KIO 269/20 POSTANOWIENIE dnia 24 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 269/20 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Członkowie:   

Jolanta Markowska 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  przeprowadzonym 

z  udziałem  stron  w  dniu  24 

lutego 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w  dniu  10  lutego  2020  r.  przez 

Odwołującego  –  Modertrans  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Forteczna 2 (61-362 Poznań)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Miejskie  Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. B. Prusa 75-79 (50-

316 Wrocław) 

przy udziale 

Wykonawcy 

– Siemens Mobility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie  przy  ul.  Żupniczej  11  (03-821  Warszawa)  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

Wykonawcy 

–  Pojazdy  Szynowe  PESA  Bydgoszcz  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 11 (85-082 Bydgoszcz

) zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

Wykonawcy 

– Bozankaya Otomotiv Makina Ímalat Íthalat ve Íhracat A.Ş Ahi Evran OSB 

Mah.  Artuklular  Sok.  No:3  A/2  Sincan,  Ankara,  Turcja 

zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 


postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego – Modertrans Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kwoty 13.500 zł 00 gr. 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 269/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  odwoławczym  wywołanym  odwołaniem  na  czynności  Zamawiającego  – 

MPO  Sp.  z  o.o.  we Wrocławiu na  dostawę 25  sztuk fabrycznie  nowych,  niskopodłogowych 

tramwajów  jednokierunkowych  z  niezbędnym  wyposażeniem  dla  MPK  Sp.  z  o.o.  we 

Wrocławiu  wraz  z  prawem  opcji  (nr  postępowania:  KU.241/pn7_2020/AR),  ogłoszonym  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  29.01.2020  r.,  2020/S  020-045194, 

wniesionym 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10.02.2020 r. przez wykonawcę 

Modertrans  Sp.  z  o.o.  z/s  w  Poznaniu  (sygn.  akt  KIO  269/20)

, Odwołujący  w oświadczeniu 

złożonym  do  akt  sprawy  w  piśmie  z  dnia  19.02.2020  r.  (doręczone  20.02.2020  r.)  przed 

otwarciem posiedzenia niejawnego

, wyznaczonego na dzień 24.02.2020 r. cofnął odwołanie. 

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. poz. 1843) Izba umorzyła postępowanie 

odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), Izba nakaza

ła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości 15.000 zł. wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel