KIO 2683/19 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt: 

KIO 2683/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Magdalena Rams  

Protokolant:   

Łukasz Listkiewicz  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron w  dniu  15  stycznia  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 30 grudnia 2019 r. 

przez 

wykonawcę D. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Drew-Kos D. 

R., ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola, 

w postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze.  

nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy D. R. 

p

rowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Drew-Kos  D.  R.,  ul. 

Chojnicka  74,  89-500  Tuchola  kwoty  15  000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.  

Przewodniczący:      ………………….. 


Sygn. akt: 

KIO 2683/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  w  Szczecinie  (dalej 

Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

„Usługa kompleksowa - eksploatacja, 

obsługa  i  konserwacja  urządzeń  wodnych  wraz  z  odcinkowym  utrzymaniem  koryt  cieków 

naturalnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie" 

W  dniu  30  grudnia  2019  r.  wykonawca  D.  R. 

prowadzący  działalność gospodarczą  pod 

firmą  Drew-Kos  D.  R.,  ul.  Chojnicka  74,  89-500  Tuchola  (zwany  dalej:  „Odwołujący”) 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie:  

1)  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  -  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  M.  S.  z 

postępowania,  mimo  że  podmiot  ten  -  w  wyniku  zamierzonego  działania  -  dla 

wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznej  lub 

zawodowej  w  zakresie  posiadanego  doświadczenia  -  przedstawił  w 

ramach „Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług" nieprawdziwe informację, że 

legitymuje  się doświadczeniem  w  zrealizowaniu  co najmniej  1 usługi  polegającej na 

obsłudze,  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń  wodnych  i  cieków,  o  wartości  nie 

mniejszej niż 31 000,00 zł brutto - czym wprowadził Zamawiającego w błąd co tego, 

że spełnia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu; 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  -  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  M.  S.  z 

postępowania,  mimo  że  podmiot  ten  -  w  wyniku  zamierzonego  działania  -  dla 

wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie  posiadanego  doświadczenia  -  przedstawił 

referencje,  w 

ramach  który  zawarto  nieprawdziwe  informacje,  co  do  tego,  że 

wykonawca  M.  S. 

legitymuje  się  doświadczeniem  w  zrealizowaniu  co  najmniej  1 

usługi  polegającej  na  obsłudze,  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń  wodnych  i 

cieków,  o  wartości  nie  mniejszej  niż  31  000,00  zł  brutto  -  czym  wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd  co  tego,  że  spełnia  przedmiotowy  warunek  udziału  w 

postępowaniu; 

3)  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  -  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  M.  S.  z 

postępowania,  mimo  że  podmiot  ten  nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu 


dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie  posiadanego 

doświadczenia  jako,  że  informacje  zawarte  w  złożonym  przez  niego  „Wykazie 

wykonanych lub wykonywanych usług", jak również referencjach - są nieprawdziwie i 

nie mogą potwierdzać spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu; 

4)  art. 26 ust. 3 i 4 Pzp - poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy M. S. do 

złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie  informacji  podanych  w  „Wykazie  wykonanych  lub 

wykonywanych usług" oraz referencjach, mimo że informację te budzą wątpliwości co 

do  ich  rzetelności  oraz  co  ich  przydatności  dla  potwierdzenia  spełnienia  przez 

wykonawcę  M.  S.  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenia; 

ewentualnie  innych  przepisów  wynikających  bezpośrednio  lub  pośrednio  z 

uzasadnienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  (i) 

unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu;  (ii)  powtórzenia 

procesu  badan

ia  i  oceny  ofert  w  postępowaniu;  (iii)  wykluczenia  wykonawcy  M.  S.  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp,  ewentualnie,  w  razie  uznania,  że 

wykonawca  M.  S. 

przedstawił  w  toku  postępowania  nieprawdziwe  informacje  nie  w  wyniku 

zamierzonego  działania,  lecz  w  wyniku  lekkomyślności  -  wykluczenia  wykonawcy  M.  S.  z 

postępowania na  podstawie  art.  24  ust.  1 pkt  17  Pzp;  (iv)  wykluczenia  wykonawcy  M.  S.  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp; (v) w razie uznania, że wykonawca M. 

S. 

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 

ust.  1  pkt  16  Pzp  (ewentualnie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp)  -  wezwania  wykonawcy  M.  S.  w 

trybie  art.  26  ust.  3  lub  4  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  informacji  zawartych  w 

„Wykazie  wykonanych  lub  wykonywanych  usług"  oraz  referencjach,  w  szczególności  do 

potwierdzenia  ich  prawdziwości;  (vi)  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  oferty 

najkorzystniejszej w wyniku ponownego badania i oceny ofert. 

Pismem  z dnia 15 stycznia 2020 

r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie w sprawie 

której  oświadczył,  że  w  części  uwzględnia  zarzuty  przedstawione  w  odwołanie  w  ten 

sposób,  że:  (i)  unieważni  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  postępowaniu;  (ii) 

powtórzy  proces  badania  i  oceny  ofert  w  postępowaniu;  (iii)  wezwie  wykonawcę  M.  S.  w 

trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  informacji  zawartych  w 

wykazie  wykonanych  lub  wykonywanych  usług  oraz  referencjach;  (iv)  dokona  dalszego 

badania i dalej ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.   


W pozostałej części, nieuwzględnionej przez Zamawiającego, w dniu 15 stycznia 2020 r. na 

posiedzeniu  z  udziałem  stron  Odwołujący  złożył  oświadczenie,  iż  cofna  zarzuty 

nieuwzględnione przez Zamawiającego. Odwołujący wyjaśnił, iż zarzuty te są przedwczesne 

z  uwagi  na  u

względnienie  przez  Zamawiającego  zarzut  wezwania  wykonawcy  M.  S.  do 

złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający również oświadczył, że w 

jego ocenie możliwość rozstrzygnięcia nieuwzględnionych zarzutów będzie możliwa dopiero 

po wykonaniu czynności objętych zakresem uwzględnienia.  

Wobec  uwzględnienia  w  części  zarzutów  odwołania  oraz  wycofania  pozostałych  zarzutów 

przez  Odwołującego  postępowanie odwoławcze  –  stosownie do  dyspozycji  art.  186  ust.  3a 

ustawy Pzp 

– należało umorzyć.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy Pzp oraz na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018 

poz.  972 

z  późn.  zm.)  jednocześnie  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  dokonania 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ………………….. 


wiper-pixel