,  że  Odwołujący  nie  wykazał  jaki  rozbieżność  w  dokumentacji  w  zakresie 

parametrów wejść dwustanowych (napięcie i pobór prądu) na wpływ na spełnienie wymagań 

SIWZ.  

W  zakresie  zarzutu  nr  7  Zamawiający  wyjaśnił,  iż  z  uwagi  na  fakt,  że  rozwiązanie 

próżnią  zaoferowane  przez  Konsorcjum  nie  posiadało  klasycznie  rozumianych  izolatorów 

przepustowych i osłonowych nie żądał złożenia deklaracji zgodności dla tych izolatorów.  

W  odniesieniu  do  zarzutu  nr  8  wskazał,  iż  zgodnie  ze  złożonym  certyfikatem 

JSHP/44/CZ/2019  izolację  rozłącznika  stanowi  próżnia,  wobec  czego  przyznał  Konsorcjum 

dodatkowe punkty w kryterium „zastosowane medium izolacyjne.”  

W  odniesieniu  do  zarzutu  nr  9  Zamawiający  wskazał  jedynie,  iż  kwestia  niezłożenia 

deklaracji  zgodności  dla  gniazda  wtyczkowego  nie  ma  wpływu  na  wynik  postępowania, 

ponieważ element ten ma bardzo niską wartość w stosunku do kompletnego rozłącznika. 

W  zakresie  zarzutu  nr  10  Zamawiający  podniósł,  iż  wystąpił  do  podmiotu,  który 

wystawił referencje z wnioskiem o ich potwierdzenie, ale nie otrzymał odpowiedzi. Uznał, iż 

pominięcie  jednego  miesiąca  realizacji  dostaw  nie  powinno  zaważyć  na  treści  referencji, 


która dotyczyła zamówień na przestrzeni kilku lat.   

Z uwagi na 

powyższe Zamawiający wskazał, iż dokonany przez niego wybór oferty nie 

naruszał ustawy Pzp. 

Sygn akt KIO 276/20 

W  dniu  10  lutego  2020  r. 

wykonawca  ZPUE  Spółka  Akcyjna  z  siedziba  we 

Włoszczowie  (dalej  jako  „Odwołujący  2”  lub  „ZPUE”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie  od  niezgodnych  z  ustawą  Pzp  czynności  oraz  zaniechań 

Zamawiającego, zarzucając mu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum JM-

Tronic Sp. z o.o. i Lamel Rozdzielnice Sp. z o.o. 

mimo jej niezgodności z SIWZ; 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez  zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy ABB 

mimo jej niezgodności z SIWZ; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty Konsorcjum i oferty wykonawcy ABB z uwagi na zaoferowanie niejednoznacznego 

przedmiotu zamówienia; 

4.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

odstąpienie  od  żądania 

jednego  z  dokumentów  potwierdzających,  że  oferowane  dostawy  spełniają  wymagania 

Zamawiającego. 

Wskazując  na  powyższe  zarzutu  Odwołujący  2  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

całości  oraz  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej;,  odrzucenia  ofert  Konsorcjum  i  wykonawcy  ABB, 

powtórzenie  czynności 

badania  i 

oceny  ofert,  a  także  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  2 

kosztów postępowania odwoławczego.  

Odwołujący  ZPUE  wskazał,  iż  jest  wykonawcą,  który  złożył  ofertę  w  postępowaniu, 

aktualnie znajduje się na trzeciej pozycji w rankingu punktacji przyznanej ofertom i posiada 

interes  w  uzyskaniu  zamówienia.  Wskutek  naruszenia  przepisów  prawa  zamówień 

publicznych, Zamawiający zamiast odrzucić ofertę Konsorcjum i ABB Sp. z o.o. z uwagi na 

ich  niezgodność  z  SIWZ,  uznał  ofertę  Konsorcjum  za  najkorzystniejszą  co  powoduje,  iż 

Odwołujący utracił możliwość zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Interes Odwołującego 

w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku, albowiem może ponieść on szkodę w postaci 

utraconych  korzyści  jakie  osiągnąłby  w  przypadku  uzyskania  zamówienia  -  zysku 

wkalkulowanego w cenę oraz referencji.  

Uzasadniając zarzut niezgodności ofert konkurencyjnych wykonawców z treścią SIWZ 

O

dwołujący po pierwsze wskazał na pkt. 2.5.4 ppkt. e), strona 16 Załącznika nr 1 do SIWZ, 

Zamawiający  wymagał,  aby  dzielniki  napięciowe  systemu  pomiaru  napięcia  i  zabezpieczeń 


pracowały  w  kategorii  temperaturowej:  -40/40.  Z  przedłożonej  przez  Konsorcjum  karty 

katalogowej  PK  - 

505/5  (str.  5)  wynika,  iż  zaoferowane  dzielniki  pracują w  zakresie  -25/55 

stopni, co jest sprzeczne z wymogiem Zamawiającego i winno skutkować odrzuceniem oferty 

Konsorcjum.  Odwołujący  2  podkreślił,  że  Zamawiający  precyzyjnie  rozdzielił,  które 

dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań mają charakter przedmiotowy  i  wykonawcy 

zobligowani  są  do  złożenia  ich  wraz  z  ofertą,  a  które  będą  wymagane  do  złożenia  po 

uprzednim wezwaniu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Wraz z ofertą Zamawiający wymagał 

złożenia:  kart  katalogowych  oferowanych  rozłączników  napowietrznych  SN  wraz  z  ich 

napędami zawierające podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe oraz szczegółową 

specyfikację  wyposażenia.  Jeżeli  więc  ze  złożonych  wraz  z  ofertą  dokumentów 

jedno

znacznie można wywnioskować, iż oferta wymagań nie spełnia, dalsze procedowanie,, 

wzywanie  wykonawcy  do  kolejnych  dokumentów  nie  powinno  mieć  miejsca.  Zamawiający 

może  jedynie  wyjaśnić  wątpliwości  w  trybie  art.  87  ust.  1,  jednakże  wobec  ewidentnego 

wykazan

ia  niespełniania  wymagań  i  braku  wątpliwości  w  powyższym  zakresie  wobec 

jednoznacznej deklaracji wykonawcy, oferta winna zostać odrzucona. 

Po  drugie  Odwołujący  2  zauważył,  iż  w  złożonych  dla  zaoferowanego  przez 

Konsorcjum  sterownika  typu  STGP-3-SP-GSM  doku

mentach,  mających  potwierdzać 

zgodność  zaoferowanych  dostaw  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  (Instrukcja 

obsługi_vl2_l.doc,  str.  12)  nie  wykazał  jednoznacznie  spełnienia  wymagań  punktu  6,  tylko 

zaproponował wariantowe rozwiązanie w modelu standardowym z 8 wyjściami oraz modułu 

typu W z 6 wyjściami. Odwołujący 2 wskazał, iż ten sam typ sterownika został zaoferowany 

przez  Wykonawcę  ABB  Sp.  z  o.  o,:  STGP-3.5_SP-GSM  i  również  Wykonawca  ABB 

przedstawił  rozwiązanie  wariantowe  dla  typu  standardowego  i  typu  W.  Zdaniem  ZPUE 

Zamawiający  określił  w  SIWZ  wymogi  w  sposób  jasny  i  precyzyjny.  Przyjęcie  przez 

Zamawiającego  za  prawidłowe  zaoferowanie  niejednoznacznego  przedmiotu  zamówienia 

jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i może 

p

owodować  oferowanie  w  istocie  urządzeń  o  po  pierwsze  -  odmiennych  wyposażeniu  i 

specyfikacji, po drugie - 

urządzeń nieweryfikowanych uprzednio przed podpisaniem umowy z 

wykonawcą,  po  trzecie  -o odmiennej  wartości  rynkowej.  Zamawiający  nie  może  zmieniać 

zas

ad  i  reguł  oceny  ofert  po  złożeniu  ofert  i  dopuszczać,  aby  wykonawcy  mogli 

doprecyzować  złożone  oferty  na  etapie  zawierania  umowy.  Zamawiający  winien 

jednoznacznie podczas oceny i badania ofert przesądzić, czy oferowane rozwiązanie spełnia 

wymagania SIWZ. 

Odwołujący 2 wskazał na wyrok ETS 324/14 z dnia 07.04.2016 r. z uwagi 

na  wariantowość  rozwiązań  obie  oferty  winny  zostać  odrzucone,  gdyż  nie  zaoferowano 

jednoznacznego przedmiotu  zamówienia.  Konsekwencją takiego skonstruowania oferty  jest 

niepewność  Zamawiającego  co  konkretnie  zostanie  mu  dostarczone  podczas  realizacji 


umowy. 

Po trzecie Odwołujący 2  wskazał  na  pkt  2.4.8 ppkt  7 załącznika nr  1,  podnosząc,  że 

zaoferowany  przez  Konsorcjum  sterownik,  według  informacji  zawartych  w  Instrukcji 

obsługi_vl2_l.doc posiada zakres prądowy o wartości 0-1500 A, co w sposób oczywisty nie 

jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

Po czwarte Odwołujący 2 powołał się na pkt 2.4.8 ppkt 7 załącznika nr 1, podnosząc, 

że  wskazany  przez  Konsorcjum  w  złożonej  Instrukqi  obsługi_vl2_l.doc  parametr  „t"  o 

wartości 1ms nie spełnia zakresu czasowego wymaganego przez Zamawiającego, tj. 01 - 10 

s, co czyni ofertę niezgodną z treścią SIWZ. 

Odwołujący  2  wyjaśnił  ponadto,  iż  uwaga  druga,  trzecia  i  czwarta  dotyczą  zarówno 

oferty  Konsorcjum,  jak  i  wykonawcy  ABB  sp.  z  o.  o.,  który  znajduje  się  na  drugim  miejscu 

rankingu  złożonych  ofert.  Obaj  wykonawcy  zaoferowali  ten  sam  sterownik:  sterownik  typu 

STGP-3-SP-

GSM, który nie spełnia wymagań SIWZ. 

Uzasa

dniając  zarzut  naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców - nieprawidłowości w zakresie oceny dokumentów, Odwołujący ZPUE wskazał 

na 

wymagania określone w dziale 7 SIWZ, pkt 8 oraz na uwagi do punktu 8 SIWZ. Podniósł, 

iż  Konsorcjum  w  wyznaczonym  dniu  na  uzupełnienie  dokumentów  i  złożenie  wyjaśnień 

zakresie  raportu  z  oceny  wyrobu  JSHP/RW/43/CZ/19/MK  oznajmiło,  iż  raport  jest 

dokumentem  poufnym,  nieujawnianym  stronie  trzeciej  i  w  zastępstwie  przedstawiło 

sprawozdanie  z  badań  typu  rozłącznika  próżniowego  RU-V.  Zdaniem  Odwołującego  2 

p

rzyjęcie  przez  Zamawiającego  innego  niż  żądany  dokumentu  i  rezygnacja  z  uprzednio 

postawionego  i  podtrzymanego  w  odpowiedzi  na  zapytanie  wykonawcy  wymagania  stoi 

sprzeczności  z  zasadą  przejrzystości,  równego  traktowania  wykonawców,  a  nawet 

wykazuje znamiona nieuprawnionych negocjacji treści oferty. Zdaniem Odwołującego ZPUE 

postępowania o udzielenie zamówienia mają formalny charakter, obwarowane są szeregiem 

reguł  i  powinności  kształtowanych  przez  podmioty  zamawiające.  Ilekroć  formalizm  nie  jest 

celem  samym  w  sobie  ale  ma  potwierdzić  spełnianie  stawianych  wymagań,  wykonawcy 

zobligowani  są  do  postępowania  według  wskazanych  reguł,  a  Zamawiający  nie  powinien 

pozwalać na odstępstwa i niektórych wykonawców traktować względniej. Każdy  wymagany 

dokument,  każda  dodatkowa  dokumentacja  do  potwierdzenia  wymagań  powoduje 

zwiększenie stopnia trudności uzyskania zamówienia, a co za tym idzie stanowi dodatkowy 

element  kosztotwórczy.  Rozsądny  wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  po 

zapoznaniu  się  z  zapisami  SIWZ  zna  poziom  wymagań  Zamawiającego  i  sposób  ich 

udokumentowania.  Jest  w  związku  z  tym  odpowiednio  przygotowany  do  procesu 

ofertowania.  Jeżeli  w  toku  procedury  Zamawiający  zaś  zmienia  reguły,  odstępuje  od 

wymagań,  zmniejsza  poziom  formalizmu  to  takie  działanie  przeczy  zasadom:  uczciwej 


konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Zamawiający  na  posiedzeniu  w  dniu  21  lutego  2020  r.  złożył  pisemną  odpowiedź  na 

odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

W  odniesieniu  do  kwestii  kategorii  temperaturowej  dzielników  napięciowych 

Zamawiający wskazał, iż oferowany przez Konsorcjum produkt był zgodny z SIWZ. Wyjaśnił, 

iż  karty  katalogowe  ze  swej  natury  nie  zawierają  pełnej  specyfikacji  technicznej,  a  złożona 

przez Konsorcjum szczegółowa dokumentacja, w tym DTR potwierdzała zakres temperatury 

pracy rozłącznika, jak i sensora napięciowego i prądowego. Następnie podniósł, iż w SIWZ 

nie  sprecyzowano  oczekiwanej  ilości  liczby  wejść/wyjść  binarnych  poprzestając  na 

określeniu ich niezbędnych funkcjonalności w pkt 2.4.5 ppkt 6 specyfikacji technicznej. Dalej 

wskazał, iż podany w ofercie Konsorcjum zakres prądowy wykracza poza zakres wymagany 

przez Zamawiającego (produkt ma szersze zastosowanie niż wymagano), co nie pomniejsza 

wartości  tego  urządzenia.  Ponadto  zauważył,  że  Odwołujący  2  błędnie  sformułował  zarzut 

myląc  pojęcia  „zakresu  nastawczego”  z  „krokiem,  tj.  dokładnością  dokonania  możliwej 

nastawy”.  Wyjaśnił,  iż  zakres  nastawy  określa  czasy,  jakie  można  przyjąć  od  0,1s  do  10s 

krok  nastawy,  iż  w  tym  zakresie  możliwe  jest  przyjęcie  nastawy  z  dokładnością  do  1ms. 

odniesieniu  do  zarzutu  odstąpienia  od  żądania  raportu  z  oceny  wyrobu  Zamawiający 

przedstawił  analogiczne  uzasadnienie  jak  w  przypadku  zarzutów  dotyczących  tajemnicy 

przedsiębiorstwa w sprawie o sygn. akt KIO 274/20.  

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestników postępowania, na 

podstawie  zgromadzonego  w sprawie 

materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń 

i stanowisk  Stron  i  Uczestnik

ów  postępowania,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła 

zważyła, co następuje: 

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  274/20  Izba  na  posiedzeniu  w  dniu  21  lutego  2020  r. 

stwierdziła  skuteczność  przystąpień  zgłoszonych  do  postępowania  odwoławczego  przez 

wykonawcę ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie po stronie Odwołującego oraz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum  JM-Tronic 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w   Warszawie  i  Lamel  Rozdzielnice  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w   Żukowie  po  stronie  Zamawiającego  wobec  spełnienia 

wymogów określonych w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp i dopuściła ww. wykonawców do udziału 

postępowaniu odwoławczym w charakterze Uczestników postępowania.  

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  276/20  Izba  na  posiedzeniu  w  dniu  21  lutego  2020  r. 

stwierdziła skuteczność przystąpień zgłoszonych do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego przez wykonawcę ABB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie 

oraz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 


Konsorcjum JM-

Tronic Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie i Lamel Rozdzielnice Spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w   Żukowie  wobec  spełnienia  wymogów 

określonych  w art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  i dopuściła  ww.  wykonawców  do  udziału 

postępowaniu odwoławczym w charakterze Uczestników postępowania.  

Izba  na  posiedzeniu  z  udziałem  Stron  i  Uczestników  ustaliła  okoliczności  związane 

wniesieniem odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 276/20 za pośrednictwem poczty e-mail, 

zamiast  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  Urzędu  Zamówień 

Publicznych.  Zgodnie  z  art.  180  ust.  4  ustawy  Pzp  o

dwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w 

formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z kolei zgodnie z 

§ 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu  odwołań  z dnia  22  marca  2010  r.  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1092  ze  zm.) 

odwołanie  wraz  z  załącznikami  oraz  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego  przez  wykonawcę,  wnoszone  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzone 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  oraz  dalsze  pisma  w  sprawie  wnoszone  w  tej 

postaci  p

rzekazuje  się  na  elektroniczną  skrzynkę  podawczą  Urzędu,  przy  użyciu  której 

obsługiwana  jest  korespondencja  Izby.  W  ust.  2  tego  przepisu  wskazano,  iż  Prezes  Izby 

udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających 

na w

niesienie w postaci elektronicznej dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

Przepis  art.  180  ust.  4  ustawy  Pzp  odnosi  się  wyłącznie  do  formy  odwołania,  nie 

reguluj

ąc  sposobu,  w  jaki  powinno  być  ono  wniesione  do  Prezesa  Izby.    W  tym  zakresie 

zastosowanie znajduje § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia wykonawczego wskazujący konkretne 

techniczne rozwiązanie - wniesienie odwołania na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu. 

Zgodnie  z  §  5  ust.  2  rozporządzenia  wykonawczego  Prezes  Izby  udostępnił  na  stronie 

internetowej  odnośnik  do  usług  elektronicznych  pozwalających  na  wniesienie  w  postaci 

elektronicznej  dokumentów,  tj.  odnośnik  do  platformy  ePUAP.  Jak  wynika  z  powyższych 

przepisów  zasadą  jest,  że  odwołanie  wnoszone  w  postaci  elektronicznej  powinno  zostać 

wniesione  w  sposób  wynikający  z  §  5  ust.  1  rozporządzenia  wykonawczego.  W  ocenie 

składu  orzekającego  odstąpienie  od  tego  wymogu  możliwe  jest  wyłącznie  w  przypadku 

wystąpienia  uzasadnionych  przyczyn  o  charakterze  obiektywnym,  które  uniemożliwiają 

doręczenie  dokumentu  w  określony  w rozporządzeniu  sposób.  Przyczyny  takie  mogą 

wynikać  przede  wszystkim  z  problemów  technicznych  jak  nagła  awarii  systemu 

informatycznego czy 

platformy wykorzystywanej do doręczeń, w tym przypadku platformy e-

PUAP. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 marca 2019 r., sygn. 

akt  II  FSK  937/17  „problem  techniczny  to  pewien  stan  faktyczny

,  który  wystąpił  nagle,  ma 

swoje 

podłoże w wadliwym działaniu, mającym charakter awarii, systemów informatycznych 


wykorzystywanych  do  doręczeń,  bądź  też  w  niemożliwości  korzystania  z systemów 

informatycznych  z  innych  technicznych  przyczyn.

”  Izba  podziela  także  stanowisko 

Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w ww. orzeczeniu że wykazanie, iż problem 

tec

hniczny  wystąpił  powinno  sprowadzać  się  do  udokumentowania,  że  podjęto  próbę 

doręczenia korespondencji oraz że nie było możliwe jej doręczenie w ten sposób z uwagi na 

techniczną przeszkodę. 

W  rozpoznawanej  sprawie 

Odwołujący  wnosił  odwołanie  w  postaci  elektronicznej, 

a zatem 

doręczenie  miało  nastąpić  poprzez  wysłanie  korespondencji  na  elektroniczną 

skrzynk

ę  podawczą  z  wykorzystaniem  platformy  e-PUAP.  Odwołanie  wniesione  zostało 

przewidzianej  ustawą  formie  -  w  postaci  elektronicznej  (Odwołujący  ZPUE  przesłał 

odwołanie  wraz  z  załącznikami  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  osób 

umocowanych  do  reprezentacji),  jednak  z  wykorzystaniem  innego  kanału  komunikacji,  niż 

dedykowany  dla  tej  czynności  w  przepisach  rozporządzenia  wykonawczego.  Odwołujący 

ZPUE  wyjaśnił,  iż  podczas  prób  złożenia  odwołania  wystąpiły  problemy  techniczne 

uniemożliwiające  przesłanie  dokumentów.  Wskazał,  że  próby  podejmowano  wielokrotnie 

pomiędzy  godziną  15  a  17,  przy  użyciu  różnych  konfiguracji  i  przeglądarek  internetowych, 

przy  wsparciu  informatyków  Odwołującego  oraz  konsultanta  z  ePUAP,  z  którym 

kontaktowano  się  na  bieżąco  telefonicznie.  Pomimo  tego  próby  wysłania  odwołania  za 

pośrednictwem ePUAP kończyły się niepowodzeniem, a na platformie pojawiał się komunikat 

„Wystąpił błąd wewnętrzny. Skontaktuj się z Pomocą.” Odwołujący przedstawił zrzuty ekranu 

dokumentujące pojawienie się komunikatu o błędzie. Wyjaśnił ponadto, iż według stanowiska 

konsultanta  nie  było  możliwości  wyeliminowania  błędu  oraz  wskazał,  że  zgłosił  formalnie 

incydent do ePUAP, nie uzyskał jednak odpowiedzi. Izba nie znalazła podstaw, aby odmówić 

w

iarygodności twierdzeniom Odwołującego i uznała, że uprawdopodobnił on, iż podjął próby 

złożenia  odwołania  z  wykorzystaniem  platformy  e-PUAP  oraz  że  złożenie  odwołania  w  ten 

sposób okazało się niemożliwe z uwagi na zaistniałe problemy techniczne. Izba miała także 

na względzie, iż z uwagi na zbliżający się koniec terminu na wniesienie odwołania, jedynym 

kanałem komunikacji  dostępnym  dla Odwołującego ZPUE  pozwalającym  realnie dotrzymać 

terminu, było wysłanie odwołania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 

dedykowany  do  kontaktu  z  Izbą  (podobnie  wskazała  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku 

z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 583/19). W tym stanie rzeczy

, mając na względzie, 

że  dochowane  zostały  wymogi  wynikające  z  art.  180  ust.  4  ustawy  Pzp  (odwołanie  było 

opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym), 

Izba  uznała  odwołanie  w  sprawie 

o sygn. akt KIO 276/20 za skutecznie wniesione 

i podlegające rozpoznaniu.  

Następnie Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

odrzuceniem odwołań na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  


Za niezasadny Izba uznała wniosek Konsorcjum JM-Tronic o odrzucenie obu odwołań z uwagi 

na  ich  wniesienie  z  uchybieniem  ustawowego  terminu. 

Izba  ustaliła,  iż  zgodnie  z postanowieniami 

Działu 3 SIWZ komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem 

Platformy  zakupowej  Z

amawiającego,  pod  adresem:  http://zakupy.energa-operator.pl.  Wykonawca 

chcąc  przystąpić  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  powinien  był  bezpłatnie 

założyć konto na Platformie. Zgodnie  z pkt 15 Działu 3  SIWZ komunikacja między  zamawiającym a 

wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane 

były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Pytania  i odpowiedzi”. W dniu 

28  stycznia  2020  r. 

wykonawcy  otrzymali  automatycznie  wygenerowaną  wiadomość  o  dokonaniu 

przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej, w której znajdował się link odsyłający do treści 

informacji  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej

, który nie działał prawidłowo. Okoliczność,  że  ww.  link 

był  nieaktywny  pozostawała  w  postępowaniu  bezsporna.  Informacja  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  nie  została  także  udostępniona  w  dniu  28  stycznia  2020  r.  na  indywidualnych 

kontach posiadanych przez wykonawców na Platformie. Jak wynika z protokołu postępowania (pkt 21) 

w  związku  z  zasygnalizowanym  przez  wykonawców  brakiem  widoczności  informacji  o  wyborze  na 

skutek  nieprawidłowego  wygenerowania  linku  przez  Platformę  zakupową,  Zamawiający  w  dniu  29 

stycznia  2020  r.  ponownie  zamie

ścił  tę  informację.  Powyższe  znajduje  potwierdzenie  w  zrzutach 

ekranu  złożonych  przez  Odwołującego  ABB,  z których  wynika,  że  informacja  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej 

została  udostępniona  na  koncie  Odwołującego  ABB  dopiero  w  dniu  29  stycznia 

2020 r. o godz. 7:51.  

W tak ustalonym stanie faktycznym 

Izba nie podzieliła stanowiska Przystępującego Konsorcjum 

JM-Tronic

, jakoby termin na  wniesienie  odwołania należało liczyć od dnia 28 stycznia 2020 r., które 

oparte  zostało  na  okoliczności,  że  wykonawcy  mogli  zapoznać  się  ze  sposobem  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  odszukując  właściwy  dokument  na  ogólnodostępnej  platformie.  Zgodnie  z art.  182 

ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  odwołanie  wnosi  się   w terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o 

czynności  zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia.  Jak  wynika  z art.  92  ust.  1  pkt  1 

ustawy 

Pzp 

z

amawiający  informuje  niezwłocznie  wszystkich  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce  zamieszkania  i 

adres

, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a także  punktację  przyznaną  ofertom  w każdym 

kryterium  oceny  ofert  i  łączną  punktację.  Powyższy  przepis  nakłada  na  zamawiających  obowiązek 

indywidualnego 

poinformowania 

wykonawców 

dokonanej 

czynności 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej.  Obowiązku  tego  nie  wypełnia  samo  opublikowanie  informacji  na  stronie 

internetowej  z

amawiającego  czy  ogólnodostępnej  platformie,  jak  miało  to  miejsce  w  tym  przypadku. 

Jak  wskazuje  się  jednolicie  w  orzecznictwie,  w  świetle  brzmienia  art.  92  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp,  bez 

znaczenia  dla  biegu  ter

minów  na  wnoszenie  środków  ochrony  prawnej  jest  zamieszczenie  na 

ogólnodostępnej  stronie  internetowej  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Skutek  taki 

wywoływać  może  jedynie  skierowanie  do  każdego  z wykonawców  zawiadomienia  obejmującego 

wszystkie  wymagane 

treścią art. 92 ust. 1 ustawy  Pzp elementy. Termin, o którym mowa w art. 182 


ust.  1  pkt  1  winien  być  liczony  od  dnia  przesłania  przez  zamawiającego  informacji  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty,  nie  zaś  od  dnia  zamieszczenia  informacji  o  wynikach  postępowania  na 

ogólnodostępnej  stronie  internetowej,  nawet  jeśli  termin  zamieszczenia  informacji  na  stronie  jest 

wcześniejszy.  Realizacja obowiązku zamieszczenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na 

ogólnodostępnej  stronie  internetowej  wynikającego  z  art.  92  ust.  2  ustawy  Pzp  nie  jest  tożsama  z 

zawiadomieniem  wykonawców  o  dokonanej  ocenie  złożonych  przez  nich  ofert  oraz  o ewentualnym 

odrzuceniu  ofert  czy  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni.  Wskazuje  na  to  już  chociażby  sam 

zakres  informacji,  jakie  Zamawiający  powinien  udostępnić  na  stronie  internetowej  zgodnie  z  art.  92 

ust. 2 ustawy Pzp, który jest węższy od obowiązku informacyjnego względem wykonawców biorących 

udział  w  postępowaniu,  określonego  w  art.  92  ust.  1  ustawy  Pzp.  Ustawa  nie  ustanawia  również 

żadnego terminu udostępnienia informacji na stronie internetowej.  

Izba zwraca także uwagę, iż wykonawcy mają zostać powiadomieni o pełnej treści informacji o 

wyborze oferty najkorzystniejszej (tj. nie tylko o samym fakcie, że dokonano wyboru, ale także o tym, 

którą ofertę wybrano oraz jaką punktację przyznano ofertom w każdym kryterium oceny ofert  wraz z 

podaniem łącznej punktacji). Dlatego jakkolwiek można zgodzić się z Przystępującym Konsorcjum, że 

istotne  znaczenie  dla  zachowania  terminu  na  wniesienie  odwołania  ma  data  przesłania  informacji 

przez  Zamawiającego,  a  nie  data  zapoznania  się  z nią  przez  wykonawcę,  to  podkreślić  trzeba,  że 

przesłana przez Zamawiającego informacja ma być informacją pełną, spełniającą wymogi z art. 92 ust. 

1  ustawy  Pzp.  Tymczasem 

przesłane  wykonawcom  w  dniu  28  stycznia  2020  r.  automatycznie 

wygenerowane  zawiadomienie  zawierające  nieprawidłowy  link  odsyłający  do  informacji  o wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  nie  spełniało  wymagań,  o  których  mowa  w  art.  92  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp, 

jako że nie zawierało konkretnych danych wskazujących na wybraną ofertę i przyznaną punktację, a 

przekazany link nie odsyłał do dokumentu, w którym informacje takie miały się znajdować. Dokumentu 

tego  nie  zamieszczono 

także  na  indywidualnych  kontach  wykonawców  założonych  na  platformie, 

przez  które  następowała  komunikacja  z Zamawiającym.  Właściwy  dokument  udostępniono 

wykonawcom  na  ich  kontach  dopiero  w dniu  29  stycznia  2020  r.

,  co  wynika  z  dowodów  złożonych 

przez Odwołującego ABB. Izba uznała dowody te za wiarygodne, wobec braku dowodów przeciwnych, 

z  których  wynikałoby,  że  informacja  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  została  udostępniona  na 

indywidualnych  kontach  użytkowników  już  w  dniu  28  stycznia  2020  r.  W  związku  z  tym,  w  ocenie 

składu orzekającego, to dzień 29 stycznia 2020 r. był momentem, od którego należało liczyć termin na 

wniesienie odwołania w przedmiotowej sprawie, wykonawcy nie mogą bowiem ponosić negatywnych 

konsekwencji nieprawidłowych działań Zamawiającego.  

W  dalszej  kolejności  Izba  wskazuje,  iż  nie  jest  zasadny  wniosek  Zamawiającego 

odrzucenie odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 276/20 w zakresie, w jakim dotyczy ono 

oferty  wykonawcy  ABB.  Izba  odrzuca  odwołanie  z  powodów  formalnoprawnych  w 

przypadkach ściśle określonych w art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie wykazał, aby 

którykolwiek  z przypadków  wskazanych  w  pkt  1-7  tego  przepisu  miał  miejsce  w 

przedmiotowej sprawie. Okoliczności, na których Zamawiający opierał swój wniosek, tj. fakt, 

że  oferta  ABB  była  ofertą  drugą  w  rankingu  ofert  i  nie  podlegała  badaniu  przez 


Zamawiającego z uwagi na zastosowanie tzw. procedury odwróconej, stanowią okoliczności 

o  charakterze  materialnoprawnym,  które  podlegają  merytorycznej,  a  nie  formalnej  ocenie 

przez Izbę, a zatem nie mogą skutkować odrzuceniem odwołania, a jedynie mogą wpływać 

na uwzględnienie lub oddalenie odwołania w zakresie, którego dane okoliczności dotyczą.    

I

zba  uznała,  iż  obaj  Odwołujący  wykazali  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz 

możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego 

przepisów  ustawy  Pzp,  czym  wypełnili  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności 

odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba    w  sprawach  o  sygn.  akt  KIO  274/20  i  KIO  276/20 

dopuściła  i przeprowadziła  dowody  z 

dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez  Zamawiającego,  w szczególności  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  (w  tym  specyfikacji  technicznej),    modyfikacji  SIWZ  oraz  wyjaśnień 

udzielonych przez Zamawiającego  na pytania  wykonawców co do treści  SIWZ, informacji z otwarcia 

ofert,  ofert  wykonawców  Konsorcjum  JM-Tronic  i  ABB,  oświadczeń  i dokumentów  złożonych  przez 

Konsorcjum  JM-Tronic  na  wezwanie 

Zamawiającego  na  podstawie  art.  26  ust.  1,  korespondencji 

prowadzonej  przez  Zamawiającego  z  Konsorcjum  JM-Tronic,  w  tym  oświadczeń  i  dokumentów 

składanych przez Konsorcjum na wezwania z art. 26 ust. 4 i 87 ust. 1 ustawy Pzp, informacji z dnia 28 

stycznia  2020  r.  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  (przekazanej  wykonawcom 29  stycznia  2020  r.), 

odpowiedzi Zamawiającego na wniosek ABB o udostępnienie dokumentacji postępowania,  protokołu 

postępowania.  Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i oświadczenia  Stron 

Uczestników  postępowania  odwoławczego  złożone  w odwołaniach,  odpowiedziach  na  odwołanie 

oraz  ustnie  do  protokołu  posiedzenia  i rozprawy  w  dniu  21  lutego  2020  roku.    Izba  dopuściła 

przeprowadziła  także  dowody  z  dokumentów  załączonych  do  pism  oraz  złożonych  przez  Strony  i 

Uczestników na rozprawie.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 380 sztuk rozłączników napowietrznych SN 

o  budowie  zamkniętej  z   telesterowaniem    i  telesygnalizacją  spełniających  warunki  techniczne  i 

jakościowe,  zgodnie  z   załącznikiem  nr  1  do  SIWZ  (Specyfikacja  techniczna),  do   wszystkich 

Oddziałów  ENERGA-OPERATOR  SA.  (Dział  4  pkt  1  SIWZ).  W  pkt  3  wskazano,  iż  wszystkie 

rozłączniki  objęte  dostawą  oferowane  przez  wykonawcę  mają  pochodzić  od  jednego,  tego  samego 

producenta wskazanego przez wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) i mają być 

tego  samego  typu,    przy  czym  zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  bieżącej  kontroli  źródła 

pochodzenia  (producenta).  Zgodnie  z  pkt  4  t

elesterowanie  do  rozłączników  objętych  dostawą 

oferowane przez wykonawcę ma pochodzić od jednego, tego samego producenta wskazanego przez 

wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) i  ma być tego samego typu. 

Zgodnie z postanowieniami Działu 6 pkt 1.3 SIWZ, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy,  którzy  spełniają  następujące  warunki  zdolności  technicznej  lub  zawodowej:  wykonawca 

musi wykazać się wykonaniem dostaw lub  dostawy fabrycznie nowych rozłączników napowietrznych 


SN  o  budowie  zamkniętej  lub  o  budowie  otwartej  z komorami  próżniowymi  z   telesterowaniem  o 

łącznej wartości brutto co najmniej 1 000 000 zł., w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  

W  Dziale  7  SIWZ  przedstawiono  wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mieli  dostarczyć 

wykonawcy. W pkt 2 wskazano, iż w celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania 

określone  przez  zamawiającego  wezwany  wykonawca  jest  zobowiązany  złożyć  wraz  z  ofertą  (w 

formie  elektronicznej;    dla  rysunków  technicznych  dopuszcza  się  format  PDF  lub  DWG):  2.1  Karty 

katalogowe  oferowanych  rozłączników  napowietrznych  SN  wraz  z ich napędami  zawierające 

podstawow

e dane techniczne, rysunki gabarytowe oraz szczegółową specyfikację wyposażenia; 2.2. 

Kopie  certyfikatów  zgodności  potwierdzających  parametry  z  pkt.  2.3.17  załącznika  nr  1  do 

SIWZ/umowy,  poświadczonych  za  zgodność  z oryginałem  z niżej  wymienionymi  normami:  2.2.1 

rozłączniki  napowietrzne  SN  o  budowie  zamkniętej  z  napędem  -  PN-EN 62271-1:2018-02E 

Wysokonapięciowa  aparatura  rozdzielcza  i sterownicza  -  Część  1:  Postanowienia  wspólne  dla 

aparatury  rozdzielczej  i  sterowniczej  prądu  przemiennego  oraz  PN-EN 62271-103:2011E, 

Wysokonapięciowa  aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza  –  Część 103:  Rozłączniki  o napięciu 

znamionowym  wyższym  niż 1 kV  do  52  kV  włącznie.  W  Uwagach  do  punktu  2  wskazano  m.in.,  iż 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wglądu  w  oryginały  certyfikatów,  prawo  wglądu  do  raportu  z 

badań oraz pełnych protokołów z badań.  

Zgodnie z pkt 5.1 Działu 7 SIWZ w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, wezwany wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz dostaw – zgodnie z 

załącznikiem  nr  6  do  SIWZ,  o  których  mowa  w  Dziale  6  pkt  1.3,  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i   podmiotów,  na  rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy  dostawy te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane,  a  w 

przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny 

obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -  oświadczenie 

wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie   wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

W  pkt  8  Działu  7  wskazano  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  wymagań  zamawiającego 

przez oferowane dostawy:  

Dokumentacja  Techniczno-

Ruchowa  (DTR)  zawierająca  m.in.  podstawowe  dane 

techniczne,  rysunki  gabarytowe,  szczegółową  specyfikację  wyposażenia,  w  tym 

instrukcję  montażu  na  różnych  rodzajach  słupów,  okresowych  zabiegów 

konserwacyjnych, przeglądów i badań technicznych. 


Kopie  certyfikatów  zgodności  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  z  niżej 

wymienionymi normami:  

transformatory  potrzeb  własnych  –  PN-EN  61869-3:2011E  Przekładniki  –  Część  3: 

Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych, 

przekładniki  prądowe  SN  –  PN-EN  61869-2:2013-06E  Przekładniki  –  Część  2: 

Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych, 

ograniczniki przepięć SN - PN-EN 60099-4:2015-01E Ograniczniki przepięć -- Część 

4:  Beziskiernikowe 

ograniczniki  przepięć  z  tlenków  metali  do  sieci  prądu 

przemiennego  

Deklaracje  zgodności  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela  albo 

importera z niżej wymienionymi normami: 

sterownik  z  zintegrowanym  modułem  wykrywania  zwarć  PN  EN  61010-1:2011P 

Wymagania  bezpieczeństwa  dotyczące  elektrycznych  przyrządów  pomiarowych, 

automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 1: Wymagania ogólne, PN EN 61000 

2:2008P Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - 

Odporność  w  środowiskach  przemysłowych,  PN-EN  61000-6-4:2008P+A1:2012P 

Kompatybilność  elektromagnetyczna  (EMC)  -  Część  6-4:  Normy  ogólne  -  Norma 

emisji  w  środowiskach  przemysłowych,  PN  EN  60255  26:2014-01P  Przekaźniki 

pomiarowe  i 

urządzenia  zabezpieczeniowe  –  Część  26:  Wymagania  dotyczące 

kompatybilności elektromagnetycznej, 

dzielniki  napięciowe  -  PN-EN  61869-1:2009E  Przekładniki  –  Część  1:  Wymagania 

ogólne,  PN-EN61869-6:2017-03E  Przekładniki  –  Część  6  Dodatkowe  wymagania 

ogólne dla przekładników małej mocy oraz PN-EN61869-11:2018-07E Przekładniki – 

Część  11:  Dodatkowe  wymagania  dla  małej  mocy  pasywnych  przekładników 

napięciowych . 

przekładniki  prądowe  PN-EN  61869-1:2009E  Przekładniki  –  Część  1:  Wymagania 

ogólne,  PN-EN61869-6:2017-03E  Przekładniki  –  Część  6  Dodatkowe  wymagania 

ogólne dla przekładników małej mocy oraz PN-EN61869-10:2018-07E   Przekładniki 

– Część 10: Dodatkowe wymagania dotyczące pasywnych przekładników prądowych 

małej mocy, 

zasilacz  prądu  stałego  PN-EN  61204:2001+A1:2002E  Zasilacze  niskiego  napięcia 

prądu  stałego  -  Właściwości  i  wymagania  Bezpieczeństwa,  oraz  PN-EN  61204-

3:2006  Zasilacze  niskiego  napięcia  prądu  stałego  –  Część  3:  kompatybilność 

elektromagnetyczna (EMC)  

ograniczniki  przepięć  nn  -  PN-EN  61643-11:2013-06E  Niskonapięciowe  urządzenia 

ograniczające przepięcia - Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach 

elektroenergetycznych niskiego napięcia - Wymagania i metody badań, 


rozłącznik  bezpiecznikowy  instalacyjny  nn  -  PN-EN  60947-3:2009P  Aparatura 

rozdzielcza  i  sterownicza  niskonapięciowa  --  Część  3:  Rozłączniki,  dołączniki. 

Rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi, 

wyłączniki  instalacyjne  nn    -  PN  EN  60947  2:2018-01E  Aparatura  rozdzielcza 

sterownicza niskonapięciowa - - Część 2: Wyłączniki, 

8.3.8.  gniazdo 

wtyczkowe 

ze 

stykiem 

ochronnym 

– 

PN-IEC 

1:2006P+A1:2009P+A2:2016-

01P  Gniazda  wtyczkowe  i  wtyczki  do  użytku 

domowego  i  podobnego  - 

Część  1:  Wymagania  ogólne,  PN-IEC  60884-2-2:2012P 

Gniazda  wtyczkowe  i  wtyczki  do  użytku  domowego  i  podobnego  –  Część  2-2: 

Wymagania szcze

gółowe dla gniazd wtyczkowych do urządzeń, 

8.3.9.  izolatory  przepustowe:  PN-EN  60137:2018-

02E  Izolatory  przepustowe  na  napięcie 

przemienne powyżej 1000 V, 

izolatory  osłonowe:  PN-EN  62217:2013-06E  Wnętrzowe  i  napowietrzne 

wysokonapięciowe  izolatory  polimerowe  -  Ogólne  definicje,  metody  badań  i  kryteria 

oceny, 

8.3.11. akumulatory:  PN-EN  60896-

21:2007P  Baterie  ołowiowe  stacjonarne  –  Część  21: 

Typy wyposażone w zawory – Metody Badań. 

Deklaracje  zgodności  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela  albo 

importera z postanowieniami: 

8.4.1.  Dyrektywy RED 2014/53/UE (Dz. U. UE L 153/63/2014), 

8.4.2.  Dyrektywy EMC 2014/30/UE (Dz.U. UE L 96/79/2014) 

dla,  sterownika  z  zintegrowanym  sygnalizatorem  zwarć  oraz  modułu 

komunikacyjnego (zintegrowanego ze sterownikiem lub jako oddzielne urządzenie). 

Deklaracje  zgodności  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela  albo 

importera z postanowieniami: 

8.5.1.  Dyrektywy LVD 2014/35/UE (Dz. U. UE L 96/357/2014), 

8.5.2.  Dyrektywy RoHS 2011/65/UE (Dz. U. UE L 174/88/2011) 

dla  zasilacza  prądu  stałego,  ograniczników  przepięć  nn,  rozłączników  instalacyjny 

nn, wyłączników instalacyjnych nn. 

Deklaracje  zgodności  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela  albo 

importera z postanowieniami: 

8.6.1.  Dyrektywy 2006/66/WE (Dz. U. UE L 266/1/2006) 

8.6.2.  Dyrektywy 2013/56/UE (Dz. U. UE L 329/5/2013) 

dla akumulatorów wykonanych w technologii żelowej lub AGM 


W  Uwagach  do  punktu  8  wskazano  m.in.,  iż  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 

wglądu w oryginały certyfikatów, prawo wglądu do raportu z badań oraz pełnych protokołów 

z badań. 

W  Dziale  1

4  SIWZ  wskazano  kryteria  oceny  ofert:  cena  oferty  z  wagą  85%  oraz 

zastosowane  medium  izolacyjne  z  wagą  15%.  W  pkt  3  wskazano,  iż  liczbę  punktów 

przyznaną danej ofercie w kryterium posiadanego medium izolacyjnego zamawiający obliczy 

zgodnie  z wzorem:  PM=Mx0,15.  (PM- 

liczba  punktów  przyznanych  ofercie  w  kryterium 

medium  izolacyjnego,  M  -  jednolita  skala:  0  -  w  przypadku  zastosowania  medium 

izolacyjnego w postaci gazu SF6; 100  - w przypadku zastosowania medium izolacyjnego w 

postaci próżni. 

W  Specyfikacji  tech

nicznej  (Załącznik  nr  1  do  SIWZ),  Zamawiający  wskazał  m.in. 

definicje  dla  izolatora  przepustowego  (

Urządzenie  umożliwiające  przeprowadzenie  przez 

przegrodę  jednego  lub  kilku  przewodów  i odizolowanie  ich  od  tej  przegrody,  zamocowanie 

(kołnierz  lub  urządzenie  mocujące)  do  przegrody  stanowi  część  izolatora  przepustowego) 

oraz dla izolatora osłonowego (Izolator z otworem przelotowym, z kloszami albo bez kloszy, 

wyposażony w elementy montażowe).  

W  pkt  2  Specyfikacji  technicznej  przedstawiono  wymagania  co  do  przedmiotu 

zamówienia. W zakresie budowy i parametrów rozłączników napowietrznych SN o budowie 

zamkniętej  (pkt  2.3)  wskazano  m.in.,  że  rozłączniki  mają  być  wyposażone  w  izolatory 

przepustowe  zgodne  z  normą:  PN-EN  60137:2018-02E  Izolatory  przepustowe  na  napięcie 

przemienne  powyżej  1000V  oraz  izolatory  osłonowe  wykonane  zgodnie  z normą: 

PN-EN 62217:2013-06E 

Wnętrzowe i napowietrzne  wysokonapięciowe izolatory  polimerowe 

Ogólne  definicje,  metody  badań  i  kryteria  oceny  (pkt.  2.3.1).  Zgodnie  z  pkt  2.3.17 

r

ozłączniki mają posiadać nie gorsze parametry niż: 

napięcie znamionowe (U

r

– 24 kV, 

2)  poziom znamionowy izolacji: 

a) 

znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej: 

  faza-ziemia 

– 50 kV, 

między fazami – 50 kV, 

bezpieczny odstęp izolacyjny – 60 kV, 

b) 

znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe: 

  faza-ziemia 

– 125 kV, 

między fazami – 125 kV, 

bezpieczny odstęp izolacyjny – 145 kV, 

c) 

częstotliwość znamionowa (f

r

– 50 Hz, 

d) 

prąd znamionowy ciągły (I

r

– 400 A, 


e) 

prąd  znamionowy  wyłączalny  w  obwodzie  o  małej  indukcyjności  i  w  obwodzie  sieci 

pierścieniowej (I

, I

2a

– 400 A 

f) 

prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (I

k

– 16 kA, 

g) 

prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (I

p

– 40 kA, 

h)  czas znamionowy trwania zwarcia (t

k

– 1 s, 

i) 

prąd znamionowy załączalny zwarciowy (I

ma

– 40 kA, 

j) 

klasa rozłącznika o budowie zamkniętej– M2 (co najmniej 5000 cykli), E3. 

Zgodnie  z  pkt  2.4.5  ppkt  6)  Specyfikacji  technicznej  Zamawiający  wymagał,  aby 

s

terownik  realizujący  funkcję  telesterowania  posiadał  liczbę  wejść/wyjść  binarnych 

dostosowaną  do  wymagań  wskazanych  poniżej  w  ppkt.:  13  oraz  14.  W  ppkt  13  zawarto 

wymaganie,  aby  sterownik  wymieniał  z  systemem  dyspozytorskim  co  najmniej  niżej 

wymienione  sygnały  ogólne:  stan  rozłącznika  (dwubitowo),  wartości  prądów  i  napięć, 

zadziałanie  zabezpieczenia  nadmiarowo-prądowego  zasilacza,  zadziałanie  zabezpieczenia 

nadmiarowo-

prądowego  silnika  napędu,  uszkodzenie  ograniczników  przepięć  nn,  otwarcie 

drzwi  szafki  sterowniczej,  stan  przełącznika  trybu  pracy,  założenie  blokady  mechanicznej 

napędu  (brak  sterowania  elektrycznego),  informacja  o  zaniku  zasilania  podstawowego 

transformatora  potrzeb  własnych  SN/nn,  poziom  rozładowania  akumulatorów,  sygnał 

wykrycia  przez  sygnalizator  zwarcia  oraz  kierunku  przepływu  prądu  zwarciowego,  sygnał 

nieudanego  sterowania 

–  brak  zmiany  stanu  rozłącznika  po  odebraniu  sygnału 

sterowniczego i 

przekroczeniu maksymalnego czasu na zmianę stanu rozłącznika, sygnał o 

obniżonym ciśnieniu gazu w przypadku rozłączników o budowie zamkniętej w izolacji z SF

W  ppkt  14  zawarto  wymaganie,  aby  sterownik  wymieniał  z  systemem  dyspozytorskim  co 

najmniej  niżej  wymienione  sygnały  sterownicze:  zamknięcie  łącznika,  otwarcie  łącznika, 

kasowanie sygnalizacji z modułu wykrywania zwarć, test modułu wykrywania zwarć.  

Zgodnie z pkt 2.4.8 ppkt 7 Specyfikacji technicznej 

moduł wykrywania zwarć powinien 

spełniać następujące wymagania co do zakresów nastaw zabezpieczeń: a) zabezpieczenia 

prądowe:  zakres  prądowy  0-1000  A;  zakres  czasowy  0,1-10  s.;  zakres prądowy  0-1000  A; 

zakres  czasowy  0-

3  s.;  b)  zabezpieczenie  ziemnozwarciowe  admintacyjne:  (…)  zakres 

czasowy 0,1-10s.  

Zgodnie z pkt 2.5.3 Specyfikacji technicznej p

rzekładniki prądowe sytemu wykrywania 

zwarć  powinny  spełniać  następujące  wymagania:  1)  wykonane  jako  napowietrzne 

pierścieniowe  przekładniki  prądowe,  2)  posiadać  parametry  nie  gorsze  niż:  a)  najwyższe 

dopuszczalne 

napięcie  –  0,72  kV,  b)  znamionowy  prąd pierwotny  –  200 A,  c)  znamionowy 

prąd  wtórny  –  1  A,  d)  moc  znamionowa  –  max  5  VA,  e)  klasa  dokładności  -  5P,  f) 

znamionowa  częstotliwość  –  50  Hz,  g)  kategoria  temperaturowa  -  40/40;  3)  wykonane 

zgodnie  z  normami:  PN-EN  61869-2:2013-

06E  Przekładniki  –  Część  2:  Wymagania 


szczegółowe  dotyczące  przekładników  prądowych.  Zgodnie  z  pkt  2.5.4  Specyfikacji 

technicznej d

zielniki napięciowe systemu pomiaru napięcia i zabezpieczeń powinny spełniać 

następujące  wymagania:  1)  posiadać  parametry  nie  gorsze  niż:  a)  znamionowe  napięcie 

pierwotne 

–  20/

3  kV,  b)  znamionowe  napięcie  wtórne  –  2/

3  lub  3,25/

3  V,  c)  klasa 

dokładności  –  3P,  d)  znamionowa  częstotliwość  –  50Hz,  e)  kategoria  temperaturowa  -  -

40/40,  f)  znamionowy  poziom  izolacji 

czujnika  napięcia  pierwotnego,  g)  znamionowe 

napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej – 50 kV, h) znamionowe napięcie probiercze 

udarowe  piorunowe - 125 kV,  2) 

wykonane  zgodnie  z  normą:  PN-EN  61869-1:2009E 

Przekładniki - Część 1: Wymagania ogólne, PN-EN61869-6:2017-03E Przekładniki - Część 6 

Dodatkowe  wymagania  ogólne  dla  przekładników  małej  mocy  oraz  PN-EN61869-11:2018-

07E   Dodatkowe wymagania dla małej mocy pasywnych przekładników napięciowych. 

W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, w tym Odwołujących i Przystępującego. 

Wykonawca  ABB  w  formularzu  oferty  wskazał,  iż  oferuje  rozłączniki  typu  SECTOS 

NXB,  producent  ABB  Sp.  z  o.o.  oraz  telesterowanie  typu  STGP-3.5-SP-SGM,  producent 

Instytut Energetyki - 

Instytut Badawczy, Oddział Gdańsk. Ponadto wskazał, iż w oferowanym 

rozłącznikach zastosowane będzie medium izolacyjne: gaz SF

Wykonawca Konsorcjum JM-

Tronic w formularzu oferty wskazał, iż oferuje rozłączniki 

typu  RU-V,  producent  JM-Tronic  oraz  telesterowanie  typu  STGP-3-SP-SGM,  producent 

Instytut Energetyki 

– Instytut Badawczy, Oddział Gdańsk. Ponadto wskazał, iż w oferowanym 

rozłącznikach  zastosowane  będzie  medium  izolacyjne:  próżnia.  Do  oferty  Konsorcjum 

załączyło  kartę  katalogową  nr  PK-505/5  oraz  certyfikat  rozłącznika  nr  JSHP/44/CZ/2019 

wystawiony  przez  J.S.  H.  Poland  Sp.  z  o.o. 

W  treści  karty  katalogowej  wskazano  m.in. 

parametry  techniczne  dla  sensorów  napięciowych  i  sensorów  prądowych  w  zakresie 

temperatury  pracy:  -25

o

C…+55

o

C.  W  treści  załączonego  do  oferty  certyfikatu  wskazano 

m.in., iż certyfikat może służyć jako podstawa do oświadczenia, że kolejne wyprodukowane 

egzemplarze  wyrobów  spełniają  wyspecyfikowane  w  certyfikacie  wymagania  (pkt  5),  jak 

również,  że  ocenę,  wykaz  dokumentów  i  sprawozdań  z  badań,  stanowiących  podstawę 

wydania certyfikatu zawarto w poufnym raporcie z oceny wyrobu nr JSHP/RW/43/CZ/19/MK 

(pkt  6).  W  certyfikacie  wskazano  „parametry  deklarowane  przez  producenta”,  w  tym 

temperaturę pracy dla rozłącznika od -40

o

C do +60

o

C.  

Z

amawiający  w dniu 15 listopada 2019 r. wezwał Konsorcjum do złożenia aktualnych 

na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Konsorcjum 

w odpowiedzi na powyższe wezwanie w dniu 

25 listopada 

2019 r. złożyło dokumentację techniczno – ruchową („DTR”) dla rozłącznika RU-

–  24  kV,  w  której  wskazano  m.in.,  iż  rozłączniki  przeznaczone  są  do  pracy  w  zakresie 

temperatur  otoczenia  -40

o

C  -  +  60

o

C  (pkt  4.2),  ponadto  w  pkt  5.1.1.  wskazano  parametry 


techniczne sensorów napięciowych, w tym w odniesieniu do temperatury pracy wskazano: -

o

C  do  +  40

o

C,  zaś  w  pkt  5.1.2  wskazano  parametry  techniczne  sensorów  prądowych,  w 

tym w odniesieniu do temperatury pracy wskazano: -40

o

C do + 40

o

C.  

Konsorcjum załączyło ponadto kartę katalogową sterownika STGP-3-SP-GSM, w której 

wskazano,  iż  sterownik  jest  zasilany  napięciem  24VDC,  wśród  danych  technicznych 

wskazano  m.in.  wymiary  105x101x120, 

liczbę  wyjść  binarnych  -  6,  U

max

  60V,  I

max

  1A.  W 

odniesieni

u do wejść prądowych wskazano na ich współpracę z cewkami Rogowskiego lub 

przekładnikami  prądowymi  1A/5A.  Złożono  również  deklarację  zgodności  dla  sterownika 

telesterowania  STGP-3-SP  (-GSM), 

a  także  instrukcję  obsługi  i  konfiguracji  sterownika 

STGP-3-SP  (-GSM)

,  w  której  wskazano  m.in.,  iż  sterownik  zawiera  3  wejścia  analogowe 

prądowe  (pomiar  prądu  z  przekładników  tradycyjnych  lub  cewek  Rogowskiego)  oraz  3 

wejścia analogowe napięciowe (pomiar napięcia z przekładników tradycyjnych lub dzielników 

napięcia),  jak  również,  że  każdy  moduł  wyposażony  jest  w  6  lub  8  wyjść  binarnych 

(sterowniczych) 

–  pkt  5.3.  W  zakresie  wyjść  binarnych  moduł  występuje  w  dwóch 

wykonaniach:  w  wykonaniu  standardowym  z  8  wyjściami  (wyjścia  wymagają  prawidłowej 

polaryzacji  (…)  prąd  obciążenia  200mA)  w  wykonaniu  typu  W  z  6  wyjściami  (wyjścia  są 

niepolaryzowane.  Prąd  obciążenia  1000mA).  W  instrukcji  przedstawiono  tabelę,  w  której 

opisano oba typy  wyjść  (str.  13  i  n.).  Ponadto  na str.  17  wskazano zakresy  nastaw,  w  tym 

zakres prądowy 1-1500A. Wskazano także kroki nastaw: (…) t=1ms. 

Ponadto  załączono  dokumentację  techniczną  Szafki  sterowania  radiowego  do 

rozłącznika  napowietrznego  RU-V,  w  której  w  pkt  4.1  Dane  techniczne  wskazano  typ 

sterownika STGP-3-

SP, ilość wyjść sterowniczych 8, wymiary szafki 650/450/300. W pkt 5.1. 

wskazano  m.in.,  iż  „sterownik  może  być  wyposażony  w  max.  128  (16x8)  wejść 

dwustanowych  i  48  (6x8)  wyjść  dwustanowych  oraz  2  wejścia  analogowe  ogólnego 

przeznaczenia.  (…)  Każdy  moduł  zawiera  3  wejścia  analogowe  prądowe  (pomiar  prądu  z 

przekładników tradycyjnych lub cewek Rogowskiego) oraz 3 wejścia analogowe napięciowe 

(pomiar  napięcia  z  przekładników  tradycyjnych  lub  dzielników  napięcia).  Wyboru  sposobu 

pomiaru dokonuje się na etapie zamówienia układu.” W pkt 5.5 wskazano dane techniczne 

odnoszące się do sterownika, w tym wymiary 112,5x101x118 (pkt 5.5.1), napięcie nominalne 

zasilania  24V  DC  (pkt  5.5.2),  pobór  prądu  w  stanie  aktywnym  4mA  (pkt  5.5.3  wejścia 

dwustanowe).  Ilość  wyjść  sterowniczych:  8,  napięcie  nominalne  48V  DC,  maks.  prąd 

przenoszony 0,2A/24V DC (pkt 5.5.4 wyjścia sterownicze). 

Konsorcjum  JM-

Tronic  złożyło  także  deklarację zgodności    dla  produktu  „Gniazda  na 

szyn

ę  TH”  potwierdzającą  zgodność  z  normą  PN-IEC  60884-1:2006/A1:2009;  PN-IEC 

60884-2-2:2012P. 

Ponadto  złożone  zostały  wymagane  w  SIWZ  certyfikaty  i  deklaracje 

zgodności , za wyjątkiem deklaracji dla izolatorów osłonowych i przepustowych.  


Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w Dziale 6 pkt 1.3 SIWZ, Konsorcjum złożyło wykaz dostaw, w którym wskazało cztery 

dostawy,  w  tym  w  poz.  2  wskazano  dostawę  rozłączników  napowietrznych  SN  o  budowie 

zamkniętej  i  o  budowie  otwartej  z  zespołami  telesterowania  i  telesygnalizacji  o  wartości 

brutto 833 

978,99 zł, realizowaną w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 października 2019 r. 

na  rzecz  PW  Marzbud  M.  G.  . 

Do  wykazu  dołączono  list  referencyjny  wystawiony  dnia 

października  2019  r.  dla  firmy  Lamel  Rozdzielnice  Sp.  z  o.o.,  w  którym  potwierdzono 

realizację  dostaw  w  okresie  od  1  stycznia  2016  r.  do  30  października  2019  r.  o  wartości 

brutto 833 

978,99 zł.  

W dniu 18 grudnia 2019 r. Zamawiający wezwał Konsorcjum na podstawie art. 26 ust. 

3 i 4 oraz art. 87 ust. 1 do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień, m.in. wezwał do 

złożenia  dodatkowych  wyjaśnień  dot.  certyfikatu  zgodności  nr  JSHP/44/CZ/2019,  w  tym 

uzupełnienia  dokumentów:  umowy  JSHP/115/U/2019,  która  jest  warunkiem  utrzymania 

certyfikatu oraz raportu z oceny wyrobu nr JSHP/RW/43/CZ/19/MK

. Wykonawca następnego 

dni

a  dopytał  Zamawiającego  czy  Zamawiającemu  chodziło  o  raport  z  badań,  ponieważ 

zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  Zamawiający  zastrzegł  sobie  prawo  wglądu  w  oryginału 

certyfikatów, prawo wglądu do raportu z badań oraz pełnych protokołów badań i taki raport 

z ba

dań  Konsorcjum  może  złożyć,  natomiast  raport  z  oceny  wyrobu  wg  informacji 

pozyskanej z JSHP jest dokumentem poufnym i może być wydany tylko na wezwanie PCA i 

sądu,  a Konsorcjum  nie  posiada  takiego  dokumentu.  Konsorcjum  załączyło  także  pismo  z 

jednostki  cer

tyfikującej  potwierdzające  poufność  raportu  z  oceny  wyrobu.  Zamawiający  w 

dniu  20  grudnia  2019  r.  podtrzymał  wymaganie  dostarczenia kopii  raportu  z  oceny  wyrobu 

oraz kopii umowy JSHP/115/U/2019.  

dniu  23  grudnia  2020  r.  Konsorcjum  złożyło  wyjaśnienia  wskazując,  iż  zgodnie 

z zapytaniem  z  dn

ia  19  grudnia  2019  r.  i  brakiem  możliwości  przesłania  raportu  z  oceny  , 

który jest dokumentem o charakterze poufnym i nie może być ujawniony stronie trzeciej, co 

potwierdza  pismo  jednostki  certyfikującej,  przesyła  sprawozdanie  z  badań  typu  rozłącznika 

napowietrznego  RU-

V  nr  033.4/19/NZL/NBR/WN,  które  było  podstawą  do  oceny  wyrobu  i 

wystawienia certyfikatu. Dodał, iż dokument ten jest zgodny z wymaganiami SIWZ, a żądanie 

przedstawienia raportu z oceny  wykracza poza post

anowienia SIWZ. Konsorcjum załączyło 

także umowę JSHP/115/U/2019.  

Zamawiający  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  zwrócił  się  do  PW  Marzbud  M.  G.  o 

potwierdzenie wystawienia referencji z dnia 1 października 2019 r. i potwierdzenie poprzez 

przedstawienie 

protokołów odbioru i kopii dokumentu zakupu, że w ramach współpracy firma 

Lamel  Rozdzielnice  Sp.  z  o.o.  dostarczy  w  terminie  1  stycznia  2016  r. 

–  30  października 

2019  r.  rozłączniki  napowietrzenie  o  budowie  zamkniętej  z  zespołami  telesterowania 


i telesygn

alizacji  o łącznej  wartości  brutto 833 978,99  zł.  Na powyższe  pismo Zamawiający 

nie uzyskał odpowiedzi.  

Ponadto Zamawiający w dniu 2 stycznia 2020 r. na podstawie art. 26 ust. 4 i 87 ust. 1 

ustawy  Pzp  wezwał  Konsorcjum  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  jawności  dokumentów 

przekazanych  23  grudnia  2019  r.,  tj.  1919.W.12.2019.AS-JM  Tronic_Podpisane_PM_23. 

12.2019;  Raport-

033.4_19_NZL_NBR_WN_Rozłącznik_RU-V_Podpisane_PM_23.12.2019; 

Umowa 

JSHT_115_U_2019_Podpisany_PM_23.12.2019

podkreślając, 

iż 

gdyby 

którykolwiek  z  ww.  dokumentów  miał  być  objęty  tajemnicą  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 

art.  11  ust.  2  u.z.n.k.,  wykonawca  zobowiązany  jest  uczynić  stosowne  zastrzeżenie  oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na 

powyższe  2  stycznia  2020  r.  Konsorcjum  wskazało,  iż  zastrzega,  że  informacje  zawarte  w 

raporcie  z  badań,  jak  również  w  umowa  współpracy  pomiędzy  JM-Tronic  i  jednostką 

certyfikującą, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są poufne i nie mogą być udostępniane 

innym stronom 

– w rozumieniu u.z.n.k. Wskazał, iż dokumenty te nigdy wcześniej nie zostały 

ujawnione do wiadomości publicznej oraz podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w 

celu  zachowania  poufności.  Dostęp  do  raportów  z  badań  produktów  JM-Tronic  oraz  umów 

zawieranych w ramach prowadzonej działalności jako informacji strategicznych i wrażliwych 

ma  określona  i  ograniczona  grupa  pracowników,  przeszkolona  zgodnie  z  wewnętrznymi 

procedurami  ISO.  Firma  JM-

Tronic  posiada  wdrożony  system  ISO  w  zakresie  Zarządzania 

Bezpieczeństwem  Informacji  zgodnie  z  normą  PN-ISO/IEC  27001.  Dodał,  że  zgodnie 

pismem z dnia 19 grudnia 2019 r. odpowiednie procedury w stosunku do raportu z badań 

rozłącznika  RU-V  w  celu  zapewnienia  jego  poufności  podjęła  również  sama  jednostka 

cer

tyfikująca.  

Zamawiający  w  dniu  3  stycznia  2020  r.  ponownie  wezwał  Konsorcjum  do  wyjaśnień 

zakresie jawności dokumentów przekazanych 23 grudnia 2019 r. W treści pisma w sposób 

szczegółowy  omówił  kwestię  zastrzegania  przez  wykonawców  informacji  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  przywołując  treść  przepisów  oraz  orzecznictwo.  Dalej  wskazał  m.in.,  iż 

wykonawca nie podał, jaki rodzaj informacji zawierają złożone dokumenty, jakie to niezbędna 

działania podjęto w celu zachowania dokumentów w poufności, podniósł, że Konsorcjum nie 

rozwinęło sformułowania  o tym,  ze dostęp  do  informacji  ma określona i  ograniczona grupa 

pracowników i nie złożyło dowodów, a także zauważył, że złożona umowa JSHT/115/U/2019 

nie  zawiera  klauzuli  regulującej  utrzymanie  jej  postanowień  w  poufności.  Ponadto 

Zamawiający wskazał, iż w jego ocenie wątpliwym jest, aby wykonawca w sposób należyty 

dbał  o  zabezpieczenie  w  tajemnicy  przekazanych  dokumentów,  powołując  się  na 

niedochowanie  prz

ez  wykonawcę  należytej  staranności  w  momencie  pierwszego 

prz

edstawienia  Zamawiającemu  przedmiotowych  informacji.  Dodał,  że  nie  wykazano 


należycie przesłanek  zastrzeżenia   informacji jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa i  wskazał  na 

obowiązki ciążące na wykonawcy w przypadku zamiaru zastrzeżenia określonych informacji 

ja

ko  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający,  uznając 

przedstawione  uzasadnienie  za  zbyt  ogólne,  wezwał  Konsorcjum  do  wskazania,  które 

dokumenty  bądź  informacje  zawarte  w  złożonych  dokumentach  są  tajemnicą 

przedsiębiorstwa i z jakiego powodu, podkreślając możliwość złożenia dowodów.  

W  odpowiedzi  na  powyższe  Konsorcjum  w  dniu  8  stycznia  2020  r.  przedstawiło 

szczegółowe  wyjaśnienia,  dlaczego  dokumenty  załączone  do  pisma  z  23  grudnia  2020  r. 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, składając dowody na poparcie 

swoich 

twierdzeń.  

Zamawiający  w  dniu  29  stycznia  2020  r.  udostępnił  wykonawcom  na  ich  kontach  na 

P

latformie informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą uznał ofertę Konsorcjum 

JM-

Tronic.  Z  treści  informacji  wynikało,  iż  Zamawiający  przyznał  ww.  ofercie  15  pkt  w 

kryterium zastosowane medium izolacyjne.  

Ponadto Zamawiający w dniu 5 lutego 2020 r. w odpowiedzi na prośbę Odwołującego 

ABB  o  udostępnienie  złożonych  przez  Konsorcjum  JM-Tronic  deklaracji  zgodności  dla 

izolatorów  przepustowych i  osłonowych zgodnie  z  ppkt  8.3.9 i  8.3.10  SIWZ,  wskazał,  iż  ze 

względu  na  odmienne  rozwiązanie  techniczne  w  zaoferowanym  urządzeniu  (które  jest 

zgodne  z  zapisami  SIWZ)  nie  występują  izolatory  przepustowe  i  osłonowe,  więc  wymóg 

udokumentowania zgodności z normami PN-EN 60137:2018-02E i PN-EN 62217:2013-06E 

jest  bezprzedmiotowy,  w  związku  z  czym  wykonawca  takowych  dokumentów  nie  złożył, 

Zamawiający nie wzywał do ich uzupełnienia.  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołania  w  sprawach  o  sygn.  akt  KIO  274/20  i  KIO  276/20  zasługują  na  częściowe 

uwzględnienie. 

Sygn. akt KIO 274/20 

Izba  za  zasadne  uznała  zarzuty  oznaczone  nr  1  i  2  w  odwołaniu  odnoszące  się  do 

kwestii  zaniechania  odtajnienia  przez  Zamawiającego  części  dokumentów  złożonych  przez 

Konsorcjum JM Tronic oraz wzywania tego wykonawcy do wyjaśnień w przedmiocie objęcia 

tych dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa.  

W  ocenie  Izby  Zamawiający  swoim  zachowaniem  naruszył  zasadę  jawności  oraz 

zasadę uczciwej konkurencji.  


Wskazać  należy,  iż  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  zamawiający  przygotowuje 

i prz

eprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości.  Zgodnie  z  art.  8  ustawy  Pzp  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  jest  jawne  (ust.  1),  Zamawiający  może  ograniczyć  dostęp  do  informacji 

związanych  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  tylko  w  przypadkach  określonych 

ustawie  (ust.  2),  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

w rozumieniu pr

zepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później 

niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu, 

zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (ust. 3).  

Jak wynika z powyższych przepisów kluczową zasadą systemu zamówień publicznych 

jest  jawność  postępowania,  która  stanowi  jedno  z  narzędzi  i  gwarancji  zachowania 

postępowaniu zarówno uczciwej konkurencji, jak i jego przejrzystości. Art. 8 ust. 3 ustawy 

Pzp wprost wskazuje, iż jedną z przesłanek skutecznego zastrzeżenia określonych informacji 

jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  jest  wykazanie  przez  wykonawcę,  że  informacje  te 

rzeczywistości  taką  tajemnicę  przedsiębiorstwa  stanowią.  Oznacza  to,  że    informacje 

złożone  przez  wykonawcę  mogą  pozostać  niejawne  tylko  w takim  zakresie,  w  jakim 

wykonawca wywiązał się z ciężaru wykazania ich niejawnego charakteru. Brak wyjaśnień lub 

złożenie  wyjaśnień  ogólnikowych  powinien  być  traktowany  jako  rezygnacja  z przewidzianej 

przepisem  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  ochrony,  co  z  kolei  aktualizuje  po  stronie 

Zamawiającemu obowiązek  ujawnienia  nieskutecznie  utajnionych  informacji.  Rolą 

Zamawiającego  w  toku  badania  ofert  jest  ustalenie,  czy  wykonawca  sprostał  obowiązkowi 

wykazania

,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Aby  wykazać 

zasadność  zastrzeżenia  danych  informacji  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  wykonawca 

zobowiązany  jest  wykazać  wystąpienie  wszystkich  przesłanek  tajemnicy  przedsiębiorstwa, 

których  mowa  w  art.  11  ust.  2  u.z.n.k.  Zgodnie  z  tym  przepisem  przez  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 

ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej  staranności,  działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności.  W  konsekwencji 

Przystępujący  zobowiązany  był  po  pierwsze  zastrzec,  że  określone  informacje  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa,  a  w  uzasadnieniu  zastrzeżenia  wykazać,  że  po  pierwsze dana 

informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organ

izacyjny przedsiębiorstwa lub inny 


posiadający wartość gospodarczą, po drugie że informacja ta jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i 

zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się  tym  rodzajem  informacji  albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  a  po  trzecie,  że 

podjęto  w stosunku  do  tej  informacji  działania  w  celu  utrzymania  jej  w  poufności.  Wyżej 

wskazane przesłanki muszą wystąpić łącznie.  

Dalej  należy  zauważyć,  że  w  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  wskazano  na  termin,  w  jakim 

wykonawca  może  zastrzec  określone  informacje  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

równoczesnym  wykazaniem  zasadności  takiego  zastrzeżenia  –  musi  to  nastąpić  nie 

później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu. Przepis ten odnosi się do informacji składanych wraz z ofertą lub wnioskiem o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, co nie oznacza, że nie jest możliwe zastrzeżenie 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  odniesieniu  do  informacji  wynikających  z  oświadczeń  czy 

dokume

ntów  składanych  na  dalszym  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  W 

orzecznictwie  Izby 

ugruntowany  jest  pogląd,  iż  w  takiej  sytuacji  wykonawca  powinien 

najpóźniej  w  chwili  składania  oświadczenia  lub  dokumentu  zastrzec,  że  zawiera  on 

informacje 

stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa    oraz  równocześnie  wykazać  zasadność 

dokonanego zastrzeżenia, tj. spełnienie wszystkich przesłanek z art. 11 ust. 2 u.z.n.k. (por. 

m.in.  wyrok  z  dnia  15  kwietnia  2019  r.,  sygn.  akt  KIO  545/19  ).  Jak  wskazano  w  wyroku  z 

dnia  29  lipca  2016  r.  w  sprawie  o 

sygn.  akt  KIO  1266/16  „w  odniesieniu  do  informacji 

zawartych  w  dokumentach  składanych  zamawiającemu  w  toku  postępowania  należy 

stosować  per  analogiam  omówione  powyżej  reguły  postępowania  wyrażone  w art.  8  ust.  3 

ustawy Pzp

, czyli wraz z ich złożeniem należy dokonać zarówno stosowanego zastrzeżenia, 

jak i wykazać jego zasadność.”  

Mając  powyższe  na  uwadze  Izba  uznała,  że  Zamawiający  naruszył  przepisy  ustawy 

Pzp 

uznając  skuteczność  objęcia  złożonych  przez  Konsorcjum  JM-Tronic  dokumentów 

tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Należy  zauważyć,  że  Konsorcjum  JM-Tronic  składając  oświadczenia  i  dokumenty  na 

wezwania  Zamawiającego,  z  własnej  inicjatywy  nie  dokonało  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  jakichkolwiek  przedstawianych  informacji,  za  wyjątkiem  dowodów 

załączonych do wyjaśnień z dnia 8 stycznia 2020 r., złożonych na potwierdzenie niejawnego 

charakteru  przedstawionego 

w  dniu  23  grudnia  2019  r.  raportu  z  badań.  W  szczególności 

Konsorcjum  JM-Tronic 

nie  wskazało  na  takie  zastrzeżenie  w odniesieniu  do  dokumentów 

złożonych wraz z pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. (tj. m.in. umowy z jednostką certyfikującą 

i  sprawozdania  z  badań)  ani  co  do  treści  wyjaśnień  z  8  stycznia  2020  r.  (z  wyłączeniem 

wskazanych  w  tych  wyjaśnieniach  dowodów).  Słusznie  zatem  wskazywał  Odwołujący  1,  iż 


j

uż sama ta okoliczność powoduje, że nie została wypełniona dyspozycja art. 8 ust. 3 ustawy 

Pzp.  Konsorcjum  JM-Tronic  w 

ogóle  nie  zastrzegło,  że  informacje  zawarte  w złożonych 

oświadczeniach  i dokumentach  nie mogą  być  udostępniane,  nie mówiąc  już  o jakiejkolwiek 

próbie wykazania, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.  

W  stanie  prawnym  obowiązującym  po  nowelizacji  z  dnia  29  sierpnia  2014  r.,  która 

sposób istotny zmieniła brzmienie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, rolą zamawiającego nie jest już 

prowadzenie  jakiegokolwiek  postępowania  wyjaśniającego  w  zakresie  zasadności 

skorzystania  z  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  co  było  charakterystyczne  dla  postępowań 

udzielanie  zamówień  publicznych  w  stanie  prawnym  obowiązującym  przez  ww. 

nowelizacją.  Informacje  złożone  przez  wykonawcę  mogą  pozostać  niejawne  tylko  w takim 

zakresie, w jakim wykonawca wywiązał się z ciężaru wykazania ich niejawnego charakteru. 

Wykonawca  chcąc  objąć  pewne  informacje  tajemnicą  zobowiązany  jest  w  odpowiednim 

momencie,  bez  wezwania,  dokonać  stosownego  zastrzeżenia  oraz  udowodnić 

zamawiającemu jego zasadność. Zaniechania wykonawcy w powyższym zakresie  powinny 

być traktowane jako rezygnacja z przewidzianej przepisem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp ochrony, 

co  z  kolei  aktualizuje  po  stronie  Zamawiającemu obowiązek  ujawnienia  nieskutecznie 

utajnionych  informacji.  Zamawiający  nie  jest  uprawniony  do  utajnienia  informacji,  które  ze 

swej  istoty  czy  charakteru  mogłyby  faktycznie  stanowić  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  skoro 

wykonawca nawet nie zastrzegł ich niejawnego charakteru ani tej okoliczności nie wykazał. 

Takie  działanie  przeczy  zasadzie  jawności  postępowania,  jak  również  zasadzie  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

W  konsekwencji  na  negatywną  ocenę  zasługuje  działanie  Zamawiającego,  który 

skierował do Konsorcjum JM-Tronic w dniu 2 stycznia 2020 r.  wezwania  odnoszące się do 

kwestii 

jawności dokumentów złożonych wraz z pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. Już sama 

treść tego wezwania potwierdza, że Zamawiający miał pełną świadomość, iż wykonawca nie 

dokonał  żadnego  zastrzeżenia  co  do  tajemnicy  przedsiębiorstwa  zawartej  w  tych 

dokumentach

.  Zamawiający  sam,  bazując  na  własnym  doświadczeniu  i  wiedzy,  uznał,  że 

dokumenty  te  mogą  zawierając  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  wobec  czego  wystosował  do 

wykonawcy  wezwanie,  pouczając  go,  że  jeśli  jego  zamiarem  było  objecie  przedmiotowych 

dokumentów  tajemnicą  przedsiębiorstwa  to  powinien  dokonać  stosownego  zastrzeżenia 

wykazać  jego  zasadność.  Takie  działanie  pozostaje  w  oczywistej  sprzeczności  zarówno 

zasadą  jawności  postępowania,  jak  i  z  zasadą  równego  traktowania  wykonawców.  Tym 

bardziej rażące jest  dalsze postępowanie Zamawiającego, który otrzymując od Konsorcjum 

JM  Tronic  lakoniczne  wyjaśnienia  mające  wskazywać na  poufność  informacji,  skierował  do 

tego  wykonawcy  kolejne  wezwanie,  szczegółowo  wyjaśniając  jakie  konkretnie  elementy 

powinny  zostać  podane  przez  wykonawcę  i  w  jaki  sposób,  aby  zastrzeżenie  tajemnicy 


przedsiębiorstwa  mogło  zostać  uznane  za  skuteczne,  a  następnie  uznał  dokonane 

w odpowiedzi  na  to  wezwanie 

zastrzeżenie  za  prawidłowe  i  odmówił  udostępnienia 

dokumentów  Odwołującemu  ABB.  Działanie  Zamawiającego  polegające  na  wezwaniu 

wykonawcy  do  dokonania 

zastrzeżenia,  a  następnie  do  doprecyzowania  zastrzeżenia 

złożenia dowodów, stanowi naruszenie art. 8 ust. 3 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Konsorcjum 

JM-

Tronic  już  w  momencie  składania  dokumentów  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  mogło  i 

powinno  było  przedstawić  uzasadnienie  zastrzeżenia  informacji  zawartych  w  tych 

dokumentach jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób, w jaki uczyniło to dopiero w dniu 8 

stycznia 2020 r. (

co było działaniem spóźnionym).  

W  orzecznictwie  podkreśla  się  stanowczo,  że  uzupełnienie  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  nie  może  nastąpić  w  terminie  późniejszym  ani  na  wezwanie 

zamawiającego  (por.  m.in.  wyrok  z  dnia  13  lipca  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  1281/18). 

Orzecznictwo  dopuszcz

a  co  najwyżej  możliwość  wyjaśnienia  pewnych  niejasności,  które 

mogą  się  nasunąć  Zamawiającemu  w  wyniku  lektury  uzasadnienia  zastrzeżenia  w 

odniesieniu do informacji i 

dowodów przedstawianych przez wykonawcę w tym zastrzeżeniu. 

Jednakże  wyjaśnienia  takie  nie  mogą  sprowadzać  się  do  umożliwienia  wykonawcy 

przedstawienia  całkowicie  nowych  okoliczności,  których  wykonawca  zaniechał  wskazać 

terminie,  w  którym  winien  był  to  uczynić.  Przyjęcie  przeciwnego  zapatrywania 

dopuszczenie  możliwości  zwracania  się  przez  Zamawiającego  do  wykonawców 

wezwaniem  o  doprecyzowanie  czy  uzupełnienie  informacji  lub  dokumentów  dotyczących 

zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  niewątpliwie  stanowiłoby  zaprzeczenie  ratio  legis 

komentowanego przepisu.  

Dla  powyższej  oceny  bez  znaczenia  pozostaje  podnoszona  przez  Zamawiającego 

okoliczność, iż w podobny sposób traktował on pozostałych wykonawców, również wzywając 

ich  do  wyjaśnień  w  zakresie  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Stosowanie  podobnych 

mechanizmów  w  odniesieniu  do  innych  uczestników  postępowania  nie  konwaliduje 

wadliwych  czynności  Zamawiającego,  a  świadczyć  może  co  najwyżej  o  tym,  że  również  w 

odniesieniu  do  innych  wykonawców  mogło  dojść  do  naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp. 

Okoliczność  ta  nie  podlega jednak  badaniu  przez  Izbę,  bowiem  Izba  rozpoznaje  sprawę  w 

granicach  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  a  te  odnosiły  się  jedynie  do  dokumentów 

złożonych przez Przystępującego Konsorcjum JM-Tronic.  

W tym stanie rzeczy Izba nakazała Zamawiającemu  unieważnienie czynności wyboru 

oferty najkorzystniejszej oraz 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym uznanie za 

bezskuteczne  zastrzeżenia  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  informacji  znajdujących  się  w  

dokumentach  złożonych  przez  Konsorcjum  JM-Tronic,  co  odnosić  należy  do  dokumentów 


złożonych  w  dniu  23  grudnia  2020  r.,  jak  i  do  treści  wyjaśnień  z  dnia  8  stycznia  2020  r., 

wyłączeniem  dowodów  do  nich  załączonych,  co  do  których  takie  zastrzeżenie  wraz  z 

 uzasadnieniem przedstawiono. Jedynie na marginesie Izba wskazuje

, iż dowody załączone 

do  wyjaśnień  z 8  stycznia  2020  r.  pozostają  bez  jakiegokolwiek  znaczenia  dla  dokonanej 

przez Izbę oceny, jako że zostały one złożone celem wykazania, że raport z badań zawiera 

informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  co  było  działaniem  spóźnionym,  wobec 

braku zastrzeżenia niejawnego charakteru raportu z badań i wykazania przesłanek z art. 11 

ust. 2 u.z.n.k. w chwili jego złożenia.  

Ponadto  Izba 

stwierdziła  szereg  dalszych naruszeń  przepisów  ustawy  Pzp  po  stronie 

Zamawiającego, które wystąpiły  na  etapie  badania zgodności  oferty  Konsorcjum  JM-Tronic 

z wymaganiami  SIWZ 

i  które  świadczą  o  tym,  iż  Zamawiający  nie  dochował  należytej 

staranności podczas badania oferty Konsorcjum.  

Izba  podkreśla,  że  obowiązkiem  Zamawiającego  jest  prowadzenie  postępowania 

udzielenie  zamówienia  z  należytą  starannością  na  każdym  jego  etapie,  czy  to  podczas 

kształtowania postanowień SIWZ czy stosowania tych postanowień w toku badania i oceny 

ofert 

złożonych w postępowaniu. Badanie i ocena oferty polega na wszechstronnej analizie 

oświadczeń  i  dokumentów  złożonych  przez  danego  wykonawcę  z  uwzględnieniem  

wszelkich  wymogów  wynikających  z  postanowień  SIWZ.  Zamawiający  (podobnie  jak 

wykonawcy)  jest  związany  postanowieniami  SIWZ,  a  wobec  tego  jest  on  zobowiązany 

stosować  się  do  treści  SIWZ  badając  i  oceniając  oferty  wykonawców.  Po  upływie  terminu 

składania  ofert  Zamawiający  nie  może  nadawać  postanowieniom  SIWZ  innego  znaczenia 

czy też odstępować od jednoznacznie ustalonych na dzień składania ofert wymagań, w tym 

co  do  przedmiotu  zamówienia  czy  dokumentów,  jakie  wykonawcy  mają  złożyć  celem 

potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału,  braku  podstaw  wykluczenia  czy  zgodności 

oferowanych dostaw z wymaganiami. W przypadku 

stwierdzenia w ofercie uchybień czy też 

powstania  jakichkolwiek 

wątpliwości  czy  niejasności  ustawa  Pzp  daje  Zamawiającemu 

odpowiednie  instrumenty 

pozwalające  mu  na  wyjaśnienie  treści  oferty,  wyjaśnienie 

składanych  oświadczeń  lub  dokumentów  czy  też  żądanie  ich  złożenia,  uzupełnienia, 

poprawienia  (art.  87  ust.  1,  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp). 

Przy czym podkreślić należy, że 

ww.  przepisy  nakładają  na  Zamawiającego  obowiązek  wezwania  wykonawcy  do  wyjaśnień 

czy uzupełnień, a nie jedynie uprawnienie do takiego działania. Wobec tego Zamawiający nie 

może  zaniechać  pewnych  czynności,  w  wyniku których  możliwe  będzie  ustalenie  czy  treść 

oferty  wykonawcy  jest  zgodna  z  treścią  SIWZ.  Działania  Zamawiającego  mają  być 

sekwencją  logicznych  czynności,  a  nie  cechować  się  przypadkowością  i  brakiem  analizy. 

Jeżeli  Zamawiający  decyduje  się  uznać,  że  oferta  odpowiada  konkretnym  wymaganiom 

SIWZ,  to  decyzja  ta  powinna  znajdować  oparcie  bezpośrednio  w  zgromadzonej  w  toku 


post

ępowania  dokumentacji  i  uzyskanych  w  razie  potrzeby  wyjaśnieniach.  Tymczasem  w 

przedmiotowej sprawie Zamawiający uznał ofertę Konsorcjum JM-Tronic za zgodną z treścią 

SIWZ,  podczas  gdy  w  toku  badania  tej  oferty 

Zamawiający  pominął  lub zbagatelizował 

okoliczności  mogące  mieć  istotne  znaczenie  dla  prawidłowej  weryfikacji  zgodności  oferty  z 

wymaganiami Zamawiającego.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  wskazuje,  iż  Zamawiający  określił  w  postępowaniu 

precyzyjne  wymagania  w  zakresie  wyposażenia,  jakie  powinien  zawierać  przedmiot 

zamówienia  i  jakie  parametry  techniczne  powinny  zostać  spełnione,  jak  również  wskazał 

jakie  dokumenty  należy  złożyć  w  celu  potwierdzenia  zgodności  oferowanych  dostaw 

wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający wyraźnie wymagał, aby oferowane rozłączniki 

były  wyposażone  w  izolatory  przepustowe  zgodnie  z  norm  PN-EN  60137:2018-02E  oraz 

izolatory  osłonowe  wykonane  zgodnie  z  normą  PN-EN  62217:2013-06E  (pkt  2.3.1 

Specyfikacji  technicznej).  W  treści  Specyfikacji  technicznej  Zamawiający  przedstawił 

definicje izolatorów osłonowych i izolatorów przepustowych (pkt 1 Specyfikacji technicznej). 

Zamawiający  wymagał  ponadto  od  wykonawców  złożenia  deklaracji  zgodności  z  ww. 

normami  dla  obu  rodzajów  izolatorów  (pkt  8.3.9  i  8.3.10  Działu  7  SIWZ).  Wymogi  te  nie 

budziły wątpliwości wykonawców. Ponadto miały one charakter bezwzględny - Zamawiający 

na  gruncie  postanowień  SIWZ  nie  dopuszczał  możliwości  zaoferowania  rozłączników  bez 

zdefiniowanych  w  Specyfikacji  technicznej  izolatorów  osłonowych  i  przepustowych,  w  tym 

zastosowania  w  tym  za

kresie  innych  technologicznie  rozwiązań.  Żaden  z  wykonawców  nie 

zwracał  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  czy  dopuszczalne  będzie  zaoferowanie 

produktu,  który  nie  jest  wyposażony  w  izolatory  w  rozumieniu  określonym  w  Specyfikacji 

technicznej. 

Dlatego  za 

naruszające  ustawę  Izba  uznała  zachowanie  Zamawiającego,  który  na 

podstawie  dokumentów  złożonych  przez  Przystępującego  w  toku  postępowania,  wśród 

których nie było deklaracji zgodności dla izolatorów, nie podjął czynności zmierzających do 

wyjaśnienia  czy  oferowane  przez  Konsorcjum  rozłączniki  są  wyposażone  w  izolatory  i  nie 

wezwał do złożenia brakujących deklaracji zgodności. Zaniechanie Zamawiającego razi tym 

bardziej  jeśli  weźmie  się  pod  uwagę  wyjaśnienie  przedstawione  przez  niego  na  wniosek 

Odwołującego  ABB,  w  którym  wskazano,  że  „ze  względu  na  odmienne  rozwiązanie 

techniczne w zaoferowanym urządzeniu (które jest zgodne z SIWZ) nie występują izolatory 

przepustowe  i  osłonowe,  więc  wymóg  udokumentowania  zgodności  z  normami  PN-EN 

60137:2018-02E  oraz  PN-EN  62217:2013-

06E  jest  bezprzedmiotowy,  w  związku  z  czym 

wykonawca  takowych  dokumentów  nie  złożył,  a  zamawiający  nie  wzywał  do  ich 

uzupełnienia.” Powyższe wskazuje, iż Zamawiający podczas badania oferty Konsorcjum JM-

Tronic  odstąpił  od  wskazanych  w treści  SIWZ  konkretnych  wymagań,  uznając  za 


dopuszczalne  zaoferowanie  urządzenia  opartego  na  innym  rozwiązaniu  technologicznym. 

Tymczasem 

Zamawiający  nie  był  uprawniony  po  upływie  terminu  składania  ofert  do 

odstąpienia  od  postawionych  w  SIWZ,  jednoznacznych  i  zrozumiałych  dla  wykonawców, 

wymogów.  Zachowanie  Zamawiającego  stanowi  ewidentny  przykład  naruszenia  zasady 

równego  traktowania  wykonawców.  Zamawiający  po  pierwsze  uznał  za  prawidłową  ofertę, 

której  zgodności  z  SIWZ  nie  wykazano  za  pomocą  wskazanych  w  SIWZ  środków 

dowodowych,  a  po  drugie  odstąpił  od  ściśle  określonych  w  SIWZ  wymagań  co  do 

wyposażenia  przedmiotu  zamówienia  dopuszczając  możliwość  zaoferowania  innego 

rozwiązania  technologicznego,  które  na  gruncie  postanowień  SIWZ  nie  jest  dopuszczalne. 

