KIO 2694/19 POSTANOWIENIE dnia 16 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  16  stycznia  2020  r.  

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  grudnia  2019  r. 

przez 

wykonawcę: R. S., K. S. prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą 

TRONIX s.c. R. S., K. S. w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy 

przy  udziale  wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia:  M.  D.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  F.U.  M.A.D.  Service  M.  D.  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postepowania odwoławczego po stronie Zamawiającego  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze,  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy:  R.  S.,  K.  S. 

prowadzący  wspólnie  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

TRONIX  s.c.  R.  S.,  K.  S.  w  Warszawie  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście 

tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..……… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  -  Zarząd  Zieleni  m.  st.  Warszawy,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie 

przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

2019r.,  poz.  1843  ze  zm.)

,  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest 

Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania 

w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m. 

st. Warszawy

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 3 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 233-571825.  

Wykonawca  R.  S.,  K.  S. 

prowadzący  wspólnie  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

TRONIX s.c. R. S., K. S. w Warszawie

, zwany dalej „odwołującym”, 31 grudnia 2019r. wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

W dniu 7 stycznia 2020r. 

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

przystąpienie  zgłosił  wykonawca:  M.  D.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

F.U. M.A.D. Service M. D. . 

Następnie  w  dniu  15  stycznia  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołujący 

przesłał Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada przepis  § 5  ust.  1 pkt  3 lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pz

p  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  powołanego  rozporządzenia 


postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13  500

,00  zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel