KIO 2689/19 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

sygn. akt: KIO 2689/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

wobec  cofnięcia  w  dniu  14  stycznia  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Comarch  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie,  Al.  Jana  Pawła  39a;  

864  Kraków,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109; 31-571 Kraków

przy udziale: 

a) 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  ESKOM  IT  sp.  

z  o.o.,  Advatech  sp.  z  o.o.,  ul.  Puławska  543;  02-844  Warszawa,  zgłaszających 

przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, 

b)  wykonawcy 

COIG  S.  A.,  ul.  Mikołowska  100;  40-065  Katowice,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Comarch  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie,  Al.  Jana  Pawła  39a;  

864 Kraków, kwoty  13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 2689/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Krakowie  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  jest  „Wdrożenie  e-usług  publicznych,  wewnątrzadministracyjnych, 

nowych  rozwiązań  IT  oraz  modernizacja  systemu  obiegu  dokumentów  w  ramach  realizacji 

Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 15 października 2019 r., pod nr 2019/S 199-483067. 

Dnia  19  grudnia  2019  roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania 

Dnia 30 grudnia 2019 roku, wykonawca Comarch Polska S.A. (dalej 

Odwołujący”) wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący, pismem z dnia 14 stycznia 2020 roku, złożonym przed otwarciem rozprawy, 

w  związku  z  informacją,  iż  zamawiający  unieważnił  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  i  o 

powrocie  zamawiającego  do  ponownego  badania  ofert,  oświadczył,  

iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przew

odniczący: 

………………………… 


wiper-pixel