Tym  samym  potwie

rdziły  się okoliczności  podnoszone przez  Odwołującego ABB  w  ramach 

zarzutów nr 5 i 7 odwołania. 

Dla oceny powyższej kwestii bez znaczenia pozostają składane przez Konsorcjum na 

rozprawie 

oświadczenia  i  dowody  (deklaracja  zgodności  dla  bieguna  izolacyjnego 

rozłącznika RU-V) zmierzające do wykazania, że zaoferowane rozłączniki są wyposażone w 

izolatory wskazane w pkt 2.3.1 Specyfikacji technicznej, bowiem kwestia ta powinna zostać 

wyjaśniona  w  toku  badania  oferty  Konsorcjum  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

przez  Zamawiającego,  a  nie na  rozprawie przez  Izbę.  To Zamawiający  jest  zobowiązany  z 

należytą  starannością  przeprowadzić  czynność  badania  zgodności  zaoferowanego 

przedmiotu  zamówienia  z  treścią  SIWZ.  Jest  to  tym  bardziej  istotne,  że  stanowiska 

Zamawiającego  i Przystępującego  nie  były  spójne  -  Zamawiający  wskazywał,  że 

zaoferowano  rozwiązanie,  które  nie  posiada  izolatorów  „w  klasycznym  rozumieniu”, 

tymczasem  Przystępujący  twierdził,  że  zaoferowane  rozłączniki  w  takowe  izolatory  są 

wyposażone. Powyższe potwierdza, że w przedmiotowej sprawie Zamawiający w  zasadzie 

ogóle nie przeprowadził badania oferty Konsorcjum w omawianym zakresie i  nie jest rolą 

Izby zastępowanie go obecnie w tej czynności. Z tego względu za przedwczesne Izba uznała 

twierdzenia  Odwołującego  1  o konieczności  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  na  tym  etapie 

postępowania.  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia  czy  zaoferowany  przez 

Konsorcjum  przedmiot  zamówienia  jest  wyposażony  w  izolatory  osłonowe  i  przepustowe 

zgodnie  z  pkt  2.3.1  Specyfikacji  technicznej,  czy  są  to  izolatory  odpowiadające  definicjom 

ustalonym    w  pkt  1  Specyfikacji  technicznej  oraz  wezwania 

Konsorcjum  do  złożenia 

wymaganych deklaracji 

zgodności, wskazanych w Dziale 7 pkt 8.3.9 i 8.3.10 SIWZ.  

Wątpliwości  Izby  wzbudził  także  brak  wyjaśnienia  przez  Zamawiającego  rozbieżności 

złożonej  przez  Konsorcjum  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  dokumentacji 

odniesieniu  do  zakresu  temperaturowego  przekładników  prądowych  i  dzielników 

napięciowych (zarzut nr 3 odwołania), w sytuacji gdy dokumentacja ta pozostawała ze sobą 

sprzeczności.  Okolicznością  bezsporną  było,  że  zarówno  dla  przekładników  prądowych, 


jak 

i dzielników napięciowych Zamawiający określił zakres temperaturowy na poziomie -40

o

do  +  40

o

C.  Złożona  przez  Konsorcjum  wraz  z  ofertą  karta  katalogowa  nr  PK-505/5  dla 

rozłącznika RU-V – 24 kV nie potwierdzała spełnienia ww. wymogu (zakres temperaturowy 

określono  na  -25

o

C  do  +55

o

C).  Z  kolei  DTR  dla  rozłącznika  RU-V  -  24  kV  potwierdzała 

zakres temperaturowy dla 

przekładników prądowych i dzielników napięciowych na poziomie -

o

C  do  +  40

o

C.  Zamawiający  dysponował  zatem  dwoma  dokumentami  dotyczącymi  tego 

samego urządzenia, których treść pozostawała ze sobą w oczywistej sprzeczności. Prawdą 

jest, że karty katalogowe mają co do zasady charakter bardziej ogólny i poglądowy, przez co 

ich moc do

wodowa może być słabsza, niemniej powyższa okoliczność nie usprawiedliwia w 

sposób  dostateczny  oparcia  się  przez  Zamawiającego  wyłącznie  na  treści  DTR  jako 

dokumentu  bardziej  szczegółowego  i  niewyjaśnienia  powstałych  rozbieżności.  Izba  za 

słuszne  uznała  stanowisko  Przystępującego  ZPUE,  że  Zamawiający  nie  wystosował  do 

Konsorcjum  JM-

Tronic  wezwania  do  wyjaśnienia  z czego  wynikają  rozbieżności  i  zamiast 

tego sam wywnioskował zakres temperatury z dokumentacji złożonej przez Przystępującego 

na późniejszym etapie.  

Za  bezzasadne  Izba  uznała  stanowisko  Konsorcjum  JM-Tronic,  jakoby  podstawą  do 

oceny  zgodności  oferty  z  treścią  SIWZ  miałby  być  załączony  do  oferty  certyfikat.  Ww. 

Przystępujący  nie  wskazał  z  czego  wynika  przyjęta  przez  niego  hierarchia  złożonych 

dokume

ntów  i  prymat  treści  certyfikatu  nad  pozostałą  przedstawioną  dokumentacją.  Po 

drugie,  jak  słusznie  zauważył  Przystępujący  ZPUE  na  rozprawie,  informacja  wskazana  w 

treści certyfikatu dotyczy zakresu temperaturowego rozłącznika, a nie sensorów prądowych 

i na

pięciowych.  Konsorcjum  JM-Tronic  nie  przedstawiło  argumentacji,  która  wskazywałaby, 

że  podany  w  certyfikacie  zakres  temperaturowy  od  -40  do  +60  należy  odnosić  także  do 

przekładników  prądowych  i  dzielników  napięciowych,  podczas  gdy  Przystępujący  ZPUE 

sygnal

izował,  iż  dla  tych  urządzeń  występują  zupełnie  inne  normy  odniesienia  i  inaczej 

przeprowadza się pomiary.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  uznała,  iż  Zamawiający  zobowiązany  był  wyjaśnić 

wątpliwości zaistniałe w odniesieniu do zakresu temperaturowego przekładników prądowych 

i dzielników napięciowych w rozłączniku zaoferowanym przez Konsorcjum JM-Tronic w celu 

ustalenia  czy  oferowany  produkt  spełnia  wymagania  wskazane  w  pkt  2.5.3  i  2.5.4 

Specyfikacji  technicznej.  Mieć  bowiem  należy  na  względzie,  iż  podstawą  do  odrzucenia 

oferty może być wyłącznie jednoznaczna i nie budzącą wątpliwości niezgodność treści oferty 

z  postanowieniami  SIWZ.  Izba  wskazuje,  iż    Zamawiający  nie  wyjaśniał  przedmiotowej 

kwestii  z  Przystępującym,  a jedynie  wzywał  Przystępującego  do  złożenia  oświadczeń  i 

dokumentów  przedmiotowych  na  podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  czego  nie  można 

utożsamiać z wezwaniem do wyjaśnień czy uzupełnień oświadczeń lub dokumentów (art. 26 


ust.  3  i  4  ustawy  Pzp)  czy  wyjaśnieniem  treści  oferty  (art.  87  ust.  1).  W  ocenie  Izby  karta 

katalogowa  oferowanego  rozłącznika  miała  zostać  złożona  w  celu  potwierdzenia,  że 

oferowany  produkt  odpowiada  wymaganiom  SIWZ,  co  wynika  z  Działu  7  pkt  2  SIWZ,  a 

zatem 

została  ona  sklasyfikowana  przez  Zamawiającego  jako  dokument  przedmiotowy  w 

ujęciu  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  który  podlega  uzupełnieniom  czy  wyjaśnieniom 

zgodnie  z  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp. 

Dokumentu tego nie ujęto  w pkt  1 Działu 7 SIWZ. 

Odwołujący  ABB  nie  wykazał,  aby  złożenie  karty  katalogowej  oferowanego  rozłącznika 

służyć  miało  zdefiniowaniu  treści  oferty.  Z  tego  względu  odrzucenie  oferty  Konsorcjum 

byłoby działaniem przedwczesnym. 

W ocenie Izby 

Zamawiający naruszył także przepisy ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

wezwania  Konsorcjum  JM-Tronic  na  podstawie  art.  26 

ust.  3  ustawy  Pzp  do  złożenia 

dokumentu wymaganego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania 

SIWZ,  o 

którym  mowa  w  Dziale  7  pkt  8.3.8  SIWZ,  tj.  deklaracji  zgodności  producenta  lub 

jego  upoważnionego  przedstawiciela  albo  importera  z  normami  wskazanymi  dla  gniazda 

wtyczkowego  ze  stykiem  ochronnym 

–  PN-IEC  60884-1:2006P+A1:2009P+A2:2016-01P 

Gniazda  wtyczkowe  i  wtyczki  do  użytku  domowego  i  podobnego  –  Część  1:  Wymagania 

ogólne,  PN-IEC  60884-2-2:2012P  Gniazda  wtyczkowe  i  wtyczki  do  użytku  domowego 

i podobnego 

–  Część  2-2:  Wymagania  szczegółowe  dla  gniazd  wtyczkowych  do  urządzeń 

(zarzut nr 9 odwołania).   

Okolicznością  bezsporną  było,  że  Przystępujący  Konsorcjum  JM-Tronic  na  wezwanie 

wystosowane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przez 

Zamawiającego złożył deklarację 

zgodności  dla  gniazda  wtyczkowego  ze  stykiem  ochronnym,  która  nie  potwierdzała 

zgodności 

normą 

wskazaną 

treści 

SIWZ, 

tj. 

PN-IEC 

1:2006P+A1:2009P+A2:2016-

01P.  W  tej  sytuacji  Zamawiający  zobowiązany  był  wezwać 

Konso

rcjum  do  uzupełnienia  deklaracji  zgodności  dla  ww.  gniazda,  która  potwierdzałaby 

zgodność z  wymaganą normą. Podkreślić należy, że art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowi nie 

tyle uprawnienie Zamawiającego,  co jego obowiązek  do  wezwania  wykonawcy  do  złożenia 

brak

ujących oświadczeń lub dokumentów, ich uzupełnienia, poprawienia czy też wyjaśnienia 

wątpliwości. W sytuacji zatem, gdy Konsorcjum, jako jeden z dokumentów, o których mowa 

w  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,    złożyło  deklarację  zgodności,  która  nie  potwierdza 

zgodności  z  wymaganą  przez  Zamawiającego  normą,  obowiązkiem  Zamawiającego  było 

wezwanie  Konsorcjum  do  uzupełnienia  takiego  dokumentu.  Bez  znaczenia  dla  dokonanej 

oceny  pozostają złożone w postępowaniu odwoławczym  przez  Przystępującego  dokumenty 

mające potwierdzać zgodność zaoferowanych gniazd z normą określoną w SIWZ, ponieważ 

dokumenty  takie 

powinien  zostać  przestawione  Zamawiającemu  w  toku  postępowania  o 


udzielenie zamówienia i przez niego ocenione, Izba nie może zastępować Zamawiającego w 

czynnościach badania i oceny ofert.  

Zamawiający  na  rozprawie  nie  przedstawił  jakichkolwiek  wiarygodnych  wyjaśnień,  na 

jakiej  podstawie  uznał  zaoferowane  gniazda  wtykowe  za  zgodne  ze  wskazanymi  w  SIWZ 

normami  i  dlaczego  nie  żądał  złożenia  wymaganych  w  SIWZ  deklaracji  zgodności.  Za 

całkowicie  bezzasadne  należy  uznać  stanowisko  Zamawiającego  przedstawione 

odpowiedzi  na  odwołanie,  jakoby  ww.  kwestia  nie  mogła  mieć  wpływu  na  wynik 

postępowania,  gdyż  element,  którego  dotyczy  ma  bardzo  niską  wartość  w  stosunku  do 

kompletne

go  rozłącznika.  Złożenie  deklaracji  zgodności  dla  gniazda  wtyczkowego  służyło 

potwierdzeniu, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego i dla 

oceny  tej  kwestii  bez  jakiegokolwiek  znaczenia  pozostaje  wartość  elementu,  którego 

zgodności  z  wymaganiami  Zamawiający  oczekuje.  Jak  już  wskazano  we  wcześniejszej 

części uzasadnienia, Zamawiający nie może na etapie badania i oceny ofert odstępować od 

wymogów, które sam ustalił w treści SIWZ, uznając, że okazały się one nieistotne. W ocenie 

Izby  zaniechanie  Zamawiającego  w  powyższym  zakresie  narusza  nie  tylko  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp,  ale 

również  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  (art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp). 

Izba stwierdziła ponadto, iż Zamawiający nie dochował należytej staranności podczas 

badania spełnienia przez Konsorcjum JM Tronic warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa  w  Dziale  6  pkt  1.3  SIWZ  odnos

zącego  się  do  doświadczenia  w  wykonaniu  dostaw 

nowych 

rozłączników  napowietrznych  SN  o  budowie  zamkniętej  lub  o  budowie  otwartej 

komorami próżniowymi z telesterowaniem o łącznej wartości brutto co najmniej 1 000 000 

zł.  

Okolicznością  bezsporną  jest,  że  istnieje  brak  korelacji  pomiędzy  datą  wystawienia 

referencji przez podmiot PW Marzbud M. G. 

a datą wskazaną w treści referencji (i w wykazie 

dostaw) jako data realizacji usługi, gdyż data wystawienia referencji jest datą wcześniejszą 

niż  wskazana  data  zakończenia  realizacji  dostaw.  Możliwe  są  zatem  dwie  sytuacje:  albo 

istnieje  błąd  w  dacie  realizacji  usługi,  albo  referencje  zostały  wystawione  przed 

zakończeniem  realizacji  dostaw.  W  tym  drugim  przypadku  referencje  nie  stanowiłyby 

wiarygodnego  potw

ierdzenia  należytego  wykonania  usługi,  skoro  dostawy  nie  zostały 

jeszcze  wykonane,  a  ponadto  brak  byłoby  możliwości  ustalenia  jakiej  wartości  dostawy 

zostały zrealizowane do czasu wystawienia referencji. Powyższe wskazuje, że Zamawiający 

powinien  był  wyjaśnić  powstałe  na  tle  złożonych  przez  Konsorcjum  oświadczeń  i 

dokumentów wątpliwości. Bez znaczenia dla takiej oceny pozostaje okoliczność, że kierując 

się  zasadami  doświadczenia  życiowego  prawdopodobnym  jest,  że  do  czasu  wystawienia 

referencji wykonawca zre

alizował dostawy o wartości wystarczającej do spełnienia wymagań 


wskazanych  w  SIWZ,  bowiem  Zamawiający  nie  ma  takiej  pewności  i  nie  może  opierać 

ustaleń  co  do  spełnienia  przez  wykonawcę  warunku  udziału  w  postępowaniu  jedynie  na 

własnych przypuszczeniach.  

W tej sytuacji 

nie jest zasadne stanowisko Zamawiającego, że powstałe niezgodności 

nie  mają  charakteru  istotnego,  który  skutkowałby  koniecznością  wykluczenia  Konsorcjum 

postępowania, ponieważ Zamawiający nie posiada dostatecznej wiedzy co do faktycznego 

okresu realizowanych na rzecz firmy PW Marzbud dostaw, a w konsekwencji 

co do wartości 

dostaw  zrealizowanych  do  daty  wystawienia  referencji

,  a  także  co  do  faktu  należytego 

wykonania  dostaw  ewentualnie  realizowanych  po  dacie  wystawienia  referencji,  jeśli  ich 

wartość  wpływałaby  na  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Brak  wyjaśnienia 

przedmiotowej kwestii z wykonawcą i oparcie się przez Zamawiającego jedynie na własnym 

przypuszczeniach,  przesądza  o  nienależytym  przeprowadzeniu  czynności  badania  oferty 

Konsorcjum  w  omawianym  aspekcie. 

Co  prawda  Zamawiający  podjął  działania  w  celu 

uzyskania informacji od podmiotu, na rzecz którego dostawy były realizowane, niemniej nie 

uzyskując odpowiedzi zaniechał wyjaśnienia spornej kwestii z Przystępującym (co powinien 

by  zrobić  w  pierwszej  kolejności)  i  w  oparciu  jedynie  o  własne  przekonanie  uznał,  że 

Konsorcjum posiada wymagane w treści warunku doświadczenie. Tymczasem Zamawiający, 

zgodnie z obowiązkiem nałożonym na niego w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, powinien wyjaśnić 

wykonawcą  kwestię  wystawienia  referencji  w  dacie  wcześniejszej  niż  deklarowana  data 

zakończenia  dostaw  oraz  umożliwić  wykonawcy  ewentualne  uzupełnienie  oświadczeń 

dokumentów  składanych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

którym mowa w Dziale 6 pkt 1.3 SIWZ. 

W konsekwencji uwzględnienia wyżej wskazanych zarzutów, zasadny okazał się także 

zarzut dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 91 

ust. 1 ustawy Pzp.  

W pozostałym zakresie Izba oddaliła odwołanie. 

Izba  nie  uwzględniła  zarzutu  oznaczonego  nr  3  w  zakresie,  w  jakim  odnosił  się  do 

okoliczności  braku  uwzględnienia  w  treści  karty  katalogowej  nr  PK-505/5  szczegółowej 

specyfikacji wyposażenia. 

Prawdą  jest,  że  Zamawiający  wymagał  złożenia  kart  katalogowych  oferowanych 

rozłączników  napowietrznych  SN  wraz  z ich napędami  zawierających  podstawowe  dane 

techniczne,  rysunki  gabarytowe  oraz  szczegółową  specyfikację  wyposażenia.  Niemniej 

Zamawiający nie wskazał, co rozumie pod pojęciem szczegółowej specyfikacji wyposażenia, 

w  tym  jakie  konkretnie  elementy  wyposażenia  rozłączników  należy  w  tej  specyfikacji  ująć 

jakie dane w odniesieniu do tych elementów wskazać. Z treści dokumentacji postępowania 


nie  sposób  wywieść  bezwzględnego  wymagania,  że  w  ramach  szczegółowej  specyfikacji 

wyposażenia karta katalogowa powinna zawierać dane takie jak nazwy producentów i modeli 

oferowanych elementów składowych rozłącznika wskazanych na str. 11-12 odwołania, opis 

napędu  ręcznego,  informacje  o  długości  i  ilości  cięgien  czy  informacje  o  uwzględnieniu 

ofercie prowadnic, przewodu łączącego przekładnik napięciowy z szafką sterowniczą, rur 

osłonowych,  uchwytów  montażowych.  Zauważyć  należy,  że  Zamawiający  wymóg 

przedstawienia  szczegółowej  specyfikacji  wyposażenia  zawarł  także  w  odniesieniu  do 

dokumentacji  techniczno 

–  ruchowej  (pkt  8.1 Działu 7 SIWZ),  podczas gdy  z  reguły  trudno 

porównywać  stopień  szczegółowości  karty  katalogowej  z  DTR.  Karty  katalogowe  co  do 

zasady maj charakter ogólny, uproszczony, podstawowy - zawierają ogólną charakterystykę 

urządzeń  i  nie  są  sporządzane  na  potrzeby  konkretnych  postępowań  o udzielenie 

zamówienia,  zaś  zakres  informacji  i  stopień  szczegółowości  informacji  w  kartach 

katalogowych  często  różni  się  w  zależności  od  standardów  stosowanych  przez  danego 

producenta.  W  ocenie  Izby 

Odwołujący  1  nie  wykazał,  że  na  gruncie  postanowień  SIWZ 

wykonawcy  mieli  obowiązek  uwzględnić  w  kartach  katalogowych  wszystkie  informacje 

wymienione  na  str.  11-

12  odwołania,  nie  wskazał  jakichkolwiek  postanowień  SIWZ,  które 

potwierdzałyby zasadność przedstawienia tych wszystkich danych w treści karty katalogowej 

i  nie  udowodnił,  że  informacje  dotyczące  wyposażenia  wskazane  w  karcie  katalogowej 

złożonej przez Konsorcjum JM-Tronic nie były wystarczające.  

Izba za niezasadny uznała także zarzut nr 4 odwołania odnoszący się do zaniechania 

odrzucenia  oferty  Konsorcjum  JM-

Tronic  w  sytuacji,  gdy  złożony  certyfikat  zgodności  dla 

oferowanego  rozłącznika  nie  potwierdzał  parametrów  technicznych  wymaganych  w  pkt 

2.3.17  Specyfikacji  technicznej,  a  Konsorcjum  nie  złożyło  żądanego  przez  Zamawiającego 

raportu z oceny wyrobu.  

Izba  nie  zgodziła  się  z  Odwołującym  ABB,  iż  użyte  w  treści  certyfikatu  zgodności 

sformułowanie  „parametry  deklarowane  przez  producenta”  świadczy  o  tym,  że  jednostka 

certyfikująca  nie  sprawdziła  zgodności  deklarowanych  parametrów  z  rzeczywistością. 

Powyższe  twierdzenie  oparte  zostało  wyłącznie  na  przypuszczeniach  Odwołującego,  a  o 

jego  prawdziwości  nie  przesądzają  złożone  przez  Odwołującego  ABB  dowody  w  postaci 

certyfikatów  innych  jednostek,  w  których  użyto  odmiennych  sformułowań.  Różnice 

nomenklaturze  stosowanej  przez  jednostki  certyfikujące  nie  stanowią  wystarczającej 

podstawy do stwierdzenia, że złożony przez Konsorcjum certyfikat zgodności dla rozłącznika 

RU-

V  nie  potwierdza  wymaganych  parametrów  technicznych.  Izba  za  wiarygodny  uznała 

dowód złożony przez Konsorcjum JM-Tronic w postaci oświadczenia jednostki certyfikującej 

J.S.  H. 

Poland  Sp.  z  o.o.  z  dnia  19  lutego  2020  r.,  w  którym  wyjaśniono,  iż  użyte 

sformułowanie  „parametry  deklarowane  przez  producenta”  oznacza,  że  parametry  zostały 


zadeklarowane  przez  producenta,  a  zweryfikowane  przez  jednostkę  certyfikującą. 

oświadczeniu wskazano także, iż w przypadku, gdyby weryfikacja wykazała, że parametry 

nie zostały spełnione (potwierdzone badaniami), certyfikat nie zostałby wydany. W tym stanie 

rzeczy materiał dowodowy zgromadzony w postępowaniu odwoławczym nie dawał podstaw 

do  uznania,  że  jednostka  certyfikująca  podczas  badań  zgodności  produktu  z  określonymi 

normami  nie  weryfikowała  parametrów  technicznych  produktu,  a  tym  samym  stanowisko 

Odwołującego ABB nie zasługiwało na aprobatę.  

Ponadto  w 

ocenie  składu  orzekającego  Zamawiający  nie  naruszył  przepisów  ustawy 

Pzp  odstępując  od  żądania  złożenia  przez  Konsorcjum  JM-Tronic  raportu  z  oceny  wyrobu. 

Należy  zauważyć,  iż  raport  z  oceny  wyrobu  nie  został  wymieniony  wśród  dokumentów,  w 

stosunku do których Zamawiający zastrzegł sobie prawo do wglądu podczas badania ofert. 

Uprawnienie  takie  obejmowało  wyłącznie  prawo  wglądu  w  oryginały  certyfikatów,  prawo 

wglądu do raportu z badań oraz pełnych protokołów z badań. W konsekwencji Zamawiający 

nie  wymagając  od  wykonawcy  złożenia  raportu  z  oceny  wyrobu  nie  uchybił  regułom 

określonym  w  SIWZ.  Izba  uznała,  iż  rezygnacja  Zamawiającego  z  żądania  złożenia 

przedmiotowego  dokumentu 

była  uzasadnione  po  pierwsze  tym,  że  przedmiotowy  raport 

stanowił dokument poufny jednostki certyfikującej i Przystępujący nie był w jego posiadaniu, 

a  po  drugie  okolicznością,  że  Przystępujący  złożył  sprawozdanie  z  badań  stanowiące 

podstawę  wydania  certyfikatu  oraz  umowę  z  jednostką  certyfikującą,  której  wymagał 

Zamawiający,  a  Zamawiający  uznał  dokumenty  te  za  wystarczające.  Poufność  raportu  z 

oceny  wyrobu  Konsorcjum  JM-

Tronic  wykazało  za  pomocą  wiarygodnych  środków 

dowodowych,  przedkładając  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenie 

jednostki  certyfikującej.  Mając  powyższe  na  uwadze  Izba  uznała  przedmiotowy  zarzut  za 

nieudowodniony.  

W  ocenie  Izby  nie  potwierdziły  się  także  zarzuty  oznaczone  nr  6  w  odwołaniu 

dotyczące  niespełnienia  wymaganych  w  SIWZ  parametrów  sterownika  i  szafy 

telesterowania.  

W odniesieniu do zaoferowanego przez Konsorcjum JM-Tronic sterownika 

Odwołujący 

1 wskazał na istniejące w złożonej przez Konsorcjum dokumentacji rozbieżności co do liczby 

wyjść sterowniczych, z czego wywodził brak informacji, która wersja sterownika (z jaką liczbą 

wyjść  -  6 czy  8)  została zaoferowana.  Należy  jednakże wskazać,  że  Zamawiający  w  treści 

SIWZ  nie  zawarł  wymagań,  które  wskazywałyby  na  konieczność  wyposażenia  sterownika 

konkretną, ściśle określoną liczbę  wyjść sterowniczych. Zamawiający  zgodnie z pkt 2.4.5 

ppkt  6)  Specyfikacji  technicznej  wymagał  jedynie,  aby  sterownik  realizujący  funkcję 

telesterowania  posiadał  liczbę  wejść/wyjść  binarnych  dostosowaną  do  wymagań 

wskazanych  w  ppkt.  13  oraz  14. 

Zaoferowany  sterownik  miał  zatem  posiadać  taką  liczbę 


wyjść  sterowniczych,  która pozwalałaby  na  realizację funkcji  wskazanych w  pkt  2.4.5   ppkt 

13 i 14 Specyfikacji technicznej. Odwołujący nie tyle nie wykazał, co nawet nie podjął próby 

uprawdopodobnienia

,  że  jeden  z  możliwych  do  zastosowania  wariantów  sterownika 

(standardowy 

z  8  wyjściami  lub  typu  W  z  6  wyjściami)  nie  odpowiada  wymaganiom 

określonym  przez  Zamawiającego,  podczas  gdy  Przystępujący  wskazywał,  że  oba  te 

warianty 

są zgodne z treścią SIWZ. Oznacza to, że ewentualna  dwuwariantowa możliwość 

konfiguracji produktu 

w zakresie liczby wyjść sterowniczych nie ma znaczenia z perspektywy 

zgodności parametrów technicznych oferowanego sterownika z wymaganiami wskazanymi w 

pkt 2.4.5 Specyfikacji technicznej.  

Ponadto  zauważyć  należy,  że  okoliczność,  iż  dane  urządzenie  może  zawierać  różne 

rozwiązania w odniesieniu do ilości wyjść sterowniczych nie świadczy o tym, że zaoferowany 

został  produkt  niejednoznaczny.  Konsorcjum  JM-Tronic  w  treści  formularza  ofertowego 

wskazało  wymagane  przez  Zamawiający  dane  co  do  typu,  producenta  i  kraju  pochodzenia 

sterownika  (STGP-3-SP-GSM), 

złożyło  także  dokumenty  potwierdzające  zgodność 

parametrów  technicznych  zaoferowanego  sterownika  z  treścią  SIWZ,  w  tym  kartę 

katalogową,  w  której  zawarto  informację  o  6  wyjściach  sterowniczych.  Zaoferowanie 

sterownika  wyposażonego  w  taką  właśnie  liczbę  wyjść  sterowniczych  Przystępujący 

potwierdził  na  rozprawie.  Fakt,  że  w  treści  Instrukcji  obsługi  omówiono  oba  możliwe  do 

zastosowania  warianty  (standardowy  i  typu  W)  nie 

przesądza  o  tym,  że  Konsorcjum  JM-

Tronic  zaoferowało  niezdefiniowany  produkt.  Jak  wynika  bowiem  z  zasad  doświadczenia 

życiowego dokumenty takie jak instrukcje obsługi co do zasady obejmują kilka lub wszystkie 

konfiguracje  danego 

produktu,  często  nawet  odnoszą  się  do  grupy  produktów  i nie  są 

sporządzane  odrębnie  dla  każdego  urządzenia  w  zależności  od  jego  konfiguracji 

i kastomizacji. 

Z kolei dokumentacja techniczna, do której odwoływał się wykonawca ABB, w 

której  wskazano na  8 wyjść  sterowniczych stanowiła dokumentację szafy  telesterowania,  a 

nie  sterownika. 

Ponownie  podkreślić  należy,  że  Zamawiający  nie  wymagał  wskazania  w 

treści  oferty  szczegółowej  konfiguracji  sterownika  w  zakresie  liczby  wyjść  sterowniczych, 

oczekując  jedynie  spełnienia  określonej  funkcjonalności.  Dopuszczalne  było  zatem 

zaoferowanie sterownika w dowolnej konfiguracji w 

zakresie liczby wyjść sterowniczych, pod 

warunkiem  spełnienia  wymagań  wskazanych  w  pkt  2.4.5  Specyfikacji  technicznej,  które  to 

wymagania  zaoferowany  przez  Konsorcjum  JM-

Tronic  sterownik  spełniał.  W  tym  stanie 

rzeczy nie sposób uznać, aby pomiędzy treścią oferty Konsorcjum JM-Tronic a treścią SIWZ 

zachodziła sprzeczność.  

W sposób  analogiczny  należy  odnieść się do  podniesionej  w  odwołaniu  argumentacji 

wariantowości  układu pomiaru  prądu  i  układu pomiaru  napięcia.  Odwołujący  nie wykazał, 

aby  sterownik  zaoferowany  przez  Konsorcjum  JM-

Tronic  nie  spełniał  wymagań  SIWZ  w  


zakresie  odnoszącym  się  do  układów  pomiaru  prądu  i  napięcia,  nie  wskazał  żadnych 

konkretnych  postanowień  SIWZ,  z  którymi  oferta  Konsorcjum  JM-Tronic  miałaby  być 

niezgodna. Uzasadnienie zarzutu 

w ww. zakresie sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia, 

że  ze  złożonych  przez  Konsorcjum  dokumentów  wynika  wielowariantowość  rozwiązań, 

niemniej  Odwołujący  nie  udowodnił  dlaczego  okoliczność  ta  powinna  mieć  znaczenie 

perspektywy  oceny  zgodności  zaoferowanego  sterownika  z  treścią  SIWZ.  Sam  fakt 

omówienia  w  treści  kart  katalogowych  czy  instrukcji  obsługi  różnych  wariantów  konfiguracji 

określonych elementów urządzenia nie świadczy o tym, że zaoferowano nieskonkretyzowany 

produkt. 

Zamawiający  nie  wymagał  wskazania  w  treści  oferty  szczegółowej  konfiguracji 

urządzenia  w  zakresie  układów  pomiaru  prądu  i  napięcia,  nie  sposób  zatem  obecnie 

wywodzić po stronie wykonawcy obowiązku do przedstawienia konkretnych informacji o tym, 

którą  z możliwych  konfiguracji  zastosuje,  tym  bardziej  w  sytuacji,  gdy  każdy  z  wariantów 

konfiguracji  odpowiada  wymaganiom  SIWZ  (Odwołujący  nie  wykazywał  okoliczności 

przeciwnej). 

Za  niezasadne  Izba  uznała  także  stanowisko  Odwołującego  ABB  co  do  istniejących 

rozbieżności  w  dokumentacji  złożonej  przez  Konsorcjum  JM-Tronic  w  odniesieniu  do  szafy 

sterowania,  z  których  Odwołujący  1  wywodził  niezgodność  oferty  Konsorcjum  z  treścią 

SIWZ.  Odwołujący  1  nie  przedstawił  jakiegokolwiek  uzasadnienia  w  celu  wykazania,  że 

istniejące  w jego  ocenie  rozbieżności  świadczyć  mają  o  niezgodności  oferty  Konsorcjum  z 

treścią SIWZ. Jak wskazuje się konsekwentnie w orzecznictwie  niezgodność treści oferty z 

treścią  SIWZ  musi  mieć  charakter  zasadniczy  i  nieusuwalny,  ze  względu  na  zastrzeżenie 

obowiązku  zamawiającego  polegającego  na  poprawieniu  oferty,  zgodnie  z brzmieniem  art. 

87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp

.  Rzeczona  niezgodność  oferty  dotyczyć  powinna  sfery 

merytorycznej  zobowiązania  określonego  w dokumentacji  postępowania  oraz  zobowiązania 

zaoferowanego  w  ofercie  przez 

wykonawcę,  bądź  polegać  może  na  sporządzeniu  i 

przedstawienia oferty w 

sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ, z zaznaczeniem, iż chodzi 

tu o wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania 

ofertowego,  a  więc  wymagania,  co  do  treści  oferty,  a  nie  wymagania  co  do  jej  formy  (por. 

m.in. wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt KIO 346/18). W 

konsekwencji,  podnosząc  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  odwołujący 

zobowiązany  jest  udowodnić,  że  treść  oferty  konkurencyjnego  wykonawcy  nie  odpowiada 

konkretnemu  wymaganiu  ustalonemu  przez  Zamawiającego,  wskazać  postanowienie  lub 

postanowienia  SIWZ  konstytuujące  to  wymaganie  i  uzasadnić  z  czego  wywodzi  będącą 

przedmiotem  zarzutu  niezgodność.  Ponadto  odwołujący  swoje  stanowisko  (w  miarę 

możliwości) powinien poprzeć dowodami.  


Odwołujący  ABB  powyższemu  obowiązkowi  nie  sprostał,  podczas  gdy  to  na  nim 

spoczywał ciężar dowodu zgodnie z ogólną reguła wynikającą z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp. 

Z kolei  Konsorcjum  JM-

Tronic  przedstawiło  oświadczenia  producenta  potwierdzające 

spełnienie przez oferowany sterownik wymagań określonych przez Zamawiającego, a także 

zawierające  szczegółowe  wyjaśnienie  w  kwestii  wymiarów  szafy  telesterowania. 

Przystępujący  Konsorcjum  JM-Tronic  zwracał  także  uwagę  na  dokonanie  przez 

Odwołującego zestawienia parametrów w sposób wybiórczy poprzez wskazanie parametrów 

różnego  rodzaju,  a  nie  odpowiedników.  Przystępujący  wskazywał  także  na  okoliczność,  iż 

Zamawiający nie przedstawił szczegółowych wymagań w odniesieniu do parametrów, co do 

których  Odwołujący  ABB  wskazywał  na  istnienie  rozbieżności.  Odwołujący  ABB,  jak 

wskazano  już  powyżej,  na  żadne  konkretne  postanowienia  SIWZ  się  nie  powołał.  W  tym 

stanie rzeczy Izba przedmiotowy zarzut uznała za nieudowodniony.  

Za nie

wykazany Izba uznała także zarzut oznaczony nr 8 w odwołaniu, odnoszący się 

do  przyznanej  Konsorcjum  JM-

Tronic  punktacji  w  kryterium  „zastosowane  medium 

izolacyjne” w sytuacji, gdy zaoferowany rozłącznik posiada izolację główną powietrzną.  

W  ocenie  Izby 

Odwołujący  ABB  nie  wykazał,  iż  w  przypadku  rozłącznika 

zaoferowanego  przez  Przystępującego  dominującym  medium  izolacyjnym  jest  powietrze 

atmosferyczne

,  jak  również  nie  uzasadnił  i  nie  udowodnił  swojego  stanowiska,  iż 

Zamawiający  nie  przewidywał  przyznania  dodatkowych  punktów  za  zaoferowanie 

rozłącznika z komorami próżniowymi, tj., że rozwiązanie takie nie może być traktowane jako 

zastosowanie  medium  izolacyjnego  w postac

i  próżni  premiowane  w  kryteriach  oceny  ofert. 

Biorąc  pod  uwagę  materiał  dowodowy  zgromadzony  w  sprawie  Izba  uznała,  iż  brak  było 

podstaw  do  stwierdzenia

,  że  Zamawiający  uznając  za  wiarygodne  oświadczenie 

Konsorcjum,  iż  zastosowanym  medium  izolacyjnym  jest  próżnia,  naruszył  przepisy  ustawy 

Pzp

.  Oświadczenie  Konsorcjum  JM-Tronic  znajduje potwierdzenie  w  treści  załączonego do 

oferty  certyfikatu  zgodności  oferowanego  rozłącznika,  gdzie  wskazano,  iż  „izolację 

rozłącznika stanowi próżnia.” Złożona przez Konsorcjum karta katalogowa również wskazuje, 

że  oferowane  urządzenie  jest  rozłącznikiem  próżniowym.  W cechach  funkcjonalnych 

wskazano  na  dbałość  o  środowisko  -  izolację  próżniową

Konsorcjum  JM-Tronic  na 

rozprawie  przedstawiło  także  pismo  Instytutu  Energetyki  wyjaśniające,  iż  w  rozłączniku 

zaoferowanym  przez  Konsorcjum  z 

komorami  próżniowymi  zastosowanym  medium 

izolacyjnym jest próżnia. Izba dowody te uznała za wiarygodne i posiadające silniejszą moc 

dowodową niż dowody składane przez Odwołującego 1. Złożone przez  Odwołującego ABB 

wydruki  odnoszące  się  do  rozłączników  próżniowych,  rozłączników  SF

i  rozłączników 

w izolacji  powietrznej  nie 

poddawały  w wątpliwość  stanowiska  Konsorcjum  JM-Tronic  o 

zastosowanym  medium  izolacyjnym.  Z  kolei  za  irrelewantny  dla  dokonanej  oceny  Izba 


uznała  złożony  przez  Odwołującego  ABB  dowód  w postaci  artykułu  odnoszącego  się  do 

kwestii bezpieczeństwa łączników z komorami próżniowymi („Bezpieczna przerwa izolacyjna 

w  łączniku  próżniowym”),  jako  że  kwestia  bezpieczeństwa  oferowanych  rozwiązań  nie 

stanowiła  przedmiotu  kryterium  oceny  ofert.  W tym  stanie  rzeczy  przedmiotowy  zarzut  nie 

potwierdził się.  

Sygn. akt KIO 276/20 

Izba  uwzględniła  zarzut  oznaczony  nr  1  w  odwołaniu  ZPUE  w  zakresie,  w  jakim 

obejmował  kwestię  spełnienia  przez  produkt  zaoferowany  przez  Konsorcjum  JM-Tronic 

wymagań  dotyczących  kategorii  temperaturowej  dzielników  napięciowych  systemu  pomiaru 

napięcia i zabezpieczeń, określonych w pkt 2.5.4 Specyfikacji technicznej.   

Odwołujący  ZPUE  słusznie  zwrócił  uwagę,  iż  złożona  przez  Konsorcjum  JM-Tronic 

karta  katalogowa  wskazuje  zakresy  temperaturowe  dzielników  napięciowych,  które  nie 

odpowiadają  wymaganiom  Zamawiającego.  Izba  ustaliła,  iż  w  dokumentacji  złożonej  przez 

Konsorcjum  istniały  rozbieżności  w odniesieniu  do  zakresu  temperaturowego  dzielników 

napięciowych.  Złożona  przez  Konsorcjum  wraz  z  ofertą  karta  katalogowa  nr  PK-505/5  dla 

rozłącznika RU-V – 24 kV nie potwierdzała spełnienia ww. wymogu (zakres temperaturowy 

określono  na  -25

o

C  do  +55

o

C).  Z  kolei  DTR  dla  rozłącznika  RU-V  -  24  kV  potwierdzała 

zakres  temperaturowy  dla 

dzielników  napięciowych  na  poziomie  -40

o

C  do  +  40

o

C. 

Zamawiający  dysponował  zatem  dwoma  dokumentami  dotyczącymi  tego  samego 

urządzenia, których treść pozostawała ze sobą w oczywistej sprzeczności. Izba za słuszne 

uznała  stanowisko  Odwołującego  ZPUE  prezentowane  na  rozprawie,  że  Zamawiający  nie 

wystosował  do  Konsorcjum  JM-Tronic  wezwania  do  wyjaśnienia  z czego  wynikają 

rozbieżności, a zamiast tego sam wywnioskował zakres temperatury z dokumentacji złożonej 

przez  Przystępującego  na  późniejszym  etapie.  Izba  w  tym  zakresie  w  całości  podtrzymuje 

argumentację przedstawioną we wcześniejszej części uzasadnienia odnośnie analogicznego 

zarzutu podniesionego przez Odwołującego ABB w sprawie o sygn. akt KIO 274/20, wobec 

oparcia  tych  zarzutów  na  tożsamej  podstawie  faktycznej.  W  ocenie  Izby  Zamawiający 

zobowiązany był wyjaśnić wątpliwości zaistniałe w odniesieniu do zakresu temperaturowego 

dzielników  napięciowych  w rozłączniku  zaoferowanym  przez  Konsorcjum  JM-Tronic 

wynikające  ze  złożonych  przez  Konsorcjum  dokumentów  w  celu  ustalenia  czy  oferowany 

produkt spełnia wymagania wskazane w pkt 2.5.4 Specyfikacji technicznej. Izba wskazuje, iż 

karta  katalogowa  oferowanego  rozłącznika  miała  zostać  złożona  w  celu  potwierdzenia,  że 

oferowany  produkt  odpowiada wymaganiom  SIWZ, co wynika z  Działu  7 pkt  2 SIWZ.  Ergo 

została ona sklasyfikowana przez Zamawiającego jako dokument przedmiotowy w ujęciu art. 


25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

, który podlega uzupełnieniom czy wyjaśnieniom zgodnie z art. 26 

ust.  3  i  4  ustawy  Pzp. 

Z  tego  względu  odrzucenie  oferty  Konsorcjum  byłoby  działaniem 

przedwczesnym, wobec czego Izba nakazała Zamawiającemu przeprowadzenie ponownego 

badania  i  oceny  oferty  Konsorcjum  JM-Tronic  w  zakresie 

spełnienia  przez  oferowany 

przedmiot  zamówienia  wymagań  określonych  w SIWZ  dotyczących  zakresu  temperatury 

pracy dzielników napięciowych (pkt 2.5.4 Specyfikacji technicznej).  

W pozostałym zakresie Izba oddaliła odwołanie.  

Za 

bezzasadny Izba uznała zarzut zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum z uwagi 

na  zaoferowanie niejednoznacznego przedmiotu  zamówienia  w  zakresie liczby  wejść/wyjść 

binarnych sterownika STGP-3-SP-

GSM (zarzut nr 3 petitum odwołania, omówiony w pkt 1 lit. 

b  uzasadnienia).  W  odniesieniu  do  tego  zarzutu  Izba  w 

całości  podtrzymuje  argumentację 

przedstawioną  we  wcześniejszej  części  uzasadnienia  odnośnie  zarzutu  nr  6  odwołania 

w sprawie  o  sygn.  akt  KIO  274/20 

w  zakresie,  w  jakim  dotyczył  on  posiadanej  przez 

stero

wnik  liczby  wyjść  sterowniczych,  wobec oparcia  tych zarzutów  na  tożsamej  podstawie 

faktycznej.  

Nie  potwierdził  się  także  zarzut  zaniechania  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  JM-Tronic  

uwagi  na  niezgodność  zaoferowanego  sterownika  z  pkt  2.4.8  ppkt  7  Specyfikacji 

technicznej 

odnośnie  wymaganych  zakresów  nastaw  zabezpieczeń  prądowych  (zarzut 

omówiony w pkt 1 lit. c uzasadnienia odwołania). Odwołujący ZPUE, na którym zgodnie z art. 

190  ust.  1  ustawy  Pzp  spoczywał  ciężar  udowodnienia  faktów,  z  których  wywodził  skutki 

prawne w postaci konieczności odrzucenia oferty konkurencyjnego wykonawcy, nie wykazał, 

aby  posiadany  przez  sterownik  STGP-3-SP-

GSM  zakres  prądowy  był  niezgodny  z 

wymaganiami  SIWZ.  W 

treści  odwołania  jedyną  podstawą  faktyczną  dla  przedmiotowego 

zarzut

u  była  okoliczność,  że  sterownik    posiada  zakres  prądowy  o  wartości  0-1500A,  co 

zdaniem  Odwołującego  ZPUE  „w  sposób  oczywisty  nie  jest  zgodne  z  wymaganiami 

Zamawiającego.”  Odwołujący  nie  przedstawił  jakiejkolwiek  argumentacji,  która 

wskazywałaby,  że  zaoferowanie  szerszego  niż  wymagany  zakresu  prądowego  nastaw 

zabezpieczeń  prądowych  świadczy  o  niezgodności  produktu  z  oczekiwaniami 

Zamawiającego.  Izba  za  wiarygodne  uznała  stanowisko  Zamawiającego  i  Konsorcjum  JM-

Tronic,  iż  zaoferowany  zakres  prądowy  przewyższa  wymagania SIWZ  i  jest  z  nimi  zgodny. 

Twierdzenia  te  zostały  poparte  dowodem  w  postaci  oświadczenia  producenta  sterownika  z 

dnia  19  lutego  2020  r.,  w  którym  wyjaśniono,  iż  sterownik  STGP-3-SP-GSM  jest 

sterownikiem  z  możliwością  konfiguracji  nastaw,  w  tym  nastaw  dla  zabezpieczenia 

prądowego,  gdzie  dopuszczalny  zakres  nastaw  wynosi  od  0  do  1500A  z  krokiem  nastawy 

1A,  co umożliwia  zmianę nastawy  w  zakresie prądowym  od  0 do  1000A.  powyższy  dowód 

Izba  również  uznała  za  wiarygodny.  Odwołującego  ZPUE  nie  przedstawił  jakiejkolwiek 


argumentacji czy dowodów na okoliczność przeciwną.  

Izba  uznała  za  bezzasadny  zarzut  zaniechania  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  JM-

Tronic    uwagi  na  niezgodność  zaoferowanego  sterownika  z  pkt  2.4.8  ppkt  7  Specyfikacji 

technicznej    w  zakresie 

wymagań  odnośnie  zakresu  czasowego  dla  zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego  admintacyjnego  (zarzut  omówiony  w  pkt  1  lit.  d  uzasadnienia 

odwołania).  Zarzut  ten  Odwołujący  2  opierał  jedynie  na  twierdzeniu,  iż  z  instrukcji  obsługi 

sterownika  złożonej  przez  Konsorcjum  wynikają  kroki  nastaw  t=1ms,  co  oznacza  brak 

spełnienia  wymaganego  parametru  zakresu  czasowego  0,1-10s.  Izba  przyznała  rację 

Zamawiającemu  i Przystępującemu  Konsorcjum  JM-Tronic,  iż  Odwołujący  ZPUE  pomylił 

pojęcia  zakresu  nastawy  z  krokiem  nastawy,  podczas  gdy  zakres  nastawy  określa  czasy, 

jakie można przyjąć od 0,1 do 10s, a krok nastawy wskazuje na możliwość przyjęcia w tym 

zakresie nastawy z 

dokładnością do 1ms. Również złożony przez Przystępującego dowód w 

postaci 

oświadczenia  producenta  sterownika  z  dnia  19  lutego  2020  r.,  potwierdza,  iż 

parametr  „t”  o wartości  1ms  dotyczy  kroku  nastawy,  a  nie  zakresu  czasowego.  Ponadto 

Konsorcjum  JM-

Tronic  wyjaśniło  na  rozprawie,  iż  z  dokumentacji  wynika  właściwy  zakres 

czasowy wynoszący 0,2-20 s, czyli zakres szerszy niż wymagany przez Zamawiającego. W 

tym stanie rzeczy Izba uznała przedmiotowy zarzut za nieudowodniony.  

Mając na uwadze powyższe za bezzasadne Izba uznała także zarzuty wskazane w pkt 

1 lit. b) 

– d) uzasadnienia odwołania w zakresie, w jakim dotyczyły oferty wykonawcy ABB, 

ponieważ  Odwołujący  ZPUE  opierał  je  na  takich  samych  podstawach  faktycznych.  Dodać 

należy,  że  wszystkie  ww.  aspekty  dotyczyły  spełnienia  wymagań  SIWZ  przez  sterownik 

realizujący funkcję telesterowania, zaś jak wynika z postanowień SIWZ (Dział 7), dokumenty 

przedmiotowe  mające  potwierdzać  zgodność  przedmiotowego  sterownika  z oczekiwaniami 

Zamawiającego  (karty  katalogowe,  DTR)  miały  zostać  złożone  jedynie  przez  wykonawcę, 

którego  oferta  została  oceniona  najwyżej,  na  wezwanie  z  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Zamawiający  na  etapie  składania  ofert  wymagał  jedynie  wskazania  przez  wykonawców 

formularzu ofertowym typu, producenta i kraju pochodzenia urządzenia do telesterowania, 

Przystępujący  ABB  wskazał  wymagane  informacje.  Wobec  tego  Zamawiający  na  tym 

etapie  postępowania,  nie  dysponując  dokumentami  przedmiotowymi  wykonawcy  ABB 

dotyczącymi  sterownika,  nie  weryfikował  w sposób  szczegółowy  kwestii  zgodności 

oferowanego  produktu  z  wymaganiami  SIWZ, 

trudno  zatem  czynić  mu  obecnie  zarzut 

za

niechania  odrzucenia  oferty  z  powodu  niezgodności  parametrów  technicznych  tego 

sterownika z treścią SIWZ. 

Izba za niepotwierdzony uznała także zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 

1  pkt  2  ustawy  Pzp  dotyczący  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  żądania  dokumentu 

potwierdzającego,  że  oferowane  dostawy  spełniają  wymagania  Zamawiającego  w  postaci 


raportu  z  oceny  wyrobu  nr  JSHP/RW/43/CZ/19/MK.  Izba  w  tym  zakresie  w 

całości 

podtrzymuje  argumentację  przedstawioną  we  wcześniejszej  części  uzasadnienia  odnośnie 

zarzutu nr 4 

odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 274/20, wobec oparcia tych zarzutów na 

tożsamej  podstawie  faktycznej,  tj.  na  fakcie  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  żądania 

złożenia  raportu  z  oceny  wyrobu  i  braku  złożenia  tego  dokumentu  przez  Konsorcjum  JM-

Tronic.  

Mając na  uwadze  wszystko powyższe,  Izba  na  podstawie art.  192 ust.  1  ustawy  Pzp 

orzekła jak w sentencji. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 4 w zw. z § 5 ust. 2 pkt 1 i § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. 

§  3  pkt  1  i  2  lit.  a)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r. 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Izba wskazuje, iż zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp w wyroku oraz w postanowieniu 

kończącym  postępowanie  odwoławcze  Izba  rozstrzyga  o  kosztach  postępowania 

odwoławczego.  Z  kolei  w  świetle  art.  192  ust.  10  ustawy  Pzp   strony  ponoszą  koszty 

postępowania  odwoławczego  stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6. 

Izba  podziela  pogląd  ugruntowany  w  orzecznictwie  sądów  powszechnych,  iż  w  przypadku 

rozstrzygnięcia,  w  którym  część  odwołania  wniesionego  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

zostaje  uwzględniona,  zaś  część  oddalona  zasada  odpowiedzialności  za  wynik 

postępowania  odwoławczego  oznacza  obowiązek  stosunkowego  rozdzielenia  kosztów 

postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło skutek (por. m.in. 

postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 

830/18,  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  22  stycznia  2016  r.  sygn.  akt XXIII  Ga 

1992/15, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII 

Ga 880/16,  wyrok  Sądu Okręgowego we Wrocławiu z  17  listopada 2016  r.  sygn.  akt X  Ga 

653/16,  postanowienie  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  12  grudnia  2017  r.  sygn. 

akt XXIII Ga 1886/17). 

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  274/20 

Izba  częściowo  uwzględniła  i  częściowo  oddaliła 

odwołanie. Odwołanie okazało się zasadne w stosunku 8/11 (zarzuty nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 

oraz  11

)  i  bezzasadne  w  pozostałej  części.  Kosztami  postępowania  obciążono  zatem 

Zamawiającego  w  części  8/11  i  Odwołującego  w  części  3/11.  Na  koszty  postępowania 

odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  Odwołującego  w  wysokości  15.000  zł, 

koszty  poniesione  przez  Odwołującego  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  w  wysokości 

3600 zł oraz koszty poniesione przez Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika 


wysokości  3600  zł  (łącznie  22  200  zł).  Odwołujący  poniósł  dotychczas  koszty 

postępowania  odwoławczego  w  wysokości  18  600  zł  tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika, tymczasem odpowiadał za nie jedynie do wysokości 6 054,55 

zł  (22  200  zł  x  8/11).  Wobec  powyższego  Izba  zasądziła  od  Zamawiającego  na  rzecz 

Odwo

łującego  kwotę  12 545,45  zł  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi 

dotychczas  przez  Odwołującego  a  kosztami  postępowania,  za  jakie  odpowiadał  w  świetle 

jego wyniku. 

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  276/20 

Izba  częściowo  uwzględniła  i  częściowo  oddaliła 

odwołanie.  Odwołanie  okazało  się  zasadne  w  stosunku  1/4  (zarzut  nr  1)  i  bezzasadne 

pozostałej części. Kosztami postępowania obciążono zatem Zamawiającego w części 1/4 

Odwołującego  w  części  3/4.  Na  koszty  postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis 

uisz

czony  przez  Odwołującego  w  wysokości  15.000  zł,  koszty  poniesione  przez 

Odwołującego  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  w  wysokości  3600  zł  oraz  koszty 

poniesione przez Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 3600 zł 

(łącznie  22  200  zł).  Odwołujący  poniósł  dotychczas  koszty  postępowania  odwoławczego  w 

wysokości  18  600  zł  tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia  pełnomocnika, 

tymczasem  odpowiadał  za  nie  jedynie  do  wysokości  16 650  zł  (22  200  zł  x  3/4).  Wobec 

powyższego  Izba  zasądziła  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  1  950  zł 

stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi  dotychczas  przez  Odwołującego  a 

kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 
 
 


wiper-pixel