KIO 27/20 WYROK dnia 22 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

WYROK 

z dnia 22 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicząca: 

Monika Kawa-

Ogorzałek 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  21  stycznia  2020r.,  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę Komercyjne Linie Autobusowe LUZ sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Niemodlin, 

przy  udziale  wykonawcy:  P.  P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  EUROTAM  Z.  P.  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego  

orzeka: 

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy:  P.  P.  prowadzącego  działalność  gospodarczą 

pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EUROTAM na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

powtórną ocenę i badanie ofert. 

2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł (siedem tysięcy 

pięćset złotych) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

2.2. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 11 683 zł 68 gr (jedenaście 

tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy) z tytułu zwrotu kosztów 

poniesionych  na  wpis  od  odwołania,  wynagrodzenie  pełnomocnika,  opłatę  od 

pełnomocnictwa oraz zwrot kosztów dojazdu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu. 

Przewodniczący: .............................................. 


UZASADNIENIE 

Zamawiający – Gmina Niemodlin prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.; dalej: „Pzp”) pn. „Dowóz uczniów 

do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod numerem 634612-N-2019. 

W dniu 7 stycznia 2020 r. wykonawca Komercyjne Linie Autobusowe LUZ sp. z o.o. z 

siedzibą  w  Opolu  (dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie od niezgodnych z prawem czynności i zaniechań Zamawiającego, to jest od: 

czynności  wyboru  oferty  Z.  P.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  „EUROTAM”  Z.  P.  (dalej  „EUROTAM”  lub 

„Przystępujący”) jako najkorzystniejszej, 

zaniechania przez  Zamawiającego  czynności  wykluczenia Przystępującego z 

udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  91  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  2  pkt  3  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  Pzp 

przez dokonanie przez Zamawiającego oceny oferty „EUROTAM” w sposób odbiegający od 

określonego  w  Rozdziale  XIV  SIWZ  pkt  2.2)  kryterium  „emisja  spalin”,  a  w  konsekwencji 

dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  „EUROTAM”  w  sposób  niezgodny  z 

przepisami Pzp, 

art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  przez  zaniechanie  wykluczenia  „EUROTAM”  z 

postępowania  pomimo,  iż  wykonawca  ten  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  w  zakresie  spełniania  przez  pojazd  wskazany  na  trasie  1  normy  EURO  4, 

podczas, gdy pojazd ten takiej normy nie spełnia, 

art.  22  ust.  1  pkt  2  P

zp  i  art.  22  ust.  1b  pkt  3  Pzp  poprzez  błędne  uznanie 

przez Zamawiającego, że „EUROTAM” wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie opisanym w Rozdziale V pkt 1.3) 

c) SIWZ, 

art. 22a ust. 3 i 6 P

zp w zw. z art. 22a ust. 2 Pzp przez błędne uznanie przez 

Zamawiającego,  że „EUROTAM”  polegając na  zdolnościach  technicznych innego podmiotu 

potwierdził  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  udowodnił  Zamawiającemu,  że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnym zasobem podmiotu trzeciego. 


W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, 

nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

nakazanie Zamawiającemu wykluczenie EUROTAM z udziału w postępowaniu 

oraz odrzucenia jego oferty. 

Uzasadniając odwołanie Odwołujący wskazał, że zgodnie z zapisami SIWZ jednym z 

kryteriów  oceny  ofert  wskazanych  w  rozdziale  XIV  było  kryterium  środowiskowe  -  emisja 

spalin, któremu Zamawiający nadał wagę 20 %. Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 

otrzymywała oferta wykonawcy, którego pojazdy, jakie będą używane w ramach świadczenia 

usługi, spełniają co najmniej normy emisji spalin EURO 4. 

Zamawiający ustalił, że przyzna dla: 

a) 

pojazdu spełniającego normę poniżej EURO 4 -0 pkt; 

b) 

pojazdu  spełniającego normę EURO  4  -2 pkt  na  poszczególnej  trasie (jest  5 

tras - 

5 pojazdów spełniających normę EURO 4 -2 pkt x 5 tras daje łącznie 10 pkt); 

c) 

pojazdu  spełniającego  normę  EURO  5  lub  wyższą  -  4  pkt  na  poszczególnej 

trasie (jest 5 tras - 

5 pojazdów spełniających normę EURO 5 lub wyższą - 4 pkt x 5 tras daje 

łącznie 20 pkt). 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  z  zestawienia  ocenionych  ofert  wynika,  iż  EUROTAM  w 

kryterium „Emisji Spalin” otrzymał 14 punktów. W złożonej przez siebie ofercie oświadczył on 

bowiem, że na trasie 1 będzie używał pojazdu spełniającego normę EURO 4, za co otrzymał 

2 pkt. W wykazie środków transportu (wykaz wypełniony na podstawie wzoru Załącznika nr 6 

do  SIWZ),  wykonawca ten  wskazał,  że na  trasie  nr  1  będzie używał  autobusu, którego  rok 

produkcji  to  2005.  Odwołujący  podniósł,  że  autobus  wskazany  na  trasie  nr  1  z  2005  roku 

produkcji nie spełniał w sposób fabryczny normy EURO 4, o czym Przystępujący doskonale 

zdawał  sobie  sprawę  oświadczając  w  wykazie  środków  transportu,  iż  autobus  ten  posiada 

nowy  silnik  spełniający  normę  EURO  4.  Kolejno  Odwołujący  podniósł,  że  Przystępujący 

załączył  do  wykazu  środków  transportu  fakturę  nr  FA  1312/2019  z  dnia  5  grudnia  2019r. 

sprzedaży silnika DAF LF EURO 4 oraz usługi dostawy oraz oświadczył w wykazie środków 

transportu,  że  pojazd  używany  na  trasie  nr  1  posiada  nowy  silnik,  co  w  żaden  sposób  nie 

potwierdza, że pojazd ten spełnia normę EURO 4. Według Odwołującego nie sposób uznać 

tylko na podstawie przedłożonej faktury, bez zwrócenia się z zapytaniem do producenta, czy 

pojazd spełnia normę EURO 4. Zamawiający bowiem wymagał, aby to pojazd spełniał daną 

normę  EURO,  a  nie  jego  silnik  i  za  to  zgodnie  z  zapisami  SIWZ  przyznawał  odpowiednią 

liczbę  punktów.  Dodał,  że  z  przedstawionego  dowodu  zakupu  nie  wynika  nawet,  że  sam 

silnik  spełnia  normę  EURO  4.  Brak  jest  wskazania  numeru  silnika  na  podstawie  którego 


można byłoby przeprowadzić jego weryfikację. Ponadto, z posiadanych przez Odwołującego 

informacji  wynika,  iż  pojazd  wskazany  do  obsługi  trasy  nr  1  jest  fabrycznie  wyposażany  w 

silnik innego producenta, co dodatkowo podważa wiarygodność złożonego przez EUROTAM 

oświadczenia 

Odwołujący podkreślił, że sama wymiana silnika EURO 3 na EURO 4 nie spowoduje 

automatycznie podwyższenia normy pojazdu do EURO 4. Sprawdzając poziom emisji spalin 

dokonuje się pomiarów kilku wskaźników: CO - tlenki węgla, HC - węglowodory, NOX - tlenki 

azotu,  PM  - 

pył  zawieszony/cząstki  stałe.  Maksymalne  limity  to  odpowiednio  0,5g/km,  0,3 

g/km,  0,25g/km,  0,025g/km  dla  EURO  4  oraz  0,64g/km,  0,56g/km,  0,5g/km,  0,05g/km  dla 

