KIO 2690/19 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt KIO 2690/19 

POSTANOWIENIE 

        z dnia 14 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  14  stycznia  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego d

o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę 

P.  H.  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Pabianicach 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie  

przy  udziale  wyk

onawcy  Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych  S.A.  w  Toruniu 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2.  nakazuje 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  kwoty 15.  000  zł  00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  poniesionej  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  na  rzecz  P.  H. 

Polska Sp. z o.o. w Pabianicach. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

– przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego 

Łodzi. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt KIO 2690/19  

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Samodzielny  Publiczny  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Chełmie  - 

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  dalej  jako  „ustawa”  lub  „Pzp”, 

postępowanie o  udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  zakup i  sukcesywne  dostawy 

jednorazowych  materiałów  i  zestawów  medycznych  dla  potrzeb  Samodzielnego  Publicznego 

Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  w  Chełmie.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane 

zostało  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  numerem  627124-N-2019  25  listopada  2019  r. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza,  niż  kwota  wskazana  w  przepisach  wydanych  na  podstawie 

art. 11 ust. 8 Pzp. 

30  grudnia  2019  r.  wykonawca  P.  H.  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Pabianicach  wni

ósł  odwołanie. 

Zachow

any  został  termin  ustawowy  i  obowiązek  przekazania  zamawiającemu  kopii  odwołania 

wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp.  

O

dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 Pzp 

przez  dokonanie  wyboru  oferty  TZMO  S.A.  w  zadaniu  nr  2

,  która  nie  stanowiła  oferty 

najkorzystniejszej z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ. Wniósł o uwzględnienie odwołania i 

nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  zadaniu 

oraz ponownej oceny i badania ofert, w tym odrzucenia oferty TZMO S.A. 

Odwołujący  podniósł,  że  oferta  TZMO  S.A.  w  pozycjach  1,  3,  5,  8,  9  jest  niezgodna  z 

wymaganiami postawionymi w SIWZ, co uzasadn

iał w następujący sposób: 

„1. W załączniku nr 1 wzór oferty - wymagane dokumenty w zakresie pozycji nr 1 pakietu nr 

2 zamawiający wymagał, by w zaoferowanym  

a. 

zestawie  była  osłona  na  stół  narzędziowy  150cm  x  190cm  (+5cm),  wzmocnienie 

75x190  (+5cm)  cm  -  2  sz

tuki.  W  wyjaśnieniach  z  29.11.2019r.  zamawiający  w 

odpowiedzi na pytanie dot. pakietu nr 2 poz. 1 

dotyczącego zaoferowania zestawu do 

protez  kolana  zawierającego  osłonę  na  stół  narzędziowy  wzmocnioną  na  całej 

powierzchni  w  rozmiarze  200x150cm  -  2  sztuki  za

mawiający  wyraził  zgodę  na 

powyższy  parametr  osłony.  TZMO  zaoferowało  „osłonę  na  stół  narzędziowy, 

150x190cm  (+5cm),  wzmocnienie  na  całej  powierzchni  -  2  szt.”  Tym  samym 

wzmocnienie na  całej  powierzchni  nie spełniało  parametru zawartego w  opisie poz.  1 

pakietu nr 2;  

b. 

zestawie  był  kompres  gazowy  7,5x7,5  cm  (±  0,5cm)  gaza  17-nitkowa,  2  warstwowa,  

znacznik RTG- min 30 szt

, a TZMO zaoferowało „kompres gazowy 7,5x7,5 cm gaza 17- 

nitkowa,  12  warstwowa,  znacznik  RTG-min 

30  szt.  Wobec  powyższego  TZMO 

z

aoferowała kompres większej ilości warstw niż wymagał tego zamawiający. Podkreślić 

należy, iż  zamawiający  w tym zakresie nie dopuścił żadnej tolerancji w zakresie ilości 


przedmiotu zamówienia poz. 1 Pakietu nr 2.  

c. 

zestawie  był  tupfer  okrągły  gazowy  duży  od  40  do  50g-  6  szt.,  a  TZMO  zaoferowało 

„tupfer  okrągły  gazowy  50x50  -  6  szt.”  Z  załączonych  dokumentów  nie  wynika,  iż 

zostały  spełnione  wymagania  w  zakresie  parametru  dot.  40-50g  -  czyli  wagi  tych 

tupferów,  oznacza  to  więc  kolejną  niezgodność  oferty  TZMO  z  opisem  przedmiotu 

zamówienia poz. 1 Pakietu nr 2. 

d. 

zestawie miała być osłona na stolik Mayo 79x145 cm (+5cm), obszar chłonny 65 x 85 

cm  (±  5cm) -  1 szt.,  a TZMO  zaoferowało „osłona  na  stolik  Mayo 80x145 cm,  obszar 

chłonny 76 x 85 cm (± 5cm) -1 szt.” Tym samym wielkość obszaru chłonnego pozostaje 

w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia poz. 1 Pakietu nr 2.  

2.  w 

załączniku  nr  1  wzór  oferty  -  wymagane  dokumenty  w  zakresie  pozycji  nr  3  pakietu  nr  2 

zamawiający wymagał by w zaoferowanym: 

a. 

zestawie  była  serweta  o  wymiarach  min  200x260  cm  z  wycięciem  w  kształcie  litery  U  7 

(±1cm)  x  102cm  (+  5cm)  otoczonym  samoprzylepną  taśmą  -1  szt.  W  wyjaśnieniach  z 

29.11.2019r.  zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytanie  dot.  serwety  o  wymiarach  min. 

200x260cm  z  wycięciem  w  kształcie  litery  U  100x20  otoczonym  samoprzylepna  taśmą, 

wyraził  zgodę.  TZMO  zaoferowało  „serwetę  o  wymiarach  240x260  cm  z  wycięciem  w 

kształcie  litery  U  7  x  100  cm  otoczonym  samoprzylepną  taśmą  -  1  szt.”  Tym  samym  w 

zakresie  wielości  wycięcia  U  oferta  pozostaje  w  sprzeczności  z  opisem  przedmiotu 

zamówienia poz. 3 Pakietu nr 2.  

b. 

zestawie była kieszeń foliowa 25x35 cm(+ 5cm) z taśmą lepną, dwukomorowa- 1 szt., W 

wyjaśnieniach  z  29.11.2019r.  zamawiający  w  odpowiedzi  napytanie  dot.  kieszeni  foliowej 

30x30cm,  wyraził  zgodę.  TZMO  zaoferowało  „kieszeń  foliowa  35x42  cm  z  taśmą  lepną, 

dwukomorowa- 

1  szt.”  Tym  samym  w  zakresie  wielości  kieszeni  foliowej  oferta  TZMO 

pozostaje w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia poz. 3 Pakietu nr 2.  

c. 

zestawie był tupfer okrągły gazowy duży od 40 do 50g- 6 szt., a TZMO zaoferowało „tupfer 

okrągły gazowy 50x50 - 6 szt.” Z załączonych dokumentów nie wynika, iż zostały spełnione 

wymagania w zakresie parametru dot. 40-50g - czy

li wagi tych tupferów, oznacza to więc 

kolejną niezgodność oferty TZMO z opisem przedmiotu zamówienia poz. 3 Pakietu nr 2.  

d. 

zestawie był „fartuch chirurgiczny wzmocniony do długich procedur, wykonany z miękkiej i 

przewiewnej  włókniny  SMS.  O  gramaturze  min  40  g/m

;  mankiety  miękkie,  poliestrowe. 

Wyposażony  w  nieprzemakalne  wstawki  z  przodu  i  na  rękawach  wykonane  z:  przód 

fartucha - 

folia PE, rękawy - folia PE i włóknina wiskozowo-poliestrowa. Złożony w sposób 

zapewniający  antyseptyczną  aplikację.  Wiązany  na  troki  wewnętrzne  oraz  zewnętrzne  z 

kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru. 

Zgodny z normą 13795 - wymagania wysokie. Dostępne wszystkie rozmiary od L do XXL-. 

2  szt”.  W  wyjaśnieniach  z  29.11.2019  r.  zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytanie  dot. 


wykonany,  z  miękkiej  i  przewiewnej  włókniny  SMS  o  gramaturze  min  35/m

;  mankiety 

miękkie  polisterowe.  Wyposażony  w  nieprzemakalne  wstawki  z  przodu  i  na  rękawach 

wykonane  z:  przód  fartucha  -  folia  PE+PP,  rękawy  -  folia  PE  +  PP+  włóknina 

polipropylenowa  Złożony  w  sposób  zapewniający  antyseptyczną  aplikację.  Wiązany  na 

troki  wewnętrzne  oraz  zewnętrzne  z  kartonikiem,  z  tyłu  zapięcie  na  rzep.  Wewnętrzne 

owinięcie  fartucha  wykonane  z  papieru.  Zgodny  z  normą  13795  -  wymagania  wysokie. 

Dostępne wszystkie rozmiary od L do XXXL.- 2 szt. wg zapotrzebowania Zamawiającego.” 

zamawiający  wyraził  zgodę  na  zaproponowane  parametry.  TZMO  zaoferowało  jednak 

fartuch chirur

giczny wzmocniony do długich procedur, wykonany z miękkiej i przewiewnej 

włókniny  SMS  o  gramaturze  35  g/m

;  mankiety  miękkie,  poliestrowe.  Wyposażony  w 

nieprzemakalne  wstawki  z  przodu  i  na  rękawach  wykonane  z:  przód  fartucha  -  folia 

PE+PP,  rękawy  -  folia  PE  +  PP+  włóknina  polipropylenowa.  Złożony  w  sposób 

zapewniający  antyseptyczną  aplikację.  Wiązany  na  troki  wewnętrzne  oraz  zewnętrzne  z 

kartonikiem,  z  tyłu  zapięcie  na  rzep.  Bez  owinięcia  fartucha  w  papier.  Zgodny  z  normą 

wymagania  wysokie.  Dostępne  rozmiary  od  L  do  XL-2szt”  Niezgodność  oferty 

TZMO  polega  na  br

aku  owinięcia  oferowanego  fartucha  w  papier  krepowy  oraz 

dostępności fartucha od rozmiaru L do XL.  

3. załączniku nr 1 wzór oferty - wymagane dokumenty w zakresie pozycji nr 5 pakietu nr 2 

zamawiający wymagał by w zaoferowanym: 

a. 

zestawie była osłona na stolik Mayo 79x145 cm ( +5cm), obszar chłonny 65 x 85 cm 

(±  5cm)  -1  szt.,  a  TZMO  zaoferowało  „osłona  na  stolik  Mayo  80x145  cm,  obszar 

chłonny  76  x  85  cm  -  1  szt.”  Oferta  jest  niezgodna  w  zakresie  wielkości  obszaru 

chłonnego; 

b. 

zestawie  był  kompres  gazowy  laparotomijny  45x45  cm  (+.  5cm)  z  tasiemką  (20-

nitkowy,  8-warstwowy,  znacznik  RTG)-2  szt.,  a  TZMO  oferuje  kompres  gazowy 

laparotomijny  45x45  cm  z  tasiemką  (20-nitkowy,  6-warstwowy,  znacznik  RTG)-  2 

szt.  Oferta  TZMO  jest  niezgodna  w  zakresie  warstw  tasiemki  tj.  zamiast  8-

warstwowej zaoferowała 6-warstwową. 

c. 

zestawie  był  fartuch  chirurgiczny  wzmocniony  wchodzący  w  skład  zestawu,  który 

miał posiadać wewnętrzne owinięcie w papier, w .treści zapytania dotyczącego tego 

zestawu i parametrów fartuch wzmocnionego TZMO również pisze o „wewnętrznym 

owinięciu fartucha wykonanym z papieru”, natomiast w opisie zaoferowanego przez 

TZMO  fartucha  wzmocnionego  jest  adnotacja:  „beż  owinięcia  fartucha  w  papier”. 

Tym  samym  oferta TZMO  jest  niezgodna  w  zakresie  wymogu  zawinięcia  fartucha 

wzmocnionego w papier.  

4. załączniku nr 1 wzór oferty - wymagane dokumenty w zakresie pozycji nr 8 pakietu nr 2 

zamawiający  wymagał  aby  w  zaoferowanym  zestawie  w  celu  podwyższenia  bezpieczeństwa  i 


karton transportowy. Udzielając odpowiedzi na pytania, zamawiający dopuścił także, aby fartuch 

pakowany był pośrednio w  worek foliowy, a następnie w karton transportowy. TZMO  zaoferował 

natomiast  fartuch  o  następujących  parametrach:  „W  celu  podwyższenia  bezpieczeństwa  i 

utrzymania  bariery  sterylnej  fartuchy  zapakowane  w  torebkę  papierowo  -  foliową  +  papier 

krepowany,  a  następnie  w  karton  transportowy”.  Tym  samym  oferta  TZMO  jest  niezgodna  w 

zakresie opakowania, bowiem ni

e przewiduje opakowania w formie pośredniego worka foliowego 

oddzielającego  opakowanie  fabryczne  (torebka  papierów-foliowa)  fartucha  od  opakowania 

transportowego. 

5. załączniku nr 1 wzór oferty - wymagane dokumenty w zakresie pozycji nr 9 pakietu nr 2 

zama

wiający  wymagał,  aby  w  zaoferowanym  zestawie  fartuch  chirurgiczny  wzmocniony  do 

długich  procedur  wchodzący  w  skład  zestawu  posiadał  wewnętrzne  owinięcie  wykonane  z 

papieru,  w  treści  zapytania  dotyczącego  tego  fartucha  TZMO  również  podtrzymuje  wymóg 

zachowa

nia „wewnętrznego owinięcia fartucha wykonanego z papieru”. Jednakże w ofercie TZMO 

oferuje fartuch z adnotacją: „bez owinięcia fartucha w papier”. Tym samym również w tym zakresie 

oferta  jest  niezgodna  z  wymaganiami  z  pozycji  9  pakietu  nr  2.  Przedstawione 

powyżej 

rozbieżności potwierdzają również złożone przez TZMO SA ulotki oraz karty katalogowe. 

Wykonawca 

Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych  S.A.  w  Toruniu 

przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  zachowując  termin 

ustawowy 

oraz  obowiązek  przekazania  kopii  przystąpienia  zamawiającemu  i  odwołującemu. 

Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania. 

Zamawiający  przed  otwarciem  posiedzenia  Izby  pismem  z  3  stycznia  2020  r.  złożył 

odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w zarzuty odwołania opisane w pkt: 

1) pkt 1 

c) dotyczący pozycji 1 i 2 c) dotyczący pozycji nr 3: okrągły tupfer gazowy duży od 40 do 

50g.  Zaoferowanie  tupfera  50x50  bez  podania  jednostki  wagi,  nie  oznacza,  że  produkt  jest 

niezgodny  ze  SIWZ.  Zamawiający  winien  był  rozwiać  wątpliwości  w  toku  badania  ofert,  która  to 

czynność zaniechał, 

2) pkt 1 

d) dotyczący pozycji nr 1 i pkt 3 a) dotyczący pozycji nr 5 i obszaru chłonnego osłony na 

stolik Mayo, 

pkt 2 b) dotyczący pozycji nr 3 w tym rozmiarów dwukomorowej kieszeni foliowej, 

pkt  2  d)  pozycja  3,  pkt  3  c)  pkt  5  dotyczący  pozycji  nr  9)  formy  owinięcia  fartuchów 

chirurgicznych 

Zamawiający  stwierdził,  że  w  przypadku  wykonawców,  którzy  są  producentami,  zestawy 

obejmują różne produkty i mogą być tworzone są pod konkretne zapotrzebowanie zamawiającego 

i skatalogowane. 

Wyjaśnił, że działając na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp pismem z 17 grudnia 2019 

r.,  wezwał  TZMO  do  złożenia  wyjaśnień  i/lub  uzupełniania  dokumentów,  wykazując  konkretne 

niezgodności ze SIWZ, które jednak nie obejmowały opisanych w pkt 1-4), ponieważ zamawiający 


prowadzonego  postępowania,  tym  samym  nie  wskazał  tych  błędów  wykonawcy  tj.  TZMO  w 

wezwaniu. 

W związku z powyższym zamawiający unieważni czynności wyboru najkorzystniejszej 

oferty w części/pakiecie nr 2 oraz dokona ponownego badania i oceny oferty najwyżej ocenionej, 

przez  ponowne  wezwanie  z  art.  26  ust.  3  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  i/lub  prawidłowych 

dokumentów  w  zakresie  niezgodności  nie  wyspecyfikowanych  w    powołanym  wezwaniu,  a  o 

których mowa w pkt 1-4). Dopiero po ponownym badaniu oferty najwyżej ocenionej, zamawiający 

może podjąć decyzję o zgodności lub nie ze SIWZ, jej przyjęciu lub odrzuceniu i podjęciu dalszych 

czynności. 

Przystępujący prawidłowo powiadomiony o wyznaczonym na 15 stycznia 2020 r. nie wniósł 

sprzeciwu  wobec  stanowiska  zamawiającego  (do  akt  sprawy  nie  wpłynęło  żadne  pismo 

przystępującego).  

Odwołujący  pismem  z  14  stycznia  2020  r.  oświadczył,  że  wycofuje  zarzuty  odwołania, 

których zamawiający nie uwzględnił i wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego.   

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3a  zdanie  pierwsze  Pzp 

jeżeli  uczestnik  postępowania,  który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesienie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia  w  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  a  odwołujący  wycofa  pozostałe 

zarzuty,  Izba 

może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron 

uczestników postępowania odwoławczego.  

W  sprawie  zaistniały  wszystkie  przesłanki  wskazane  w  powołanym  przepisie,  zatem  Izba 

na  podstawie  art.  186  ust.  3a  Pzp 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie 

postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. 

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, art. 186 ust. 6 

pkt 1 Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

……………………………. 


wiper-pixel