KIO 2685/19 WYROK dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2685/19 

WYROK 

z dnia 17 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  16  stycznia  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę – INŻBUD TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Jerzego Giedroycia 8 (44-

200  Rybnik)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  –  Miasto  Rybnik  

z sied

zibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (44-200 Rybnik),  

przy udziale wykonawcy 

– Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z siedzibą w Gierałtowicach przy 

ul.  Ks.  Roboty  80  (44-

186  Gierałtowice),  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie; 

2.  Kosztami  p

ostępowania  obciąża  wykonawcę  –  INŻBUD  TT  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Rybniku i: 

2.1. zalicza na 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  INŻBUD  TT  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Rybniku tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  wykonawcy  –  INŻBUD  TT  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rybniku  na  rzecz 

zamawiającego  –  Miasta  Rybnik  kwotę  w wysokości  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące 

sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach.  

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 2685/19 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  Rybnik  zwane 

dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843)

, zwanej dalej: „Pzp” na przebudowę ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 

141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II)

, zwane dalej „postępowaniem”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 18 

października 2019 r., pod numerem 611841-N-2019.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 

niższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 Pzp.  

W dniu 30 grudnia 2019 r. wykonawca 

INŻBUD TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 

(zwany 

dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie od czynności zamawiającego polegającej na 

wyborze  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  spółkę  Auto  Trans  Asfalty  Sp.  z  o.  o.  z 

siedzibą w Gierałtowicach. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art. 

89 ust. 1 pkt 2) Pzp przez jego błędne niezastosowanie i nieodrzucenie oferty lecz jej 

wybór  jako  najkorzystniejszej  mimo  że,  oferta  złożona  przez  wykonawcę  Auto  Trans 

Asfalty  Sp.  z  o.  o.  nie  odpo

wiada  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(zwanej dalej: „SIWZ”), bowiem wskazany przez wykonawcę Auto Trans Asfalty sp. z o.o. 

podmiot,  który  będzie  pełnić  funkcję kierownika  budowy  do  obsługi  inwestycji  w  osobie 

pana L. P., mim

o iż cechuje się wymaganym doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną w 

obszarach  o  jakich  mowa  w  treści  SIWZ,  nie  będzie  w  stanie  w  sposób  kompleksowy 

zapewnić obsługi i nadzoru przedmiotowej inwestycji pełniąc funkcję kierownika budowy - 

zgodnie  z  treścią  SIWZ  „od  rozpoczęcia  robót  do  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia/ 

Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania)”, albowiem pan L. P. 

jest obecnie inżynierem rezydentem pracującym dla DTŚ S.A. w ramach inwestycji pn.: 

„Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień – Rabka” realizowanego dla Generalnej 

Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  Kraków,  a  jak  wynika  informacji 

zamieszczonych  na  oficjalnej  stronie  przedmiotowego  zadania  inwestycyjnego 

http://www.s7-lubien-rabka.pl/index.html 

prace  mimo,  iż  są  w  chwili  obecnej  bardzo 

zaawansowane, zakończenie i odbiór prac nie nastąpi wcześniej niż końcem 2020 r., a 


więc  widoczna  jest  ewidentna  kolizja  obowiązków  kierownika  budowy  równolegle  w 

ramach ww. zadań; 

2.  art. 

89  ust.  1  pkt  3)  i  4)  Pzp  przez  jego  błędne  niezastosowanie  i  nieodrzucenie  oferty 

lecz  jej  wybór  jako  najkorzystniejszej  mimo  że,  oferta  złożona  przez  wykonawcę  Auto 

Trans  Asfalty  Sp.  z  o.  o.,  zawiera  rażąco  niską  cenę,  nierealistyczną,  za  którą  nie  jest 

możliwe wykonanie zamówienia w należyty sposób i która wskazuje na zamiar realizacji 

zamówienia  poniżej  kosztów  własnych  wykonawcy,  niepozwalająca  na  wygenerowanie 

przez niego zysku i w efekcie w wyniku takich działań oferta złożona przez wykonawcę 

Auto  Trans  Asfalty  Sp.  z  o.  o.  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

3.  art. 26 ust. 2 Pzp przez zaniechanie wezwania wykonawcy Auto Trans Asfalty Sp. z o. o., 

którego oferta została oceniona przez zamawiającego najwyżej, do złożenia kompletnych 

i  niebudzących  wątpliwości  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających,  iż  wykonawca 

Auto  Trans  Asfalty  Sp.  z  o.  o.  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu; 

4.  art. 

91 ust 1 Pzp przez wybór oferty najkorzystniejszej wykonawcy Auto Trans Asfalty Sp. 

z  o.  o.,  którego  oferta  została  oceniona  przez  zamawiającego  najwyżej  na  podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ bez dokonania przez zamawiającego pełnych 

czynności  jej  badania,  a  także  nieprawidłową  wykładnię,  iż  oferta  oceniona  przez 

zamawiającego  najwyżej  jest  ofertą  najkorzystniejszą,  gdy  tymczasem  winna  ona 

podlegać odrzuceniu; 

5.  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  oraz  przejrzys

tości 

poprzez  nie  odrzucenie  i  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Auto  Trans 

Asfalty sp. z o.o., która nie spełniała wymogów SIWZ. 

W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie  odwołania  w  całości,  unieważnienie  czynności  zamawiającego 

polegającej  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z 

o.o.,  nakazanie  powtórzenia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  odrzucenia 

oferty  wykonawcy  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  jako  niespełniającej  wymogów  SIWZ  w 

postępowaniu; 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w odwołaniu 

na okoliczności wskazane w dalszej części uzasadnienia 

dopuszczenie i przeprowadzen

ie dowodów z zeznania świadka L. P.  na okoliczność 

pełnienia funkcji inżyniera rezydenta dla DTŚ S.A. w ramach inwestycji  on.: „Budowa drogi 

ekspresowej  S7,  odcinek  Lubień  –  Rabka”  realizowanej  dla  Generalnej  Dyrekcji  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  Oddział  Kraków,  okresu  sprawowania  tej  funkcji,  obowiązków 


pełnionych  w  ramach  ww.  kontraktu,  charakteru.  pełnionych  zadań,  daty  do  której  będą 

pełnione funkcje inżyniera rezydenta w ramach ww. kontraktu; 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  informacji  dotyczących  zamówienia 

publicznego  pn.:  „Budowa  drogi  ekspresowej  S7,  odcinek  Lubień  –  Rabka”  ze  strony 

internetowej  http://www.s7-lubien-rabka.pi/index.html 

na  okoliczność  daty  rozpoczęcia  prac, 

zadań  zrealizowanych  do  tej  pory  oraz  przewidywanego  terminu  zakończenia  prac,  funkcji 

kierownika budowy; 

przesłuchanie  osoby  wskazanej  przez  spółkę  Drogowa  Trasa  Średnicowa  S.A.  jako 

lidera  konsorcjum  w  ramach  zamówienia  publicznego  pn.:  „Budowa  drogi  ekspresowej  S7, 

odcinek  Lubień  -  Rabka”  na  okoliczność  wykazania,  okresu  sprawowania  funkcji  inżynieria 

rezydenta przez pana L. P. 

w ramach ww. kontraktu, obowiązków pełnionych w ramach ww. 

kontraktu,  charakteru  pełnionych  zadań,  daty  do  której  będą  pełnione  funkcje  inżyniera 

rezydenta w ramach ww. kontraktu; 

p

rzesłuchanie  w  charakterze  świadka  panią  H.  R.,  pełniącą  funkcję  Kierownika 

Projektu Unijnego w imieniu zamawiającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział  Kraków  w  ramach  zamówienia  publicznego,  pn.:  „Budowa  drogi

  ekspresowej  S7, 

odcinek Lubień – Rabka” na okoliczność wykazania, (i) czy w ramach ww. zdania pan L. P. 

pełni funkcję inżyniera rezydenta, (ii) obowiązków pełnionych w ramach ww. kontraktu przez 

pana L. P.

, charakteru pełnionych zadań oraz daty do której będą pełnione funkcje inżyniera 

rezydenta w ramach ww. kontraktu; 

przesłuchanie prezesa spółki Auto Trans Asfalty sp. z o.o. pana P. J. na okoliczność 

(i)  miejsca  składowania  i  utylizowania  odpadów  budowlanych  jakie  powstaną  w  ramach 

Zadania  Inwestycyjnego  (ii)  posiadania  lub  nie  zezwolenia  na  przetwarzanie  i  zbieranie 

odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

przesłuchanie  świadka  D.  C.  na  okoliczność  (i)  braku  posiadania  przez  Auto  Trans 

Asfalty sp. z o.o. m

iejsca składowania i utylizowania odpadów budowlanych jakie powstaną 

w ramach Zadania Inwestycyjnego (ii) braku posiadania przez Auto Trans Asfalty sp. z o.o. 

zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpa

dach, (iii) rynkowych wartości prac wskazanych przez Auto Trans Asfalty sp. z o.o. 

pod pozycjami: 

• Pozycja 34 i 35 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu.  Transport  samochodem  wyładowczym  na  składowisko  wykonawcy  wraz  z 

utylizację  oraz  Wykopy  pod  konstrukcje  nawierzchni,  wraz  z  załadunkiem,  wywozem 

nadmiaru, urobku na składowisko wykonawcy oraz kosztem utylizacji, 

• Pozycje 40, 41, 42 i 43 tj.: 

Warstwa  wzmacniająca  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5  MPA  -  grubość 

warstwy po zagęszczeniu 24 cm  


Warstwa, 

wzmacniająca  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5  M P A   -   grubość 

warstwy po zagęszczeniu 25 cm 

Warstwa  wzmacniająca  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5  MPA  -  grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

War

stwa  wzmacniająca  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5  MPA  -  grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  wiadomości  elektronicznej  z  dnia  30 

grudnia 2019 r. kierowanej ze spółki SEGO Sp. z o.o. do odwołującego się na okoliczność 

wartości  prac  polegających  na  zagospodarowaniu  przez  zewnętrzny  podmiot  odpadów  z 

remontów  i  przebudowy  dróg,  a  tym  samym  wykazania,  iż  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o. 

rażąco zaniżyła cenę tych usług, na dodatek nie wskazując podmiotu, które te prace wykona 

wobec  faktu,  iż  oferent  ten  (Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.)  nie  posiada  zezwolenia  na 

przetwarzanie i zbieranie odpadów; 

nakazanie zamawiającemu przedstawienia wyjaśnień wykonawcy Auto Trans Asfalty 

sp. z o.o., z których będzie wynikać, iż pan L. P. pełnił dla wykonawcy Auto Trans Asfalty sp. 

z  o.o.  funkcje  kierownika  budowy  na  inwestycjach  wskazanych  w  ofercie  przez  Auto  Trans 

Asfalty sp. z o.o. tj.: 

•  w  okresie  08.05.2017  -  31.08.2018  r.  -  Budowa  odcinka  trasy  N-S  od  ul.  Bukowej  do  ul. 

Kokosz w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupasmowym (wartość kontraktu 53 873 000 zł) 

•  w  okresie  17.07.2017  -11.05.2018  r.  -  Przebudowa  ul.  Rudzkiej  w  Rybniku  (wartość 

kontraktu 7 246 

000 zł), 

albowiem  w  tym  samym  czasie  pełnił  on  obowiązki  kierownika  w  ramach  dwóch  zadań 

inwestycyjnych realizowanych przez wykonawcę Auto Trans Asfalty sp. z o.o. w reżimie Pzp, 

a w związku z tym  pan L. P. z pewnością funkcję kierownika budowy na tych inwestycjach 

miał  wykonywać  od  rozpoczęcia  robót  do  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia/  Protokołu 

Odbioru  Końcowego  (przez  cały  okres  realizacji  zadania),  tym  samym  fizycznie  nie  mógł 

stawiać  się  na  porannych  odprawach  na  dwóch  lokalizacjach  podobnie  jak  to  może  mieć 

miejsce w nin. przypadku; 

zasądzenie  kosztów,  postępowania,  w  tym  kosztów  zastępstwa  na  rzecz 

odwołującego według norm przepisanych. 

Jeśli chodzi o interes do wniesienia odwołania odwołujący wskazał, że  w przypadku 

prawidłowego  zastosowania  przepisów  Pzp  przez  zamawiającego  nie  doszłoby  do 

naruszenia  istotnych  zasad  udz

ielania  zamówień  publicznych,  mogących  mieć  wpływ  na 

wynik postępowania. Odwołujący wyjaśnił w tym zakresie, że wówczas z wysokim stopniem 

prawdopodobieństwa,  graniczącym  z  pewnością  może  mieć  szansę  na  uzyskanie 

przedmiotowego zamówienia. Jego zdaniem zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej 


oferty  w  sposób  wadliwy  z  naruszeniem  kardynalnych  zasad  Pzp  w  tym  również  zasady 

równego  traktowania  wykonawców  czym  wyrządził  mu  szkodę.  Wyjaśnił,  że  w  wyniku 

dokonanych  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  szczególnie  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty  firmy  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.,  może  stracić  szansę  na  uzyskanie  i  realizację 

przedmiotowego, zamówienia ponosząc tym samym niewymierną szkodę w swoim majątku 

kosztem firmy Auto Trans Asfalty sp

. z o.o., której oferta zasługiwała na odrzucenie o czym, 

również  na  etapie  sprzed  rozstrzygnięcia  zamówienia  publicznego  przez  zamawiającego, 

komunikował w sposób wyraźny składając uwagi w trakcie procesu przetargowego. 

Odnośnie  zarzutów  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  oraz  art.  7  ust.  1  Pzp 

odwołujący wyjaśnił, że na podstawie tego pierwszego przepisu zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Przepis 

ten  jest  skorelowany  z  art.  8

2  ust.  3  Pzp,  zgodnie  z  którym  treść  oferty  musi  odpowiadać 

treści SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wtedy, kiedy treść oferty 

(jej  zawartość  merytoryczna)  nie  odpowiada  wymaganiom  zamawiającego  określonym  w 

SIWZ  w  odniesieniu  do  pr

zedmiotu  zamówienia  lub  sposobu  jego  realizacji.  Innymi  słowy: 

niezgodność  treści  oferty  z  treścią SIWZ polega  na  materialnej  niezgodności  zobowiązania 

wykonawcy  wyrażonego  w  jego  ofercie  ze  świadczeniem,  zaoferowania  którego  oczekuje 

zamawiający  i  które  opisał  w  SIWZ.  Wykonawca  składając  ofertę  powinien  zakresem 

zawartego  w  niej  zobowiązania  objąć  taki  sposób  wykonania  zamówienia,  który  będzie 

uwzględniał  wszystkie  wymagania  określone  w  SIWZ.  Przy  czym  dla  uznania  zgodności 

treści oferty z treścią SIWZ nie wystarczy złożenie przez wykonawcę ogólnego oświadczenia 

(zwykle  w  formularzu  ofertowym),  wyrażającego  ogólne  zobowiązanie  wykonawcy  do 

wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Ze wszystkich dokumentów 

składających się na merytoryczną treść oferty powinna wynikać jej zgodność z wymaganiami 

zamawiającego określonymi w SIWZ, składającymi się na treść zobowiązania wykonawcy. W 

konsekwencji  tej  zgodności,  zakres  świadczenia  wykonawcy  wynikający  z  umowy  będzie 

tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (art. 140 ust. 1 Pzp).  

Odwołujący  podniósł,  iż  jednym  z  obligatoryjnych  elementów  w  famach  zadania 

i

nwestycyjnego  jest  zapewnienie  przez  przyszłego  wykonawcę  obsługi  inwestycji  przez 

kierownika budowy, który powinien spełniać minimalne wymagania określone w treści SIWZ. 

Auto Trans Asfalty sp. z o.o. 

do obsługi zadania inwestycyjnego wskazała osobę pana L. P., 

który  cechuje  się  wymaganym  doświadczeniem  i  wiedzą  specjalistyczną  w  obszarach, 

których dotyczy zadanie inwestycyjne. W tym miejscu odwołujący wyraźnie podkreślił, iż pan 

L. P.

, mimo iż jest z pewnością specjalistą w swojej dziedzinie, nie będzie jednak w stanie w 

sposób  kompleksowy  zapewnić  obsługi  i  nadzoru  Zadania  Inwestycyjnego  pełniąc  funkcję 

kierownika  budowy 

od  rozpoczęcia robót  do  wystawienia Świadectwa Przejęcia/  Protokołu 


Odbioru  Końcowego  (przez  cały  okres  realizacji  zadania)”.  Dalej  odwołujący  wskazał,  że w 

ramach  zadania  inwestycyjnego  kierownik  budowy  jest  zobowiązany  (jak  wynika  z  treści 

przyszłej  umowy)  pełnić  pełny  nadzór  nad inwestycją począwszy  od  godziny  9:00  każdego 

dnia roboczego do momentu zakończenia prac w każdym kolejnym dniu roboczym. W ocenie 

odwołującego pan L. P. nie będzie w stanie wypełnić ww. zobowiązania, a tym samym oferta 

złożona  przez  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  była  i  jest  niekompletna.  Z  informacji 

posiadanych przez o

dwołującego pan L. P. jest inżynierem rezydentem pracującym dla DTŚ 

S.A.  w  ramach  inwestycji  pn.:  „Budowa  drogi  ekspresowej  S7,  odcinek  Lubień  -  Rabka” 

realizowanej 

dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków. W związku 

z  pełnioną  funkcją  rezydenta  pan  L.  P.  jest  osobą,  która  ma  obowiązek  bezpośredniego  i 

osobistego  uczestnictwa  na  ww.  kontrakcie  podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  tym 

samym  nie  ma  nawet  fizycznej  możliwości  aby  stawiać  się  na  porannych  odprawach  na 

dwóch  lokalizacjach  odległych  od  siebie  o  ok.  200  km.  W  świetle  powyższego  odwołujący 

uznał,  iż  niezgodność  treści  oferty  złożonej  przez  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  z  treścią 

SIWZ  zadania  inwestycyjnego  ma  charakter  nieusuwalny  i  tym  samym  po  zainicjowaniu 

procedury  wyjaśniającej  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  powinna  zapaść  decyzją  o 

odrzuceniu  oferty.  Jest  to  bowiem  niezgodność  materialna,  a  tylko  taka  skutkuje 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

. Co więcej jak wynika z informacji 

zamieszczonych  na  oficjalnej  stronie  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Budowa  drogi 

ekspresowej  S7,  odcinek  Lubień  -  Rabka”  http://www.s7-lubien-rabka.pl/index.html  prace 

mimo, iż są w chwili obecnej bardzo zaawansowane, zakończenie i odbiór prac nie nastąpi 

wcześniej  niż  końcem  2020  roku,  a  więc  widoczna  jest  ewidentna  kolizja  obowiązków 

kierownika  budowy  równolegle  w  ramach  ww.  zadań  przez  pana  L.  P.  zarówno  w  ramach 

zadań  do  zrealizowania  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  jak  i  zadania  ww.  Co  prawda 

przed  odrzuceniem  oferty  na  podstawie ust.  1  pkt  2 komentowanego artykułu  zamawiający 

zobowiązany  był  -  w  przypadku  powzięcia  wątpliwości  do  wyjaśnienia  treści  oferty  na 

podstawie art. 87 ust. 1 Pzp

. To jednak konsekwencją niezłożenia dokumentu, który będzie 

potwierdzał treść oferty winna być konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 

pk

t  2  PZP  jako  nieodpowiadającej  treści  specyfikacji,  z  zastrzeżeniem  zastosowania 

procedury  z  art.  26  ust.  3  Pzp

,  jeżeli  nie  prowadzi  to  do  zmiany  treści  oferty.  Tryb  ten  nie 

może  służyć  bowiem  obejściu  braku  należytego  sprecyzowania  treści  oferty,  gdyż 

dok

umenty te służą potwierdzeniu treści oferty, a nie jej rekonstruowaniu na ich podstawie. 

W  szczególności  w  systemie  oceny  ofert,  w  którym  dokumenty  te  nie  są  składane  wraz  z 

ofertą, ale na późniejszym etapie, prowadziłoby to do obejścia zakazów wynikających z art. 

87 ust. 1 zd. 2 Pzp

, a w konsekwencji naruszeniu zasad wynikających z art. 7 ust. 1 Pzp. Dla 

zastosowania podstawy  odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

konieczne jest również 

uchwycenie,  na  czym  konkretnie  niezgodność  pomiędzy  ofertą  wykonawcy,  a  specyfikacją 


zamawiającego  polega,  czyli  co  i  w  jaki  sposób  w  ofercie  nie  jest  zgodne,  z  konkretnie 

wskazanymi, skwantyfikowanymi i jednoznacznie ustalonymi postanowieniami SIWZ.  

Na  marginesie 

odwołujący  zwrócił  również  uwagę,  na  ewidentną  rozbieżność  w 

oświadczeniu  złożonym  przez  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  w  ramach  którego  nastąpiło 

potwierdzenie posiadania doświadczenia przez kierownika budowy pana L. P. . Jak wynika z 

oświadczenia pan L. P. w tym samym czasie pełnił obowiązku kierownika budowy w ramach 

dwóch budów tj.:  

•  w  okresie  08.05.2017  -31.08.2018  r.  -  Budowa  odcinka  trasy  N-S  od  ul.  Bukowej  do  ul. 

Kokosz w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupasmowym (wartość kontraktu 53.873.000 zł); 

•  w  okresie  17.07.2017  -1L05.2018  r.  -  Przebudowa  ul.  Rudzkiej  w  Rybniku  (wartość 

kontraktu 7.246.000 zł).  

związku z  faktem,  iż ww.  kontrakty  realizowane  były  w  trybie zamówienia publicznego z 

Pzp pan L. P. 

z pewnością funkcję kierownika budowy na tych inwestycjach miał wykonywać 

od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego 

(przez cały okres realizacji zadania), tym samym fizycznie nie mógł stawiać się na porannych 

odprawach  na  dwóch  lokalizacjach  podobnie  jak  to  może  mieć  miejsce  w  nin.  przypadku. 

Tym  samym  zachodzi  uzasadniona  konieczność  przedłożenia  przez  zamawiającego 

dowodów,  które  udowodnią  pełnienie  przez  pana  L.  P.  funkcji  kierownika  budowy  na 

inwestycjach wskazanych w ofercie przez Auto Trans Asfalty sp. z o.o. 

J

eśli chodzi o zarzut rażąco niskiej ceny (kosztu oferty) tj. naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 

4 Pzp, art. 26 ust. 2 Pzp oraz art. 91 ust. 1 Pzp odwołujący wyjaśnił, że przepis art. 89 ust. 1 

pkt 4 PZP nakazuje odrzucić ofertę, która zawiera rażąco niską cenę  lub koszt w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. Zasadą jest, że w przypadku podejrzenia, że cena lub koszt w 

ofercie  noszą  znamiona  rażąco  niskiej  zamawiający  powinien  zwrócić  się  do  wykonawcy  o 

wyjaśnienia  w  trybie  określonym  w  art.  90  ust.  1  Pzp.  Zgodnie  z  tym  przepisem,  jeżeli 

zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w 

stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o 

udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu  w 

zakresie  przykładowo  wskazanym  w  tym  przepisie.  Jednocześnie  w  przypadku  gdy  cena 

całkowita  oferty  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o 

nale

żny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania 

zamawiający  ma  obowiązek  zwrócenia  się  do  wykonawców  o  wyjaśnienie  ceny,  chyba  że 

rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie.  wymagają  wyjaśnienia. 

Odwołujący  zwrócił  w  tym  miejscu  należy  uwagę,  iż  zamawiający  przeznaczył  na 

sfinansowanie zadania i

nwestycyjnego kwotę 11 700 000,00 zł brutto, natomiast spółka Auto 


Trans Asfalty sp. 

z o.o. złożyła ofertę jego wykonania w zamian za wynagrodzenie w kwocie 

7.366.920,02  zł  brutto,  a  więc  złożyła  ofertę  o  ponad  37%  niższą  niż  wartość  zamówienia. 

Nie  sposób  nie  dostrzec  tej  dysproporcji  szczególnie,  iż  inni  oferenci  oferowali  wykonanie 

zadania  i

nwestycyjnego  w  wyższych  wartościach  ok.  2.  000  000  zł  brutto  wyżej  aniżeli 

najtańsza oferta. Odwołujący zwrócił uwagę, iż obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

rażąco niskiej ceny lub kosztu obciąża wykonawcę (art. 90 ust. 2 Pzp). Ponadto zamawiający 

- na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp - 

odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Odwołujący wyjaśnił, ze co prawda ustawodawca nie zdefiniował pojęcia rażąco niska cena, 

jednak  w  świetle  ugruntowanego  orzecznictwa  i  dorobku  doktryny,  należy  uznać,  że  ceną 

rażąco  niską jest  cena nierealistyczna,  za  którą  nie jest  możliwe  wykonanie  zamówienia  w 

należyty sposób i która wskazuje na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych 

wykonawcy,  niepozwalająca  na  wygenerowanie  przez  niego  zysku.  W  orzecznictwie 

wskazywano, iż o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest,  że przy 

zachowaniu  reguł  rynkowych  wykonanie  umowy  przez  wykonawcę  byłoby  dla  niego 

nieopłacalne.  Rażąco  niska  cena  jest  to  cena  niewiarygodna,  oderwana  całkowicie  od 

realiów rynkowych. Za cenę rażąco niską uznaje się przede wszystkim taką cenę, która nie 

pozwala wykonawcy na wykonanie zamówienia nie pokrywając kosztów jego realizacji. Cena 

oferty  przystępującego,  aby  została  uznana  za  rażąco  niską  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  powinna  wzbudzić  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 

prze

dmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego (tak też 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27 czerwca 2019 r., sygn. akt 1050/19).  

Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  dostrzeżone  przez  niego  ewidentne  dysproporcje  kwotowe, 

które  w  żaden  sposób  nie  korelują  ze  stawkami  rynkowymi  będąc  znacznie  poniżej  ich 

dolnego  pułapu.  Zasadnicze  rozbieżności  dostrzec  można  –  w  ocenie  odwołującego  –  w 

głównej  mierze  w  kategorii  kosztów  zaliczanych  przez  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  do 

branży drogowej. I tak:  

1. Pozycja 34 i 35 - 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu.  Transport  samochodem  wyładowczym  na  składowisko  wykonawcy  wraz  z 

utylizacją  oraz  Wykopy  pod  konstrukcje  nawierzchni,  wraz  z  załadunkiem,  wywozem 

nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy oraz kosztem utylizacji, przedstawiają stawkę 

w wysokości 5,73 zł/m

, która w ocenie odwołującego jest rażąco zaniżona, albowiem mając 

na  uwadze  to,  iż  wykonawca  ma  zamiar,  po  uprzednim  przetransportowaniu,  składować 

materiał  oraz  go  utylizować,  na  bliżej  nie  określone  składowisko  wykonawcy  nie  daje 

możliwości  realizacji  tych robót  po  takiej  stawce.  Tym  bardziej,  iż  z  informacji  posiadanych 


przez  o

dwołującego  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  nie  dysponują  żadnym  składowiskiem, 

gdzie można by było składować tak znaczną ilość materiału oraz go następnie utylizować;  

2. Pozycje 40, 41, 42 i 43 tj.:  

Warstwa  wzmacniająca  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5  MPA  -  grubość 

warstwy po zagęszczeniu 24 cm  

Warstwa  wzmacnia

jąca  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5  MPA  -  grubość 

warstwy po zagęszczeniu 25 cm  

Warstwa  wzmacniająca  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5  MPA  -  grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15 cm  

Warstwa  wzmacniająca  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5  MPA  -  grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

o

dwołujący zwrócił tutaj uwagę, iż każdorazowo cena jest w tych pozycjach mocno zaniżona 

przez Auto Trans Asfalty sp. z o.o., albowiem najniższa możliwa stawka wykonania tych prąc 

to 17,75 zł/m

. Jego zdaniem nie 

powinno umknąć uwadze również to, iż w ramach realizacji 

zadania i

nwestycyjnego zajdzie konieczność zagospodarowania i utylizacji przez przyszłego 

wykonawcę urobku jaki powstanie w wyniku prowadzonych prac. Aby móc w sposób zgodny 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach taką działalność prowadzić należy uprzednio 

uzyskać tzw. zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie odpadów, 

których  z  informacji  posiadanych  przez  odwołującego  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  nie 

posiada.  Auto 

Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  nie  będzie  zatem  mogła  w  sposób  zgodny  z 

obowiązującymi  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego  zagospodarować 

powstałego  „odpadu”  sama.  Tym  samym  koszt  transportu,  składowania  i  utylizacji  tych 

„odpadów” będzie znacznie wyższy, aniżeli przedstawiono w ofercie Auto Trans Asfalty sp. z 

o.o. 

Odpady z remontów i przebudowy dróg (kod odpadu 17 01 81) oraz odpady betonowe 

(kod odpadu 17 01 01) co prawda można „wysłać” na składowisko firmy KOMART sp. z o.o. 

do  Knurowa,  przy  czym  jak  wynika  z  oferty  na  stronie  www  (https://www.komart.pl/katalog-

odpadow) 

minimalna cena przy własnym transporcie to 190 zł/t (około 380 - 450 zł/m

) netto. 

Wobec faktu, iż w ramach zadania inwestycyjnego szacuje się, iż powstanie odpad w ilości 

9200 m

materiału z rozbiórki ul. Rudzkiej, to wysoce utrudnionym, jeśli nie niemożliwym do 

zrealizowania jest zgodne z prawem „zagospodarowanie” odpadu przez  Auto Trans Asfalty 

sp. z o.o. bez szkody dla interesu mias

ta Rybnik. Analogiczne wartości zaprezentowała firma 

SEGO  Sp.  z  o.o.,  czego  dowodem  jest  przedłożone  przez  odwołującego  ofertowanie  za 

pośrednictwem  wiadomości  elektronicznej  z  dnia  30  grudnia  2019  r.,  załączone  do 

odwołania.  Dodatkowo  jak  wynika  z  treści  SIWZ  „destrukt  z  frezowania  jest  własnością 

wykonawcy”.  Powstały  w  ten  sposób  materiał  w  wyniku  frezowania  jest  również  odpadem, 

którego  ilość  na  ten  moment  jest  niemożliwa  do  precyzyjnego  oszacowania.  Co  więcej 

zgodnie  z  zaleceniami  z

amawiającego  do  mieszanek  mineralno-bitumicznych  nie  zezwala 


się  stosować  granulatu  asfaltowego  z  frezu  asfaltowego,  tym  samym  powstaje  dodatkowa 

ilość  odpadu,  który  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  będzie  musiał  w  jakiś  sposób 

zagospodarować i zutylizować w cenie 5,73 zł/m

, co 

w korelacji z wartością rynkową usługi 

firmy  KOMART  sp.  z  o.o.  jak  również  oferty  SEGO  Sp.  z  o.o.  jest  zdaniem  odwołującego 

ceną symboliczną.  

Co więcej będzie to zadanie ciążyło samodzielnie na Auto Trans Asfalty sp. z o.o., albowiem 

żaden z podwykonawców wskazany z ofercie tj. Wimar sp.j., Sygnały S.A., OBI Complex R. 

Z. 

nie posiada w swoim zakresie obowiązków tego zadania. W świetle powyższego w ocenie 

o

dwołującego oferta Auto Trans Asfalty sp. z o.o. realizuje znamiona tzw. „kreatywnej polityki 

ce

nowej”,  które  to  działanie  uznać  należy  jako  niedopuszczalne  z  uwagi  na  manipulację 

cenową.  Jest  to  działanie  niedopuszczalne,  albowiem  uniemożliwia  zamawiającemu 

dokonanie  transparentnej  oceny  innych  kontrofert,  w  tym  oferty,  o

dwołującego  w  każdej  z 

pozyc

ji  wymaganej treścią SIWZ. Takie działanie ma bowiem  wpływ na  zachwianie zasady 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający w opinii 

odwołującego  jest  postawiony  w  trudnej  sytuacji  albowiem  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o. 

„ukrywa” koszty w innych pozycjach, nie dając szansy zamawiającemu na rzetelne ocenienie 

kontrofert.  Takie  zachowanie  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  narusza  zasadę  przejrzystości 

postępowania,  uniemożliwiając  innym  uczestnikom  oraz  zamawiającemu  prawidłową  i 

rzetelną ocenę oferty.  

Zdaniem odwołującego wystosowanie wezwania w trybie art. 90 ust. 1   i   1 a  Pzp oznacza 

dla  wykonawcy  tj.  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  obowiązek  wykazania,  że  zaproponowana 

przez  niego  cena  lub  proponowany  koszt  (względnie  ich  istotne  części  składowe)  nie  ma 

charakteru rażąco niskich. Obowiązkiem wykonawcy jest więc dostarczenie wyczerpujących 

wyjaśnień, które w pierwszej kolejności powinny odnosić się do wątpliwości zamawiającego 

sformułowanych  w  wezwaniu.  W  przypadku,  kiedy  wezwanie  dotyczy  ceny  oferty, 

wykonawca  powinien  odnieść  się  kompleksowo  do  zaoferowanej  ceny.  Zgodnie  bowiem  z 

treścią  ust.  2  komentowanego  przepisu,  to  wykonawca  wszelkimi  niezbędnymi  środkami 

dostępnymi  w  danej  sprawie  i  uzasadnionymi  w  konkretnym  stanie  faktycznym,  powinien 

wykazać zamawiającemu, że jego cena (lub koszt) nie jest rażąco niska, pomimo ziszczenia 

się  określonych  ustawowych  przesłanek  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny  w  jego  ofercie. 

Prawidłowości  ceny  oferty  nie  można  wykazywać  poprzez  powoływanie  się  na 

specjalistyczną wiedzę zamawiającego prowadzącego działalność w danej branży. Istnienie 

po  stro

nie  zamawiającego  takiej  wiedzy  nie  usprawiedliwia  odstąpienia  od  złożenia 

wyczerpujących  wyjaśnień,  tylko  bowiem  na  podstawie  ich  treści,  nie  zaś  na  podstawie 

wiedzy  własnej  zamawiającego,  powinna  być  dokonywana  ocena,  czy  oferta  podlega 

odrzuceniu.  Podobnie  prawidłowości  ceny,  mimo  złożenia  ogólnych  i  gołosłownych 

wyjaśnień, nie można wywodzić z tego, że różnice między cenami poszczególnych oferty nie 


są  rażąco  duże  oraz  z  tego,  że  wartość  szacunkowa  zamówienia  została  zawyżona. 

Wezwanie wykonawcy do wyjaśnień powoduje bowiem powstanie po jego stronie obowiązku 

wykazania  realności  i  prawidłowości  kalkulacji  ceny,  poprzez  złożenie  wyczerpujących  i 

popartych d

owodami wyjaśnień (tak Krajowa Izba, Odwoławcza w wyroku z dnia 14 stycznia 

2019 r. sygn. akt 2648/18). Zdaniem odwołującego, zamawiający albo nie wystąpił do Auto 

Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  o  wyjaśnienia  konkretnych  pozycji,  albo  poprzestał  na  lakonicznej 

o

dpowiedzi  w  tym  zakresie  uznając  ją  za  wystarczającą  z  czym  nie  można  się.  zgodzić. 

Istotne  jest  bowiem  to,  aby  składane  wyjaśnienia  nie  miały  charakteru  ogólnego.  Celem 

składanych wyjaśnień jest bowiem stworzenie u zamawiającego podstaw do stwierdzenia, że 

podejrzenie  dotyczące  rażąco  niskiej  oferty  było  nieuzasadnione,  a  w  świetle  powyżej 

przytoczonych okoliczności taka wątpliwość nadal zachodzi. Na konieczność przedstawienia 

szczegółowych  wyjaśnień  dodatkowo  wskazuje  fakt,  iż  wykonawca  zobowiązany  jest  nie 

tylko  do  sformułowania  twierdzeń  dotyczących  ceny  lub  kosztu  oferty,  ale  również  do 

przedstawienia  dowodów  na  ich  poparcie,  tak  aby  na  ich  podstawie  zamawiający  mógł 

zweryfikować w  sposób  empiryczny  złożone  wyjaśnienia.  Prawo zamówień  publicznych nie 

ok

reśla  katalogu  dowodów,  które  wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  zamawiającemu  w 

celu uzasadnienia racjonalności i rynkowej wyceny swojej oferty. Oznacza to więc, że każdy 

dowód, który w ocenie wykonawcy potwierdza twierdzenia wskazane w wyjaśnieniach, może 

okazać  się  przydatny  i  pomocny  zamawiającemu  przy  dokonywanej  ocenie.  W  niektórych 

sytuacjach dowody mogą okazać się niezbędne. W szczególności, jeżeli mamy do czynienia 

z  przedmiotem  zamówienia,  którego  zasadnicza  część  musi  być  zakupiona  od  innych 

podmi

otów  (np.  zakup  materiałów,  produktów  czy  też  wykonanie  określonych  usług  przez 

podmioty  zewnętrzne,  podwykonawców).  W  takich  przypadkach,  gdy  wykonawca  dokonuje 

wskazanych  zakupów  po  zaniżonych,  bardzo  niskich  cenach,  powinien  przedstawić 

zamawiającemu  wraz  z  udzielanymi  wyjaśnieniami  dowody  pochodzące  od  podmiotów,  od 

których dokonuje wskazanego zakupu na określonych zasadach, po bardzo niskich cenach 

(np.  oferty  zakupowe,  upusty  itp.),  pozwalających  mu  obiektywnie  na  dokonanie  takiego 

zakupu.  W  niektórych  jednak  sytuacjach,  jeżeli  przedmiot  zamówienia  nie  wymaga 

szczególnych  zakupów  czy  też  wykonywania  określonych  prac  przez  podwykonawców, 

dowodzenie twierdzeń zawartych w wyjaśnieniach może, sprowadzać się do przedstawienia 

przez  wykonawcę własnych i szczegółowych kalkulacji kosztów, związanych z  wykonaniem 

określonego  przedmiotu  zamówienia.  Obowiązkiem  wykonawcy,  wezwanego  do  złożenia 

wyjaśnień  jest  przedstawienie  przekonywujących  wyjaśnień  i  dowodów  na  potwierdzenie 

tego, że cena oferty została skalkulowana w sposób rzetelny i gwarantuje realizację całego 

zakresu objętego zamówieniem. Wyjaśnienia elementów mających wpływ na wysokość ceny 

muszą być konkretne, wyczerpujące i nie mogą pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości co do 


rzetelności  kalkulacji  ceny  oferty,  (tak  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  20  kwietnia 

2017 r., sygn. akt 681/17).  

Odwołujący  stwierdził,  że  zamawiający  po  otrzymaniu  odpowiedzi  na  swoje  wezwanie 

kierowane  do  wykonawcy  w  trybie  art.  90  ust.  1  lub  1a  Pzp,  powinien  poddać  ją  bardzo 

gru

ntownej  analizie,  przy  czym  nie  sposób  nie  odnieść  wrażenia,  iż  w  ramach  niniejszego 

postępowania  zamawiający  takiej  analizy  albo  nie  przeprowadził,  albo  była  ona  bardzo 

powierzchowna.  W  doktrynie  wskazuje  się,  że  zamawiającym  w  pierwszej  kolejności 

powini

en ustalić, czy taką odpowiedź można w ogóle uznać za wyjaśniania składane przez 

wykonawcę w trybie art. 90 ust. 1 lub 1a Pzp. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

wielokrotnie bowiem podkreślano, że nie każde pismo składane w odpowiedzi na wezwanie 

z

amawiającego  może  być  uznane  za  takie  wyjaśnienia.  Prawidłowo  złożone  wyjaśnienia 

muszą  spełniać  wymagania  określone  w  art.  90  ust.  1  Pzp  i  pozwalać  zamawiającemu  na 

dokonanie  oceny  w  takim  zakresie,  jak  wynika  to  z  art.  90  ust.  2  Pzp.  W  konsekwencji 

wyjaśnienia  wykonawcy  składane w  trybie art.  90 ust.  1 Pzp,  zamawiający  powinien  badać 

nie tylko poprzez zsumowanie podanych w nim kwot (o ile takowe w ogóle są podane), ale i 

poprzez realność poczynionych założeń co do czasochłonności pracy, co do rzeczywistości i, 

zgodności  z  prawem  stawek  wynagrodzenia  oraz  do  realnego  kosztu  czynności  do 

zrealizowania  celem  osiągnięcia  przedmiotu  zamówienia  (tak  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w 

wyroku z 7 czerwca 2016 r. sygn. akt 846/16). W ocenie odwołującego ofercie złożonej przez 

Auto Trans Asfalty sp. z o.o. brak jest wskazania rzeczywistych kosztów pracy personelu tej 

spółki.  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  co  prawda  jak  wynika  z  informacji  dodatkowej  do 

sprawozdania  finansowego  za  rok  obrotowy  2017  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o. 

zatrudniała 

średniorocznie 62 osoby, to zakładając iż w 2018 r. liczba personelu nie uległa zmianie, to 

nadal  brak  jest  precyzyjnych  informacji  jaki  stosunek  prawny  wiąże  te  osoby  z  tym 

oferentem.  Pamiętać  bowiem  należy,  iż  zasady  pewności  prawa,  równego  traktowania  i 

przejrzystości, o których mowa w dyrektywie 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE 

(Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65), należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one 

na  przeszkodzie  uregulowaniu  krajowemu,  takiemu  jak  rozpatrywane  w  postępowaniu 

głównym,  zgodnie  z  którym  brak  oddzielnego  wskazania  kosztów  pracy  w  ofercie 

gospodarczej  złożonej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  powoduje 

wykluczenie  tej  oferty  bez  możliwości  skorzystania  z  procedury  usuwania  braków,  także  w 

sytuacji  gdy  obowiązek  oddzielnego  wskazania  tych  kosztów  nie  został  przewidziany  w 

dokumentacji przetargowej, o ile taki warunek i taka możliwość wyłączenia zostały w sposób 

jasny przewidziane w przepisach krajowych dotyczących zamówień publicznych, do których 

zawarto tam  wyraźne  odesłanie.  Jeżeli  jednak postanowienia ogłoszenia o zamówieniu nie 

umożliwiają  oferentom  wskazania  tych  kosztów  w  swoich  ofertach  gospodarczych,  zasady 


przejrzystości  i  proporcjonalności  należy  interpretować  w  ten  sposób,  że  nie  stoją  one  na 

przeszkodzie  temu,  by  umożliwić  wykonawcom  zaradzenie  tej  sytuacji  i  spełnienie 

przewidzianego  w  przepisach  krajowych  obowiązku  w  terminie  wyznaczonym  przez 

instytucję zamawiającą (tak Trybunał Sprawiedliwości  w  wyroku z 2 maja 2019 r. sygn. akt 

C-309/19).  

W  ocenie  odwołującego  złożone  przez  wykonawcę  wyjaśnienia  w  zakresie  ceny  oferty  lub 

kosztu,  lub  ich  istotnych  części  składowych,  winny  być  konkretne,  wyczerpujące  i 

rozwiewające  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów.  Nadto  wskazać  należy,  iż  sytuacja  prawna  wykonawcy,  który  w  odpowiedzi  na 

wezwanie  zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  dowodów,  w  przedmiocie  rażąco 

niskiej  ceny,  w  ogóle  ich  nie  złożył  oraz  wykonawcy,  który  złożył  wyjaśnienia  ogólnikowe  i 

niepoparte  dowodami,  jest  taka  sama.  W  obu  bowiem  przypadkach  oferta  wykonawcy 

podlega odrzuceniu, (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 14 maja 2019 r., sygn. akt 

KIO 747/19). 

W  zakresie  zarzutu  złożenia  oferty  jako  czynu  nieuczciwej  konkurencji  odwołujący 

wyjaśnił, że w świetle art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp zamawiający dokonując badania i oceny ofert 

ma  obowiązek  ustalić,  czy  ich  złożenie  nie  stanowi  czynu  nieuczciwej  konkurencji  w 

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (zwanych  dalej:  „ZNKU”). 

Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  ZNKU,  wyrażającym  tzw.  klauzulę  generalną,  znamiona  czynu 

nieuczciwej konkurencji wyczerpuje działanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z prawem 

lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

W  art.  3  ust.  2  ZNKU  przykładowo  wymienione  zostały  działania,  kwalifikowane  jako  czyn 

nieuczciwej  konkurencji.  Są  nimi  w  szczególności  wprowadzające  w  błąd  oznaczenie 

przedsiębiorstwa,  fałszywe  lub  oszukańcze  oznaczenie  pochodzenia  geograficznego 

towarów  albo  usług,  wprowadzające  w  błąd  oznaczenie  towarów  lub  usług,  naruszenie 

tajemnicy  przedsiębiorstwa,  nakłanianie  do  rozwiązania  lub  niewykonania  umowy, 

naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do 

rynku,  przekupstwo  osoby  pełniącej  funkcję  publiczną,  a  także  nieuczciwa  lub  zakazana 

reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie 

działalności  w  systemie  konsorcyjnym.  Czynem  nieuczciwej  konkurencji  będzie  zatem 

zawsze  takie  działanie  przedsiębiorcy,  które  jest  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi 

obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta. 

Sprzeczność  z  prawem  należy  przy  tym  rozumieć  jako  zachowania  sprzeczne  z  nakazem 

zawartym w ustawie, wydanym na jej podstawie akcie wykonawczym, mającą bezpośrednie 

z

astosowanie  umową  międzynarodową.  Dobre  obyczaje  natomiast  to  pozaprawne  reguły, 

normy  postępowania,  odwołujące  się  do  zasad  słuszności,  moralności,  etyki,  norm 


współżycia  społecznego,  które  powinny  cechować  przedsiębiorców  prowadzących 

działalność gospodarczą.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  ze  jako  jeden  z  przykładów  czynu  nieuczciwej  konkurencji  na 

gruncie  przepisów  Pzp  z  pewnością  uznaje  się  manipulowanie  ceną  oferty.  Jako  czyn 

nieuczciwej konkurencji może być uznana praktyka manipulowania ceną oferty, np. poprzez 

określanie  cen  jednostkowych  w  taki  sposób,  że  część  cen  określana  jest  na  poziomie 

rażąco  niskim,  w  oderwaniu  od  rzeczywistych  kosztów  i  nakładów  związanych  z  realizacją 

zamówienia, a część jest bez uzasadnienia zawyżona, by rekompensować zaniżenie innych 

cen,  przy  czym  celem  dokonywania  takiej  operacji  jest  zamierzona  optymalizacja 

dokonanych wycen. Jak wskazał, odwołujący „optymalizacja” ta z reguły dokonywana jest w 

celu  uzyskania  przewagi  nad  innymi  wykonawcami  w  przyjętych  przez  zamawiającego 

k

ryteriach  oceny  ofert,  zawyżenia  ostatecznego  wynagrodzenia  przysługującego 

wykonawcom  lub  otrzymania  części  wynagrodzenia  za  wykonanie  zamówienia  na 

wcześniejszym  etapie  realizacji  umowy.  Takie  działanie  w  sposób  oczywisty  prowadzi  do 

wynaturzeń  pozbawiających  ekonomicznego  sensu  cały,  system  zamówień  publicznych,  a 

także  ewidentnie  narusza  interes  innych  przedsiębiorców  (wykonawców)  oraz  klienta 

(zamawiającego).  Dalej  odwołujący  stwierdził,  że  Krajowa  Izba  Odwoławcza  słusznie  w 

wyroku z 14 stycznia 2015 r

. sygn. akt KIO 2734/14 wskazała, że prowadzenie działalności 

gospodarczej  nie zwalnia wykonawców  od  przestrzegania reguł  wyrażonych w  art.  3 ust.  1 

ZNKU.  Wręcz  przeciwnie  obowiązek  przestrzegania  dobrych  obyczajów  nałożył  na 

przedsiębiorców sam ustawodawca w art. 17 ustawy o swobodzie gospodarczej (obecnie art. 

9  ustawy  z  6  marca  2018  r.  - 

Prawo  przedsiębiorców),  zaś  niewątpliwie  ubieganie  się  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  mieści  się  w  zakresie  prowadzenia  działalności 

gospodarczej.  Przywołany  przepis  stanowi,  iż  przedsiębiorca  wykonuje  działalność 

gospodarczą  na  zasadach  uczciwej  konkurencji  i  poszanowania  dobrych  obyczajów  oraz 

słusznych  interesów  konsumentów.  W  powołanym  wyroku  Izba  podtrzymała  swoje 

dotychczas  wyrażane  w  tym  zakresie  stanowisko  dotyczące  traktowania  jako  czynu 

nieuczciwej  konkurencji,  na  podstawie  art.  3  ust.  1  ZNKU,  praktyki  manipulowania  cenami 

określanymi  w  oderwaniu  od  realiów  rynkowych,  wyłącznie  w  celu  uzyskania  lepszej 

punktacji lub wyższego wynagrodzenia. Izba uznała jako naganne postępowanie, w stopniu 

uzasadniającym  zastosowanie  powołanego  przepisu,  polegające  na  „manipulowaniu” 

proporcjami  poszczególnych  robót,  jakie  zostaną  wykonane,  a  w  konsekwencji  ich  ceną  i 

wreszcie ceną oferty, aby otrzymać zamówienie.  

Zdaniem  odwo

łującego  Auto  Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  z  pewnością  składając  ofertę  poniżej 

jakichkolwiek racjonalnych kosztów popełniła czyn nieuczciwej konkurencji, powoływany jest 

art.  15  ust.  1 pkt  1  ZNKU,  utrudniając  innym  oferentom (w  tym  i  odwołującemu)  dostęp  do 

r

ynku.  Kwota  wynagrodzenia  została  w  ocenie  odwołującego  tak  skalkulowana,  aby 


otrzymać jak najwyższą punktację w celu otrzymania zlecenia na kontrakt. Takie działanie z 

pewnością  narusza  dobre  obyczaje  kupieckie.  Przerzucanie  kosztów  pomiędzy  odrębnie 

ocen

ianymi  cenami  w  ten  sposób,  że  kształtowana  jest  z  jednej  strony  cena  nierynkowa  i 

absurdalnie wysoka, zaś z drugiej cena nierynkowa, rażąco niska czy wręcz symboliczna ma 

na  celu  nie  zaoferowanie  j

ak  najkorzystniejszych  warunków  zamawiającemu,  nie 

konkuro

wanie ceną, czy jakością, lecz jedynie wykorzystanie bilansu kryteriów oceny ofert ze 

szkodą zarówno dla zamawiającego jak i innych wykonawców, co ma niewątpliwie miejsce w 

niniejszym przypadku (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 czerwca 2017 r., sygn. 

akt KIO 1123/17).  

Dodatkowo o

dwołujący wskazał, iż wskazanie jako kierownika kontraktu pana L. P., który z 

oczywistych  względów  opisanych  wyżej  nie  może  pełnić  funkcji  kierownika  budowy  w 

ramach  zadania  inwestycyjnego  jest  czynem  kwalifikowanym,  albowiem  Auto  Trans  Asfalty 

S

p. z o.o. dąży do wykorzystania w ten w postępowaniu dodatkowych kryteriów oceny oferty. 

Celem określenia dodatkowych (poza ceną lub kosztem) kryteriów oceny ofert jest uzyskanie 

oferty najkorzystniejszej, tj. przedstaw

iającej najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych 

kryteriów  odnoszących  się  do  przedmiotu  zamówienia  (art.  2  pkt  5  lit.  a  Pzp).  Efektem 

zastosowania  tych  kryteriów  powinno  być  otrzymanie  przez  zamawiającego  oferty 

optymalnie zbilansowanej w  zakresi

e ceny lub kosztu w stosunku do jakości, czy też oferty 

bardziej odpowiadającej potrzebom zamawiającego. Czynem nieuczciwej konkurencji może 

być  w  takim  wypadku  złożenie  oferty  zawierającej  -  oceniane  w  ramach  dodatkowego 

kryterium  - 

zobowiązanie  wykonawcy  do  świadczenia  nierealnego,  biorąc  pod  uwagę 

okoliczności związane z wykonaniem zamówienia, kosztem zawyżenia ceny.  

W  świetle  powyższego  w  ocenie  odwołującego  od  samego  początku  zachodziły 

uzasadnione przyczyny  do  odrzucenia oferty  spółki  Auto Trans  Asfalty  sp.  z  o.o.  albowiem 

zachodzi  szereg  okoliczności  z  art.  89  ust.  1  Pzp,  o  czym  wielokrotnie  zamawiający  był 

informowany. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił 

wykonawca 

– Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z siedzibą w Gierałtowicach.  

Zgłaszający  przystąpienie  w  dniu  15  grudnia  2020  r.  za  pośrednictwem  poczty 

elektronicznej  złożył  pismo  procesowe,  w  którym  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości, 

dopuszczenie  oraz  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  załączonych  do  tego  pisma 

oraz oddalenie wniosków dowodowych w zakresie przesłuchania świadków złożonych przez 

odwołującego.  Do  ww.  pisma  załączył  przywołane  w  nim  dokumenty.  Na  posiedzeniu 

niejawnym przekazał odpisy pisma wraz z załącznikami odwołującemu oraz zamawiającemu.  


Na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  16  stycznia  2020  r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w 

której  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości.  Do  odpowiedzi  na  odwołanie  załączył 

dokumenty, które wcześniej zostały wytworzone w trakcie postępowania przetargowego. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod 

uwagę  stanowiska  stron  i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  oraz  dowody 

załączone  do  pism  procesowych  jak  i  przedstawione  na  rozprawie,  Izba  ustaliła  i 

zważyła, co następuje. 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

a  naruszenie  przez  zamawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego  szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została 

wypełniona  także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  wynikających  z  art.  189  ust.  2  Pzp 

skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Wobec 

spełnienia przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  jako  uczestnika 

wykonawc

ę  –  Auto-Trans  Asfalty  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gierałtowicach  zwanego  dalej: 

„przystępującym”.  

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z: 

1)  dokumentacji  przekazanej  w  postaci  papierowej

,  nadesłanej  do  akt  sprawy  w  dniu  13 

stycznia 2020 

r. przez zamawiającego, w tym w szczególności z treści:  

SIWZ wraz z załącznikami; 

-  wezwania  z  dnia  14  listo

pada  2019  r.  skierowanego  przez  zamawiającego  do 

przystępujacego w trybie art. 90 ust. 1 Pzp; 

odpowiedzi przystępującego na powyższe wezwanie z dnia 18 listopada 2019 r. wraz z 

załącznikami; 

zastrzeżeń odwołującego z dnia 20 listopada 2019 r. wobec treści oferty złożonej przez 

przystępującego; 

pisma  z  dnia  6  grudnia  2019  r.  skierowanego  przez  zamawiającego  do 

przystępującego, które zawierało wezwanie  do  złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 

ust. 1 Pzp; 

odpowiedzi przystępującego na powyższe wezwanie z dnia 10 grudnia 2019 r. wraz z 

załącznikami; 


informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 23 grudnia 2019 

r.; 

załączonej do odwołania wiadomości z poczty elektronicznej z dnia 30 listopada 2019 r. 

od spółki SEGO Sp. z o.o.; 

3)  z

ałączonych do pisma procesowego przystępującego: 

wykazu doświadczenia osoby wskazanej w załączniku nr 1 do tego pisma; 

wydruku informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla 

pana L. P.; 

porównania  zakwestionowanych  w  odwołaniu  cen  jednostkowych  przystępującego  i 

odwołującego w ujęciu jednostkowym i wartościowych; 

pisma Laboratorium Drogowego LABOSEK z dnia 28 października 2019 r.; 

umowy  zawartej  pomiędzy  przystępującym  a  Z.  W.  prowadzącym  działalność 

gospodarczą pod nazwą Z. W. Firma Handlowa „TRANSBUD-WULKAN”; 

- decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2016 r. sygn. Ek-I.6233.1.2016; 

zanonimizowanych kopii umów o pracę; 

4)  z

łożonego  na  rozprawie  przez  odwołującego  pliku  dokumentów,  na  który  składały  się 

oferty  różnych  wykonawców,  zawierające  ceny  za  materiały  używane  przy  robotach 

drogowych; 

5)  z

łożonej  na  rozprawie  przez  zamawiającego  kopii  pisma  z  Urzędu  Miasta  w  Rudzie 

Śląskiej z dnia 14 stycznia 2020 r.  

Izba odmówiła dopuszczenia i przeprowadzenia wnioskowanych przez odwołującego 

dowodów z przesłuchania świadków (pkt 3, 5, 6, 7 i 8 ze str. 3-4 odwołania).  

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu wynikającą z art. 

6  k.c.  w  zw.  z  art.  190  ust.  1  Pzp 

strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są 

obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. 

Odwołujący, który wnioskował o przeprowadzenie powyższych dowodów pozostał w materii 

dowodowej  dość  bierny  (o  czym  szerzej  w  dalszej  części  uzasadnienia),  skupiając  się 

właściwie  na  dowodach  z  zeznań  świadków.  W  postępowaniu  odwoławczym  przed  Izbą 

dowód z zeznań świadków może mieć oczywiście swoją wartość, niemniej mając na uwadze 

zasadę  pisemności  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ekonomikę 

postępowania  odwoławczego  oraz  okoliczność,  że  dowodzone  fakty  w  zdecydowanej 

większości  przypadków  znajdują  swoje  odzwierciedlenie  lub  potwierdzenie  w  dokumentach 

to 

należy  wskazać,  że  strona  lub  uczestnik  powinny  koncentrować  się  przy  zbieraniu 

materiału  dowodowego  na  tym,  aby  wykazywać  swoje  twierdzenia  za  pomocą  dowodów 

mających  formę  pisemną.  Dopuszczenie  dowodów  z  zeznań  świadków  dotyczy  raczej 

okoliczności,  które  powstają  z  niedających  się  wyjaśnić  rozbieżności  wynikających  z 


przedłożonych dokumentów lub których nie da się wywnioskować lub ustalić w inny sposób. 

W ocenie Izby takie okoliczności nie miały miejsca w przypadku wniosków odwołującego o 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków. 

Ponadto 

Izba  doszła  do  przekonania,  że  wszystkie  okoliczności,  na  wykazanie  których 

zostały zgłoszone ww. wnioski dowodowe okazały się niesporne pomiędzy stronami (dotyczy 

wniosków  z  pkt  3,  5,  i  6  ze  str.  3-4  odwołania)  lub  można  było  je  ustalić  na  podstawie 

doku

mentów, które znajdują się w aktach sprawy (dotyczy wniosków z pkt 3, 5, 6, 7 i 8 ze str. 

4 odwołania). 

W związku z  tym  Izba  mając  na  uwadze treść art.  190 ust.  6 Pzp uznała,  że fakty  będące 

przedmiotem 

ww.  wniosków  dowodowych  zostały  stwierdzone  innymi  dowodami,  a  ich 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  doprowadzi  jedynie  do  nieuzasadnionego  przedłużenia 

postępowania odwoławczego.  

Tym  samym  Izba 

stwierdziła,  że  zebrany  w  sprawie  materiał  dowodowy  pozwoli  jej  na 

merytoryczne rozpoznanie przedmiotowej sprawy. 

I

zba ustaliła co następuje 

Zgodnie  z  rozdziałem  XII  SIWZ  kryteriami  oceny  ofert  w  postępowaniu  były:  cena 

(waga  60%),  termin  wykonania  robót  budowlanych  (waga  20%)  oraz  doświadczenie 

kierownika  budowy  (waga  20%). 

W  ramach  kryterium  doświadczenie  kierownika  budowy 

można  było  otrzymać  maksymalnie  20  pkt.  Osoba  wskazana  przez  wykonawcę  w  tym 

kryterium  powinna  posiadać  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  drogowej  bez 

ograniczeń  upoważniające  do  wykonywania  samodzielnej  funkcji  kierownika  budowy. 

Maksymalna  lic

zba  punktów  w  tym  kryterium miała zostać  przyznana  za  legitymowanie się 

doświadczeniem  zawodowym  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  w  okresie  ostatnich 

dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, dla co najmniej czterech ukończonych 

robót  budowlanych,  każdej  polegającej  na  budowie,  przebudowie  lub  rozbudowie  ulicy  lub 

drogi publicznej o wartości minimum 4.500.000 zł obejmującej roboty w zakresie nawierzchni 

mineralno-

bitumicznej  wraz  z  kanalizacją  deszczową  lub  odwodnieniem,  oświetleniem 

uliczn

ym  oraz  przebudową  urządzeń  obcych.  Pełnienie  funkcji  kierownika  budowy  przez 

osobę  wykazującą  doświadczenie  musiało  trwać  od  rozpoczęcia  robót  do  wystawienia 

Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania). 

W  postep

owaniu  zostały  złożone  trzy  oferty.  Cena  podana  przez  przystępującego 

wynosiła 7 366 920,02  zł  brutto.  Odwołujący  natomiast  zaproponował  cenę  9 360 000,00  zł 

brutto. 

Przystępujący  jako kierownika budowy  wskazał  w  formularzu ofertowym  pana  L.  P., 

który posiadał doświadczenie zdobyte w realizacji pięciu zadań. 


Pismem  z  dnia  14  stycznia  2020  r.  z

amawiający  wezwał  przystępującego  na 

podstawie  art.  90  ust.  1 

do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  w 

postępowaniu mających wpływ na wysokości ceny oferty (cena złożonej oferty, była niższa o 

ponad  30%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2).  Jednocześnie 

przystępujący  został  wezwany  o  złożenie  wyjaśnień  dotyczących  pozycji  kosztorysu 

ofertowego  budzących  wątpliwości  w  zakresie  kompletności  oferty  i  zapewnienia  realizacji 

zgodnie  z  oczekiwaniami  Zamawiającego.  Wyjaśnienia  zostały  zastrzeżone  przez 

przystępującego jako zawierające tajemnice przedsiębiorstwa. 

W  odpowiedzi  na  ww.  wezwanie  zamawiającego,  przystępujący  złożył  wyjaśniania 

pismem z dnia 18 listopada 2019 r. Do przedmiotowego pisma załączył  dowody dotyczące 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Odwołujący  pismem  z  dnia  20  listopada  2019  r.  wniósł  zastrzeżenia  wobec  treści 

oferty  złożonej  przez  przystępującego.  Zastrzeżenia  dotyczyły:  rażąco  niskiej  ceny  (kosztu 

oferty),  niezgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ,  złożenia  oferty  jako  czyn  nieuczciwej 

konkurencji oraz złej kondycji finansowej oferenta i podwykonawców. 

Pismem z dnia 6 grudnia 2019 r. zamawiający wezwał przystępującego w trybie art. 

87  ust.  1  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  i  odniesienie  się  do  informacji,  że  pan  L.  P.  jest 

inżynierem  rezydentem  pracującym  dla  DTŚ  S.A.  w  ramach  inwestycji,  pn.  „Budowa  drogi 

ekspresowej  S7,  odcinek  Lubień-Rabka”  realizowanego  dla  GDDKiA  oddział  Kraków. 

Wyjaśnienia  miały  na  celu  rozwianie  wątpliwości  czy  osoba  wskazana  do  pełnienia  funkcji 

Kierownika  Budowy,  jest  w  stanie  zapewn

ić  ciągłe  kierowanie  robotami  budowlanymi  oraz 

rozwiązywanie  problemów  pojawiających  się  na  terenie  budowy,  a  tym  samym  czy 

przystępujący  spełnia  wymaganie  stawiane  w  SIWZ.  Ponadto  w  przedmiotowym  piśmie 

zamawiający poinformował przystępującego o odtajnieniu pisma z dnia 18 listopada 2019 r. 

stanowiącego wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Przystępujący  w  dniu  10  grudnia  2019  r.  złożył  odpowiedź  do  zamawiającego, 

zgodnie z którą przyznał, iż pan L. P. faktycznie jest inżynierem rezydentem pracującym na 

wskazanej inwestycji jednak planuje złożyć rezygnację z pełnionej funkcji o ile przystępujący 

uzyska  zamówienie  publiczne  będące  przedmiotem  odwołania.  Do  odpowiedzi  zostało 

dołączone  oświadczenie  pana  L.  P.  (potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  -  przez 

przystępującego) potwierdzające zawarte w piśmie wyjaśnienia. 

W  piśmie  z  dnia  23  grudnia  2019  r.  zamawiający  poinformował  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  w  postepowaniu.  Za  najkorzystniejszą  została  wybrana  oferta 

przystępującego.  W  ramach  kryterium  doświadczenia  kierownika  budowy  przystępujący 

otrzymał  20  pkt.  Ponadto w  przedmiotowym  piśmie zamawiający  odniósł  się do  zastrzeżeń 

odwołującego z dnia 20 listopada 2019 r. 


Treść przepisów dotyczących zarzutów:  

- art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

– Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

-  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp 

–  Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  jej  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp 

– Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

-  art.  26  ust.  2  Pzp 

–  Jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,  zamawiający może wezwać wykonawcę, 

którego oferta  została najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie krótszym  niż  5 

dni,  terminie  akt

ualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

- art. 91 ust. 1 Pzp 

– Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

-  art.  7  ust.  1  Pzp 

– Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości

Izba zważyła co następuje 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron 

i  uczestnika  postepowania  odwoławczego  Izba  uznała,  że  odwołanie  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

Na  wstępie  Izba  uznała  za  zasadne  wskazanie,  że  argumentacja  w  zakresie 

uzasadnienia  do  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów,  została  co  do  meritum  powielona  z 

argumentacją zawartą w piśmie odwołującego z dnia 20 listopada 2019 r. W odwołaniu nie 

ma  żadnego  odniesienia  lub  komentarza  do  czynności  zamawiającego  dotyczących 

wezwania przystępującego do wyjaśnień w zakresie osoby pana L. P. czy też rażąco niskiej 

ceny. 

Ponadto w odwołaniu nie ma odniesienia do wyjaśnień oraz dowodów złożonych przez 

przystępującego  w  odpowiedzi  na  ww.  wezwania  zamawiającego.  Odwołujący  nie 

skomentował  także  stanowiska  zamawiającego  zawartego  w  informacji  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty, które odnosiło się do zastrzeżeń odwołującego zawartych w piśmie 

z dnia 20 listopada 2019 r. Odwołujący dopiero na rozprawie odniósł się do ww. okoliczności 

jednak jego stanowisko nie mogło stanowić podstawy do uwzględnienia odwołania, ponieważ 

w  ocenie  Izby  nie  znalazło  potwierdzenia  w  zebranym  materiale  dowodowych,  a  sam 

odwołujący nie przedstawił dowodów, które mogłyby je potwierdzić. 


Przechodząc  do  rozpoznania  postawionych  w  odwołaniu  zarzutów  w  pierwszej 

kolejności Izba odniosła się do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, który sprowadzał 

się do osoby pana L. P., mającego pełnić funkcje kierownika budowy na inwestycji.  

Przystępujący  nie  kwestionował  twierdzenia  odwołującego,  że  pan  L.  P.,  który  został 

wskazany  przez  niego  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  w  zamówieniu  będącym 

przedmiotem  odwołania,  pełnił  w  momencie  rozpoznania  odwołania  funkcję  inżyniera 

rezydenta  w  ramach  inwestycji  pn.:  „Budowa  drogi  ekspresowej  S7,  odcinek  Lubień  — 

Rabka”  realizowanej  dla  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  Kraków 

przez spółkę DTŚ S.A. W tym zakresie przystępujący stanął na stanowisku, że okoliczność 

ta  pozostaje  bez  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  odwołania  oraz  zadeklarował,  iż  pan  L.  P. 

będzie pełnił funkcję kierownika budowy w zamówieniu będącym przedmiotem odwołania. 

Izba  zgodziła  się  ze  stanowiskiem  przystępującego,  że  okoliczność  ta  pozostała  bez 

znaczenia dla rozstrzygnięcia odwołania.  

Po  raz  kolejny  w  ocenie  Izby  należy  zwrócić  uwagę  na  to,  że  ww.  okoliczność  była 

przedmiotem  wyjaśnień  przystępującego.  Pismem  z  dnia  6  grudnia  2019  r.  zamawiający 

wezwał go do złożenia wyjaśnień – wskazując, że uzyskał informacje, iż pan L. P. jest chwili 

obecnej  inżynierem  rezydentem  na  innej  inwestycji  i  w  związku  z  tym  mogą  zachodzić 

wątpliwości,  czy  jest  w  stanie  zapewnić  ciągłe  kierowanie  robotami  budowlanymi  oraz 

rozwiązywanie  problemów  pojawiających  się  na  terenie  budowy.  Przystępujący  udzielił 

odpowiedzi na powyższe wezwanie pismem z dnia 9 grudnia 2019 r. i wyjaśnił, że pan L. P. 

faktycznie  w  chwili  obecnej  jest  inżynierem  rezydentem  pracującym  na  innej  inwestycji. 

Dodał jednak, że z przyczyn osobistych, planuje on zrezygnować z pełnionej funkcji na rzecz 

pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  na  zamówieniu  będącym  przedmiotem  niniejszego 

odwołania  oraz,  że  ze  zrozumiałych  względów  nie  chce  składać  rezygnacji  z  dotychczas 

pełnionej  funkcji,  do  czasu,  gdy  nie  będzie  miał  100%  pewności,  że  będzie  mógł  objąć 

następną  funkcję.  To  zaś  może  nastąpić  dopiero  w  momencie,  gdy  przystępujący 

ostatecznie  uzyska  zamówienia  publiczne,  o  które  się  ubiega  oraz  zawrze  umowę  z 

zamaw

iającym. Na potwierdzenie powyższego przystępujący przedstawił oświadczenie pana 

L. P. w tym zakresie. 

Na tę okoliczność odwołujący na rozprawie nie przedstawił wyjaśnienia oraz dowodów, które 

mogły  stanowić  poparcie  argumentacji  podniesionej  w  odwołaniu.  Odwołujący  wskazał,  że 

zamawiający  w  piśmie  z  dnia  6  grudnia  2019  r.  wymagał  szczegółowych  informacji, 

natomiast  odpowiedź  przystępującego  nie  spełniała  wymagań  zakreślonych  przez 

zamawiającego.  Zwrócił  też  uwagę,  że  podpis  złożony  pod  oświadczeniem  załączonym  do 

wyjaśnień  przystępującego  jest  nieczytelny,  zatem  nie  można  zidentyfikować  osoby,  która 

złożyła  tę  informację  oraz,  że  umowa  jaka  łączy  ww.  osobę  z  DTŚ  S.A.  jest  tak 

skonstruowana,  iż  nie  pozwala  łączyć  funkcji  inżyniera  rezydenta  z  funkcjami  na  innych 


inwestycjach,  a także  nie  pozwoli  w  szybkim  czasie  na  podjęcie  obowiązków  na  inwestycji 

zamawiającego.  

Izba uznała ww. twierdzenia odwołującego za gołosłowne. Odwołujący w żaden sposób ich 

nie uprawdopodobnił przez przedstawienie stosownych dowodów. 

W przedmiotowej sprawie Izba w pełni podtrzymała stanowisko wynikające z przytoczonego 

przez  przystępującego  wyroku  o sygn.  z  11  stycznia  2018  r.  o sygn.  akt  2709/1,  w  którym 

wskazano,  iż:  Należy  też  mieć  na  uwadze,  że  trudno  bezwzględnie  wymagać  od 

wykonawców  biorących  udział  w  licznych  postępowaniach  przetargowych  lub  realizujących 

zadania  w  innym  trybie,  aby  przystępując  do  składania  ofert  musieli  już  wtedy  angażować 

personel dla każdego postępowania, wyłączając go z udziału w wykonywaniu innych zadań 

czy  z  innych  postępowań  przetargowych,  nie  mając  jednocześnie  wiedzy,  czy  w 

rzeczywistości  będą  określone  zamówienie  realizować  oraz  pewności  co  do  terminu 

rozpoczęcia robót. Istotne jest, czy w przypadku uzyskania zamówienia personel wskazany 

toku  postępowania  będzie  dostępny  na  potrzeby  realizacji  danego  zadania  i  czy 

wykonawca jest to w  stanie wykazać w  toku  postępowania.  O  ile istnieje realna  możliwość 

zapewnienia, że ten personel będzie mógł wykonywać zamówienie, o które wykonawca się 

ubie

ga, zamawiający powinien to uwzględnić oceniając potencjał wykonawcy.  

Tym  samym  Izba  przyjęła  za  własne  stanowisko  przystępującego  wskazujące,  że 

argumentacja  odwołującego  nie  wytrzymuje  konfrontacji  z  zasadami  doświadczenia 

życiowego  oraz  uznała,  iż  przystępujący  wykazał  dostępność  ww.  osoby  na  potrzeby 

przedmiotowego  zamówienia.  Trudno  wymagać  od  osoby  wskazanej  na  stanowisko 

kierownika budowy 

składania już teraz rezygnacji z wcześniej pełnionej funkcji, skoro nie ma 

on żadnej pewności, czy przystępujący ostatecznie uzyska zamówienie publiczne, o które się 

ubiega, a w konsekwencji czy będzie w stanie zlecić mu pełnienie funkcji kierownika budowy. 

W  takiej  sytuacji  wcześniejsze  składanie  rezygnacji  z  dotychczas  pełnionej  funkcji  byłoby 

działaniem zbyt ryzykownym. 

W  kwestii  stanowiska  odwołującego  jakoby  niemożliwym  byłoby,  żeby  pan  L.  P.  w  jednym 

czasie  był  kierownikiem  budowy  na  dwóch  inwestycjach  wskazanych  w  formularzu 

ofertowym , tj.: 

- budowy odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokosz w R

udzie Śląskiej wraz z węzłem 

dwupasmowym; 

- przebudowy ulicy Rudzkiej w Rybniku;  

Izba  za  przystępującym  stwierdziła,  że  przepisy  nie  zabraniają  jednej  osobie  pełnić  funkcji 

kierownika budowy 

na więcej niż jeden inwestycji. Ponadto zamawiający na rozprawie złożył 

dowód  w  postaci  wydruku  pisma  jakie  otrzymał  za  pomocą  komunikacji  elektronicznej  z 

Urzędu  Miasta  Ruda  Śląska,  z  którego  wynikało,  że  pan  L.  P.  pełnił  funkcję  kierownika 

budowy w całym okresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka trasy N-S 


od ul. Bukowej do ul. Kokosz w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym” tj. od maja 

2017  do  września  2018  r.  oraz,  że  obowiązki  kierownika  budowy  wypełnił  zgodnie  z 

warunkami  zawartej  umowy  oraz  SIWZ.  Jeśli  chodzi  o  drugą  wskazywaną  powyżej 

inwestycję,  tj.  przebudowę  ul.  Rudzkiej  w  Rybniku  zamawiający  na  rozprawie  wyjaśnił,  że 

była  to  inwestycja,  w  której  także  był  zamawiającym  i  nie  stwierdził  żadnych 

nieprawidłowości  i  zastrzeżeń co do  wykonywania funkcji kierownika budowy. W związku z 

tym  Izba  uznała,  że  stanowisko  odwołującego  także  w  tej  kwestii  nie  zasługiwało  na 

uwzględnienie. 

Wobec powyższego Izba oddaliła podniesiony w odwołaniu zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 

pkt 2 Pzp. 

Jeśli  chodzi  zarzut  dotyczący  rażąco  niskiej  ceny  to  należy  wskazać  –  co  umknęło 

odwołującemu  przy  prezentacji  argumentacji  zawartej  w  odwołaniu  –  że  zamawiający 

pismem  z  dnia  14  listopada  2019  r.  wezwał  przystępującego  do  udzielenia  wyjaśnień 

dotyczących  elementów  złożonej  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny  oferty. 

Przystępujący odpowiedział na powyższe wezwanie pismem z dnia 18 listopada 2019 r. W 

złożonych  wyjaśnieniach  przystępujący  wskazał  na  szereg  sprzyjających  warunków 

wykonania zamówienia  (spośród których najistotniejszym  było posiadanie własnej  wytwórni 

mas  bitumicznych),  wskazał  wysokość  marży,  jaką  osiągnie  w  przypadku  uzyskania 

zamówienia,  wskazał  wysokość  kosztów  osobowych,  kosztów  podwykonawców  oraz 

załączył stosowne dowody w postaci: 

wykazu posiadanego sprzętu; 

wykazu pracowników fizycznych; 

certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji WMB; 

oferty robót elektrycznych i teletechnicznych – OBI COMPLEX R. Z.; 

oferty robót kanalizacyjnych i wodociągowych – PHU WIMAR. 

Przystępujący  w  złożonych  w  dniu  19  listopada  2019  r.  wyjaśnieniach  jak  i  w  piśmie 

procesowym wskazywał, że różnica w cenie, jaką zaoferował on oraz odwołujący w zakresie 

branży  drogowej  wynika  przede  wszystkim  z  faktu,  że  przystępujący  posiada  własną 

wytwórnię  mas  bitumicznych  oraz  brygady  i  sprzęt  do  wykonywania  nawierzchni 

bitumicznych.  Tymczasem 

–  jak  zwrócił  uwagę  przystępujący  –  odwołujący  nie  posiada 

własnej wytwórni mas bitumicznych, brygady oraz sprzętu i w złożonej ofercie zadeklarował, 

że  w  tym  zakresie  zaangażuje  podwykonawcę.  Odwołujący  nie  odniósł  się  do  tej 

argumentacji. 

Na  aprobatę  zasługiwały  też  argumenty  przystępujacego,  który  wskazał,  że  odwołujący 

zwrócił  uwagę,  iż  jego  zdaniem  oferta  przystępującego  jest  nierealna  i  nie  koreluje  ze 

stawkami rynkowymi w zakresie następujących pozycji branży drogowej: 34, 35, 40, 41, 42 

oraz  43.  Tymczasem  z  porównania  ze  sobą  ofert  złożonych  przez  odwołującego  oraz 


przystępującego  wynikało,  że  spośród  sześciu  wskazanych  przez  odwołującego  pozycji,  w 

których  cena  przystępującego  rzekomo  rażąco  odbiegała  od  cen  rynkowych,  aż  w  pięciu 

przypadkach odwołujący zaoferował cenę niższą niż przystępujący. 

Ponadto  jak  wskazano 

powyżej  do  okoliczności  związanych  z  wezwaniem  przystępującego 

do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  jak  i  samych  wyjaśnień  wraz  z 

dowodami, 

odwołujący  odniósł  się  dopiero  na  rozprawie.  W  tym  zakresie  podkreślał 

wysokość  ceny  materiałów  niezbędnych  do  zrealizowania  zamówienia  i  na  tę  okoliczność 

złożył dowód w postaci wydruku ofert różnych wykonawców, mających potwierdzać ceny za 

materi

ały  używane  przy  robotach  drogowych,  ceny  sprzętu  jaką  wskazał  przystępujący, 

kosztów pracowniczych oraz zysku. Zwrócił uwagę, że cena wskazana przez niego w pozycji 

nr  34  kosztorysu  dotyczącego  branży  drogowej  dla  tego  jest  niższa  od  ceny 

przystępującego,  ponieważ  odwołujący  posiada  pozwolenie  na  składowanie  odpadów. 

Natomiast  jeśli  chodzi  o pozycje 40-43  w  podanej  przez  niego kalkulacji  dotyczącej  branży 

drogowej  odwołujący  wyjaśnił,  że  różnica  ceny  w  tych  pozycjach  wobec  ceny 

przystępującego  wynika  z  tego,  że  posiada  własne  stabilizatory  i  rozsypywacze.  Zwrócił 

także  uwagę,  że  podmiot  odbierający  odpady  wskazany  przez  przystępującego  w  jego 

piśmie  procesowym  powinien  być  wskazany  w  formularzu  ofertowym  jako  podwykonawca 

oraz jego usługi także maja wpływ na cenę oferty. 

Powyżej  wskazane  twierdzenia  odwołującego  nie  znalazły  oparcia  w  zgromadzonym  przez 

Izbę  materiale  dowodowym.  Jedyny  dowód  jaki  złożył  odwołujący  na  potwierdzenie  swoich 

tez  to  wzmiankowany  powyżej  plik  dokumentów  stanowiących  wydruki  ofert  różnych 

wykonawców, mających potwierdzać ceny  za materiały używane przy robotach drogowych. 

Dowód ten Izba uznała za nieprzydatny. Po pierwsze miał on dość „chaotyczny” charakter. 

Odwołujący  nie  przedstawił  spójnego  i  wynikowego  wyjaśnienia  okoliczności,  które  miał  on 

obrazować.  Po  drugie  zamawiający  i  przystępujący  mieli  szereg  wątpliwości  związanych  z 

charakterem oraz prawdziwością informacji w nim zawartych. Zwracali uwagę na używanie w 

tym dowodzie innych jednostek miar niż te, którymi posługiwał się zamawiający w SIWZ oraz 

na  pewne  manipulowanie samymi  zapytaniami o złożenie tych ofert  w  zakresie używanych 

materiałów,  miejsca  ich  pozyskania,  kosztów  transportu  lub  ich  jakości.  Odwołujący  nie 

odniósł  się  do  tych  argumentów  w  sposób  rzeczowy.  Podobnie  pozostałe  twierdzenia 

odwołującego  nie  znalazły  potwierdzenia,  gdyż  zostały  dowiedzione  przez  przystępujacego 

w wyniku wyjaśnień złożonych w dniu 19 grudnia 2019 r., załączonych do nich dowodów lub 

dowodów załączonych do pisma procesowego, a odwołujący nie był w stanie tych dowodów 

zakwestionować czy też przedstawić dowody przeciwne. 

Ty samym mając powyższe na uwadze, Izba oddaliła zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 

Pzp. 


W  związku  z  oddaleniem  powyżej  wskazanych  zarzutów  Izba  oddaliła  także  zarzut 

narusze

nia  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp.  Zarzut  ten  referował  do  założenia,  że  cena  oferty 

przystępującego lub jej elementy były rażąco niskie oraz do opisanych powyżej okoliczności 

związanych  z  wskazaniem  jako  kierownika  budowy  pana  L.  P.  .  Wobec  tego,  że 

przedmiotowy  zarzut  był  powiązany  z  powyższymi  zarzutami,  oddalenie  tych  zarzutów 

musiało skutkować, że wskazany zarzut nie mógł znaleźć potwierdzenia. 

Podobnie  na  uwzględnienie  nie  mogły  zasługiwać  pozostałe  zarzuty  podniesione  w 

odwołaniu, tj. naruszenia art. 26 ust. 2 Pzp, 91 ust. 1 Pzp oraz 7 ust. 1 Pzp. Izba ustaliła, że 

zamawiający  wystosował  w  stosunku  do  przystępującego  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  2 

Pzp pismem z dnia 12 grudnia 2019 r. Przystępujący udzielił odpowiedzi na wezwanie w dniu 

18  g

rudnia  2019  r.  przedstawiając  stosowane  dokumenty,  zatem  zarzut  naruszenia  art.  26 

ust.  2  Pzp  należało  uznać  za  chybiony.  Ponadto  w  kontekście  zarzutów  podniesionych  w 

odwołaniu  nie  można  było  mieć  zastrzeżeń  do  dokonanego  przez  zamawiającego  wyboru 

najkor

zystniejszej  oferty  w  postępowaniu,  tym  samym  zamawiający  nie  naruszył  zasad 

określnych w art. 7 ust. 1 Pzp. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak 

w sentencji.  

Zgodnie  z  treścią  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Natomiast  wobec  braku  potwierdzenia  zarzutów 

podniesionych  w 

odwołaniu,  w przedmiotowym  stanie  faktycznym  nie  została  wypełniona 

hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp, zatem odwołanie zostało przez Izbę 

oddalone. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  tj. 

stosownie  do  wyniku  sprawy  oraz  zgodnie  z  §  3  pkt.  1  i  2  lit.  b  oraz  §  5  ust.  3  pkt.  1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zaliczając na poczet 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania  uiszczony  przez 

odwołującego oraz zasądzając od odwołującego na rzecz zamawiającego koszty poniesione 

z tyt

ułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel