KIO 2692/19 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2692/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 17 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w dniu  17  stycznia  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r. 

przez  wykonawc

ę  „Zieleń  Miejska  we  Włocławku"  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  we 

Włocławku, 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Miejski  Zakład  Zieleni  i  Usług  Komunalnych  we 

Włocławku

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego  kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% wpisu od odwołania; 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Włocławku.  

Przewodniczący:      ……………….. 


Sygn. akt: KIO 2692/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku (dawniej: 

Miejski  Zarząd  Usług  Komunalnych  i  Dróg  we  Włocławku) 

  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Utrzymanie 

czystości  i  porządku  na  nieruchomościach  stanowiących  własność  i  będących  w zarządzie 

Gminy  Miasto  Włocławek  w  roku  2020  –  Rejon  I.  Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż 

kw

oty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie 

zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 23 grudnia 2019 r. 

pod numerem 638279-N-2019. 

W dniu 30 grudnia 2019 r. wykonawca „Zieleń Miejska we Włocławku" Spółka z o.o. 

wniósł  odwołanie  wobec  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zarzucając 

Zamawiającemu: 

nieprawidłowe  określenia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących 

doświadczenia  wykonawcy  oraz  dysponowania  pracownikami  zdolnymi  do  realizacji 

zamówienia; 

nieprawidłowe dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, poprzez: 

a)  ustalenie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert; 

b)  dokonanie nieprecyzyjnego opisu sposobu obliczenia ceny;  

c)  niedoprecyzowanie od kiedy r

ealizowane ma być zamówienie. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 

1 i 2, art. 91 ust. 2a oraz art. 22 ust. 1a i ust. 1b pkt 3 i  art. 22 ust. 4 ustawy Pzp. 

W  dniu  15  stycznia  2020  r.  do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

z dnia 15 marca 201

0 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  6.750  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………….. 


wiper-pixel