EURO 3. Sam silnik nie jest w stanie spełnić tych norm i do właściwego funkcjonowania w 

odniesieniu do CO, HC i NOX potrzebuje jeszcze współdziałającego systemu oczyszczania 

spalin EGR  - 

układ recyrkulacji spalin, lub SCR - selektywna redukcja katalityczna, lub obu 

tych  systemów  łącznie.  W  efekcie  ich  działania  powstaje  wolny  azot  i  para  wodna.  W 

odniesieniu  do  PM  potrzeba  natomiast  dodatkowego  filtra  cząstek  stałych  powodującego 

dopalanie i tym samym zmniejszanie lub całkowite zatrzymanie wydostających się z silnika 

(w  wyniku spalania paliwa) cząstek stałych. Wspomniane systemy były  montowane jedynie 

do  fabrycznie  nowych  pojazdów  spełniających  normę  EURO  4,  a  po  odpowiednich 

modyfikacjach również do późniejszych, spełniających normę EURO 5 lub wyższą. 

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  stwierdził,  że  aby  pojazd  wyprodukowany  w 

r. spełniał normę EURO 4 musi zostać w nim nie tylko wymieniony silnik na spełniający 

normę  EURO  4,  ale  również  zamontowane  muszą  zostać  odpowiednie  systemy 

oczyszczania  spalin  i  filtry.  Ponadto,  zmiana  normy  z  EURO  3  na  EURO  4  musi  zostać 

wpisana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w pozycji „Adnotacje Urzędowe”. 

Biorąc  więc  pod  uwagę  kryteria  oceny  ofert  w  kategorii  „emisja  spalin”  Odwołujący 

wskazał, że EUROTAM w zakresie pojazdu używanego na trasie nr 1 nie powinien otrzymać 

2 pkt, gdyż pojazd ten spełnia normę poniżej EURO 4, a Wykonawca ten nie wykazał, aby 

było  inaczej  tj.  nie  przedstawił  dowodu  rejestracyjnego  oraz  certyfikatu  potwierdzającego 

sp

ełnianie przez  pojazd normy  EURO  4. Wykonawca bowiem  wiedział,  że autobus, którym 

dysponuje  na  trasie  nr  1  nie  spełnia  fabrycznie  normy  EURO  4  i  wymaga  „przeróbek”. 

Podkreślić trzeba, że wykonawca musiał dysponować pojazdem o normie EURO 4 na trasie 

1 (jak 

oświadczył w ofercie) na dzień otwarcia ofert, gdyż stanowiło to kryterium oceny ofert. 

W  konsekwencji  więc,  Odwołujący  stwierdził,  że  skoro  pojazd  wskazany  przez 

EUROTAM na trasie nr 1 nie spełnia normy EURO 4, to oświadczenie złożone przez niego w 

oferc

ie  jest  nieprawdziwe.  W  związku  z  powyższym  Przystępujący  co  najmniej  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  podejmowane  przez  niego  decyzje  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  w  zakresie  spełniania  przez  pojazd  wskazany  na 


trasie 1 normy EURO 4, podczas, gdy pojazd ten takiej normy nie spełnia. Zamawiający więc 

winien 

wykluczyć tego wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia jest oczywisty. Gdyby Zamawiający wiedział, że pojazd używany na trasie nr 1 

przez tego wykonawcę nie spełnia normy EURO 4, nie przyznałby temu Wykonawcy 2 pkt. 

Różnica  2  pkt  spowodowałaby,  że  oferta  tego  Wykonawcy  nie  zostałaby  wybrana  jako 

najkorzystniejsza.  Różnica  bowiem  między  punktacją  Odwołującego,  a  Wykonawcy 

„EUROTAM” wynosiła jedynie 1,33 pkt. 

Kolejno  Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  rozdziałem  V  SIWZ  „Warunki  udziału  w 

p

ostępowaniu”  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają 

warunki  udziału  dotyczące  m.  in.  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Zamawiający 

wskazał,  że uzna  warunek za spełniony, jeżeli  wykonawca wykaże, że dysponuje lub będą 

dyspon

ować potencjałem technicznym, czyli środkami transportu sprawnymi technicznie, na 

poszczególnych trasach, do przewozu co najmniej następującej liczby osób: 

„- TRASA 1: środek transportu zapewniający przewóz 40 uczniów oraz opiekuna”. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  Przystępujący  w  wykazie środków  transportu na  trasie nr  1 

wskazał autobus posiadający jedynie 41 miejsc siedzących, co oznacza, że jedna osoba nie 

będzie miała miejsca siedzącego, mimo, iż Zamawiający w SIWZ wymagał, aby każdy uczeń 

oraz  opiekun  mieli  za

pewnione  miejsca  siedzące.  Podkreślenia  bowiem  wymaga  fakt,  że  z 

41  miejsc  siedzących  jedno  musi  być  zarezerwowane  dla  kierowcy.  Pozostałych  miejsc 

zostanie  40,  a  wi

ęc  jeden  z  uczniów  lub  opiekun  takiego  miejsca  siedzącego  mieć  nie 

będzie,  co  jest  niezgodne  z  wymogami  stawianymi  przez  Zamawiającego  w  SIWZ.  Mając 

powyższe na uwadze, Odwołujący stwierdził, że Przystępujący nie spełnił warunku udziału w 

postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  a  mimo  to,  Zamawiający 

bez  przeprowadzenia  jak

iejkolwiek  dodatkowej  weryfikacji  dokonał  czynności  wyboru  jego 

oferty jako najkorzystniejszej.  

Kolejno  Odwołujący  wskazał,  że  Przystępujący  nie  dysponuje  odpowiednią  ilością 

autobusów  w  ramach  swojej  licencji,  a  więc  nie  zapewni  w  sposób  zgodny  z  ustawą  o 

transporcie drogowym środków transportu na 5 wymaganych przez Zamawiającego trasach. 

Zgodnie  bowiem  z  danymi  pobranymi  z  rejestru  KREPTD  prowadzonego  przez  Inspekcję 

Transportu Drogowego dla EUROTAM z dnia 7  stycznia  2020 r.  posiada on  zezwolenie na 

wyko

nywanie  zawodu  przewoźnika  drogowego  w  zakresie  osób,  z  liczbą  pojazdów:  0. 

Posiada  on  również  licencję  wspólnotową  w  zakresie  osób  (która  również  zezwala  na 

krajowy przewóz osób) z liczbą pojazdów: 4. 

Ponadto Odwołujący podkreślił, że wykonawca „EUROTAM” do swojej oferty załączył 

zobowiązanie  podmiotu  innego  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych 

zasobów. Udostępniający zasoby zobowiązał się do udostępnienia 26 osobowego autobusu 


Mercedes  Sprinter,  nr  rej  OB.  6709A,  rok  prod.  2011,  norma  emisji  spalin  EURO  5.  Jak 

wynika  z  wykazu  środków  transportu,  pojazd  ten  miał  być  używany  przez  Przystępującego 

na  trasie  nr  5.  Jednakże,  jak  wynika  z  danych  pobranych  z  rejestru  KREPTD  Wykonawca 

„EUROTAM”  nie  dysponuje  jeszcze  tym  pojazdem  („EUROTAM”  dysponuje  jedynie  4 

wypisami, więc nawet gdyby miał więcej pojazdów to i tak nie może nimi legalnie wykonywać 

przewozów  -  uzyskanie  dodatkowych  wypisów  to  okres  2-3  tygodni),  a  dopóki  nie  dokona 

zmiany  danych  w  rejestrze,  pojazd  ten  nie  zostanie  objęty  jego  licencją.  P.  P.  nie  może 

zgodnie z w/w przepisami odstępować ani przenosić uprawnień ze swojej licencji (nie będzie 

on  podwykonawcą,  gdyż  oświadczył,  że  pojazd  zostanie  oddany  do  realizacji  zamówienia 

bez  czynnego  udziału  podmiotu  udostępniającego).  Skoro  dowóz  uczniów  miał  być 

realizowany od dnia 7 stycznia 

2020 r., a zmiana danych nie została na ten dzień dokonana, 

to nie można uznać, iż Przystępujący dysponuje potencjałem technicznym i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Co więcej, Przystępujący wskazał, w wykazie środków transportu, 

iż dysponuje jeszcze 4 innymi autobusami, jednak jak wynika z danych pobranych z rejestru 

KREPTD  do  licencji  wspólnotowej  zgłosił  liczbę  pojazdów  w  liczbie  4.  Zamawiający  zdaje 

sobie sprawę, że pojazdy Przystępujący używane są również do realizacji innych zamówień 

dla  tego  Zamawiającego  (postępowanie  o  numerze  CUW.261.2.2019  -  zadanie  nr  1  oraz 

zadanie  nr  3).  Wykonawca  ten  nie  będzie  wiec  mógł,  nie  naruszając  przepisów  ustawy  o 

transporcie  drogowym,  podstawić  taboru  zastępczego,  ani  nawet  rozpocząć  wykonywania 

usługi,  skoro  zgłosił  do  swojej  licencji  dysponowanie  jedynie  czteroma  autobusami,  a 

wszystkie  z  nich  będą  używane  na  podstawowych  trasach  wskazanych  przez 

Zamawiającego.  Odwołujący  wskazał,  również,  że  z  zobowiązania  P.  P.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  NAVA-TRANS  Transport  Osobowy  do  oddania  do 

dyspozycji 

Przystępujący  niezbędnych  zasobów  nie  wynika  na  jaki  okres  zostanie 

Przystępujący udostępniony autobus 26 osobowy Mercedes Sprinter, nr rej. OB 6709A, rok 

prod.  2011,  norma  emisji  spalin  EURO  5.  Ze  zobowiązania  tego  nie  wynika  również  na 

podstawie  jakiego  tytułu  prawnego  Przystępujący  będzie  dysponował  tym  pojazdem. 

Ponadto  z  wiedzy  Odwołującego  wynika,  że  udostępniony  zasób  tj.  autobus  26  osobowy 

Mercedes  Sprinter,  nr  rej.  OB  6709A,  rok  prod.  2011,  norma  emisji  spalin  EURO  5  jest 

wykorzystywany  do  dowozu  uczniów  niepełnosprawnych  z  autyzmem  do  Zespołu 

Niepublicznych  Szkół  w  Kup  w  roku  szkolnym  2019/2020.  Z  tego  też  względu  tj.  braku 

rzeczywistej  możliwości  udostępnienia  pojazdu  z  uwagi  na  jego  zaangażowanie  w  innym 

zamówieniu P. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NAVA-TRANS Transport 

Osobowy  nie  wskazał  w  swoim  zobowiązaniu  ani  okresu,  ani  na  podstawie  jakiego  tytułu 

prawnego  udostępni  autobus  (czy  będzie  to  dzierżawa  czy  użyczenie),  gdyż  w 

rzeczywistości  nie  zamierzał  tego pojazdu  udostępnić  EUROTAM.  Przystępujący  polegając 

na  zdolnościach  technicznych  innego  podmiotu  nie  potwierdził  więc  spełniania  warunków 


udziału w postępowaniu i nie udowodnił Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował  niezbędnym  zasobem  podmiotu  trzeciego,  wobec  czego  Zamawiający  był 

zobowiązany do zastosowania art. 22a ust. 6 Pzp. 

Przystępujący  w  piśmie  procesowym  z  dnia  9  stycznia  2020r.  wniósł  o  oddalenie 

odwołania w całości.  

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego, iż pojazd mający być używany na trasie nr 1 

nie  może  spełniać  norm  EURO  4  z  uwagi  na  fakt,  iż  został  wyprodukowany  w  2005  r., 

podtrzym

ał  oświadczenie  złożone  w  toku  składania  oferty,  że  w  dniu  5  grudnia  2019  r. 

zakupił  silnik  spełniający  normy  emisji  EURO  4,  po  czym  dokonał  wymiany  silnika  oraz 

montażu  odpowiednich  filtrów  i  elementów  instalacji,  w  związku  z  czym  na  dzień  otwarcia 

ofert  po

jazd spełniał  normy  emisji  EURO  4.  Nie zgodził  się  z  twierdzeniami  Odwołującego, 

jakoby spełnianie wymogów technicznych dla przyznania normy emisji spalin EURO 4 mogło 

być  uznane  jedynie  w  przypadku  wystawienia  odpowiedniego  zaświadczenia  EKMT  lub 

wpisu w 

dowodzie rejestracyjnym. Kwestia, czy pojazd spełnia normy spalania EURO IV, jest 

kwestią  techniczną,  która  może  zostać  ustalona  w  toku  badania,  a  nie  wynika  z  faktu 

legitymowania  się  odpowiednim  dokumentem.  Dokumenty  wskazane  przez  Odwołującego 

nie  są  więc  konieczne  na  etapie  wyłaniania  zwycięskiej  oferty  do  stwierdzenia,  iż  pojazd 

spełnia  normy  emisji  EURO  4  a  jedynie  potwierdzają  ten  fakt  w  sposób  formalny.  Brak 

przedłożenia  takich  dokumentów  nie  przesądza  więc  o  tym,  że  pojazd  wymieniony  w 

zgłoszeniu  ofertowym  nie  spełniał  norm  emisji  EURO  4.  W  konsekwencji,  dla  określenia 

momentu, w którym pojazd zgłoszony w zgłoszeniu ofertowym spełniał normy emisji EURO 4 

nie  jest  istotne  dokonania  wpisu  w  dowodzie  rejestracyjnym,  a  moment  przeprowadzenia 

modernizacji 

pojazdu, która  została wykonany  w  pierwszej  połowie grudnia 2019  r.,  a więc 

przed otwarciem ofert. 

Odnosząc się kolejno do zarzutu posiadania 4 wypisów z licencji w KREPTD wskazał, 

iż  zgodnie  z  art.  14  ustawy  o  transporcie  drogowym  przewoźnik  drogowy  jest  obowiązany 

zgłaszać  w  formie  pisemnej,  w  postaci  papierowej  lub  w  postaci  elektronicznej,  organowi, 

który udzielił:  

zezwolenia  na  wykonywanie  zawodu  przewoźnika  drogowego  łub  licencji 

wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art 7a, 

2) licencji, 

o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8 

nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 

W  związku  z  czym  wyjaśnił,  że  nie  przekroczył  terminu  na  zgłoszenie  pojazdu  do 

licencji,  ponieważ  nie  był  on  przeze  niego  używany  przed  przystąpieniem  do  wykonywania 

przedmiotu z

amówienia. 


W  zakresie  zarzutu 

dotyczącego  zgłoszenia  pojazdu  na  trasie  nr  1,  który  umożliwia 

wykonywania  przewozów  przez  41  osób  Przystępujący  oświadczył,  iż  wpisanie  41  miejsc 

stanowiło  jedynie  omyłkę  pisarską,  zaś  pojazd  którym  dysponuje,  posiada  zgodnie  z 

informacją  wpisaną  w  dowodzie  rejestracyjnym  42  miejsca  siedzące  z  kierowcą,  a  zatem 

dysponuje 

pojazdem spełniającym wymogi sprecyzowane w SIWZ. 

Odnosząc  się  do  pozostałych  twierdzeń  Odwołującego,  zaprzeczył  jakoby  pojazdy 

przedstawione w zgłoszeniu były zaangażowane w innych zleceniach, w związku z czym nie 

zachodzą  przeszkody  dla  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  informacjami 

podanymi w zgłoszeniu oferty. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  10  stycznia  2020r.  wniósł  o  jego 

oddalenie w całości. 

Ustosunkowując się do zarzutów Odwołującego dotyczących braku wykazania, przez 

Przystępującego,  aby  pojazdy  wskazane  przez  niego  w  wykazie  środków  transportu 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ spełniały kryteria wymaganego poziomu Europejskiego 

Standardu  Emisji  Spalin  na  poziomie  EURO  4  lub  wyższym,  punktowane  na  podstawię 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ,  Zamawiający  wskazał,  iż  żądanie  przez 

Zamawiającego  od  wykonawcy  dodatkowych  dokumentów  na  potwierdzenie  ww.  faktu 

byłoby sprzeczne normą wyrażoną w art. 25 Pzp  oraz treścią SIWZ. 

Podkreślił,  że  uregulowanie  zawarte  w  przepisie  art.  25  ust.  1  Pzp  ma  na  celu 

ograniczenie  żądań  Zamawiającego  w  zakresie  oświadczeń  i  dokumentów  do  tych 

niezbędnych  do  prawidłowego  przeprowadzenia  postępowania.  Każde  żądanie,  które 

wykraczałoby ponad „niezbędność” przeprowadzenia postępowania, należy, zatem uznać za 

nadmierne, 

co  prowadzi  do  naruszenia  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

zasa

dy  proporcjonalności.  Zamawiający  podkreślił,  iż  posługiwanie  się  przez  wykonawców 

środkami  transportu  o  emisji  spalin  wyższej  niż  EURO  4  nie  stanowiło  dla  niego 

obligatoryjnego warunku udziału w postępowaniu, a jedynie wpływało na kryteria w zakresie 

spos

obu  oceny  oferty.  Jednocześnie  wyjaśnił,  że  nie  ma  obowiązku  szczegółowego 

regulowania w SIWZ w jakiej formie wykonawcy musieli w

ykazać, iż określony pojazd spełnia 

normę emisji spalin uprawniającą do otrzymania dodatkowych punktów w kryterium „emisja 

spal

in”,  co  prowadzi  do  wniosku,  iż  formą  wykazania  ww.  okoliczności  może  być  także 

oświadczenie  Wykonawcy,  co  miało  miejsce  w  niniejszym  postępowaniu.  Co  więcej  tego 

rodzaju  niezweryfikowane 

oświadczenie  złożył  także  sam  Odwołujący  powołując  się  w 

załączniku nr 1 do SIWZ na dysponowanie pojazdami na trasach 1 - 4 spełniających normy 

emisji  spalin  na  poziomie  EURO  5  i  na  trasie  5  - 

EURO  6  i  w  zakresie  prawdziwości 

składanego oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej. 


Odnosząc się do pozostałych zarzutów Zamawiający wskazał, iż określił w SIWZ jako 

jeden  z  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykazanie  przez  wykonawcę  posiadania 

aktualnej licencji do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.). Wykonawca w 

dniu  27  grudnia  2019  r. 

przedłożył  Zamawiającemu  licencję  Nr  0001311  na  wykonywanie 

krajowego transportu drogowego osób wydaną przez Starostę Opolskiego na podstawie art 7 

ust.  2  pkt  1  ustawy 

o  transporcie  drogowym.  Licencja  określa  nazwę  przedsiębiorcy,  jego 

siedzibę,  numer  w  rejestrze  przedsiębiorców,  obszar  prowadzenia  przewozów  oraz  termin 

ważności  licencji. W  ocenie Zamawiającego,  przedłożona  licencja  spełniła warunek  udziału 

tego  w

ykonawcy  w  postępowaniu.  Nadto  zauważył,  że  wykonawca  potwierdził 

dysponowaniem  środkami  transportu  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  składając  ich 

odpowiedni  wykaz  na  załączniku  nr  6  do  SIWZ.  W  załączniku  tym  wykonawca  wykazał 

posiadanie  9  autobusów  (w  tym  jeden  pojazd  pożyczony  na  zasadzie  zobowiązania)  przy 

konieczności realizacji usługi dowozu uczniów do szkół na 5 trasach. 

Według Zamawiającego nie można również zgodzić się z zarzutem Odwołującego w 

zakresie  używania  przez  Przystępującego  przy  realizacji  usługi  dowozu  uczniów  do  szkoły 

pojazdów  firmy  „EUROTAM”  do  realizacji  innych  zamówień  dla  Zamawiającego  w 

postępowaniu  o  numerze  CUW.201.2.2019  —  zadanie  nr  1  oraz  zadanie  nr  3.  W 

postępowaniu  o  numerze  OUW.261.2.2019  Wykonawca  wykazał  dwa  pojazdy  (samochód 

osobowy  oraz  mikrobus)  z  liczbą  miejsc  siedzących  odpowiednio  7  i  9,  a  więc  w  żaden 

sposób pojazdy te nie mogły być używane do realizacji zamówienia w ramach postępowania 

o numerze CU W.261.3.2019. 

Odnosząc się do zarzutu oddania do dyspozycji EUROTAM pojazdu pożyczonego na 

zasadzie zobowiązania od P. P., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NAVA-

TRANS  Transport 

Osobowy”,  Zamawiający  wyjaśnił,  że  P.  P.  złożył  do  oferty  Wykonawcy 

oświadczenie:  zobowiązanie  podwykonawcy  (udostępniającego  zasoby)  na  załącznikach nr 

2.1  oraz 

nr  4  do  SIWZ  potwierdzając  w  nich  zamiar  użyczenia  pojazdu  dla  EUROTAM. 

Hipotetyczne  domniemywanie  przez  Odwołującego,  że  P.  P.  nie  zamierza  tego  pojazdu 

udostępnić wykonawcy „EUROTAM” oraz że autobus o numerze rejestracyjnym OB 6709A 

jest  używany  do  realizacji  innego  zadania  nie  może  być  podstawą  do  wykluczenia 

wykonawcy z postępowania. 

W  kwestii  podn

oszonej  przez  Odwołującego,  iż  wykonawca  nie  spełnił  warunku 

udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej,  tj.  posiadania  odpowiedniego 

środka transportu wymienionego w SIWZ w Rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu w 

pkt 1c w zakresie dysponowania na trasie 1 

środkiem transportu zapewniającym przewóz 40 

uczniów-  oraz  opiekuna  Zamawiający  wskazał,  że  w  załączniku  Nr  6  do  SIWZ  EUROTAM 

wykazał 41 miejsc siedzących, a więc liczbę wymaganą przez Zamawiającego do realizacji 


usługi dowozu uczniów na tej trasie. W związku z tym Zamawiający stwierdził, iż nie było w 

tym zakresie konieczności dokonywania jakiejkolwiek dodatkowej weryfikacji złożonej oferty. 

W piśmie procesowym z dnia 20 stycznia 2020r. Odwołujący przedstawił dodatkową 

argumentację.  

Wskazał, że Przystępujący w żaden sposób nie wykazał, że na dzień składania ofert 

dysponował na trasie nr 1 pojazdem spełniającym normę EURO 4. Zamawiający natomiast 

nie  może  zasłaniać  się  tym,  iż  bazował  jedynie  na  oświadczeniu  złożonym  przez 

Przystępującego,  gdyż  Zamawiający  miał  świadomość  tego,  że  pojazd  na  trasie  nr  1  nie 

spełnia w sposób fabryczny normy EURO 4. Wynikało to bowiem z oświadczenia złożonego 

przez Przystępującego w wykazie środków transportu w przedmiocie zakupu nowego silnika, 

a także regulacji unijnych. 

Podkreślił,  że  wedle  pozyskanych  danych  na  trasie  nr  1  Przystępujący  wskazał 

pojazd: 

a) 

o numerach rejestracyjnych: O

… 

b) 

o numerze VIN: ZGA

……… 

c) 

liczba miejsc siedzących: 42 - w wykazie Przystępujący wskazał 41 

d) 

marka: IRISBUS MINERIDER 

e) 

rok produkcji: 2005  

Na  podstawie 

uzyskanych  danych  Odwołujący  zwrócił  się  do  autoryzowanego 

dealera  pojazdu  wskazanego  przez  Przystępującego  na  trasie  nr  1  o  zaświadczenie  w 

zakresie  normy  emisji  spalin  dla  tego  pojazdu. 

Z  zaświadczenia  autoryzowanego  dealera 

IVECO BUS, firmy ABP BUS & COACH sp. z o.o. sp. k. 

bezspornie wynika, że norma emisji 

spalin autobusu IRISBUS MIDIRIDER 395E.9.24 o numerze VIN: ZGA

……. , wyposażonego 

fabrycznie  w  silnik  IVECO  TECTOR  o  numerze  F

……..L*C102-0Q0164925  nie  może  być 

wyższa  niż  EURO  3.  Kolejno  wyjaśnił,  że  zwrócił  się  także  do  autoryzowanego  serwisu 

IVECO  oraz  autoryzowanego  serwisu  DAF  z  pytaniem  czy  istnieje  techniczna  możliwość 

zamontowania  silnika  marki  DAF  model  LF  do  autobusu  IRISBUS  MIDIRIDER  395E.9.24  i 

numerze  VIN:  ZGA

……………….,  wyposażonego  fabrycznie  w  silnik  IVECO  TECTOR  o 

numerze F

………..*C 102-000164925, w obu przypadkach uzyskał odpowiedz, że podmioty 

te  nie  widz

ą  technicznych  możliwości  zamontowania  tego  modelu  silnika  w  tym  autobusie 

(brak  możliwości  wykonania  zmiany  silnika  jednego  producenta  -  IVECO  na  silnik  innego 

producenta 

– DAF). 

Z pozyskanych więc dowodów wynikają następujące fakty: 

pojazd wskazany przez  Przystępującego na trasie nr 1 nie mógł mieć normy 

emisji spalin wyższej niż EURO 3 


zakupiony  przez  Pr

zystępującego  silnik  marki  DAF  model  LF  z  przyczyn 

technicznych  nie  może  być  zamontowany  w  autobusie  IRISBUS  MIDIRIDER  395E.9.24  o 

numerze  VIN:  ZGA

……………,  wyposażonego  fabrycznie  w  silnik  IVECO  TECTOR  o 

numerze F

……………..*C102-000164925. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  również,  że  na  trasie  nr  2  Przystępujący  także  nie 

dysponuje  pojazdem 

spełniającym  normę  emisji  spalin  EURO  4.  Z  zaświadczenia  MAN 

Truck&  Bus  Polska  Sp.  z  o.o.  wynika,  że  pojazd  producenta  MAN,  typ:  B30  RH08  Nr 

nadwozia:  WMA

………………….,  nr  silnika:  3……………,  typ  silnika:  D2876LOH03 

wyposażony jest w silnik, który spełnia normy emisji spalin EURO 3. 

konsekwencji  Odwołujący  stwierdził,  że  Przystępujący  w  wyniku  lekkomyślności 

lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  w  zakresie  spełniania  przez  pojazd  wskazany  na  trasie  nr  1  normy  EURO  4, 

podczas, gdy pojazd ten takiej normy nie spełnia. 

Kolej

no  wskazał,  że  Zamawiający  błędnie  zrozumiał  argument  podniesiony  przez 

Odwołującego  w  odwołaniu:  „Zamawiający  zdaje  sobie  sprawę,  że  pojazdy  EUROTAM 

używane są również do realizacji innych zamówień dla tego Zamawiającego. Odwołujący nie 

wskazał,  że  pojazdy:  samochód  osobowy  i  mikrobus  będą  używane  do  przedmiotowego 

zamówienia.”  Wyjaśnił,  że  jego  celem  było  zwrócenie  uwagi  Zamawiającego  na  fakt,  że 

Przystępujący  posiada również  inne pojazdy,  nie wskazane w  wykazie środków  transportu, 

które używa do realizacji innych zamówień dla Zamawiającego. Natomiast w swojej licencji 

ma  wpisane  jedynie  cztery 

pojazdy,  a  tylko  dwa  z  nich,  zostały  wskazane  przez 

Przystępującego na trasach od 1 do 5 w wykazie środków transportu tj. pojazd wskazany na 

trasie nr 2 oraz na trasie nr 4. 

Odwołujący nie zgodził się z Przystępującym, iż wskazanie na trasie nr 1 pojazdu o 

liczbie  miejsc  siedzących  41  zamiast  42  stanowi  omyłkę.  Odwołujący  nie  kwestionuje,  iż 

pojazd  wskazany  na  trasie nr  1  w  rzeczywistości  posiada 42  miejsca siedzące,  co dopiero 

udało  mu  się  zweryfikować  po  złożeniu  Odwołania  i  ustaleniu  numerów  rejestracyjnych 

pojazdów wskazanych przez Przystępującego w wykazie, jednak taki zapis nie może zostać 

poprawiony przez Zamawiającego bez ingerencji Przystępującego. 

Wnoszący odwołanie podtrzymał także argumentację zawartą w zakresie zarzutu nr 4 

z  odwołania  dodając,  że  uzyskał  potwierdzenie  od  Urzędu  Miasta  Opola,  że  pojazd  o 

numerze rejestracyjnym OB 

……………. (wskazany przez Przystępującego na trasie nr 5) w 

dniu  23  września  2019  r.  został  zgłoszony  do  realizacji  zadania  przewóz  uczniów 

niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz uczniów 

do  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami  Sportowymi  w  Dobrzeniu Wielkim  w  roku 

szkolnym  2019/2020"  tj.  do 

realizacji  zdania  dowozu  uczniów  niepełnosprawnych  z 


autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na czas realizacji usługi czyli w okresie 

trwania roku szkolnego. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  jak  również  oświadczenia, 

stanowiska  stron  oraz  dowody  złożone  w  trakcie  rozprawy,  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje:  

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

a  zarzucane  naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować 

poniesienie przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. 

Izba d

opuściła do udziału w postępowaniu wykonawcę P. P. prowadzącego działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  EUROTAM  Z.  P. 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawi

ającego.  

Na  rozprawie 

Odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z 

treści: 

1.  Wydruku  ze  strony  internetowej 

www.bezpiecznyautobus.gov.pl

dotyczącego 

pojazdu przeznaczonego przez Przystępującego na trasę nr 1 – dowód O1; 

2.  Wydruku ze strony internetowej 

www.historiapojazdu.gov.pl

dotyczącego pojazdu 

przeznaczonego przez Przystępującego na trasę nr 1 – dowód O2; 

Zaświadczenia ABP BUS&Coach sp. z o.o. sp. k. z siedzibą  w Słupsku – dowód 

O3; 

4.  Pisma WTC sp. z o.o. 

z siedzibą w Opolu – dowód O4; 

Pisma Siltruck so. Z o.o. z siedzibą w Skoczowie – dowód O5; 

6.  Wydruku  ze  strony  internetowej 

www.bezpiecznyautobus.gov.pl

dotyczącego 

pojazdu przeznaczonego przez Przystępującego na trasę nr 2 – dowód O6; 

7.  Wydruku ze strony internetowej 

www.historiapojazdu.gov.pl

  do

tyczącego pojazdu 

przeznaczonego przez Przystępującego na trasę nr 2– dowód O7; 

Zaświadczenia  MAN  Truck&  Bus  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Nadarzynie  – 

dowód O8; 


9.  Wydruku z CEPiK dla pojazdu o numerze rejestracyjnym OP

………... – dowód O9; 

10. Wydruku z CEPiK dla pojazdu o numerze rejestracyjnym OP

……… – dowód O10; 

11.dokument „Dokumentowanie klasy emisji spalin dotyczące pojazdów użytkowych” 

–     dowód O11; 

12. Wydruku z rejestru KREPTD dotyczącego firmy Przystępującego – dowód O12; 

13. Wydruku z rejestru K

REPTD dotyczącego firmy Odwołującego – dowód O13; 

14.  Wydruku  ze  strony  internetowej 

www.bezpiecznyautobus.gov.pl

dotyczącego 

pojazdu o numerze rejestracyjnym OB

………….. – dowód O14; 

15. Pisma Prezydenta Miasta Opole z dnia 16 stycznia 2020r. - 

dowód O15. 

Na  wstępie  wskazać  należy,  że  Izba,  kierując  się  przepisem  art.  192  ust.  7  Pzp, 

odwołanie  wniesione  przez  Odwołującego  rozpoznała  w  granicach  zarzutów  w  nim 

zawartych i popieranych w toku postępowania odwoławczego. 

Izba za uzasadniony uznała zarzut dotyczący naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp w zw.  z 

art. 91 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

Wskazać  należy,  że  zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp  zamawiający  wybiera  ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. W rozpoznawanej 

sprawie 

Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  91  ust.  2  pkt  3  określił  pozacenowe 

kryterium  oceny  ofert  tj.  kryterium 

środowiskowe  w  ramach  którego  oceniał  poziom  emisji 

spalin

.  Zamawiający  przyznawał  dodatkowe  punkty  wykonawcy,  którego  pojazdy 

(przeznaczone  do  realizacji 

usługi  na  poszczególnych  trasach)  spełniać  będą  co  najmniej 

normy  emisji  spalin  EURO  4. 

Ustalając  więc  powyższe  kryterium  Zamawiający  chciał 

wiedzieć  jaki  jest  poziom  emisji  spalin  zaoferowanych  do  realizacji  zamówienia  środków 

transportu  na  poszczególnych trasach wskazanych w  SIWZ.  Co więcej  dla  Zamawiającego 

istotne 

było,  aby  pojazdy  posiadały  co  najmniej  normę  emisji  spalin  EURO  4,  bowiem  w 

takim  przypadku  wykonawca  otrzymywał  dodatkowe  2  punkty,  w  sytuacji,  gdy  norma  była 

wyższa  niż  EURO  4  –  4  punkty,  natomiast  gdy  była  niższa  niż  EURO  4  –  0  pkt.  W 

konsekwencji  więc stwierdzić  należało,  że  Zamawiający  wprowadzając powyższe kryterium 

chciał,  aby  to  pojazd  spełniał  daną  normę  EURO,  a  nie  jego  silnik  i  za  to  tylko  zgodnie  z 

zapisami SIWZ przyznawał odpowiednią liczbę punktów 

Przystępujący w złożonym wykazie środków transportu (załącznik nr 6 do SIWZ) na 

trasie nr 1 

wskazał autobus z roku 2005. Jednocześnie w oświadczeniu zawartym pod tabelą 

poinformował,  że  „wskazany  na  trasie  1  autobus  z  2005r.  posiada  nowy  silnik  spełniający 

normę EURO 4”. 


Zamawiający  uwzględniając  powyższe  przyznał  Przystępującemu  za  autobus 

wskazany  na  trasie  nr  1  - 

2  punkty  zgodnie  z  rozdziałem  XIV  pkt  2.2.  lit.  b)  uznając,  że 

spełnia on normę emisji EURO 4. 

W ocenie składu orzekającego Zamawiający w sposób nieprawidłowy przyznał punkty 

Przystępującemu  za  pojazd  wskazany  na  trasie  nr  1,  a  tym  samym  Zamawiający  naruszył 

treść art. 91 ust. 1 Pzp. Podkreślić bowiem należy, że z przedłożonych przez Odwołującego 

na rozprawie 

dowodów w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że pojazd wskazany przez 

Przystępującego  na  trasie  nr  1  nie  spełniał  normy  emisji  EURO  4,  tylko  EURO  3,  a  więc 

Przystępujący  winien  był  otrzymać  za  ten  pojazd  0  punktów  w  kryterium  emisji  spalin.  Z 

przedłożonego  dowodu  nr  O3  wynika  bowiem,  że  norma  emisji  spalin  autobusu  IRISBUS 

MIDIRIDER  395E.9.24  o  numerze  VIN  ZG

……………………  (…)  nie  może  być  wyższa  niż 

EURO3. Ponadto z dowodu nr O4 wynika, że nie ma technicznych możliwości zamontowania 

silnika  z  pojazdu  marki  DAF  model  LF  do  autokaru  IRISBUS  MIDIRIDER  (…).  Brak 

możliwości zmiany silnika wynika również z przedłożonego przez Odwołującego dowodu nr 

O5.  

W konsekwencji skład orzekający uznał, że Odwołujący przedłożonymi na rozprawie 

dowodami  wykazał  odmienność  rzeczywistego  stanu  rzeczy  od  zaprezentowanego  w 

złożonym w ofercie Przystępującego. Wykazał bowiem, że wskazany przez Przystępującego 

autobus  na  trasie  1  wbrew  oświadczeniu  Przystępującego  nie  spełnia  normy  emisji  spalin 

EURO 4, lecz normę EURO 3. Przystępujący nie przedłożył natomiast żadnego dowodu na 

okoliczność,  że  twierdzenia  Odwołującego  są  niezasadne,  a  przeznaczony  przez  niego 

pojazd na trasę nr 1 spełnia normę EURO 4. 

Powyższe  powoduje,  że  skład  orzekający  uznał,  że  wypełniona  została  przesłanka 

wprowadzenia w błąd ujęta w treści art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający 

wyklucza  z  postępowania  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił  informacje wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego, mogące mieć istotny  wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  Z

amawiającego  w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia. 

Podkreślić  należy,  że  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  zawiera  w  swojej  treści  kilka 

elementów,  których  spełnienie  jest  wymagane  do  stwierdzenia  naruszenia  przez 

Z

amawiającego tego przepisu. Po pierwsze wprowadzenie Zamawiającego w błąd winno być 

wynikiem,  co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  ze  strony  wykonawcy.  Skutkiem 

powyższego  działania  powinno  być  zaś  pozostawanie  Zamawiającego  w  błędnym 

przekonaniu,  co  do  rzeczywistego  stanu  rzeczy. 

Jednocześnie,  skutkiem  tego  błędnego 

przekonania

, choćby potencjalnie, powinno być jego przełożenie na przebieg postępowania. 

W związku z powyższym, aby mogło dojść do podważenia ujętych i przedstawionych przez 

Przystępującego,  w  wykazie  środków  transportu,  oświadczeń  winny  zostać  przedstawione 

dowody  spoza  dokumentacji  postępowania.  Wówczas  na  skutek  swego  rodzaju  „wyjścia" 


poza  informacje  dostępne  w  ramach  postępowania  dochodzi  do  wykazania  rzeczywistego 

stanu rzeczy podważającego stan wiedzy dostępny w postępowaniu. 

Jak  zostało  wyżej  wskazane,  skład  orzekający  stwierdził,  że  Odwołujący  wykazał 

odmienność rzeczywistego stanu rzeczy od zaprezentowanego w oświadczeniu złożonym w 

ofercie  Przystępującego.  W  ocenie  Izby,  mając  na  uwadze  przedstawione  przez 

Odwołującego  dowody  stwierdzić  należało,  że  pozwalają  one  na  przypisanie 

Przystępującemu choćby niedbalstwa lub braku należytej staranności. Na podstawie art. 14 

Pzp  do  oceny  czynności  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  stosuje  się 

przepisy Kodeksu cywilnego, 

a zgodnie z art. 355 § 1 kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany 

jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). 

Przypisanie  określonej  osobie  niedbalstwa  jest  uzasadnione  tylko  wtedy,  gdy  osoba  ta 

zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej 

miernika  należytej  staranności  (por.  uzasadnienie  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  10  marca 

2004  r.,  sygn.  akt  IV  CK  151/03).  Przy  czym  wzorzec  należytej  staranności  ma  charakter 

obiektywny  i  ab

strakcyjny,  jest  ustalany  niezależnie  od  osobistych  przymiotów  i  cech 

konkretnej osoby, a jednocześnie na poziomie obowiązków dających się wyegzekwować w 

świetle  ogólnego  doświadczenia  życiowego  oraz  konkretnych  okoliczności  (por. 

uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r., sygn. akt V CK 311/02). 

Ponadto 

w stosunku do profesjonalistów miernik ten ulega podwyższeniu, gdyż art. 355 § 2 

kodeksu  cywilnego 

precyzuje,  że  należytą  staranność  dłużnika  w  zakresie  prowadzonej 

przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  przy  uwzględnieniu  zawodowego 

charakteru tej  działalności.  Za takiego profesjonalistę należy  również  uznać,  co  do  zasady, 

wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Należyta  staranność 

profesjonalisty  nakłada  na  wykonawcę,  który  składa  ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia  we 

własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  w  nich  stan  rzeczy  odpowiada 

rzeczywistości.  Zatem  jeżeli  Przystępujący  przedstawił  w  złożonych  przez  siebie 

oświadczeniach  informacje  pozostające  w  sprzeczności  z  faktami  i  Odwołujący  zdołał  to 

wykazać uznać należy, że Przystępujący co najmniej wykazał się niedbalstwem wpisującym 

się w hipotezę normy prawnej uregulowanej  w treści art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Odwołujący 

przedstawił  dowody  wskazujące,  że  istniejący  na  etapie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  stan  rzeczy  jest  odmienny  od  tego,  jaki  wynikał  z  oświadczeń 

Przystępującego.  Tym  samym  Izba  uznała,  że  autobus  wskazany  na  trasie  1  przez 

Przystępującego  nie spełniał  wbrew  jego oświadczeniu normy  emisji  EURO  4,  a  powyższe 

oświadczenie wprowadzało Zamawiającego w błąd w wyniku czego w sposób nieuprawniony 

przyznał  on  Przystępującemu  2  punkty  w  tym  kryterium.  Gdyby  bowiem  Zamawiający 

wiedział, że pojazd używany na trasie nr 1 przez tego wykonawcę nie spełnia normy EURO 

4, nie przyznałby temu Wykonawcy 2 pkt. Różnica 2 pkt spowodowałaby natomiast, że oferta 


Przystępującego  nie  zostałaby  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  bowiem  różnica  pomiędzy 

punktacją Odwołującego, a Przystępującego wynosiła 1,33 pkt. 

Izba nie podzieliła natomiast zarzutu dotyczącego naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp i 

art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp 

w zakresie zaoferowania przez Przystępującego autobusu na trasie 

nr 1 niezapewniającego wymaganej przez Zamawiającego liczby miejsc siedzących. 

Izba ustaliła, że zgodnie z rozdziałem V pkt 1.3 lit. c) o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się  wykonawcy, którzy  dysponują lub  będą  dysponować potencjałem technicznym, 

czyli  środkami  transportu  sprawnymi  technicznie,  na  poszczególnych  do  przewozu  co 

najmniej następującej liczby osób: 

TRASA 1: środek transportu zapewniający przewóz 40 uczniów oraz opiekuna. 

Przystępujący  w  wykazie  środków  transportu  w  pozycji  nr  1  wskazał  na  trasie  nr  1 

autobus  z  liczbą  miejsc  siedzących  41.  Jak  wynika  natomiast  z  pisma  procesowego 

Przystępującego zaoferowany przez niego pojazd posiadał 42 miejsca siedzące,  a podanie 

przez  niego  w  wykazie  liczby  41  stanowiło  omyłkę  pisarską.  Ponadto  podkreślił,  że 

okoliczność,  iż  autobus  posiada  42  miejsca  wynika  również  z  adnotacji  znajdującej  się  w 

dowodzie  rejestracyjnym. 

W  konsekwencji  powyższych  ustaleń  skład  orzekający  uznał,  że 

skoro w postępowaniu został zaoferowany pojazd z wymaganą przez Zamawiającego liczbą 

miejsc  siedzących  do  realizacji  usługi  dowozu  uczniów  na  trasie  nr  1,  uznać  należało,  że 

wykonawca ten spełnił warunek udziału w postępowaniu wskazany w rozdziale V pkt 1.3 lit. 

c) SIWZ.  

Skład orzekający ustalił kolejno, że Zamawiający w rozdziale VII pkt. 3.1.1 lit a) SIWZ 

ustalił,  że  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  zostanie  wezwany  do 

złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów - (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.), potwierdzających 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  celu  wykazania  spełniania  warunku  w 

zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

obowiązek  ich  posiadania  wynika  z  odrębnych  przepisów  Zamawiający  wymagał  złożenia 

aktualnej  lice

ncji  do  wykonywania  transportu  drogowego  osób  na  podstawie  ustawy  z  dnia 

06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). 

Na wezwanie Zamawiającego Przystępujący przedłożył Zamawiającemu  Licencję Nr 

……  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego  osób  wydaną  przez  Starostę 

Opolskiego w dniu 7 sierpnia 2003r.  

Z  przedłożonego  przez  Odwołującego  dowodu  nr  O12  wynika  natomiast,  że  w 

ramach  tej  licencji  Przystępujący  nie  ma  wpisanych  żadnych  pojazdów.  Przystępujący 

posiada natomiast 

licencję wspólnotową z liczbą pojazdów 4. 


Uwzględniając  powyższe  ustalenia  skład  orzekający  uznał,  że  na  podstawie 

przedłożonych  Zamawiającemu,  przez  Przystępującego  dokumentów  istnieją  wątpliwości, 

czy  Przystępujący  posiada  licencję  upoważniającą  go  do  wykonywania  transportu 

drogowego  osób  na  wymaganą  w  niniejszym  postępowaniu  liczbę  pojazdów.  Powyższe 

wątpliwości  powinny  zostać  przez  Zamawiającego  wyjaśnione,  a  dopiero  w  momencie 

ustalenia  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  że  Przystępujący  nie  posiada  uprawnień  do 

wykonywania  transportu  drogowego  osób  zaistniałaby  przesłanka  wykluczenia  go  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp.  Jednakże  z  uwagi  na  fakt,  że 

Przystępujący  podlega  już  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

Pzp  skierowanie  do  Przystępującego  wezwania  o  udzielenie  wyjaśnień  w  powyższym 

zakresie 

byłoby działaniem niecelowym i niemającym wpływu na wynik postępowania.  

Izba za niezasadny uznała zarzut dotyczący przepisu art. 22a ust. 3 i 6 Pzp w zw. z 

art. 22a ust. 2 Pzp. 

Wskazać  należy,  że  zgodnie  z  przepisem  art.  22a  ust.  3  Pzp  Zamawiający  ocenia, 

czy  udostępniane wykonawcy  przez  inne podmioty  zdolności  techniczne  lub  zawodowe lub 

ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna, 

pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  bada,  czy  nie  zachodzą,  wobec  tego 

podmiotu  podstawy  wykluczenia,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  13-22  i  ust.  5  Pzp. 

Natomiast  w  sytuacji  uznania,  że  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia 

przez  wykonawcę warunków  udziału  w  postępowaniu lub  zachodzą  wobec  tych podmiotów 

podstawy  wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  w  terminie  określonym  przez 

zamawiającego    zastąpił  ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami  lub  zobowiązał  się 

do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże  zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytu

ację finansową lub ekonomiczną (art. 22a ust. 6 Pzp). 

Izba ustaliła, że Przystępujący wraz z ofertą złożył Zamawiającemu zobowiązanie P. 

P. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NAVA-TRANS Transport Osobowy do 

oddania do dyspozycji Przystępującemu niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia, tj. 

autobus 26 osobowy Mercedes Sprinter, nr. rej. OB. 

….., rok prod. 2011.  

Na  rozprawie  Odwołujący  przedłożył  dowód  O15,  z  którego  wynika,  że:  „W 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 

Z3/4342  pt.  „Dowóz  uczniów  niepełnosprawnych  do  przedszkoli  i  szkół  w  roku  szkolnym 

2019/2020 oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi 

w  Dobrzeniu  Wielkim  w  roku  szkolnym  2019/2020”  na  poszczególnych  etapach 

postępowania żaden z oferentów nie wykazał pojazdu o numerze rejestracyjnym OB ….. . 


Jednakże  Firma GM  CONSULTING  M.  G.,  która  realizuje  zadanie  dowozu  uczniów 

niepełnosprawnych z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w dniu 23.09.2019 

r. zgłosiła ww. pojazd do realizacji zadania. Należy jednak zaznaczyć, iż pojazd firmy NAVA 

TRANS  Transport  Osobowy  P.  P. 

nie  świadczy  usług  na  zasadzie  podwykonawstwa  tylko 

został użyczony firmie GM CONSULTING M. G. na czas trwania realizacji usługi.” 

W  ocenie  składu  orzekającego  z  powyższego  dowodu  wynika,  że  pojazd 

udostępniony  Przystępującemu  jest  wykorzystywany  przy  realizacji  innego  zadania  na 

zasadzie  użyczenia  go  firmie  GM  CONSULTING.  Jednakże  Odwołujący  nie  wykazał,  że 

użyczenie  tego  pojazdu  ww.  firmie  uniemożliwiałoby  jego  realne  udostępnienie 

Przystępującemu  i  wykonywanie  przez  ten  pojazd  przejazdów  w  sposób  wymagany  przez 

Zamawiającego  na  trasie  nr  5.  W  konsekwencji  brak  jest  wystarczających  dowodów  na 

stwierdzenie,  że  udostępnienie  pojazdu  nie  miało  charakteru  realnego.  Odnosząc  się 

natomiast  do  kwestii  braku  wskazania  okresu  na  który  pojazd  został  Przystępującemu 

udostępniony, to Izba w składzie orzekającym podziela stanowisko Zamawiającego, że skoro 

ze zobowiązania podmiotu innego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wynika, że pojazd 

marki  Mercedes  Sprinter 

został  udostępniony  na  czas realizacji  niniejszego zamówienia,  to 

należało uznać, że obejmuje on cały okres realizacji tego zamówienia. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art. 

192 ust. 9 i 10 Pzp oraz § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz. 

Przewodniczący: ................………………………................. 


wiper-pixel