KIO 2695/19 WYROK dnia 21 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2695/19 

WYROK 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Ewa Kisiel 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

 
po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  17  stycznia  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę Endoelektronik Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Brwinowie przy ul. Borkowej 

12  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki 

Zdrowotnej w Krasnystawie 

z siedzibą w Krasnystawie przy ul. M. Sobieskiego 4, 

przy udziale wykonawcy 

VARIMED Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 115/4U, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  Uwzg

lędnia odwołanie w zakresie zarzutu  naruszenia  przez  Zamawiającego art.  89  

ust. 1 pkt 2 Pzp i 

nakazuje Zamawiającemu w zakresie Zadania nr 19 unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  ponowne  badanie  i  ocenę  ofert 

połączoną  z  odrzuceniem  oferty  wykonawcy  VARIMED  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we 

Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U. 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

3.  K

osztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Zespół 

Opieki 

Zdrowotnej 

Krasnystawie 

z  siedzibą  w  Krasnystawie  przy  

ul. M. Sobieskiego 4 i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 


Endoelektronik  Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

z  siedzibą w Brwinowie przy  ul.  Borkowej  12 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Krasnystawie 

z  siedzibą  w  Krasnystawie  przy  ul.  M.  Sobieskiego  4  na  rzecz 

wykonawcy  Endoelektronik  Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

z  siedzibą  w  Brwinowie  przy  

ul.  Borkowej  12   

kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset 

złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania odwoławczego poniesione z 

tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień   

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu. 

Przewodniczący:      ……………..……….……… 


Sygn. akt KIO 2695/19 

Uzasadnienie 

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Krasnystawie  z  siedzibą  w 

Krasnystawie  przy  ul.  M.  Sobieskiego  4  (dalej: 

„Zamawiający”  lub  „Szpital”)  prowadzi,  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.), zwanej dalej

: „ustawą” lub „Pzp”, postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa sprzętu 

medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie -

29 zadań”. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 17 września 2019 r. pod nr 2019/S 179-435609 

Pismem  z  dnia  23  grudnia  2019  r. 

Zamawiający  poinformował  wykonawców  o 

wynikach  postępowania  w  Zadaniu  nr  19  -  za  najkorzystniejszą  została  uznana  oferta 

wykonawcy 

VARIMED  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ul.  Tadeusza  Kościuszki 

115/4U  (dalej: 

„Varimed”  lub  „Przystępujący”),  co  zostało  zaskarżone  przez  wykonawcę 

Endoelektronik 

Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Brwinowie  przy  ul.  Borkowej  12  (dalej: 

„Odwołujący”) odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” 

lub „KIO”) w dniu 31 grudnia 2019 r.  

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujący przepisów ustawy: 

1.  art. 89 ust 1 pkt. 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Varimed, 

której  treść  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ  w  odniesieniu  do  wymagań  dotyczących 

„średnicy  zewnętrzna  końcówki  endoskopu”  pozycja gastroskop,  a Zamawiający  nie 

ma możliwości poprawienia błędów w ofercie wykonawcy Varimed na podstawie art. 

87 ust. 2 pkt. 3 Pzp; 

art.  24  ust.  1  pkt.  16  i  17  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  całego 

po

stępowania  (w  tym  zadania  nr  9,  19  oraz  20)  wykonawcy  Varimed,  który 

przedstawił  w  ofercie  nieprawdziwe,  wprowadzające  w  błąd  informacje  na  temat 

zgodności  parametrów  technicznych  oferowanego  sprzętu  z  wymaganiami  SIWZ 

dotyczącymi  średnicy  zewnętrznej  końcówki  endoskopu  dot.  gastroskopu,  mające 


wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

3.  art.  87  ust.  1  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  w

ykonawcy  Varimed  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty; 

4.  art.  91  ust.  1  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na  podstawie 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

(dalej: „SIWZ” lub „specyfikacja”). 

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 19; 

   odrzucenie oferty wykonawcy Varimed w Zadaniu nr 19; 

   wykluczenie w

ykonawcy Varimed z postępowania w Zadaniu nr 19; 

dokonanie wyboru oferty Odwołującego w wyniku ponownego badania i oceny ofert w 

Zadaniu nr 19; 

  wykluczenia w

ykonawcy Varimed z postępowania w zadaniach nr 9 i 20, w przypadku 

gdyby wniósł odwołanie dotyczące odrzucenia jego oferty. 

W uzasadnieniu zarzutów odwołania Odwołujący podniósł, co następuje: 

Odwołujący  wskazywał,  że  w  złożonej  ofercie  wykonawca  Varimed  określił,  że 

przedmiotem  jego  oferty  w  Zadaniu  nr  19  jest  m.in.  gastroskop  model  EG-2990K.  Firma 

Varimed  Sp.  z  o.o.  w  formularzu  „Zestawienie  parametrów  technicznych”  zaoferowała 

gastroskop  EG-

2990K  podając nieprawdziwe parametry  oferowanego endoskopu w  pozycji 

5. Odwołujący stwierdził, że zapis: „średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,8 mm” jest 

nieprawdziwy.  Konkretnie  w  tym  modelu  gastroskopu  parametr  ten  wynosi  10,2  mm  a 

wykonawca 

celowo przekłamał fakt. Zdaniem Odwołującego ani firma Varimed ani producent 

gastroskopu  EG-

2990K  firma  Pentax  nie  są  w  stanie  udowodnić,  że  średnica  zewnętrzna 

końcówki endoskopu wynosi 9,8 mm. Odwołujący podkreślał, że prawdziwa wartość to 10,2 

mm, na do

wód czego przedłożył protokołu oryginalny katalog producenta firmy Pentax. 

Odwołujący  wyjaśniał,  że  Zamawiający  wymagał  (poz.  3.),  aby  średnica zewnętrzna 

wziernika 

wynosiła  max  9,3  mm  ale  też  dopuścił  wartość  9,8  mm.  Kolejno  wskazywał,  że 

Zamawiający wymagał (poz. 5.) średnicę zewnętrzną końcówki endoskopu: max. 9,4 mm ale 

też dopuścił wartość 9,8 mm. Natomiast firma Varimed podała w poz.5 (średnica zewnętrzna 

końcówki) parametr o wartości 9,8 mm, co jest nie zgodne z rzeczywistością.  


Odwołujący  podkreślał,  że  średnica  zewnętrzna  końcówki  endoskopu  ma  istotne 

znaczenie dla jakości wykonywanych badań jak i dla dobra pacjenta. Odwołujący  w dwóch 

pismach  skierowanych  do  Zamawiającego  ale  przed  uzyskaniem  informacji  o  wyniku 

p

ostępowania  dotyczącej  Zadania  nr  19  informował  Zamawiającego  o  niezgodności  w 

ofercie  w

ykonawcy  Varimed  skutkujących  koniecznością  odrzucenia  wskazanej  oferty. 

Pierwsze pismo zostało przekazane w dniu. 07.11.2019 r. o godz. 16:04 drogą mailową oraz 

umieszczono  na  platformie  pn

.”  Protokół  z  przeglądu  oferty”.  Drugie  pismo  zostało 

przekazane  w  dniu  19.12.2019  r.  o  godz.  18:19  na  platformie  jako  Korespondencja 

skierowana  do  Zamawiającego.  W  dniu  05.11.2019  r.  Następnie  Zamawiający  wezwał 

w

ykonawcę  Varimed  w  ramach  Zadania  nr  19  do  złożenia  aktualnych  na  dzień  złożenia 

oświadczeń  lub  dokumentów  zgodnie  z  Rozdziałem  VI  część  B  SIWZ  tj.:  pkt.  8)  w  celu 

potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego - charakterystyka 

techniczna  i  użytkowa,  prospekty,  rysunki,  karty  katalogowe,  karty  specyfikacyjne  lub  inne 

dokumenty  dotyczące  parametrów  technicznych  asortymentu,  których  autentyczność  musi 

zostać  potwierdzona  na  żądanie  Zamawiającego,  potwierdzające  spełnienie  wymagań 

określonych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia/zestawieniu  parametrów  technicznych  (w 

Załącznikach  nr  1-29  do  SIWZ).  Wykonawca  Varimed  przedstawił  prospekt  dotyczący 

gastroskopu EG-

2990K z zaznaczeniem parametru określonego jako „Rurka wprowadzająca 

(wziernik)  [śr.mm]  9,8  mm”.  Zdaniem  Odwołującego  w  przedstawionych  przez  Varimed 

dokumentach nie ma potwierdzenia czy na całej długości od końcówki aż po rękojeść „rurka 

wprowadzająca”  ma  jednakową  średnicę.  Nie  mniej  jednak  Zamawiający  wymagał 

potwierdzenia  spełnienia  dwóch  średnic:  pkt.  3  średnica  zewnętrzna  wziernika  oraz  pkt.  5 

średnica  zewnętrzna  końcówki  endoskopu.  Wykonawca  Varimed  winien  potwierdzić 

spełnienie obu parametrów tj. z pkt. 3 i z pkt. 5 zestawienia parametrów technicznych.  

Zdaniem  Odwołującego  wykonawca  Varimed  nie  potwierdził  parametru  z  pkt.  5. 

Sug

erowanie  przez  Varimed  tej  samej  wartości  dla  obydwóch  średnic  jest  celowym 

wprowadzaniem  Zamawiającego  w  błąd,  absolutnie  zamierzona  insynuacja.  Odwołujący 

podkreślał,  że  w  Protokole z  przeglądu oferty  skierowanym  do  Zamawiającego Odwołujący 

Wskazywał  na  nieprawdziwe  informacje  w  ofercie  Varimed.  Natomiast  Odwołujący 

przedstawił oryginalny katalog producenta Pentax 

(link:https://www.pentaxmedical.com/pentax/download/fstore/uploadFiles/Pdfs/Product%20D

atasheets/DEProduktuebersicht-Endoskope-und-Frozessoren-2013-

09.pdf),dotyczący 

gastroskopu model EG-

2990K, gdzie średnica zewnętrzna końcówki endoskopu wynosi 10,2 

mm, a nie jak wymagał Zamawiający maksymalnie 9,8 mm. Odwołujący podnosił, że pomimo 

otrzymanej  informacji 

Zamawiający  nie  podjął  żadnych  czynności,  w  tym  czynności 

wyjaśniających  względem  wykonawcy  Varimed.  Jego  zdaniem  wyjaśnienia  wykonawcy 


Varimed  nie  potwierdziły  wyspecyfikowanego  w  pkt.  5  parametru  „Zestawienia  parametrów 

technicznych”.  Odwołujący  wskazywał,  że  w  dniu 23.12.2019  r.  Zamawiający  poinformował 

wykonawców  o  wynikach  postępowania  w  Zadaniu  nr  19  tj.  za  najkorzystniejszą  została 

uznana  oferta  wykonawcy  Varimed, 

pomimo  wykazywanych  przez  Odwołującego 

niezgodności. 

W  rozpoznawanym  stanie  faktycznym  - 

zdaniem  Odwołującego  -  wykonawca 

Varimed 

umyślnie,  z  zamiarem  bezpośrednim,  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  co  do 

zgodności  parametrów  technicznych  zaoferowanego  gastroskopu  z  wymaganiami  SIWZ. 

Przedstawione  informacje  miały  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu,  bowiem  przyczyniły  się  do  wyboru  oferty  Varimed  jako 

najkorzystniejszej  w  Zadaniu  nr  19. 

Zamawiający  niezależnie  od  obowiązku  dokonania 

samodzielnej  rzetelnej  oceny  oferty  Varimed  co  do  zgodności  z  wymaganiami  SIWZ  w 

za

kresie  parametrów  technicznych  otrzymał  od  Odwołującego  informację  o  konieczności 

odrzucenia  oferty  Varimed,  która  powinna  stać  się  podstawą  co  najmniej  do  wszczęcia 

procedury 

wyjaśniającej wobec wykonawcy Varimed. 

Reasumując  Odwołujący  stwierdził,  że  w  niniejszym  postępowaniu  wykonawca 

Varime

d  przedłożył  Zamawiającemu  dokumenty  przerobione,  wprowadzające  go  w  błąd  co 

do  istotnych  cech  przedmiotu  zamówienia.  Tego  rodzaju  praktyka  powinna  skutkować 

wykluczeniem wykonawcy Varimed i odrzuceniem jego oferty. 

Stanowisko Zamawiającego. 

Zamawiający odpowiedział na ww. odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości. W 

uzasadnieniu  ww.  s

tanowiska  Zamawiający  wskazywał,  że  stawiane  przez  Odwołującego 

zarzuty sprowadzają się w zasadzie do jednej okoliczności rzekomej niezgodności urządzeń 

objętych  ofertą  Przystępującego  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  czego  konsekwencją 

miałyby  być  zaniechania  Zamawiającego,  gdyż  w  ocenie  Odwołującego  oferta 

Przystępującego  winna  podlegać  odrzuceniu.  W  ocenie  Zamawiającego  żaden  z  zarzutów 

stawianych w 

odwołaniu nie znajduje uzasadnienia w sprawie. 

W pierwszej kolejności Zamawiający zwracał uwagę, że dopuścił w opisie przedmiotu 

zamówienia maksymalną średnicę wziernika i końcówki endoskopu odpowiednio na 9,3 mm i 

mm.  W  wyniku  pytania  Przystępującego  Zamawiający  dopuścił  natomiast  średnicę 

wziernika i końcówki endoskopu mieszczącą się w granicach od 9,3 mm do 9,8 mm. Jeżeli 

więc Przystępujący oferuje (jak twierdzi Odwołujący) sprzęt o średnicy wziernika i końcówki 

10,2  mm,  należy  postawić  pytanie  dlaczego  zwrócił  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o 

dopuszczeniu sprzętu o maksymalnej Średnicy 9,8 mm a nie 10 2 mm. Przystępujący, jako 


profesjonalista,  musiał  zdawać  sobie  sprawę,  że  takie  działanie  będzie  dla  niego  finalnie 

skutkowało odrzuceniem oferty. Już choćby powyższe świadczy, że Odwołujący nie ma racji 

w swoich rozważaniach, gdyż błąd Odwołującego wynika z faktu, iż średnicę 10 2 mm odnosi 

on  nie  do  wziernika  i  ko

ńcówki  endoskopu  ale  do  mocowania  dysz  wylotowych  kanałów  i 

soczewek tzw. „distal end”. Jednocześnie Zamawiający wskazywał, że rurka wprowadzająca 

endoskopu zbudowana jest z: wziernika endoskopu, 

końcówki endoskopu (część ruchoma), 

(oba  wymog

i  zostały  zawarte  w  SIWZ),  oraz  końcówki  dystalnej,  w  której  mocowane  są 

dysze wylotowe kanałów i soczewka. 

Zamawiający w swoim opisie przedmiotu zamówienia wymaganie co do maksymalnej 

średnicy odnosił pierwotnie do średnicy wziernika, którą określił na 9,3 mm oraz końcówki na 

max.  9,4  mm.  W  wyniku  pytania  Przystępującego  dopuszczono  wartości  dla  wziernika  i 

końcówki  do  9,8  mm.  Zdaniem  Zamawiającego  powyższe  oznacza,  że  na  tym  etapie,  tj. 

pytania  Przystępującego,  Zamawiający  rozszerzył  swoje  wymagania  co  do  maksymalnej 

średnicy wyłącznie w zakresie wziernika i końcówki (części ruchomej), natomiast w dalszym 

ciągu poza wymogami Zamawiającego pozostawała końcówka dystalna endoskopu. 

Zamawiający  podkreślał,  że  Odwołujący  w  ogóle  nie  bierze  pod  uwagę  faktu,  że  w 

zakresie  końcówki  dystalnej  Zamawiający  nie  określił  maksymalnej  średnicy  jako  swojego 

wymagani

a, stąd też Przystępujący nie mógł złożyć oferty niezgodnej z opisem zamówienia 

w tym właśnie zakresie. Z przedstawionych względów, w niniejszym postępowaniu nie mogło 

dojść  również  do  naruszenia  przepisów  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp.  Przede  wszystkim 

przesłanka  z  pkt  16  przywołanego  artykułu  dotyczy  strony  podmiotowej  postępowania  i 

odnosi się bowiem wprowadzenia w błąd zamawiającego przy wykazywaniu braku podstaw 

do  wykluczenia,  spełnianiu  warunków  lub  kryteriów  selekcji.  Sformułowane  w  odwołaniu 

za

rzuty  mają  natomiast  charakter  przedmiotowy,  co  a  priori  wyklucza  zasadność  zarzutu 

naruszenia tego przepisu. 

Również aft. 24 ust. 1 pkt 17 nie mógł być naruszony, a to z tego 

względu, że Przystępujący nie miał możliwości wprowadzenia w błąd Zamawiającego co do 

oferowanego  przedmiotu 

zamówienia  w  zakresie  podnoszonym  w  odwołaniu,  gdyż 

Zamawiający nie określił swoich wymagań co do wymiarów końcówki dystalnej. 

Zdaniem  Zamawiającego  wszystkie  powyższe  argumenty  przemawiają  również  za 

tym, iż w postępowaniu  prowadzonym przez Zamawiającego, nie doszło do naruszenia art. 

87 ust. 1. Po pierwsze, wezwanie do złożenia przez wykonawców w toku postępowania jest 

prawem,  nie  zaś  obowiązkiem  Zamawiającego.  Po  drugie,  oferta  Przystępującego  nie 

budziła  wątpliwości  Zamawiającego  w  sugerowanym  przez  Odwołującego  zakresie.  Należy 

zwrócić  uwagę,  że  Zamawiający  dokonał  rzetelnego  badania  ofert  i  był  w  stanie  z  całą 

pewnością stwierdzić, czy oferta Przystępującego spełnia stawiane przez niego wymagania. 


Z  uwagi  na  powyższe  Zamawiający  stwierdził,  że  odwołanie  nie  znajduje  żadnego 

uzasadnienia  i  jako  takie  winno  p

odlegać  oddaleniu.  Jedynie  marginalnie  wskazał,  że 

zgodnie  ze  stanowiskiem  osób  odpowiedzialnych  za  przygotowanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia, ewentualne różnice pomiędzy wziernikiem i końcówką endoskopu a końcówką 

dystalną w endoskopach dostępnych na rynku są tak minimalne, że nie miało uzasadnienia 

rozróżnianie kolejnego parametru przy formułowaniu wymogów. Powyższe różnice me mają 

ani  uzasadnienia 

medycznego  ani  nie  powodują  zwiększenia  dyskomfortu  badanego 

pacjenta,  zaś  w  postępowaniu,  różnica  dotyczy  0,4  mm,  która  w  ocenie  Zamawiającego 

również nie ma żadnego praktycznego znaczenia. 

Uwzględniając  dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

przedstawioną przez Zamawiającego, dowody,  stanowiska i oświadczenia Stron oraz 

Przystępującego,  złożone  w  pismach  procesowych  oraz  na  posiedzeniu  i  rozprawie, 

Izba ustaliła co następuje. 

Izba ustaliła, że Zamawiający w Zadaniu nr 19, zgodnie z treścią pkt 5 załącznika nr 

19  do  SIWZ  w  odniesieniu  do 

zamawianego  urządzenia  postawił  następujący  wymóg:  „5. 

Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 9,4 mm”. 

Następnie odpowiedzią na pytanie nr 69 Zamawiający w odniesieniu do postanowień 

zarówno  pkt  3  i  5  załącznika  nr  19  do  SIWZ  dopuścił  zaoferowanie  urządzeń  o  średnicy 

zewnętrznej wziernika i końców endoskopu w przedziale od 9,3 do 9,8 mm. 

Izba ustaliła również, że Przystępujący w złożonej ofercie w zadaniu nr 19 zaoferował 

urządzenie  typu  EG-2990K  a  w  zestawieniu  parametrów  technicznych  w  pkt  5  „Średnica 

zewnętrzna końcówki endoskopu” Przystępujący podał: „Tak. Średnica zewnętrzna końcówki 

endoskopu: 9,8 mm. (dopuszczono)”. 

Nie było sporne między stronami, że urządzenie zaoferowane przez Przystępującego 

w  zakresie  końcówka  endoskopu  w  której  są  zamocowane  dysze  i  światłowód  posiada 

średnicę o wymiarach 10,2 mm. Powyższe wynika również  z dowodu przedłożonego przez 

Odwołującego w postaci instrukcji użytkowania. 

Izba zważyła co następuje. 


Krajowa 

Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  o  którym  stanowi  przepis  art.  179  ust.  1  Pzp, 

według  którego  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  przysługują  wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub  miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Przytaczając,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  196  ust.  4  Pzp,  przepisy  stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 

zarzucał  Odwołujący,  wskazać  należy,  że  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  stanowi,  że 

Zama

wiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się: wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów 

Natomiast  według  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się:  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ 

na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zaś  zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Izba  uznała,  że  potwierdził  się  zarzut  odwołania  skutkujący  jego  uwzględnieniem, 

dotyczący  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  dotyczący  niegodności  treści  oferty 

Przystępującego  z  treścią  specyfikacji  w  zakresie  średnicy  zewnętrznej  końcówki 

endoskopu.  

W  kontekście  powyższych  ustaleń  Izba  stwierdziła,  że  rozstrzygnięcie  zarzutu 

naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp wymaga odpowiedzi na 

pytanie,  czy  w  Zadaniu  nr  19  w  zakresie  wymogu  dotyczącego  średnicy  zewnętrznej 

końcówki endoskopu treść oferty Varimed jest zgodna z treścią specyfikacji (pkt 5 załącznika 

nr  19  do  SIWZ)  ?  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  na  tak  zadane  pytanie  należy  udzielić 

odpowiedzi przeczącej. 


Izba  przyznała  rację  Odwołującemu,  który  twierdził,  że  oferta  Przystępującego  jest 

niezgodna  w  tym  zakresie  z  treścią  SIWZ,  bowiem  średnica  zewnętrzna  końcówki 

zaoferowanego  urządzenia  wynosi  10,2  mm  a  nie  jak  twierdził  Przystępujący  9,8  mm.  Za 

przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, iż Zamawiający w treści SIWZ w pkt 5 wprost 

wskazał,  że  formułuje  wielkość  ww.  parametrów  w  odniesieniu  do  średnicy  zewnętrznej 

końcówki  endoskopu  nie  zastrzegając,  że  wymóg  ten  dotyczy  jedynie  części  miękkiej 

urządzenia.  Wobec  tego  Izba  uznała  za  nietrafną  argumentację  Zamawiającego,  który 

podnosił,  że  powyższy  wymóg  należy  odnosić  do  końcówki  miękkiej  endoskopu,  z 

pominięciem  końcówki  sztywnej,  tzw.  końcówki  dystalnej.  Izba  wskazuje,  że  tego  rodzaju 

zastrzeżenia  brak  jest  w  treści  ustalonych  przez  Zamawiającego  wymagań  wskazanych  w 

specyfikacji.  Następnie  Zamawiający  argumentował,  iż  istotnym  z  jego  perspektywy  jest 

parametr średnicy zewnętrznej końcówki endoskopu z punku widzenia zakończenia miękkiej 

części,  a  bez  znaczenia  pozostaje  parametr  końcówki  endoskopu  części  sztywnej  (tzw. 

części  dystalnej).  Izba  zwraca  uwagę,  że  w  takiej  sytuacji  Zamawiający  powinien  swoje 

oczekiwania  odpowiednio  przełożyć  na  treść  specyfikacji  w  odpowiednim  kształcie,  czego 

zdaniem Izby nie uczynił.  

Izba  uznała,  że  w  aspekcie  rozpoznawanego  zarzutu  nie  sposób  również  pominąć 

argumentacji  Odwołującego,  który  podnosił,  że  wymóg  dotyczący  średnicy  zewnętrznej 

końcówki endoskopu z uwzględnieniem końcówki dystalnej należy uznać za istotny z uwagi 

na niebezpieczeństwo znacznej różnicy w parametrach pomiędzy częścią miękką a sztywną. 

Izba  uznała  za  przekonywującą  argumentację  Odwołującego,  który  stwierdził,  że  ww. 

parametr  należy  uznać  za  istotny  również  z  punktu  widzenia  pacjenta,  który  będzie  nim 

badany,  bowiem  każde  zwiększenie  parametru  średnicy  zewnętrznej  końcówki  endoskopu 

może powodować, że badanie nim wykonywane jest dla niego mniej komfortowe.  

W tym miejscu również  zwrócenia uwagi wymaga, że argumentacja zawarta w treści 

pytania  nr  69  w  lwiej  części  zasadza  się  na  średnicy  wziernika  endoskopu  a  nie  średnicy 

zewnętrznej końcówki endoskopu. Tym samym Izba uznała argumentację Przystępującego i 

Zamawiającego budowaną na tej podstawie za chybioną. 

Izba  stwierdziła,  że  w  rozpoznawanym  stanie  faktycznym,  w  sytuacji  postawienia 

przez  Zamawiającego  w  SIWZ  wymogu  maksymalnej  średnicy  zewnętrznej  końcówki 

endoskopu  na  poziomie  9,8  mm  zaoferowane  przez  wykonawców  urządzenie  nie  może 

posiadać w tym obszarze wymiarów większych, a z taką sytuacją mamy do czynienia w tej 

sprawie,  bowiem  zaoferowany  przez  Przystępującego  endoskop  w  części  tzw.  dystalnej 

posiada  wymiar  10,2  mm.  Wobec  tego  przekracza  maksymalny  wymiar  wskazany  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  treść  oferty 

Przystępującego  jest  niegodna  z  treścią  specyfikacji,  ponieważ  wykonawca  zaoferowała 


urządzenie  niezgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  co  skutkuje  koniecznością 

odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

W kontekście powyższego bez 

znaczenia  pozostaje  dowód  w  postaci  oświadczenia  producenta  z  dnia  8.01.2020  r.,  który 

został złożony przez Przystępującego. 

Jeśli zaś chodzi o pozostałe zarzuty to Izba stwierdziła, że podlegają one oddaleniu. 

Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 

Pzp ani też przepisu art. 87 ust. 1 Pzp. 

Podsumowując  zaprezentowane  powyżej  rozważania  Izba  wskazuje,  że  naturalną 

k

onsekwencją  naruszeń  przepisów  ustawy,  opisanych  powyżej  było  stwierdzenie  przez  Izbę 

również  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  91  ust  1  Pzp  polegającego  na  uznaniu  za 

najkorzyst

niejszą oferty wykonawcy Varimed, która powinna podlega odrzuceniu na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Izba uzn

ała, że stwierdzone i opisane powyżej naruszenia przepisów 

ustawy 

mają  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania.  Zatem  działając  na  podstawie  art.  192 

ust. 2 i ust. 3 pkt. 1 ustawy Pzp 

– Izba orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy 

st

osownie do wyniku postępowania oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 pkt 1 i 2 lit. 

b)

,  §  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238).  Izba 

u

względniła  koszty  pełnomocnika  Odwołującego  w  kwocie  3.600,00  zł  w  oparciu  o 

przedłożoną na rozprawie fakturę VAT. 

……………………………….……… 


wiper-pixel