KIO 273/20 WYROK dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 273/20 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2020 r. przez wykonawcę SUNTAR 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Naukową  

i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Zakład 

Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz BCODERS S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 273/20 po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  –  wykonawcę  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Tarnowie i: 

.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  –

wykonawcę SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 273/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Naukowa  i  Akademicka  Sieć  Komputerowa  –  Państwowy  Instytut 

Badawczy  w  Warszawie 

[dalej  „Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  mobilnych 

pracowni  komputerowych 

(znak  postępowania:  ZZ.2111.518.2019.RST[OSE-B][OSE-

D][OSE-S]).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

8 października 2019 r. pod numerem 2019/S 194 – 471003. 

W  dniu  10  lutego  2020 

r.  wykonawca  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  [dalej 

„Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechani

e odrzucenia ofert wykonawców: konsorcjum firm 

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. w Krakowie i BCODERS S.A. w Warszawie [dalej 

również  jako  „Konsorcjum  ZSK”],  GALAXY  SYSTEMY  INFORMATYCZNE  Sp.  z  o.o.,  Integrated 

Solutions  Sp.  z  o.o.,  Konsorcjum  WASKO  S.A.  - 

NTT  Technology  Sp.  z  o.o.  pomimo,  iż  treść  ofert 

wyżej wymienionych wykonawców nie odpowiada treści SIWZ; 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  

a  w  konsekwencji  odrzucenia  oferty  wykonawcy  k

onsorcjum  firm  Zakład  Systemów  Komputerowych 

ZSK  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie  i  BCODERS  S.A.  w  Warszawie  z  uwagi  na  przedstawienie  przez 

wykonawcę  informacji  wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na 

decyzje 

podejmowane 

przez 

Zamawiającego  

w postępowaniu; 

3.  art.  24  ust.  1  pkt  12,  art.  22  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

czynności wykluczenia wykonawcy konsorcjum firm Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. 

w  Krakowie  i  BCODERS  S.A.  w  Wars

zawie,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej a w konsekwencji zaniechanie uznania 

oferty wykonawcy za odrzuconą; 

4.  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  Konsorcjum  firm  Zak

ład 

Systemów 

Komputerowych 

ZSK 

Sp. 

o.o. 

Krakowie 

BCODERS 

S.A.  

w Warszawie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust.  1  ustawy  Pzp,  ewentualnie  zaniechania  wezwania  tego  wykonawcy  do  uzupełnienia  ww. 

oświadczeń  i  dokumentów,  wskutek  czego  nie  zweryfikowano  spełniania  przez  ww.  wykonawcę 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  dotyczącego 

wykonania  jednej 

z

dwóch  dostaw,  na  którą  powołał  się  Wykonawca  nie  wskazując  jednak,  jakie 

czynności  faktyczne  wykonywał  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  sp.  z  o.o.  w  Krakowie 

podczas  realizacji  dostawy,  na  jaką  się  powołuje  w  ramach  doświadczenia  w  niniejszym 


postępowaniu,  realizowanej  przez  wykonawcę  konsorcjum  firm  Asseco  Data  Systems  S.A.,  Zakład 

Systemów 

Komputerowych 

ZSK  

Sp. z o.o. w Krakowie, Asecco Poland S.A., Proximus S.A. do 13 lokalizacji; 

5. art. 91 ust. 1 

w  zw.

 z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej 

oferty  wykonawcy  konsorcjum  f

irm  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie  i 

BCODERS  S.A.  w  Warszawie  a  zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej,  gdy  tymczasem  oferta  wybrana  podlega

ła  odrzuceniu  zaś  najkorzystniejszą  była 

oferta Odwołującego; 

.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający  zasady 

uczciwej 

konkurencji 

równego 

traktowania 

wykonawców 

ubiegających 

się  

o udzielenie zamówienia. 

Wobec 

ww.  zarzutów  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

1.  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  konsorcjum  firm  Zakład 

Systemów 

Komputerowych 

ZSK 

Sp. 

o.o. 

Krakowie 

BCODERS 

S.A.  

w Warszawie; 

2.  wykluc

zenie  z  postępowania  wykonawcy konsorcjum  firm Zakład Systemów  Komputerowych ZSK 

Sp. z o.o. w Krakowie i BCODERS S.A. w Warszawie i uznanie jego oferty za odrzuconej; 

3. odrzucenie ofert wykonawców konsorcjum firm Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. w 

Krakowie i  BCODERS  S.A., GALAXY  SYSTEMY INFORMATYCZNE  Sp. z o.o., Integrated  Solutions 

Sp. z o.o., Konsorcjum WASKO S.A. - NTT Technology Sp. z o.o.; 

4. dokonanie ponownego badania i oceny ofert i w 

konsekwencji wybór jako najkorzystniejszej oferty 

Odwołującego; 

ewentualnie, z ostrożności procesowej wniósł o: 

.  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  wezwanie  wykonawcy  konsorcjum  firm 

Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie  i  BCODERS  S.A.  w  Warszawie  do 

złożenia  wyjaśnień  dotyczących  dokumentów,  w  postaci  wykazu  dostaw  celem  udowodnienia,  jakie 

czynności  faktyczne  wykonywał  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie 

podczas  realizacji  dostawy,  na  jaką  się  powołuje  w  ramach  doświadczenia  w  niniejszym 

postępowaniu,  realizowanej  przez  wykonawcę  konsorcjum  firm  Asseco  Data  Systems  S.A.,  Zakład 

Systemów 

Komputerowych 

ZSK  

Sp.  z  o.o.  w  Krakowie,  Asecco  Poland  S.A.,  Proximus  S.A.  do  13  lokalizacji  i  dokonanie  ponownej 

oceny ofert. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  iż  wbrew  obowiązkowi  wynikającemu  z 

przepisów  PZP  Zamawiający  zaniechał  odrzucenia  ofert  wykonawców  konsorcjum  firm  Zakład 

Systemów  Komputerowych  ZSK  sp.  z  o.o.  w  Krakowie  i  BCODERS  S.A.  w  Warszawie  oraz 

w

ykonawców  GALAXY  SYSTEMY  INFORMATYCZNE  Sp.  z  o.o.,  Integrated  Solutions  Sp.  z  o.o., 

Konsorcjum  WASKO  S.A.  - 

NTT  Technology  Sp.  z  o.o.,  mimo,  iż  oferty  te  w  sposób  oczywisty  nie 


odpowiadały treści SIWZ.  

Odwołujący  wskazał,  iż  w 

Załączniku  A  do  załącznika  nr  1  do  Tomu  I  SIWZ  

w  zakresie  parametru  L.19  Parametry  fizyczne 

dotyczącego  komputera  przenośnego 

Zamawiający  postawił  wymóg,  zgodnie  z  którym  oferowany  komputer  przenośny  musi  posiadać 

zawiasy ekranu umożliwiające jego odchylenie o 180 stopni. 

Zaoferowany  przez  w

ykonawców:  konsorcjum  firm  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK 

Sp.  z  o.o.  w  Krakowie  i  BCODERS  S.A.  w  Warszawie  oraz  w

ykonawców  GALAXY  SYSTEMY 

INFORMATYCZNE  Sp.  z  o.o.,  Integrated  Solutions  Sp.  z  o.o.,  Konsorcjum  WASKO  S.A.  -  NTT 

Technology Sp. z o.o. komputer Dell Lati

tude 3400 nie spełnia tego wymagania. 

Odwołujący  uzasadniał,  iż  zawiasy  ekranu  tego  komputera  nie  pozwalają  na  pełne  jego 

odchylenie  do  180  stopni.  Odwołujący  przetestował  zaoferowany  przez  wyżej  wskazanych 

wykonawców sprzęt a niespełnianie tego parametru jest widoczne gołym okiem. Wbrew twierdzeniom 

samego producenta, który oświadczył, że jego sprzęt spełnia ten parametr, pełne odchylenie do 180 

stopni 

zawiasów 

ekranu 

nie 

jest 

możliwe  

w zaoferowanym notebooku Dell Latitude 3400. Oświadczenie producenta, jakie zostało załączone do 

niniejszego  postępowania  przez  wykonawców  nie  może  potwierdzać,  że  sprzęt  spełnia  powyższy 

parametr,  skoro  zakupione  przez  Odwołującego  w  oficjalnej,  powszechnej  dystrybucji  produkty 

wyraźnie nie  wykazują spełniania tego parametru i jest to widoczne dla każdego użytkownika gołym 

okiem. Jednocześnie oferty wykonawców nie zawierają żadnych informacji, jakoby oferowany produkt 

miałby  być  produktem  dedykowanym,  w  którym  producent  z  uwagi  na  wymagania  niniejszego 

postępowania  wprowadził  odchylenie  ekranu do 180  stopni. Tym samym uznać należy,  że parametr 

ten nie jest spełniony a oferty wykonawców  konsorcjum firm Zakład Systemów Komputerowych ZSK 

Sp.  z  o.o.  w  Krakowie  i  BCODERS  S.A.  w  Warszawie  oraz  w

ykonawców  GALAXY  SYSTEMY 

INFORMATYCZNE  Sp.  z  o.o.,  Integrated  Solutions  Sp.  z  o.o.,  Konsorcjum  WASKO  S.A.  -  NTT 

Technology  

Sp.  z  o.o.  są  niezgodne  z  SIWZ  i  powinny  zostać  odrzucone,  czego  Zamawiający  zaniechał 

dopuszczając się naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Następnie  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  sformułował  również  w 

Tomie  II: 

SZCZEG

ÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (SOPZ)  w  pkt.  4.4. 

wymagania,  które 

stawia dla sprzętu, jaki ma zostać dostarczony w zakresie przewodu 

patchcord U/UTP kategorii 6a 

długości 1,5 m. 

Konstrukcja zapisu SIWZ jednoznacznie wskazuje, że przedmiotem zamówienia, w 

analizowanym  zakresie  jest 

patchcord  o  długości  1,5  m. 

Tymczasem  z  oferty  wykonawcy 

k

onsorcjum 

firm 

Zakład 

Systemów 

Komputerowych 

ZSK  

Sp.  z  o.o.  w  Krakowie  i  BCODERS  S.A.  w  Warsz

awie  wynika  wprost  sprzeczność  oferowanego 

przedmiotu  z  wymaganiami  opisanymi  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  skoro  zaoferowany  przewód 

patchcord U/UTP kategorii 6a długości 1,5 m posiada długość 2 metry. 

Odwołujący  wskazał,  że takiego rozwiązania nie można uznać jako spełniającego minimalny 

parametr techniczny w zakresie długości przewodu. Wskazał, że konstrukcja SIWZ i brzmienie punktu 

4.4.,  w  którym  wymagany  element  zamówienia  został  nazwany  jako 

przewód  patchcord  U/UTP 

kategorii 

6a 

długości 

1.5m 

wyraźnie 

przesądza, 

że  


w analizowanym przypadku chodzi o konkretny rodzaj przewodu, który musi posiadać ściśle określoną 

długość  a  zatem  długość  nie  stanowi  w  tym  przypadku  jedynie  minimalnego  parametru  ale  jest 

czynnikiem precyzującym określony,  zidentyfikowany i  opisany przez Zamawiającego rodzaj danego 

przewodu.  Skoro  zatem  Zamawiający  domagał  się  dostarczenia  przewodów  patchcord  U/UTP 

kategorii 6a długości 1,5 m to nie można przyjąć, że przewód patchcord U/UTP kategorii 6a o długości 

2 m spełnia wymagania Zamawiającego bowiem spełnia minimalny parametr w zakresie długości. 

Jednocześnie wyjaśniając prawdopodobne przyczyny, dla których Zamawiający określił rodzaj 

przewodów  podając  ich  konkretną  długość,  wskazać  należy,  iż  właśnie  ta  długość  ma  zasadnicze 

znaczenie 

bowiem patchcordy o tych długościach zostały optymalnie dobrane przez Zamawiającego 

do 

przedmiotowego 

postępowania 

na 

podstawie 

badań  

i prowadzonego dialogu technicznego. Zastosowanie w tej sytuacji dłuższego niż wymagany przewód 

utrudnia implementację rozwiązania oraz jego późniejszą obsługę, zatem nie może być uznane jako 

rozwiązanie równoważne lub lepsze. 

Uzasadniając  wskazane  wyżej  stanowisko  Odwołujący  przywołał  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, która w orzeczeniu z dnia 7 lipca 2010 r. sygn. akt KIO 1334/10 wskazała, że to z SIWZ 

czytanego jako całość wynika, czy dany parametr ma charakter minimalny, maksymalny czy sztywny. 

W  tym  konkretnym  przypadku  - 

podobnie  zresztą  jak  w  przypadku  wymagań  

z  pkt  4.3.  zawartego  w  Tomie  II:  SZCZEG

ÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (SOPZ)  - 

wprost wyczytać można, że długość przewodu sztywno określa w tym wypadku rodzaj zamawianego 

komponentu,  a  zatem  stanowi  on  konkretny,  nie  zaś  minimalny  parametr  w  zakresie  długości 

wymaganych przez Zamawiającego przewodów patchcord. 

N

astępnie Odwołujący wskazał, że Zamawiający wymagał również w 

Tomie II SOPZ w pkt. 

dostarczenia oprogramowania typu NetSupport School w polskiej wersji językowej w najnowszej 

dostępnej  wersji  oprogramowania  lub  oprogramowania  równoważnego,  spełniającego  określone 

warunki. 

Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  przez  Zamawiającego  zaoferował 

oprogramowanie  BCODERS WPN  (wersja  v11

.4.10.2019), które zgodnie z treścią oferty  konsorcjum 

firm Zakład Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o. w Krakowie i BCODERS S.A. w Warszawie ma 

być  rozwiązaniem  równoważnym  względem  oprogramowania  typu  NetSupport  School. 

Oprogramowanie to jednakże, wbrew twierdzeniom wykonawcy, nie zawiera funkcjonalności, których 

wymagał Zamawiający a zatem nie odpowiada treści SIWZ. 

Niezgo

dność oprogramowania z opisanymi w SIWZ z warunkami równoważności sprowadza 

się do tego, że w oprogramowaniu zaoferowanym przez wykonawcę: 

Nie  działa  zdalne  wyłączanie  komputerów  uczniowskich  z  poziomu  aplikacji  dla  nauczyciela  -  po 

użyciu funkcji zdalnego wyłączenia podłączony komputer ucznia nie reaguje w żaden sposób. 

Brak  oceny  koleżeńskiej  -  program  nie  posiada  funkcji  oceny  koleżeńskiej.  Twórcy  tę 

funkcjonalność rozumieją w taki sposób, że nauczyciel może podejrzeć odpowiedzi uczniów w czasie 

rzeczywistym  oraz  wedle  uznania  przyznawać  nagrody  wybranym  uczniom.  Nie  ma  to  żadnego 

związku  z  wymaganą  oceną  koleżeńską,  która  polega  na  udostępnieniu  wzajemnych  odpowiedzi 

uczniom oraz umożliwieniu decydowania czy dana odpowiedź jest prawidłowa czy nie. 


Część  interfejsu  użytkownika  nie  jest  przetłumaczona  na  język  polski,  np.  pojedyncze  przyciski 

wyświetlają się w języku angielskim. 

4. Nie działa funkcja zbierania plików - po umieszczeniu przez ucznia pliku w folderze wymiany pliku, 

plik widziany jest w programie nauczyciela, jednak nie działa funkcja pobierania - pobieranie trwa bez 

końca, 

plik 

nigdy 

nie 

pojawia 

się 

folderze 

nauczyciela  

i niemożliwe jest jego sprawdzenie. 

5. Brak możliwości automatycznego umieszczania  w  pliku PDF  wszystkich elementów  związanych  z 

omawianymi  zagadni

eniami,  który  posłuży  każdemu  z  uczniów  do  powtórzenia  materiału.  W 

oferowanym programie mo

żliwe jedynie jest wygenerowanie listy obecnych uczniów zawierającej: 

imię i nazwisko nauczyciela 

przedmiot zajęć 

opis przedmiotu zajęć 

imię i nazwisko ucznia 

- wydruki ucznia 

- informacja o przyznanej uczniowi nagrodzie. 

Odwołujący  podkreślał,  że  program  zaoferowany 

przez

  w

ykonawcę  zawiera  wiele 

pojedynczych błędów, jak np. po odpowiedzi na pytanie niezależnie czy uczeń odpowie poprawnie czy 

nie, otrzymuje komunikat „Otrzymałeś 10 punktów!”. Wskazuje to również na fakt, iż oprogramowanie 

jest  prod

uktem,  który  nie  spełni  wymagań  Zamawiającego  a  może  mu  przysporzyć  wiele  kłopotów 

technicznych. 

Wszystkie 

wymienione 

wyżej 

braki 

oprogramowaniu 

wprost 

przesądzają  

o  niezgodności  treści  oferty  z  SIWZ.  Stąd  też  jedynym  rozwiązaniem  podczas  dokonywania  oceny 

oferty przez Zamawiającego było jej odrzucenie nie zaś wybór jako najkorzystniejszej. 

Zamawiający  wymagał  ponadto,  by  oprogramowanie,  o  którym  mowa  wyżej  było 

rozwiązaniem istniejącym na rynku, wykorzystywanym w placówkach edukacyjnych. 

Tymczasem  jak 

wynika  z  informacji  zdobytych  w  trybie  dostępu  do  informacji  publicznej 

oprogramowanie  to  nie  jest  rozwiązaniem  powszechnie  używanym  przez  szkoły.  Wprawdzie 

w

ykonawca załączył na wezwanie wykaz szkół, w których to oprogramowanie jest używane, niemniej 

jed

nak  Zamawiający  nie  zweryfikował  prawdziwości  tychże  twierdzeń,  chociażby  poprzez  zwrócenie 

się 

trybie 

dostępu 

do 

informacji 

publicznej 

do 

tychże 

szkół  

o  wskazanie  czy  rzeczywiście  wymienione  w  piśmie  wykonawcy  placówki  edukacyjne  używają  tego 

oprogramo

wania  i  czy  oprogramowanie  to  było  przez  Szkoły  używane  w  czasie  składania  przez 

w

ykonawcę oferty bo to przecież na ten moment musiała zostać dokonana ocena zgodności oferty z 

SIWZ. 

Z informacji uzyskanych przez  wykonawcę  wynika natomiast, że oprogramowanie to nie jest 

powszechnie używane w szkołach a co więcej na etapie składania ofert szkoły nie dysponowały tym 

oprogramowaniem. 

Zamawiający  dokonał  tym  samym  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  24  

ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  z  uwagi  na  przedstawienie  przez 

niego  informacji  wprowadzających  w  błąd,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane 


przez  Zamawiającego  w  postępowaniu.  Wprawdzie  wezwał  wykonawcę  do  wykazania,  że  program 

je

st używany w placówkach edukacyjnych, jednak po uzyskaniu odpowiedzi i wykazu kilku placówek 

nie zweryfikował prawdziwości zawartych w niej twierdzeń, mimo istnienia w tym zakresie wątpliwości, 

jakie 

powinny 

zrodzić 

się 

związku  

z  faktem,  że  wszystkie  szkoły,  które  miałyby  korzystać  z  zaoferowanego  programu  są  szkołami  z 

jednego  miasta w  Polsce. Sam  ten  fakt  nie  dyskredytuje  automatycznie  oferty,  niemniej  jednak  rodzi 

wątpliwości co do tego, czy oprogramowanie 

na datę składania ofert 

było rozwiązaniem istniejącym 

na  rynku  a  jednocześnie  wykorzystywanym  we  wskazanych  placówkach  edukacyjnych.  Z  informacji 

uzyskanych przez Odwołującego program ten został stworzony na potrzeby niniejszego postępowania 

a  tym  samym  na  datę  składania  ofert  nie  spełniał  warunku  istnienia  na  rynku  i  użytkowania  go  w 

placówkach szkolnych. 

W  końcu  Odwołujący  podniósł,  że  wykonawca  Konsorcjum  ZSK  nie  wykazał  wymaganego 

doświadczenia,  skoro  z  żadnych  dokumentów  nie  wynika,  by  to  właśnie  Zakład  Systemów 

Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  reali

zowała  wskazane  dostawy.  Wykonawca  Konsorcjum  ZSK 

załączył dokumenty, z których wynika, iż wykonał między innymi dostawę dla 13 lokalizacji w ramach 

zamówienia,  którą  realizował  w  konsorcjum  Asseco  Data  Systems  S.A.,  Zakład  Systemów 

Komputerowych ZSK Sp. z 

o.o., Asseco Poland S.A., Proximus S.A. Odwołujący wywiódł ww. wniosek 

z tez zawartych w wyroku TSUE z 4 maja 2017 r. sygn. C-

387/14. Odwołujący wskazał, że z wyroku 

Trybunału  Sprawiedliwości  płyną  niezwykle  istotne  wnioski  konieczne  do  uwzględnienia  w  niniejszej 

sprawie.  Sprowadzają  się  one  do  twierdzenia,  że  doświadczenie  konsorcjanta  nie  powinno  być 

traktowane jako doświadczenie całego konsorcjum bowiem doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie 

zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. 

Zatem jeżeli pojedynczy członek konsorcjum 

chciałby  powołać  się  na  doświadczenie  całego  konsorcjum  w  nowym  postępowaniu  to  powinien 

skorzystać ze „wsparcia” pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy Pzp. 

To  orzeczenie  przyczyniło  się  do  zmiany  oceny  doświadczenia  zdobytego  w  ramach 

konsorcjum przez poszczególnych konsorcjantów. Dotychczasowe orzecznictwo przyjmowało bowiem, 

iż 

sam 

udział 

konsorcjum 

wiązał 

się 

nabyciem 

doświadczenia  

w  realizacji 

całego  zamówienia  dla  którego  utworzono  konsorcjum.  Jak  wskazują  jednak  orzeczenia 

KIO,  w  postępowaniach  zakończonych  po  wydaniu  wyroku  TSUE,  aktualnie  należy  z  dużą 

ostrożnością  podchodzić  do  posługiwania  się  doświadczeniem  zdobytym  przez  konsorcjum.  Na 

potwierdzenie prezentowanego stanowiska Odwołujący przywołał wyrok KIO o sygn. akt: KIO 925/17, 

Odwołujący uzasadniał, że oceniając dokumenty przedstawione przez wykonawcę konsorcjum 

firm Zakład Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o. w Krakowie i BCODERS S.A. w Warszawie w 

zakresie  wykazu  zrealizowanych  d

ostaw,  mających  potwierdzać  zdolności  techniczne  i  zawodowe 

wykonawcy,  Zamawiający  nie  mógł  poprzestać  na  informacjach  zawartych  w  tychże  dokumentach, 

dotyczących  wykazania  doświadczenia  poprzez  realizację  dostaw  ale  w  ramach  konsorcjum  firm 

Asseco  Data  Sy

stems  S.A.,  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  sp.  z  o.o.  w  Krakowie,  Asecco 

Poland  S.A.,  Proximus  S.A.  Wykonawca  powinien  wykazać,  że  to  on  w  ramach  konsorcjum 

odpowiadał za dostawy, na które powołuje się w niniejszym postępowaniu. 


Tego  jednak  wykonawca  ni

e  uczynił  a  Zamawiający  nie  wezwał  go  do  wykazania  realnie 

wykonanych  przez  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  sp.  z  o.o.  w  Krakowie  dostaw  w  ramach 

realizacji 

zamówienia 

do 

lokalizacji, 

naruszając 

tym 

samym 

art. 

ust. 4 ustawy Pzp 

jak również nie uznał za stosowne wezwać wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń 

i  dokumentów  z  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp  czym  naruszył  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Tymczasem  w 

wielu orzeczeniach, również najnowszych jak wyrok z dnia 27 listopada 2019 r. KIO 2285/19 Krajowa 

Izba 

Odwoławcza  wskazywała,  że  wezwanie  wykonawcy  do  złożenia  dokumentów  lub  wyjaśnień  na 

podstawie  art.  26  ust.  3  lub  4  ustawy  Pzp 

jest  obowiązkiem  zamawiającego,  który  powinien 

wystosować takie wezwanie w każdym przypadku, gdy ziszczą się przesłanki wskazane w cytowanym 

przepisie. 

Tym  samym  Zamawiający  nie  miał  podstaw  tak  faktycznych  jak  i  prawnych,  by  przyjąć,  że 

wykonawca 

k

onsorcjum 

firm 

Zakład 

Systemów 

Komputerowych 

ZSK 

Sp. 

o.o.  

w Krakowie i BCODERS S.A. w Warszawie, stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jest 

w

ykonawcą,  który  spełnia  określone  przez  Zamawiającego  w  pkt  V  SIWZ  warunki  udziału  w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej a tym samym  - skoro wykonawca nie 

wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający był zobowiązany wykluczyć na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 

tegoż Wykonawcę a w konsekwencji uznać jego ofertę za 

odrzuconą  na  podstawie  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp.  Tych  czynności  jednakże  Zamawiający  nie 

wykonał, naruszając ponownie przepisy ustawy Pzp. 

Odwołujący  wskazał,  iż  ww.  naruszenia  miały  oczywisty  wpływ  na  wynik  postępowania  i 

stanowią  w  równie  oczywisty  sposób  nierówne  traktowanie  stron  postępowania  w  rozumieniu  art.  7 

ust. 1 ustawy Pzp przez Zamawiającego. Wszystkie te czynności i zaniechania doprowadziły do tego, 

że oferta Odwołującego mimo, że jako najkorzystniejsza winna w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Pzp 

zostać 

wybrana  

w  postępowaniu,  to  działania  i  zaniechania  Zamawiającego  uniemożliwiły  ten  wybór  

a  docelowo  mogą  doprowadzić  do  sytuacji,  w  której  z  naruszeniem  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp 

zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy. 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  21  lutego  2020  r.  wniósł  

o oddalenie odwołania oraz obciążenie Odwołującego kosztami postępowania odwoławczego, w tym 

zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kosztów zastępstwa przed KIO. 

W  uzasadnieniu  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  w  zakresie  zarzutu 

dotyczącego zawiasów ekranu laptopa Dell Latitude 3400 wskazał, że brak informacji co do 

miejsca,  daty,  egzemplarza  stanowiącego  podstawę  do  przeprowadzonego  przez 

Odwołującego  „testu”  uniemożliwia  podjęcie  rzeczowej  polemiki  w  ww.  kwestii.  Zważyć 

bowiem  należy,  że  nie  wykluczone,  że  egzemplarz  przyjęty  do  testu  był  wadliwy  lub 

uszkodzony,  czy  też  środowisko  testowe  było  nieodpowiednie  dla  przeprowadzenia 

rzetelnego  badania.  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  dowodu  potwierdzającego  fakt 

przeprowadzenia  testu  przez  podm

iot  niezależny.  Zamawiający  wskazał,  że  w  dniu  23 

grudnia  2019  r.  wezwał  wykonawców:  Konsorcjum  firm  Zakład  Systemów  Komputerowych 


ZSK Sp. z o.o. i BCODERS S.A. oraz wykonawców GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE 

sp.  z  o.o.,  Integrated  Solutions  sp.  z  o.o.,  Konsorcjum  WASKO  S.A.  -  NTT  Technology  

Sp.  z  o.o.  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  kąta  nachylenia  ekranu  komputera 

wskazanego  w  ofercie.  Każdy  z  powyżej  wymienionych  wykonawców  wyraźnie  potwierdził 

spełnianie przez zaoferowany sprzęt wymogu możliwości odchylenia ekranu przedstawiając 

dowody,  m.  in.  w  postaci  zdjęć  komputera  wyraźnie  obrazujących  fakt  spełniania  przez 

sprzęt  wymogów  SIWZ.  Złożone  przez  wykonawców  wyjaśnienia  w  sposób  jednoznaczny 

potwierdzały  zgodność  zaoferowanego  sprzętu  z  oczekiwaniami  Zamawiającego 

wyartykułowanymi  w  SIWZ.  Jednocześnie  Zamawiający  wskazał,  iż  w  zakresie  własnym 

zweryfikował  przedstawione  przez  wykonawców  wyjaśnienia  w  zakresie  spełnienia  przez 

komputer  Dell  Latitude  3400  wymogów  określonych  w  SIWZ,  uzyskując  wyraźne 

poświadczenie producenta komputera firmy Dell wyrażone w piśmie z dnia 27 grudnia 2019 

r., zapewniające o spełnianiu wymogu przez zaoferowany przez wykonawców sprzęt. 

W  przedmiocie  niezgodności  zaoferowanego  przez  Konsorcjum  ZSK  patchcordu 

U/UTP  kat.  6A,  1,5  m  z 

wymogami  SIWZ  Zamawiający  podniósł,  że  argumentacja 

przywołana  w  treści  odwołania  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  okolicznościach  stanu 

faktycznego  sprawy  oraz  wykazuje,  że  dokonana  przez  Odwołującego  analiza  SIWZ  była 

pobieżna,  co  skutkowało  wywiedzeniem  z  niej  nieracjonalnych  wniosków.  Zamawiający  

w  treści  SIWZ,  cytowanej  przez  Odwołującego  na  str.  7  odwołania,  wyraźnie  określił,  iż 

wymagania  w  stosunku  do  przewodu  patchcord  mają  charakter  wymagań  minimalnych. 

Kolumna  C  tabeli,  przywołanej  przez  Odwołującego  w  treści  odwołania,  wyraźnie  bowiem 

precy

zuje, iż zostały w niej wyrażone „minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego”. 

Uzasadniał,  iż  tego  rodzaju  sformułowanie  ujęte  w  SIWZ,  wyraźnie  rozstrzyga,  iż 

przedstawienie  przez  wykonawcę  przewodu  o  długości  2  m  nie  może  przesądzać  

o  niezgodności  oferty  z  treścią  SIWZ.  Na  marginesie  rozważań,  Zamawiający  wskazał  na 

fakt, iż przedstawienie przez wykonawcę przewodu o długości 0,5 m dłuższej niż minimalna 

nie  wpływa  na  funkcjonalność  tudzież  jakiekolwiek  parametry  przesyłowe  przewodu. 

Wyjaśnienia  wymaga  również  fakt,  iż  przywoływany  przewód  umożliwia  połączenie 

urządzenia  AP  z  zasilaczem  POE  w  szafie.  W  zależności  od  tego  jaką  szafę  (o  jakich 

parametrach)  zaoferowałby  wykonawca,  w  jaki  sposób  rozmieściłby  urządzenia  w  szafie  - 

patchcord  1,5  m  mógłby  być  niewystarczający,  w  związku  z  czym  parametr  długości 

określono  jako  minimum.  Upatrywanie  zatem  podstaw  niezgodności  oferty  z  treścią  SIWZ  

w przedstawieniu przez wykonawcę przewodu o długości 0,5 m dłuższej niż minimalna jest 

pozbawione  racjonalnych,  a  pr

zede wszystkim wynikających z SIWZ podstaw. Tym samym 

zatem  Zamawiający  stoi  na  stanowisku,  iż  wskazany  zarzut  nie  znajduje  uzasadnienia. 

Odnosząc  się  natomiast  do  przywoływanej  argumentacji  Odwołującego  w  zakresie 

konieczności  całościowego  oraz  funkcjonalnego  odczytania  SIWZ  uzasadniającego 


zastosowanie przewodu o długości 1,5 m nie sposób stwierdzić aby Odwołujący przedstawił 

jakiekolwiek  dowody  tudzież  konkretne  sformułowania  wynikające  ze  specyfikacji, 

uprawniające do wysnuwania wniosku o sztywnym określeniu przez Zamawiającego długości 

przewodu  patchcord. 

Zamawiający  dodał,  że  przyjmując  zasadność  argumentacji 

Odwołującego  w  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  byłby  zobligowany  do  odrzucenia 

oferty wykonawcy, który zaoferował np. 4 letni okres gwarancji (p.2.7). 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  funkcjonalności  oprogramowania  BCODERS  WPN 

Zamawiający wskazał, że Odwołujący nie przedstawił wystarczających argumentów oraz nie 

przedstawił  żadnych  dowodów  wskazujących  na  rzeczywisty  brak  funkcjonalności 

oprogram

owania oferowanego przez  Przystępującego (np.  poprzez  przedstawienie  zrzutów 

ekranu  potwierdzających  braki  funkcjonalności  lub  błędy).  W  treści  zarzutów  odwołania 

O

dwołujący  nie  wskazał  również,  w  ramach  której  wersji  analizowanego  oprogramowania 

testował  opisywane  funkcjonalności,  a  także  w  jakim  środowisku  testowym,  ani  też  nie 

przedstawił  informacji  czy  testując  oprogramowanie  korzystał  z  darmowej  wersji  próbnej 

udostępnianej stronie producenta. Potencjalne skorzystanie z wersji programu udostępnianej 

da

rmowo  na  stronie  producenta,  nie  może  bowiem  stanowić  o  braku  posiadania  przez 

program wszelkich funkcjonalności udostępnianych jedynie w ramach próbki produktu. Tym 

samym  zatem  Zamawiający,  opierając  się  na  treści  zarzutów  prezentowanych  w  ramach 

odwołania nie jest uprawniony do uwzględnienia argumentów odwołującego opartych jedynie 

o  przedstawione  w  treści  odwołania  twierdzenia.  Stosowanie  bowiem  najbardziej  dotkliwej 

dla wykonawcy sankcji, w postaci odrzucenia oferty, jedynie na podstawie przedstawionych 

przez odwołującego twierdzeń, w ocenie Zamawiającego stanowiłoby działanie zbyt daleko 

idące.  Zamawiający  zwracał  uwagę,  że  okoliczności  podnoszone  przez  Odwołującego 

zidentyfikowane  na  etapie  realizacji  umowy  nie  będą  powodować  konieczności  zakupu 

rozwiązania, które nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego. Dostawa programowania, 

które  nie  będzie  posiadało  wszystkich  funkcjonalności  stanowi  przesłankę  do  odmowy 

odbioru  dostawy  oraz  podstawę  do  naliczenia  wykonawcy  kary  umownej,  a  także  żądania 

odszkodowan

ia przewyższającego wysokość kar umownych vide: np. § 7 ust. 1, 3, 4 Wzoru 

umowy.  

Odnosząc  się  do  zarzutu,  że  Zamawiający  nie  dokonał  weryfikacji  ww.  kwestii  na 

etapie  oceny  ofert,  wskazania  wymaga,  że  SIWZ  nie  przewiduje  oceny  próbki 

oprogramowania,  a  oc

ena  Zamawiającego  -  zgodnie z  zasadą  pisemności  -  oparta jest  na 

oświadczeniach  wykonawcy  oraz  dołączonych  do  oferty  dokumentach.  Szczegółowa 

weryfikacja  oferty  Przystępującego  prowadziłaby  do  obejścia  określonych  pierwotnie 

wymagań i de facto stanowiłaby zmianę postanowień SIWZ po dacie składania ofert, co jest 

działaniem niedozwolonym na gruncie zamówień publicznych. 


Odnosząc  się  do  zarzutu,  że  Zamawiający  nie  dokonał  weryfikacji  czy  ww. 

oprogramowanie  jest  wykorzystywane  w  placówkach  publicznych  Zamawiający  przedkłada  

w  załączeniu  zapytania  oraz  odpowiedzi  ze  szkół,  w  których  zgodnie  z  deklaracją 

Przystępującego  wykorzystywane  jest  oprogramowanie.  Przedłożone  dowody  w  sposób 

jednoznaczny  potwierdzają,  że  analizowany  zarzut  odwołania  nie  zasługuje  na 

uwzg

lędnienie. 

Zamawiający  zauważył,  że Odwołujący odnosi się do „informacji zdobytych w trybie 

dostępu do informacji publicznej” - niemniej jednak w odwołaniu nie zostało wskazane jaka 

treść  zapytania  została  skierowana,  jaką  odpowiedź  i  od  jakiego  podmiotu  otrzymał 

Odwołujący,  a  także  w  jakiej  dacie  zostało  skierowane  ww.  zapytanie.  Brak  wskazania 

konkretnych okoliczności sprawy uniemożliwia podjęcie rzeczowej polemiki z Odwołującym, 

a także przedstawienie dowodów,  które  w  sposób  skuteczny  zanegowały  (lub  potwierdziły) 

zarzuty odwołania. 

Odwołujący  wskazuje również,  że  na  gruncie  SIWZ  Zamawiający  nie  wymagał,  aby 

oprogramowanie było „powszechnie” używane przez szkoły. W dniu 29 października 2019 r. 

dokonał zmiany SIWZ, w ramach której Zamawiający zrezygnował z konieczności wykazania 

powszechności  wykorzystywania  oprogramowania  oferowanego  przez  wykonawców.  Na 

szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż Zamawiający, dokonując zmiany w treści SIWZ 

nie  określił  minimalnej  liczby  placówek  edukacyjnych  wykorzystujących  oprogramowanie 

określone w ofercie wykonawcy - vide: zmiana nr 16 SIWZ.  

Zamawiający  wskazał  również,  iż  wzywał  wykonawcę  Konsorcjum  ZSK  pismem  

z  3  i  8  stycznia  2020  r.  w  zakresie  oferowanego  o

programowania  oraz  że  przedstawione 

przez  wykonawcę  wyjaśnienia  czyniły  zadość  oczekiwaniom  Zamawiającego,  a  dalsze 

badanie oferty ww. zakresie było bezcelowe.  

Ponadto  Zamawiający  wskazał,  iż  dodatkowo  zwrócił  się  do  placówek  wskazanych 

przez Przystępującego z prośbą o potwierdzenie informacji otrzymanych od Przystępującego 

otrzymane odpowiedzi potwierdziły prawdziwość twierdzeń Przystępującego (vide: załączniki 

do niniejszej odpowiedzi na odwołanie). 

W  przedmiocie  zarzutu  odwołania  zmierzającego  do  wykazania  braku  spełniania 

przez wykonawcę Konsorcjum ZSK warunku udziału w postępowaniu Zamawiający podał, iż 

w  toku  postępowania  Zamawiający  uzyskał  dodatkowe  informacje  świadczące  o  fakcie 

rzeczywistej  realizacji  przez  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  zadań 

wskazanych  w  ramach  kwestionowanej  przez  Odwołującego  dostawy.  Do  chwili  obecnej, 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna nie przesłała jednak pisemnej 

odpowiedzi  na  pytanie  sformułowane  przez  Zamawiającego,  tym  niemniej  w  ocenie 

Zamawiającego  z  uwagi  na  fakt  posiadania  ww.  wiedzy  kierowanie  do  Przystępującego 

wezwania do złożenia wyjaśnień byłoby działaniem nadmiarowym, stojącym w sprzeczności 


z  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zamawiający  przywołał  stanowisko  prezentowane  w  ramach 

wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 września 2017 r.: w którym Izba stwierdziła, że 

„Jak wynika z orzecznictwa, już samo czynne uczestnictwo w przedsięwzięciu realizowanym 

przez  grupę  wykonawców,  pozwala  danemu  podmiotowi  nabyć  niezbędne  doświadczenie  

w  zakresie  realizacji  inwestycji.”  Przy  ocenie  możliwości  posłużenia  się  doświadczeniem 

nabytym  w  ramach  konsorcjum  należy  również  brać  pod  uwagę  specyfikę  zamówienia 

polegającego na dokonaniu dostaw sprzętu komputerowego. Zamawiający zwrócił uwagę na 

fakt

,  że  zarzut  odwołania  opiera  się  jedynie  o  wyrok  trybunału  C-387/14  -  Odwołujący  nie 

przedstawił  żadnych  okoliczności  czy  też  dowodów,  które  mogłyby  chociażby  pośrednio 

sugerować,  że  Przystępujący  nie  brał  udziału  w  realizacji  powoływanego  zamówienia  

w sp

osób czynny i nie nabył doświadczenia w zakresie wskazanym w wykazie. 

 
Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika,  Krajowa 

Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  11  lutego  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Krakowie  oraz  BCODERS  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszających  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  14  lutego  2020  r.  po  stronie 

Zamawiającego. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba 

uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie  o  zamówieniu,  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  ze  zmianami  

i  wyjaśnieniami,  oferty  wykonawców:  Konsorcjum  ZSK,  GALAXY  SYSTEMY 

INFORMATYCZNE  Sp.  z  o.o.,  Integrated  Solutions  Sp.  z  o.o.,  Konsorcjum  WASKO  S.A.  - 

NTT  Technology  Sp.  z  o.o. 

wraz  z  wyjaśnieniami  i  złożonymi  dokumentami,  pisma 


Zamawiającego skierowane do producenta DELL Sp. z o.o. oraz zawiadomienie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

i  Uczestnika 

postępowania  odwoławczego  złożone  w  pismach  oraz  ustnie  do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 21 lutego 2020 r.  

Nadto  skład  orzekający  Izby  zaliczył  w  poczet  materiału  sprawy  dowody  złożone 

przez Odwołującego, tj.: 

1.  świadectwo  pomiaru  wystawione  przez  „METROTEST”  Sp.  z  o.o.  Laboratorium 

P

omiarowe w Elblągu z dnia 3 lutego 2020 r.; 

analizę  funkcjonalności  oprogramowania  BCODERS  WPN  v11.4.10.2019  w  odniesieniu 

do wymagań SIWZ; 

instrukcję użytkownika oprogramowania BCODERS v.19.11.17; 

korespondencję  elektroniczną  ze  Szkoła  Podstawową  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr  6  

w Siedlcach z dnia 10 i 14 lutego 2020 r.; 

5. certyfikat akredyta

cji laboratorium wzorcującego „METROTEST” Sp. z o.o.  Laboratorium 

Pomiarowe w Elblągu; 

6. zrzut z ekranu 

dotyczący oprogramowania BCODERS. 

Izba zaliczyła również do materiału sprawy dowody złożone przez Zamawiającego, tj.: 

1. wyciąg z instrukcji użytkownika oprogramowania BCODERS v.11.4.10.2019; 

2.  wnioski  o  udzielenie  informacji  z  dnia  18  lutego  2020  r.  skierowane  do  Uniwersytetu 

Przyrodniczo 

–  Humanistycznego  w  Siedlcach,  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami 

Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach; 

3.  wiadomości  elektroniczne  z  dnia  20  lutego  2020  r.  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami 

Integracyjnymi  nr  6  w  Siedlcach  oraz  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  w  Siedlcach, 

stanowiące odpowiedź na wniosek Zamawiającego, o którym mowa w punkcie 2 powyżej. 

Izba zaliczyła także do materiału sprawy dowody złożone przez Przystępującego, tj.: 

1.  oświadczenie  producenta  laptopów,  tj.  Dell  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  z  dnia  

20 lutego 2020 r.; 

2. Dell Latitude 3400 Service Manual 

– wyciąg z podręcznika użytkownika; 

3. oświadczenie BCODERS S.A. z dnia 19 lutego 2020 r.;  

4. wyciąg z instrukcji użytkownika oprogramowania BCODERS v.11.4.10.x; 

5. prezentację funkcjonalności zawartych w pełnej wersji oprogramowania BCODERS WPN 

v.11.4.10.2019 zakwestionowanych przez Odwołującego;  

. oświadczenie kierownika projektu z dnia 21 lutego 2020 r. w ramach umowy realizowanej 

przez  wykonawców  Asseco  Data  Systems  S.A.,  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  

Sp.  z  o.o.,  Asseco  S.A.  oraz  PROXIMUS  S.A.  na  rzecz  PGE  Górnictwo  i  Energetyka 

Konwencjonalna S.A.; 


. wyciąg z umowy konsorcjum z dnia 4 lipca 2016 r. wraz z aneksem z dnia 8 lutego 2017 

r.; 

. protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 19 listopada 2018 r.; 

9. dokumentacja fotograficzna Dell Latitude 3400 wraz z pendrivem

, na którym widoczne jest 

zbliżenie numeru seryjnego laptopa oraz poziomica, która ma potwierdzać kąt 180 stopni; 

10. listy referencyjne udzielone BCODERS S.A.; 

11. dwie faktury VAT. 

Izba ustaliła, co następuje: 

 
Przedmiotem  zamówienia  jest  „Dostawa  Mobilnych  Pracowni  Komputerowych” 

(MPK). 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określał  Tom  II  SIWZ,  tj.  Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia zwany w dalszej części „SOPZ”. 

P

rzedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 764 szt. Mobilnych Pracowni 

Komputerowych” (MPK). Zestaw MPK składa się z:  

•  komputerów  przenośnych  typu  laptop  z  zainstalowanym  systemem  operacyjnym  oraz 

zainstalowanym  oprogramowaniem  do  zarządzania  pracownią  w  edukacji  i  szkoleniach  –  

16 szt. 

(Urządzenia).  

• Urządzenia AP (access point) model Huawei AP4050DN wraz z zasilaczem PoE Injector: 

Huawei  POE35-54A 

(Urządzenie  AP  zapewniane  jest  przez  Zamawiającego,  zgodnie  

z postanowieniami umowy) 

– 1 kpl.  

•  szafki  służącej  do  bezpiecznego  przechowywania  i  przewożenia  ww.  laptopów  oraz 

urządzenia AP, wyposażonej w infrastrukturę umożliwiającą ładowanie baterii w laptopach – 

1 szt.  

•  przewodów  patchcord  łączących  urządzenie  AP  z  zasilaczem  PoE  oraz  zasilacz  PoE  

z gniazdem sieci Ethernet w miejscu instalacji MPK. 

W  punkcie  2.1.  SOPZ 

Zamawiający  wskazał,  że  wymaga  aby  dostawa,  instalacja  

i  uruchomienie  Urządzeń  oraz  Oprogramowania,  o którym  mowa  w  pkt  1.2.  nastąpiła  

w  terminach  określonych  w  tabeli,  przy  czym  w  punkcie  5  i  6  tabeli  sprecyzował,  że 

przedmiotem  dostawy  są  odpowiednio:  przewód  patchcord  U/UTP,  kategorii  6a,  RJ45, 

długości 3 m oraz przewód patchocord U/UTP, kategorii 6a, RJ45, długości 1,5 m. 

Zgodnie  z  punktem  4  SOPZ,  o  ile  nie  zaznaczono  inaczej,  wszelkie  zapisy  SOPZ 

zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne. 

W  punkcie  4.1.  SOPZ  Zamawiający  określił  zestawienie  minimalnych  i/lub 

maksymalnych  wymagań  technicznych  dla  urządzeń  przenośnych  typu  laptop  wskazując  

w  punkcie  L.19,  że  wymaga,  by  komputer  posiadał  zawiasy  ekranu  umożliwiające  jego 

odchylenie o 180


W  punkcie  4.3  SOPZ  Zamawiający  określił  zestawienie  minimalnych  i/lub 

maksymalnych wymagań technicznych dla przewodu patchcord U/UTP kategorii 6a długości 

3 m. 

W  punkcie  4.4  SOPZ  Zamawiający  zawarł  zestawienie  minimalnych  i/lub 

maksymalnych wymagań technicznych dla przewodu patchcord U/UTP kategorii 6a długości 

1,5 m: 

Patchcord U/UTP kat.6A, 1,5m  

L.P.  Nazwa parametru 

Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego 

[A] 

[B] 

[C] 

P2.1  Zastosowanie 

Przewód służący do połączenia zasilacza PoE z urządzeniem 
AP  

P2.2  Typ przewodu 

a. 

Skrętka 4x2 U/UTP 

b. 

Żyły wielodrutowe (tzw. linka) 

c. 

Rozmiar żyły: między 22 AWG a 26 AWG 

d. 

Spełniający wymagania standardu PoE+ 

P2.3 

Zakończenia 
kablowe 

a.  Wtyki 8P8C po obu stronach przewodu 
b. 

Osłony wtyków zalewane fabrycznie 

c. 

Typ połączenia: prosty (wg. standardu T568A lub T568B) 

d. 

Wytrzymałość mechaniczna: min. 750 cykli wpięcia 

P2.4 

Kategoria 
prędkości 
transmisji 

Minimum kategoria 6A - wg standardu EIA/TIA-568-C.2 lub 
równoważnego (EN 50173; ISO/IEC 11801 2nd edition)  

P2.5 

Standard 
wykonania 

Całość patchcordu wykonana zgodnie z co najmniej jednym 
standardem: 

a.  EIA/TIA-568-C.2 kategoria 6A 
b.  EN 50173 kategoria 6A / klasa E

A

c.  ISO/IEC 11801 2nd edition, kategoria 6A / klasa E

A

P2.6 

Długość 

1,5 m 

P2.7  Gwarancja 

3 lata od daty dostawy. Gwarancją mają być objęte parametry 
elektryczne i mechaniczne. Warunki świadczenia serwisu 
gwarancyjnego określa wzór umowy. 

W  punkcie  5.2  SOPZ  Zamawiający  wymagał  dostarczenia  oprogramowania  typu 

NetSupport  School  w  polskiej  wersji  językowej  w  najnowszej  dostępnej  wersji 

oprogramowania lub równoważne, spełniającego łącznie poniższe warunki: 

1.  Możliwość  instalacji,  uruchomienia  i  pracy  na  systemie  operacyjnym  dostarczanym  

w  ramach  niniejszeg

o  zamówienia.  Nie  jest  dopuszczalne  uruchamianie  oprogramowania 

poprzez mechanizm wirtualizacji.  

2.  Oprogramowanie  musi  być  rozwiązaniem  istniejącym  na  rynku,  wykorzystywanym  

w placówkach edukacyjnych. 

3.  Oprogramowanie  musi  posiadać  interfejs  użytkownika  oraz  menu  pomocy  w  języku 

polskim. 

Posiadające  niżej  wymienione  funkcje  zarządzania  pracownią  komputerową  w  edukacji 

i szkoleniach: 


Włączanie i wyłączanie komputerów w klasie z komputera nauczyciela (pkt 4.1.1.1), 

- Przydzielanie i automat

yczne odbieranie plików z danymi każdego ucznia (pkt 4.1.5.4), 

Ocena  koleżeńska  –  możliwość  zachęcenia  uczniów  do  oceniania  odpowiedzi  innych 

uczniów.  Możliwość  zaznaczania  czy  dana  odpowiedź  jest  poprawna  czy  nie  

z wyświetlaniem wyników na ekranie nauczyciela (pkt 4.4.3.4), 

Możliwość automatycznego umieszczania w pliku PDF wszystkich elementów związanych  

z omawianymi zagadnieniami, który posłuży każdemu z uczniów do powtórzenia materiału. 

Plik może zawierać w szczególności (pkt 4.6.1): 

Temat zajęć i informacje szczegółowe. 

- Notatki nauczyciela. 

- Notatki ucznia. 

Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjaśnienia). 

- Ekrany wirtualnej tablicy. 

Wyniki testów ucznia. 

Adresy stron internetowych użytych w trakcie zajęć. 

Zapis czatów. 

Dodawanie rozdziałów i zakładek. 

Synchronizacja brakującej treści dla nieobecnych uczniów. 

Zgodnie  z  rozdziałem  V  pkt  1  ppkt  3  Tomu  I  SIWZ,  o  udzielenie  zamówienia  mógł 

ubiegać się wykonawca, który wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie, 

wykonał,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  wykonuje,  należycie,  co 

najmniej:  dwie  dostawy  obejmujące  swym  zakresem  dostawę  sprzętu  komputerowego 

(komp

utery  przenośne  lub  komputery  stacjonarne)  o  wartości  co  najmniej  3  mln  zł  brutto 

każda.  Każda  dostawa  sprzętu  komputerowego  obejmowała  co  najmniej  10   oddziałów  

w różnych lokalizacjach adresowych. 

W  przypadku,  gdy  w  ramach  realizacji  wskazanej  przez  w

ykonawcę  dostawy,  poza 

zakresem 

wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, 

wykazana  musi  zostać  wartość  dotycząca  tej  części  dostawy,  która  obejmowała  zakresem 

dostawy, o których mowa powyżej. Zamawiający nie dopuszczał sumowania wartości dostaw 

dla potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu. 

Konsorcjum  ZSK  w  zakresie  komputerów  przenośnych  zaoferowało  urządzenie 

producenta DELL Latitude 3400

, jednocześnie oświadczając, iż zawiasy ekranu umożliwiają 

jego  odchylenie  o  180

(L.19  załącznika  A  do  załącznika  nr  1  do  Tomu  I  SIWZ).  Ponadto  

ww.  wykonawca  zaoferował  oprogramowanie  do  zarządzania  pracownią  komputerową  

i  szkoleniami  BCODERS  WPN  wersja  v11.4.10.2019,  polska  wersja  językowa.  Ww. 

oprogramowanie  stanowiło  rozwiązanie  równoważne  do  oprogramowania  NetSupport 


School. 

Nadto ww. wykonawca zaoferował patchcord U/UTP kat. 6A producenta ASSMANN 

Electronic GmbH marka Digitus, długości 2 m. 

Komputery  Dell  Latitude  3400  zaoferowali  także  wykonawcy  GALAXY  SYSTEMY 

INFORMATYCZNE Sp. z o.o., Integrated Solutions Sp. z o.o. oraz Konsorcjum WASKO S.A. 

- NTT Technology Sp. z o.o.  

Pismem  z  dnia  23  grudnia  2019  r.  Zamawiający  wezwał  Konsorcjum  ZSK,  

wykonawców  GALAXY  SYSTEMY  INFORMATYCZNE  Sp.  z  o.o.,  Integrated  Solutions  

Sp. z o.o. oraz Konsorcjum WASKO S.A. - 

NTT Technology Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień 

dotyczących  kąta  nachylenia  ekranu  komputera  wskazanego  w  ofercie.  Każdy  z  powyżej 

wymienionych  wykonawców  potwierdził  spełnianie  przez  zaoferowany  sprzęt  wymogu 

możliwości  odchylenia  ekranu  przedstawiając  dowody,  m.  in.  w  postaci  zdjęć  komputera 

obrazujących spełnianie przez sprzęt wymogów SIWZ. 

Ponadto  wykonawca  Konsorcjum  ZSK 

na  potwierdzenie  spełnienia  przez 

zaoferowany  komputer  ww.  wymogu  załączył  oświadczenie  producenta  laptopów  z  dnia  

27 grudnia 2019 r.  

Ponadto  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  Zamawiający  wystąpił  do  producenta  laptopów 

Dell  Sp.  z  o.o.  z  wnioskiem  o  udzielenie  i

nformacji,  czy  komputer  przenośny  Dell  Latitude 

3400 posiada zawiasy ekranu umożliwiające jego odchylenie o 180

Pismem  z  dnia  27  grudnia  2019  r.  Dell  Sp.  z  o.o.  potwierdził,  że  ww.  komputer 

posiada zawiasy ekranu umożliwiające jego odchylenie o 180

dniu  3  stycznia  2020  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  Konsorcjum  ZSK  na 

podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  treści  oferty,  czy  zaoferowane 

przez  wykonawcę  oprogramowanie  do  zarządzania  pracownią  komputerową  i  szkoleniami 

BCODERS  WPN  (w

ersja  v.11.4.10.2019,  polska  wersja  językowa)  jest  rozwiązaniem 

istniejącym na rynku, wykorzystywanym w placówkach edukacyjnych. 

Pismem  z  dnia  8  stycznia  2020  r.  K

onsorcjum  ZSK  wyjaśniało,  iż  zaoferowane 

rozwiązanie  jest  rozwiązaniem  istniejącym  na  rynku  i  wykorzystywanym  w  placówkach 

edukacyjnych. 

Jednocześnie 

wykonawca 

przedstawił 

oświadczenie 

producenta 

oprogramowania  BCODERS  z  7  stycznia  2020  r.,  w  którym  wykonawca  oświadczył,  iż 

oprogramowanie BCODERS WPN (wersja v11.4.10.2019), jest rozwiązaniem istniejącym na 

rynku  i  wykorzystywanym  w  placówkach  edukacyjnych.  Wskazał  również,  że  publicznie 

dostępne informacje dotyczące produktów znajdują się pod adresem https://www.bcoders.pl. 

W dniu 8 stycznia 2020 r. 

Zamawiający zwrócił się do Konsorcjum ZSK o wskazanie 

co  najmniej  dwóch  placówek  edukacyjnych,  w  których  wykorzystywane  jest  zaoferowane 

oprogramowanie  do  zarządzania  pracownią  komputerową  i  szkoleniami  BCODERS  WPN 

(wersja v11.4.10.2019, polska wersja językowa). 


W  piśmie  z  dnia  13  stycznia  2020  r.  wykonawca  Konsorcjum  ZSK  wyjaśnił,  że 

zaoferowane oprogramowanie jest wykorzystywane w placówkach edukacyjnych, załączając 

oświadczenie  producenta  oprogramowania  zawierające  wykaz  czterech  placówek,  tj.  

1)  Społeczna  Szkoła  Podstawowa  Społecznego  Towarzystwa  Oświatowego  w  Siedlcach,  

2)  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  w  Siedlcach,  3)  Szkoła  Podstawowa  z  Oddziałami 

Integracyjnymi  nr  6  im.  Władysława  Broniewskiego  w  Siedlcach  oraz  4)  Uniwersytet 

Przyrodniczo 

–  Humanistyczny  w  Siedlcach,  Instytut  Informatyki  Wydziału  Nauk  Ścisłych  

i Przyrodniczych.   

Wykonawca  Konsorcjum  ZSK,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  w  trybie 

art. 26 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 13 stycznia 2020 r.

, złożył m.in. wykaz dostaw zawierający 

dwie 

dostawy,  w  tym  jedną  wykonaną  przez  konsorcjum  firm:  Zakład  Systemów 

Komputerowych ZSK Sp. z o.o., Asseco Data Systems S.A., Asseco S.A. oraz PROXIMUS 

S.A. na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Przedmiotem dostawy był 

sprzęt  komputerowy  z  48  miesięcznym  okresem  serwisu  do  13  lokalizacji  Zamawiającego  

o wartości brutto 5 263 098,66 zł. Ponadto wykonawca Konsorcjum ZSK złożył potwierdzenie 

wykonania ww. prac z dnia 

2 października 2018 r.  

Pismem z dnia 24 stycznia 2020 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 4 

ustawy  Pzp 

Konsorcjum  ZSK  do  złożenia  wyjaśnień,  jaką  wartość  dostawy  sprzętu 

komputerowego ze wskazanej kwoty 5 263 

098,66 zł brutto stanowiły komputery stacjonarne 

759 szt. oraz notebooki 204 szt. 

W  odpowiedzi  na  ww.  wezwanie  wykonawca  Konsorcjum  ZSK  wyjaśnił,  iż 

sumaryczna  wartość  sprzętu  komputerowego  w  zakresie  759  sztuk  komputerów 

stacjonarnych  oraz  204  sztuk  notebooków  wynosiła  3 411 434,00  zł  netto/  4  196 063,82  zł 

brutto. 

W  dniu  29  stycznia  2020  r.  za  najkorzystniejszą  Zamawiający  uznał  ofertę 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  tj.  Zakład  Systemów 

Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  oraz  BCODERS  S.A.  z  siedzibą  

w  Warszawie.  Na 

drugim  miejscu  w  rankingu  ofert  uplasowała  się  oferta  Odwołującego  

z 98,32 pkt. 

Oferta wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. znalazła się na miejscu piątym 

rankingu, wykonawcy GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o. na miejscu ósmym,  

a  oferta  wykonawcy  Konsorcjum  WASKO  S.A.  -  NTT  Technology  Sp.  z  o.o.  na  miejscu 

dziesiątym. 

Izba zważyła, co następuje: 

Za niezasadny 

Izba uznała zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Konsorcjum  ZSK,  wykonawcy  GALAXY 


SYSTEMY  INFORMATYCZNE  Sp.  z  o.o.,  wykonawcy  Integrated  Solutions  Sp.  z  o.o.  oraz 

Konsorcjum  WASKO  S.A.  -  NTT  Technology  Sp.  z  o.o. 

pomimo,  iż  treść  ofert  ww. 

wykonawców  nie  odpowiadała  treści  SIWZ  w  zakresie  parametru  dotyczącego  posiadania 

przez  komputer  Dell  Latitude  3400  zawiasów  ekranu  umożliwiających  jego  odchylenie  

o 180

Stosownie  do  treści  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  zamawiający  odrzuca  ofertę, 

jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem Krajowej Izby 

Odwoławczej,  interpretacja  ww.  przepisu  nakazuje  odniesienie  normy  tego  przepisu  do 

merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawców świadczenia, a także wymagań 

postawionych przez zamawiającego w dokumentacji postępowania, w szczególności, co do 

zakresu,  ilości,  jakości,  warunków  realizacji  i  innych  elementów  istotnych  dla  wykonania 

zamówienia  (tak  KIO  w  wyroku  z  dnia  24  stycznia  2017  r.  sygn.  akt:  KIO  50/17). W  tym 

miejscu podkreślić  należy,  iż  zamawiający  podejmując decyzję o odrzuceniu oferty  danego 

wykonawcy, winien mieć pewność co do prawidłowości podejmowanej czynności, z uwagi na 

sankcyjny charakter art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

Osią  sporu  między  Stronami  postępowania  odwoławczego  była  okoliczność,  czy 

zaoferowany  przez  ww.  wyk

onawców  komputer  przenośny  Dell  Latitude  3400  posiadał 

zawiasy  ekranu  umożliwiające  jego  odchylenie  o  180

Nie  było  sporne,  iż  Zamawiający  

w  świetle  zapisów  SIWZ  nie  żądał  od  wykonawców  próbek  laptopów  celem  weryfikacji 

postawionych 

wymogów,  oczekując  od  wykonawców  oświadczenia  w  przedmiocie  ich 

spełnienia. 

W  przedmiotowej  sprawie 

na  szczególną  uwagę  zasługuje  okoliczność,  że  sporna 

kwestia  była  przedmiotem  wyjaśnień  Zamawiającego  w  toku  postępowania.  Jak  wyjaśnił 

Zamawiający,  pismem  z  dnia  23  grudnia  2019  r.  wezwał  ww.  wykonawców  do  złożenia 

wyjaśnień  dotyczących  kąta  nachylenia  ekranu  komputera  wskazanego  w  ofercie,  a  każdy 

 z  ww. 

wykonawców  potwierdził  spełnianie  przez  zaoferowany  sprzęt  wymogu  możliwości 

odchylenia  ekranu  przedstawiając  dowody,  m.  in.  w  postaci  zdjęć  komputera  obrazujących 

fakt  spełniania  przez  sprzęt  wymogów  SIWZ.  Jednocześnie  Zamawiający  wskazał,  iż  

w  zakresie  własnym  zweryfikował  przedstawione  przez  wykonawców  wyjaśnienia  

w przedmiocie spełnienia przez komputer Dell Latitude 3400 wymogów określonych w SIWZ, 

uzyskując  wyraźne  poświadczenie  producenta  komputera  firmy  Dell  wyrażone  w  piśmie  

z  dnia  27  grudnia  2019  r.,  zapewniające  o  spełnianiu  wymogu  przez  zaoferowany  przez 

wykonawców sprzęt. 

W  ocenie  Izby  konfrontacja  dowo

dów  złożonych  przez  przeciwników  procesowych  

w zakresie ww. zarzutu nie pozwalała na uznanie, iż Przystępujący złożył ofertę niezgodną  

z treścią specyfikacji. 


Po  pierwsze  zauważyć  należy,  iż  przeprowadzone  w  toku  rozprawy  dowody  

z  okazania 

dwóch  laptopów  Odwołującego  oraz  dwóch  laptopów  Przystępującego  nie 

rozstrzygnęły  o  niezgodności  zaoferowanych  przez  wykonawców  komputerów  z  treścią 

specyfikacji w zakresie omawianego parametru. Dowód z okazania komputerów potwierdził, 

iż  te  egzemplarze  komputerów  okazane  przez  Odwołującego  nie  posiadały  zawiasów 

umożliwiających odchylenie ekranu o 180

, z kolei egzemplarze 

dwóch laptopów okazanych 

przez  Przystępującego  posiadały  ww.  funkcjonalność.  W  ocenie  Izby  nie  sposób  na 

podstawie 

dwóch  egzemplarzy  laptopów  okazanych  przez  Strony  przeciwne  w  sposób 

jednoznaczny 

przesądzić o braku posiadania przez konkretny produkt danej funkcjonalności. 

Nie sposób bowiem wykluczyć, iż okazane przez wykonawców sprzęty były wadliwe, czy też 

uszkodzone

, już na etapie produkcji.  

Rozstrzygającym  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  nie  mógł  w  ocenie  Izby 

stanowić  również  dowód  ze  Świadectwa  Pomiaru  z  dnia  3  lutego  2020  r.  złożony  przez 

Odwołującego,  a  to  z  uwagi  na  okoliczność,  iż  z  jego  treści  nie  wynika,  jaki  laptop  został 

dostarczony  do  badania  przez  laboratorium

,  w  szczególności  brak  jest  informacji,  że 

dostarczony  do  badania  laptop  był  nowy,  nieużywany,  niemodyfikowany  w  jakimkolwiek 

zakresie  oraz  kompletny

.  Nie  wiadomo  również,  czy  przedmiotem  badania  był  komputer 

pochodzący  z  oficjalnego  kanału  dystrybucyjnego  producenta.  Brak  ww.  informacji 

uniemożliwiał  oparcie  rozstrzygnięcia  Izby  o  rzeczony  dowód.  Analogicznie  zdaniem  Izby 

należało ocenić złożone przez Przystępującego zdjęcia oferowanego laptopa obrazujące kąt 

odchylenia.   

Za nieprzydatny dla rozpoznania przedmiotowego zarzutu Izba uznała także złożony 

przez  Przystępującego  wyciąg  z  podręcznika  użytkownika  Dell  Latitude  3400  Service 

Manual. 

Dowód  ten  w  ocenie  Izby  nie  potwierdza,  iż  oferowany  przez  Konsorcjum  ZSK 

laptop 

posiada  zawiasy  umożliwiające  odchylenie  ekranu  o  180

.  Rzeczony  dowód  nie 

zawiera informacji o parametrach sprzętu, a stanowi instrukcję wymontowania i instalowania 

poszczególnych komponentów, tj. panelu wyświetlacza.    

Zdaniem  składu  orzekającego  Izby  kluczowe  znaczenie  dla  rozstrzygnięcia  sprawy,  wobec 

braku  innych  dowodów,  z  których  można  by  wyciągnąć  wnioski  przeciwne,  należało  uznać 

oświadczenia  producenta  sprzętu,  tj.  Dell  Sp.  z  o.o.  potwierdzające  spełnianie  przez  laptopy  Dell 

Latitude  3400  parametru 

dotyczącego  posiadania  zawiasów  umożliwiających  odchylenie  ekranu 

laptopa o 180

stanowiące tym samym oparcie dla rozstrzygających ustaleń faktycznych. 

Wziąwszy  pod  uwagę  powyższe  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie odrzucenia ofert ww. wykonawców nie mógł zostać uznany za zasadny. 

Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp polegający 

na  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  ZSK  z  uwagi  na  sprzeczność  zaoferowanego 


patchc

ordu  U/UTP  kategorii  6a  1,5  m  z  wymogami  Zamawiającego  określonymi  w  SIWZ,  skoro 

zaoferowany  przez  ww.  wykonawcę  przewód  patchcord  U/UTP  kategorii  6a  długości  1,5  m  posiada 

długość 2 m. 

Za  aktualną  dla oceny  przedmiotowego zarzutu  uznać  należy  argumentację prawną 

zaprezentowaną powyżej dotyczącą wykładni art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Istotą  sporu  w  zakresie  ww.  zarzutu  była  konstrukcja  zapisów  SIWZ  dotycząca  parametru 

długości  patchcordu  U/UTP  kategorii  6a,  o  którym  mowa  w  punkcie  4.4  SOPZ.  Zdaniem 

Odwołującego  konstrukcja  zapisów  SIWZ  wskazywała,  że  przedmiotem  zamówienia  był  kabel  o 

konkretnej 

długości, 

tj. 

m. 

kolei 

ocenie 

Zamawiającego  

Przystępującego z treści SIWZ wynikało, iż ww. wymóg (1,5 m) miał charakter minimalny. 

Na  wstępie  Izba  wskazuje,  że  nie  sposób  podzielić  stanowiska  Zamawiającego  jakoby 

Odwołujący  nie  przedstawił  w  odwołaniu  konkretnych  sformułowań  wynikających  ze  specyfikacji, 

prowadzących  do  wniosku  o  sztywnym  określeniu  przez  Zamawiającego  długości  przewodu 

patchcord.  W  ww.  zakresie  Odwołujący  jednoznacznie  wskazywał  na  brzmienie  punktu  4.3  i  4.4 

SOPZ,  w  których  Zamawiający  określił  zestawienie  minimalnych/maksymalnych  wymagań 

technicznych  dla  przewodu  patchocord  U/UTP  kategorii  6a  długości  3  m  oraz  1,5  m.  Ponadto 

Odwołujący zwracał uwagę, iż przedmiotem zamówienia były  dwa rodzaje kabli o różnej długości, tj. 

1,5  m  i  3  m,  a  długość  przewodów  stanowiła  element  nazwy  zamawianego  produktu  o  konkretnej 

cesze.  

Nie  umknęła  uwadze  Izby  okoliczność,  iż  zarówno  Zamawiający,  jak  i  Przystępujący  nie 

odnieśli  się  w  toku  rozprawy  do  akcentowanego  przez  Odwołującego  brzmienia  punktu  4.3  i  4.4 

SOPZ

, sprowadzając swoją argumentację do twierdzeń o minimalnej wartości parametru dotyczącego 

długości  kabla,  opartej  na  wierszu  drugim  kolumnie  C  tabeli  zawartej  w  punkcie  4.4  SOPZ  o  treści 

„minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego”.  

W  ocenie  Izby 

całościowa  analiza  treści  SIWZ  w  zakresie  opisu  parametrów  technicznych 

zamawianych  patch

cordów  nie  pozwala  w  sposób  jednoznaczny  wyprowadzić  wniosku  co  do 

charakteru omawianego parametru. Innymi słowy na gruncie SIWZ nie można w sposób niebudzący 

wątpliwości stwierdzić, czy parametr dotyczący długości patchcordu był parametrem minimalnym, czy 

też sztywnym.  

Zauważyć  należy,  iż  Zamawiający  w  tabeli  zawartej  w  punkcie  2.1  SOPZ  

w  punkcie  5  i  6  wskazał,  że  przedmiotem  dostawy  są  odpowiednio:  przewód  patchcord 

U/UTP, kategorii 6a, RJ45, 

długości 3 m oraz przewód patchcord U/UTP, kategorii 6a, RJ45, 

długości 1,5 m. Analogiczne zapisy zostały zawarte w punkcie 2.2 SOPZ. Dalej Zamawiający 

w  punkcie  4.3  i  4.4  SOPZ  wskazuje  na  zestawienie  minimalnych  i/lub  maksymalnych 

wymagań  technicznych  dla  przewodu  patchcord  U/UTP  kategorii  6a  długości  1,5  lub  3  m. 

Ww. długość patchcordów powielona została w wierszu pierwszym tabeli zawartej w punkcie 

4.3  i  4.4  SOPZ,  jak  również  w  załączniku  A  do  załącznika  nr  1  do  Tomu  I  SIWZ.  

Z powyższego wynika, iż Zamawiający w ww. fragmentach SIWZ już w nazwie zamawianego 

produktu wskazywał na konkretną długość kabla.  


Z drugiej jednak strony 

Zamawiający w wierszu drugim tabeli zawartej w punkcie 4.3  

i 4.4 

SOPZ podaje, że tabela zawiera minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego. 

Jednocześnie  w  punkcie  4  SOPZ  Zamawiający  podał,  iż  „o  ile  nie  zaznaczono  inaczej, 

wszelkie zapisy SOPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry 

minimalne.” Powyższe zapisy SIWZ prowadzą do odmiennego wniosku, aniżeli wywiedziony 

powyżej, tj. do minimalnego charakteru parametru dotyczącego długości kabla. 

Zważyć  również  należy  na  brak  precyzji  Zamawiającego  w  formułowaniu  zapisów 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  dotyczących  parametrów  technicznych 

zamawianych  produktów.  Skoro  bowiem,  jak  twierdził  Zamawiający,  wszystkie  parametry 

zawarte  w  tabeli  z  punktu  4.4  SOPZ  miały  charakter  minimalny,  to  nie  sposób  ustalić,  

w jakim celu Zamawiający podkreślał, przy wybranych parametrach, ich minimalny charakter, 

a  przy  innych  podawał  konkretną  wartość.  Przykładowo  Izba  wskazuje  na  parametr 

dotyczący  wytrzymałości  mechanicznej,  czy  kategorii  prędkości  transmisji,  gdzie 

Zamawiający  zaakcentował  ich  minimalny  charakter.  Z  kolei  w  przypadku  parametru 

dotyczącego długości patchcordu Zamawiający podał wielkość 1,5 m.  

Podsumowując  powyższe  Izba  stwierdza,  że  możliwości  interpretacyjne  SIWZ  

w zakresie parametru dotyczącego długości patchcordu U/UTP kategorii 6a, o którym mowa 

w  punkcie  4.4.  SOPZ,  nie  m

ogły  skutkować  negatywnymi  konsekwencjami  wobec  oferty 

wykonawcy  Konsorcjum  ZSK 

prowadzącymi  do  jej  odrzucenia  jako  niezgodnej  z  treścią 

SIWZ. 

Postanowienia  SIWZ  winny  być  czytane  zgodnie  z  ich  literalnym  brzmieniem,  być 

precyzyjne i je

dnoznaczne, a wątpliwości interpretacyjne na tym tle muszą być rozstrzygane 

na korzyść wykonawców.   

Za  niezasadny  Izba  uznała także zarzut  naruszenia art.  89  ust.  1 pkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Konsorcjum ZSK z uwagi 

na okoliczność, 

iż  zaoferowane  przez  ww.  wykonawcę  oprogramowanie  BCODERS WPN  mające  stanowić 

równoważnik  oprogramowania  typu  NetSupport  School  nie  spełnia  określonych  przez 

Zamawiającego funkcjonalności. 

Dla porządku Izba wskazuje, iż za aktualną dla oceny przedmiotowego zarzutu uznać 

należy  argumentację  prawną  zaprezentowaną  powyżej  dotyczącą  wykładni  art.  89  ust.  1  

pkt 2 ustawy Pzp. 

Bezspornie  Konsorcjum  ZSK  w  ramach  złożonej  oferty  zaoferowało  oprogramowanie 

BCODERS  WPN  wersja  v11.4.10.2019,  polska  wersja  językowa,  mające  stanowić  rozwiązanie 

równoważne względem wymaganego przez Zamawiającego.  

Odwołujący  zarzucił,  iż  zaoferowane  przez  ww.  wykonawcę  oprogramowanie  nie  posiada 

funkcji 

oceny 

koleżeńskiej 

oraz 

nie 

ma 

możliwości 

automatycznego 

umieszczania  

w pliku PDF wszystkich elementów związanych z omawianymi zagadnieniami, który posłuży każdemu 


z uczniów do powtórzenia materiału, a w oferowanym programie możliwe jedynie jest wygenerowanie 

listy  obecny

ch  uczniów  zawierającej:  imię  i  nazwisko  nauczyciela,  przedmiot  zajęć,  opis  przedmiotu 

zajęć, imię i nazwisko ucznia, wydruki ucznia oraz informacja o przyznanej uczniowi nagrodzie. 

Ponadto  Odwołujący  wskazał,  iż  nie  działa  funkcjonalność  zdalnego  wyłączania 

komputerów uczniowskich z poziomu aplikacji dla nauczyciela oraz funkcjonalność zbierania 

plików,  jak  również  podnosił,  że  część  interfejsu  użytkownika  nie  jest  przetłumaczona  na 

język polski, np. pojedyncze przyciski wyświetlają się w języku angielskim. 

Zdaniem  Izby  złożone  przez  Odwołującego  dowody  nie  potwierdzają  stanowiska 

wykonawcy. 

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  iż  przeprowadzona  przez 

Odwołującego  analiza  funkcjonalności  oprogramowania  BCODERS  WPN  v11.4.10.2019 

została  oparta  na  darmowej,  próbnej  wersji  oprogramowania  (demo),  na  co  jednoznacznie 

wskazują zrzuty z ekranu zawarte w ww. analizie odwołujące się do wersji TRIAL. Powyższa 

okoliczność,  nie  była  kwestionowana  przez  Odwołującego  w  toku  rozprawy  przed  Izbą. 

Zdaniem  składu  orzekającego  Izby  uzasadnione  były  twierdzenia  Zamawiającego,  jak  

i Przystępującego, którzy akcentowali, że wersje demo oprogramowania niejednokrotnie nie 

zawierają  wszystkich  funkcjonalności  danego  rozwiązania,  przez  co  skorzystanie  przez 

Odwołującego z udostępnionej przez producenta oprogramowania wersji próbnej programu, 

nie  przesądza  o  braku  posiadania  przez  zaoferowane  przez  Konsorcjum  ZSK  pełne 

oprogramowanie  wszystkich  wymaganych  w  specyfikacji 

funkcjonalności.  Z  powyższymi 

twierdzeniami nie polemizował zresztą Odwołujący. 

Następnie Izba wskazuje, że słusznie podnosili przeciwnicy procesowi Odwołującego, 

że stanowisko wykonawcy  w  zakresie sprzeczności oferty Konsorcjum ZSK z treścią SIWZ 

nie  znajduje  potwierdzenia  w  złożonej  instrukcji  użytkownika  oprogramowania  v.19.11.17,  

a to z uwagi na okoliczność, iż dotyczyła ona innej, niż zaoferowana przez Konsorcjum ZSK, 

wersji oprogramowania.  

Podsumowując powyższe Izba stwierdza, iż wywodzenie przez Odwołującego braku 

spełniania  przez  zaoferowane  przez  Konsorcjum  ZSK  w  niniejszym  postępowaniu 

oprogramowanie  BCODERS  WPN  v11.4.10.2019 

poszczególnych  funkcjonalności,  

w  oparciu  o  dowody  dotyczące  innej  wersji  oprogramowania  niż  zaoferowane  oraz  wersji 

demo programu, 

było działaniem nieprawidłowym, obarczonym błędem, przez co nie mogło 

stanowić podstawy rozstrzygnięcia Izby.   

Zauważyć  również  należy,  iż  Odwołujący  nie  podważył  złożonych  przez 

Przystępującego  dowodów  w  postaci  prezentacji  funkcjonalności  zawartych  w  pełnej  wersji 

oprogramowania  BCODERS  WPN  v11.4.10.2019  w  zakresie  kwestionowanym  przez 

Odwołującego, zawierającej rysunki obrazujące spełnienie poszczególnych funkcjonalności.  

Odwołujący  nie  kwestionował  także  złożonego  przez  Przystępującego  oświadczenia 

producenta  oprogramowania  z  dnia 

19  lutego  2020  r.  potwierdzającego,  iż  zaoferowane 


przez wykonawcę oprogramowanie zarówno na dzień składania ofert oraz aktualnie, posiada 

wszystkie  wymagania  określone  w  specyfikacji.  Odwołujący  nie  odniósł  się  również  do 

złożonego  przez  Zamawiającego  oraz  Przystępującego  wyciągu  z  instrukcji  użytkownika 

oprogramowania 

BCODERS 

WPN 

v.11.4.10.2019 

potwierdzającego 

spełnienie 

kwe

stionowanych  przez  wykonawcę  funkcjonalności,  polegając  i  wywodząc  korzystne  dla 

siebie 

wnioski na instrukcji dotyczącej innej wersji programu, tj. v.19.11.17.  

Wskazać  również  należy,  iż  także  użytkownicy  ww.  oprogramowania,  tj.  Szkoła 

Podstawowa  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr  6  w  Siedlcach  oraz  Centrum  Kształcenia 

Zawodowego  w  Siedlcach,  do  których  wystąpił  Zamawiający,  potwierdzili,  że 

oprogramowanie  BCODERS  WP

N  (wersja  v11.4.10.2019)  posiada  funkcje:  1)  włączania  

i  wyłączania komputerów  uczniowskich pod kontrolą nauczyciela,  2)  wysyłania  i  odbierania 

plików  z  danymi  każdego  ucznia,  3)  oceny  koleżeńskiej  stanowiącej  możliwość zachęcania 

uczniów  do  oceny  odpowiedzi  innych  uczniów  oraz  możliwość  zaznaczania,  czy  dana 

odpowiedź  jest  poprawna  bądź  nie  oraz  z  wyświetlaniem  wyników  na  ekranie  komputera,  

4) możliwość automatycznego umieszczania w pliku PDF wszystkich elementów związanych  

z  omawianymi  zagadnieniami,  k

tóry  posłuży  każdemu  z  uczniów  do  powtórzenia  materiału 

oraz 5) interfejs użytkownika, dokumentacja i pomoc w języku polskim. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum ZSK w 

ww. zakresie, nie potwierdził się.  

Za  niezasadny  Izba  uznała  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  24  

ust. 4 ustawy  Pzp poprzez  zaniechanie  wykluczenia  a  w konsekwencji odrzucenia  oferty  wykonawcy 

konsorcjum  firm  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie  

i  BCODERS  S.A.  w  Warszawie  z  uwagi  na  przedstawienie  przez  wykonawcę  informacji 

wprowadz

ających  w  błąd  Zamawiającego,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu. 

W świetle art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

wskazuje,  iż  wykluczenie  wykonawcy  na  ww.  podstawie  prawnej  możliwe  jest  

w  przypadku łącznego wystąpienia okoliczności,  o których mowa w  tej regulacji.  Powyższa 

podstawa  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  znajdzie  zatem  zastosowanie,  jeżeli 

wykonawcy  będzie można przypisać lekkomyślność  lub  niedbalstwo w  zależności  od  stanu 

jego świadomości. Przy lekkomyślności dłużnik (wykonawca) zdaje sobie sprawę z tego, że 

określone  zachowanie  może  prowadzić  do  naruszenia  zobowiązania,  ale  bezpodstawnie 

sądzi, iż uda mu się jednak tego uniknąć. Przy niedbalstwie natomiast dłużnik (wykonawca) 


nie  zdaje  sobie  sprawy,  choć  powinien,  że  określone  zachowanie  prowadzić  będzie  do 

naruszenia przez niego zobowiązania.  

Z kolei  pod pojęciem „informacje wprowadzające  w  błąd  zamawiającego”,  o których 

mowa  w  ww.  przepisie  należy  rozumieć  takie  informacje,  które  pozostają  w  sprzeczności  

z  istniejącym  stanem  faktycznym.  Innymi  słowy  są  to  informacje  nieprawdziwe,  niezgodne  

z  rzeczywistością,  a  których  podanie  przez  wykonawcę  skutkuje  mylnym  przekonaniem 

zamawiającego co do istniejącej rzeczywistości. Istotna jest zatem treść informacji podanych 

przez  wykonawcę,  jak  również  to  jaki  skutek  mogły  one  wywołać  w  świadomości  danego 

zamawiającego.  Jednocześnie  podkreślić  należy,  iż  w  świetle  ww.  przepisu  wykluczeniu 

podlega  wykonawca  za  podanie  wprowadzających  w  błąd  informacji,  które  nie  muszą 

wpływać na działania zamawiającego, ale wystarczy, że mogą mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu.  

Ponadto do informacji mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  co  do  zasady,  można  zaliczyć 

informacje stanowiące podstawę wyboru oferty  najkorzystniejszej, wykluczenia wykonawcy, 

czy też odrzucenia jego oferty. 

W  ocenie  Izby  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  Odwołujący  nie  wykazał,  iż  

w odniesieniu do Konsorcjum ZSK zostały spełnione wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

Pzp 

przesłanki warunkujące wykluczenie wykonawcy z postępowania. 

Wskazać  należy,  iż  Odwołujący  zarzucał,  że  zaoferowane  przez  Konsorcjum  ZSK 

oprogramowanie  BCODERS  WPN 

v.11.4.10.2019,  wbrew  wymogowi  Zamawiającego,  nie 

było  rozwiązaniem  powszechnie  używanym  przez  szkoły  oraz  że  w  dacie  składania  ofert 

wskazane  przez  ww.  wykonawcę  w  wyjaśnieniach  z  dnia  13  stycznia  2020  r.  placówki 

edukacyjne 

nie dysponowały  tym  oprogramowaniem.  Powyższe okoliczności  w  ocenie Izby 

nie zostały przez Odwołującego wykazane. 

W  pierwszej  kolejności,  za  Zamawiającym,  Izba  wskazuje,  iż  na  gruncie  SIWZ 

Zamawiający nie wymagał, aby oprogramowanie było „powszechnie” używane przez szkoły. 

W  dniu  29  października  2019  r.  dokonał  zmiany  SIWZ,  w  ramach  której  zrezygnował  

z  konieczności  wykazania  powszechności  wykorzystywania  oprogramowania  oferowanego 

przez  wykonawców.  Podkreślenia  wymaga,  iż  dokonując  zmiany  SIWZ  w  ww.  zakresie 

Zamawiający  nie  określił  minimalnej  liczby  placówek  edukacyjnych  wykorzystujących 

oprogramowanie określone w ofercie wykonawcy. 

Następnie  Izba  wskazuje,  iż  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  Konsorcjum  ZSK 

pismem z dnia  3 i 8 stycznia 2020 r. 

do złożenia wyjaśnień treści oferty, poprzez wskazanie, 

czy 

zaoferowane  przez  wykonawcę  oprogramowanie  do  zarządzania  pracownią 

komputerową  i  szkoleniami  BCODERS  WPN  (wersja  v.11.4.10.2019,  polska  wersja 

językowa)  jest  rozwiązaniem  istniejącym  na  rynku,  wykorzystywanym  w  placówkach 


edukacyjnych  oraz 

zwrócił  się  o  podanie  co  najmniej  dwóch  placówek  edukacyjnych,  

w  których  jest  ono  stosowane.  Wykonawca  Konsorcjum  ZSK  w  złożonych  wyjaśnieniach 

potwierdził spełnianie ww. wymogu Zamawiającego oraz przedstawił listę czterech placówek 

edukacyjnych, w 

których zaoferowane oprogramowanie jest stosowane. 

Kolejno  Izba  wskazuje,  że  nie  można  zgodzić  się  z  twierdzeniem  Odwołującego,  iż 

Z

amawiający  nie  zweryfikował  przedłożonego  przez  Konsorcjum  ZSK  wykazu  szkół,  

w których oprogramowanie jest używane. Jak wykazał w toku rozprawy Zamawiający w dniu 

18 lutego 2020 r. 

wystąpił do trzech placówek edukacyjnych, w których zgodnie z deklaracją 

Przystępującego  wykorzystywane  jest  oprogramowanie,  uzyskując  stosowną  informację  od 

dwóch  podmiotów,  tj.  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr  6  w  Siedlcach 

oraz  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  w  Siedlcach,  które  potwierdziły,  iż  na  dzień  

6 grudnia 2019 r. ww. oprogramowanie było wykorzystywane w placówkach.  

Z  kolei  Odw

ołujący  w  toku rozprawy,  na  potwierdzenie  prezentowanego  w  zakresie 

przedmiotowego  zarzutu  stanowiska

,  złożył  dowód  w  postaci  korespondencji  elektronicznej  

z  dnia  10  i  14  lutego  2020  r.  z  przedstawicielami 

Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami 

Integracyjnymi 

nr  6  w  Siedlcach  wraz  z  treścią  pytań  skierowanych  m.in.  do  ww.  szkoły.  

W tym miejscu wskazać należy, iż obie wiadomości elektroniczne zostały „podpisane” przez 

różne  osoby,  odpowiednio  przez  p.  G.  P.  Kierownika  Gospodarczego  oraz  p.  D.  S.,  jak 

również  zostały  wysłane  z  różnych  adresów  e-mail.  Dalej  Izba  wskazuje,  iż  stanowiska 

wyrażone 

obu 

wiadomościach 

elektronicznych 

nie 

były 

spójne.  

W  wiadomości  z  10  lutego  2020  r.  wskazano  bowiem,  iż  szkoła  obecnie  korzysta  

z  miesięcznej  wersji  testowej  programu  BCODERS  WPN  oraz  że  po  tym  czasie  zamierza 

nabyć  program  na  stałe,  co  też  zdaniem  Odwołującego  przesądzało,  że  placówka  nabyła 

oprogramowanie  w  styczniu  2020  r.,  zatem  po  upływie  terminu  składania  ofert  

w niniejszym 

postępowaniu. Z kolei w wiadomości z 14 lutego 2020 r. wskazano, że program 

BCODERS WPN został zainstalowany w szkole w listopadzie 2019 r. oraz że szkoła obecnie 

posiada  wersję  v11.4.10.2019  pozyskaną  w  ramach  nieodpłatnego  użytkowania 

oprogramowania  z  dnia  19  sierpn

ia  2019  r.  Ponadto  do  ww.  wiadomości  załączono  ofertę 

nieodpłatnego  użytkowania  oprogramowania  BCODERS  WPN  z  19  sierpnia  2019  r. 

zaadresowaną do ww. Szkoły przez BCODERS S.A. 

Izba  wskazuje,  że  analiza  ww.  dowodów  złożonych  przez  Odwołującego  nie 

potwierdza stanowiska wykonawcy

, jakoby Konsorcjum ZSK podało nieprawdziwe informacje 

w  zakresie  zaoferowanego  oprogramowania. 

Zauważyć  należy,  iż  Odwołujący  nie  podjął 

żadnych czynności wyjaśniających rozbieżności w zakresie stanowiska Szkoły Podstawowej  

z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr  6  w  Siedlcach,  co  do  daty  rozpoczęcia  korzystania  

oprogramowania  BCODERS  WPN,  poprzestając  na  stanowisku  zawartym  w  wiadomości 

elektronicznej  z  10  lutego  2020  r.,  z  którego  wywodził  korzystne  dla  siebie  skutki  prawne, 


domagając się przy tym czynności najdalej idącej w skutkach dla wykonawcy, tj. wykluczenia 

z  postępowania.  Co  więcej,  dokonując  oceny  ww.  dowodów,  większą  moc  dowodową 

należało zdaniem Izby przypisać wiadomości elektronicznej z 14 lutego 2020 r., która została 

dodatkow

o  poparta  ofertą  nieodpłatnego  użytkowania  oprogramowania  BCODERS  WPN  

z dnia 19 sierpnia 2019 r. 

Zauważyć również należy, iż Odwołujący nie podważył wyjaśnień 

Konsorcjum  ZSK  w  przedmiocie  korzystania  z  ww.  oprogramowania  przez  pozostałe 

placówki edukacyjne wskazane w piśmie z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Okoliczność,  iż  obie  wiadomości  elektroniczne  zostały  wysłane  z  różnych  adresów  

e-

mail  Izba  uznała  za  bez  znaczenia  w  przedmiotowej  sprawie.  Nie  sposób  bowiem 

wykluczyć, iż pracownicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, 

korzysta

ją  z  kilku  adresów  elektronicznych.  Ponadto  zauważyć  należy,  iż  Zamawiający 

skierował  wniosek  o  udzielenie  informacji  w  zakresie  przedmiotowego  oprogramowania  na 

obydwa adresy e-mail

, z których wysłane zostały odpowiedzi Odwołującemu. 

Reasumując,  stwierdzić  należy,  iż  Odwołujący  nie  wykazał  zasadności  wykluczenia 

wykonawcy  Konsorcjum  ZSK  z  przedmiotowego  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1 

pkt 17 ustawy Pzp, a w konsekwencji uznania oferty wykonawcy z

a odrzuconą stosownie do 

treści  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp.  W  szczególności  nie  wykazał,  by  ww.  wykonawca 

wprowadził Zamawiającego w błąd w zakresie wymogu, by oferowane oprogramowanie było 

rozwiązaniem istniejącym na rynku, wykorzystywanym w placówkach edukacyjnych.  

Za  niewykazany 

Izba  uznała  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12,  art.  22  ust.  1  

pkt  2  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  czynności  wykluczenia  wykonawcy 

Konsorcjum 

ZSK, 

który 

nie 

wykazał 

spełniania 

warunków 

udziału  

postępowaniu  dotyczących  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  a  w  konsekwencji  zaniechania 

uznania 

oferty 

ww. 

wykonawcy 

za 

odrzuconą, 

jak 

również 

zarzut 

naruszenia  

art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania 

ww. wykonawców do złożenia wyjaśnień 

dotyczących  oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  ewentualnie 

zaniechania 

wezwania 

ww. 

wykonawców 

do 

uzupełnienia 

oświadczeń  

i dokumentów. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został 

zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku  podstaw 

wykluczenia. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). 

W

ykonawca 

Konsorcjum 

ZSK 

na 

potwierdzenie 

spełniania 

warunków 

udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykazał się m.in. realizacją dostawy 

sprzętu  komputerowego  z  48  miesięcznym  okresem  serwisu  do  13  lokalizacji  zamawiającego  (PGE 

Górnictwo 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

siedzibą  

w  Bełchatowie)  w  ramach  zamówienia  realizowanego  przez  konsorcjum  w  składzie:  Asseco  Data 

Systems  S.A.,  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.,  Asseco  Poland  S.A.  oraz 


PROXIMUS  S.A. 

Wartość  ww.  zamówienia  stanowiła  kwotę  5 263 098,66  zł  brutto,  przy  czym  jak 

wyjaśnił  wykonawca  Konsorcjum  ZSK  w  piśmie  z  dnia  28  stycznia  2020  r.  wartość  sprzętu 

komputerowego  w  zakresie  759  sztuk  komputerów  stacjonarnych  oraz  204  sztuk  notebooków 

wynosiła 4 196 063,82 zł brutto.  

Z

daniem  Odwołującego,  wykonawca  Konsorcjum  ZSK  nie  wykazał,  iż  w  ramach  ww. 

konsorcjum  realizującego  umowę  na  rzecz  PGE  Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  z 

siedzibą w Bełchatowie, to spółka Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.  odpowiadała za 

dostawy, 

na 

które 

wykonawca 

powołał 

się 

niniejszym 

postępowaniu  

w celu wykazania posiadanego doświadczenia.  

Co do zasady Izba 

podziela stanowisko prezentowane przez Odwołującego i tezy wynikające 

z  w  wyroku  TSUE  z  dn.  4.05.2017  r.  w  sprawie  C-387/14  ws.  Esaprojekt

,  jednakże  w

okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  Odwołujący  nie  udowodnił,  by  wykonawca  Zakład 

Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  nie  nabył  doświadczenia  polegającego  na 

dostawie  sprzętu  komputerowego  o  wymaganej  wartości  do  poszczególnych  lokalizacji 

zamawiającego 

ramach 

realizowanej 

na 

rzecz 

PGE 

Górnictwo  

i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie umowy. Słusznie w ocenie Izby podnosił 

Zamawiający i Przystępujący, iż Odwołujący przedmiotowy zarzut oparł na automatycznym założeniu, 

iż  wykonawca  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  nie  brał  udziału  w  realizacji  ww. 

zamówienia w sposób czynny i nie nabył stosownego doświadczenia. W ocenie Izby Odwołujący takiej 

okoliczności nie udowodnił. 

W tym  miejscu  za  wyrokiem  Izby  z  dnia  31  sierpnia  2018  r.  sygn.  akt:  KIO  1613/18 

wskazać  należy,  że  postępowanie  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą,  jest  postępowaniem 

kontradyktoryjnym, 

nie  zaś  reklamacyjny,  ze  wszystkimi  tego  konsekwencjami  dla  stron 

postępowania.  Tym  samym  w  ramach  toczącego  się  przed  Izbą  procesu  strony  są 

zobligowane  do  popierania  swoich  twierdzeń  stosownymi  dowodami,  jak  również  powinny 

reagować  na  oświadczenia  oraz  zarzuty  formułowane  przez  przeciwników  procesowych.  

W  takim  procesie  rola  organu  orzekającego  ogranicza  się  w  zasadzie  do  stania  na  straży 

gwarancji  procesowych  stron,  tj.  udzielania  głosu  na  równych  zasadach,  dopuszczaniu  

i  przeprowadzaniu 

wnioskowanych przez uczestników postępowania dowodów i  w zakresie 

merytorycznego rozpoznania ocena zgromadzonego materiału dowodowego oraz dokonanie 

subsumcji  ustalonego  stanu  faktycznego  pod  adekwatne  normy  prawne  (wskazane  

w odwołaniu jako zarzuty) – tak w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2010 r. sygn. 

akt  II  UK  286/09.  Charakter  postępowania  (kontradyktoryjność)  powoduje,  że  strony  

i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów  na 

potwierd

zenie faktów, z których wywodzą określone skutki prawne. Powołując w tym miejscu 

regulację  art.  14  ustawy  Pzp  i  przechodząc  do  art.  6  ustawy  Kodeks  cywilny  ciężar 

udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Należy 

zatem 

wskazać, iż właśnie z tej zasady wywodzi się reguła procesowa ujęta w art. 190 ust. 1 


ustawy  Pzp.  Przepis  art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie 

wymaganie  udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie 

określonych  skutków  prawnych  oraz  usytuowanie  ciężaru  dowodu  danego  faktu  po  stronie 

osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.  

W ocenie Izby w okolicznościach niniejszej sprawy Odwołujący nie udźwignął ciężaru 

dowodowego  w  zakresie  ww.  zarzutu.  W  istoc

ie  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych 

dowodów  potwierdzających  własne  twierdzenia,  jakoby  wykonawca  Zakład  Systemów 

Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  w  ramach  umowy  wykonywanej  na  rzecz  PGE  Górnictwo  

i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  z  siedzibą  w  Bełchatowie  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o zamówienie nie odpowiadał za dostawy sprzętu komputerowego. 

Z  uwagi  na  powyższe  brak  było  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  Konsorcjum 

ZSK z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 

w  zw.  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp,  a  w  konsekwencji  uznania  oferty  ww.  wykonawcy  za 

odrzuconą, czy też zastosowania względem ww. wykonawcy instytucji określonych w art. 26 

ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 

W  konsekwencji  powyższego  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  3 

ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy 

Konsorcjum  ZSK,  jak  również  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców, nie potwierdziły się. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku 

postępowania. Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z  2018 r. po

z. 972 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego 

Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia. Izba, mając na 

uwadze treść §  3 pkt  2 lit.  b ww.  rozporządzenia,  nie uwzględniła  wniosku  Zamawiającego  

o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika zawartego w odpowiedzi na odwołanie 

z uwagi na brak przedstawienia do akt sprawy 

rachunków/faktur świadczących o poniesieniu 

tych kosztów oraz o ich wysokości. 

Przewodniczący:      ……………………………..   wiper-pixel