KIO 271/20 WYROK dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 271/20 

WYROK 

  z dnia 25 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Anna Osiecka  

Protokolant:             Piotr 

Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  

Sarstedt  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Starych  Babicach  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 z siedzibą w Bytomiu 

przy 

udziale 

wykonawcy 

Becton  Dickinson  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością 

siedzibą 

Warszawie

zgłaszającego 

przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Sarstedt  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Starych  Babicach  i  zalicza  w  poczet  kosztów 

postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr    (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset 

złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Sarstedt  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Starych Babicach, tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 271/20 

U z a s a d n i e n i e  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

nr  4  z  siedzibą  w  Bytomiu,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nie

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę 

zamkniętego  systemu  do  pobierania  krwi,  wyrobów  medycznych  oraz  dzierżawę  wirówki 

laboratoryjnej. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r

. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 17 grudnia 2019 r. pod numerem 636916-N-2019. 

W  dniu  10  lutego  2020  r.  wykonawca  Sars

tedt  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Starych Babicach, dalej „Odwołujący” lub „Sarstedt”, wniósł 

odwołanie na następujące czynności Zamawiającego: 

odrzucenie oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

2.  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Be

cton  Dickinson  Polska  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej  „Becton  Dickinson” 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

3.  dokonanie wyboru oferty Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, 

która nie spełnia warunków SIWZ z naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości,  unieważnienie  czynności 

wyboru  oferty  Becton  Dickinson, 

unieważnienie decyzji Zamawiającego o odrzuceniu oferty 

Sarstedt, 

ponowne  dokonanie  czynności  badania  i  oceny  złożonych  ofert  w  pakiecie  nr  1, 

odrzucenie oferty Becton Dickinson, dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący podnosił, iż jego oferta została odrzucona w pakiecie nr 1 na podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  jako  niezgodna  z  wymogami  SIWZ.  W  uzasadnieniu 

faktycznym Zamawiaj

ący podał jako powód odrzucenia oferty, że zaoferowany produkt o nr 

kat.  14.1205.050  z  pozycji  nr  12  tabeli  asortymentowo-

cenowej  nie  spełnia  wymagań 

opisanych  w  SIWZ.  Produkt  ten  jest  elementem  składowym  zaoferowanych  igieł 

motylkowych  i  nie  pozwala  na  połączenie  z  probówkami  na  posiew  Zamawiającego  w 

sposób rekomendowany przez producenta butelek na posiew. Producent butelek na posiew 

rekomen

duje  korzystanie  z  nasadki  adaptującej  do  pobierania  krwi  za  pomocą  igieł 

motylkowych.  Zamawiający  oczekiwał  zaoferowania  łącznika,  zwanego  również  nasadką 


adaptującą,  dającą  możliwość  podłączenia  butelki  na  posiew  do  różnego  typu  przyłączy, 

gdzie  przedmio

tem  zamówienia  pozostaje  nadal  łącznik  do  pobierania  krwi  na  posiew  z 

zakończeniem, którego Zamawiający nie określił jednoznacznie, opisując go jako Łącznik do 

pobierania  krwi  na  posiew  z  zakończeniem  typu  Luer  lub  innym  -  pasującym  do 

zaoferowanych  igieł  motylkowych  oraz  butelek  na  posiew  Zamawiającego.  Niemniej 

Zamawiający  odpowiadając  na  pytanie  do  SIWZ  w  zakresie  powyższego  produktu  nie 

sprecyzował  swoich  oczekiwań,  tj.  zaoferowania  łącznika,  zwanego  również  nasadką 

adaptującą,  dającą  możliwość  podłączenia  butelki  na  posiew  do  różnego  typu  przyłączy, 

gdzie  przedmiotem  zamówienia  pozostaje  nadal  łącznik  do  pobierania  krwi  na  posiew  z 

zakończeniem, którego Zamawiający nie określił jednoznacznie. 

Zdaniem  Odwołującego  zaoferowany  produkt  o  nr  kat.  14.1205.050  jest  zgodny  z 

opisem  przedmi

otu  zamówienia,  zawartym  w  SIWZ,  bowiem  jest  tak  skonstruowany,  że 

pasuje do wszystkich rodzajów butelek na posiew oferowanych przez różnych producentów. 

Ponadto

,  łącznik  ten  jest  od  kilku  lat  używany  z  powodzeniem  i  bez  zastrzeżeń  przez 

Zamawia

jącego na takich oddziałach jak OIOM i Dializy, służy głównie do pobierania krwi na 

posiew w systemie zamkniętym z np. wkłuć centralnych, portów dożylnych, w celu zbadania 

czystości  epidemiologicznej  (flory  bakteryjnej)  tych  wkłuć.  Zamawiający  nie  wymagał  w 

opisie  specjalnej  nasadk

i  adaptującej  i  jak  sam  wskazał  Producent  butelek  na  posiew 

rekomenduje korzystanie z nasadki adaptującej, a nie wymaga. Producent butelek w swojej 

broszurze  s

twierdza  jedynie,  że  podane  w  broszurze  informacje  stanowią  wyłącznie 

wskazówki

Zamawiający  w  uzasadnieniu  faktycznym  odrzucenia  oferty  Odwołującego  podnosił, 

że  „oczekiwał  zaoferowania  łącznika,  zwanego  również  nasadką  adaptującą”.  Odwołujący 

zaoferowała  produkt  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  i  nie  może  znać  innych  oczekiwań 

(niewypowiedzianych) 

Zamawiającego  niż  wskazują  wymogi  w  tabeli  asortymentowej. 

Zaoferowany  przez  Odwołującego  łącznik  jest  na  tyle  wszechstronny,  że  nawet  zmiana 

producenta butelek n

a posiew nie przeszkodzi w stosowaniu zaoferowanego łącznika. 

Dalej,  Odwołujący  podnosił,  że  oferta  Becton  Dickinson  podlega  odrzuceniu  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp

.  Jej  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  gdyż  po 

pierwsze 

zaoferowane probówki nie spełniają warunków granicznych Zamawiającego w pkt 4 

załącznika nr 1B do SIWZ. Zamawiający wymagał, aby probówki posiadały korek chroniący 

przed  efektem  aerozolowy.  Elimi

nację  efektu  aerozolowego  można  osiągnąć  jedynie  przez 

odkręcenie korka, a nie jego ściągnięcie. Korek typu Hemogard nie jest korkiem zakręcanym 

tylko wciskanym, a takie korki posiadają probówki systemu zamkniętego zaoferowane przez 

Becton Dickinson. 


Ponadto,  w  swojej  ofercie  Becton  Dickinson  w  p

akiecie  nr  1  poz.  12  zaoferował 

niesterylny  uchwyt  Vacuette  do  pobierania  krwi  na  posiew  o  nr  kat.  450181,  który  nie  jest 

łącznikiem  do  pobierania krwi  na  posiew,  a jedynie uchwytem  służącym  do  połączenia igły 

(igły  motylkowej  na  posiew)  systemowej  z  butelką  na  posiew.  Uchwytem  tym  nie  można 

podłączyć się do drenów czy do portów centralnych, co było wymagane w SIWZ. Dodatkowo 

zaoferowany uchwyt jest niesterylny, a pob

ranie próbki krwi bez kontaminacji jest krytycznym 

punktem uzyskania istotnego klinicznie wyniku posiewu, a źródłem  zanieczyszczenia mogą 

być różne czynniki, w tym niewłaściwe narzędzia do pobierania próbki. 

Następnie  w  pkt  14  pakietu  nr  1  Becton  Dickinson  zaoferował  niesterylny  uchwyt 

jednorazowego  użytku  o  nr  kat.  364815,  a  przedmiotem  zamówienia  zgodnie  z  opisem 

prze

dmiotu zamówienia,  jest  igła motylkowa do  pobierania krwi  na  posiew  +  uchwyt,  gdzie 

kluczowym  elementem  w  przypadku  narzędzi  do  pobierania  krwi  jest  ich  sterylność. 

Manualne  czynności  związane  z  podłączeniem  igły  motylkowej  z  niesterylnym  uchwytem 

zwiększają  ryzyko  kontaminacji.  Dodatkowo  zaoferowany  uchwyt  pasuje  do  butelek  na 

posiew 

Becton Dickinson, a nie do butelek wykorzystywanych przez Zamawiającego. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  12  lutego  2020  r.  przystąpił  po  stronie 

Zamawiającego  wykonawca  Becton  Dickinson  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej  również  „Przystępujący”,  wnosząc  o 

oddalenie odwołania w całości i przedkładając w dniu 24 lutego 2020 r. pismo procesowe. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  21  lutego  2020  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Zdaniem Zamawiającego zaoferowany produkt o 

nr kat. 14.

1205.050 jest tak skonstruowany, że nie pasuje do wszystkich rodzajów butelek na 

posiew.  Pod

łączenie  go  do  odpowiednio  zdemontowanej  w  tym  celu  igły  motylkowej  w 

dalszym  ciągu  uniemożliwia  podłączenie  butelki  na  posiew,  którego  podłączenie  staje  się 

możliwe w sposób opisany przez Sarstedt dopiero po analogicznym częściowym demontażu 

zaoferowanego  łącznika.  Odwołujący  posiada  w  ofercie  pożądany  przez  Zamawiającego 

łącznik,  który  prezentuje  na  stronie  30  oferty  (nr  katalogowy  14.1209;  nazwa  produktu  — 

uniwersalny 

adapter do posiewów  Blood CuIture Adapter Universal (REF 14.1209) ), jednak 

którego nie zaoferował. 

Zaoferowany  produkt 

nie  pozwala  na  łączenie  z  probówkami  na  posiew 

Zamawiaj

ącego  w  sposób  rekomendowany  przez  producenta  butelek  na  posiew 

Zamawiającego, ponieważ producent butelek na posiew rekomenduje korzystanie z nasadki 

adaptującej do pobierania krwi za pomocą igieł motylkowych. 

Zamawiający opierał się w tym zakresie nie tylko na treści materiałów szkoleniowych 

dostarczonych  przez  produc

enta  butelek  na  posiew  Zamawiającego,  lecz  również  na 


broszurze  informacyjnej  Sarstedt, 

która  nie  tylko  informuje  o  procedurze  przygotowania 

butelki  do  posiewu  do  prawidłowego  pobrania  krwi,  lecz  również  prezentuje  procedurę 

pobierania  krwi  na  posiew  z  zastosowaniem  o  różnej  konstrukcji  łączników  (nasadek 

adaptuj

ących)  dedykowanych  dla  butelek  na  posiew  różnych  producentów.  Zamawiający 

podkreślał,  że  odpowiadając  na  pytania  wymagał  zaoferowania  kompletnego  asortymentu, 

natomiast  analizując całość zaoferowanego  sprzętu  przez  Sarstedt  nie odnajduje w  ofercie 

nasadek adaptuj

ących (łączników igieł motylkowych z butelką na posiew). 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron 

oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych, 

jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na oddalenie. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  ofert  wykonawców,  informacji 

Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego z 

dnia  5  lutego  2020  r. 

Izba  wzięła  również  pod  uwagę  stanowiska  wyrażone  w  odwołaniu, 

piśmie  procesowym  Przystępującego,  odpowiedzi  na  odwołanie,  a także  oświadczenia  i 

stanowiska  stron  i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  wyrażone  ustnie  do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 24 lutego 2020 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 1

1 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba uzna

ła, że odwołanie zasługuje na oddalenie.  

W odniesieniu do zarzutu odrzucenia oferty Odwołującego Izba ustaliła, że zgodnie z 

poz.  12  Załącznika  nr  1A  do  SIWZ  należało  zaoferować:  Łącznik  do  pobierania  krwi  na 


posiew  z  zakończeniem  typu  Luer  lub  innym  –  pasującym  do  zaoferowanych  igieł 

motylkowych  oraz  butelek  na  posiew  Zamawiającego.  Odwołujący  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  w  dniu  19  grudnia  2019  r.,  zwrócił  się  do  Zamawiającego  z  następującym 

pytaniem: 

W  związku  z  tym,  iż  łącznik  do  pobierania  krwi  na  posiew  z  zakończeniem  typu 

Luer służy do pobierania krwi  z drenów wkłuć centralnych i portów, powinien mieć z jednej 

strony zakończenie typu Luer a z drugiej strony możliwość podłączenia butelki na posiew (a 

nie  igły  motylkowej).  W  związku  z  powyższym  prosimy  o  wyjaśnienie  czy  nie  doszło  do 

omyłki  pisarskiej  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  pakiecie  nr  1  poz.  12?  Zamawiający 

odpowiedział  (pismem  z  dnia  30  grudnia  2019  r.),  że  nie  doszło  do  pomyłki  pisarskiej  w 

opisie  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  utrzymuje  zapisy  bez  zmian.  Zamawiający 

oczekuje  zaoferowania  kompletnego,  wzajemnie  w  pełni  kompatybilnego  asortymentu, 

pełniącego  rolę  łącznika,  który  daje  możliwość  podłączenia  butelki  na  posiew  do  drenów 

wkłuć centralnych  i  portów,  jak również  dającego możliwość podłączenia butelki  na  posiew 

do igły motylkowej.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  zaoferował  w  poz.  12  Załącznika  nr  1A  do 

SIWZ produkt o nr kat. 14.1205.050. Pismem z dnia 5 lutego 2020 r. Zamawiający dokonał 

wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 1 wykonawcy Becton Dickinson oraz 

odrzucił  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  ofertę  Odwołującego,  wskazując,  że 

Wykonawca w zakresie pozycji nr 12 pakietu nr 1 

zaoferował produkt o nr kat. 14.1205.050, 

który  jest  elementem  składowym  zaoferowanych  igieł  motylkowych,  natomiast  nie  pozwala 

na  podłączenie  z  probówkami  na  posiew  Zamawiającego  w  sposób rekomendowany  przez 

producenta  butelek  na  posiew  Zamawiającego.  Producent  butelek  na  posiew  rekomenduje 

korzystanie  z  nas

adki  adaptującej  do  pobierania  krwi  za  pomocą  igieł  motylkowych 

(Zamawiający  opiera  się  w  tym  zakresie  o  treść  materiałów  szkoleniowych  dostarczonych 

przez  producenta  butelek  na  posiew  Zamawiającego  „Zalecenia  dotyczące  pobierania  krwi 

na posiew 

— pobieranie krwi przy użyciu systemu zamkniętego zalecana metoda pobierania 

materiału”).  Zamawiający  oczekiwał  zaoferowania  łącznika,  zwanego  również  nasadką 

adaptującą,  dającą  możliwość  podłączenia  butelki  na  posiew  do  różnego  typu  przyłączy, 

gdzie  przedmiotem  zam

ówienia  pozostaje  nadal  łącznik  do  pobierania  krwi  na  posiew  z 

zakończeniem,  którego  Zamawiający  nie  określił  jednoznacznie  i  zastosował  zapis  „z 

zakończeniem ( . . . ) innym - pasującym do zaoferowanych igieł motylkowych oraz butelek 

na  posiew  Zamawiającego”  ,  co  miało  otworzyć  postępowanie  dla  różnych  możliwych 

systemów  łączenia  igieł  motylkowych  z  łącznikami  do  posiewów.  W  związku  z  tym,  że  w 

treści materiałów szkoleniowych Wykonawcy (broszura, wyd. 2015 r. „Faza przedanalityczna 

wskazówki  i  porady”),  przytoczonego  w  postaci  spisu  treści  broszury  załączonej  w  formie 

wyjaśnień  do  oferty, Wykonawca informuje,  że  należy  bezwzględnie przestrzegać instrukcji 


użycia podanej przez producenta butelki do posiewów krwi; prezentuje procedurę pobierania 

krwi  na  posie

w  z  zastosowaniem  o  różnej  konstrukcji  łączników  (nasadek  adaptujących) 

dedykowanych dla butelek na posiew różnych producentów, jednak nie zaoferowanych przez 

Wykonawcę;  pobranie  krwi  z  dostępów  żylnych  (np.  wkłucia  centralnego)  nie  jest 

odpowiednie,  Zamaw

iający  nie  może  uznać  asortymentu  zaoferowanego  w  pozycji  nr  12 

pakietu nr 1 

jako spełniającego wymagania opisane w SIWZ.  

Z powyższym uzasadnieniem nie zgodził się Odwołujący podnosząc, że Zamawiający 

na  etapie  udzielonej  odpowiedzi  na  pytanie  nie  sprecyzował  swoich  oczekiwań,  a 

Odwołujący zaoferował produkt zgodnie z postanowieniami SIWZ, który jest wszechstronny, 

wykorzysty

wany  przez  inne  oddziały  Zamawiającego  oraz  pasuje  do  wszystkich  rodzajów 

butelek na posiew różnych producentów.   

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania  Izba  uznała,  że  zaoferowane  urządzenia 

mają  być  zgodne  z  postanowieniami  specyfikacji,  czyli  kompatybilne  ze  sprzętem 

Zamawiającego, co potwierdza jednoznacznie odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 30 grudnia 

2019  r.

,  w  której  Zamawiający  wprost  wskazał,  że  oczekuje  zagwarantowania  pełnego, 

kompletnego, 

systemowego rozwiązania.  Izba  zwraca  uwagę,  że instrukcje  pobierania krwi 

na posiew Odwołującego nie zawierają informacji o innej metodzie łączenia, jedyną praktyką 

tam  wskazaną  jest  stosowanie  uchwytu.  Dodatkowo,  sam  fakt,  że  inne  oddziały 

Zamawiającego  używają  łącznika  zaoferowanego  przez  Odwołującego  nie  dowodzi 

naruszenia prawa przez Z

amawiającego i nie może stanowić zarzutu wobec Zamawiającego, 

świadczy  jedynie  o  okoliczności,  która  być  może  związana  była  z  inną  procedurą 

przetargową, gdzie Zamawiający w sposób odmienny opisał swoje oczekiwania. 

Skoro  Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  żądał  kompletnego  zestawu  to 

należało  zaoferować  również  uchwyt,  którego  zabrakło  w  ofercie  Odwołującego.  Wymaga 

podkreślenia, że treść odpowiedzi na pytania wykonawców stanowi integralną część SIWZ i 

ocena  ofert  wykonawców  winna  dokonywać  się  z  uwzględnieniem  tychże  wyjaśnień,  które 

wiążą  zarówno  zamawiającego,  jak  i  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia.  Ponadto,  przekazując  wyjaśnienia  do  SIWZ,  zamawiający  nie  musi  wyraźnie 

stwierdzić,  że  w  powyższym  zakresie  dokonuje  zmiany  SIWZ,  ponieważ  wszystkie 

odpowiedzi i  wyjaśnienia do SIWZ są wiążące dla wykonawców i stanowią ze swojej istoty 

uzupełnienie  treści  SIWZ,  które  wykonawcy  muszą  brać  pod  uwagę  sporządzając  ofertę 

(vide: wyrok Izby z dnia 11 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2642/18). 

Następnie  Izba  uznała,  że  zaoferowany  przez  Odwołującego  produkt  nie  pasuje  do 

zaoferowanych  igieł  motylkowych,  bowiem  w  poz.  14  wskazano  igłę  z  fabrycznie 

zamontowanym  łącznikiem,  do  którego  nie  można  podłączyć  łącznika  z  poz.  12,  gdyż 


stanowi  on  j

uż  element  produktu  z  poz.  14.  Jak  słusznie  zauważył  Przystępujący,  aby 

podłączenie  igły  motylkowej  do  łącznika  z  poz.  12  było  możliwe,  Zamawiający  musiałby 

usunąć lub zdemontować fabrycznie zamontowany element.  

Dodatkowo Izba stwierdziła, że łącznik Odwołującego wskazany w poz. 12 nie pasuje 

do  butelek  na  posiew  Zamawiającego.  Izba  dała  wiarę  argumentacji  Przystępującego,  że 

pomimo  technicznej 

możliwości  przekłucia  membrany  korka  butelki  na  posiew  za  pomocą 

igły,  stanowiącej  element  łącznika  zaoferowanego  przez  Odwołującego  w  pozycji  12  (po 

częściowym  demontażu  tego  produktu)  bez  użycia  nasadki  adaptującej/uchwytu/adaptera 

praktyka taka jest nie

dopuszczalna, gdyż naraża personel na zakłucie, a przede wszystkim 

grozi  przypadkową  kontaminacją  próbki  krwi,  a  zgodnie  z  twierdzeniem  Odwołującego 

pobranie  próbki  krwi  bez  kontaminacji  jest  krytycznym  punktem  uzyskania  istotnego 

klinicznie  wyniku  posiewu

,  a  źródłem  zanieczyszczenia  mogą  być  różne  czynniki,  w  tym 

właśnie niewłaściwe narzędzia do pobierania próbki

W  odniesieniu  do  zarzutów  związanych  z  zaniechaniem  odrzucenia  oferty 

Przystępującego,  należy  wskazać,  że  ustawa  Pzp  nie  definiuje  pojęcia  zarzutu,  użytego  w 

art. 192 ust. 7 ustawy Pzp. Niemniej, w świetle całokształtu regulacji ustawowej, zwłaszcza w 

powiązaniu  z  instytucją  uwzględniania  odwołania  przez  zamawiającego,  należy  przyjąć,  że 

zarzutu  nie  tworzy  samo  wskazanie  informacji,  lecz  podanie  naruszonych 

przepisów prawa 

oraz  okoliczności  faktycznych,  na  których  zarzut  polega  i  na  których  się  zasadza.  Izba 

ustaliła, że Odwołujący nie wskazał okoliczności faktycznych w powyższym zakresie, nawet 

nie pokusił się o przedłożenie stosownych dowodów, a to na nim ciążył ciężar udowodnienia.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  korka  wskazanego  przez  Becton  Dickinson 

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  pkt  4  załącznika  nr  1B  do  SIWZ  Zamawiający  wymagał: 

p

robówko-strzykawki/probówki  posiadają  korek  chroniący  przed  efektem  aerozolowym, 

umożliwiający  wielokrotne  otwieranie  i  zamykanie  probówek.  Przystępujący  zaoferował 

probówki  posiadające  korek  typu  Hemogard.  Odwołujący  podnosił,  że  powyższy  korek  nie 

eliminuje  efektu  aerozolowego,  bo

wiem  jest  zakręcany,  a  nie  wciskany.  Niemniej 

postanowienia specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia nie zawierały w żadnym miejscu 

adnotacji,  aby  oferowany 

korek  miał  być  wciskany.  Zatem  każdy  korek,  niezależnie  czy 

zakręcany  czy  wciskany,  jeśli  jego konstrukcja  chroni  przed  efektem  aerozolowym,  spełnia 

wymaganie Zamawiającego. Przystępujący na rozprawie potwierdził, że zaoferowany korek 

spełnia  wymagania  SIWZ.  Na  tę  okoliczność  przedłożył  katalog  2014/2015,  katalog 

2008/2009 oraz materiał marketingowy 2012, z których jednoznacznie wynika, że korek typu 

Hemogard  składa  się  z  dwóch  części:  gumowego  zamknięcia,  w  kształcie  litery  T,  które 

wchod

zi  do  wewnątrz  probówki  oraz  plastikowej  osłony,  której  zadaniem  jest  zatrzymanie 


ewentualnego rozprysku krwi lub t

zw. efektu aerozolowego, tj. mgiełki krwi wydostającej się z 

probówki w chwili otwarcia. 

Odwołujący  zarzucił  również,  że  zaoferowany  przez  Przystępującego  w  poz.  12  w 

pakiecie  nr  1  uchwyt  Vacuette  do  pobierania  krwi  na  posiew  jest  niesterylny  oraz  nie  jest 

łącznikiem  do  pobierania krwi  na  posiew,  a jedynie uchwytem  służącym  do  połączenia igły 

systemowej  z  b

utelką  na  posiew.  Nie  sposób  zgodzić  się  z  powyższym  stanowiskiem.  Po 

pierwsze, 

zgodnie  z  pkt  8  Załącznika  nr  1B  do  SIWZ  Wszystkie  zaoferowane  elementy 

p

osiadające bezpośredni kontakt z krwią pacjenta, dostarczane są jako sterylne. Po drugie, 

stosownie  do  poz.  12  Załącznika  nr  1A  do  SIWZ  Zamawiający  wymagał  łącznika  do 

pobierania  krwi  na  posiew  z  zakończeniem  typu  Luer  lub  innym  –  pasującym  do 

zaoferowanych  igieł  motylkowych  oraz  butelek  na  posiew  Zamawiającego.  Przystępujący 

wykazał  na  rozprawie  (przedkładając  odpowiednie  rysunki  oraz  instrukcję  producenta  – 

procedura pobierania krwi), że zaoferowany uchwyt nie ma bezpośredniego kontaktu z krwią 

pacjenta, a co za tym idzie wymóg sterylności tego elementu nie dotyczy. Izba na podstawie 

zgro

madzonego materiału dowodowego dała wiarę także wyjaśnieniom Przystępującego, że 

w  celu  podłączenia  butelki  na  posiew  do  drenów  wkłuć  centralnych  i  portów  wystarczy 

połączyć element z poz. 12 z elementem z poz. 11 i podłączyć gotowy zestaw do butelki na 

posiew, natomiast 

w celu podłączenia butelki na posiew do igły motylkowej należy połączyć 

zaoferowaną igłę motylkową z poz. 14 z elementem z poz. 12 i podłączyć gotowy zestaw do 

butelki  na  posiew. 

Powyższe  potwierdza,  że  zaoferowany  produkt  jest  łącznikiem  do 

pobierania krwi na posiew. Rację również należy przyznać Zamawiającemu, że w przypadku 

braku  w  dokumentacji  przetargowej  definicji  łącznika  element  ten  może  być  nazwany 

uchwytem lub nasadką adaptującą. 

Odwołujący  podnosił  dalej,  że  zaoferowany  w  poz.  14  Załącznika  nr  1A  do  SIWZ 

uchwyt Przystępującego jest niesterylny oraz nie pasuje do butelek wykorzystywanych przez 

Zamawiającego.  Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  poz.  14  Załącznika  nr  1A  do  SIWZ  należało 

zaoferować:  Igła motylkowa  do  pobierania  krwi  na  posiew  w  systemie  zamkniętym  0,8.  Dł. 

drenu 178/ 200 mm  (sterylna) + uchwyt jeśli system wymaga. Z powyższego postanowienia 

jednoznacznie wynika, że żądanie sterylności dotyczy igły, a nie uchwytu, zatem nie sposób 

czynić  zarzutu  Przystępującemu  z  zaoferowania  niesterylnego  uchwytu.  Następnie  Izba 

ustaliła, że postanowienia SIWZ nie wskazywały, aby uchwyt z poz. 14 Załącznika nr 1A do 

SIWZ  miał  pasować  do  butelek  będących  na  wyposażeniu  Zamawiającego.  Taki  wymóg 

postawiono 

wyłącznie w poz. 12 Załącznika nr 1A do SIWZ (Łącznik do pobierania krwi na 

posiew  z  zakończeniem  typu  Luer  lub  innym  –  pasującym  do  zaoferowanych  igieł 

motylkowych oraz butelek na posiew 

Zamawiającego). W związku z powyższym nie można 


mówić  o  niezgodności  oferty  Przystępującego  z  treścią  SIWZ,  skoro  Zamawiający  w 

dokumentacji postępowania nie postawił wymogu w powyższym zakresie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  ko

sztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  

§  3  i  §  5  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972). Izba  zaliczyła  

do  kosztów  postępowania  wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  7  500,00  zł  

Izba  nie  zasądziła  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwoty  3 600,00  zł  tytułem 

kosztów zastępstwa procesowego.  

Jak wynika z § 3 pkt 2 lit. b w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia warunkiem 

zasądzenia  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  kosztów  wynagrodzenia 

pełnomocnika było złożenie rachunku. Pojęcie rachunku definiują przepisy art. 87 ustawy z 

dnia  29  sierpnia  1997  r.  Ordynacja  podatkowa  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  900)  oraz 

rozporządzenia  Ministra Finansów  z  dnia 22  sierpnia 2005  r.  w  sprawie naliczania odsetek 

za z

włokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w 

rachunkach  (Dz.  U.  z  2005  Nr  165  poz.  1373  z  późn.  zm.).

W  świetle  §  14  ust.  1  ww. 

rozporządzenia, rachunek  potwierdzający  dokonanie  sprzedaży  lub  wykonanie  usługi 

zawiera co najmniej: 

imiona  i  nazwiska  (nazwę  albo  firmę)  oraz  adresy  sprzedawcy  i  kupującego  bądź 

wykonawcy i odbiorcy usługi;

datę wystawienia i numer kolejny rachunku;

określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;

ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

W ocenie Izby dokument (wydruk potwierdzenia transakcji), jaki Z

amawiający złożył w 

trakcie  rozprawy,  nie  odpowiadał  ww.  wymogom.  W  szczególności  Izba  nie  mogła  ustalić 

adresu  wykonawcy  oraz  ogólnej  należności  wyrażonej  słownie.  Skoro  zatem  wymaganego 

rachunku  (lub 

przykładowo  faktury  VAT)  nie  złożono  –  wskazane  wynagrodzenie 

pełnomocnika  Zamawiającego  nie  mogło  zostać  zasądzone  (vide:  wyrok  KIO  z  dnia  15 

kwietnia 2014 r., sygn. akt KIO 684/14).  


Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel