KIO 2684/19 POSTANOWIENIE dnia 16 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2684/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Szymanowska 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 

w  dniu  16  stycznia  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

w dniu  30  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę Aesculap  Chifa Sp.  z  o.o.  w  Nowym  Tomyślu 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne 

Gdańsku  przy  udziale  wykonawcy  Skamex  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  w  Łodzi  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz wykonawcy  Aesculap Chifa 

Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosowni

e  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 2684/19 

Zamawiający  –  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne,  ul.  Dębinki  7,  80-952  Gdańsk, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Dostawa  wyrobów  do 

podaży  leków  cytostatycznych  dla  UCK”,  o  ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym 

opublikowanym  w  dniu  24  lipca  2019  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

numerem  2019/S  141-346929, 

podzielone  na  części  (pakiety),  któremu  nadano  numer 

141/PN/2019, 

zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  dostawę  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  o  wartości  powyżej  kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwa

nej dalej jako „p.z.p.” 

W dniu 19 grudnia 

2019 r. zamawiający poinformował wykonawców uczestniczących 

postępowaniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  w  pakiecie  nr  4,  złożonej  przez 

wykonawcę  Skamex  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  w  Łodzi.  Od  tej  czynności  zamawiającego  w  dniu 

30 grudnia  2019  r. 

środek  zaskarżenia  wniósł  wykonawca  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o., 

ul. 

Tysiąclecia  14,  64-300  Nowy  Tomyśl,  dalej  zwany  jako  „odwołujący”.  W  odwołaniu 

postawiono 

zamawiającemu zarzuty naruszenia  art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 82 ust. 3, art. 

91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 p.z.p. 

Izba  wskazuje również, że wobec spełnienia przesłanek określonych w  art. 185 ust. 

2 i 3 

p.z.p. skład orzekający dopuścił do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę 

Skamex  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  C

zęstochowska  38/52,  93-121  Łódź,  zgłaszającego 

przystąpienie po stronie zamawiającego. 

W dniu 16 stycznia 2020 

r. do Izby wpłynęło oświadczenie odwołującego o cofnięciu 

odwołania, złożone przez osobę prawidłowo umocowaną do składania oświadczeń w imieniu 

strony.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  p.z.p.  „Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.” 

Z materiału  procesowego wynika,  że  dnia 16  stycznia 2020  r.  odwołujący  przekazał 

Izbie skuteczne oświadczenie o wycofaniu odwołania. Przedmiotowe stanowisko procesowe 


strony zostało przekazane Izbie przed wyznaczonym na dzień 21 stycznia 2020 r. terminem 

posiedzenia i rozprawy. 

W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych 

w  dyspozycji  art.  187  ust.  8  p.z.p.  i  zobligowana  była  postępowanie  umorzyć, 

związku z czym orzeczono jak w sentencji. 

Wydając  rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  uwzględniła  okoliczność,  iż  wycofanie  odwołania  miało  miejsce  przed 

otwarciem rozprawy. Zgodnie zatem z art. 187 ust. 8 zd. 2 p.z.p. oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba nakazała dokonanie 

zwrotu na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel