KIO 268/20 WYROK dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 268/20 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Protokolant:             Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do 

Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2020 roku przez Wykonawcę SKAMEX 

Sp.  z o.o. Sp. k. (

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź) w postępowaniu prowadzonym 

przez 

Zamawiającego Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach 

Sp. z o.o. (ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce) 

przy  udziale  Wykonawcy

Bialmed  Sp.  z  o.o.  (ul.  Kazimierzowska  46/48/35,  02-546 

Warszawa) 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Z

amawiającego. 

orzeka: 

oddala odwołanie 

2.  kosztami  post

ępowania  obciąża  Wykonawcę  SKAMEX  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  (ul. 

Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź) i  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych zero groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  Wykonawcę 

SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź)  tytułem wpisu 

od odwołania,  

2.2 z

asądza od  Odwołującego  SKAMEX  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  (ul.  Częstochowska  38/52, 

121  Łódź)  na  rzecz  Zamawiającego  Mazowiecki  Szpital  Wojewódzki  im.  św. 

Jana  Pawła  II  w  Siedlcach  Sp.  z  o.o.  (ul.  Poniatowskiego  26,  08-110  Siedlce) 

kwotę 3600  zł  00  gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą 

koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Siedlcach

P

rzewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 268/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  dostawa  drobnego  sprzętu  medycznego  j.uż, 

wszczepialnych portów naczyniowych, opasek uciskowych, golarek medycznych dla potrzeb 

szpitala. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 10 września 2019 roku pod numerem 2019/S 174-423544.  

Odwołujący  Skamex  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.k.  wniósł  odwołanie,  w 

którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy poprzez niezgodne z 

przepisami  ustawy  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w 

zakresie pakietu 21, art. 91 ust. 1 ustawy - 

poprzez zaniechanie dokonania czynności wyboru 

wykonawcy  spełniającego  wymogi  SIWZ,  art.  82  ust.  3 w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2 ustawy 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Bialmed 

Sp.  z  o.o.,  której  treść  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, art. 7 ust. 1 i 3 ustawy poprzez 

prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, nakazanie unieważnienia czynności 

unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  nakazanie 

Zamawiającemu dokonania powtórnej oceny ofert i uznania że najkorzystniejszą ofertę złożył 

Odwołujący. 

30  stycznia  2020  roku  Zamawiający  poinformował  o  dokonaniu  czynności  unieważnienia 

postępowania w zakresie pakietu 21. Zamawiający poinformował, iż czynności tej dokonał na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy P

rawo zamówień publicznych. Zamawiający stwierdził, 

że  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający stwierdził także, że zgodnie z zapisami SIWZ w zakresie pakietu 21 oczekiwał, 

że„strzykawki muszą być wkalibrowane w menu użytkowanych pomp strzykawkowych: B.B 

Braun, Ascor oraz Medima, tłok szczelnie przylegający do korpusu (wysoka szczelność, brak 

przecieków)  płynność  jego  przesuwu,  możliwość  szczelnego  zakręcenia  przedłużacza  do 

pomp (połączenia) wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna)(sterylne)”.  

W toku postępowania zadano pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

udzielił  odpowiedzi:  „(...)  Oświadczenie  musi  zawierać  w  swojej  treści  informacje  dla 


Zamawiającego odnośnie ustawień jakich musi dokonać na posiadanych rodzajach pomp (tj. 

Ascor, IVAC, Medima), w celu właściwego użycia/przetestowania zaoferowanych strzykawek. 

W dalszej części  pisma o unieważnieniu postępowania Zamawiający  stwierdził,  że dokonał 

pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia„Udzielając odpowiedzi zamawiający powtórzył za 

wykonawcą (na zasadzie kopiuj-wklej) sformułowanie: „na posiadanych rodzajach pomp (tj. 

Ascor,  I

VAC,  Medima)”  czym  doprowadził  nieświadomie  do  zmiany  do  opisu  przedmiotu 

zamówienia  wyłączając  pompy  producenta  B.  Braun,  tj.  pompy  których  posiada  najwięcej  i 

jednocześnie  wprowadził  pompy  IVAC,  których  już  nie  użytkuje.  Taka  zmiana  mogła 

wprowadzić  w  błąd  potencjalnych  wykonawców  i  być  może  doprowadziła  do  faktu,  że  w 

pakiecie 21 złożono jedynie 2 oferty.”  

Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  oparł  swoje  uzasadnienie  czynności  unieważnienia 

postępowania w zakresie pakietu 21 na przypuszczeniach (mogła wprowadzić w błąd), a nie 

okolicznościach  faktycznych  skutkujących  nieważnością  umowy.  Zamawiający  udzielił 

wiążącej  odpowiedzi  do  treści  SIWZ  o  typach  posiadanych  pomp:  ”Oświadczenie  musi 

zawierać  w  swojej  treści  informacje  dla  Zamawiającego  odnośnie  ustawień  jakich  musi 

dokonać  na  posiadanych  rodzajach  pomp  (tj.  Ascor,  IVAC,  Medima),  w  celu  właściwego 

użycia/przetestowania  zaoferowanych  strzykawek".  Odpowiedź  Zamawiającego  nie  może 

skutkować negatywnymi konsekwencjami dla wykonawcy. 

Odwołujący  podkreślił,  że  jako  okoliczność  skutkującą  nieważnością  umowy  Zamawiający  

wskazał fakt złożenia zaledwie dwóch ofert. Nic więcej w uzasadnieniu nie zawarto. 

Dalej Odwołujący wskazał, że firma Bialmed sp. z o.o. zaoferowała w poz. 5 strzykawki firmy 

Margomed  nr  katalogowy  007  111  a  w  poz.  6  strzykawki  firmy  Margomed  o  numerze 

katalogowym  007  121.  Zgodnie  z  pierwotnym  opisem  SIWZ,  strzykawki  miały  być 

wkalibrowane  w  menu  użytkowanych  przez  Szpital  pomp  strzykawkowych  firmy  BBraun. 

Odpowiedź  Zamawiającego  na  pytanie  145  pozostawiła  w  mocy  wymóg  wkalibrowania 

oferowanych strzykawek w pompy BBraun, której nie wymieniono w pytaniu ani odpowiedzi na 

nie - 

co oznacza, że w menu pomp BBraun powinien się pokazać komunikat „50 Margomed”, 

co  nie  nastąpiło.  Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  30.01.2020  o 

unieważnieniu postępowania stwierdził brak strzykawek zaoferowanych przez firmę Bialmed 

sp. z o.o. (oferta 31) w menu pomp BBraun. 

W ocenie 

Odwołującego, Zamawiający nie wyłączył z opisu pomp B.Braun, które pozostały w 

pierwotnym  opisie  SIWZ.  Zamawiający  odpowiadając  na  pytanie  145  rozszerzył  krąg 

potencjalnych  wykonawców,  bo  dopuścił  zaoferowanie  strzykawek  dla  których  wykonawca 

dołączy oświadczenie producenta strzykawek o kompatybilności z posiadanymi przez szpital 

pompami, a nie tylko strzykawek wkalibrowanych w menu posiadanych przez szpital pomp. 


Idąc  tym  torem  myślenia  Zamawiającego  należałoby  uznać,  że  pierwotny  SIWZ  jest 

niemożliwy do spełnienia, co nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie. 

Dalej  Odwołujący  argumentował,  że  Zamawiający  dokonując  pozornej  czynności 

unieważnienia  postępowania  w  zakresie  pakietu  21  zaniechał  odrzucenia  oferty  BIALMED, 

której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W piśmie z 30 

stycznia  2020  roku  Zamawiaj

ący  stwierdził,  że  w  toku  niniejszego  postępowania  rozpoznał 

wcześniejsze odwołanie Skamex z dnia 2 stycznia 2020 roku na wybór wykonawcy Bialmed. 

Zamawiający  uwzględnił  odwołanie  w  całości.  Tym  samym  powinien  unieważnić  poprzedni 

wynik postępowania, odrzucić ofertę Bialmed oraz dokonać ponownej oceny ofert.  

W  ocenie  Odwołującego,  dla  każdego  z  potencjalnych  Wykonawców  opis  kryteriów  oceny 

ofert,  był  opisem  jasnym  i  zrozumiałym.  W  prowadzonym  postępowaniu,  zostały  złożone 

oferty,  a  więc  żaden  z  wykonawców,  przygotowując  ofertę  nie  miał  wątpliwości,  jak 

interpretować postanowienia SIWZ w tym zakresie, jak również to, że żaden z wykonawców 

nie  skorzystał  z  przysługujących  mu  środków  ochrony  prawnej  na  tak  skonstruowany  opis 

kryteriów oceny ofert. 

Dla  każdego  z  potencjalnych  wykonawców,  było  więc  jasnym,  że  Zamawiający  oczekuje 

wykazania, po wskazaniu najkorzystniejszej oferty faktu spełnienia przez oferowane produkty 

oczekiwanych przez Zamawiającego wymogów techniczno - medycznych. 

W  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający  unieważniając  postępowanie,  w  sposób  rażący 

naruszył przepisy ustawy (w szczególności podstawowe zasady postępowania). Odwołujący 

powołał się na orzecznictwo TSUE, zgodnie z którym zasada równego traktowania wymaga 

jednakowego traktowania przez Za

mawiającego wykonawców pod względem stawianych im 

w  postępowaniu  wymagań  oraz  stosowania  jednakowych  zasad  na  etapie  późniejszej 

weryfikacji ich spełniania.  

Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Zamawiający  w  treści  SIWZ  wymagał,  aby  wykonawcy  zaoferowali  strzykawki,  które  będą 

wkalibrowane  w menu użytkowanych pomp strzykawkowych: B. Braun, Ascor, Medima.  

W  trakcie  postępowania,  jeden  z  wykonawców  zwrócił  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o 

dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z pompami Ascor, Ivac, Medima, nie wpisanych w 

menu użytkowanych pomp, ale o kompatybilności potwierdzonej oświadczeniem producenta 

strzykawek.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi,  iż  „dopuszcza  możliwość  zaoferowania 

strzykawek,  dla  których  Wykonawca  posiada  Oświadczenie  producenta  strzykawek  o 


kompatybilności z posiadanymi przez szpital pompami. Oceny próbek Zamawiający dokona 

na  każdej  z  3  posiadanych  pomp,  na  podstawie  dostarczonych  wraz  z  ofertą  informacji 

zawartych  w  Oświadczeniu  producenta  oferowanych  strzykawek.  Oświadczenie  musi 

zawierać w swej treści informację dla Zamawiającego odnośnie ustawień, jakich musi dokonać 

na  posiadanych  rodzajach  pomp  (tj.  Ascor,  Ivac,  Medima),  w  celu  właściwego 

użycia/przetestowania zaoferowanych strzykawek. W przypadku uzyskania zamówienia przez 

Wykonawcę  oferującego  strzykawki  nie  wpisane  w  menu  danej  pompy,  koszt  kalibracji  we 

wszystkich  posiadanych  przez  szpital  pompach  (wykonanej  przez  autoryzowany  serwis 

pomp), ponies

ie Wykonawca najpóźniej w dniu pierwszej dostawy.”  

Z  powyższego  wynika,  że  Zamawiający  w  treści  SIWZ  zawarł  wymaganie  dotyczące 

strzykawek, które powinny być zgodne z wymienionymi pompami B. Braun, Ascor, Medima, a 

następnie dopuścił możliwość zaoferowania strzykawek, które będą sprawdzone (a zatem i 

kompatybilne) na - 

jak wskazał - posiadanych przez szpital pompach Ascor, Ivac, Medima.  

Z  jednej  zatem  strony  Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawcy  zaoferowali  strzykawki 

wkalibrowane w menu pomp Ascor, B. Brau

n, Medima, z drugiej zaś dopuścił możliwość, aby 

zaoferowane strzykawki były kompatybilne (ponieważ zostaną w ten sposób sprawdzone) z 

pompami  Ascor,  Ivac,  Medima.  Powyższe  powoduje  nie  tylko  niejednoznaczność  opisu 

przedmiotu zamówienia i kryterium, ale także możliwość złożenia przez Wykonawców dwóch 

różnych,  nieporównywalnych  ofert,  z  jednej  strony  możliwe  jest  zaoferowanie  strzykawek 

wkalibrowanych 

w  menu  pomp  Ascor,  B.  Braun,  Medima,  z  drugiej  zaś  zaoferowanie 

strzykawek

, które wg oświadczenia producenta będą mogły zostać przetestowane, a zatem 

używane z pompami Ascor, Ivac, Medima. 

Nie jest możliwe ustalenie na obecnym etapie, która z wersji wymogów Zamawiającego jest 

prawidłowa i  czy  każda  powinna być  interpretowana na korzyść  wykonawców.  Uznanie,  że 

k

ażda  z  wersji  wymogów  Zamawiającego  powinna  być  interpretowana  na  korzyść 

wykonawców doprowadzi do uzyskania różnego przedmiotu zamówienia. Trafnie wskazywał 

Zamawiający,  że  w  niniejszym  postępowaniu  powstała  sytuacja,  w  której  każdy  z 

wykonawców może interpretować postanowienia SIWZ w dowolny sposób.  

W  tym  miejscu  należy  zauważyć,  że  Odwołujący  w  treści  odwołania  domagał  się,  aby 

Zamawiający  odrzucił  ofertę  Wykonawcy  Bialmed  sp.  z  o.o.  z  uwagi  na  jej  niezgodność  z 

treścią SIWZ. Niezgodność miała polegać na tym, że – zdaniem Odwołującego – Zamawiający 

pozostawił  wymaganie,  zgodnie  z  którym  zaoferowane  strzykawki,  pomimo  spełnienia 

wymagania  Zamawiającego,  wynikającego  z  odpowiedzi  na  pytanie  nr  145  (przytoczonego 

powyżej), powinny mimo wszystko być dodatkowo wkalibrowane w menu pomp B. Braun.  

W ocenie Izby, właśnie ten zarzut Odwołującego wskazuje na okoliczność, że postępowanie 

obarczone jest  wadą.  Nie jest  bowiem  wiadomo,  nie  sposób tego  ustalić,  czy  Zamawiający 


pozostawił  takie  wymaganie,  tzn.  czy  odpowiedź  Zamawiającego  nie  zmieniła  pierwotnego 

wymagania  Zamawiającego.  I  czy  nie  jest  tak,  że  Zamawiający  dopuścił  rozwiązanie 

równoważne. Jednoznaczne stanowisko Zamawiającego w tym zakresie nie wynika z treści 

SIWZ. 

Trafnie  zatem  wskazał  Zamawiający  w  treści  informacji  o  unieważnieniu  postępowania  w 

zakresie  pakietu  nr  21,  że  wprowadzona  odpowiedzią  na  pytanie  nr  145  zmiana  mogła 

wprowadzić  w  błąd  potencjalnych wykonawców  i  nie jest  wykluczone,  że  z  tego powodu  w 

pakiecie nr 21 złożono jedynie 2 oferty.  

Zdaniem 

Zamawiającego, w postępowaniu doszło do błędu, w którym Zamawiający (kopiując 

w  treści  odpowiedzi  część  pytania  wykonawcy)  dopuścił  strzykawki,  które  zostaną 

sprawdzone  na  pompach,  których  nie  użytkuje.  Zamawiający  stwierdził,  że  udzielając 

odpowiedz

i, wyłączył pompy producenta B.Braun, których posiada najwięcej i jednocześnie 

wprowadził pompy producenta Ivac, których nie użytkuje.  

Zamawiający wskazał także, że nie jest możliwe przeprowadzenie oceny na aparacie, którego 

nie posiada w szpitalu, ani pr

zeprowadzenie na nim testów. Zamawiający w treści odpowiedzi 

na  pytanie  wskazał,  że  posiada  pompę  IVAC,  jednakże  w  rzeczywistości  takiej  pompy  nie 

posiada  i  nie  użytkuje.  Nawet  gdyby  przyjąć  za  prawidłowe  stanowisko  Odwołującego, 

zgodnie  z  którym  Zamawiający  ma  możliwości  wypożyczenia  pompy  IVAC  do 

przeprowadzenia  testów,  to  trudno  uznać  za  zasadne,  aby  celem  Zamawiającego  było 

przetestowanie i 

zamówienie strzykawek, których nie będzie używał.  

Na  skutek  błędu,  Zamawiający  doprowadził  do  sytuacji,  w  której  wybór  wykonawcy  może 

doprowadzić do konieczności zakupu strzykawek, których Zamawiający nie będzie użytkować, 

gdyż nie dysponuje pompami, do których te strzykawki są przeznaczone.  

Powyżej wskazane okoliczności ujawniają, że brak jest możliwości ustalenia jednoznacznej 

treści SIWZ. Tak Odwołujący, jak i Zamawiający w różny sposób interpretują postanowienia 

SIWZ. Uprawniona jest zarówno interpretacja Zamawiającego, zgodnie z którą Zamawiający 

wykluczył  strzykawki  kompatybilne  z  pompami,  których  użytkuje  najwięcej  (B.  Braun)  i 

jednocześnie  dopuścił  te,  których  nie  użytkuje  w  ogóle (Ivac),  jak  i  interpretacja,  zgodnie  z 

którą Zamawiający dopuścił rozwiązanie równoważne, dopuszczając jednocześnie strzykawki 

kompatybilne z pompami, których nie posiada i nie użytkuje, jak również interpretacja, zgodnie 

z  którą  każda  z  opcji  jest  możliwa.  Uprawniona  jest  także  interpretacja,  jakiej  dokonuje 

Odwołujący.  

Zgodnie  z  artykułem  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający 

unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienie  publicznego,  jeżeli  postępowanie 

obar

czone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 


unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Brak możliwości dokonania jednoznacznej oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań SIWZ 

w  zakresie  zaoferowanego  przedmiotu  zamówienia  i  oceny  kryterium  stanowi  wadę  w 

postępowaniu, która uniemożliwia zawarcie umowy. Na etapie badania i oceny ofert, nie jest 

możliwe poprawienie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert, a zatem wada jest 

niemożliwa do usunięcia. Jedną z zasad udzielenia zamówienia jest konieczność zapewnienia 

równości  wykonawców,  która  może  być  zapewniona  przez  jednoznaczne  i  przejrzyste, 

jednakowe  dla  wszystkich  postanowienia  SIWZ,  w  tym  opis  kryterium.  Sytuacja, 

w  której 

wykonawcy mogą zaoferować różne zamówienia za różną, nieporównywalną cenę, prowadzi 

do rozbieżności i braku równości wykonawców w postępowaniu.  

W odniesieniu do zarzutu zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy Bialmed sp. z o.

o. należy 

wskazać,  że jest  on  przedwczesny,  z  uwagi  na okoliczność,  że Zamawiający  nie  przekazał 

Wykonawcom  informacji  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  a  unieważnił  postępowanie  o 

udziele

nie zamówienia w zakresie pakietu nr 21. Unieważnienie postępowania nastąpiło na 

etapie poprzedzającym dokonanie oceny ofert, gdyż jak twierdził Zamawiający, porównanie 

ofert w zakresie tego pakietu w kryterium oceny jakość stało się niemożliwe.  

Nie  jest  tak,  jak  wskazuje  Odwołujący,  że  Zamawiający  dokonał  oceny  oferty  Wykonawcy 

Bialmed sp. z o.o. i uznał, że nie spełnia ona wymagań SIWZ. Zamawiający nie skierował do 

wykonawców takiej informacji. Na chwilę wniesienia odwołania, stanowisko Zamawiającego 

co do oceny 

oferty Wykonawcy Bialmed sp. z o.o. nie zostało wykonawcom przekazane.  

Bez  znaczenia  dla  rozpoznania  niniejszej  sprawy  pozostaje  okoliczność,  że  Zamawiający 

uwzględnił  wcześniejsze  odwołanie  wniesione  przez  Odwołującego.  Zamawiający  do  chwili 

przedstawienia  ostatecznej  decyzji  o  wyniku  postepowania  miał  prawo  dokonać  weryfikacji 

własnych  czynności,  jak  również  weryfikacji  złożonych  ofert,  czy  też  prawidłowości 

przeprowadzenia postępowania.  

W  konsekwencji  należało  uznać  za  bezzasadny  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego 

art.  

91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie dokonania czynności 

wyboru  wykonawcy  spełniającego  wymagania  SIWZ.  Zamawiający  nie  dokonał  czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej. Dokonał czynności unieważnienia postępowania w zakresie 

pakietu nr 21, a tym samym nie można uznać powyższego zarzutu za zasadny.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 


wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:   

…………………………… 


wiper-pixel